29.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 189/10


25. aprillil 2013 esitatud hagi — Madalmaade Kuningriik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-223/13)

2013/C 189/20

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. K. Bultermann ja J. Langer)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub:

esimese võimalusena tühistada komisjoni 1. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 93/2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (ELT L 33, lk 14), kui määruse nr 93/2013 artikli 4 lõiget 1 ei ole võimalik eraldada määruse teistest sätetest;

teise võimalusena tühistada määruse nr 93/2012 artikli 4 lõige 1;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

 

Esimene väide:

Määruse nr 2494/95 (1) artikli 5 lõike 3 ja Euroopa Kohtu praktika rikkumine, kuna määruse nr 93/2013 artikli 4 lõike 1 kohaselt on Eurostat — ja mitte komisjon kui EL-i organ — selleks asutuseks, mis koostab õiguslikult siduva juhendi.

 

Teine väide:

ELTL artikli 338 lõike 1 rikkumine, kuna määruse nr 93/2013 artikli 4 lõige 1 näeb statistilise informatsiooni kokkupanemiseks ette juhendi ja mitte ühe ELTL artiklis 288 ette nähtud õigusaktidest.

 

Kolmas väide:

Määruse nr 2494/95 artikli 5 lõike 3 ja artikli 14 lõike 3 rikkumine koostoimes otsuse 1999/468 (2), artikliga 5a, kuna määruse nr 93/2013 artikli 4 lõikes 1 on ette nähtud teistsugune menetlus kui määruses nr 2494/95 nõutud tavamenetlus koos kontrolliga.

 

Neljas väide:

ELTL artiklite 290 ja 291 rikkumine koostoimes määrusega nr 182/2011 (3), kuna juhendi koostamiseks ja väljatöötamiseks ei ole ette nähtud ELTL artiklis 290 või ühte määruses nr 182/2011 ette nähtud menetlustest.


(1)  EÜT L 257, lk 1; ELT eriväljaanne 10/01, lk 39.

(2)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, lk 23; ELT eriväljaanne 01/03, lk 124).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, lk 13).