30.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/30


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 30/2011,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2011,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite I muutettiin 10 päivänä marraskuuta 2010 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 116/2010 (1).

(2)

Sopimuksen liite II muutettiin 1 päivänä lokakuuta 2010 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 100/2010 (2).

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorotaloniilin, klotianidiinin, difenokonatsolin, fenheksamidin, flubendiamidin, nikotiinin, spirotetramaatin, tiaklopridin ja tiametoksamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 25 päivänä elokuuta 2010 annettu komission asetus (EU) N:o 765/2010 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 40 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32010 R 0765: komission asetus (EU) N:o 765/2010, annettu 25 päivänä elokuuta 2010 (EUVL L 226, 28.8.2010, s. 1)”.

2 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzy kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32010 R 0765: komission asetus (EU) N:o 765/2010, annettu 25 päivänä elokuuta 2010 (EUVL L 226, 28.8.2010, s. 1)”.

3 artikla

Asetuksen (EU) N:o 765/2010 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2011.

ETA:n sekakomitean puolesta

Väliaikainen puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 73.

(2)  EUVL L 332, 16.12.2010, s. 50.

(3)  EUVL L 226, 28.8.2010, s. 1.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.