4.8.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 202/65


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 juli 2009

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken

(ECB/2009/18)

(2009/595/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 26.4,

Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (ECB) als bedoeld in artikel 47.2 van de statuten van het ESCB, tweede en derde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2009/10 van 7 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1) verleent toegang tot openmarkttransacties en permanente faciliteiten van het Eurosysteem aan kredietinstellingen die gezien hun specifiek institutionele aard krachtens Gemeenschapsrecht onderworpen zijn aan toezicht dat vergelijkbaar is met de toezichtstandaarden door bevoegde nationale autoriteiten.

(2)

Besluit ECB/2009/16 van 2 juli 2009 houdende de tenuitvoerlegging van het programma (2) voor de aankoop van gedekte obligaties voorziet in een programma voor de aankoop van gedekte obligaties.

(3)

Richtsnoer ECB/2006/16 van 10 november 2006 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (3) dient te worden gewijzigd om die beleidsontwikkelingen te weerspiegelen,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer ECB/2006/16 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 1, lid 1 wordt de volgende definitie toegevoegd:

„i)

„kredietinstelling” betekent: a) een kredietinstelling in de zin van artikel 2 en artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (4), zoals uitgevoerd in nationale wetgeving, die onderworpen is aan toezicht door een bevoegde autoriteit; of b) een andere kredietinstelling in de zin van artikel 101, lid 2, van het Verdrag die onderworpen is aan toezicht dat vergelijkbaar is met de standaarden voor toezicht door een bevoegde autoriteit.

2.

Bijlagen IV tot en met VIII bij Richtsnoer ECB/2006/16 worden overeenkomstig de bijlage bij dit Richtsnoer gewijzigd.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit Richtsnoer treedt op 1 juli 2009 in werking.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit Richtsnoer is op alle centrale banken van het Eurosysteem van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 juli 2009.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 123 van 19.5.2009, blz. 99.

(2)  PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18.

(3)  PB L 348 van 11.12.2006, blz. 1.

(4)  PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.”.


BIJLAGE

De bijlagen IV tot VIII bij Richtsnoer ECB/2006/16 worden als volgt gewijzigd:

1.

De tabel getiteld „Activa” in bijlage IV komt als volgt te luiden:

„ACTIVA

Balanspost (2)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

Toepassingsgebied (3)

Nettoactiva

1.

1.

Goud en goudvorderingen

Fysiek goud, d.w.z. baren, munten, platen, klompjes, in voorraad of „nog te ontvangen”. Niet-fysiek goud, zoals direct opvraagbare tegoeden op gouddepositorekeningen (niet-verbijzonderde rekeningen), termijndeposito’s, alsmede goudvorderingen die voortkomen uit één van de volgende transacties: (i) op- of afwaarderingen en (ii) goudlocatie of swaps gericht op het verkrijgen van fysiek goud met een ander goudgehalte, indien het verschil tussen vrijgave en ontvangst meer dan één werkdag is.

Marktwaarde

verplicht

2.

2.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta:

Vorderingen op tegenpartijen buiten het eurogebied, inclusief internationale en supranationale instellingen en centrale banken van buiten het eurogebied luidende in vreemde valuta.

 

 

2.1.

2.1.

Vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

a)

Trekkingsrechten binnen de reservepositie (netto)

Nationale quota minus de saldi in euro die ter beschikking staan van het IMF. Rekening nr. 2 van het IMF (eurorekening voor algemene beheerskosten) kan ofwel in deze positie worden opgenomen of onder de post „Verplichtingen jegens niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”.

a)

Trekkingsrechten binnen de reservepositie (netto)

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

b)

Bijzonder trekkingsrechten

Aangehouden bijzondere trekkingsrechten (bruto).

b)

Bijzonder trekkingsrechten

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

c)

Overige vorderingen

Algemene leningsovereenkomsten, leningen krachtens bijzondere leningsovereenkomsten, deposito’s in het kader van de armoedebestrijdings- en groeifaciliteit.

c)

Overige vorderingen

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

2.2.

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied m.u.v. deze onder de actiefpost „Andere financiële activa”

Rekeningen-courant, termijndeposito’s, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting.

