2009D0906 — SV — 06.12.2010 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS BESLUT 2009/906/GUSP

av den 8 december 2009

om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

(EGT L 322, 9.12.2009, p.22)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS BESLUT 2010/755/GUSP av den 6 december 2010

  L 320

10

7.12.2010
▼B

RÅDETS BESLUT 2009/906/GUSP

av den 8 december 2009

om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och HercegovinaEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28 och artikel 43.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 november 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/749/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina ( 1 ). Den gemensamma åtgärden löper ut den 31 december 2009.

(2)

EUPM:s ledningsstruktur bör inte påverka uppdragschefens avtalsrättsliga ansvar gentemot kommissionen för genomförandet av EUPM:s budget.

(3)

Vaktkapaciteten bör aktiveras för EUPM.

(4)

EUPM kommer att utföras i en situation som kan komma att förvärras och skulle kunna skada målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Uppdrag

1.  Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina som inrättades genom gemensam åtgärd 2002/210/Gusp ( 2 ) ska fortsätta från och med den 1 januari 2010.

2.  EUPM ska verka i enlighet uppdragsbeskrivningen i artikel 2 och ska utföra de centrala uppgifter som anges i artikel 3.

Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

Som ett led i en vidare rättsstatsstrategi i Bosnien och Hercegovina och i regionen ska EUPM med bibehållande av kvarstående kapacitet på områdena reform av polisväsendet och ansvarighet i första hand stödja Bosnien och Hercegovinas behöriga brottsbekämpande organ i kampen mot organiserad brottslighet och korruption, framför allt med inriktning på de brottsbekämpande organen på nationell nivå, i fråga om förstärkt samverkan mellan polis och åklagare samt i fråga om regionalt och internationellt samarbete.

EUPM ska ge Europeiska unionens särskilda representant operativ rådgivning för att stödja honom i hans roll. Genom sitt arbete och sitt nätverk inom landet ska EUPM bidra till övergripande insatser i syfte att sörja för att EU är fullt informerat om utvecklingen i Bosnien och Hercegovina.

EUPM ska verka i linje med de allmänna målen i bilaga 11 till det allmänna ramavtalet om fred i Bosnien och Hercegovina, och dess målsättning ska stödjas av Europeiska gemenskapens instrument.

Artikel 3

Centrala uppgifter för uppdraget

EUPM:s centrala uppgifter för utförandet av uppdraget ska vara följande:

1. Att förstärka den operativa kapaciteten och de förenade resurserna inom de brottsbekämpande organ som är engagerade i kampen mot organiserad brottslighet och korruption.

2. Att systematiskt ge bistånd och stöd vid planläggningen och genomförandet av utredningar i kampen mot organiserad brottslighet och korruption.

3. Att bidra till och verka för uppbyggandet av Bosnien och Hercegovinas brottsutredningskapacitet.

4. Att förbättra samarbetet mellan polisen och åklagarväsendet.

5. Att stärka samarbetet mellan polisen och kriminalvården.

6. Att bidra till att säkerställa en ändamålsenlig nivå av ansvarighet.

Artikel 4

Uppdragets struktur

1.  EUPM ska ha följande struktur:

a) Ett huvudkontor i Sarajevo, bemannat av uppdragschefen och personal enligt den operativa planen (Oplan).

b) Fyra regionala kontor: i Sarajevo, Banja Luka, Mostar och Tuzla.

c) Placering på hög nivå hos de behöriga brottsbekämpande myndigheter som är engagerade i kampen mot organiserad brottslighet och korruption samt på annan central nivå som bedöms vara erforderlig (det statliga informations- och skyddsorganet, gränspolisen, myndigheten för indirekt beskattning, direktoratet för polisiär samordning, åklagarmyndigheten m.fl.).

2.  För dessa delar ska närmare villkor anges i Oplan. Det operativa konceptet (Conops) och Oplan ska godkännas av rådet.

Artikel 5

Civil operationschef

1.  Direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten (CPCC) ska vara den civila operationschefen för EUPM.

2.  Den civila operationschefen ska utöva ledning och kontroll av EUPM på strategisk nivå, under politisk kontroll och strategisk ledning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) samt under överinseende av unionens höge representant för utrikes och säkerhetspolitik (den höge representanten).

3.  Den civila operationschefen ska garantera att rådets beslut genomförs på ett korrekt och effektivt sätt, liksom även Kusps beslut, bland annat genom att på strategisk nivå vid behov ge instruktioner till uppdragschefen samt ge denne råd och tekniskt stöd.

4.  Den fullständiga ledningen över all utstationerad personal ska kvarstå hos de nationella myndigheterna i den utstationerande staten eller den berörda EU-institutionen. De nationella myndigheterna ska överföra den operativa ledningen av sin personal samt sina grupper och enheter till den civila operationschefen.

5.  Den civila operationschefen ska ha det övergripande ansvaret för att garantera att EU:s aktsamhetsförfaranden fullgörs på ett korrekt sätt.

