2008R0101 — RO — 25.02.2008 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 101/2008 AL COMISIEI

din 4 februarie 2008

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității

(JO L 031, 5.2.2008, p.15)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 056, 29.2.2008, p. 65  (101/08)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 101/2008 AL COMISIEI

din 4 februarie 2008

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul ComunitățiiCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității ( 1 ), în special articolul 122 al acestuia,

întrucât:

(1)

Anumite state membre sau autoritățile competente ale acestora au solicitat efectuarea de modificări la anexele la Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(2)

Modificările propuse rezultă din deciziile luate de statele membre în cauză sau de autoritățile lor competente care desemnează autoritățile responsabile de asigurarea punerii în aplicare a legislației privind securitatea socială în conformitate cu dreptul comunitar.

(3)

Sistemele care trebuie luate în considerare la calcularea costului mediu anual al prestațiilor în natură, în conformitate cu dispozițiile articolelor 94 și 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, sunt enumerate în anexa 9 la regulamentul menționat.

(4)

A fost obținut avizul unanim al Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Anexele 1-7 și anexele 9 și 10 la Regulamentul (CEE) nr. 574/72 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Anexele 1-7 și anexele 9 și 10 la Regulamentul (CEE) nr. 574/72 se modifică după cum urmează:

1. La anexa 1, rubrica „S. AUSTRIA” se înlocuiește cu următorul text:

„S.   AUSTRIA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministrul federal al securității sociale și al protecției consumatorilor), Viena.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (ministrul federal pentru economie și muncă), Viena.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministrul federal pentru sănătate, familie și tineret), Vienna.

4. În ceea ce privește regimurile speciale pentru funcționari: Bundeskanzler (Cancelarul federal), Viena, sau guvernul landului în cauză.”

2. Anexa 2 se modifică după cum urmează:

(a) La rubrica „R. ȚĂRILE DE JOS”, punctul 5 se înlocuiește cu textul următor:

„5. Prestații familiale:

Legea generală privind alocațiile pentru copii (Algemene Kinderbijslagwet):

(a) în cazul în care persoana care beneficiază de prestații are reședința în Țările de Jos:

Biroul local al băncii asigurărilor sociale (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank ) în raza căruia își are reședința;

(b) în cazul în care persoana care beneficiază de prestații își are reședința în afara Țărilor de Jos, dar angajatorul acesteia își are reședința sau este stabilit în Țările de Jos:

Biroul local al băncii asigurărilor sociale (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank ) în raza căruia își are reședința;

(c) în alte cazuri:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Legea privind îngrijirea copiilor (Wet Kinderopvang):

Administrația fiscală/Serviciul pentru prestații (Belastingsdienst/Toeslagen).”

(b) Rubrica „T. POLONIA” se modifică după cum urmează:

(i) Punctul 2 literele (a), (b), (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate salariată sau independentă, cu excepția fermierilor care desfășoară o activitate independentă, și pentru militarii profesioniști și funcționarii care au realizat perioade de activitate, alții decât cei menționați la litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i) și litera (e) punctul (ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Łódź – pentru persoanele care au îndeplinit:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Spaniei, al Portugaliei, al Italiei, al Greciei, al Ciprului sau al Maltei;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Cipru sau Malta;

2. Zaklad Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Sącz – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Austriei, al Republicii Cehe, al Ungariei, al Slovaciei, al Sloveniei sau al Elveției;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Austria, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Slovenia sau Elveția;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Opole – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Germaniei;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Germania;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Szczecin – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Danemarcei, al Finlandei, al Lituaniei, al Letoniei sau al Estoniei;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Danemarca, Finlanda, Suedia, Lituania, Letonia sau Estonia;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Sucursala I din Varșovia – Biroul Central pentru Acorduri Internaționale) – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Belgiei, al Bulgariei, al Franței, al Irlandei, al Luxemburgului, al Țărilor de Jos, al României sau al Regatului Unit;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Belgia, Bulgaria, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, România sau Regatul Unit;

