2008R0101 — NL — 25.02.2008 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 101/2008 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2008

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

(PB L 031, 5.2.2008, p.15)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 056, 29.2.2008, blz. 65  (101/08)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 101/2008 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2008

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsenDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ( 1 ), en met name op artikel 122,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Enkele lidstaten of hun bevoegde autoriteiten hebben verzocht om wijzigingen van de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 574/72.

(2)

De voorgestelde wijzigingen zijn het gevolg van besluiten van deze lidstaten of hun bevoegde autoriteiten die de instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake sociale zekerheid overeenkomstig de communautaire wetgeving.

(3)

Bijlage 9 van Verordening (EEG) nr. 574/72 vermeldt welke regelingen in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen, overeenkomstig de artikelen 94 en 95 van die verordening.

(4)

De Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers heeft een unaniem advies gegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Bijlagen 1 tot en met 7 en bijlagen 9 tot en met 10 van Verordening (EEG) nr. 574/72 worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

1. Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd: De rubriek „S. OOSTENRIJK” wordt vervangen door:

„S.   OOSTENRIJK

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (federaal minister van Sociale Zaken en Consumentenbescherming), Wenen.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (federaal minister van Economische Zaken en Arbeid), Wenen.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (federaal minister van Volksgezondheid, Gezin en Jeugd), Wenen.

4. Bijzondere stelsels voor ambtenaren: Bundeskanzler (bondskanselier), Wenen, of de betrokken deelstaatregering.”.

2. Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) In rubriek „R. NEDERLAND” komt punt 5 te luiden als volgt:

„5. Gezinsbijslagen:

De Algemene Kinderbijslagwet:

a) wanneer de rechthebbende in Nederland woont:

het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank binnen het gebied waarvan hij woont;

b) wanneer de rechthebbende buiten Nederland woont, doch zijn werkgever in Nederland woont of is gevestigd:

het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank binnen het gebied waarvan de werkgever woont of is gevestigd;

c) in andere gevallen:

de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

De Wet Kinderopvang:

De Belastingsdienst/Toeslagen.”.

b) Rubriek „T. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

i) Punt 2, onder a), b), c) en d), wordt vervangen door:

„a) voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië of Zwitserland;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië of Zwitserland vervulde tijdvakken.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling in Opole — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Duitsland;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling in Szczecin — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van België, Bulgarije, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Roemenië of het Verenigd Koninkrijk;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Bulgarije, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Roemenië of het Verenigd Koninkrijk;

b) voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn onder c), i), c), ii), d), i), d), ii), e), i), e), ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Warschau — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Oostenrijk, Denemarken, Finland of Zweden;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Denemarken, Finland of Zweden.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Tomaszów Mazowiecki — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Spanje, Italië of Portugal;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Italië of Portugal.

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Częstochowa — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland of Zwitserland;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland of Zwitserland.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Nowy Sącz — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Bulgarije of Roemenië;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Bulgarije of Roemenië.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Poznań — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Malta of Cyprus;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Malta of Cyprus.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Ostrów Wielkopolski — voor personen die:

a) uitsluitend in Polen tijdvakken van verzekering hebben vervuld en verblijven op het grondgebied van Duitsland;

b) in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland;

c) voor beroepsmilitairen, functionarissen van de militaire contraspionagedienst en van de militaire inlichtingendienst:

i) voor invaliditeitspensioenen, indien het laatste tijdvak het tijdvak van militaire dienst was in de militaire contraspionagedienst en in de militaire inlichtingendienst,

ii) voor ouderdomspensioenen, indien de onder c) tot en met e) vermelde tijdvakken van dienst in totaal ten minste tien jaar bedragen indien de betrokkene vóór 1 januari 1983 uit de dienst is ontslagen, of vijftien jaar bedragen indien de betrokkene na 31 december 1982 uit de dienst is ontslagen,

iii) voor nabestaandenpensioenen, indien aan de voorwaarde van onder c), i) of ii), voldaan is:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau);

d) voor functionarissen van de politie, de staatsveiligheid, de interneveiligheidsdienst, de buitenlandse-inlichtingendienst (openbareveiligheidsdiensten), het centraal anticorruptiebureau, de grenswacht, het gouvernementele veiligheidsbureau en de nationale brandweer:

i) voor invaliditeitspensioenen, indien het laatste tijdvak het tijdvak van dienst in een van bovengenoemde korpsen was;

ii) voor ouderdomspensioenen, indien de onder c) tot en met e), vermelde tijdvakken van dienst in totaal ten minste tien jaar bedragen indien de betrokkene vóór 1 april 1983 uit de dienst is ontslagen, of vijftien jaar bedragen indien de betrokkene na 31 maart 1983 uit de dienst is ontslagen;

iii) voor nabestaandenpensioenen, indien aan de voorwaarde onder d), i), of ii), voldaan is:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau).”.

ii) Punt 3, onder b), ii), wordt vervangen door:

„ii) invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

 voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige (met uitzondering van zelfstandige landbouwers) werkzaam waren op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordeed, en voor werkloze afgestudeerden die een opleiding of stage volgden op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordeed:

 de afdelingen van de Socialeverzekeringsinstelling (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) als bedoeld in punt 2, onder a);

 voor personen die recentelijk als zelfstandige landbouwers werkzaam waren op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordeed:

 de afdelingen van het Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) als bedoeld in punt 2, onder b);

 voor beroepsmilitairen en functionarissen als bedoeld in punt 2, onder c), indien de verzekerde gebeurtenis is ingetreden in het tijdvak van de militaire dienst of van dienst in een van de corpsen als bedoeld in punt 2, onder c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau);

 voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder d), indien de verzekerde gebeurtenis is ingetreden in het tijdvak van de dienst in een van de in punt 2, onder d) genoemde korpsen:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau);

 voor gevangenisbewakers, indien de verzekerde gebeurtenis is ingetreden in het tijdvak van de dienst:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen Gevangenispersoneel, Warschau);

 voor rechters en openbare aanklagers:

 gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.”.

iii) Punt 4, onder g), wordt vervangen door:

„g) voor gepensioneerden:

 voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het socialeverzekeringsstelsel voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers:

 de afdelingen van de Socialeverzekeringsinstelling (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) als bedoeld in punt 2, onder a);

 voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het socialezekerheidsstelsel voor landbouwers:

 de afdelingen van het Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) als bedoeld in punt 2, onder b);

 voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor beroepsmilitairen of van het systeem van pensioenvoorzieningen voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau);

 voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor functionarissen, als bedoeld in punt 2, onder d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau);

 voor gepensioneerden die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor gevangenisbewakers:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen Gevangenispersoneel, Warschau);

 voor voormalige rechters en openbare aanklagers:

 gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.”.

3. Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) In rubriek „R. NEDERLAND” komt punt 5 te luiden als volgt:

„5.   Gezinsbijslagen

a) De Algemene Kinderbijslagwet:

districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank binnen het gebied waarvan de gezinsleden wonen;

b) De Wet Kinderopvang:

de Belastingsdienst/Toeslagen.”.

b) Rubriek „T. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

i) Punt 2 wordt vervangen door:

„2.   Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen)

a) voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in de punten c), d) en e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië of Zwitserland vervulde tijdvakken;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Bulgarije, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Roemenië of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken;

b) voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn onder c), d), en e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Warschau — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Denemarken, Finland of Zweden vervulde tijdvakken;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Tomaszów — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Italië of Portugal vervulde tijdvakken;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Częstochowa — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland of Zwitserland vervulde tijdvakken;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Nowy Sącz — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Bulgarije of Roemenië vervulde tijdvakken;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Poznań — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Malta of Cyprus vervulde tijdvakken;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialezekerheidsfonds voor de landbouw — KRUS) — regionale afdeling in Ostrów Wielkopolski — voor personen die in Polen en in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken;

c) voor beroepsmilitairen, functionarissen van de militaire contraspionagedienst en van de militaire inlichtingendienst in geval van tijdvakken van dienst in Polen en tijdvakken van verzekering in het buitenland:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 2, onder c), van bijlage 2;

