29.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 189/10


Prasība, kas celta 2013. gada 25. aprīlī — Koninkrijk der Nederlanden/Eiropas Komisija

(Lieta C-223/13)

2013/C 189/20

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Koninkrijk der Nederlanden (pārstāvji — M. K. Bulterman un J. Langer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

galvenokārt, atcelt Komisijas 2013. gada 1. februāra Regulu (ES) Nr. 93/2013, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 33, 14. lpp.), ciktāl Regulas Nr. 93/2003 4. panta 1. punkts nav nodalāms no pārējiem noteikumiem;

pakārtoti, atcelt Regulas Nr. 93/2013 4. panta 1. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

 

Pirmais pamats:

Regulas Nr. 2494/95 (1) 5. panta 3. punkta vai attiecīgi Tiesas judikatūras pārkāpums, jo atbilstoši Regulas Nr. 93/2013 4. panta 1. punktam kā iestāde, kas izdod juridiski saistošu rokasgrāmatu ir noteikts Eurostat, nevis Komisija kā ES iestāde.

 

Otrais pamats:

LESD 338. panta 1. punkta pārkāpums, jo Regulas Nr. 93/2013 4. panta 1. punktā statistikas informācijas apkopošanai tiek izmantota rokasgrāmata un nevis LESD 288. pantā norādītie juridiskie instrumenti.

 

Trešais pamats:

Regulas Nr. 2494/95 5. panta 3. punkta un 14. panta 3. punkta, skatīta kopā ar Lēmuma 1999/468 (2) 5.a pantu, pārkāpums, Regulas Nr. 93/2013 4. panta 1. punktā paredzot citu procedūru, nevis Regulā Nr. 2494/95 prasīto regulējuma procedūra ar vēlāku pārbaudi.

 

Ceturtais prasības pamats:

LESD 290. un 291. panta, skatītu kopā ar Regulu Nr. 182/2011 (3), pārkāpums, rokasgrāmatas izdošanai un izstrādei neparedzot LESD 290. pantā noteikto vai vienu no Regulā Nr. 182/2011 noteiktajām procedūrām.


(1)  OV 1995, L 257, 1. lpp.

(2)  Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 23. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 13. lpp.).