29.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/10


Kanne 25.4.2013 — Alankomaiden kuningaskunta v. Euroopan komissio

(Asia C-223/13)

2013/C 189/20

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M.K. Bulterman ja J. Langer)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

ensisijaisesti on kumottava yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä omistusasumisen hintaindeksien laatimisen osalta 1.2.2013 annettu komission asetus (EU) N:o 93/2013 (EUVL L 33, s. 14) siltä osin kuin asetuksen 93/2013 4 artiklan 1 kohtaa ei voida erottaa kyseisen asetuksen muista säännöksistä

toissijaisesti on kumottava asetuksen N:o 93/2013 4 artiklan 1 kohta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

 

Ensimmäinen kanneperuste:

Asetuksen N:o 2494/95 (1) 5 artiklan 3 kohdan rikkominen ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön noudattamatta jättäminen, koska asetuksen N:o 93/2013 4 artiklan 1 kohdassa Eurostat nimetään yksiköksi, joka laatii oikeudellisesti sitovan oppaan, eikä komissio unionin toimielimenä.

 

Toinen kanneperuste:

SEUT 338 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska asetuksen N:o 93/2013 4 artiklan 1 kohdassa käytetään tilastotietojen keräämiseen opasta eikä yhtä SEUT 288 artiklassa mainituista oikeudellisista välineistä.

 

Kolmas kanneperuste:

Asetuksen N:o 2494/95 5 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan, luettuina yhdessä päätöksen 1999/468 (2) 5a artiklan kanssa, rikkominen, koska asetuksen N:o 93/2013 4 artiklan 1 kohdassa säädetään käytettäväksi muuta menettelyä kuin asetuksessa N:o 2494/95 edellytettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

 

Neljäs kanneperuste:

SEUT 290 ja SEUT 291 artiklan, luettuina yhdessä asetuksen N:o 182/2011 (3) kanssa, rikkominen, koska oppaan laatimisessa ja päivittämisessä ei ole säädetty käytettäväksi SEUT 290 artiklan mukaista menettelyä tai yhtä asetuksessa N:o 182/2011 säädetyistä menettelyistä.


(1)  EYVL 1995, L 257, s. 1

(2)  Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28.6.1999 tehty neuvoston päätös (EYVL L 184, s. 23).

(3)  Yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16.2.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011 (EUVL L 55, s. 13).