2008R0101 — SL — 25.02.2008 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 101/2008

z dne 4. februarja 2008

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

(UL L 031, 5.2.2008, p.15)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 056, 29.2.2008, str. 65  (101/08)
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 101/2008

z dne 4. februarja 2008

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v SkupnostiKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti ( 1 ) in zlasti člena 122 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere države članice ali njihovi pristojni organi so zahtevali spremembe prilog k Uredbi (EGS) št. 574/72.

(2)

Predlagane spremembe so posledica odločitev zadevnih držav članic ali njihovih pristojnih organov, ki določajo organe, odgovorne za zagotavljanje, da se zakonodaja o socialni varnosti izvaja v skladu s pravom Skupnosti.

(3)

Sistemi, ki jih je treba upoštevati pri izračunu povprečnih letnih stroškov za storitve v skladu s členoma 94 in 95 Uredbe (EGS) št. 574/72, so navedeni v Prilogi 9 k navedeni uredbi.

(4)

Prejeto je bilo soglasno mnenje Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Priloge 1 do 7 ter prilogi 9 in 10 Uredbe (EGS) št. 574/72 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Priloge 1–7 ter 9 in 10 k Uredbi (EGS) št. 574/72 se spremenijo:

1. V Prilogi 1 se oddelek „S. AVSTRIJA“ nadomesti z naslednjim:

„S.   AVSTRIJA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Zvezni minister za socialne zadeve in varstvo potrošnikov), Dunaj.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Zvezni minister za gospodarske zadeve in delo), Dunaj.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Zvezni minister za zdravstvo, družino in mladino), Dunaj.

4. Posebni sistemi za javne uslužbence: Bundeskanzler (Zvezni kancler), Dunaj, ali zadevna deželna vlada.“

2. Priloga 2 se spremeni:

(a) V oddelku „R. NIZOZEMSKA“ se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Družinski prejemki:

Splošni zakon o otroških dodatkih (Algemene Kinderbijslagwet):

(a) če ima upravičena oseba prebivališče na Nizozemskem:

Lokalni urad Zavoda za socialno zavarovanje (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) v kraju prebivališča te osebe

(b) če ima upravičena oseba prebivališče zunaj Nizozemske, njen delodajalec pa ima prebivališče oziroma sedež na Nizozemskem:

Lokalni urad Zavoda za socialno zavarovanje (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) v kraju prebivališča ali sedeža delodajalca

(c) drugi primeri:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Zakon o otroškem varstvu (Wet Kinderopvang):

Davčni urad/Služba za prejemke (Belastingsdienst/Toeslagen)“

(b) Oddelek „T. POLJSKA“ se spremeni:

(i) Točke 2(a), (b), (c) in (d) se nadomestijo z naslednjim:

„(a) za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete, ter za poklicne vojake in častnike, ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v podtočkah (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i) in (e)(ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Łódźu – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju Španije, Portugalske, Italije, Grčije, Cipra ali Malte

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Španiji, na Portugalskem, v Italiji, Grčiji, Cipru ali na Malti

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške, Slovenije ali Švice

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji ali Švici

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Opole – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju Nemčije

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v Szczecinu – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju Danske, Finske, Švedske, Litve, Latvije ali Estonije

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno na Danskem, Finskem, Švedskem, v Litvi, Latviji ali Estoniji

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Podružnica v Varšavi – Osrednji urad za mednarodne sporazume) – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju Belgije, Bolgarije, Francije, Irske, Luksemburga, Nizozemske, Romunije ali Združenega kraljestva

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Belgiji, Bolgariji, Franciji, na Irskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Romuniji ali Združenem kraljestvu

(b) za osebe, ki so bile pred kratkim samozaposleni kmetje in niso dopolnile delovne dobe, omenjene v podtočkah (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna podružnica v Varšavi – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju: Avstrije, Danske, Finske ali Švedske

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Avstriji, na Danskem, Finskem ali Švedskem

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna podružnica v mestu Tomaszów – Mazowiecki – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju: Španije, Italije ali Portugalske

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Španiji, Italiji ali na Portugalskem

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna podružnica v mestu Częstochowa – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju: Francije, Belgije, Luksemburga, Nizozemske ali Švice