(b) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate de agricultor independent și care nu au realizat perioadele de activitate menționate la litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i) și litera (e) punctul (ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Varșovia – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Austriei, al Danemarcei, al Finlandei sau al Suediei;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Austria, Danemarca, Finlanda sau Suedia;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Tomaszów Mazowiecki – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Spaniei, al Italiei sau al Portugaliei;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Spania, Italia sau Portugalia;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Częstochowa – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Franței, al Belgiei, al Luxemburgului, al Țărilor de Jos sau al Elveției;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Franța, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos sau Elveția;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Nowy Sącz – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Republicii Cehe, al Estoniei, al Letoniei, al Lituaniei, al Ungariei, al Sloveniei, al Slovaciei, al Bulgariei sau al României;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria sau România;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Poznań – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Regatului Unit, al Irlandei, al Greciei, al Maltei sau al Ciprului;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Regatul Unit, Irlanda, Grecia, Malta sau Cipru;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Ostrów Wielkopolski – pentru persoanele care au realizat:

(a) perioade de asigurare exclusiv sub incidența legislației poloneze, care își au reședința pe teritoriul Germaniei;

(b) perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Germania;

(c) pentru militarii de carieră, membrii Serviciului de contraspionaj militar și membrii Serviciului de informații militare:

(i) în cazul unei pensii de invaliditate, dacă ultima perioadă realizată a fost perioada de serviciu militar, în calitate de membri ai Serviciului de contraspionaj militar și membri ai Serviciului de informații militare;

(ii) în cazul unei pensii pentru limită de vârstă, dacă perioada de activitate, menționată la literele (c)-(e) echivalează în total cu cel puțin: 10 ani pentru încheierea activității înainte de 1 ianuarie 1983 sau 15 ani pentru încheierea activității după 31 decembrie 1982;

(iii) în cazul unei pensii de urmaș, dacă este îndeplinită condiția prevăzută la litera (c) punctul (i) sau la litera (c) punctul (ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul de pensii militare din Varșovia);

(d) pentru personalul poliției, al serviciilor pentru siguranța statului, al Agenției de Securitate Internă, al serviciilor de informații externe (servicii ale siguranței publice), al Biroului central anticorupție, al serviciilor de supraveghere a frontierelor, al serviciilor de securitate ale guvernului, al Brigăzii Naționale de Pompieri:

(i) în cazul unei pensii de invaliditate, dacă ultima perioadă realizată a fost perioada de activitate în cadrul unuia dintre serviciile menționate;

(ii) în cazul unei pensii pentru limită de vârstă, dacă perioada de activitate, menționată la literele (c)-(e) echivalează în total cu cel puțin: 10 ani pentru încheierea activității înainte de 1 aprilie 1983 sau 15 ani pentru încheierea activității după 31 martie 1983;

(iii) în cazul unei pensii de urmaș, dacă este îndeplinită condiția prevăzută la litera (d) punctul (i) sau la litera (d) punctul (ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Internelor și Administrației din Varșovia).”

(ii) Punctul 3 litera (b) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii) invaliditate sau deces al salariatului principal:

 pentru lucrătorii care erau salariați sau lucrătorii care desfășurau activități independente (cu excepția fermierilor care desfășoară o activitate independentă) la data materializării riscului și pentru absolvenții fără loc de muncă care urmau cursuri de formare sau efectuau un stagiu la data materializării riscului:

 serviciile Institutului de Asigurări Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) enumerate la punctul 2 litera (a);

 pentru fermierii care desfășurau o activitate independentă la data materializării riscului:

 serviciile Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) menționate la punctul 2 litera (b);

 pentru militarii de carieră și personalul menționat la punctul 2 litera (c), dacă riscul se materializează în cursul unei perioade de serviciu militar activ sau de activitate în cadrul unuia dintre serviciile menționate la punctul 2 litera (c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul de pensii militare din Varșovia);

 pentru personalul menționat la punctul 2 litera (d), dacă riscul de materializează în cursul unei perioade de activitate în cadrul unuia dintre serviciile menționate la punctul 2 litera (d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Internelor și Administrației din Varșovia);

 pentru personalul penitenciarelor, dacă riscul de materializează în cursul unei astfel de perioade de activitate:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al administrației penitenciare din Varșovia);

 pentru judecători și magistrați: serviciile specializate ale Ministerului Justiției.”