d) voor functionarissen van de politie, de staatsveiligheid, de interneveiligheidsdienst, de buitenlandse-inlichtingendienst (openbareveiligheidsdiensten), het centraal anticorruptiebureau, de grenswacht, het gouvernementele veiligheidsbureau en de nationale brandweer, in geval van tijdvakken van dienst in Polen en tijdvakken van verzekering in het buitenland:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 2, onder d), van bijlage 2;

e) voor gevangenisbewakers, in geval van tijdvakken van dienst in Polen en tijdvakken van verzekering in het buitenland:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 2, onder e) van bijlage 2;

f) voor rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

g) voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Łódź — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Cyprus of Malta vervulde tijdvakken;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Nowy Sącz — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije of Slovenië vervulde tijdvakken;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Opole — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Duitsland vervulde tijdvakken;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — regionale afdeling van Szczecin — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in Denemarken, Finland, Zweden, Litouwen, Letland of Estland vervulde tijdvakken;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (afdeling I, Warschau — Centraal Bureau voor internationale overeenkomsten) — voor personen die in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld, waaronder recentelijk in België, Bulgarije, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Roemenië of het Verenigd Koninkrijk vervulde tijdvakken.”.

ii) Punt 3, onder b), wordt vervangen door:

„b) Uitkeringen:

i) bij ziekte:

 plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

 regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds — KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

ii) invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

 voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt (met uitzondering van zelfstandige landbouwers):

 de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder a);

 voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt:

 de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) als bedoeld in punt 2, onder b);

 voor beroepsmilitairen en functionarissen als bedoeld in punt 2, onder c), in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak van militaire dienst was of van dienst in een van de korpsen als bedoeld in punt 2, onder c), en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 3, onder b), ii), derde streepje, van bijlage 2;

 voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder d), in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak van dienst in een van de korpsen als bedoeld in punt 2, onder d), was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 3, onder b), ii), vierde streepje, van bijlage 2;

 voor gevangenisbewakers, in geval van Poolse tijdvakken van militaire dienst, indien het laatste tijdvak het tijdvak in deze dienst was, en buitenlandse tijdvakken van verzekering:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 3, onder b), ii), vijfde streepje, van bijlage 2;

 voor rechters en openbare aanklagers:

 gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

 voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

 de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder g).”.

iii) Punt 4, onder g), wordt vervangen door:

„g) voor gepensioneerden:

 die recht hebben op prestaties van het socialezekerheidsstelsel voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers:

 de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder a);

 die recht hebben op prestaties van het socialezekerheidsstelsel voor landbouwers:

 de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) als bedoeld in punt 2, order b);

 die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor beroepsmilitairen of van het systeem van pensioenvoorzieningen voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau);

 die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor functionarissen als bedoeld in punt 2, onder d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau);

 die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor gevangenisbewakers:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau);

 die recht hebben op prestaties van het pensioenstelsel voor rechters en openbare aanklagers:

 gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

 voor personen die uitsluitend een buitenlands pensioen ontvangen:

 de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder g).”.

4. Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

In rubriek „S. OOSTENRIJK” wordt punt 3 vervangen door:

„3. Gezinsbijslagen

a) Gezinsbijslagen met uitzondering van het Kinderbetreuungsgeld (toelage voor kinderverzorging):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (federaal minister van Volksgezondheid, Gezin en Jeugd), Wenen.

b) Kinderbetreuungsgeld (toelage voor kinderverzorging):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (ziekenfonds van Neder-Oostenrijk) — bevoegd voor de toelage voor kinderverzorging.”.

5. Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

►C1  a) Rubriek „14. BELGIË – LUXEMBURG” wordt vervangen door:

„14.   BELGIË – LUXEMBURG ◄

a) 

b) 

c) Akkoord van 28 januari 1961 inzake de inning van socialezekerheidspremies.

d) 

e) Overeenkomst van 16 april 1976 betreffende het afzien van vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de administratieve controle en uit geneeskundig onderzoek, als bedoeld in artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening.

f) …”.

b) Rubriek „48. BULGARIJE – SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„48.   BULGARIJE – SLOWAKIJE

Geen.”.

c) Rubriek „89. DENEMARKEN – NEDERLAND” wordt vervangen door:

„89.   DENEMARKEN – NEDERLAND

a) Overeenkomst van 12 december 2006 inzake de vergoeding van kosten voor verstrekkingen in natura op grond van Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.

b) Briefwisseling van 30 maart en 25 april 1979 betreffende artikel 70, lid 3, van de verordening en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (Overeenkomst waarbij wederzijds wordt afgezien van de vergoeding van uitkeringen toegekend op grond van artikel 69 van de verordening en van de kosten van administratieve en medische controles).”.

d) Rubriek „113. DUITSLAND – POLEN” wordt vervangen door:

„113   DUITSLAND – POLEN

a) Overeenkomst van 11 januari 1977 betreffende de toepassing van de Overeenkomst van 9 oktober 1975 inzake ouderdomspensioenen en prestaties bij arbeidsongevallen.

b) 

c) Artikel 26 van de Overeenkomst van 24 oktober 1996 betreffende het afzien van vergoeding van de kosten van geneeskundig onderzoek, observaties en reizen van artsen en verzekerden ten behoeve van uitkeringen bij ziekte en moederschap.”.

6. Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek „B. BULGARIJE” wordt vervangen door:

„B.   BULGARIJE

1. In de betrekkingen met België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk: rechtstreekse betaling.

2. In de betrekkingen met Duitsland: betaling via de verbindingsorganen.”.

b) Rubriek „T. POLEN” wordt vervangen door:

„T.   POLEN

Rechtstreekse betaling.”.

7. Bijlage 7 wordt als volgt gewijzigd:

Rubriek „B. BULGARIJE” wordt vervangen door:

„B.   BULGARIJE

Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), София.”.

8. Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd:

Rubriek „B. BULGARIJE” wordt vervangen door:

„B.   BULGARIJE

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die worden toegekend overeenkomstig de wet op de ziekteverzekering, de wet inzake de gezondheidszorg en de wet inzake de integratie van mensen met een handicap.”.

9. Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek „B. BULGARIJE” wordt vervangen door:

„B.   BULGARIJE

1. Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening:

 Национална агенция за приходите (Nationaal Bureau van de belastingdienst), София.

2. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening:

 Национална агенция за приходите (Nationaal Bureau van de belastingdienst), София.

3. Voor de toepassing van:

a) Artikelen 8 en 38, lid 1, van de toepassingsverordening:

 Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София;

 Национална здравноосигурителна каса (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), София;

 Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

b) Artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, lid 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3 en artikel 109 van de toepassingsverordening:

 Национална агенция за приходите (Nationaal Agentschap voor de ontvangsten), София.

4. Voor de toepassing van artikel 70, lid 1, artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, en artikel 110 van de toepassingsverordening:

 Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), София.

5. Voor de toepassing van artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening:

 Агенция за социално подпомагане (Bureau voor sociale bijstand), София.

6. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening:

 Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid), София;

 Национална здравноосигурителна каса (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), София.”.

b) In rubriek „E. DUITSLAND” komt punt 2 te luiden als volgt:

„2. Voor de toepassing van:

 Artikel 14, lid 1, onder a), en van artikel 14 ter, lid 1, en bij overeenkomsten volgens artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 van de toepassingsverordening;

 artikel 14 bis, lid 1, onder a), en van artikel 14 ter, lid 2, en bij overeenkomsten volgens artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 bis van de toepassingsverordening;

 artikel 14, lid 2, van artikel 14, lid 3, van artikel 14 bis, leden 2 tot en met 4, van artikel 14 quater, onder a), en bij overeenkomsten volgens artikel 17 van de verordening, juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening:

 

i) Bij de ziekteverzekering aangesloten personen:

 het orgaan waarbij zij voor deze verzekering zijn aangesloten en de douaneautoriteiten met betrekking tot de controles;

ii) Personen die niet tegen ziekte zijn verzekerd en niet bij een beroepspensioenstelsel zijn aangesloten:

 het bevoegde pensioenverzekeringsorgaan en de douaneautoriteiten met betrekking tot de controles;

iii) personen die niet tegen ziekte zijn verzekerd maar wel bij een beroepspensioenstelsel zijn aangesloten:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (consortium van beroepspensioenstelsels), Keulen, en de douaneautoriteiten met betrekking tot de controles.”.

