9.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 35/42


Uddrag af domstolens beslutning vedrørende Akcinė bendrovė bankas SNORAS i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter (i det følgende benævnt »direktivet«)

2012/C 35/08

OPFORDRING TIL ANMELDELSE AF FORDRINGER FRISTER, DER SKAL OVERHOLDES

Den 7. december 2011 traf Vilnius regionaldomstol en beslutning om indledning af konkursbehandling af banken (aktieselskab) SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, selskabsnr.: 112025973, momsregisteringsnr.: LT120259716, vedtægtsmæssige hjemsted: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Litauen, registreret i centralregistret over retlige enheder (herefter »AB bankas SNORAS«)) i civil sag nr. B2-7791-611/2011, retssag nr. 2-55-3-03098-2011-9. Domstolen udpegede Neil Cooper som kurator for AB bankas SNORAS. Den del af beslutningen, der vedrører indledningen af konkursbehandling, trådte i kraft den 20. december 2011, og AB bankas SNORAS fik status som selskab under konkursbehandling. Konkursbehandlingen af AB bankas SNORAS udgør en likvidationsprocedure i den i direktivet anvendte betydning.

Kreditorer har i henhold til beslutning af 7. december 2011 fra Vilnius regionaldomstol ret til at indgive finansielle krav, som er opstået forud for datoen for indledning af konkursbehandlingen, senest én måned efter ikrafttrædelse af beslutningen om indledning af konkursbehandling. Ved beslutning af 13. januar 2012 forlængede Vilnius regionaldomstol den tidsfrist, som kreditorer i AB bankas SNORAS har til at indgive finansielle krav, som er opstået forud for datoen for indledning af konkursbehandlingen, til og med den 10. februar 2012. Dette betyder, at kreditorer skal indgive krav til kurator senest den 10. februar 2012. Til indgivelse af krav anbefales det at anvende den formular, der ligger på bankens websted http://www.snoras.com

Eventuelle krav skal sammen med alle bilag fremsendes til:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Kreditorer med bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i Litauen skal indgive deres krav på litauisk. Kreditorer med bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en anden EU-medlemssstat kan indgive krav på det officielle sprog i den pågældende medlemsstat. Der skal imidlertid vedlægges en litauisk oversættelse af kravet, der i så fald skal have overskriften »Reikalavimo pateikimas« på litauisk. Denne formular skal underskrives af en autoriseret person. Kreditorer skal ligeledes angive kravets art, datoen, hvor kravet er opstået, og kravets beløb samt give oplysninger om en eventuel besiddelse af værdipapirer.

Undlader en kreditor at indgive et krav, og/eller indgiver en kreditor et krav efter ovennævnte tidsfrist, eller vedlægges alle ovennævnte oplysninger ikke, kan disse krav afvises. Domstolen kan imidlertid acceptere kreditorers krav, der indgives efter ovennævnte tidsfrist, hvis den vurderer, at der foreligger tvingende grunde til fristoverskridelsen.

Yderligere oplysninger om indgivelse af krav findes på webstedet http://www.snoras.com

Vilnius, Litauen, den 17. januar 2012.

Kurator for Akcinė bendrovė bankas SNORAS (under konkursbehandling) (som repræsentant uden personlig hæftelse)

Neil COOPER