2008R0101 — SK — 25.02.2008 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 101/2008

zo 4. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva

(Ú. v. ES L 031, 5.2.2008, p.15)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 101/2008

zo 4. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci SpoločenstvaKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva ( 1 ), a najmä na jeho článok 122,

keďže:

(1)

Niektoré členské štáty alebo ich príslušné orgány požadujú zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu (EHS) č. 574/72.

(2)

Navrhované zmeny a doplnenia vyplývajú z rozhodnutí prijatých príslušnými členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi, ktoré určujú orgány zodpovedné za zabezpečenie implementácie právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia v súlade s právom Spoločenstva.

(3)

Systémy, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky v súlade s článkami 94 a 95 nariadenia (EHS) č. 574/72, sú uvedené v prílohe 9 k uvedenému nariadeniu.

(4)

Správna komisia pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov vyjadrila jednomyseľné stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Prílohy 1 až 7 a prílohy 9 a 10 k nariadeniu (EHS) č. 574/72 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Prílohy 1 až 7 a prílohy 9 a 10 k nariadeniu (EHS) č. 574/72 sa menia a dopĺňajú takto:

1. Príloha 1 oddiel „S. RAKÚSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„S.   RAKÚSKO

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (spolkový minister sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa), Viedeň.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (spolkový minister hospodárstva a práce), Viedeň.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (spolkový minister zdravotníctva, rodiny a mládeže), Viedeň.

4. Osobitné systémy pre štátnych zamestnancov: Bundeskanzler (spolkový kancelár), Viedeň, alebo príslušná krajinská vláda.“

2. Príloha 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) V oddiele „R. HOLANDSKO“ sa bod 5 nahrádza týmto textom:

„5. Rodinné dávky:

Všeobecný zákon o prídavkoch na deti (Algemene Kinderbijslagwet):

a) ak osoba, ktorá má nárok na dávky, má bydlisko v Holandsku:

Miestna pobočka Banky pre sociálne poistenie (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) príslušná podľa miesta bydliska;

b) ak osoba, ktorá má nárok na dávky, má bydlisko mimo Holandska, ale jej zamestnávateľ má bydlisko alebo sídlo v Holandsku:

Miestna pobočka Banky pre sociálne poistenie (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) príslušná podľa miesta bydliska alebo sídla zamestnávateľa;

c) v ostatných prípadoch:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Zákon o starostlivosti o dieťa (Wet Kinderopvang):

Daňový úrad/útvar dávok (Belastingsdienst/Toeslagen).“

b) Oddiel „T. POĽSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i) Bod 2 písm. a), b), c) a d) sa nahrádza týmto textom:

„a) pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné, s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v písmene c) bodoch i) a ii), písmene d) bodoch i) a ii) a písmene e) bodoch i) a ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Łódź – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka, Cypru alebo Malty;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo na Malte.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska alebo Švajčiarska;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Slovinsku alebo vo Švajčiarsku.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Opole – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Nemecka;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Nemecku.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Szczecin – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Dánska, Fínska, Švédska, Litvy, Lotyšska alebo Estónska;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku alebo Estónsku.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I vo Varšave– Ústredný úrad medzinárodných dohôd) – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Belgicka, Bulharska, Francúzska, Írska, Luxemburska, Holandska, Rumunska alebo Spojeného kráľovstva;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Rumunsku alebo Spojenom kráľovstve;

b) pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne hospodáriacimi roľníkmi a ktoré neukončili obdobia služby uvedené v písmene c) bodoch i) a ii), písmene d) bodoch i) a ii) a písmene e) bodoch i) a ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Varšava – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Rakúska, Dánska, Fínska alebo Švédska;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Rakúsku, Dánsku, Fínsku alebo Švédsku;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Tomaszów Mazowiecki – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Španielska, Talianska alebo Portugalska;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Španielsku, Taliansku alebo Portugalsku;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Częstochowa – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Francúzska, Belgicka, Luxemburska, Holandska alebo Švajčiarska;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku alebo Švajčiarsku;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Bulharska alebo Rumunska;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Českej republike, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku, v Bulharsku alebo v Rumunsku;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Poznań – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Spojeného kráľovstva, Írska, Grécka, Malty alebo Cypru;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Spojenom kráľovstve, Írsku, Grécku, na Malte alebo na Cypre;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Ostrów Wielkopolski – pre osoby, ktoré ukončili:

a) obdobia poistenia výlučne v Poľsku a majú bydlisko na území Nemecka;

b) obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Nemecku;

c) pre profesionálnych vojakov, príslušníkov Služby vojenskej kontrarozviedky a príslušníkov Vojenskej spravodajskej služby:

i) v prípade invalidného dôchodku, ak posledné obdobie bolo obdobím vojenskej služby, vo funkcii príslušníka Služby vojenskej kontrarozviedky či príslušníka Vojenskej spravodajskej služby,

ii) v prípade starobného dôchodku, ak obdobie služby uvedené v písmenách c) až e) dosahuje celkovo aspoň: 10 rokov pre prepustených zo služby pred 1. januárom 1983 alebo 15 rokov pre prepustených zo služby po 31. decembri 1982;

iii) v prípade pozostalostného dôchodku, ak je splnená podmienka písmena c) bodu i) alebo ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave);

d) pre príslušníkov Policajného zboru, Úradu na ochranu štátu, Úradu vnútornej bezpečnosti, zahraničných spravodajských služieb (služieb verejnej bezpečnosti), Ústredného protikorupčného úradu, pohraničnej stráže Vládneho úradu bezpečnosti a Národného požiarneho zboru:

i) v prípade invalidného dôchodku, ak posledné obdobie bolo obdobím služby v jednom z uvedených útvarov;

ii) v prípade starobného dôchodku, ak obdobie služby uvedenej v písmenách c) až e) dosahuje celkovo aspoň: 10 rokov pre prepustených zo služby pred 1. aprílom 1983 alebo 15 rokov pre prepustených zo služby po 31. marci 1983;

iii) v prípade pozostalostného dôchodku, ak je splnená podmienka písmena d) bodu i) alebo písmena d) bodu ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave).“

ii) Bod 3 písm. b) bod ii) sa nahrádza týmto textom:

„ii) invalidita alebo úmrtie hlavného živiteľa rodiny:

 pre osoby, ktoré boli v čase poistnej udalosti zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné (s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov) a pre osoby, ktoré boli v čase poistnej udalosti nezamestnanými absolventmi škôl zúčastňujúcimi sa školenia alebo stáže:

 oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a), pre osoby, ktoré boli v čase poistnej udalosti samostatne hospodáriacimi roľníkmi,

 oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b),

 pre profesionálnych vojakov a príslušníkov uvedených v bode 2 písm. c), ak k poistnej udalosti dôjde počas obdobia vojenskej služby alebo služby v jednom z útvarov uvedených v bode 2 písm. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave),

 pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. d), ak k poistnej udalosti dôjde počas obdobia služby v jednom z útvarov uvedených v bode 2 písm. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave),

 pre príslušníkov väzenskej stráže, ak k poistnej udalosti dôjde počas obdobia takejto služby:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave),

 pre sudcov a prokurátorov: špecializované útvary Ministerstva spravodlivosti.“

iii) Bod 4 písm. g) sa nahrádza týmto textom:

„g) pre dôchodcov:

 ktorí majú nárok na dávky zo systému sociálneho poistenia pre zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov:

 oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a),

 ktorí majú nárok na dávky zo systému sociálneho poistenia pre roľníkov:

 oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b),

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre profesionálnych vojakov alebo zo systému dôchodkového zabezpečenia pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave),

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy voVaršave),

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre príslušníkov väzenskej stráže:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave),

 pre bývalých sudcov a prokurátorov:

 špecializované útvary Ministerstva spravodlivosti.“

3. Príloha 3 sa mení a dopĺňa takto:

a) V oddiele „R. HOLANDSKO“ sa bod 5 nahrádza týmto textom:

„5.   Rodinné dávky:

a) Všeobecný zákon o prídavkoch na deti (Algemene Kinderbijslagwet):

Miestna pobočka Banky pre sociálne poistenie (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) príslušná podľa miesta bydliska rodinného príslušníka;

b) Zákon o starostlivosti o dieťa (Wet Kinderopvang):

Daňový úrad/útvar dávok (Belastingsdienst/Toeslagen).“

b) Oddiel „T. POĽSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i) Bod 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Invalidita, staroba a úmrtie (dôchodky):

a) pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné, s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v písmenách c), d) a e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Łódź – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo na Malte;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených: v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Slovinsku alebo vo Švajčiarsku;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Opole – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Nemecku;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Szczecin – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku alebo Estónsku;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I vo Varšave– Ústredný úrad medzinárodných dohôd) – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Rumunsku alebo Spojenom kráľovstve;

b) pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne zárobkovo činnými roľníkmi a ktoré neboli profesionálnymi vojakmi alebo príslušníkmi uvedenými v písmenách c), d) a e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Varšava – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Rakúsku, Dánsku, Fínsku alebo Švédsku;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Tomaszów Mazowiecki – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených: v Španielsku, Taliansku alebo Portugalsku;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Częstochowa – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených: vo Francúzsku, v Belgicku, Luxembursku, Holandsku alebo vo Švajčiarsku;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených: v Českej republike, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku, v Bulharsku alebo v Rumunsku;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Poznań – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených: v Spojenom kráľovstve, Írsku, Grécku, na Malte alebo na Cypre;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) – Oblastná pobočka, Ostrów Wielkopolski – pre osoby, ktoré ukončili: obdobia poistenia v Poľsku a v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Nemecku;

c) pre profesionálnych vojakov, príslušníkov Služby vojenskej kontrarozviedky a príslušníkov Vojenskej spravodajskej služby v prípade období služby v Poľsku a období poistenia v zahraničí:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. c);

d) pre príslušníkov Policajného zboru, Úradu na ochranu štátu, Úradu vnútornej bezpečnosti, zahraničných spravodajských služieb (služieb verejnej bezpečnosti), Ústredného protikorupčného úradu, pohraničnej stráže Vládneho úradu bezpečnosti a Národného požiarneho zboru, v prípade období služby v Poľsku a období poistenia v zahraničí:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. d);

e) pre príslušníkov väzenskej stráže v prípade období služby v Poľsku a období poistenia v zahraničí:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. e);

f) pre sudcov a prokurátorov:

špecializované útvary ministerstva spravodlivosti;

g) pre osoby, ktoré ukončili výlučne obdobia poistenia v zahraničí:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Łódź – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Grécku, na Cypre alebo na Malte;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku alebo v Slovinsku;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Opole – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Nemecku;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – pobočka Szczecin – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku alebo Estónsku;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (pobočka I vo Varšave – Ústredný úrad medzinárodných dohôd) – pre osoby, ktoré ukončili obdobia poistenia v zahraničí vrátane období nedávno ukončených v Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Rumunsku alebo Spojenom kráľovstve.“

ii) Bod 3 písm. b) sa nahrádza týmto textom:

„b) peňažné dávky:

i) v prípade choroby:

 miestne pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna poisťovňa – ZUS) príslušné podľa miesta bydliska alebo pobytu,

 oblastné pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poľnohospodársky fond sociálneho poistenia – KRUS) príslušné podľa miesta bydliska alebo pobytu;

ii) invalidita alebo úmrtie hlavného živiteľa rodiny:

 pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné (s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov):

 oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a),

 pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne hospodáriacimi roľníkmi:

 oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b),

 pre profesionálnych vojakov a príslušníkov uvedených v bode 2 písm. c) v prípade období vojenskej služby v Poľsku, ak posledné obdobie bolo obdobím vojenskej služby alebo služby v jednom z útvarov uvedených v bode 2 písm. c), a období poistenia v zahraničí:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 3 písm. b) bode ii) tretej zarážke,

 pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. d) v prípade období služby v Poľsku, ak posledné obdobie bolo obdobím služby v jednom z útvarov uvedených v bode 2 písm. d) a období poistenia v zahraničí:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 3 písm. b) bode ii) štvrtej zarážke,

 pre príslušníkov väzenskej stráže v prípade období služby v Poľsku, ak posledné obdobie bolo obdobím uvedenej služby, a období poistenia v zahraničí:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 3 písm. b) bode ii) piatej zarážke,

 pre sudcov a prokurátorov:

 špecializované útvary ministerstva spravodlivosti,

 pre osoby, ktoré ukončili výlučne obdobia poistenia v zahraničí:

 oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. g).“

iii) Bod 4 písm. g) sa nahrádza týmto textom:

„g) pre dôchodcov:

 ktorí majú nárok na dávky zo systému sociálneho poistenia pre zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby, s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov:

 oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. a);

 ktorí majú nárok na dávky zo systému sociálneho poistenia pre roľníkov:

 oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bode 2 písm. b);

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre profesionálnych vojakov alebo zo systému dôchodkového zabezpečenia pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave);

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre príslušníkov uvedených v bode 2 písm. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave);

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre príslušníkov väzenskej stráže:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave);

 ktorí majú nárok na dávky z ochranného dôchodkového systému pre sudcov a prokurátorov:

 špecializované útvary ministerstva spravodlivosti;

 pre osoby, ktoré dostávajú výlučne dôchodky zo zahraničia:

 oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bode 2 písm. g).“

4. Príloha 4 sa mení a dopĺňa takto:

V oddiele „S. RAKÚSKO“ sa bod 3 nahrádza týmto textom:

„3. Rodinné dávky:

a) rodinné dávky s výnimkou prídavku na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreungsgeld):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Spolkové ministerstvo zdravotníctva, rodiny a mládeže), Viedeň;

b) prídavok na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fond zdravotného poistenia Dolného Rakúska) – príslušné stredisko pre prídavok na starostlivosť o dieťa.“

5. Príloha 5 sa mení a dopĺňa takto:

►C1  a) Oddiel „14. BELGICKO – LUXEMBURSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„14.   BELGICKO – LUXEMBURSKO ◄

a) 

b) 

c) Dohoda z 28. januára 1961 o vymáhaní príspevkov na sociálne zabezpečenie.

d) 

e) Dohoda zo 16. apríla 1976 o vzdaní sa náhrady nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia, prijatá podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

f) …“

b) Oddiel „48. BULHARSKO – SLOVENSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„48.   BULHARSKO – SLOVENSKO

Žiadny dohovor.“

c) Oddiel „89. DÁNSKO – HOLANDSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„89.   DÁNSKO – HOLANDSKO

a) Dohoda z 12. decembra 2006 o náhrade nákladov na vecné dávky podľa nariadení 1408/71 a 574/72.

b) Výmena listov z 30. marca a 25. apríla 1979 o článku 70 ods. 3 nariadenia a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (vzdanie sa náhrady nákladov na dávky vyplatené podľa článku 69 nariadenia a nákladov na administratívne overovania a lekárske vyšetrenia).“

d) Oddiel „113. NEMECKO – POĽSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„113.   NEMECKO – POĽSKO

a) Dohoda z 11. januára 1977 o vykonávaní Dohovoru z 9. októbra 1975 o starobných dôchodkoch a dávkach pri pracovných úrazoch.

b) 

c) Článok 26 Dohody z 24. októbra 1996 o upustení od úhrady nákladov na lekárske prehliadky, pozorovania a cestovných nákladov lekárov a poistencov na účely peňažných dávok v prípade choroby a materstva.“

6. Príloha 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) Oddiel „B. BULHARSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„B.   BULHARSKO