(iii) Punctul 4 litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g) pentru pensionarii:

 care au dreptul de a beneficia de regimul asigurărilor sociale pentru lucrătorii care desfășoară activități salariate sau independente, cu excepția fermierilor care desfășoară o activitate independentă:

 serviciile Institutului de Asigurări Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) enumerate la punctul 2 litera (a);

 care au dreptul de a beneficia de regimul asigurărilor sociale pentru fermieri:

 serviciile Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) menționate la punctul 2 litera (b);

 care au dreptul de a beneficia de regimul de pensii pentru militarii de carieră sau de acela al membrilor personalului menționat la punctul 2 litera (c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul de pensii militare din Varșovia);

 care au dreptul de a beneficia de regimul de pensii pentru personalul menționat la punctul 2 litera (d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Internelor și Administrației din Varșovia);

 care au dreptul de a beneficia de regimul de pensii pentru personalul penitenciar:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al administrației penitenciare din Varșovia);

 care sunt foști judecători și magistrați:

 serviciile specializate ale Ministerului Justiției.”

3. Anexa 3 se modifică după cum urmează:

(a) La rubrica „R. ȚĂRILE DE JOS”, punctul 5 se înlocuiește cu textul următor:

„5.   Prestații familiale

(a) Legea generală privind alocațiile pentru copii (Algemene Kinderbijslagwet):

Biroul local al băncii asigurărilor sociale (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) în raza căruia își au reședința membrii familiei;

(b) Legea privind îngrijirea copiilor (Wet Kinderopvang):

Administrația fiscală/Serviciul pentru prestații (Belastingsdienst/Toeslagen).”

(b) Rubrica „T. POLONIA” se modifică după cum urmează:

(i) Punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Invaliditate, limită de vârstă și deces (pensii)

(a) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate salariată sau independentă, cu excepția fermierilor care desfășoară o activitate independentă și pentru militarii de carieră și funcționarii care au realizat perioade de activitate altele decât cele menționate la literele (c), (d) și (e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Łódź – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioade realizate recent în Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Cipru sau Malta;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Nowy Sącz – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioade realizate recent în Austria, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Slovenia sau Elveția;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Opole – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioade realizate recent în Germania;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Szczecin – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioade realizate recent în Danemarca, Finlanda, Suedia, Lituania, Letonia sau Estonia;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Sucursala I din Varșovia – Biroul Central pentru Acorduri Internaționale) – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioade realizate recent în Belgia, Bulgaria, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, România sau Regatul Unit;

(b) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate de agricultor independent și care nu au fost militari de carieră și nici funcționari în cadrul unuia dintre serviciile menționate la literele (c), (d) și (e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Varșovia – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Austria, Danemarca, Finlanda sau Suedia;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Tomaszów Mazowiecki – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioade realizate recent în Spania, Italia sau Portugalia;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Częstochowa – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Franța, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos sau Elveția;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Nowy Sącz – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria sau România;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Poznań – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Regatul Unit, Irlanda, Grecia, Malta sau Cipru;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de asigurări sociale în sectorul agricol – KRUS) – Sucursala regională din Ostrów Wielkopolski – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Germania;

(c) pentru militarii de carieră, membrii Serviciului de contraspionaj militar și membrii Serviciului de informații militare, în cazul unor perioade de activitate realizate sub incidența legislației poloneze și al unor perioade de asigurare realizate sub incidența unei legislații străine:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul de pensii militare din Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (c);

(d) pentru personalul poliției, al serviciilor pentru siguranța statului, al Agenției de Securitate Internă, al serviciilor de informații externe (servicii ale siguranței publice), al Biroului central anticorupție, al serviciilor de supraveghere a frontierelor, al serviciilor de securitate ale guvernului și al Brigăzii Naționale de Pompieri, în cazul unor perioade de activitate realizate sub incidența legislației poloneze și al unor perioade de asigurare realizate sub incidența unei legislații străine:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Internelor și Administrației din Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (d);

