2008R0101 — ET — 25.02.2008 — 000.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 101/2008,

4. veebruar 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord

(EÜT L 031, 5.2.2008, p.15)


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 056, 29.2.2008, lk 65  (101/08)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 101/2008,

4. veebruar 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kordEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. märtsi 1972. aasta määrust (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord, eriti selle artiklit 122, ( 1 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavad liikmesriigid või nende pädevad asutused on taotlenud määruse (EMÜ) nr 574/72 lisade muutmist.

(2)

Väljapakutud muudatused tulenevad asjaomaste liikmesriikide või nende pädevate asutuste otsustest, millega määratakse kindlaks asutused, kes vastutavad, et sotsiaalkindlustust käsitlevaid õigusnorme rakendatakse ühenduse õiguse kohaselt.

(3)

Kindlustusskeemid, mida tuleb arvesse võtta mitterahaliste hüvitiste keskmise aastakulu arvutamisel vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 94 ja 95, on loetletud nimetatud määruse lisas 9.

(4)

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon on esitanud üksmeelse arvamuse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 574/72 lisasid 1–7 ning 9 ja 10 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Määruse (EMÜ) nr 574/72 lisasid 1–7 ning 9 ja 10 muudetakse järgmiselt:

1. Lisa 1 jagu „S. AUSTRIA” muudetakse järgmiselt:

„S.   AUSTRIA

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (sotsiaalkindlustuse ja tarbijakaitse liiduminister), Viin.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (majanduse ja töö liiduminister), Viin.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (tervishoiu, perekonna ja noorsoo liiduminister), Viin.

4. Riigiteenistujate eriskeemid: Bundeskanzler (liidukantsler), Viin, või asjaomane piirkondlik omavalitsus.”

2. Lisa 2 muudetakse järgmiselt:

a) Jaos „R. MADALMAAD” asendatakse punkt 5 järgmisega:

„5. Perehüvitised:

lastetoetuse üldseadus (Algemene Kinderbijslagwet):

a) kui hüvitist saama õigustatud isik elab Madalmaades:

sotsiaalkindlustusameti piirkondlik kontor (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), mille tööpiirkonnas ta elab;

b) kui hüvitist saama õigustatud isik elab väljaspool Madalmaid, kuid tema tööandja elab või asub Madalmaades:

sotsiaalkindlustusameti piirkondlik kontor (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), mille tööpiirkonnas tööandja elab või asub;

c) muudel juhtudel:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Lastehooldusseadus (Wet Kinderopvang):

maksuamet/hüvitiste talitus (Belastingsdienst/Toeslagen).”;

b) Jagu „T. POOLA” muudetakse järgmiselt:

i) punkti 2 alapunktid a, b, c ja d asendatakse järgmistega:

„a) isikute puhul, kes olid hiljuti palgatööl või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, ning elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul, kes on teenistuse lõpetanud, v.a alapunkti c alapunktides i ja ii, alapunkti d alapunktides i ja ii ning alapunkti e alapunktides i ja ii nimetatud isikute puhul:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Hispaania, Portugali, Itaalia, Kreeka, Küprose või Malta territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal täitunud kindlustusperiood;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Austria, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia või Šveitsi territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Austrias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias, Sloveenias või Šveitsis täitunud kindlustusperiood;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Saksamaa territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Saksamaal täitunud kindlustusperiood;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Taani, Soome, Rootsi, Leedu, Läti või Eesti territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis täitunud kindlustusperiood;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I Varssavi harukontor – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Belgia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburgi, Madalmaade, Rumeenia või Ühendkuningriigi territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Iirimaal, Luksemburgis, Madalmaades, Rumeenias või Ühendkuningriigis täitunud kindlustusperiood;

b) isikute puhul, kes olid hiljuti füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad ja kes ei ole lõpetanud alapunkti c alapunktides i ja ii, alapunkti d alapunktides i ja ii ning alapunkti e alapunktides i ja ii osutatud teenistust:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Varssavi piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Austria, Taani, Soome või Rootsi territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Austrias, Taanis, Soomes või Rootsis täitunud kindlustusperiood;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Tomaszów Mazowiecki piirkondlik harukontor isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Hispaania, Itaalia või Portugali territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Itaalias või Portugalis täitunud kindlustusperiood;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Częstochowa piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Prantsusmaa, Belgia, Luksemburgi, Madalmaade või Šveitsi territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Madalmaades või Šveitsis täitunud kindlustusperiood;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Nowy Sączi piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Tšehhi Vabariigi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia, Slovakkia, Bulgaaria või Rumeenia territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Sloveenias, Slovakkias, Bulgaarias või Rumeenias täitunud kindlustusperiood;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Poznańi piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Ühendkuningriigi, Iirimaa, Kreeka, Malta või Küprose territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Ühendkuningriigis, Iirimaal, Kreekas, Maltal või Küprosel täitunud kindlustusperiood;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Ostrów Wielkopolski piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud:

