2008R0101 — BG — 25.02.2008 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 101/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

(ОВ L 031, 5.2.2008, p.15)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 056, 29.2.2008,  65  (101/08)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 101/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на ОбщносттаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността ( 1 ), и по-специално член 122 от него,

като има предвид, че:

(1)

Някои държави-членки или техните компетентни органи са поискали изменения в приложенията към Регламент (ЕИО) № 574/72.

(2)

Предложените изменения произтичат от решения, взети от съответните държави-членки или техните компетентни органи, за определяне на органи, които отговарят за осигуряване изпълнението на законодателството за социална сигурност в съответствие с правото на Общността.

(3)

Схемите, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура в съответствие с разпоредбите на членове 94 и 95 от Регламент (ЕИО) № 574/72, са изброени в приложение 9 към посочения регламент.

(4)

Получено е единодушното становище на Административната комисия за социална сигурност на работниците мигранти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Приложения 1—7 и приложения 9 и 10 към Регламент (ЕИО) № 574/72 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения 1—7 и приложения 9 и 10 към Регламент (ЕИО) № 574/72 се изменят, както следва:

1. Приложение 1 се изменя, както следва: Раздел „Т. АВСТРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Т.   АВСТРИЯ

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (федерален министър на социалните грижи и защитата на потребителите), Виена

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (федерален министър на икономиката и на труда), Виена

3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (федерален министър на здравеопазването, семейството и младежта), Виена

4. Специалните схеми за социална сигурност за държавните служители: Bundeskanzler (федерален канцлер), Виена или съответното правителство на провинция“

2. Приложение 2 се изменя, както следва:

а) В раздел „С. НИДЕРЛАНДИЯ“ точка 5 се заменя със следния текст:

„5. Семейни обезщетения

Общ закон за обезщетения за деца (Algemene Kinderbijslagwet):

а) когато лицето, което има право на обезщетения, пребивава в Нидерландия:

местната служба на институцията за социално осигуряване (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), в чиято област то пребивава;

б) когато лицето, което има право на обезщетения, пребивава извън Нидерландия, но неговият работодател пребивава или е установен в Нидерландия:

местната служба на институцията за социално осигуряване (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), в чиято област пребивава или е установен работодателят;

в) други случаи:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100,1180 BH Amstelveen

Закон за грижата за децата (Wet Kinderopvang):

Данъчна служба/Служба по обезщетенията (Belastingsdienst/Toeslagen)“;

б) Раздел „У. ПОЛША“ се изменя, както следва:

i) Точка 2, букви а), б), в) и г) се заменят със следния текст:

„а) за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i) и буква д), ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Łódź — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Словения или Швейцария;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Словения или Швейцария.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Opole — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Германия;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Szczecin — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (клон I във Варшава — Централно бюро за международни споразумения) — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство;

б) за лица, които са били последно самостоятелно заети земеделски производители и които нямат завършени периоди на служба, посочени в буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон във Warszawie — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Австрия, Дания, Финландия или Швеция;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Дания, Финландия или Швеция.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Tomaszów Mazowiecki — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Испания, Италия или Португалия;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Италия или Португалия.

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Częstochowa — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия или Швейцария;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди във Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия или Швейцария.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Словения, Словакия, България или Румъния;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Словения, Словакия, България или Румъния.

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Poznań — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Обединеното кралство, Ирландия, Гърция, Малта или Кипър;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Обединеното кралство, Ирландия, Гърция, Малта или Кипър.

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Селскостопански фонд за социално осигуряване — KRUS) — регионален клон в Ostrów Wielkopolski — за лица, които са завършили:

а) осигурителни периоди изключително в Полша, пребивавайки на територията на Германия;

б) осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

в) за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

i) в случай на пенсия за инвалидност, ако последният период е бил период на военна служба, като служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба;

ii) в случай на пенсия за старост, ако периодът на служба, посочен в букви в)—д), се равнява общо най-малко на 10 години за уволнени от служба преди 1 януари 1983 г. или 15 години за уволнени от служба след 31 декември 1982 г.;

iii) в случай на пенсия на преживяло лице, ако е изпълнено условието, посочено в буква в), i) или буква в), ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава);