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

b)

Beleggingen in effecten buiten het eurogebied m.u.v. de beleggingen onder de actiefpost „Andere financiële activa”

Promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier, als een deel van de externe reserves aangehouden effecten, die door niet-ingezetenen van het eurogebied zijn uitgegeven.

b)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

b)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

b)(iii)

Niet-verhandelbare waardepapieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

b)(iv)

Verhandelbare waardepapieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

verplicht

c)

Externe leningen (desposito's) buiten het eurogebied m.u.v. de leningen onder actiefpost „andere financiële activa”

c)

Externe leningen

Deposito's tegen nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

d)

Overige externe activa

Bankbiljetten en munten die niet tot het eurogebied behoren.

d)

Overige externe activa

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

3.

3.

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

a)

Beleggingen in effecten binnen het eurogebied m.u.v. effecten onder de actiefpost „Andere financiële activa”

Promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier, als een deel van de externe reserves aangehouden effecten, die door ingezetenen van het eurogebied zijn uitgegeven.

a)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

a)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

a)(iii)

Niet-verhandelbare waardepapieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

a)(iv)

Verhandelbare effecten

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

verplicht

b)

Andere vorderingen op ingezetenen van het eurogebied m.u.v. de vorderingen onder de actiefpost „Andere financiële activa”

Leningen, desposito's, reverse repo’s, diverse verstrekte leningen.

b)

Overige vorderingen

Deposito’s en overige leningen tegen nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

4.

4.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

 

4.1.

4.1.

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied m.u.v. deze onder de actiefpost „Andere financiële activa”

Rekeningen-courant, termijndeposito’s, daggeld. Repotransacties met wederverkoopverplichting in verband met het beheer van waardepapieren, luidende in euro.

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied

Nominale waarde

verplicht

b)

Beleggingen in effecten buiten het eurogebied m.u.v. de beleggingen onder de actiefpost „Andere financiële activa”

Door niet-ingezetenen van het eurogebied uitgegeven effecten en obligaties, wissels, nulcouponobligaties en geldmarktpapier.

b)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktkoers

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

b)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

b)(iii)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

b)(iv)

Verhandelbare effecten

Marktprijs

verplicht

c)

Leningen buiten het eurogebied m.u.v. de leningen onder de actiefpost „andere financiële activa”

c)

Leningen buiten het eurogebied

Deposito’s tegen nominale waarde

verplicht

d)

Effecten m.u.v. de effecten onder de actiefpost „Andere financiële activa” die uitgegeven zijn door entiteiten buiten het eurogebied

Effecten die door supranationale of internationale organisaties, bv. de Europese Investeringsbank, zijn uitgegeven, ongeacht het land van vestiging.

d)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

d)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

d)(iii)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

4.2.

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

Kredietverlening onder de voorwaarden van het ERM II.

Nominale waarde

verplicht

5.

5.

Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro

Posten 5.1 t/m 5.5: transacties volgens de respectieve monetaire beleidsinstrumenten beschreven in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en procedures van het Eurosysteem (4)

 

 

5.1.

5.1.

Basis-herfinancieringstransacties

Regelmatige liquiditeitsverruimende transacties met wederinkoopverplichting, met een wekelijkse frequentie en gewoonlijk een looptijd van een week.

Nominale waarde of repokostprijs

verplicht

5.2.

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

Regelmatige liquiditeitsverruimende transacties met wederinkoopverplichting, met een maandelijkse frequentie en gewoonlijk een looptijd van drie maanden.

Nominale waarde of repokostprijs

verplicht

5.3.

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting, uitgevoerd op ad-hocbasis met finetuningoogmerk.

Nominale waarde of repokostprijs

verplicht

5.4.

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting die de structurele positie van het Eurosysteem t.o.v. de financiële sector te beïnvloeden.

Nominale waarde of repokostprijs

verplicht

5.5.

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

Faciliteit voor het verkrijgen van krediet tot de volgende ochtend tegen een van tevoren vastgestelde rentevoet, op onderpand van beleenbare activa (permanente faciliteit).

