29.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 189/10


Žaloba podaná dne 25. dubna 2013 — Nizozemské království v. Evropská komise

(Věc C-223/13)

2013/C 189/20

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupci: M.K. Bulterman, J. Langer, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání žalobce

zaprvé zrušit nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (Úř. věst. L 33, s. 14), v rozsahu, v němž nelze čl. 4 odst. 1 nařízení č. 93/2013 oddělit od ostatních ustanovení

podpůrně zrušit čl. 4 odst. 1 nařízení č. 93/2013

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

 

První žalobní důvod:

Porušení čl. 5 odst. 3 nařízení č. 2494/95 (1) resp. judikatury Soudního dvora, neboť podle čl. 4 odst. 1 nařízení č. 93/2013 byl určen Eurostat jakožto úřad, který vypracuje závaznou příručku, a nikoli Komise jakožto orgán EU.

 

Druhý žalobní důvod:

Porušení čl. 338 odst. 1 SFEU, neboť čl. 4 odst. 1 nařízení č. 93/2013 byla ke shromáždění statistických dat využita příručka a nikoli jeden z právních nástrojů uvedených v článku 288 SFEU.

 

Třetí žalobní důvod:

Porušení čl. 5 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 nařízení č. 2494/95 ve spojení s článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468 (2), neboť v čl. 4 odst. 1 nařízení č. 93/2013 je předepsáno jiné řízení než regulativní postup s následným přezkumem podle nařízení č. 2494/95.

 

Čtvrtý žalobní důvod:

Porušení článku 290 a 291 SFEU ve spojení s nařízením č. 182/2011 (3), neboť při sestavení a vypracování metodické příručky nebyl předepsán postup podle článku 290 SFEU nebo jedno z řízení uvedených v nařízení č. 182/2011.


(1)  Úř. věst. 1995, L 257, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, s. 23).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, s. 13).