2008R0101 — HU — 25.02.2008 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 101/2008/EK RENDELETE

(2008. február 4.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

(HL L 031, 5.2.2008, p.15)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 056, 29.2.2008, o 65  (101/08)
▼B

A BIZOTTSÁG 101/2008/EK RENDELETE

(2008. február 4.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 122. cikkére,

mivel:

(1)

Egyes tagállamok, illetve azok illetékes hatóságai az 574/72/EGK rendelet mellékleteinek módosítását kérték.

(2)

A javasolt módosítások az érintett tagállamok, illetve ezeknek a szociális biztonsági jogszabályok közösségi jogszabályok szerinti végrehajtásának biztosításáért felelős hatóságokat kijelölő illetékes hatóságai által hozott határozatokból származnak.

(3)

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének az 574/72/EGK rendelet 94. és 95. cikke szerinti számításakor az azon rendelet 9. mellékletében felsorolt rendszereket kell figyelembe venni.

(4)

A migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság kinyilvánította egyhangú véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Az 574/72/EGK rendelet 1–7., valamint 9. és 10. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészben kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

Az 574/72/EGK rendelet 1-7., valamint 9. és 10. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. melléklet „S. AUSZTRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„S.   AUSZTRIA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (a szociális ügyek és a fogyasztóvédelem szövetségi minisztere), Bécs.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (szövetségi gazdasági és munkaügyi miniszter), Bécs.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (szövetségi egészség-, család- és ifjúságügyi miniszter), Bécs.

4. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek: Bundeskanzler (szövetségi kancellár), Bécs, vagy az érintett tartományi kormány.”

2. A 2. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az „S. HOLLANDIA” szakasz 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5. Családi ellátások:

A gyermekgondozási támogatásokról szóló általános törvény (Algemene Kinderbijslagwet):

a) ha az ellátásokra jogosult személy Hollandiában rendelkezik lakóhellyel:

A Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében az adott személy lakóhellyel rendelkezik;

b) ha az ellátásokra jogosult személy Hollandián kívül rendelkezik lakóhellyel, de a munkáltatója Hollandiában rendelkezik lakóhellyel vagy ott található:

A Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében a munkáltató lakóhellyel rendelkezik, vagy található:

c) egyéb esetekben:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100,1180 BH Amstelveen.

A gyermekgondozásról szóló törvény (Wet Kinderopvang):

Belastingsdienst/Toeslagen (Adóhivatal/Ellátási igazgatóság).”

b) A „T. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i. az a), b) c) és d) pontok helyébe a következő szöveg lép:

„a) azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, valamint olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., és az e) ii. alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet ZUS) - łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Ciprus vagy Málta területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán szereztek biztosítási időt;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet ZUS) — Nowy Sącz-i fiókiroda — azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia vagy Svájc területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Svájcban szereztek biztosítási időt;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet - ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Dánia, Finnország, Svédország, Litvánia, Lettország vagy Észtország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban szereztek biztosítási időt;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet - ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. sz. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Belgium, Bulgária, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Románia vagy az Egyesült Királyság területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, Romániában vagy az Egyesült Királyságban szereztek biztosítási időt;

b) azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontokban említett szolgálati időt:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) — varsói regionális fiókiroda — azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek, és Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén szereztek biztosítási időt;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) — Tomaszów Mazowiecki-i regionális fiókiroda — azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Spanyolország, Olaszország vagy Portugália területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolország, Olaszország vagy Portugália területén szereztek biztosítási időt;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – częstochowai regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek, és Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia vagy Svájc területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia vagy Svájc területén szereztek biztosítási időt;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) Nowy Sącz-i regionális fiókiroda azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek, és a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária vagy Románia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária vagy Románia területén szereztek biztosítási időt;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – poznani regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és az Egyesült Királyság, Írország, Görögország, Málta vagy Ciprus területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Máltán vagy Cipruson szereztek biztosítási időt;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) – Ostrów Wielkopolski-i regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;

c) hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében:

i. rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a katonai szolgálat idejének, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjeként vagy a katonai hírszerző szolgálat tisztjeként teljesített szolgálati időnek;

ii. öregségi nyugdíj esetén, ha a c)-e) alpontban említett szolgálati idő kitesz összesen legalább tíz évet a szolgálatból 1983. január 1-je előtt felmentettek esetén, vagy tizenöt évet a szolgálatból 1982. december 31. után felmentettek esetén;

iii. túlélő hozzátartozónak járó (özvegyi) nyugdíj esetén, ha a c) i. vagy a c) ii. alpont feltétele teljesül:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);

d) rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), a Központi Korrupcióellenes Hivatal tisztjei, határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetében:

i. rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a felsorolt szolgálatok egyikében eltöltött időnek;

ii. öregségi nyugdíj esetén, ha a c)-e) alpontban említett szolgálati idő kitesz összesen legalább tíz évet a szolgálatból 1983. április 1-je előtt felmentettek esetén, vagy tizenöt évet a szolgálatból 1983. március 31. után felmentettek esetén;

iii. túlélő hozzátartozónak járó nyugdíj esetén, ha a d) i. vagy a d) ii. alpont feltétele teljesül:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);”

ii. A 3. b) ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii. a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

 azon személyek esetében, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (kivéve az önálló mezőgazdasági termelőket) és azok esetében, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor képzésre vagy gyakornoki munkára irányított munkanélküli diplomások voltak:

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 azon személyek esetében, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor önálló mezőgazdasági termelők voltak:

 a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 hivatásos katonák és a 2. pont c) alpontjában említett tisztek esetében, amennyiben a biztosítási esemény a katonai szolgálat idején vagy a 2. pont c) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálat idején következik be:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);

 a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, amennyiben a biztosítási esemény a 2. pont d) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálat idején következik be:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);

 a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében, amennyiben a biztosítási esemény szolgálatuk idején következik be:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala);

 bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”

iii. A 4. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g) azon nyugdíjasok esetében:

 akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

 a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből vagy a tiszteknek a 2. pont c) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);

 akik a tisztek 2. pont d) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);

 akik a büntetés-végrehajtás tisztjeinek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala);

 egykori bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”

3. A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az „R. HOLLANDIA” szakasz 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5.   Családi ellátások

a) A gyermekgondozási támogatásokról szóló általános törvény (Algemene Kinderbijslagwet):

A Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében az adott személy lakóhellyel rendelkezik;

b) a gyermekgondozásról szóló törvény (Wet Kinderopvang)

Adóhivatal/Ellátási igazgatóság (Belastingsdienst/Toeslagen).”

b) A „T. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i. A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Rokkantság, öregség és haláleset (nyugdíjak)

a) azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c), d) és e) alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet - ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán szereztek biztosítási időt;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet ZUS) Nowy Sącz-i fiókiroda azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Svájcban szereztek biztosítási időt;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, és ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, és ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban szereztek biztosítási időt;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, és ezen belül legutóbb Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Romániában vagy az Egyesült Királyságban szereztek biztosítási időt.

b) azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem voltak a c), d) és e) alpontokban említett hivatásos katonák vagy tisztek:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár – KRUS) – varsói regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén szereztek biztosítási időt;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) Tomaszów Mazowiecki-i-i regionális fiókiroda azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Olaszországban vagy Portugáliában szereztek biztosítási időt;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – częstochowai regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában vagy Svájcban szereztek biztosítási időt;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – Nowy Sącz-i regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában, Bulgáriában vagy Romániában szereztek biztosítási időt;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – poznani regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Málta vagy Ciprus területén szereztek biztosítási időt;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) Ostrów Wielkopolski-i regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;

c) hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében, lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;

d) rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), a Központi Korrupcióellenes Hivatal tisztjei, határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetében, lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;

e) büntetés-végrehajtási tisztek esetében, lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;

f) bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

g) olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – Nowy Sącz-i fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Németországban szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban – szerzett biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Romániában vagy az Egyesült Királyságban szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek.”

ii. A 3 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) pénzbeli ellátások:

i. betegség esetén:

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) azon helyi irodái, amelyek területi joghatósággal rendelkeznek a lakó- vagy tartózkodási helyen;

 a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár – KRUS) azon regionális fiókirodái, amelyek területi joghatósággal rendelkeznek a lakó- vagy tartózkodási helyen;

ii. a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

 azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (az önálló mezőgazdasági termelők kivételével):

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak:

 a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 hivatásos katonák és a 2. pont c) alpontjában említett tisztek esetében, lengyel katonai szolgálati időszakok esetében, ha az utolsó időszak megfelel a katonai szolgálatnak, vagy a 2. pont c) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálati időszaknak, és külföldi biztosítási időszakok esetén:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjában említett illetékes intézmény;

 a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, lengyel szolgálati időszakok esetében, ha az utolsó időszak megfelel a 2. pont d) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálati időszaknak, és külföldi biztosítási időszakok esetén:

 Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának negyedik francia bekezdésében említett illetékes intézmény.

 a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében lengyel szolgálati időszakok esetében, ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak, és külföldi biztosítási időszakok esetén:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának ötödik francia bekezdésében említett illetékes intézmény;

 az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei: bírák és ügyészek esetében,

 olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”

iii. A 4. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g) azon nyugdíjasok esetében,:

 akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

 a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

 akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből vagy a tisztek 2. pont c) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);

 akik a tisztek 2. pont d) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);

 akik a büntetés-végrehajtási tisztek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala);

 akik a bírák és ügyészek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

 az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

 azon személyek esetében, akik kizárólag külföldi nyugdíjban részesülnek:

 a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”

4. A 4. melléklet a következőképpen módosul:

Az „S. AUSZTRIA” szakasz 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. Családi ellátások

a) Családi ellátások, a gyermekgondozási támogatás (Kinderbetreuungsgeld) kivételével:

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, (Egészség-, család- és ifjúságügyi Szövetségi Minisztérium), Bécs;

b) Gyermekgondozási támogatás (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alsó-Ausztriai Egészségbiztosítási Pénztár) – a gyermekgondozási támogatás tekintetében illetékes központ.”

5. A 5. melléklet a következőképpen módosul:

►C1  a) A „14. BELGIUM-LUXEMBURG” szakasz helyébe a következő lép:

„14.   BELGIUM–LUXEMBURG ◄

a) 

b) 

c) Az 1961. január 28-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről.

d) 

e) A végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott 1976. április 16-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

f) …”

b) A „48. BULGÁRIA–SZLOVÁKIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„48.   BULGÁRIA–SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.”

c) A „89. DÁNIA–HOLLANDIA” szakasz helyébe a következő lép:

„89.   DÁNIA–HOLLANDIA

a) Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről szóló 2006. december 12-i megállapodás.

b) Az 1979. március 30-i és 1979. április 25-i levélváltás a rendelet 70.cikkének (3) bekezdéséről és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke szerint kifizetett ellátások költségeinek és az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).”

d) A „113. NÉMETORSZÁG–LENGYELORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„113.   NÉMETORSZÁG–LENGYELORSZÁG

a) Az öregségi nyugdíjakról és munkahelyi baleseti ellátásokról szóló 1975. október 9-i egyezmény végrehajtásáról rendelkező 1977. január 11-i megállapodás.

b) 

c) A betegség és anyaság esetén fizetendő pénzbeli ellátásokra vonatkozó, az orvosok és biztosított személyek kórházi kivizsgálással, felülvizsgálatokkal és utazással kapcsolatban felmerülő költségei elszámolásának elengedéséről szóló 1996. október 24-i megállapodás 26. cikke.”

6. A 6. melléklet a következőképpen módosul:

a) A „B. BULGÁRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B.   BULGÁRIA

1. Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Észtországgal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Ciprussal, Lettországgal, Litvániával, Luxemburggal, Magyarországgal, Máltával, Hollandiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés.

2. Németországgal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.”

b) A „T. LENGYELORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„T.   Lengyelország

Közvetlen fizetés.”

