2008R0101 — LT — 25.02.2008 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 101/2008

2008 m. vasario 4 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką

(OL L 031, 5.2.2008, p.15)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 056, 29.2.2008, p. 65  (101/08)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 101/2008

2008 m. vasario 4 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarkąEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką ( 1 ), ypač jo 122 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kai kurios valstybės narės ar jų kompetentingos valdžios institucijos prašė pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 574/72 priedus.

(2)

Pasiūlyti pakeitimai grindžiami sprendimais, kuriuos priėmė suinteresuotosios valstybės narės ar jų kompetentingos institucijos, skiriančios institucijas, atsakingas už tai, kad socialinės apsaugos įstatymai būtų įgyvendinami pagal Bendrijos teisės aktus.

(3)

Sistemos, į kurias turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 ir 95 straipsnius, pateikiamos minėto reglamento 9 priede.

(4)

Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinė komisija pateikė vieningą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 574/72 1–7, 9 ir 10 priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 574/72 1–7 bei 9 ir 10 priedai iš dalies keičiami taip:

1. 1 priedo skirsnis „S. AUSTRIJA“ keičiamas taip:

„S.   AUSTRIJA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Federalinis socialinės apsaugos ir vartotojų apsaugos ministras), Viena.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Federalinis ekonomikos reikalų ir darbo ministras), Viena.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Federalinis sveikatos apsaugos, šeimos ir jaunimo ministras), Viena.

4. Specialios sistemos valstybės tarnautojams: Bundeskanzler (Federalinis kancleris), Viena, arba atitinkama regioninė valdžia.“

2. 2 priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Skirsnio „R. NYDERLANDAI“ 5 punktas pakeičiamas taip:

„5. Šeimos išmokos:

Bendrasis vaiko išmokų aktas (Algemene Kinderbijslagwet):

a) jeigu turintis teisę gauti išmokas asmuo gyvena Nyderlanduose:

Socialinio draudimo įstaigos skyrius (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) tame rajone, kuriame asmuo gyvena;

b) jeigu turintis teisę gauti išmokas asmuo gyvena už Nyderlandų teritorijos ribų, tačiau jo darbdavys gyvena arba yra įsisteigęs Nyderlanduose:

Socialinio draudimo įstaigos skyrius (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) tame rajone, kuriame darbdavys gyvena arba yra įsisteigęs;

c) kitais atvejais:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100,1180 BH Amstelveen.

Vaiko priežiūros įstatymas (Wet Kinderopvang):

Mokesčių inspekcija ir (arba) Pašalpų ir išmokų tarnyba (Belastingsdienst/Toeslagen).“

b) Skirsnis „T. LENKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i) 2 poskirsnio a, b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„a) asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams ir karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus nurodytuosius c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose ir e punkto i ir ii papunkčiuose:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Lodzėje – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Graikijos, Kipro arba Maltos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre arba Maltoje.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Nowy Sącz – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje arba Šveicarijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje arba Šveicarijoje.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Opolėje – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Vokietijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Vokietijoje.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Šcecine – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Danijos, Suomijos, Švedijos, Lietuvos, Latvijos arba Estijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I skyrius Varšuvoje – Centrinis tarptautinių susitarimų skyrius – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Belgijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Airijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Rumunijos arba Jungtinės Karalystės teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Belgijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Rumunijoje arba Jungtinėje Karalystėje;

b) asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir kurie neužbaigė tarnybos laikotarpių, nurodytų c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose ir e punkto i ir ii papunkčiuose:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Varšuvoje – asmenims, išdirbusiems

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Austrijos, Danijos, Suomijos arba Švedijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Austrijoje, Danijoje, Suomijoje arba Švedijoje.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Tomaszów Mazowiecki – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Ispanijos, Italijos arba Portugalijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Ispanijoje, Italijoje arba Portugalijoje.

