2008R0101 — DA — 25.02.2008 — 000.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 101/2008

af 4. februar 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

(EFT L 031, 5.2.2008, p.15)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 101/2008

af 4. februar 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for FællesskabetKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet ( 1 ), særlig artikel 122, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater eller deres kompetente myndigheder har anmodet om ændringer til bilagene til forordning (EØF) nr. 574/72.

(2)

De foreslåede ændringer er en følge af de afgørelser, som de pågældende medlemsstater har truffet, eller som er blevet truffet af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af lovgivningen om social sikring i henhold til fællesskabsretten.

(3)

De ordninger, der skal tages i betragtning ved beregningen af de årlige gennemsnitlige udgifter til naturalydelser i henhold til artikel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72, er optegnet i denne forordnings bilag 9.

(4)

Dette er i overensstemmelse med den enstemmige udtalelse afgivet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Bilag 1 til 7 samt bilag 9 og 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

Bilag 1 til 7 samt bilag 9 og 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 ændres således:

1. Bilag 1, afsnit »S. ØSTRIG« affattes således:

»S.   ØSTRIG

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (forbundsministeren for sociale anliggender og forbrugerbeskyttelse), Wien.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (forbundsministeren for økonomi og arbejde), Wien.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (forbundsministeren for sundhed, familie og ungdom), Wien.

4. Særlige ordninger for tjenestemænd: Bundeskanzler (forbundskansleren), Wien, eller den pågældende delstatsregering.«

2. Bilag 2 ændres således:

a) Afsnit »R. NEDERLANDENE«, punkt 5 affattes således:

»5. Familieydelser:

Loven om almindelige børnetilskud (Algemene Kinderbijslagwet, AKW):

a) når modtageren er bosat i Nederlandene:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbankens regionalkontor) i det distrikt, hvor han er bosat

b) når modtageren er bosat uden for Nederlandene, men hans arbejdsgiver er bosat eller driver virksomheden i Nederlandene:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbankens regionalkontor), inden for hvis distrikt arbejdsgiveren er bosat eller driver virksomhed

c) de øvrige tilfælde:

Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbanken), Postbus 1100,1180 BH Amstelveen.

Loven om børnepasning (Wet Kinderopvang):

Belastingsdienst/Toeslagen (skattemyndighederne/afdelingen for tilskud).«

b) Afsnit »T. POLEN« ændres således:

i) Punkt 2, litra a), b), c) og d) affattes således:

»a) for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i) og litra e), ii) anførte:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz — for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien eller Schweiz

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien eller Schweiz

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole — for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin — for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige

b) for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de under litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Warszawa, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Italien eller Portugal

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Italien eller Portugal

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Częstochowa, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene eller Schweiz

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene eller Schweiz

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet, Bulgarien eller Rumænien

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet, Bulgarien eller Rumænien

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Poznań, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski, for personer, som har tilbagelagt:

a) udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b) polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

c) for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

i) i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været tjenesteperioden inden for militæret eller tjenesteperioden som medlem af den militære kontraspionage eller den militære efterretningstjeneste,

ii) i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst: 10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. januar 1983, eller 15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. december 1982

iii) i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra c), i), eller litra c), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

d) for ansatte i politiet, de statslige sikkerhedstjenester, den indenrigske sikkerhedstjeneste, efterretningstjenesten (offentlige sikkerhedstjenester), regeringens sikkerhedstjeneste, brandvæsenet og grænsepolitiet samt medlemmer af kontoret for bekæmpelse af korruption:

i) i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været tjenesteperioden inden for en af de anførte tjenester

ii) i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst: 10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. april 1983, eller 15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. marts 1983

iii) i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra d), i), eller litra d), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)«.

ii) Punkt 3, litra b), ii) affattes således:

»ii) ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

 personer, som var arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, og unge førstegangsarbejdssøgende, som var under uddannelse eller i praktik på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden:

 de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

 personer, som var selvstændige landbrugere på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden:

 de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

 professionelle soldater og de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra c), såfremt forsikringsbegivenheden indtræder under tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra c) anførte tjenester:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

 de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d), hvis forsikringsbegivenheden indtræder i løbet af tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester:

 Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

 ansatte ved fængselsvæsenet, hvis forsikringsbegivenheden indtræder i løbet af tjenesteperioden:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

 for dommere og anklagere:

 specialiserede enheder under Justitsministeriet«.

iii) Punkt 4, litra g) affattes således:

»g) for pensionister:

 som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

 de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a),

 som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for selvstændige landbrugere:

 de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

 som har ret til ydelser fra pensionsordningen for professionelle soldater eller fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

 som har ret til ydelser fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d):

 Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

 som har ret til ydelser fra pensionsordningen for ansatte ved fængselsvæsenet:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

 som er tidligere dommere og anklagere:

 specialiserede enheder under Justitsministeriet«.

3. Bilag 3 ændres således:

a) Afsnit »R. NEDERLANDENE«, punkt 5 affattes således:

»5.   Familieydelser

a) Loven om almindelige børnetilskud (Algemene Kinderbijslagwet, AKW):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (socialforsikringsbankens regionalkontor) i det distrikt, hvor familiemedlemmet er bosat

b) Loven om børnepasning (Wet Kinderopvang):

Belastingsdienst/Toeslagen (skattemyndighederne/afdelingen for tilskud).«

b) Afsnit »T. POLEN« ændres således:

i) Punkt 2 affattes således:

»2.   Invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner)

a) for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), d) og e) anførte:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Łódź — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Nowy Sącz — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, Slovenien eller Schweiz

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Opole — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — lokalafdelingen i Szczecin — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler) — for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige

b) for selvstændige landbrugere, som hverken har været professionelle soldater eller tjenestemænd som anført under litra c), d) og e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget) regionalkontoret i Warszawa, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Italien eller Portugal

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Częstochowa, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene eller Schweiz

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet. Bulgarien eller Rumænien

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Poznań, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

c) for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

d) for ansatte i politiet, de statslige sikkerhedstjenester, den indenrigske sikkerhedstjeneste, efterretningstjenesten (offentlige sikkerhedstjenester), regeringens sikkerhedstjeneste, brandvæsenet og grænsepolitiet samt medlemmer af kontoret for bekæmpelse af korruption, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

e) for ansatte i fængselsvæsenet, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

f) for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

g) for personer, som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet eller Slovenien

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien eller Det Forenede Kongerige.«

ii) Punkt 3, litra b) affattes således:

»b) kontantydelser:

i) ved sygdom:

 det lokalkontor af Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS), som har stedlig kompetence på den forsikredes bopæls- eller opholdssted,

 det regionalkontor af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialforsikringskassen for landbruget — KRUS), som har stedlig kompetence på den forsikredes bopæls- eller opholdssted

ii) ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

 for personer, som senest har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende (bortset fra selvstændige landbrugere):

 de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS), som er anført under punkt 2, litra a)

 for personer, som senest har været selvstændige landbrugere:

 de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (socialforsikringskassen for landbruget — KRUS), som er anført under punkt 2, litra b)

 for professionelle soldater og de under punkt 2, litra c) anførte tjenestemænd i forbindelse med polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den sidste periode har været perioden med tjeneste inden for militæret eller inden for en af de under punkt 2, litra c) anførte tjenester:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er den institution, som er anført i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), tredje led

 for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d), i forbindelse med polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den sidste periode har været tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for indenrigsanliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er den institution, som er anført i bilag 2, punkt 3, litra b), nr. ii), fjerde led

 for ansatte ved fængselsvæsenet i forbindelse med polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den sidste periode har været tjenesteperioden inden for den anførte tjeneste:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er den institution, som er anført i bilag 2, punkt 3, litra b), ii), femte led

 for dommere og anklagere:

 specialiserede afdelinger under Justitsministeriet

 for personer, som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

 de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych (socialforsikringsinstitutionen — ZUS), som er anført under punkt 2, litra g).«

iii) Punkt 4, litra g) affattes således:

»g) for pensionister:

 som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

 de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

 som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for selvstændige landbrugere:

 de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

 som har ret til ydelser fra pensionsordningen for professionelle soldater for pensioners eller fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

 som har ret til ydelser fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d):

 Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

 som har ret til ydelser fra pensionsordningen for ansatte i fængselsvæsenet:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

 som har ret til ydelser frapensionsordningen for dommere og anklagere:

 specialiserede enheder under Justitsministeriet

 som udelukkende oppebærer udenlandske pensioner:

 de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra g).«

4. Bilag 4 ændres således:

Afsnit »S. ØSTRIG«, punkt 3 affattes således:

»3. Familieydelser

a) Familieydelser bortset fra Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (forbundsministeren for sundhed, familie og ungdom), Wien

b) Kinderbetreuungsgeld (børnepasningsydelse):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (den regionale sygekasse i Niederösterreich), centret, der er kompetent med hensyn til børnepasningsydelse.«

5. Bilag 5 ændres således:

►C1  a) Afsnit »14. BELGIEN — LUXEMBOURG« affattes således:

»14.   BELGIEN — LUXEMBOURG ◄

a) 

b) 

c) Overenskomst af 28. januar 1961 om inddrivelse af bidrag til social sikring

d) 

e) Overenskomst af 16. april 1976 om afkald på refusion af udgifter ved administrativ kontrol og lægeundersøgelser i henhold til gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2

f) …«.

b) Afsnit »48. BULGARIEN — SLOVAKIET« affattes således:

»48.   BULGARIEN — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

c) Afsnit »89. DANMARK — NEDERLANDENE« affattes således:

»89.   DANMARK — NEDERLANDENE

a) Overenskomst af 12. december 2006 om refusion af udgifter til naturalydelser i henhold til forordningerne (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72

b) Brevveksling af 30. marts og 25. april 1979 vedrørende forordningens artikel 70, stk. 3, og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2 (afkald på refusion af udgifter til ydelser, der er udredt i henhold til forordningens artikel 69, og udgifter til administrativ og lægelig kontrol)«.

d) Afsnit »113. TYSKLAND — POLEN« affattes således:

»113.   TYSKLAND — POLEN

a) Aftale af 11. januar 1977 om gennemførelse af overenskomsten af 9. oktober 1975 om alderspension og ydelser ved arbejdsulykker

b) 

c) Artikel 26 i aftalen af 24. oktober 1996 om afkald på refusion af udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, observation og rejseudgifter for læger og forsikrede med henblik på kontantydelser ved sygdom og moderskab«.

6. Bilag 6 ændres således:

a) Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

1. I forhold til Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige: direkte betaling

2. I forhold til Tyskland: betaling gennem kontaktorganerne«.

b) Afsnit »T. POLEN« affattes således:

»T.   POLEN

Direkte betaling«.

7. Bilag 7 ændres således:

Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

Българска Народна Банка (Bulgariens nationalbank), София«.

8. Bilag 9 ændres således:

Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de naturalydelser, der udbetales af i henhold til loven om sygeforsikring, loven om sundhed og loven om integration af handicappede.«

9. Bilag 10 ændres således:

a) Afsnit »B. BULGARIEN« affattes således:

»B.   BULGARIEN

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14c, artikel 14d, stk. 3, og artikel 17:

 Национална агенция за приходите (det nationale oppebørselskontor, Sofia), София

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 Национална агенция за приходите (det nationale oppebørselskontor, Sofia), София

3. Ved anvendelse af:

a) gennemførelsesforordningens artikel 8 og 38, stk. 1:

 Министерство на здравеопазването (sundhedsministeriet, Sofia), София

 Национална здравноосигурителна каса (den nationale sygeforsikringsfond, Sofia), София