a) ainult Poola kindlustusperiood, kusjuures nad elavad Saksamaa territooriumil;

b) Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Saksamaal täitunud kindlustusperiood;

c) elukutseliste sõjaväelaste, sõjaväelise vastuluureteenistuse ametnike ja sõjaväeluureteenistuse ametnike puhul:

i) invaliidsuspensioni puhul, kui viimane periood on olnud sõjaväeteenistus sõjaväeliste vastuluureametnike ja sõjaväeluure ametnike ülesannetes;

ii) vanaduspensioni puhul, kui alapunktides c–e osutatud teenistusperiood on kokku vähemalt 10 aastat alates teenistusest väljaarvamisest enne 1. jaanuari 1983 või 15 aastat nende puhul, kes arvati teenistusest välja pärast 31. detsembrit 1982;

iii) ülalpidamisel olnud isiku pensioni puhul, kui alapunkti c alapunkti i või ii tingimus on täidetud:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis);

d) politseinike, riigikaitseameti ametnike, sisejulgeolekuameti ametnike, välisluureameti ametnike (riigikaitseteenistuste), korruptsioonivastase keskasutuse ametnike, piirivalvetöötajate, valitsuse julgeolekuameti töötajate ja riiklike tuletõrjebrigaadide töötajate puhul;

i) invaliidsuspensioni puhul, kui viimane periood on olnud teenistusperiood ühes loetletud üksustest;

ii) vanaduspensioni puhul, kui alapunktides c–e osutatud teenistusperiood on kokku vähemalt 10 aastat alates teenistusest väljaarvamisest enne 1. aprilli 1983 või 15 aastat nende puhul, kes arvati teenistusest välja pärast 31. märtsi 1983;

iii) ülalpidamisel olnud isiku pensioni puhul, kui alapunkti d alapunkti i või ii tingimus on täidetud:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis);”

ii) punkti 3 alapunkti b alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) toitja töövõimetus või surm;

 isikute puhul, kes olid kindlustusriski tekkimise ajal palgatööl või olid füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad), ning isikute puhul, kes kindlustusriski tekkimise ajal olid töötud, jätkates pärast kõrgkooli lõpetamist koolitust või internatuuri:

 sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis a;

 isikute puhul, kes kindlustusriski tekkimise ajal olid füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

 põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis b;

 punkti 2 alapunktis c osutatud elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul, kui kindlustusrisk tekib sõjaväeteenistuse ajal või teenistuse ajal ühes punkti 2 alapunktis c osutatud üksustest:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis);

 punkti 2 alapunktis d osutatud ohvitseride puhul, kui kindlustusrisk tekib teenistuse ajal ühes punkti 2 alapunktis d osutatud üksustest:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis);

 vanglaametnike puhul, kui kindlustusrisk tekib asjaomase teenistuse ajal:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis);

 kohtunike ja prokuröride puhul: justiitsministeeriumi eritalitused.”;

iii) punkti 4 alapunkt g asendatakse järgmisega:

„g) pensionäride puhul:

 kellel on õigus saada hüvitist töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkindlustussüsteemist, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

 sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis a;

 kellel on õigus saada hüvitist talupidajate sotsiaalkindlustussüsteemist:

 põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis b;

 kellel on õigus saada hüvitist elukutseliste sõjaväelaste pensionikaitsesüsteemist või punkti 2 alapunktis c osutatud ohvitseride pensionieraldissüsteemist:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis);

 kellel on õigus saada hüvitist punkti 2 alapunktis d osutatud ohvitseride pensionikaitsesüsteemist:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis);

 kellel on õigus saada hüvitist vanglaametnike pensionikaitsesüsteemist:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis);

 kes on endised kohtunikud ja prokurörid:

 justiitsministeeriumi eritalitused.”

