2008R0101 — CS — 25.02.2008 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 101/2008

ze dne 4. února 2008,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

(Úř. věst. L 031, 5.2.2008, p.15)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 101/2008

ze dne 4. února 2008,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci SpolečenstvíKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ( 1 ), a zejména na článek 122 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé členské státy nebo jejich příslušné orgány požádaly o provedení změn příloh nařízení (EHS) č. 574/72.

(2)

Navržené změny vyplývají z rozhodnutí přijatých dotyčnými členskými státy nebo jejich příslušnými orgány, které určují úřady odpovědné za provádění právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v souladu s právními předpisy Společenství.

(3)

Systémy, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky v souladu s články 94 a 95 nařízení (EHS) č. 574/72, jsou uvedeny v příloze 9 uvedeného nařízení.

(4)

Bylo obdrženo jednomyslné stanovisko Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Přílohy 1 až 7 a přílohy 9 a 10 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Přílohy 1 až 7 a přílohy 9 a 10 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění takto:

1. V příloze 1 se oddíl „S. RAKOUSKO“ se nahrazuje tímto:

„S.   RAKOUSKO

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (spolkový ministr sociálních věcí a ochrany spotřebitele), Wien.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (spolkový ministr hospodářství a práce), Wien.

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (spolkový ministr zdravotnictví, rodiny a mládeže), Wien.

4. Pokud jde o zvláštní systémy pro státní úředníky: Bundeskanzler (spolkový kancléř), Wien, nebo dotyčná zemská vláda.“

2. Příloha 2 se mění takto:

a) v oddíle „R. NIZOZEMSKO“ se bod 5 nahrazuje tímto:

„5. Rodinné dávky:

Algemene Kinderbijslagwet (obecný zákon o přídavcích na děti):

a) pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště v Nizozemsku:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má příslušná osoba bydliště;

b) pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště mimo Nizozemsko, ale její zaměstnavatel má bydliště nebo je usazen v Nizozemsku:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má zaměstnavatel sídlo nebo je usazen;

c) v ostatních případech:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Wet Kinderopvang (zákon o péči o dítě):

Belastingsdienst/Toeslagen (finanční úřad – útvar dávek).“

b) oddíl „T. POLSKO“ se mění takto:

i) v bodě 2 se písmena a), b), c) a d) nahrazují tímto:

„a) pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska či Švýcarska;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska či Švýcarska.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Belgie, Bulharska, Francie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Rumunska či Spojeného království;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Bulharska, Francie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Rumunska či Spojeného království.

b) pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka ve Varšavě – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Rakouska, Dánska, Finska či Švédska;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, Dánska, Finska či Švédska.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Tomaszów Mazowiecki – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Španělska, Itálie či Portugalska;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Itálie či Portugalska.

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Częstochowé – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska či Švýcarska;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska či Švýcarska.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Bulharska či Rumunska;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Bulharska či Rumunska.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Poznańi – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Ostrów Wielkopolski – pro osoby, jež získaly:

a) výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b) polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

c) pro vojáky z povolání, příslušníky vojenské kontrarozvědky a příslušníky vojenské zpravodajské služby:

i) v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období vojenské služby, ve funkci příslušníka vojenské kontrarozvědky či příslušníka vojenské zpravodajské služby,

ii) v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň: 10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. lednem 1983, nebo 15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. prosinci 1982,

iii) v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. c) podbodu i) nebo ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě);

d) pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), Ústředního protikorupčního úřadu, pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru:

i) v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období služby v jednom z uvedených útvarů,

ii) v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň: 10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. dubnem 1983, nebo 15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. březnu 1983,

iii) v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. d) podbodu i) nebo ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě);“

ii) v bodě 3 písm. b) se podbod ii) se nahrazuje tímto:

„ii) invalidita nebo smrt hlavního živitele:

 pro osoby, které byly v době pojistné události zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců), a pro osoby, které byly v době pojistné události nezaměstnanými absolventy škol účastnícími se školení nebo stáže:

 složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

 pro osoby, které byly v době pojistné události samostatně hospodařícími zemědělci:

 složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

 pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c), došlo-li k pojistné události během období výkonu vojenské služby nebo služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

 pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. d), došlo-li k pojistné události během období výkonu služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

 pro příslušníky vězeňské služby, došlo-li k pojistné události během období výkonu takovéto služby:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

 pro soudce a státní zástupce:

 specializované útvary ministerstva spravedlnosti.“

iii) v bodě 4 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g) pro důchodce:

 s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:

 složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

 s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zemědělce:

 složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro vojáky z povolání nebo ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodě 2 písm. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky vězeňské služby:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

 bývalé soudce a státní zástupce:

 specializované útvary ministerstva spravedlnosti.“

3. Příloha 3 se mění takto:

a) v oddíle „R. NIZOZEMSKO“ se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Rodinné dávky:

a) Algemene Kinderbijslagwet (obecný zákon o přídavcích na děti):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v jehož místě má rodinný příslušník bydliště;

b) Wet Kinderopvang (zákon o péči o dítě):