(e) pentru personalul penitenciarelor, în cazul unor perioade de asigurare sub incidența legislației poloneze și sub incidența unei legislații străine:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al Administrației Penitenciarelor din Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (e);

(f) pentru judecători și magistrați:

serviciile specializate ale Ministerului Justiției;

(g) pentru persoanele care au realizat exclusiv perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Łódź – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Cipru sau Malta;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Nowy Sącz – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Austria, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia sau Slovenia;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Opole – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Germania;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – Sucursala regională din Szczecin – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Danemarca, Finlanda, Suedia, Lituania, Letonia sau Estonia;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Sucursala I din Varșovia – Biroul Central pentru Acorduri Internaționale) – pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine, inclusiv perioadele realizate recent în Belgia, Bulgaria, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, România sau Regatul Unit.”

(ii) Punctul 3 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) prestații în numerar:

(i) în caz de boală:

 antenele regionale din Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale – ZUS) cu jurisdicție teritorială asupra locului de rezidență sau de ședere;

 antenele regionale din Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol – KRUS) cu jurisdicție teritorială asupra locului de rezidență sau de ședere;

(ii) invaliditate sau deces al salariatului principal:

 pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate salariată sau independentă (cu excepția fermierilor care au desfășurat o activitate independentă):

 serviciile Institutului de Asigurări Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) menționate la punctul 2 litera (a);

 pentru persoanele care au fost recent fermieri care au desfășurat o activitate independentă:

 serviciile Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) menționate la punctul 2 litera (b);

 pentru militarii de carieră și personalul menționat la punctul 2 litera (c), în cazul unor perioade de serviciu activ sub incidența legislației poloneze, dacă ultima perioadă a fost perioada de serviciu militar activ sau de activitate realizată într-unul dintre serviciile menționate la punctul 2 litera (c) și al unor perioade de asigurare realizate sub incidența unei legislații străine:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul Pensiilor Militare de la Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 3 litera (b) punctul (ii) a treia liniuță;

 pentru personalul menționat la punctul 2 litera (d), în cazul perioadelor de serviciu activ realizate sub incidența legislației poloneze, dacă ultima perioadă a fost perioada de activitate în cadrul unuia dintre serviciile menționate la punctul 2 litera (d) și al perioadelor de asigurare realizate sub incidența unei legislații străine:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Internelor și Administrației din Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 3 litera (b) punctul (ii) a patra liniuță;

 pentru personalul penitenciarelor, în cazul unor perioade de activitate realizate sub incidența legislației poloneze, dacă ultima perioadă a fost perioada de activitate menționată, și al unor perioade de asigurare realizate sub incidența unei legislații străine:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al Administrației Penitenciarelor din Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 3 litera (b) punctul (ii) a cincea liniuță;

 pentru judecători și magistrați:

 servicii specializate ale Ministerului Justiției;

 pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare exclusiv sub incidența unei legislații străine:

 serviciile Institutului de Asigurări Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) menționate la punctul 2 litera (g).”

(iii) Punctul 4 litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g) pentru pensionarii:

 care au dreptul să beneficieze de regimul de asigurări sociale pentru pentru salariați și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, cu excepția fermierilor care desfășoară o activitate independentă:

 serviciile Institutului de Asigurări Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) menționate la punctul 2 litera (a);

 care au dreptul să beneficieze de regimul de asigurări sociale pentru fermieri:

 serviciile Fondului de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) menționate la punctul 2 litera (b);

 care au dreptul să beneficieze de regimul de pensii pentru militarii de carieră sau de acela al membrilor personalului menționat la punctul 2 litera (c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul de pensii militare din Varșovia);

 pentru pensionarii care au dreptul să beneficieze de regimul de pensii pentru personalul menționat la punctul 2 litera (d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Internelor și Administrației din Varșovia);

 pentru pensionarii care au dreptul să beneficieze de regimul de pensii pentru personalul penitenciarelor:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al administrației penitenciare din Varșovia);

 pentru pensionarii care au dreptul să beneficieze de regimul de pensii pentru judecători și magistrați:

 serviciile specializate ale Ministerului Justiției;

 pentru persoanele care beneficiază exclusiv de pensii din străinătate:

 serviciile Institutului de Asigurări Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) menționate la punctul 2 litera (g).”