г) за полицейски служители, служители от Службата за защита на държавата, служители на Агенцията за вътрешна сигурност, служители на Агенцията за чуждестранно разузнаване (службите за обществена сигурност), служители на Централното антикорупционно бюро, служители на Гранична охрана, служители на Бюрото за сигурност на правителството и служители на Националната противопожарна служба:

i) в случай на пенсия за инвалидност, ако последният период е бил период на служба в едно от посочените формирования;

ii) в случай на пенсия за старост, ако периодът на служба, посочен в букви в)—д), е най-малко: 10 години за уволнени от служба преди 1 април 1983 г. или 15 години за уволнени от служба след 31 март 1983 г.;

iii) в случай на пенсия на преживяло лице, ако е изпълнено условието в буква г), i) или буква г), ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава);“

ii) Точка 3, буква б), ii) се заменя със следния текст:

„ii) увреждане или смърт на член на семейството, който печели основните доходи:

 за лица, които са били заети или самостоятелно заети (с изключение на самостоятелно заети земеделски производители) към момента на настъпване на риска, и за дипломираните незаети лица на обучение или на стаж към момента на настъпване на риска:

 отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

 за лица, които са били самостоятелно заети земеделски производители към момента на настъпване на риска:

 отделите на Селскостопанския фонд за социално осигуряване (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

 за професионални войници и офицери, посочени в точка 2, буква в), ако рискът настъпи по време на периода на военна служба или на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква в):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава),

 за служителите, посочени в точка 2, буква г), ако рискът настъпи по време на периода на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква г):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава),

 за служители на охраната на затворите, ако рискът настъпи по време на такава служба:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава),

 за съдии и прокурори: специализираните звена на Министерството на правосъдието.“

iii) Точка 4, буква ж) се заменя със следния текст:

„ж) за пенсионери:

 които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на заети и самостоятелно заети лица, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители:

 отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

 които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на земеделски производители:

 отделите на Селскостопанския фонд за социално осигуряване (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на професионални войници или от системата за предоставяне на пенсии на служителите, посочени в точка 2, буква в):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на служителите, посочени в точка 2, буква г):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на служителите от охраната на затворите:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава),

 които са бивши съдии и прокурори:

 специализираните звена на Министерството на правосъдието.“

3. Приложение 3 се изменя, както следва:

а) В раздел „С. НИДЕРЛАНДИЯ“ точка 5 се заменя със следния текст:

„5.   Семейни обезщетения

а) Общ закон за обезщетения за деца (Algemene Kinderbijslagwet):

Местната служба на институцията за социално осигуряване (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), в чиято област пребивава членът на семейството;

б) Закон за грижата за децата (Wet Kinderopvang):

Данъчна служба/Служба по обезщетенията (Belastingsdienst/Toeslagen)“;

б) Раздел „У. ПОЛША“ се изменя, както следва:

i) Точка 2 се заменя със следния текст:

„2.   Инвалидност, старост и смърт (пенсии)

а) за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от тези, посочени в букви в), г) и д):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Łódź — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Словения или Швейцария;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Opole — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Szczecin — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I клон във Варшава — Централно бюро за международните споразумения) — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство;

б) за лица, които са били последно самостоятелно заети земеделски производители и които не са професионални войници или служители, посочени в букви в), г) и д):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон във Варшава — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Дания, Финландия или Швеция;

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Tomaszów Mazowiecki — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Италия или Португалия;

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Częstochowa — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди във Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия или Швейцария;

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Словения, Словакия, България или Румъния;

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Poznań — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Обединеното кралство, Ирландия, Гърция, Малта или Кипър;

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) — регионален клон в Ostrów Wielkopolski — за лица, които са завършили осигурителни периоди в Полша и в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

в) за професионални войници, служители от Военната служба за контраразузнаване и служители от Военната разузнавателна служба, в случай на периоди на служба в Полша и осигурителни периоди в чужбина:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