Nominale waarde of repokostprijs

verplicht

5.6.

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

Aanvullend krediet voor kredietinstellingen op grond van waardestijgingen van onderliggende activa ten behoeve van ander aan deze kredietinstellingen verleend krediet.

Nominale waarde of kostprijs

verplicht

6.

6.

Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

Rekeningen-courant, termijndeposito’s, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting in verband met het beheer van effectenportefeuilles onder actiefpost „Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”, waaronder begrepen transacties die het gevolg zijn van de omzetting van de voormalige deviezenreserves van het eurogebied, en overige vorderingen. Overeenkomstige rekeningen bij kredietinstellingen die in het buitenland zijn gevestigd, maar binnen het eurogebied. Overige vorderingen en transacties die niet samenhangen met monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem. Vorderingen uit hoofde van monetaire beleidstransacties, die werden geïnitieerd door een NCB voor toetreding tot het Eurosysteem.

Nominale waarde of kostprijs

verplicht

7.

7.

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied luidende in euro

 

 

 

7.1.

7.1.

Voor doeleinden van van monetair beleid aangehouden effecten

Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden effecten uitgegeven binnen het eurogebied. Voor finetuning aangekochte ECB-schuldbewijzen.

(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

(iii)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

7.2.

7.2.

Overige effecten

Effecten m.u.v. de effecten onder actiefpost 7.1 „Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden effecten” en onder actiefpost 11.3 „andere financiele activa”: promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier dat op termijnbasis („outright”) wordt aangehouden, waaronder begrepen overheidsobligaties van vóór de EMU, luidende in euro. Waardepapieren.

(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

(iii)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

verplicht

(iv)

Verhandelbare effecten

Marktprijs

verplicht

8.

8.

Overheidsschuld, luidende in euro

Vorderingen op overheden van vóór de EMU (niet-verhandelbare waardepapieren, leningen).

Deposito’s/leningen tegen nominale waarde, niet-verhandelbare waardepapieren tegen kostprijs

verplicht

9.

Vorderingen binnen het Eurosysteem (+)

 

 

 

9.1.

Deelnemingen in de ECB (+)

Alleen een post op de balans van de NCB’s.

Het aandeel van individuele NCB’s in het kapitaal van de ECB, overeenkomstig het Verdrag en de respectieve verdeelsleutel en bijdragen overeenkomstig artikel 49.2 van de statuten van het ESCB

Kostprijs

verplicht

9.2.

Vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (+)

Alleen een post op de balans van de NCB’s.

Vorderingen op de ECB, luidende in euro, uit hoofde van initiële en aanvullende overdrachten van externe reserves ingevolge de bepalingen van het Verdrag.

Nominale waarde

verplicht

9.3.

Vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (+)

Alleen een post op de balans van de ECB.

Door NCB’s uitgegeven promesses, uit hoofde van de „back-to-back”- overeenkomst in samenhang met ECB schuldbewijzen.

Nominale waarde

verplicht

9.4.

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem (+) (1)

Voor de NCB's: nettovordering in verband met de toepassing van de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten, d.w.z. met inbegrip van de tegoeden binnen het Eurosysteem ingevolge de uitgifte van bankbiljetten door de ECB, het compenserende bedrag en de administratieve boekingsposten ter saldering van het compenserende bedrag, zoals bepaald bij Besluit ECB/2001/16 van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (5).

Voor de ECB vorderingen uit hoofde van de uitgifte van bankbiljetten door de ECB overeenkomstig Besluit ECB/2001/15.

Nominale waarde

verplicht

9.5.

Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) (+)

Nettopositie van de volgende subposten:

 

 

a)

nettovorderingen uit hoofde van tegoeden op TARGET2-rekeningen en overeenkomstige rekeningen van NCB’s, d.w.z. het nettocijfer van vorderingen en verplichtingen — zie tevens passiefpost „Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)”.

a)

Nominale waarde

verplicht

b)

vordering ingevolge het verschil tussen monetaire inkomsten die gepooled en herverdeeld moeten worden. Slechts relevant voor de periode tussen het verantwoorden van de monetaire inkomsten binnen het kader van de jaarultimoprocedures, en de afwikkeling ervan op de laatste werkdag in januari van elk jaar.

b)

Nominale waarde

verplicht

c)

overige vorderingen binnen het Eurosysteem, waaronder de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB uit bankbiljetten in omloop onder de NCB’s (1).

c)

Nominale waarde

verplicht

9.