4. La anexa 4, la rubrica „S. AUSTRIA”, punctul 3 se înlocuiește cu textul următor:

„3. Prestații familiale

(a) Prestații familiale, cu excepția alocației pentru concediu parental (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministerul federal pentru sănătate, familie și tineret), Viena;

(b) Alocația pentru concediu parental (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fondul de asigurări de sănătate din Austria de Jos) – centrul competent pentru alocația pentru concediu parental.”

5. Anexa 5 se modifică după cum urmează:

►C1  (a) Rubrica „14. BELGIA – LUXEMBURG” se înlocuiește cu următorul text:

„14.   BELGIA – LUXEMBURG ◄

(a) 

(b) 

(c) Acordul din 28 ianuarie 1961 privind recuperarea cotizațiilor la securitatea socială.

(d) 

(e) Acordul din 16 aprilie 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor care rezultă din controalele administrative și medicale, adoptat în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare.

(f) …”

(b) Rubrica „48. BULGARIA – SLOVACIA” se înlocuiește cu următorul text:

„48.   BULGARIA – SLOVACIA

Fără înlocuiri.”

(c) Rubrica „89. DANEMARCA – ȚĂRILE DE JOS” se înlocuiește cu următorul text:

„89.   DANEMARCA – ȚĂRILE DE JOS

(a) Acord din 12 decembrie 2006 privind rambursarea costurilor prestațiilor în natură în conformitate cu Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72.

(b) Schimbul de scrisori din 30 martie și 25 aprilie 1979 privind articolul 70 alineatul (3) din regulament și articolul 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (renunțarea la rambursarea costurilor prestațiilor plătite în temeiul articolului 69 din regulament și a costurilor controalelor administrative și medicale).”

(d) Rubrica „113. GERMANIA – POLONIA” se înlocuiește cu următorul text:

„113.   GERMANIA – POLONIA

(a) Acordul din 11 ianuarie 1977 privind punerea în aplicare a Convenției din 9 octombrie 1975 privind pensiile pentru limită de vârstă și indemnizațiile pentru accidente de muncă.

(b) 

(c) Articolul 26 din acordul din 24 octombrie 1996 privind renunțarea la rambursarea costurilor legate de vizitele medicale, de perioadele de observație și de cheltuielile de deplasare ale medicilor și ale persoanelor asigurate în scopul prestațiilor în numerar în caz de boală și de maternitate.”

6. Anexa 6 se modifică după cum urmează:

(a) Rubrica „B. BULGARIA” se înlocuiește cu următorul text:

„B.   BULGARIA

1. Relații cu Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit: plată directă.

2. Relații cu Germania: plată prin intermediul organismelor de legătură.”

(b) Rubrica „T. POLONIA” se înlocuiește cu următorul text:

„T.   POLONIA

Plată directă.”

7. La anexa 7, rubrica „B. BULGARIA” se înlocuiește cu următorul text:

„B.   BULGARIA

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei), София.”

8. La anexa 9, rubrica „B. BULGARIA” se înlocuiește cu următorul text:

„B.   BULGARIA

Costul mediu anual al prestațiilor în natură se calculează luând în considerare prestațiile în natură furnizate în conformitate cu legea privind asigurarea medicală, legea privind sănătatea și legea privind integrarea persoanelor cu dizabilități.”

9. Anexa 10 se modifică după cum urmează:

(a) Rubrica „B. BULGARIA” se înlocuiește cu următorul text:

„B.   BULGARIA

1. În scopul aplicării articolului 14c, a articolului 14d alineatul (3) și a articolului 17 din regulament:

 Национална агенция за приходите (Agenția Națională de Administrare Fiscală), София.

2. Pentru aplicarea articolului 6 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare:

 Национална агенция за приходите (Agenția Națională de Administrare Fiscală), София.