6.  Den civila operationschefen och EU:s särskilda representant ska samråda vid behov.

Artikel 6

Uppdragschef

1.  Uppdragschefen ska ansvara för och utöva ledning och kontroll av uppdraget i insatsområdet.

2.  Uppdragschefen ska utöva ledning och kontroll av personal, grupper och enheter från de bidragande staterna på uppdrag av den civila operationschefen och även ha det administrativa och logistiska ansvaret för bland annat tillgångar, resurser och information som ställs till uppdragets förfogande.

3.  Uppdragschefen ska ge instruktioner till all uppdragspersonal för ett effektivt genomförande av EUPM på insatsområdet samt ansvara för samordningen och den löpande förvaltningen, i enlighet med instruktioner på strategisk nivå från den civila operationschefen.

4.  Uppdragschefen ska ansvara för genomförandet av uppdragets budget. I detta syfte ska uppdragschefen teckna ett avtal med kommissionen.

5.  Uppdragschefen ska ansvara för den disciplinära kontrollen av personalen. När det gäller utstationerad personal ska disciplinära åtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten eller EU-myndigheten.

6.  Uppdragschefen ska företräda EUPM i insatsområdet och se till att uppdragets närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

7.  Uppdragschefen ska vid behov samordna verksamheten med andra EU-aktörer på fältet. Uppdragschefen ska, utan att befälsordningen åsidosätts, få lokal politisk ledning från EU:s särskilda representant.

Artikel 7

EUPM:s personalstyrka

1.  EUPM:s personalstyrka ska i storlek och kompetens överensstämma med den uppdragsbeskrivning som anges i artikel 2, de centrala uppgifter för uppdraget som anges i artikel 3 och den struktur som anges i artikel 4.

2.  EUPM ska i första hand bemannas av personal som utstationeras av medlemsstaterna eller EU:s institutioner. Varje medlemsstat eller EU-institution ska ansvara för kostnaderna för all personal som den utstationerar, inbegripet resekostnader till och från stationeringsorten, löner, sjukersättningar och andra traktamenten än tillämpliga dagtraktamenten samt ersättning för påfrestande arbete och risker.

3.  EUPM får efter behov även rekrytera internationell civil personal och lokalanställda på kontraktsbasis om de nödvändiga tjänsterna inte tillhandahålls av personal som utstationerats av medlemsstaterna. Undantagsvis, i väl motiverade fall när inga kvalificerade ansökningar från medlemsstaterna föreligger, får medborgare från deltagande tredjestater rekryteras på kontraktsbasis.

4.  All personal ska följa de uppdragsspecifika operativa minimisäkerhetsnormerna och uppdragets säkerhetsplan till stöd för EU:s policy för säkerhet på fältet. För skydd av de sekretessbelagda EU-uppgifter som personalen anförtros i sin tjänsteutövning ska all personal tillämpa de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser ( 3 ) (nedan kallade rådets säkerhetsbestämmelser).

Artikel 8

Status för uppdraget och EUPM:s personal

1.  Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förlänga överenskommelsen av den 4 oktober 2002 mellan EU och Bosnien och Hercegovina om EUPM:s verksamhet i Bosnien och Hercegovina under den tid EUPM varar.

2.  Den stat eller EU-institution som har utstationerat en medlem av personalen ska vara ansvarig för att besvara alla anspråk i samband med utstationeringen som kommer från eller rör personen i fråga. Den berörda staten eller EU-institutionen ska vara ansvarig för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

3.  Anställningsvillkoren samt rättigheterna och skyldigheterna för internationell och lokal civil personal ska fastställas i kontrakt mellan uppdragschefen och den berörda medlemmen av personalen.

Artikel 9

Befälsordning

1.  EUPM ska i sin egenskap av krishanteringsinsats ha en gemensam befälsordning.

▼M1

2.  Kusp ska på rådets och den höga representantens ansvar utöva politisk kontroll och strategisk ledning av EUPM.

▼B

3.  Den civila operationschefen ska under politisk kontroll och strategisk ledning av Kusp och under överinseende av den höge representanten vara chef för EUPM på strategisk nivå och ska som sådan ge instruktioner till uppdragschefen samt ge honom råd och tekniskt stöd.

4.  Den civila operationschefen ska rapportera till rådet genom den höge representanten.

5.  Uppdragschefen ska utöva ledning och kontroll av EUPM i insatsområdet och ska vara direkt ansvarig inför den civila operationschefen.

Artikel 10

Politisk kontroll och strategisk ledning

►M1  1.  Kusp ska på rådets och den höga representantens ansvar utöva politisk kontroll och strategisk ledning av EUPM. ◄ Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta relevanta beslut för detta i enlighet med artikel 38 tredje stycket i fördraget. Detta bemyndigande ska innefatta befogenheten att på förslag av den höge representanten utnämna uppdragschefen samt att ändra Conops och Oplan. Befogenheterna att fatta beslut avseende EUPM:s mål och avslutande ska ligga kvar hos rådet.

2.  Kusp ska regelbundet rapportera till rådet.

3.  Kusp ska regelbundet och vid behov få rapporter från den civila operationschefen och uppdragschefen om frågor inom deras ansvarsområden.