10.

Vereveningsposten

Saldi van vereveningsrekeningen (vorderingen), waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van te incasseren cheques.

Nominale waarde

verplicht

9.

11.

Overige activa:

 

 

 

9.

11.1.

Munten uit het eurogebied

Euromuntstukken, indien een NCB niet de wettige uitgever is.

Nominale waarde

verplicht

9.

11.2.

Materiële en immateriële vaste activa

Grond en gebouwen, meubilair en inventaris, inclusief computerapparatuur, software.

Kostprijs minus afschrijving

Afschrijvingstermijnen:

computers en aanverwante hard- en software, en motorvoertuigen:

4 jaar

inventaris, meubilair en installaties:

10 jaar

gebouwen en aanzienlijke gekapitaliseerde herinrichtingskosten:

25 jaar

Kapitalisering van kosten: op basis van limiet (minder dan 10 000 EUR, excl. btw: geen kapitalisering)

Aanbevolen

9.

11.3.

Overige financiële activa

Deelnemingen en beleggingen in dochtermaatschappijen; aandelen aangehouden voor strategische en beleidsoogmerken

Effecten met inbegrip van aandelen, en andere financiële instrumenten en tegoeden (bv. deposito met vaste looptijd en lopende rekeningen), aangehouden als een geoormerkte portefeuille

Repotransacties met wederverkoopverplichting met kredietinstellingen in verband met het beheer van effectenportefeuilles onder deze post.

a)

Verhandelbare effecten

Marktwaarde

Aanbevolen

b)

Deelnemingen en niet-liquide gewone aandelen, en enige andere effecten aangehouden als permanente investeringen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Aanbevolen

c)

Beleggingen in dochtermaatschappijen of significante belangen

Nettowaarde van het actief

Aanbevolen

d)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Aanbevolen

e)

Verhandelbare papieren ingedeeld als aangehouden tot de vervaldag als een permanente investering

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Aanbevolen

f)

Niet-verhandelbare waardepapieren

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Aanbevolen

g)

Tegoeden bij banken en leningen

Nominale waarde uitgedrukt in de koers op de deviezenmarkt als de tegoeden of desposito’s luiden in vreemde valuta

Aanbevolen

9.

11.4.

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

Resultaten van de waardering van deviezentermijnaffaires, deviezenswaps, renteswaps, rentetermijncontracten, termijntransacties in effecten, contante deviezentransacties vanaf de transactiedatum tot de afwikkelingsdatum.

Nettopositie tussen termijn en contant, tegen koers op deviezenmarkt

verplicht

9.

11.5.

Overlopende activa en vooruitbetaalde kosten

Inkomsten die in de verslagperiode niet opeisbaar zijn, maar er wel aan moeten worden toegeschreven. Vooruitbetaalde kosten en lopende rente (d.w.z. nog te ontvangen rente gekocht met een waardepapier).

Nominale waarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers

verplicht

9.

11.6.

Diversen

Vooruitbetalingen, leningen, andere kleinere posten. Tussenrekening voor de registratie van herwaarderingsverschillen (uitsluitend balanspost gedurende het jaar: ongerealiseerde verliezen op herwaarderingsdata gedurende het jaar, die niet worden gedekt door de desbetreffende herwaarderingsrekening onder passiefpost „Herwaarderingsrekeningen”). Leningen op trustbasis. Beleggingen in verband met goudeposito’s van rekeninghouders. Munten, luidende in nationale eurogebiedmunteenheden. Lopende kosten (netto geaccumuleerde verliezen), verliezen van het voorafgaande jaar vóór dekking. Nettopensioenactiva.

Nominale waarde of kostprijs

Aanbevolen

Tussenrekening voor herwaarderingsverschillen

Herwaarderingsverschil tussen gemiddelde kostprijs en marktwaarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers.