3. În scopul aplicării următoarelor articole:

(a) articolul 8 și articolul 38 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare:

 Министерство на здравеопазването (Ministerul sănătății), София;

 Национална здравноосигурителна каса (Fondul național de asigurări medicale), София;

 Национален осигурителен институт (Institutul național de securitate socială), София;

(b) articolul 10b, articolul 11 alineatul (1), articolul 11a alineatul (1), articolul 12a, articolul 13 alineatul (3), articolul 14 alineatele (1), (2) și (3) și articolul 109 din regulamentul de punere în aplicare:

 Национална агенция за приходите (Agenția Națională de Administrare Fiscală), София.

4. În scopul aplicării articolului 70 alineatul (1), a articolului 80 alineatul (2), a articolului 81, a articolului 82 alineatul (2) și a articolului 110 din regulamentul de punere în aplicare:

 Национален осигурителен институт (Institutul național de securitate socială), София.

5. Pentru aplicarea articolului 86 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare:

 Агенция за социално подпомагане (Agenția de asistență socială), София.

6. Pentru aplicarea articolului 102 alineatul (2) și a articolului 113 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare:

 Министерство на здравеопазването (Ministerul Sănătății), София;

 Национална здравноосигурителна каса (Fondul național de asigurări medicale), София.”

(b) La rubrica „E. GERMANIA”, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. În scopul aplicării:

 articolului 14 alineatul (1) litera (a), a articolului 14b alineatul (1) din regulament și, în cazul acordurilor încheiate în aplicarea articolului 17 din regulament, coroborat cu articolul 11 din regulamentul de punere în aplicare;

 articolului 14a alineatul (1) litera (a) și a articolului 14b alineatul (2) și, în cazul acordurilor încheiate în aplicarea articolului 17 din regulament, coroborat cu articolul 11a din regulamentul de punere în aplicare;

 articolului 14 alineatul (2), a articolului 14 alineatul (3), a articolului 14a alineatele (2)-(4) și a articolului 14c litera (a) și, în cazul acordurilor încheiate în temeiul articolului 17 din regulament, coroborat cu articolul 12a din regulamentul de punere în aplicare:

 

(i) persoanele asigurate printr-o asigurare de sănătate:

 instituția la care sunt asigurate, precum și autoritățile vamale în ceea ce privește controalele;

(ii) persoanele care nu sunt asigurate printr-o asigurare de sănătate și care nu sunt acoperite de un sistem de pensii constituit de asociații profesionale:

 instituția competentă de asigurare de pensii, precum și autoritățile vamale în ceea ce privește controalele;

(iii) persoanele care nu sunt asigurate printr-o asigurare de sănătate, dar care sunt acoperite de un sistem de pensii constituit de asociații profesionale:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Grupul asociațiilor profesionale ale sistemelor de pensii), Köln, precum și autoritățile vamale în ceea ce privește controalele.”

(c) La rubrica „S. AUSTRIA”, punctul 1 se înlocuiește cu textul următor:

„1. Pentru aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (b), a articolului 14a alineatul (1) litera (b) și a articolului 17 din regulament:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministrul federal pentru securitatea socială și pentru protecția consumatorilor) în acord cu Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministrul federal la sănătății, familiei și tineretului), în acord cu administrația publică respectivă în privința sistemelor speciale pentru funcționari publici și în acord cu organismul de asigurări pentru pensii în ceea ce privește sistemele de pensii pentru asociațiile profesionale liberale (Kammern der Freien Berufe).”