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Częstochowa – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo, Nyderlandų arba Šveicarijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose arba Šveicarijoje.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Nowy Sącz – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Slovėnijos, Slovakijos, Bulgarijos arba Rumunijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje arba Rumunijoje.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Poznanėje asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Jungtinės Karalystės, Airijos, Graikijos, Maltos arba Kipro teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Graikijoje, Maltoje arba Kipre.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Ostrów Wielkopolski – asmenims, išdirbusiems:

a) tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Vokietijos teritorijoje;

b) draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Vokietijoje;

c) profesionaliems kariams, karinės kontržvalgybos pareigūnams ir karinės žvalgybos pareigūnams:

i) invalidumo pensija, jeigu paskutinis karinės tarnybos laikotarpis buvo išdirbtas dirbant karinės kontržvalgybos pareigūnais ar karinės žvalgybos pareigūnais;

ii) senatvės pensija, jeigu bendra tarnybos laikotarpio, nurodyto c–e punktuose, trukmė yra mažiausiai: 10 metų – iš tarnybos atleistiems iki 1983 m. sausio 1 d. arba 15 metų – iš tarnybos atleistiems po 1982 m. gruodžio 31 d.;

iii) išlaikytinio pensija, jeigu laikomasi c punkto i arba ii papunktyje nustatytos sąlygos:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje);

d) policijos pareigūnams, Valstybės saugumo tarnybos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros pareigūnams, Užsienio žvalgybos agentūros pareigūnams (valstybės saugumo tarnybos), Centrinio kovos su korupcija biuro pareigūnams, sienos apsaugos pareigūnams, Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams ir Nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams:

i) invalidumo pensija, jeigu paskutinis tarnybos laikotarpis buvo išdirbtas vienoje iš išvardytų tarnybų;

ii) senatvės pensija, jeigu bendra tarnybos laikotarpio, nurodyto c–e punktuose, trukmė yra mažiausiai: 10 metų – iš tarnybos atleistiems iki 1983 m. balandžio 1 d. arba 15 metų – iš tarnybos atleistiems po 1983 m. kovo 31 d.;

iii) išlaikytinio pensija, jeigu laikomasi d punkto i arba ii papunktyje nustatytos sąlygos:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje);“

ii) 3 poskirsnio b punkto ii papunktis keičiamas taip:

„ii) pagrindinio maitintojo nedarbingumas arba mirtis:

 asmenims, kurie draudiminio įvykio metu dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai (iškyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus), ir nedirbantiems universitetų absolventams, kurie draudiminio įvykio metu buvo išsiųsti į apmokymus arba stažuotę:

 2 poskirsnio a punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai,

 asmenims, kurie draudiminio įvykio metu buvo savarankiškai dirbantys ūkininkai:

 2 poskirsnio b punkte išvardyti Žemės ūkio socialinio draudimo fondo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia) skyriai,

 profesionaliems kariams ir 2 poskirsnio c punkte išvardytiems pareigūnams, jeigu draudiminis įvykis įvyksta atliekant karinę tarnybą arba vienoje iš 2 poskirsnio c punkte išvardytų tarnybų:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje),

 2 poskirsnio d punkte nurodytiems pareigūnams, jeigu draudiminis įvykis įvyksta tarnybos metu arba atliekant vieną iš 2 poskirsnio d punkte išvardytų tarnybų:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje),

 kalėjimų apsaugos pareigūnams, jeigu draudiminis įvykis įvyksta tokios tarnybos metu:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje),

 teisėjams ir prokurorams: specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai.“

iii) 4 poskirsnio g punktas pakeičiamas taip:

„g) pensininkams:

 turintiems teisę į socialinio draudimo sistemos išmokas, skirtas pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus:

 2 poskirsnio a punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai,

 turintiems teisę į išmokas iš ūkininkams skirtos socialinio draudimo sistemos:

 2 poskirsnio b punkte išvardyti Žemės ūkio socialinio draudimo fondo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) skyriai,

 turintiems teisę į išmokas iš profesionaliems kariams skirtos pensinės apsaugos sistemos arba 2 poskirsnio c punkte nurodytiems pareigūnams skirtos pensinės sistemos:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje),

 turintiems teisę į išmokas iš 2 poskirsnio d punkte nurodytiems pareigūnams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje),

 turintiems teisę į išmokas iš kalėjimų apsaugos pareigūnams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje),

 buvusiems teisėjams ir prokurorams:

 specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai.“

3. 3 priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Skirsnio „R. NYDERLANDAI“ 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   Šeimos išmokos

a) Bendrasis vaiko išmokų aktas (Algemene Kinderbijslagwet):