Belastingsdienst/Toeslagen (finanční úřad – útvar dávek).“

b) oddíl „T. POLSKO“ se mění takto:

i) bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a) pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v písmenech c), d) a e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska či Švýcarska;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Bulharska, Francie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Rumunska či Spojeného království;

b) pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a nebyly vojáky z povolání nebo příslušníky jednotlivých útvarů uvedenými v písmenech c), d) a e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka ve Varšavě – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, Dánska, Finska či Švédska;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Tomaszów Mazowiecki – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Itálie či Portugalska;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Częstochowé – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska či Švýcarska;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Bulharska či Rumunska;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Poznańi – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Ostrów Wielkopolski – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

c) pro vojáky z povolání, příslušníky vojenské kontrarozvědky a příslušníky vojenské zpravodajské služby v případě polských období výkonu služby a zahraničních dob pojištění:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c);

d) pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), Ústředního protikorupčního úřadu, pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru, v případě polských období výkonu služby a zahraničních dob pojištění:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. d);

e) pro příslušníky vězeňské služby v případě polských období výkonu služby a zahraničních dob pojištění:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e);

f) pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti;

g) pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska či Slovinska;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Bulharska, Francie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Rumunska či Spojeného království.“

ii) v bodě 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) peněžité dávky:

i) pro případ nemoci:

 zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu,

 oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště či pobytu,

ii) invalidita nebo smrt hlavního živitele:

 pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců):

 složky Instituce sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

 pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci:

 složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

 pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c) v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období vojenské služby nebo služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. c), a zahraničních dob pojištění:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 3 písm. b) podbodě ii) třetí odrážce,

 pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. d) v případě polských období výkonu služby, pokud jako poslední předcházelo období služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. d), a zahraničních dob pojištění:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 3 písm. b) podbodě ii) čtvrté odrážce,

 pro příslušníky vězeňské služby v případě polských období výkonu služby, pokud jako poslední předcházelo období uvedené služby, a zahraničních dob pojištění:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 3 písm. b) podbodě ii) páté odrážce,

 pro soudce a státní zástupce:

 specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

 pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

 složky Instituce sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. g).“

iii) v bodě 4 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g) pro důchodce:

 s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:

 složky Instituce sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

 s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zemědělce:

 složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro vojáky z povolání nebo ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodě 2 písm. d):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstva Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky vězeňské služby:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

 s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro soudce a státní zástupce:

 specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

 pro osoby, jež jsou příjemci výhradně zahraničních důchodů:

 složky Instituce sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. g);“

4. Příloha 4 se mění takto:

V oddíle „S. RAKOUSKO“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Rodinné dávky:

a) Rodinné dávky s výjimkou přídavku na domácí péči o dítě (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Spolkové ministerstvo zdravotnictví, rodiny a mládeže), Wien;

b) Přídavek na domácí péči o dítě (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Dolnorakouská oblastní nemocenská pokladna) – příslušné středisko pro přídavek na domácí péči o dítě.“

5. Příloha 5 se mění takto:

►C1  a) oddíl „14. BELGIE – LUCEMBURSKO“ se nahrazuje tímto:

„14.   BELGIE – LUCEMBURSKO ◄

a) 

b) 

c) dohoda ze dne 28. ledna 1961 o náhradě příspěvků sociálního zabezpečení;

d) 

e) dohoda ze dne 16. dubna 1976 o zřeknutí se náhrady nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky, přijatá na základě čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení;

f) …“

b) oddíl „48. BULHARSKO – SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„48.   BULHARSKO – SLOVENSKO

Žádné.“

c) oddíl „89. DÁNSKO – NIZOZEMSKO“ se nahrazuje tímto:

„89.   DÁNSKO – NIZOZEMSKO

a) Dohoda ze dne 12. prosince 2006 o náhradě nákladů na věcné dávky podle nařízení č. 1408/71 a 574/72;

b) výměna dopisů ze dnů 30. března a 25. dubna 1979 týkající se čl. 70 odst. 3 nařízení a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (zřeknutí se náhrady výdajů na dávky vyplácené na základě článku 69 nařízení a nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky).“

d) oddíl „113. NĚMECKO – POLSKO“ se nahrazuje tímto:

„113.   NĚMECKO – POLSKO

a) Dohoda ze dne 11. ledna 1977 o provádění úmluvy ze dne 9. října 1975 o starobních důchodech a dávkách při pracovních úrazech;

b) 

c) článek 26 dohody ze dne 24. října 1996 o upuštění od úhrad lékařských prohlídek, pozorování a cestovních nákladů lékařů a pojištěnců nezbytných pro přiznání peněžitých dávek v případě nemoci a mateřství.“

6. Příloha 6 se mění takto:

a) oddíl „B. BULHARSKO“ se nahrazuje tímto:

„B.   BULHARSKO

1. Ve vztazích s Belgií, Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Irskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím: přímá platba.

