14.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/19


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/796/BUSP

2008 m. spalio 13 d.

iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/132/BUSP, iš dalies keičiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus ir pratęsiančius jų terminą (1).

(2)

2008 m. rugsėjo 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) (2).

(3)

2008 m. rugsėjo 25 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/760/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais paskyrimo (3),

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2008/132/BUSP iš dalies keičiami taip:

1.

Į 3 straipsnį įterpiamas naujas punktas:

„d a)

Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui teikti politines rekomendacijas vietos lygiu;“.

2.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį Europos Sąjungos politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos Europos Sąjungos priemonės veiksmų vietoje būtų naudojamos suderintai siekiant Europos Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių, visų pirma ES specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais, veikla, atsižvelgiant į specifinius pastarojo įgaliojimų tikslus. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais, kurie deda visas įmanomas pastangas siekiant padėti ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui teikia politines rekomendacijas vietos lygiu. ES specialusis įgaliotinis ir civilinis operacijos vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 43, 2008 2 19, p. 30.

(2)  OL L 248, 2008 9 17, p. 26.

(3)  OL L 259, 2008 9 27, p. 16.