7.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 4/10


Решение на Съда (шести състав) от 18 октомври 2018 г. — Alex SCI/Европейска комисия

(Дело C-696/17 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Държавни помощи - Финансиране на проект за градско строителство - Отхвърляне на жалба - Жалба за отмяна - Лично засягане - Процесуална легитимация))

(2019/C 4/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alex SCI (представител: J. Fouchet, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: C. Georgieva-Kecsmar, K. Herrmann и T. Maxian Rusche)

Страна, встъпила страна в подкрепа на Комисията: Френска република (представители: D. Colas, E. de Moustier и P. Dodeller)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Alex SCI понася направените от него съдебни разноски и разноските, направени от Европейската комисия.

3)

Френската република понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 72, 26.2.2018 г.