29.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 189/10


Acțiune introdusă la 25 aprilie 2013 — Regatul Țărilor de Jos/Comisia Europeană

(Cauza C-223/13)

2013/C 189/20

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M.K. Bulterman, J. Langer, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantului

În principal, anularea Regulamentului (UE) nr. 93/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (JO L 33, p. 14), în măsura în care articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 93/2013 nu poate fi separat de restul dispozițiilor regulamentului;

cu titlu subsidiar, anularea articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 93/2013;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

 

Primul motiv:

Încălcarea articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2494/95 (1), precum și a jurisprudenței Curții, întrucât, potrivit articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 93/2013, Eurostat este cel care întocmește un manual cu caracter obligatoriu, iar nu Comisia ca instituție a Uniunii.

 

Al doilea motiv:

Încălcarea articolului 338 alineatul (1) TFUE, întrucât, potrivit articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 93/2013, pentru a compila informațiile statistice se folosește un manual, iar nu un instrument juridic din cele enumerate la articolul 288 TFUE.

 

Al treilea motiv:

Încălcarea articolului 5 alineatul (3) și a articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2494/95, coroborat cu articolul 5a din Decizia 1999/467 (2), întrucât articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 93/2013 stabilește o altă procedură decât cea de procedura de reglementare cu controlul, astfel cum impune Regulamentul nr. 2494/95.

 

Al patrulea motiv:

Încălcarea articolului 290 și 291 TFUE, coroborate cu Regulamentul nr. 182/2011 (3), întrucât, pentru întocmirea și revizuirea manualului, nu se prevede procedura impusă prin articolul 290 TFUE sau una dintre procedurile instituite prin Regulamentul nr. 182/2011.


(1)  JO L 257, p. 1, Ediție specială, 10/vol. 01, p. 39

(2)  Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, p. 23, Ediție specială, 01/vol. 2, p. 159).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, p.13)