9.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 35/42


Izvleček iz sklepa sodišča v zvezi z družbo Akcinė bendrovė bankas SNORAS na podlagi Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (v nadaljnjem besedilu: Direktiva)

2012/C 35/08

POZIV K PRIJAVI TERJATVE. ROKI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI!

Okrožno sodišče v Vilni je 7. decembra 2011 sprejelo sklep o začetku stečajnega postopka zoper delniško družbo banko SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, matična številka: 112025973, identifikacijska številka za DDV: LT120259716, sedež: A. Vivulskio g. 7, Vilna, Litva, registrirana v registru pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: AB bankas SNORAS)) v civilni zadevi št. B2-7791-611/2011, sodni postopek št. 2-55-3-03098-2011-9. Sodišče je za upravitelja družbe AB bankas SNORAS imenovalo g. Neila Cooperja. Del sklepa, ki se nanaša na začetek stečajnega postopka, je začel veljati 20. decembra 2011 in AB bankas SNORAS je dobila status družbe v stečaju. Stečajni postopek zoper družbo AB bankas SNORAS predstavlja postopek prenehanja v skladu z Direktivo.

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Vilni z dne 7. decembra 2011 lahko upniki prijavijo finančne terjatve, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka, v enem mesecu od dneva začetka veljavnosti sklepa o začetku stečajnega postopka. S sklepom z dne 13. januarja 2012 je Okrožno sodišče v Vilni podaljšalo rok, do katerega lahko upniki družbe AB bankas SNORAS prijavijo terjatve, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka, in sicer do vključno 10. februarja 2012. To pomeni, da morajo upniki terjatve prijaviti stečajnemu upravitelju do vključno 10. februarja 2012. Za prijavo terjatev se priporoča uporaba obrazca za terjatve, objavljenega na spletni strani banke http://www.snoras.com

Terjatve je treba skupaj z vsemi prilogami poslati na naslednji naslov:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Upniki s stalnim prebivališčem ali sedežem v Litvi morajo svoje terjatve prijaviti v litovščini. Upniki banke s stalnim prebivališčem ali sedežem v drugi državi članici Evropske unije lahko svoje terjatve prijavijo v uradnem jeziku zadevne države. Vendar mora biti priložen prevod terjatve v litovščino, pri čemer mora terjatev imeti naslov „Reikalavimo pateikimas“ v litovščini. Obrazec mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe. Upniki morajo navesti tudi vrsto terjatve, datum njenega nastanka in znesek terjatve ter podati informacije glede morebitnih vrednostnih papirjev v njihovi lasti.

Če upniki ne prijavijo terjatve in/ali svoje terjatve prijavijo po izteku zgoraj navedenega roka ali ne predložijo vseh zahtevanih informacij, se te terjatve lahko zavrnejo. Vendar sodišče lahko sprejme terjatve upnikov, prijavljene po izteku zgoraj navedenega roka, če meni, da so razlogi za zamudo utemeljeni.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo terjatev so na voljo na spletni strani http://www.snoras.com

Vilna, Litva, 17. januarja 2012

Stečajni upravitelj družbe Akcinė bendrovė bankas SNORAS (v stečaju) (zastopnik brez osebne odgovornosti)

Neil COOPER