3. Lisa 3 muudetakse järgmiselt:

a) Jaos „R. MADALMAAD” asendatakse punkt 5 järgmisega:

„5.   Perehüvitised:

a) üldine lastetoetuse seadus (Algemene Kinderbijslagwet):

sotsiaalkindlustuspanga piirkondlik kontor (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), mille tööpiirkonnas pereliige elab;

b) lastehooldusseadus (Wet kinderopvang):

maksuamet/hüvitiste talitus (Belastingsdienst/Toeslagen).”;

b) Jagu „T. POOLA” muudetakse järgmiselt:

i) punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.   invaliidsus, vanadus ja surm (pensionid)

a) isikute puhul, kes olid hiljuti palgatööl või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, ning elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul, kes on teenistuse lõpetanud, v.a alapunktides c, d ja e nimetatud isikute puhul:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikute puhul, kellele on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal täitunud kindlustusperiood;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikute puhul, kellele on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Austrias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias, Sloveenias või Šveitsis täitunud kindlustusperiood;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Saksamaal täitunud kindlustusperiood;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet ZUS) – harukontor Szczecinis – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis täitunud kindlustusperiood;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I Varssavi harukontor – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Iirimaal, Luksemburgis, Madalmaades, Rumeenias või Ühendkuningriigis täitunud kindlustusperiood;

b) isikute puhul, kes on hiljuti töötanud füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajana ja kes ei ole olnud alapunktides c, d ja e mainitud elukutselised sõjaväelased või ohvitserid:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Varssavi piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Austrias, Taanis, Soomes või Rootsis täitunud kindlustusperiood;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Tomaszów Mazowiecki piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Itaalias või Portugalis täitunud kindlustusperiood;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Częstochowa piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Madalmaades või Šveitsis täitunud kindlustusperiood;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Nowy Sączi piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Sloveenias, Slovakkias, Bulgaarias või Rumeenias täitunud kindlustusperiood;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Poznańi piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Ühendkuningriigis, Iirimaal, Kreekas, Maltal või Küprosel täitunud kindlustusperiood;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) – Ostrów Wielkopolski piirkondlik harukontor – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Saksamaal täitunud kindlustusperiood;

c) elukutseliste sõjaväelaste, sõjaväelise vastuluureteenistuse ametnike ja sõjaväeluureteenistuse ametnike puhul Poola teenistuses ja välisriigi kindlustusperioodi korral:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis c osutatud pädev asutus;

d) politseinike, riigikaitseameti ametnike, sisejulgeolekuameti ametnike, välisluureameti ametnike (riigikaitseteenistuste), korruptsioonivastase keskasutuse ametnike, piirivalvetöötajate, valitsuse julgeolekuameti töötajate ja riiklike tuletõrjebrigaadide töötajate puhul Poola teenistuse ja välisriigi kindlustusperioodi korral:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis d mainitud pädev asutus;

e) vanglaametnike puhul seoses teenistusajaga Poolas ning kindlustusperioodiga välismaal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis e mainitud pädev asutus;

f) kohtunike ja prokuröride puhul:

justiitsministeeriumi eritalitused;

g) isikute puhul, kellel on täitunud ainult välisriigi kindlustusperiood:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal täitunud kindlustusperiood;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Austrias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias või Sloveenias täitunud kindlustusperiood;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Saksamaal täitunud kindlustusperiood;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis täitunud kindlustusperiood;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I Varssavi harukontor – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperiood, sealhulgas hiljuti Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Iirimaal, Luksemburgis, Madalmaades, Rumeenias või Ühendkuningriigis täitunud kindlustusperiood.”;

ii) punkti 3 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b) rahalised hüvitised;

i) haiguse puhul:

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych’i (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) kohalikud bürood, kelle territoriaalsesse pädevusse kuulub elu- või viibimiskoht;

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumeeste sotsiaalkindlustusfond – KRUS) piirkondlikud harukontorid, kelle territoriaalsesse pädevusse kuulub elu- või viibimiskoht;

ii) toitja töövõimetus või surm:

 isikute puhul, kes olid hiljuti palgatööl või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

 sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis a,

 isikute puhul, kes olid hiljuti füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

 põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis b,

 punkti 2 alapunktis c loetletud elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul Poola sõjaväeteenistusperioodide korral, kui viimane periood on olnud sõjaväeteenistusperiood või teenistus ühes punkti 2 alapunktis c osutatud üksustest ja välisriikide kindlustusperiood:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 3 alapunkti b ii kolmandas taandes osutatud pädev asutus;