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem ali v Švici

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju: Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Slovenije, Slovaške, Bolgarije ali Romunije

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: na Češkem, v Estoniji, Latviji, Litvi, na Madžarskem, Sloveniji, na Slovaškem, v Bolgariji ali Romuniji

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna podružnica v mestu Poznań – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju: Združenega kraljestva, Irske, Grčije, Malte ali Cipra

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Združenem kraljestvu, na Irskem, v Grčiji, na Malti ali Cipru

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna podružnica v mestu Ostrów Wielkopolski – za osebe, ki so dopolnile:

(a) zavarovalno dobo izključno na Poljskem in s prebivališčem na ozemlju Nemčije

(b) zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji

(c) za poklicne vojake, pripadnike vojaške protiobveščevalne službe in pripadnike obveščevalne službe:

(i) za invalidsko pokojnino, če je zadnja doba zajemala obdobje zaposlitve v vojski v funkciji pripadnika vojaške protiobveščevalne službe in vojaške obveščevalne službe

(ii) za starostno pokojnino, če čas služenja, omenjen v podtočkah (c) do (e), skupaj znaša vsaj: 10 let za odpuščene iz službe pred 1. januarjem 1983, ali 15 let za odpuščene iz službe po 31. decembru 1982

(iii) za pokojnino za preživelega družinskega člana, če je izpolnjen pogoj podtočke (c)(i) ali (c)(ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi)

(d) za pripadnike policije, pripadnike Urada za državno varnost, pripadnike Agencije za notranjo varnost, pripadnike Obveščevalne agencije (storitve na področju javne varnosti), pripadnike Osrednjega protikorupcijskega urada, pripadnike Mejne straže, pripadnike Vladne varnostne službe in pripadnike Nacionalne gasilske brigade:

(i) za invalidsko pokojnino, če je zadnja doba zajemala obdobje služenja v eni izmed navedenih enot

(ii) za starostno pokojnino, če čas služenja, omenjen v podtočkah (c) do (e), skupaj znaša vsaj: 10 let za odpuščene iz službe pred 1. aprilom 1983, ali 15 let za odpuščene iz službe po 31. marcu 1983

(iii) za pokojnino za preživelega družinskega člana, če je izpolnjen pogoj podtočke (d)(i) ali (d)(ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi)“

(ii) Točka 3(b)(ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii) invalidnost ali smrt glavnega hranilca:

 za osebe, ki so bile v času nastopa tveganja zaposlene ali samozaposlene (razen samozaposlenih kmetov), in za osebe, ki so bile v času nastopa tveganja nezaposleni diplomanti, napoteni na usposabljanje ali pripravništvo:

 enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v podtočki (a) točke 2,

 za osebe, ki so bile v času nastopa tveganja samozaposleni kmetje:

 enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v podtočki (b) točke 2,

 za poklicne vojake in pripadnike, navedene v podtočki (c) točke 2, če je tveganje nastopilo med služenjem vojaškega roka ali služenjem v eni od enot, navedenih v podtočki (c) točke 2:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi),

 za pripadnike, omenjene v podtočki (d) točke 2, če je tveganje nastopilo med časom služenja v eni od enot, navedenih v podtočki (d) točke 2:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad Ministrstva za notranje zadeve in upravo v Varšavi),

 za zaporne paznike, če je tveganje nastopilo med obdobjem opravljanja takšne službe:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad Službe za osebje zaporov v Varšavi),

 za sodnike in tožilce: specializirani organi Ministrstva za pravosodje.“

(iii) Točka 4 (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g) za upokojence:

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema socialnega zavarovanja za zaposlene in samozaposlene, razen za samozaposlene kmete:

 enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v podtočki (a) točke 2,

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema socialnega zavarovanja za kmete:

 enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v podtočki (b) točke 2,

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za poklicne vojake ali iz sistema zagotavljanja pokojnin za častnike, navedene v podtočki (c) točke 2:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za častnike, navedene v podtočki (d) točke 2:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za zaporne paznike:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad za osebje zaporov v Varšavi),

 za nekdanje sodnike in tožilce:

 specializirani organi Ministrstva za pravosodje.“

3. Priloga 3 se spremeni:

(a) V oddelku „R. NIZOZEMSKA“ se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Družinski prejemki

