9.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 35/42


Utdrag ur domstolsbeslut om Akcinė bendrovė bankas SNORAS i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (nedan kallat direktivet)

2012/C 35/08

UPPMANING ATT INKOMMA MED FORDRINGAR. GÄLLANDE TIDSFRISTER

Den 7 december 2011 beslöt distriktsrätten i Vilnius att inleda ett konkursförfarande mot aktiebolaget Akcinė bendrovė bankas SNORAS (bolagsnr: 112025973, momsregistreringsnr: LT120259716, adress: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Litauen, infört i litauiska registret över juridiska personer [nedan kallat AB bankas SNORAS]) genom mål nr B2-7791-611/2011, ärendenr 2-55-3-03098-2011-9. Domstolen utsåg Neil Cooper till förvaltare av AB bankas SNORAS. Den del av beslutet som avsåg inledandet av ett konkursförfarande trädde i kraft den 20 december 2011, vilket formellt gjorde AB bankas SNORAS till ett konkursföretag. Konkursförfarandet mot AB bankas SNORAS är enligt direktivet ett likvidationsförfarande.

Genom distriktsrättens beslut av den 7 december 2011 har fordringsägare rätt att inom en månad från konkursbeslutets ikraftträdande inkomma med ekonomiska fordringar, som avser tiden före inledandet av konkursförfarandet. Genom beslut av den 13 januari 2012 förlängde distriktsrätten i Vilnius till den 10 februari 2012 tidsfristen för fordringsägare till AB bankas SNORAS att lämna in fordringar som avser tiden före inledandet av konkursförfarandet. Detta innebär att fordringsägarnas fordringar ska meddelas konkursförvaltaren senast den 10 februari 2012. Det rekommenderas att formuläret på bankens webbplats används (http://www.snoras.com).

Fordringar med åtföljande underlag ska skickas till

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Fordringsägare med adress eller registrerat säte i Litauen ska uppge sina fordringar på litauiska. Har de adress eller registrerat säte i annan medlemsstat i Europeiska unionen, får de uppge sina fordringar på den medlemsstatens officiella språk, åtföljt av en översättning till litauiska. I detta fall ska fordran ha följande litauiska rubrik: ”Reikalavimo pateikimas”. Formuläret ska vara undertecknat av ett befullmäktigat ombud. Vidare ska fordringsägare ange fordrans natur, dess datum och belopp samt eventuellt vidtagna verkställighetsåtgärder.

Fordringar kan komma att avvisas om de inte inlämnas, inlämnas efter ovannämnda tidsfrist eller inte innehåller alla nödvändiga uppgifter. Domstolen förbehåller sig dock rätten att beakta fordringar som inkommit efter att tidsfristen löpt ut, om den finner att förseningen är befogad.

För ytterligare uppgifter om hävdandet av fordringar hänvisas till webbplatsen http://www.snoras.com

Vilnius, Litauen den 17 januari 2012.

Förvaltare av Akcinė bendrovė bankas SNORAS (i konkurs) (befullmäktigat ombud utan personlig ansvarighet)

Neil COOPER