c) In rubriek „S. OOSTENRIJK” komt punt 1 te luiden als volgt:

„1. Voor de toepassing van artikel 14, lid 1, onder b), van artikel 14 bis, lid 1, onder b), en van artikel 17 van de toepassingsverordening:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (minister van Sociale Zaken en Consumentenbescherming), in overleg met Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (minister van Volksgezondheid, Gezin en Jeugd), in overleg met de betrokken overheidsdienst voor wat de speciale regelingen voor ambtenaren betreft, en in overleg met de betrokken pensioeninstelling voor wat de pensioenregeling van de organisaties van vrije beroepsbeoefenaren (Kammern der Freien Berufe) betreft.”.

d) Rubriek „T. POLEN” wordt als volgt gewijzigd:

i) Punt 5 wordt vervangen door:

„5. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, van de toepassingsverordening:

a) voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in punt 2, onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder a), van bijlage 3;

b) voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn in punt 2, onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) zoals bedoeld in punt 2, onder b), van bijlage 3;

c) voor beroepsmilitairen, functionarissen van de militaire contraspionagedienst en van de militaire inlichtingendienst:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 2, onder c), van bijlage 2;

d) voor functionarissen van de politie, de staatsveiligheid, de interneveiligheidsdienst, de buitenlandse-inlichtingendienst (openbareveiligheidsdiensten), het centraal bureau voor corruptiebestrijding, de grenswacht, het gouvernementele veiligheidsbureau en de nationale brandweer:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder d), van bijlage 2;

e) voor gevangenisbewakers:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder e), van bijlage 2;

f) voor rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

g) voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder g), van bijlage 3.”.

ii) Punt 6 wordt vervangen door:

„6. Voor de toepassing van artikel 70, lid 1, van de toepassingsverordening:

a) Langlopende uitkeringen:

i) voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in punt 2, onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder a), van bijlage 3;

ii) voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn in punt 2, onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) zoals bedoeld in punt 2, onder b), van bijlage 3;

iii) voor beroepsmilitairen, functionarissen van de militaire contraspionagedienst en van de militaire inlichtingendienst:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire Pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is als bedoeld in punt 2, onder c), van bijlage 2;

iv) voor functionarissen zoals bedoeld in punt 5, onder d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder d), van bijlage 2;

v) voor gevangenisbewakers:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder e), van bijlage 2;

vi) voor rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

vii) voor personen die uitsluitend in het buitenland tijdvakken van verzekering hebben vervuld:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder g), van bijlage 3.”.

iii) Punt 10 wordt vervangen door:

„10. Voor de toepassing van artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening:

a) voor de toepassing van artikel 77 van de verordening:

het regionale centrum voor sociaal beleid dat bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats vande rechthebbende;

b) voor de toepassing van artikel 78 van de verordening:

i) voor personen die recentelijk als werknemer of zelfstandige hebben gewerkt, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, en voor beroepsmilitairen en functionarissen die andere tijdvakken van dienst hebben vervuld dan vermeld in punt 2, onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling) zoals bedoeld in punt 2, onder a), van bijlage 3;

ii) voor personen die recentelijk als zelfstandig landbouwer hebben gewerkt en geen tijdvakken van dienst hebben vervuld die vermeld zijn in punt 2, onder c), i) en ii), onder d), i) en ii), en onder e), i) en ii), van bijlage 2:

de afdelingen van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw) zoals bedoeld in punt 2, onder b), van bijlage 3;

iii) voor beroepsmilitairen, functionarissen van de militaire contraspionagedienst en van de militaire inlichtingendienst:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (dienst Militaire pensioenen, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder c), van bijlage 2;

iv) voor functionarissen zoals bedoeld in punt 5, onder d):

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (dienst Pensioenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder d), van bijlage 2;

v) voor gevangenisbewakers:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (dienst Pensioenen gevangenispersoneel, Warschau), indien dit het bevoegde orgaan is zoals bedoeld in punt 2, onder e), van bijlage 2;

vi) voor voormalige rechters en openbare aanklagers:

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.”.( 1 ) PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 311/2007 van de Commissie (PB L 82 van 23.3.2007, blz. 6).