30.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/30


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 30/2011

av den 1 april 2011

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 116/2010 av den 10 november 2010 (1).

(2)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/2010 av den 1 oktober 2010 (2).

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 765/2010 av den 25 augusti 2010 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloprid och tiametoxam i eller på vissa produkter (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till avtalet:

”—

32010 R 0765: Kommissionens förordning (EU) nr 765/2010 av den 25 augusti 2010 (EUT L 226, 28.8.2010, s. 1)”.

Artikel 2

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga II till avtalet:

”—

32010 R 0765: Kommissionens förordning (EU) nr 765/2010 av den 25 augusti 2010 (EUT L 226, 28.8.2010, s. 1)”.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) nr 765/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Tillförordnad ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 73.

(2)  EUT L 332, 16.12.2010, s. 50.

(3)  EUT L 226, 28.8.2010, s. 1.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.