(a) Splošni zakon o otroških dodatkih (Algemene Kinderbijslagwet):

Lokalni urad Zavoda za socialno zavarovanje (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) v kraju prebivališča družinskega člana;

(b) Zakon o otroškem varstvu (Wet Kinderopvang):

Davčni urad/Služba za prejemke (Belastingsdienst/Toeslagen).“

(b) Oddelek „T. POLJSKA“ se spremeni:

(i) Točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Invalidnost, starost in smrt (pokojnine)

(a) za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete ter za poklicne vojake in častnike, ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v podtočkah (c), (d) in (e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Łódź – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Španiji, na Portugalskem, v Italiji, Grčiji, na Cipru ali Malti

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji ali Švici

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Opole – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – podružnica v Szczecinu – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno na Danskem, Finskem, Švedskem, v Litvi, Latviji ali Estoniji

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Podružnica v Varšavi – Osrednji urad za mednarodne sporazume) – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Belgiji, Bolgariji, Franciji, na Irskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Romuniji ali Združenem kraljestvu

(b) za osebe, ki so se pred kratkim samozaposlile kot kmetje in niso bile poklicni vojaki ali častniki, navedeni v podtočkah (c), (d) in (e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna izpostava v Varšavi – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Avstriji, na Danskem, Finskem ali Švedskem

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna izpostava v mestu Tomaszów – Mazowiecki – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Španiji, Italiji ali na Portugalskem

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna izpostava v mestu Częstochowa – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem ali v Švici

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna izpostava v Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: na Češkem, v Estoniji, Latviji, Litvi, na Madžarskem, v Sloveniji, na Slovaškem, v Bolgariji ali Romuniji

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna izpostava v mestu Poznań – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno: v Združenem kraljestvu, na Irskem, v Grčiji, na Malti ali Cipru

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijski sklad socialnega zavarovanja – KRUS) – regionalna izpostava v mestu Ostrów Wielkopolski – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo na Poljskem in v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji

(c) za poklicne vojake, pripadnike vojaške protiobveščevalne službe in pripadnike vojaške obveščevalne službe za delovno dobo na Poljskem in zavarovalno dobo v tujini:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi), če je pristojna ustanova navedena v Prilogi 2(2)(c)

(d) za pripadnike policije, pripadnike Urada za državno varnost, pripadnike Agencije za notranjo varnost, pripadnike Obveščevalne agencije (storitve na področju javne varnosti), pripadnike Osrednjega protikorupcijskega urada, pripadnike Mejne straže, pripadnike Vladne varnostne službe in pripadnike Nacionalne gasilske brigade za delovno dobo na Poljskem in zavarovalno dobo v tujini:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi), če je pristojna ustanova navedena v podtočki (d) točke 2 Priloge 2

(e) za zaporne paznike za delovno dobo na Poljskem in zavarovalno dobo v tujini:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad za osebje zaporov v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(e)

(f) za sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje

(g) za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo izključno v tujini:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Łódź – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Španiji, na Portugalskem, v Italiji, Grčiji, na Cipru ali Malti

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Nowy Sącz – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Slovaškem ali v Sloveniji

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Opole – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Nemčiji

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – Podružnica v mestu Szczecin – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno na Danskem, Finskem, Švedskem, v Litvi, Latviji ali Estoniji

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS) – I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (podružnica v Varšavi – Osrednji urad za mednarodne sporazume) – za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo v tujini, vključno z dobo, pred kratkim dopolnjeno v Belgiji, Bolgariji, Franciji, na Irskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Romuniji ali Združenem kraljestvu“

(ii) Točka 3(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) Denarni socialni prejemki:

(i) za bolezni:

 območni uradi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socialno zavarovanje – ZUS), katerih krajevna pristojnost je določena glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča

 regionalne izpostave Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje – KRUS), katerih krajevna pristojnost je določena glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča

(ii) invalidnost ali smrt glavnega hranilca:

 za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile (razen za samozaposlene kmete):

 enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v točki 2(a),

 za osebe, ki so se pred kratkim samozaposlile kot kmetje:

 enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v točki 2(b),

 za poklicne vojake in častnike iz točke 2(c) za obdobje služenja vojaškega roka na Poljskem, če je zadnja doba zajemala obdobje takega služenja ali služenja v eni od enot, navedenih v podtočki (c) točke 2, in za zavarovalno dobo v tujini:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v tretji alinei Priloge 2(3)(b)(ii),

 za častnike iz točke 2(d) za obdobje opravljanja službe na Poljskem, če je zadnja doba zajemala obdobje služenja v eni od enot, navedenih v točki 2(d), in za zavarovalno dobo v tujini:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi), če je pristojna ustanova navedena v četrti alinei Priloge 2 (3)(b)(ii),

 za zaporne paznike za obdobje opravljanja službe na Poljskem, če je zadnja doba če je zadnja doba zajemala obdobje takega služenja, in za zavarovalno dobo v tujini:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad Službe za osebje zaporov v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v peti alinei Priloge 2(3)(b)(ii),

 za sodnike in tožilce:

 specializirani organi Ministrstva za pravosodje,

 za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo izključno v tujini:

 enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v točki 2(g)“

(iii) Točka 4(g) se nadomesti z naslednjim:

„(g) za upokojence:

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema socialnega zavarovanja za zaposlene in samozaposlene, razen za samozaposlene kmete:

 enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v točki 2(a),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema socialnega zavarovanja za kmete:

 enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v točki 2(b),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za poklicne vojake ali iz sistema zagotavljanja pokojnin za častnike, navedene v podtočki (c) točke 2:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za častnike iz točke 2(d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za zaporne paznike:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad za osebje zaporov v Varšavi),

 ki so upravičeni do socialnih prejemkov iz sistema pokojninskega varstva za sodnike in tožilce:

 specializirani organi Ministrstva za pravosodje,

 za osebe, ki prejemajo izključno tuje pokojnine:

 enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v točki 2 (g).“

4. V Prilogi 4 se točka 3 oddelka „S. AVSTRIJA“ nadomesti z naslednjim:

„3. Družinski prejemki

(a) Družinski prejemki, razen dodatka za nego otroka (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Zvezno ministrstvo za zdravstvo, družino in mladino), Dunaj

(b) Dodatek za nego otroka (Kinderbetreuungsgeld): Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Sklad zdravstvenega zavarovanja Spodnje Avstrije) – center, pristojen za dodatek za nego otroka.“

5. Priloga 5 se spremeni:

►C1  (a) Oddelek „14. BELGIJA – LUKSEMBURG“ se nadomesti z naslednjim:

„14.   BELGIJA – LUKSEMBURG ◄

(a) 

(b) 

(c) Sporazum z dne 28. januarja 1961 o izterjavi prispevkov za socialno varnost

(d) 

(e) Sporazum z dne 16. aprila 1976 o odpovedi povračila stroškov upravnih preverjanj in zdravniških pregledov, sprejetega v skladu s členom 105(2) izvedbene uredbe

(f) …“

(b) Oddelek „48. BOLGARIJA – SLOVAŠKA“ se nadomesti z naslednjim:

„48.   BOLGARIJA – SLOVAŠKA

Ne obstajajo.“

(c) Oddelek „89. DANSKA– NIZOZEMSKA“ se nadomesti z naslednjim:

„89.   DANSKA – NIZOZEMSKA

(a) Sporazum z dne 12. decembra 2006 o povračilu stroškov za storitve v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72

(b) Izmenjava pisem z dne 30. marca in 25. aprila 1979 v zvezi s členom 70(3) Uredbe in členom 105(2) izvedbene uredbe (odpoved povračila stroškov za storitve, plačane v skladu s členom 69 Uredbe, in stroškov upravnih preverjanj in zdravniških pregledov)“

(d) Oddelek „113. NEMČIJA – POLJSKA“ se nadomesti z naslednjim:

„113.   NEMČIJA – POLJSKA

(a) Sporazum z dne 11. januarja 1977 o izvajanju Konvencije z dne 9. oktobra 1975 o starostnih pokojninah in prejemkih za nesreče pri delu

