22.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/14


19. juuli 2007 esitatud hagi — Eurosemillas versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-271/07)

(2007/C 223/22)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Eurosemillas, SA (Córdoba, Hispaania) (esindaja: advokaat L. Ortiz Blanco)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

rahuldada vastavalt EÜ artiklis 288 sätestatule käesolev kahju hüvitamise hagi tunnistades hageja õigust sellele, et nõukogu ja komisjon hüvitaksid solidaarselt talle tekitatud kahju summas 2 661 427 eurot ja

mõista kohtukulud välja kostja institutsioonidelt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-217/07: Las Palmeras vs. nõukogu ja komisjon.