29.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 189/10


Tožba, vložena 25. aprila 2013 – Kraljevina Nizozemska proti Evropski komisiji

(Zadeva C-223/13)

2013/C 189/20

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopnika: M.K. Bultermann in J. Langer)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga,

Uredba Komisije (EU) št. 93/2013 z dne 1. februarja 2013 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (UL L 33, str. 14) naj se razglasi za nično, ker se člena 4(1) te uredbe ne da ločiti od njenih ostalih določb;

podredno, razglasitev ničnosti člena 4(1) Uredbe št. 93/2013;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

 

Prvi tožbeni razlog:

Kršitev člena 5(3) Uredbe št. 2494/95 (1) oziroma sodne prakse Sodišča, ker je v skladu s členom 4(1) Uredbe 93/2013 za izdajo pravno zavezujočega priročnika pristojen Eurostat kot organ in ne Komisija kot institucija EU.

 

Drugi tožbeni razlog:

Kršitev člena 338(1) PDEU, ker člen 4(1) Uredbe št. 93/2013 za zbiranje statističnih podatkov določa uporabo priročnika in ne enega izmed v členu 288 PDEU navedenih pravnih instrumentov.

 

Tretji tožbeni razlog:

Kršitev člena 5(3) in člena 14(3) Uredbe št. 2494/95 v zvezi s členom 5a Sklepa 1999/468 (2), ker je v členu 4(1) Uredbe št. 93/2013 predpisan drugačen postopek, kot je v skladu z Uredbo št. 2494/95 zahtevani regulativni postopek s pregledom.

 

Četrti tožbeni razlog:

Kršitev členov 290 in 291 PDEU v zvezi z Uredbo št. 182/2011 (3), ker za pripravo in posodobitev priročnika ni predpisan postopek iz člena 290 PDEU ali postopek iz Uredbe št. 182/2011.


(1)  UL 1995, L 257, str. 1.

(2)  Sklep Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 124).

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, str. 13).