 Национален осигурителен институт (det nationale socialsikringsinstitut, Sofia), София

b) gennemførelsesforordningens artikel 10b, artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12a, artikel 13, stk. 3 og artikel 14, stk. 1, 2, og 3:

 Национална агенция за приходите (det nationale oppebørselskontor, Sofia), София

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 70, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 81, artikel 82, stk. 2, og artikel 110:

 Национален осигурителен институт (det nationale socialsikringsinstitut, Sofia), София

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 86, stk. 2:

 Агенция за социално подпомагане (agenturet for social bistand, Sofia), София

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2 og artikel 113, stk. 2:

 Министерство на здравеопазването (sundhedsministeriet, Sofia), София

 Национална здравноосигурителна каса (den nationale sygeforsikringsfond, Sofia), София«.

b) Afsnit »E. TYSKLAND«, punkt 2 affattes således:

»2. Ved anvendelse af:

 forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 1, samt ved aftaler efter forordningens artikel 17 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 11

 forordningens artikel 14a, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 2, samt ved aftaler efter forordningens artikel 17 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 11a

 forordningens artikel 14, stk. 2, artikel 14, stk. 3, artikel 14a, stk. 2, 3 og 4, og artikel 14c, litra a), samt ved aftaler efter forordningens artikel 17 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 12a:

 

i) sygeforsikrede:

 den institution, hvor de pågældende er sygeforsikret, samt toldmyndighederne for så vidt angår kontrol

ii) personer, som ikke er sygeforsikrede, og som ikke er omfattet af en erhvervstilknyttet pensionsordning (Berufsständische Versorgungseinrichtung):

 den kompetente forsikringsinstitution, samt toldmyndighederne for så vidt angår kontrol

iii) personer, som ikke er sygeforsikrede, men som er omfattet af en erhvervstilknyttet pensionsordning:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (konsortiet af erhvervstilknyttede pensionsordninger), Köln, samt toldmyndighederne for så vidt angår kontrol«.

c) Afsnit »S. ØSTRIG«, punkt 1 affattes således:

»1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), artikel 14a, stk. 1, litra b), og artikel 17:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (forbundsministeren for sociale anliggender og forbrugerbeskyttelse) i forståelse med Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (forbundsministeren for sundhed, familie og ungdom) i forståelse med den respektive offentlige forvaltning med hensyn til særordninger for tjenestemænd og i forståelse med det respektive pensionsinstitut med hensyn til pensionsordninger for liberale erhvervssammenslutninger (Kammern der Freien Berufe)«.

d) Afsnit »T. POLEN« ændres således:

i) Punkt 5 affattes således:

»5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1:

a) for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

b) for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b

c) for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

d) for ansatte i politiet, de statslige sikkerhedstjenester, den indenrigske sikkerhedstjeneste, efterretningstjenesten (offentlige sikkerhedstjenester), regeringens sikkerhedstjeneste, brandvæsenet og grænsepolitiet samt medlemmer af kontoret for bekæmpelse af korruption:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

e) for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

f) for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

g) for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra g)«.

ii) Punkt 6 affattes således:

»6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 70, stk. 1:

Langvarige ydelser:

i) for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

ii) for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b)

iii) for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

iv) for de i punkt 5, litra d), anførte tjenestemænd:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

v) for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

vi) for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

vii) for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra g)«.

iii) Punkt 10 affattes således:

»10. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 91, stk. 2:

a) ved anvendelse af forordningens artikel 77:

regionalcentret for socialpolitik på den pågældendes bopæls- eller opholdssted

b) ved anvendelse af forordningens artikel 78:

i) for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

ii) for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b)

iii) for professionelle soldater samt medlemmer af den militære kontraspionage og den militære efterretningstjeneste:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

iv) for de i punkt 5, litra d), anførte tjenestemænd:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

v) for ansatte i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

vi) for tidligere dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet«.( 1 ) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 311/2007 (EUT L 82 af 23.3.2007, s. 6).