2. Ve vztazích s Německem: platba prostřednictvím styčných míst.“

b) oddíl „T. POLSKO“ se nahrazuje tímto:

„T.   POLSKO

Přímá platba.“

7. Příloha 7 se mění takto:

Oddíl „B. BULHARSKO“ se nahrazuje tímto:

„B.   BULHARSKO

Българска Народна Банка (Bulharská národní banka), София“.

8. Příloha 9 se mění takto:

Oddíl „B. BULHARSKO“ se nahrazuje tímto:

„B.   BULHARSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu věcné dávky poskytované v souladu se zákonem o zdravotním pojištění, zákonem o zdraví a zákonem o začlenění zdravotně postižených osob.“

9. Příloha 10 se mění takto:

a) oddíl „B. BULHARSKO“ se nahrazuje tímto:

„B.   BULHARSKO

1. Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení:

 Национална агенция за приходите (Národní úřad pro veřejné příjmy), София.

2. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:

 Национална агенция за приходите (Národní úřad pro veřejné příjmy), София.

3. Pro účely:

a) článku 8 a čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení:

 Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София,

 Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София;

b) článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 a článku 109 prováděcího nařízení:

 Национална агенция за приходите (Národní úřad pro veřejné příjmy), София.

4. Pro účely čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2 a článku 110 prováděcího nařízení:

 Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5. Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

 Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc), София.

6. Pro účely čl. 102 odst. 2 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

 Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

 Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.“

b) v oddíle „E. NĚMECKO“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. Pro účely:

 čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 14b odst. 1 nařízení, a v případě dohod podle článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení,

 čl. 14a odst. 1 písm. a), čl. 14b odst. 2 nařízení, a v případě dohod podle článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení,

 čl. 14 odst. 2, čl. 14 odst. 3, čl. 14a odst. 2 až 4, čl. 14c písm. a), a v případě dohod podle článku 17 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení:

 

i) osoby s nemocenským pojištěním:

 instituce, u které jsou pojištěny, a rovněž celní orgány, pokud jde o kontroly,

ii) osoby bez nemocenského pojištění, na něž se nevztahuje režim penzijního pojištění v rámci profesního sdružení:

 příslušná instituce důchodového pojištění a rovněž celní orgány, pokud jde o kontroly,

iii) osoby bez nemocenského pojištění, na něž se vztahuje režim penzijního pojištění v rámci profesního sdružení:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Konsorcium režimů důchodového pojištění v rámci profesních sdružení), Köln, a rovněž celní orgány, pokud jde o kontroly.“

c) v oddíle „S. RAKOUSKO“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (spolkový ministr sociálních věcí a ochrany spotřebitele) po dohodě s Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (spolkovým ministrem zdravotnictví, rodiny a mládeže), po dohodě s příslušným orgánem veřejné správy, pokud jde o zvláštní systémy pro státní zaměstnance, a po dohodě s příslušnou důchodovou institucí, pokud jde o důchodové zabezpečení komor svobodných povolání (Kammern der Freien Berufe).“

d) oddíl „T. POLSKO“ se mění takto:

i) bod 5 se nahrazuje tímto:

„5. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení:

a) pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v příloze 2 bodě 2 písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. a);

b) pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v příloze 2 bodě 2 písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. b);

c) pro vojáky z povolání, příslušníky vojenské kontrarozvědky a příslušníky vojenské zpravodajské služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c);

d) pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), Ústředního protikorupčního úřadu, pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. d);

e) pro příslušníky vězeňské služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e);

f) pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti;

g) pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. g).“

ii) bod 6 se nahrazuje tímto:

„6. Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení:

Dlouhodobé dávky:

i) pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v příloze 2 bodě 2 písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. a),

ii) pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v příloze 2 bodě 2 písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. b),

iii) pro vojáky z povolání, příslušníky vojenské kontrarozvědky a příslušníky vojenské zpravodajské služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c),

iv) příslušníci jednotlivých útvarů uvedení v bodě 5 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. d),

v) pro příslušníky vězeňské služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e),

vi) pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

vii) pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. g).“

iii) bod 10 se nahrazuje tímto:

„10. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení:

a) pro účely článku 77 nařízení:

Oblastní středisko sociální politiky příslušné z hlediska bydliště nebo pobytu pro osobu s nárokem na dávky;

b) pro účely článku 78 nařízení:

i) pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v příloze 2 bodě 2 písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. a),

ii) pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v příloze 2 bodě 2 písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. b),

iii) pro vojáky z povolání, příslušníky vojenské kontrarozvědky a příslušníky vojenské zpravodajské služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c),

iv) pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 5 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. d),

v) pro příslušníky vězeňské služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e),

vi) pro bývalé soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti.“( 1 ) Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 311/2007 (Úř. věst. L 82, 23.3.2007, s. 6).