(b) 

(c) Člen 26 Sporazuma z dne 24. oktobra 1996 o odpravi poravnav stroškov za zdravniške preglede, opazovanja in potne stroške zdravnikov in zavarovancev z namenom pridobitve denarnih socialnih prejemkov za bolezen in materinstvo.“

6. Priloga 6 se spremeni:

(a) Oddelek „B. BOLGARIJA“ se nadomesti z naslednjim:

„B.   BOLGARIJA

1. Pri urejanju zadev z Belgijo, Češko, Dansko, Estonijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Irsko, Italijo, Ciprom, Latvijo, Litvo, Luksemburgom, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Finsko, Švedsko in Združenim kraljestvom: neposredno izplačilo

2. Pri urejanju zadev z Nemčijo: izplačilo preko organov za zvezo“

(b) Oddelek „T. POLJSKA“ se nadomesti z naslednjim:

„T.   POLJSKA

Neposredno izplačilo.“

7. V Prilogi 7 se oddelek „B. BOLGARIJA“ nadomesti z naslednjim:

„B.   BOLGARIJA

Българска народна банка (Bolgarska nacionalna banka), София.“

8. V Prilogi 9 se oddelek „B. BOLGARIJA“ nadomesti z naslednjim:

„B.   BOLGARIJA

Povprečni letni stroški za storitve se izračunajo ob upoštevanju storitev, zagotovljenih v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravju in Zakonom o integraciji invalidnih oseb.“

9. Priloga 10 se spremeni:

(a) Oddelek „B. BOLGARIJA“ se nadomesti z naslednjim:

„B.   BOLGARIJA

1. Za namene uporabe členov 14c, 14d(3) in 17 Uredbe:

 Национална агенция за приходите (Nacionalna agencija za javne prihodke), София.

2. Za namene uporabe člena 6(1) izvedbene uredbe:

 Национална агенция за приходите (Nacionalna agencija za javne prihodke), София.

3. Za namene uporabe:

(a) členov 8 in 38(1) izvedbene uredbe:

 Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София;

 Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София;

 Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varnost), София;

(b) členov 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(3), 14(1), (2) in (3) ter člena 109 izvedbene uredbe:

 Национална агенция за приходите (Nacionalna agencija za javne prihodke), София.

4. Za namene uporabe členov 70(1), 80(2), 81, 82(2) in 110 izvedbene

uredbe:

 Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varnost), София.

5. Za namene uporabe člena 86(2) izvedbene uredbe:

 Агенция за социално подпомагане (Agencija za socialno pomoč), София.

6. Za namene uporabe členov 102(2) in 113(2) izvedbene uredbe:

 Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София.“

(b) V oddelku „E. NEMČIJA“ se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Za namene uporabe:

 členov 14(1)(a) in 14b(1) Uredbe ter v primeru sporazumov iz člena 17 Uredbe v povezavi s členom 11 izvedbene uredbe,

 členov 14a(1)(a) in 14b(2) Uredbe ter v primeru sporazumov iz člena 17 Uredbe v povezavi s členom 11a izvedbene uredbe,

 členov 14(2), 14(3), 14a(2) do (4), in 14c(a) ter v primeru sporazumov iz člena 17 Uredbe v povezavi s členom 12a izvedbene uredbe:

 

(i) osebe, ki so zdravstveno zavarovane:

 nosilec, pri katerem so zavarovane, in tudi carinski organi v zvezi s preverjanjem;

(ii) osebe, ki niso zdravstveno zavarovane in jih pokojninski sistem strokovnega združenja ne zajema:

 pristojni nosilec pokojninskega zavarovanja in tudi carinski organi v zvezi s preverjanjem;

(iii) osebe, ki niso zdravstveno zavarovane, vendar jih zajema pokojninski sistem strokovnega združenja:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Konzorcij pokojninskih sistemov strokovnih združenj), Köln, in tudi carinski organi v zvezi s preverjanjem.“