Socialinio draudimo įstaigos skyrius (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) tame rajone, kuriame šeimos narys gyvena;

b) Vaiko priežiūros įstatymas (Wet Kinderopvang):

Mokesčių inspekcija ir (arba) Pašalpų ir išmokų tarnyba (Belastingsdienst / Toeslagen).“

b) Skirsnis „T. LENKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i) 2 poskirsnis pakeičiamas taip:

„2.   Invalidumo, senatvės pensija ir išmoka mirties atveju

a) asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, iškyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams ir karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus c, d ir e punktuose nurodytus tarnybos laikotarpius:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Lodzėje – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre arba Maltoje.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Nowy Sącz – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje arba Šveicarijoje.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Opolėje – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Vokietijoje.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Šcecine – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I skyrius Varšuvoje – Centrinis tarptautinių susitarimų skyrius – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Belgijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Rumunijoje arba Jungtinėje Karalystėje.

b) asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir kurie netarnavo kaip c, d ir e punktuose nurodyti profesionalūs kariai ar karininkai

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Varšuvoje – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Austrijoje, Danijoje, Suomijoje arba Švedijoje.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Tomaszów Mazowiecki – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Ispanijoje, Italijoje arba Portugalijoje.

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Częstochowa – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose arba Šveicarijoje.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Nowy Sącz – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje arba Rumunijoje.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Poznanėje – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti: Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Graikijoje, Maltoje arba Kipre.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius Ostrów Wielkopolski – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius Lenkijoje ir užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Vokietijoje.

c) profesionaliems kariams, karinės kontržvalgybos pareigūnams ir karinės žvalgybos pareigūnams, jei tai yra Lenkijoje užbaigti tarnybos laikotarpiai ir užsienyje išdirbti draudimo laikotarpiai:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje), jei tai yra 2 priedo 2 poskirsnio c punkte nurodyta kompetentinga institucija;

d) policijos pareigūnams, Valstybės saugumo tarnybos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros pareigūnams, Užsienio žvalgybos agentūros pareigūnams (valstybės saugumo tarnybos), Centrinio kovos su korupcija biuro pareigūnams, sienos apsaugos pareigūnams, Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams ir Nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams, jei tai yra Lenkijoje užbaigtos tarnybos laikotarpiai ir užsienyje išdirbti draudimo laikotarpiai:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje), jei tai yra 2 priedo 2 poskirsnio d punkte nurodyta kompetentinga institucija;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams, jei tai yra Lenkijoje užbaigti tarnybos laikotarpiai ir užsienyje išdirbti draudimo laikotarpiai:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje), jei tai yra 2 priedo 2 poskirsnio e punkte nurodyta kompetentinga institucija;

f) teisėjams ir prokurorams:

specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai;

g) asmenims, išdirbusiems

draudimo laikotarpius tik užsienyje:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Lodzėje – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre arba Maltoje.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Nowy Sącz – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje arba Slovėnijoje.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Opolėje – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Vokietijoje.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) skyriaus padalinys Šcecine – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I skyrius Varšuvoje – Centrinis tarptautinių susitarimų skyrius – asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie pastaruoju metu buvo išdirbti Belgijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Rumunijoje arba Jungtinėje Karalystėje.“

ii) 3 poskirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b) išmokos pinigais:

i) ligos atveju:

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) regioninės įstaigos, kurių teritorinei jurisdikcijai priklauso gyvenamoji arba buvimo vieta,

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo – KRUS) regioniniai skyriai, kurių teritorinei jurisdikcijai priklauso gyvenamoji arba buvimo vieta;

ii) pagrindinio maitintojo nedarbingumas arba mirtis:

 asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai (išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus):

 2 poskirsnio a punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (ZakładUbezpieczeń Społecznych) skyriai,

 asmenims, kurie pastaruoju metu buvo savarankiškai dirbantys ūkininkai:

 2 poskirsnio b punkte išvardyti Žemės ūkio socialinio draudimo fondo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) skyriai,

 profesionaliems kariams ir karininkams, išvardytiems 2 poskirsnio c punkte, jeigu tai yra karinės tarnybos Lenkijoje laikotarpiai ir jeigu paskutinis laikotarpis – tai tarnybos laikotarpis vienoje iš 2 poskirsnio c punkte nurodytų struktūrų ir užsienyje išdirbti draudimo laikotarpiai:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 3 poskirsnio b punkto ii papunkčio trečioje įtraukoje nurodyta kompetentinga institucija,

 2 poskirsnio d punkte nurodytiems pareigūnams, jei tai yra tarnybos Lenkijoje laikotarpiai ir jeigu paskutinis tarnybos laikotarpis – tai tarnybos laikotarpis išdirbtas, vienoje iš 2 poskirsnio d dalyje išvardytų struktūrų ir užsienyje išdirbti draudimo laikotarpiai:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje), jei tai yra 2 priedo 3 poskirsnio b punkto ii papunkčio ketvirtoje įtraukoje nurodyta kompetentinga institucija,

 kalėjimų apsaugos pareigūnams, jei tai yra tarnybos Lenkijoje laikotarpiai ir jei paskutinis laikotarpis yra minėtos tarnybos laikotarpis ir užsienyje išdirbti draudimo laikotarpiai:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje), jei tai yra 2 priedo 3 poskirsnio b punkto ii papunkčio penktoje įtraukoje nurodyta kompetentinga institucija,

 teisėjams ir prokurorams:

 specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai,

 asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius tik užsienyje:

 2 poskirsnio g punkte išvardyti

 Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai.“

iii) 4 poskirsnio g punktas pakeičiamas taip:

„g) pensininkams:

 turintiems teisę į išmokas iš socialinio draudimo sistemos, skirtos pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus:

 2 poskirsnio a punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai,

 turintiems teisę į ūkininkams skirtos socialinio draudimo sistemos išmokas:

 2 poskirsnio b punkte išvardyti Žemės ūkio socialinio draudimo fondo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia) skyriai,

 turintiems teisę į išmokas iš pensinės apsaugos sistemos, skirtos profesionaliems kariams arba 2 poskirsnio c punkte nurodytiems pareigūnams skirtos pensinės sistemos:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje),

 turintiems teisę į išmokas iš 2 poskirsnio d punkte nurodytiems pareigūnams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje),

 turintiems teisę į išmokas iš kalėjimų apsaugos pareigūnams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje),

 turintiems teisę į išmokas iš teisėjams ir prokurorams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

 specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai,

 asmenims, kurie gauna tik užsienio šalių pensijas:

 2 poskirsnio g punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (ZakładUbezpieczeń Społecznych) skyriai.“

4. 4 priedas iš dalies keičiamas taip:

Skirsnio „S. AUSTRIJA“ 3 punktas pakeičiamas taip:

„3. Šeimos išmokos

a) Šeimos išmokos, išskyrus vaiko priežiūros pašalpą (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Federalinė sveikatos apsaugos, šeimos ir jaunimo reikalų ministerija), Viena;

b) Vaiko priežiūros pašalpa (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

(Žemutinės Austrijos sveikatos draudimo fondas) kompetentingas vaiko priežiūros pašalpų centras.“

5. 5 priedas iš dalies keičiamas taip:

►C1  a) Skirsnis „14. BELGIJA – LIUKSEMBURGAS“ pakeičiamas taip:

„14.   BELGIJA – LIUKSEMBURGAS ◄

a) ...

b) ...

c) 1961 m. sausio 28 d. sutartis dėl socialinės apsaugos įmokų kompensavimo.

d) 

e) 1976 m. balandžio 16 d. sutartis dėl atsisakymo kompensuoti administracinių patikrinimų ir medicininių tyrimų išlaidas, priimta pagal įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalį.

f) ...“

b) Skirsnis „48. BULGARIJA – SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„48.   BULGARIJA – SLOVAKIJA

Nėra.“

c) Skirsnis „89. DANIJA – NYDERLANDAI“ pakeičiamas taip:

„89.   DANIJA – NYDERLANDAI

a) 2006 m. gruodžio 12 d. susitarimas dėl išmokų natūra išlaidų kompensavimo, numatyto Reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72.