7. A 7. melléklet a következőképpen módosul:

A „B. BULGÁRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B.   BULGÁRIA

Българска Народна Банка (Bolgár Nemzeti Bank), София”

8. A 9. melléklet a következőképpen módosul:

A „B. BULGÁRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B.   BULGÁRIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosításról szóló törvénnyel, a közegészségügyről szóló törvénnyel és a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedéséről szóló törvénnyel összhangban nyújtott természetbeni ellátásokat kell figyelembe venni.”

9. A 10. melléklet a következőképpen módosul:

a) A „B. BULGÁRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B.   BULGÁRIA

1. A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában:

 Национална агенция за приходите (Nemzeti Adóhivatal), София.

2. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

 Национална агенция за приходите (Nemzeti Adóhivatal), София.

3. Az alábbiak alkalmazásában:

a) A végrehajtási rendelet 8. cikke és 38. cikkének (1) bekezdése:

 Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София,

 Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

b) A végrehajtási rendelet 10b. cikkének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 109. cikkének alkalmazásában:

 Национална агенция за приходите (Nemzeti Adóhivatal), София.

4. A végrehajtási rendelet 70. cikke (1) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének és 110. cikkének alkalmazásában:

 Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

5. A végrehajtási rendelet 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

 Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.

6. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

 Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.”

b) Az „E. NÉMETORSZÁG” szakasz 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az alábbiak alkalmazásában:

 A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének (1) bekezdése, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttesen,

 a 14a. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének (2) bekezdése, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11a. cikkével együttesen,

 a 14. cikk (2) bekezdése, a 14. cikk (3) bekezdése, a 14a. cikk (2) – (4) bekezdése és a 14c. cikk a) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttesen:

 

i. a betegségbiztosítási rendszerben biztosított személyek:

 az intézet, amelynél biztosításuk van és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is;

ii. a betegségbiztosítási rendszerben nem biztosított, és valamely szakmai egyesülés nyugdíjbiztosítási rendszerébe sem tartozó személyek:

 az illetékes nyugdíjbiztosító intézet, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is;

iii. a betegségbiztosítási rendszerben nem biztosított, de valamely szakmai egyesülés nyugdíjbiztosítási rendszerébe tartozó személyek:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (szakmai egyesülések nyugdíjbiztosítási munkaközössége), Köln, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is.”

c) Az „S. AUSZTRIA” szakasz 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke alkalmazásában:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (a szociális ügyek és a fogyasztóvédelem szövetségi minisztere), a Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (a szövetségi egészség-, család- és ifjúságügyi miniszterrel) egyetértésben, az illetékes közigazgatással egyetértésben a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek tekintetében, illetve az illetékes nyugdíjintézettel egyetértésben a szabadfoglalkozásúak szakmai szervezeteinek (Kammern der Freien Berufe) nyugdíjrendszerei tekintetében.”

d) A „T. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i. A 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

a) azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével – és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 3. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

b) azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említett szolgálati időt:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 3. melléklet 2. pontja b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

c) hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetén:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;

d) rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), a Központi Korrupcióellenes Hivatal tisztjei, határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetén:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;

e) a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;

f) bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.

g) olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 3. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”

ii. A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6. A végrehajtási rendelet 70. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

Hosszú távú ellátások:

i. azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével – és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 3. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

ii. azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említett szolgálati időt:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 3. melléklet 2. pontjának b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

iii. hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;

iv. az 5. pont d) alpontjában említett tisztek esetében:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;

v. a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;

vi. bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;

vii. olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 3. melléklet 2. pontja g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”

iii. A 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10. A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a) a rendelet 77. cikkének alkalmazásában:

Az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye tekintetében illetékes regionális szociálpolitikai központ;

b) a rendelet 78. cikkének alkalmazásában:

i. azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével – és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 3. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

ii. azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említett szolgálati időt:

A Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 3. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;

iii. hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontjának c) alpontjában említett illetékes intézmény;

iv. az 5. pont d) alpontjában említett tisztek esetében:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;

v. a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;

vi. volt bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”( 1 ) HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 311/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 82., 2007.3.23., 6. o.) módosított rendelet.