 punkti 2 alapunktis d osutatud ohvitseride puhul Poola teenistusperioodide korral, kui viimane periood on olnud teenistusperiood ühes punkti 2 alapunktis d loetletud üksustest ja välisriigi kindlustusperiood:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 3 alapunkti b ii neljandas taandes mainitud pädev asutus;

 vanglaametnike puhul Poola teenistusperioodide korral, kui viimane periood on olnud mainitud teenistusperiood, ja välisriigi kindlustusperioodide korral:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 3 alapunkti b alapunkti ii viiendas taandes mainitud pädev asutus;

 kohtunike ja prokuröride puhul:

 justiitsministeeriumi eritalitused;

 isikute puhul, kellel on täitunud ainult välisriigi kindlustusperiood:

 sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis g.”;

iii) punkti 4 alapunkt g asendatakse järgmisega:

„g) pensionäride puhul:

 kellel on õigus saada hüvitisi palgatöötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate (v.a. füüsilisest isikust ettevõtjatest talupidajate) sotsiaalkindlustussüsteemist:

 sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis a,

 kellel on õigus saada hüvitisi talupidajatele sotsiaalkindlustussüsteemist:

 põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis b;

 kellel on õigus saada hüvitisi elukutseliste sõjaväelaste pensionikaitsesüsteemist või ohvitseride pensionieraldissüsteemist, millele on osutatud punkti 2 alapunktis c:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis);

 kellel on õigus saada hüvitisi ohvitseride pensionikaitsesüsteemist, millele on osutatud punkti 2 alapunktis d:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis);

 kellel on õigus saada hüvitisi vanglaametnike pensionikaitsesüsteemist:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis);

 kellel on õigus saada hüvitisi kohtunike ja prokuröride pensionikaitsesüsteemist:

 justiitsministeeriumi eritalitused;

 isikute puhul, kes saavad pensioni ainult välisriigist:

 sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud punkti 2 alapunktis g.”

4. Lisa 4 muudetakse järgmiselt:

Jaos „S. AUSTRIA” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3. Peretoetused

a) peretoetused, välja arvatud lapsehooldustasu (Kinderbetreungsgeld):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (tervishoiu, perekonna ja noorsoo liiduminister), Viin;

b) lapsehooldustasu (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alam-Austria tervisekindlustusfond) – lapsehooldustasu pädev keskus.”

5. Lisa 5 muudetakse järgmiselt:

►C1  a) Jagu „14. BELGIA – LUKSEMBURG” asendatakse järgmisega:

„14.   BELGIA – LUKSEMBURG ◄

a) …;

b) …;

c) 28. jaanuari 1961. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustusmaksete tagasimaksmise kohta;

d) …;

e) 16. aprilli 1976. aasta kokkulepe ametliku kontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta, mis võeti vastu vastavalt rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2;

f) …;”

b) jagu „48. BULGAARIA – SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

„48.   BULGAARIA – SLOVAKKIA

Ei ole.”;

c) jagu „89. TAANI – MADALMAAD” asendatakse järgmisega:

„89.   TAANI – MADALMAAD

a) 12. detsembri 2006. aasta kokkulepe kulutuste ja mitterahaliste hüvitiste tagasimaksmise kohta vastavalt määrustele 1408/71 ja 574/72;

b) 30. märtsi ja 25. aprilli 1979. aasta kirjavahetus, mis käsitleb määruse artikli 70 lõiget 3 ning rakendusmääruse artikli 105 lõiget 2 (vastavalt määruse artiklile 69 tasutud kulutuste ja hüvitiste ning ametliku kontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine).”;

d) jagu „113. SAKSAMAA – POOLA” asendatakse järgmisega:

„113.   SAKSAMAA – POOLA

a) 11. jaanuari 1977. aasta kokkulepe 9. oktoobri 1975. aasta konventsiooni (vanaduspensionide ja tööõnnetuste hüvitiste kohta) rakendamise kohta;

b) …;

c) 24. oktoobri 1996. aasta kokkuleppe (arstide ja kindlustatud isikute arstliku kontrolli, jälgimise ja reisikulude tasumisest loobumise kohta rahaliste hüvitiste maksmiseks haigestumise ning raseduse ja sünnituse puhul) artikkel 26.”

6. Lisa 6 muudetakse järgmiselt:

a) jagu „B. BULGAARIA” asendatakse järgmisega:

„B.   BULGARIA

1. Belgia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigiga seotud küsimused: makstakse otse.

2. Saksamaaga seotud küsimused: makstakse kontaktasutuste kaudu.”

b) jagu „T. POOLA” asendatakse järgmisega:

„T.   POOLA

Makstakse otse.”