(d) Rubrica „T. POLONIA” se modifică după cum urmează:

(i) Punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5. Pentru aplicarea articolului 38 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare:

(a) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate salariată sau independentă, cu excepția agricultorilor independenți, și pentru militarii de carieră și funcționarii care au realizat alte perioade de activitate decât cele menționate la anexa 2 punctul 2 litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i), litera (e) punctul (ii):

serviciile Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (a);

(b) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate de agricultor independent și care nu au realizat perioadele de activitate prevăzute la anexa 2 punctul 2 litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i), litera (e) punctul (ii):

serviciile Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (b);

(c) pentru militarii de carieră, membrii Serviciului de contraspionaj militar și membrii Serviciului de informații militare:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul Pensiilor Militare de la Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (c);

(d) pentru personalul poliției, al serviciilor pentru siguranța statului, al Agenției de Securitate Internă, al serviciilor de informații externe (servicii ale siguranței publice), al Biroului central anticorupție, al serviciilor de supraveghere a frontierelor, al serviciilor de securitate ale guvernului și al Brigăzii Naționale de Pompieri:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul Pensiilor Ministerului Administrației și Internelor de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (d);

(e) pentru personalul penitenciarelor:

Biuro Emerytalne Słuźby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al Administrației Penitenciarelor de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (e);

(f) pentru judecători și magistrați:

serviciile specializate ale Ministerului Justiției;

(g) pentru persoanele care au realizat exclusiv perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine:

serviciile Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (g).”

(ii) Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6. Pentru aplicarea articolului 70 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare:

Prestații pe termen lung:

(i) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate salariată sau independentă, cu excepția agricultorilor independenți, și pentru militarii de carieră și funcționarii care au realizat alte perioade de activitate decât cele menționate în anexa 2 punctul 2 litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i), litera (e) punctul (ii):

serviciile Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (a);

(ii) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate de agricultor independent și care nu au realizat perioadele de activitate prevăzute la anexa 2 punctul 2 litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i), litera (e) punctul (ii):

serviciile Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (b);

(iii) pentru militarii de carieră, membrii Serviciului de contraspionaj militar și membrii Serviciului de informații militare:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul Pensiilor Militare de la Varșovia), dacă aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (c);

(iv) pentru personalul menționat la punctul 5 litera (d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul Pensiilor Ministerului Administrației și Internelor de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (d);

(v) pentru personalul penitenciarelor:

Biuro Emerytalne Słuźby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al Administrației Penitenciarelor de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (e);

(vi) pentru judecători și magistrați:

serviciile specializate ale Ministerului Justiției;

(vii) pentru persoanele care au realizat exclusiv perioade de asigurare sub incidența unei legislații străine:

serviciile Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (g).”

(iii) Punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10. Pentru aplicarea articolului 91 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare:

(a) pentru aplicarea articolului 77 din regulament:

Centrul regional de politică socială competent în ceea ce privește locul de reședință sau de sejur al titularului de drepturi;

(b) pentru aplicarea articolului 78 din regulament:

(i) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate salariată sau independentă, cu excepția agricultorilor independenți, și pentru militarii de carieră și funcționarii care au realizat alte perioade de activitate decât cele menționate în anexa 2 punctul 2 litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i), litera (e) punctul (ii):

serviciile Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institutul de Asigurări Sociale) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (a);

(ii) pentru persoanele care au desfășurat recent o activitate de agricultor independent și care nu au realizat perioadele de activitate prevăzute în anexa 2 punctul 2 litera (c) punctul (i), litera (c) punctul (ii), litera (d) punctul (i), litera (d) punctul (ii), litera (e) punctul (i), litera (e) punctul (ii):

serviciile Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondul de Asigurări Sociale în Sectorul Agricol) a căror listă figurează în anexa 3 punctul 2 litera (b);

(iii) pentru militarii de carieră, membrii Serviciului de contraspionaj militar și membrii Serviciului de informații militare:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Serviciul pensiilor militare de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (c);

(iv) pentru personalul menționat la punctul 5 litera (d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Serviciul de pensii al Ministerului Administrației și Internelor de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (d);

(v) pentru personalul penitenciarelor:

Biuro Emerytalne Słuźby Więziennej w Warszawie (Serviciul de pensii al Administrației Penitenciarelor de la Varșovia), în cazul în care aceasta este instituția competentă menționată în anexa 2 punctul 2 litera (e);

(vi) pentru foștii judecători și magistrați:

serviciile specializate ale Ministerului Justiției.”( 1 ) JO L 74, 27.3.1972, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 311/2007 al Comisiei (JO L 82, 23.3.2007, p. 6).