г) за полицейски служители, служители на Службата за защита на държавата, служители на Агенцията за вътрешна сигурност, служители на Агенцията за чуждестранно разузнаване (службите за обществена сигурност), служители на Централното антикорупционно бюро, служители на Гранична охрана, служители на Бюрото за сигурност на правителството и служители на Националната противопожарна служба, в случай на периоди на служба в Полша и осигурителни периоди в чужбина:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

д) за служители на охраната на затворите в случай на периоди на служба в Полша и осигурителни периоди в чужбина:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

е) за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието;

ж) за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Łódź — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Испания, Португалия, Италия, Гърция, Кипър или Малта;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Nowy Sącz — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия или Словения;

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Opole — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Германия;

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — клон в Szczecin — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Дания, Финландия, Швеция, Литва, Латвия или Естония;

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I клон във Варшава — Централно бюро за международните споразумения) — за лица, които са завършили осигурителни периоди в чужбина, включително наскоро завършени периоди в Белгия, България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Румъния или Обединеното кралство.“

ii) Точка 3, буква б) се заменя със следния текст:

„б) парични обезщетения:

i) в случай на болест:

 териториалните служби на Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Институт за социално осигуряване — ZUS) с териториална компетентност по местоживеенето или местопребиваването,

 регионалните клонове на Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Земеделски социалноосигурителен фонд — KRUS) с териториална компетентност по местоживеенето или местопребиваването;

ii) увреждане или смърт на член на семейството, който печели основните доходи:

 за лица, които са били последно заети или самостоятелно заети лица (с изключение на самостоятелно заети земеделски производители):

 отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

 за лица, които са били последно самостоятелно заети земеделски производители:

 отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

 за професионални войници и офицери, посочени в точка 2, буква в), в случай на периоди на военна служба в Полша, ако последният период е бил периодът на военна служба или на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква в), и на осигурителни периоди в чужбина:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военн пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 3, буква в), ii), трето тире:

 за офицери, посочени в точка 2, буква г), в случай на периоди на военна служба в Полша, ако последният период е бил период на служба в едно от формированията, посочени в точка 2, буква г), и на осигурителни периоди в чужбина:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 3, буква б), ii), четвърто тире,

 за служители на охраната на затворите, в случай на периоди на служба в Полша, ако последният период е бил период в споменатата служба, и на осигурителни периоди в чужбина:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 3, буква б), ii), пето тире,

 за съдии и прокурори:

 специализираните звена на Министерството на правосъдието,

 за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

 отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква ж).“

iii) Точка 4, буква ж) се заменя със следния текст:

„ж) за пенсионери:

 които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на заети и самостоятелно заети лица, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители:

 отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква а),

 които имат право на обезщетения от системата за социално осигуряване на земеделски производители:

 отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в точка 2, буква б),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на професионални войници или от системата за предоставяне на пенсии на служителите, посочени в точка 2, буква в):

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на офицерите, посочени в точка 2, буква г):

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на служителите от охраната на затворите:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава),

 които имат право на обезщетения от системата за пенсионна защита на съдии и прокурори:

 специализираните звена в рамките на Министерството на правосъдието,

 за лица, които получават изключително чуждестранни пенсии:

 отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в точка 2, буква ж).“

4. Приложение 4 се изменя, както следва:

В раздел „Т. АВСТРИЯ“ точка 3 се заменя със следния текст:

„3. Семейни обезщетения

а) Семейни обезщетения, с изключение на обезщетение за гледане на дете (Kinderbetreungsgeld):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Федерално министерство на здравеопазването, семейството и младежта), Виена;

б) обезщетение за гледане на дете (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Здравноосигурителен фонд на Долна Австрия) — компетентен център за обезщетение за гледане на дете.“

5. Приложение 5 се изменя, както следва:

►C1  а) Раздел „14. БЕЛГИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ“ се заменя със следния

„14.   БЕЛГИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ ◄

а) 

б) 

в) Споразумение от 28 януари 1961 г. за възстановяване на вноските за социална сигурност;

г) 

д) Споразумение от 16 април 1976 г. за премахване на изискването за възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи, прието съгласно член 105, параграф 2 от регламента за прилагане;

е) …“

б) Раздел „48. БЪЛГАРИЯ—СЛОВАКИЯ“ се заменя със следния текст:

„48.   БЪЛГАРИЯ—СЛОВАКИЯ

Няма.“

в) Раздел „89. ДАНИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ“ се заменя със следния текст:

„89.   ДАНИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

а) Споразумение от 12 декември 2006 г. за възстановяване на разходите за обезщетения в натура съгласно регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72;

б) Размяната на писма от 30 март и 25 април 1979 г. относно член 70, параграф 3 от регламента и член 105, параграф 2 от регламента за прилагане (премахване на изискването за възстановяване на разходите за обезщетения, изплатени съгласно член 69 от регламента, и на разходите за административни проверки и медицински прегледи).“

г) Раздел „113 ГЕРМАНИЯ—ПОЛША“ се заменя със следния текст:

„113.   ГЕРМАНИЯ—ПОЛША

а) Споразумение от 11 януари 1977 г. за прилагане на Конвенцията от 9 октомври 1975 г. относно пенсиите за старост и обезщетенията вследствие на трудови злополуки;

б) 

в) Член 26 от Споразумението от 24 октомври 1996 г. за премахване на уреждането на разходите за медицински прегледи, наблюдения и разходите за пътуване на лекарите и на лицата, осигурени с цел получаване на парични обезщетения в случай на болест и майчинство.“

6. Приложение 6 се изменя, както следва:

а) Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

1. Взаимоотношения с Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство: пряко плащане.

2. Взаимоотношения с Германия: плащане чрез органите за връзка.“

б) Раздел „У. ПОЛША“ се заменя със следния текст:

„У.   ПОЛША

Пряко плащане.“

7. Приложение 7 се изменя, както следва:

Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

Българска народна банка, гр. София“

8. Приложение 9 се изменя, както следва:

Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

Средният годишен размер на обезщетенията в натура се изчислява, като се вземат предвид обезщетенията в натура, предоставени в съответствие със Закона за здравното осигуряване, Закона за здравеопазването и Закона за интегриране на хората с увреждания.“

9. Приложение 10 се изменя, както следва:

а) Раздел „Б. БЪЛГАРИЯ“ се заменя със следния текст:

„Б.   БЪЛГАРИЯ

1. За целите на прилагането на член 14в, член 14г, параграф 3 и член 17 от регламента:

 Национална агенция за приходите, гр. София.

2. За целите на прилагането на член 6, параграф 1 от регламента за прилагане:

 Национална агенция за приходите, гр. София.

3. За целите на прилагането на:

а) член 8 и член 38, параграф 1 от регламента за прилагане:

 Министерство на здравеопазването, гр. София,

 Национална здравноосигурителна каса, гр. София,

 Национален осигурителен институт, гр. София;

б) член 10б, член 11, параграф 1, член 11а, параграф 1, член 12а, член 13, параграф 3, член 14, параграфи 1, 2 и 3 и член 109 от регламента за прилагане:

 Национална агенция за приходите, гр. София.

4. За целите на прилагане на член 70, параграф 1, член 80, параграф 2, член 81, член 82, параграф 2 и член 110 от регламента за прилагане:

 Национален осигурителен институт, гр. София.

5. За целите на прилагане на член 86, параграф 2 от регламента за прилагане:

 Агенция за социално подпомагане, гр. София.

6. За целите на прилагане на член 102, параграф 2 и член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

 Министерство на здравеопазването, гр. София,

 Национална здравноосигурителна каса, гр. София.“

б) В раздел „Д. ГЕРМАНИЯ“ точка 2 се заменя със следния текст:

„2. За целите на прилагане на:

 член 14, параграф 1, буква а), член 14б, параграф 1 от регламента и в случай на споразумения съгласно член 17 от регламента, във връзка с член 11 от регламента за прилагане,

 член 14а, параграф 1, буква а) и член 14б, параграф 2 от регламента и в случай на споразумения съгласно член 17 от регламента, във връзка с член 11а от регламента за прилагане,

 член 14, параграф 2, член 14, параграф 3, член 14а, параграфи 2—4 и член 14в, буква а) от регламента и в случай на споразумения съгласно член 17 от регламента, във връзка с член 12а от регламента за прилагане:

 

i) здравноосигурени лица:

 институцията, към която са здравноосигурени, както и митническите органи по отношение на проверките;

ii) лица, които не са здравноосигурени и не са осигурени в професионална пенсионна схема:

 компетентната пенсионноосигурителна институция, както и митническите органи по отношение на проверките;

iii) лица, които не са здравноосигурени, но са осигурени в професионална пенсионна схема:

 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Консорциум на професионалните пенсионни фондове), Köln, както и митническите органи по отношение на проверките.“

в) В раздел „Т. АВСТРИЯ“ точка 1 се заменя със следния текст:

„1. За целите на прилагане на член 14, параграф 1, буква б), член 14а, параграф 1, буква б) и член 17 от регламента:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (федерален министър на социалните грижи и защитата на потребителите) съвместно с Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (федерален министър на здравеопазването, семейството и младежта) съвместно със съответната публична администрация по отношение на специалните схеми за държавни служители и съвместно със съответния пенсионен фонд по отношение на пенсионните схеми на сдруженията на свободните професии (Kammern der Freien Berufe).“

г) Раздел „У. ПОЛША“ се изменя, както следва:

i) Точка 5 се заменя със следния текст:

„5. За целите на прилагане на член 38, параграф 1 от регламента за прилагане:

а) за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква а);

б) за лица, които последно са били самостоятелно заети земеделски производители и които не са завършили периоди на служба, посочени в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в приложение 3, точка 2, буква б);

в) за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

г) за полицейски служители, служители на Службата за защита на държавата, служители на Агенцията за вътрешна сигурност, служители на Агенцията за чуждестранно разузнаване (службите за обществена сигурност), служители на Централното антикорупционно бюро, служители на Гранична охрана, служители на Бюрото за сигурност на правителството и служители на Националната противопожарна служба:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

д) за служители на охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

е) за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието;

ж) за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква ж).“

ii) Точка 6 се заменя със следния текст:

„6. За целите на прилагане на член 70, параграф 1 от регламента за прилагане:

Дългосрочни обезщетения:

i) за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква а);

ii) за лица, които последно са били самостоятелно заети земеделски производители и които не са завършили периоди на служба, посочени в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в приложение 3, точка 2, буква б);

iii) за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

iv) служителите, посочени в точка 5, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

v) за служители на охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

vi) за съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието;

vii) за лица, които са завършили осигурителни периоди изключително в чужбина:

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква ж).“

iii) Точка 10 се заменя със следния текст:

„10. За целите на прилагане на член 91, параграф 2 от регламента за прилагане:

а) за целите на прилагане на член 77 от регламента:

Регионалният център по социална политика с компетентност по местоживеене или местопребиваване на лицето с право на обезщетение;

б) за целите на прилагане на член 78 от регламента:

i) за лица, които последно са били заети или самостоятелно заети, с изключение на самостоятелно заети земеделски производители, и за професионални войници и офицери, които са завършили периоди на служба, различни от посочените в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Института за социално осигуряване (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), посочени в приложение 3, точка 2, буква а);

ii) за лица, които последно са били самостоятелно заети земеделски производители и които не са завършили периоди на служба, посочени в приложение 2, точка 2, буква в), i), буква в), ii), буква г), i), буква г), ii), буква д), i), буква д), ii):

отделите на Земеделския социалноосигурителен фонд (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), посочени в приложение 3, точка 2, буква б);

iii) за професионални войници, служители на Военната служба за контраразузнаване и служители на Военната разузнавателна служба:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Военно пенсионно бюро във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква в);

iv) за служители, посочени в точка 5, буква г):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Пенсионно бюро на Министерството на вътрешните работи и администрацията във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква г);

v) за служители на охраната на затворите:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Пенсионно бюро на Службата за затворите във Варшава), ако това е компетентната институция, посочена в приложение 2, точка 2, буква д);

vi) за бивши съдии и прокурори:

специализираните звена на Министерството на правосъдието.“( 1 ) ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 311/2007 на Комисията (ОВ L 82, 23.3.2007 г., стр. 6).