1. v styku s Belgickom, Českou republikou, Dánskom, Estónskom, Gréckom, Španielskom, Francúzskom, Írskom, Talianskom, Cyprom, Lotyšskom, Litvou, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Holandskom, Rakúskom, Poľskom, Portugalskom, Rumunskom, Slovinskom, Slovenskom, Fínskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom: priama platba;

2. v styku s Nemeckom: platba prostredníctvom styčných orgánov.“

b) Oddiel „T. POĽSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„T.   POĽSKO

Priama platba.“

7. Príloha 7 sa mení a dopĺňa takto:

Oddiel „B. BULHARSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„B.   BULHARSKO

Българска Народна Банка (Národná banka Bulharska), София.“

8. Príloha 9 sa mení a dopĺňa takto:

Oddiel „B. BULHARSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„B.   BULHARSKO

Pri výpočte priemerných ročných nákladov na vecné dávky sa berú do úvahy vecné dávky vyplatené v súlade so Zákonom o zdravotnom poistení, Zákonom o zdraví a Zákonom o začlenení osôb so zdravotným postihnutím.“

9. Príloha 10 sa mení a dopĺňa takto:

a) Oddiel „B. BULHARSKO“ sa nahrádza týmto textom:

„B.   BULHARSKO

1. Na účely uplatňovania článku 14c, článku 14d ods. 3 a článku 17 nariadenia:

 Национална агенция за приходите (Národná agentúra pre verejné príjmy), София.

2. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

 Национална агенция за приходите (Národná agentúra pre verejné príjmy), София.

3. Na účely uplatňovania:

a) článku 8 a článku 38 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

 Министерство на здравеопазването (ministerstvo zdravotníctva), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Národný fond zdravotného poistenia), София,

 Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София;

b) článku 10b, článku 11 ods. 1, článku 11a ods. 1, článku 12a, článku 13 ods. 3, článku 14 ods. 1, 2 a 3 a článku 109 vykonávacieho nariadenia:

 Национална агенция за приходите (Národná agentúra pre verejné príjmy), София.

4. Na účely uplatňovania článku 70 ods. 1, článku 80 ods. 2, článku 81, článku 82 ods. 2 a článku 110 vykonávacieho nariadenia:

 Национален осигурителен институт (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia), София.

5. Na účely uplatňovania článku 86 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

 Агенция за социално подпомагане (Agentúra pre sociálnu pomoc), София.

6. Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 a článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

 Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotníctva), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Národný fond zdravotného poistenia), София.“

b) V oddiele „E. NEMECKO“ sa bod 2 nahrádza týmto textom:

„2. Na účely uplatňovania:

 článku 14 ods. 1 písm. a) a článku 14b ods. 1 nariadenia a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia v spojení s článkom 11 vykonávacieho nariadenia,

 článku 14a ods. 1 písm. a) a článku 14b ods. 2 a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia v spojení s článkom 11a vykonávacieho nariadenia,

 článku 14 ods. 2, článku 14 ods. 3, článku 14a ods. 2 až 4 a článku 14c písm. a) a v prípade dohôd podľa článku 17 nariadenia v spojení s článkom 12a vykonávacieho nariadenia:

 

i) osoby s nemocenským poistením:

 inštitúcia, v ktorej sú poistené, ako aj colné orgány, pokiaľ ide o kontroly;

ii) osoby bez nemocenského poistenia a bez dôchodkového poistenia v rámci profesijného združenia:

 príslušná inštitúcia dôchodkového poistenia, ako aj colné orgány, pokiaľ ide o kontroly;

iii) osoby bez nemocenského poistenia, ale s dôchodkovým poistením v rámci profesijného združenia:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Konzorcium dôchodkových poisťovní s poistením pre profesijné združenia) Köln, ako aj colné orgány, pokiaľ ide o kontroly.“

c) V oddiele „S. RAKÚSKO“ sa bod 1 nahrádza týmto textom:

„1. Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 písm. b), článku 14a ods. 1 písm. b) a článku 17 nariadenia:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (spolkový minister pre sociálne veci a ochranu spotrebiteľa) po dohode s Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (spolkový minister zdravia, rodiny a mládeže) po dohode s príslušným orgánom verejnej správy so zreteľom na osobitné systémy pre štátnych zamestnancov a po dohode s príslušnou dôchodkovou inštitúciou so zreteľom na dôchodkové systémy združení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe).“

d) Oddiel „T. POĽSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

i) Bod 5 sa nahrádza týmto textom:

„5. Na účely uplatňovania článku 38 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a) pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné, s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe 2 bode 2 písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. a);

b) pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne hospodáriacimi roľníkmi a ktoré neukončili obdobia služby uvedené v prílohe 2 bode 2 písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. b);

c) pre profesionálnych vojakov, príslušníkov Služby vojenskej kontrarozviedky a príslušníkov Vojenskej spravodajskej služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. c);

d) pre príslušníkov Policajného zboru, Úradu na ochranu štátu, Úradu vnútornej bezpečnosti, zahraničných spravodajských služieb (služieb verejnej bezpečnosti), Ústredného protikorupčného úradu, pohraničnej stráže, Vládneho úradu bezpečnosti a Národného požiarneho zboru:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. d);

e) pre príslušníkov väzenskej stráže:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. e);

f) pre sudcov a prokurátorov:

špecializované útvary ministerstva spravodlivosti;

g) pre osoby, ktoré ukončili výlučne obdobia poistenia v zahraničí:

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. g).“

ii) Bod 6 sa nahrádza týmto textom:

„6. Na účely uplatňovania článku 70 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

Dlhodobo poskytované dávky:

i) pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné, s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe 2 bode 2 písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. a);

ii) pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne hospodáriacimi roľníkmi a ktoré neukončili obdobia služby uvedené v prílohe 2 bode 2 písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. b);

iii) pre profesionálnych vojakov, príslušníkov Služby vojenskej kontrarozviedky a príslušníkov Vojenskej spravodajskej služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. c);

iv) príslušníkov uvedených v bode 5 písm. d):

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad ministerstva vnútra a správy vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. d);

v) pre príslušníkov väzenskej stráže:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. e);

vi) pre sudcov a prokurátorov:

špecializované útvary ministerstva spravodlivosti;

vii) pre osoby, ktoré ukončili výlučne obdobia poistenia v zahraničí:

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. g).“

iii) Bod 10 sa nahrádza týmto textom:

„10. Na účely uplatňovania článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

a) na účely uplatňovania článku 77 nariadenia:

Oblastné centrum sociálnej politiky príslušné podľa miesta bydliska alebo pobytu osoby, ktorá má nárok na dávky;

b) na účely uplatňovania článku 78 nariadenia:

i) pre osoby, ktoré boli nedávno zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné, s výnimkou samostatne hospodáriacich roľníkov, a pre profesionálnych vojakov a príslušníkov, ktorí ukončili obdobia služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe 2 bode 2 písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

oddelenia Sociálnej poisťovne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. a);

ii) pre osoby, ktoré boli nedávno samostatne hospodáriacimi roľníkmi a ktoré neukončili obdobia služby uvedené v prílohe 2 bode 2 písm. c) bodoch i) a ii), písm. d) bodoch i) a ii) a písm. e) bodoch i) a ii):

oddelenia Poľnohospodárskeho fondu sociálneho poistenia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v prílohe 3 bode 2 písm. b);

iii) pre profesionálnych vojakov, príslušníkov Služby vojenskej kontrarozviedky a príslušníkov Vojenskej spravodajskej služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský dôchodkový úrad vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. c);

iv) príslušníkov uvedených v bode 5 písm. d):

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dôchodkový úrad Ministerstva vnútra a správy vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. d);

v) pre príslušníkov väzenskej stráže:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Dôchodkový úrad väzenskej služby vo Varšave), ak je to príslušná inštitúcia uvedená v prílohe 2 bode 2 písm. e);

vi) pre bývalých sudcov a prokurátorov:

špecializované útvary ministerstva spravodlivosti.“( 1 ) Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 311/2007 (Ú. v. EÚ L 82, 23.3.2007, s. 6).