Tussenrekening voor herwaarderingsverschillen: verplicht

Beleggingen in verband met gouddeposito’s van rekeninghouders

Marktwaarde

Beleggingen in verband met gouddeposito's van rekeninghouders: verplicht

12.

Verlies over het boekjaar

 

Nominale waarde

Verplicht

2.

De tabel getiteld „Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie na afloop van het kwartaal moet worden gebruikt” in bijlage V komt als volgt te luiden:

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie na afloop van het kwartaal moet worden gebruikt

(in miljoenen EUR)

Activa (6)

Stand per …

Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge

Nettopassiva

Stand per …

Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge

transacties

kwartaalultimocorrecties

transacties

kwartaalultimocorrecties

1.

Goud en goudvorderingen

2.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

2.1.

Vorderingen op het IMF

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

3.

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

4.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.1.

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

5.

Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

5.1.

Basisherfinancieringstransacties

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

6.

Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

7.

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied luidende in euro

7.1.

Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden effecten

7.2.

Overige effecten

8.

Overheidsschuld, luidende in euro

9.

Overige activa

 

 

 

1.

Bankbiljetten in omloop

2.

Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

2.1.

Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen):

2.2.

Depositofaciliteit

2.3.

Termijndeposito’s

2.4.

Finetuningtransacties met wederinkoop

2.5.

Deposito’s uit hoofde van margestortingen

3.

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

4.

Uitgegeven schuldbewijzen

5.

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

5.1.

Overheid

5.2.

Overige passiva

6.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

7.

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.1.

Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen

8.2.

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

9.

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

10.

Overige passiva

11.

Herwaarderingsrekeningen

12.

Kapitaal en reserves

 

 

 

Totaal activa

 

 

 

Totaal passiva

 

 

 

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

3.

De tabel getiteld „Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie gedurende het kwartaal moet worden gebruikt” in bijlage VI komt als volgt te luiden:

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie gedurende het kwartaal moet worden gebruikt

(in miljoenen EUR)

Activa (7)

Stand per

Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties

Nettopassiva

Stand per …

Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties

1.

Goud en goudvorderingen

2.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

2.1.

Vorderingen op het IMF

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

3.

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

4.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.1.

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

5.

Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

5.1.

Basisherfinancieringstransacties

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

6.

Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

7.

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied luidende in euro

7.1.

Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden effecten

7.2.

Overige effecten

8.

Overheidsschuld, luidende in euro

9.

Overige activa

 

 

1.

Bankbiljetten in omloop

2.

Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

2.1.

Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen):

2.2.

Depositofaciliteit

2.3.

Termijndeposito’s

2.4.

Finetuningtransacties met wederinkoop

2.5.

Deposito’s uit hoofde van margestortingen

3.

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

4.

Uitgegeven schuldbewijzen

5.

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

5.1.

Overheid

5.2.

Overige passiva

6.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

7.

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.1.

Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen

8.2.

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

9.

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

10.

Overige passiva

11.

Herwaarderingsrekeningen

12.

Kapitaal en reserves

 

 

Totaal activa

 

 

Totaal passiva

 

 

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

4.

De tabel getiteld „Geconsolideerde balans van het Eurosysteem” in bijlage VII komt als volgt te luiden:

Geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem

(in miljoenen EUR)

Activa (8)

Verslagjaar

Vorig jaar

Nettopassiva

Verslagjaar

Vorig jaar

1.

Goud en goudvorderingen

2.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

2.1.

Vorderingen op het IMF

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

3.

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

4.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.1.

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

5.

Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

5.1.

Basisherfinancieringstransacties

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

6.

Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

7.

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied luidende in euro

7.1.

Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden effecten

7.2.

Overige effecten

8.

Overheidsschuld, luidende in euro

9.

Overige activa

 

 

1.

Bankbiljetten in omloop

2.

Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

2.1.

Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen):

2.2.

Depositofaciliteit

2.3.

Termijndeposito’s

2.4.

Finetuningtransacties met wederinkoop

2.5.

Deposito’s uit hoofde van margestortingen

3.

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

4.

Uitgegeven schuldbewijzen

5.

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

5.1.

Overheid

5.2.

