30.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/30


DECIZIA NR. 30/2011 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 1 aprilie 2011

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 116/2010 a Comitetului mixt al SEE din 10 noiembrie 2010 (1).

(2)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 100/2010 a Comitetului mixt al SEE din 1 octombrie 2010 (2).

(3)

Regulamentul (UE) nr. 765/2010 al Comisiei din 25 august 2010 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorotalonil clotianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamidă, nicotină, spirotetramat, tiacloprid și tiametoxam din sau de pe anumite produse (3) trebuie încorporat în acord.

(4)

Prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa I la acord, capitolul II, la punctul 40 [Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32010 R 0765: Regulamentul (UE) nr. 765/2010 al Comisiei din 25 august 2010 (JO L 226, 28.8.2010, p. 1).”

Articolul 2

În anexa II la acord, capitolul XII, la punctul 54zzy [Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32010 R 0765: Regulamentul (UE) nr. 765/2010 al Comisiei din 25 august 2010 (JO L 226, 28.8.2010, p. 1).”

Articolul 3

Textele Regulamentului (CE) nr. 765/2010 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 mai 2011, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (4).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 aprilie 2011.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele interimar

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 73.

(2)  JO L 332, 16.12.2010, p. 50.

(3)  JO L 226, 28.8.2010, p. 1.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.