(c) V oddelku „S. AVSTRIJA“ se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Za uporabo člena 14(1)(b), člena 14a(1)(b) in člena 17 Uredbe:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Zvezni minister za socialne zadeve in varstvo potrošnikov) v dogovoru z Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Zveznim ministrom za zdravstvo, družino in mladino) v dogovoru z zadevno javno upravo v zvezi s posebnimi sistemi za javne uslužbence in v dogovoru z zadevno pokojninsko ustanovo v zvezi s pokojninskimi sistemi združenj svobodnih poklicev (Kammern der Freien Berufe).“

(d) Oddelek „T. POLJSKA“ se spremeni:

(i) Točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Za namene uporabe člena 38(1) izvedbene uredbe:

(a) za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete, ter za poklicne vojake in častnike, ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v Prilogi 2(2)(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v Prilogi 3(2)(a)

(b) za osebe, ki so se pred kratkim samozaposlile kot kmetje in niso dopolnile delovne dobe, navedene v Prilogi 2(2)(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v Prilogi 3(2)(b)

(c) za poklicne vojake, pripadnike vojaške protiobveščevalne službe in pripadnike obveščevalne službe:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(c)

(d) za pripadnike policije, pripadnike Urada za državno varnost, pripadnike Agencije za notranjo varnost, pripadnike Obveščevalne agencije (storitve na področju javne varnosti), pripadnike Osrednjega protikorupcijskega urada, pripadnike Mejne straže, pripadnike Vladne varnostne službe in pripadnike Nacionalne gasilske brigade:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(d)

(e) za zaporne paznike:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad Službe za osebje zaporov v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(e)

(f) za sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje

(g) za osebe, ki so dopolnile zavarovalno dobo izključno v tujini:

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v Prilogi 3(2)(g)“

(ii) Točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6. Za namene uporabe člena 70(1) izvedbene uredbe:

dolgoročni prejemki:

(i) za osebe, ki so se pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete, ter za poklicne vojake in častnike, ki so ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v Prilogi 2(2)(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v Prilogi 3(2)(a)

(ii) za osebe, ki so se pred kratkim samozaposlile kot kmetje in niso dopolnile delovne dobe, navedene v Prilogi 2(2)(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v Prilogi 3(2)(b)

(iii) za poklicne vojake, pripadnike vojaške protiobveščevalne službe in pripadnike obveščevalne službe:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi), če je to

pristojna ustanova, omenjena v Prilogi 2(2)(c)

(iv) častnike iz točke 5(d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(d)

(v) za zaporne paznike:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad Službe za osebje zaporov v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(e)

(vi) za sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje

(vii) za osebe, ki so dopolnile zavarovalne dobe izključno v tujini:

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v Prilogi 3(2)(g)“

(iii) Točka 10 se nadomesti z naslednjim:

„10. Za namene uporabe člena 91(2) izvedbene uredbe:

(a) za namene uporabe člena 77 Uredbe:

Regionalni center za socialno politiko, pristojen v zvezi s stalnim ali začasnim prebivališčem za osebe, upravičene do prejemkov

(b) za namene uporabe člena 78 Uredbe:

(i) za osebe, ki so pred kratkim zaposlile ali samozaposlile, razen za samozaposlene kmete, ter za poklicne vojake in častnike, ki so ki so dopolnili delovno dobo, ki ni navedena v Prilogi 2(2)(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

enote Zavoda za socialno zavarovanje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), navedene v Prilogi 3(2)(a)

(ii) za osebe, ki so se pred kratkim samozaposlile kot kmetje in niso dopolnile delovne dobe, navedene v Prilogi 2(2)(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

enote Kmetijskega sklada za socialno zavarovanje (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), navedene v Prilogi 3(2)(b)

(iii) za poklicne vojake, pripadnike vojaške protiobveščevalne službe in pripadnike obveščevalne službe:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Urad za vojaške pokojnine v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(c)

(iv) za častnike iz točke 5(d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pokojninski urad pri Ministrstvu za notranje zadeve in upravo v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(d)

(v) za zaporne paznike:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Pokojninski urad Službe za osebje zaporov v Varšavi), če je to pristojna ustanova, navedena v Prilogi 2(2)(e)

(vi) za nekdanje sodnike in tožilce:

specializirani organi Ministrstva za pravosodje.“( 1 ) UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 311/2007 (UL L 82, 23.3.2007, str. 6).