29.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/10


Жалба, подадена на 25 април 2013 г. — Кралство Нидерландия/Европейска комисия

(Дело C-223/13)

2013/C 189/20

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Нидерландия (представители: M.K. Bultermann и J. Langer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска,

на първо място, да се отмени Регламент (ЕО) № 93/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ОВ L 33, стр. 14), доколкото член 4, параграф 1 от Регламент № 93/2013 не може да се отдели от останалите разпоредби,

при условията на евентуалност да се отмени член 4, параграф 1 от Регламент № 93/2013,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

 

Първо правно основание:

Нарушение на член 5, параграф 3 от Регламент № 2494/95 (1), съответно на практиката на Съда, тъй като съгласно член 4, параграф 1 от Регламент № 93/2013 Евростат е определен като орган, който съставя правнообвързващо ръководство, а не Комисията като институцията на ЕС.

 

Второ правно основание:

Нарушение на член 338, параграф 1 ДФЕС, като в член 4, параграф 1 от Регламент № 93/2013 за събирането на статистическа информация се прибягва до ръководство, а не до някои от посочените в член 288 ДФЕС правни инструменти.

 

Трето правно основание:

Нарушение на член 5, параграф 3 и член 14, трета алинея от Регламент № 2492/95 във връзка с член 5а от Решение 1999/468 (2), като член 4, параграф 1 от Регламент № 93/2013 предвижда различна от необходимата процедура по регулиране с проверка съгласно Регламент № 2494/95.

 

Четвърто правно основание:

Нарушение на член 290 ДФЕС и член 291 ДФЕС във връзка с Регламент № 182/2011 (3), като не е предвидена процедура по член 290 ДФЕС или някоя от предвидените в Регламент № 182/2011 процедури при съставянето и разработването на ръководство.


(1)  ОВ L 257, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 10, том 1, стр. 39.

(2)  Решение на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, стр. 23, Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 159).

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, стр. 13).