7. Lisa 7 muudetakse järgmiselt:

jagu „B. BULGAARIA” asendatakse järgmisega:

„B.   BULGAARIA

Българска Народна Банка (Bulgaaria riigipank), София”.

8. Lisa 9 muudetakse järgmiselt:

jagu „B. BULGAARIA” asendatakse järgmisega:

„B.   BULGAARIA

Mitterahaliste hüvitiste keskmise aastakulu arvutamisel võetakse arvesse kooskõlas tervisekindlustuse seaduse, terviseseaduse ning puuetega inimeste integreerimise seadusega sätestatud mitterahalisi hüvitisi.”

9. Lisa 10 muudetakse järgmiselt:

a) jagu „B. BULGAARIA” asendatakse järgmisega:

„B.   BULGAARIA

1. Määruse artikli 14c, artikli 14d lõike 3 ja artikli 17 kohaldamiseks:

 Национална агенция за приходите (riigi maksuamet), София.

2. Rakendusmääruse artikli 6 lõike 1 kohaldamiseks:

 Национална агенция за приходите (riigi maksuamet), София.

3. Et kohaldada:

a) rakendusmääruse artiklit 8 ja artikli 38 lõiget 1:

 Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

 Национална здравноосигурителна каса (riigi haigekassa), София;

 Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkaitseamet), София;

b) rakendusmääruse artiklit 10b, artikli 11 lõiget 1, artikli 11a lõiget 1, artiklit 12a, artikli 13 lõiget 3, artikli 14 lõikeid 1, 2 ja 3 ning artiklit 109;

 Национална агенция за приходите (riigi maksuamet), София.

4. Rakendusmääruse artikli 70 lõike 1, 80 lõike 2, artikli 81, artikli 82 lõike 2 ning artikli 110 kohaldamiseks:

 Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

5. Rakendusmääruse artikli 86 lõike 2 kohaldamiseks:

 Агенция за социално подпомагане (sotsiaalabiamet), София.

6. Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 ja artikli 113 lõike 2 kohaldamiseks:

 Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

 Национална здравноосигурителна каса (riigi haigekassa), София.”;

b) jaos „E. SAKSAMAA” asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2. Et kohaldada:

 määruse artikli 14 lõike 1 punkti a, artikli 14b lõiget 1 ning määruse artiklile 17 vastavate kokkulepete puhul koostoimes rakendusmääruse artikliga 11;

 määruse artikli 14a lõike 1 punkti a ja artikli 14b lõiget 2 ning määruse artiklile 17 vastavate kokkulepete puhul koostoimes rakendusmääruse artikliga 11a;

 määruse artikli 14 lõiget 2, artikli 14 lõiget 3, artikli 14a lõikeid 2–4 ja artikli 14c punkti a ning määruse artiklile 17 vastavate kokkulepete puhul koostoimes rakendusmääruse artikliga 12a:

 

i) ravikindlustusega isikud:

 asutus, kus nad on kindlustatud, ja ka tolliasutused kontrolli tegemiseks;

ii) ravikindlustuseta isikud, kellele ei laiene kutseliidu pensioniskeem:

 pädev pensionikindlustusasutus ja ka tolliasutused kontrolli tegemiseks;

iii) ravikindlustuseta isikud, kellele laieneb kutseliidu pensioniskeem:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (kutseliitude pensioniskeemide konsortsium), Köln, ja ka tolliasutused kontrolli tegemiseks.”;

c) jaos „S. AUSTRIA” asendatakse punkt 1 järgmisega:

„1. Määruse artikli 14 lõike 1 punkti b, artikli 14a lõike 1 punkti b ning artikli 17 kohaldamiseks:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (sotsiaalkindlustuse ja tarbijakaitse liiduminister) kokkuleppel Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend’iga (tervishoiu, perekonna ja noorsoo liiduminister) kokkuleppel asjaomaste valitsusasutustega seoses riigiteenistujate eriskeemidega ning kokkuleppel vastava pensioniasutusega seoses vabade elukutsete ühenduste (Kammern der Freien Berufe) pensioniskeemidega.”;

d) jagu „T. POOLA” muudetakse järgmiselt:

i) punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5. Rakendusmääruse artikli 38 lõike 1 kohaldamiseks:

a) isikute puhul, kes olid hiljuti palgatöötajad või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, ning elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul, kui on täitunud kindlustusperiood, v.a lisa 2 punkti 2 alapunkti c alapunktides i ja ii, alapunkti d alapunktides i ja ii ning alapunkti e alapunktides i ja ii osutatud kindlustusperiood:

sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis a;

b) isikute puhul, kes olid hiljuti füüsilisest isikust ettevõtjad ja kes ei ole lõpetanud lisa 2 punkti 2 alapunkti c alapunktides i ja ii, alapunkti d alapunktides i ja ii ning alapunkti e alapunktides i ja ii osutatud teenistust:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis b;

c) elukutseliste sõjaväelaste, sõjaväelise vastuluureteenistuse ametnike ja sõjaväeluureteenistuse ametnike puhul:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis c osutatud pädev asutus;

d) politseinike, riigikaitseameti ametnike, sisejulgeolekuameti ametnike, välisluureameti ametnike (riigikaitseteenistuste), korruptsioonivastase keskasutuse ametnike, piirivalvetöötajate, valitsuse julgeolekuameti töötajate ja riiklike tuletõrjebrigaadide töötajate puhul:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis d mainitud pädev asutus;

e) vanglaametnike puhul:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis e mainitud pädev asutus;

f) kohtunike ja prokuröride puhul:

justiitsministeeriumi eritalitused;

g) isikute puhul, kellel on täitunud ainult välisriigi kindlustusperiood:

sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis g.”;

ii) punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6. Rakendusmääruse artikli 70 lõike 1 kohaldamiseks:

Pikaajalised hüvitised:

i) isikute puhul, kes olid hiljuti palgatöötajad või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, ning elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul, kui on täitunud teenistusperiood, v.a lisa 2 punkti 2 alapunkti c alapunktides i ja ii, alapunkti d alapunktides i ja ii ning alapunkti e alapunktides i ja ii osutatud teenistusperiood:

sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis a;

ii) isikute puhul, kes olid hiljuti füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, kelle teenistusaeg ei ole lõppenud vastavalt lisa 2 punkti 2 alapunkti c punktides i ja ii, alapunkti d punktides i ja ii ning alapunkti e punktides i ja ii märgitule:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis b;

iii) elukutseliste sõjaväelaste, sõjaväelise vastuluureteenistuse ametnike ja sõjaväeluureteenistuse ametnike puhul:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis c osutatud pädev asutus;

iv) punkti 5 lõikes d osutatud ametnike puhul:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis d mainitud pädev asutus;

v) vanglaametnike puhul:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis e mainitud pädev asutus;

vi) kohtunike ja prokuröride puhul:

justiitsministeeriumi eritalitused;

vii) isikute puhul, kellel on täitunud ainult välisriigi kindlustusperiood:

sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis g.”;

iii) punkt 10 asendatakse järgmisega:

„10. Rakendusmääruse artikli 91 lõike 2 kohaldamiseks:

a) et kohaldada määruse artiklit 77:

sotsiaalpoliitika piirkondlik keskus, kes on hüvitist saama õigustatud isiku elu- või viibimiskoha suhtes pädev;

b) et kohaldada määruse artiklit 78:

i) isikute puhul, kes olid hiljuti palgatööl või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, ning elukutseliste sõjaväelaste ja ohvitseride puhul, kui on täitunud teenistusperiood, v.a lisa 2 punkti 2 alapunkti c alapunktides i ja ii, alapunkti d alapunktides i ja ii ning alapunkti e alapunktides i ja ii osutatud teenistusperiood:

sotsiaalkindlustusameti (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis a;

ii) isikute puhul, kes olid hiljuti füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad, kelle teenistusaeg ei ole lõppenud vastavalt lisa 2 punkti 2 alapunkti c punktides i ja ii, alapunkti d punktides i ja ii ning alapunkti e punktides i ja ii märgitule:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) üksused, mis on loetletud lisa 3 punkti 2 alapunktis b;

iii) elukutseliste sõjaväelaste, sõjaväelise vastuluureteenistuse ametnike ja sõjaväeluureteenistuse ametnike puhul:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis c osutatud pädev asutus;

iv) punkti 5 lõikes d osutatud ametnike puhul:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis d mainitud pädev asutus;

v) vanglaametnike puhul:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis), kui see on lisa 2 punkti 2 alapunktis e mainitud pädev asutus;

vi) endiste kohtunike ja prokuröride puhul:

justiitsministeeriumi eritalitused.”( 1 ) EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 311/2007 (ELT L 82, 23.3.2007, lk 6).