29.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/10


Talan väckt den 25 april 2013 — Konungariket Nederländerna mot Europeiska kommissionen

(Mål C-223/13)

2013/C 189/20

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Konungariket Nederländerna (ombud: M.K. Bulterman, J. Langer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

I första hand: ogiltigförklara kommissionens förordning (EU) nr 93/2013 av den 1 februari 2013 med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (EUT L 33, s. 14) i den mån artikel 4.1 i nämnda förordning inte kan särskiljas från sina övriga bestämmelser.

I andra hand: ogiltigförklara artikel 4.1 i förordning nr 93/2013.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

 

Grund 1:

Åsidosättande av artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2494/95 (1) samt av domstolens praxis genom att det enligt artikel 4.1 i förordning nr 93/2013 är Eurostat som utses att utarbeta en juridiskt bindande handbok och inte kommissionen i egenskap av EU-institution.

 

Grund 2:

Åsidosättande av artikel 338.1 FEUF på grund av att det i artikel 4.1 i förordning nr 93/2013 föreskrivs att en handbok och inte en av de rättsakter som nämns i artikel 288 FEUF ska användas för att sammanställa statistik.

 

Grund 3:

Åsidosättande av artiklarna 5.3 och 14.3 i förordning nr 2494/95 jämförd med artikel 5a i beslut 1999/468/EG (2) på grund av att det i förordning nr 93/2013 föreskrivs ett annat förfarande än regleringsförfarandet med kontroll som krävs enligt förordning nr 2494/95.

 

Grund 4:

Åsidosättande av artiklarna 290 och 291 FEUF jämförda med förordning (EU) nr 182/2011 (3) på grund av att det inte är det förfarande som avses i artikel 290 FEUF eller ett av de förfaranden som avses i förordning (EU) nr 182/2011 som föreskrivs för att utarbeta och uppdatera manualen.


(1)  EGT L 257, s. 1

(2)  Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, s. 23)

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, s. 13)