Overige passiva

6.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

7.

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.1.

Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen

8.2.

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

9.

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

10.

Overige passiva:

11.

Herwaarderingsrekeningen

12.

Kapitaal en reserves

 

 

Totaal activa

 

 

Totaal passiva

 

 

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

5.

De tabel getiteld „Jaarbalans van een centrale bank” in bijlage VIII komt als volgt te luiden:

Jaarbalans van een centrale bank  (9)

(in miljoenen EUR)

Activa (11)

Verslagjaar

Vorig jaar

Nettopassiva

Verslagjaar

Vorig jaar

1.

Goud en goudvorderingen

2.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

2.1.

Vorderingen op het IMF

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

3.

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

4.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.1.

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

5.

Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

5.1.

Basisherfinancieringstransacties

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

6.

Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

7.

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied luidende in euro

7.1.

Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden effecten

7.2.

Overige effecten

8.

Overheidsschuld, luidende in euro

9.

Vorderingen binnen het Eurosysteem

9.1.

Deelnemingen in de ECB

9.2.

Vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves

9.3.

Vorderingen ingevolge promessen tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen

9.4.

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem (*)

9.5.

Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) (*)

10.

Vereveningsposten

11.

Overige activa

11.1.

Munten uit het eurogebied

11.2.

Materiële en immateriële vaste activa

11.3.

Overige financiële activa

11.4.

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

11.5.

Overlopende activa (*)

11.6.

Diversen

12.

Verlies over het boekjaar

 

 

1.

Bankbiljetten in omloop (*)

2.

Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in euro:

2.1.

Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen):

2.2.

Depositofaciliteit

2.3.

Termijndeposito’s

2.4.

Finetuningtransacties met wederinkoop

2.5.

Deposito’s uit hoofde van margestortingen

3.

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

4.

Uitgegeven schuldbewijzen

5.

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

5.1.

Overheid

5.2.

Overige passiva

6.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

7.

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.1.

Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen

8.2.

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

9.

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

10.

Verplichtingen binnen het eurosysteem:

10.1.

Verplichtingen uit hoofde van de overdracht van externe reserves

10.2.

Verplichtingen ingevolge promessen tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen

10.3.

Nettoverplichtingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem (*)

10.4.

Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto) (*)

11.

Vereveningsposten

12.

Overige passiva:

12.1.

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

12.2.

Overlopende passiva (*)

12.3.

Diversen

13.

Voorzieningen

14.

Herwaarderingsrekeningen

15.

Kapitaal en reserves

15.1.

Kapitaal

15.2.

Reserves

16.

Winst over het boekjaar

 

 

Totaal activa

 

 

Totaal passiva

 

 

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.


(1)  Te harmoniseren post. Zie overweging 4 van dit richtsnoer.

(2)  De nummering in de eerste kolom heeft betrekking op de balansopstellingen zoals gegeven in de bijlagen V, VI en VII (weekstaten en geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem). De nummering in de tweede kolom heeft betrekking op de balansopstelling zoals gegeven in bijlage VIII (jaarbalans van een centrale bank). De posten die met een „(+)” zijn gemarkeerd, worden in de weekstaten van het Eurosysteem geconsolideerd.

(3)  De grondslagen voor samenstelling en waardering die in deze bijlage staan opgesomd, worden geacht verplicht te zijn voor de rekeningen van de ECB en voor alle materiële activa en passiva in de rekeningen van de NCB’s die voor de werking van het Eurosysteem van belang zijn.

(4)  PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.

(5)  PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55.”

(6)  De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

(7)  De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

(8)  De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

(9)  De bekendmaking in verband met eurobankbiljetten in omloop, in verband met de vergoeding van de nettovorderingen/verplichtingen binnen het Eurosysteem als gevolg van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem en tevens in verband met de monetaire inkomsten dient te worden geharmoniseerd in door NCB’s gepubliceerde jaarrekeningen. De te harmoniseren posten zijn in de bijlagen IV, VIII en IX van een asterisk voorzien.

(10)  Centrale Banken mogen hetzij exacte bedragen in euro, hetzij op een andere manier afgeronde bedragen publiceren.

(11)  De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”