b) 1979 m. kovo 30 d. ir balandžio 25 d. pasikeitimas laiškais dėl reglamento 70 straipsnio 3 dalies ir įgyvendinimo reglamento 105 straipsnio 2 dalies (atsisakymas kompensuoti išlaidas dėl išmokų, išmokėtų pagal minėto reglamento 69 straipsnį, ir administracinių patikrinimų bei medicininių tyrimų išlaidas).“

d) Skirsnis „113. VOKIETIJA – LENKIJA“ pakeičiamas taip:

„113.   VOKIETIJA – LENKIJA

a) 1977 m. sausio 11 d. sutartis dėl 1975 m. spalio 9 d. Konvencijos dėl senatvės pensijų ir išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe įgyvendinimo.

b) ...

c) 1996 m. spalio 24 d. sutarties 26 straipsnis dėl atsisakymo kompensuoti gydytojų ir apdraustųjų asmenų patirtas medicininių patikrinimų, stebėsenos ir kelionės išlaidas, siekiant gauti išmokas pinigais ligos ir motinystės atveju.“

6. 6 priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Skirsnis „B. BULGARIJA“ pakeičiamas taip:

„B.   BULGARIJA

1. Tvarkant reikalus su Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Kipru, Latvija, Lietuva, Liuksemburgu, Vengrija, Malta, Nyderlandais, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtine Karalyste: tiesioginis mokėjimas.

2. Tvarkant reikalus su Vokietija: mokėjimas per susižinojimo tarnybas.“

b) Skirsnis „T. LENKIJA“ pakeičiamas taip:

„T.   LENKIJA

Tiesioginis mokėjimas.“

7. 7 priedas iš dalies keičiamas taip:

Skirsnis „B. BULGARIJA“ pakeičiamas taip:

„B.   BULGARIJA

Българска Народна Банка (Bulgarijos nacionalinis bankas), София.“

8. 9 priedas iš dalies keičiamas taip:

Skirsnis „B. BULGARIJA“ pakeičiamas taip:

„B.   BULGARIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į išmokas natūra, nustatytas pagal Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos įstatymą ir Neįgaliųjų integracijos įstatymą.“

9. 10 priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Skirsnis „B. BULGARIJA“ pakeičiamas taip:

„B.   BULGARIJA

1. Taikant reglamento 14c straipsnį, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį:

 Национална агенция за приходите (Nacionalinė mokesčių agentūra), София.

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį:

 Национална агенция за приходите (Nacionalinė mokesčių agentūra), София.

3. Taikant:

a) įgyvendinimo reglamento 8 straipsnį ir 38 straipsnio 1 dalį:

 Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София;

 Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София;

b) Taikant įgyvendinimo reglamento 10b straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12a straipsnį, 13 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir 109 straipsnį:

 Национална агенция за приходите (Nacionalinė mokesčių agentūra), София.

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 70 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį ir 110 straipsnį:

 Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 86 straipsnio 2 dalį:

 Агенция за социално подпомагане (Socialinės paramos agentūra), София.

6. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį ir 113 straipsio 2 dalį:

 Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София.“

b) Skirsnio „E. VOKIETIJA“ 2 punktas pakeičiamas taip:

„2. Taikant:

 reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 14b straipsnio 1 dalį bei susitarimus pagal reglamento 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 11 straipsniu,

 14a straipsnio 1 dalies a punktą, 14b straipsnio 2 dalį bei susitarimus pagal reglamento 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 11 straipsniu,

 14 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 14a straipsnio 2–4 dalis ir 14c straipsnio a punktą bei susitarimus pagal reglamento 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 12a straipsniu:

 

i) nuo ligų apsidraudę asmenys:

 įstaiga, kurioje jie apsidraudė, ir muitinė (kontrolei);

ii) nuo ligų neapsidraudę asmenys, kuriems netaikoma profesinių asociacijų pensijų sistema:

 kompetentinga pensijų draudimo įstaiga ir muitinė (kontrolei);

iii) nuo ligų neapsidraudę asmenys, kuriems taikoma profesinių asociacijų pensijų sistema:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Profesinių asociacijų pensijų sistemų konsorciumas), Köln (Kelnas), taip pat muitinė (kontrolei).“

c) Skirsnio „S. AUSTRIJA“ 1 punktas keičiamas taip:

„1. Taikant 14 straipsnio 1 dalies b punktą, 14a straipsnio 1 dalies b punktą ir reglamento 17 straipsnį:

Socialinės apsaugos ir vartotojų apsaugos federalinis ministras (Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz), susitaręs su Federaliniu sveikatos apsaugos, šeimos ir jaunimo ministru (Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend), su atitinkama valstybine institucija dėl specialiųjų sistemų valstybės tarnautojams ir su atitinkama pensijų institucija dėl laisvųjų profesijų asociacijų (Kammern der Freien Berufe) pensinių sistemų.“

d) Skirsnis „T. LENKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i) 5 poskirsnis pakeičiamas taip:

„5. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį:

a) asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams bei karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus nurodytus 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio a punkte;

b) asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir neužbaigusiems darbo laikotarpių, nurodytų 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Žemės ūkio socialinio draudimo fondo skyriai (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio b punkte;

c) profesionaliems kariams, karinės kontržvalgybos pareigūnams ir karinės žvalgybos pareigūnams:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje), jei tai yra 2 priedo 2 poskirsnio c punkte nurodyta kompetentinga institucija;

d) policijos pareigūnams, Valstybės saugumo tarnybos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros pareigūnams, Žvalgybos agentūros pareigūnams (valstybės saugumo tarnybos), Centrinio kovos su korupcija biuro pareigūnams, sienos apsaugos pareigūnams, Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams ir nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio d punkte nurodyta kompetentinga institucija;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio e punkte nurodyta kompetentinga institucija;

f) teisėjams ir prokurorams:

specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai;

g) asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius tik užsienyje:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio g punkte.“

ii) 6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6. Taikant įgyvendinimo reglamento 70 straipsnio 1 dalį:

ilgalaikės išmokos:

i) asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams bei karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus nurodytus 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio a punkte;

ii) asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir neišdirbusiems 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose paminėtų laikotarpių:

Žemės ūkio socialinio draudimo fondo skyriai (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio b punkte;

iii) profesionaliems kariams, karinės kontržvalgybos pareigūnams ir karinės žvalgybos pareigūnams:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje), jei tai yra

2 priedo 2 poskirsnio c punkte nurodyta kompetentinga institucija;

iv) 5 poskirsnio d punkte nurodytiems pareigūnams:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio d punkte nurodyta kompetentinga institucija;

v) kalėjimų apsaugos pareigūnams:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio e punkte nurodyta kompetentinga institucija;

vi) teisėjams ir prokurorams:

specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai;

vii) asmenims, išdirbusiems draudimo laikotarpius tik užsienyje:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio g punkte.“

iii) 10 poskirsnis pakeičiamas taip:

„10. Taikant įgyvendinimo reglamento 91 straipsnio 2 dalį:

a) taikant reglamento 77 straipsnį:

Kompetentingas regioninis socialinės politikos centras pagal teisę į išmokas turinčio asmens gyvenamąją arba buvimo vietą;

b) taikant reglamento 78 straipsnį:

i) asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, išskyrus dirbančius savarankiškai ūkininkus, ir profesionaliems kariams bei karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus nurodytus 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio a punkte;

ii) asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir neišdirbusiems 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose minėtų laikotarpių:

Žemės ūkio socialinio draudimo fondo skyriai (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio b punkte;

iii) profesionaliems kariams, karinės kontržvalgybos pareigūnams ir karinės žvalgybos pareigūnams:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Karininkų pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio c punkte nurodyta kompetentinga institucija;

iv) 5 poskirsnio d punkte nurodytiems pareigūnams:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos Pensijų skyrius Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio d punkte nurodyta kompetentinga institucija;

v) kalėjimų apsaugos pareigūnams:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų skyrius Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio e punkte nurodyta kompetentinga institucija;

vi) buvusiems teisėjams ir prokurorams:

specializuoti Teisingumo ministerijos padaliniai.“( 1 ) OL L 74, 1972 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 311/2007 (OL L 82, 2007 3 23, p. 6).