Artikel 11

Tredjestaters deltagande

1.  Utan att det påverkar självständigheten i unionens beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram får tredjestater inbjudas att bidra till EUPM, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för den personal som de stationerar ut, inbegripet löner, allriskförsäkring, dagtraktamenten och resekostnader till och från Bosnien och Hercegovina och att de i tillämpliga fall bidrar till EUPM:s driftskostnader.

2.  Tredjestater som bidrar till EUPM ska ha samma rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna när det gäller den löpande förvaltningen av EUPM.

3.  Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta vederbörliga beslut om godtagande av föreslagna bidrag samt att inrätta en kommitté av bidragande länder.

4.  Detaljerade arrangemang för tredjestaters deltagande ska tas upp i avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i fördraget. Den höge representanten får förhandla om sådana avtal. När EU och en tredjestat har ingått ett avtal om ramen för denna tredjestats deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas i samband med uppdraget.

Artikel 12

Finansiella arrangemang

1.  Det finansiella referensbeloppet för 2010 för att täcka utgifterna för EUPM ska vara 14 100 000 EUR.

▼M1

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för EUPM under perioden 1 januari–31 december 2011 ska vara 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de gemenskapsregler och gemenskapsförfaranden som gäller för Europeiska unionens allmänna budget. Uppdragschefen får i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen ingå tekniska överenskommelser med medlemsstaterna, deltagande tredjestater och andra internationella aktörer om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler till EUPM. Uppdragschefen ska ansvara för förvaltningen av ett lager med använd utrustning som också kan komma till användning för att tillgodose akuta behov för utstationering av ESFP-uppdrag. Medborgare i deltagande tredjestater ska tillåtas att lämna anbud.

3.  Uppdragschefen ska lämna fullständig rapport till kommissionen och ska stå under dess tillsyn när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans anställning.

4.  I de finansiella arrangemangen ska de operativa kraven för EUPM respekteras, inbegripet kraven på utrustningskompatibilitet och de ingående gruppernas samverkansförmåga.

5.  Utgifterna för EUPM ska vara stödberättigande från och med den 1 januari 2010.

Artikel 13

Säkerhet

1.  Den civila operationschefen ska i samordning med rådets generalsekretariats säkerhetsavdelning leda uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och se till att de genomförs på ett korrekt och effektivt sätt för EUPM i enlighet med artiklarna 5 och 9.

2.  Uppdragschefen ska ansvara för EUPM:s säkerhet och se till att minimisäkerhetskraven för EUPM följs i enlighet med EU:s säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför EU i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget och därtill hörande instrument.

3.  Uppdragschefen ska bistås av en högre säkerhetstjänsteman för uppdraget, som ska rapportera till uppdragschefen och som även ska ha ett nära funktionellt förhållande till rådets generalsekretariats säkerhetsavdelning.

4.  Uppdragschefen ska utnämna säkerhetstjänstemän för området, vilka ska tjänstgöra vid fyra regionala kontor och under den högre säkerhetstjänstemannens ledning ansvara för den löpande hanteringen av säkerhetsaspekterna för respektive del av EUPM.

5.  EUPM:s personal ska genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning innan de inleder sin tjänstgöring, i enlighet med Oplan. Personalen ska också regelbundet genomgå fortutbildning i uppdragsområdet organiserad av den högre säkerhetstjänstemannen.

Artikel 14

Samordning

1.  Utan att det påverkar befälsordningen ska uppdragschefen i nära samordning med EU:s delegation i Bosnien och Hercegovina sörja för enhetlighet i EU:s åtgärder till stöd för Bosnien och Hercegovina.

2.  Uppdragschefen ska nära samordna sin verksamhet med EU:s uppdragschefer i Bosnien och Hercegovina.

3.  Uppdragschefen ska samarbeta med de övriga internationella aktörerna i landet, särskilt OSSE, Europarådet och International Criminal Investigation Training Assistance Programme, Icitap (Internationella programmet för utbildning och bistånd i brottsutredningar).

Artikel 15

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

1.  Den höge representanten ska bemyndigas att i tillämpliga fall, alltefter EUPM:s behov och i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som EUPM gett upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE”.

2.  Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov ska den höge representanten också vara bemyndigad att i överensstämmelse med rådets säkerhetsbestämmelser till värdlandet lämna ut alla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som EUPM gett upphov till, upp till nivån ”RESTREINT UE”. I alla övriga fall ska sådana uppgifter och handlingar lämnas ut till värdlandet i enlighet med lämpliga samarbetsförfaranden mellan värdlandet och EU.

3.  Den höge representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut alla icke-sekretessbelagda EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om EUPM, vilka omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning ( 4 ).

Artikel 16

Översyn

Ett förfarande med översyn var sjätte månad i enlighet med de bedömningskriterier som anges i Conops och i Oplan ska göra det möjligt att vid behov anpassa EUPM:s verksamhet.

Artikel 17

Vaktkapacitet

Vaktkapaciteten ska aktiveras för EUPM.

Artikel 18

Ikraftträdande och varaktighet

Detta beslut träder i kraft samma dag som den antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2011. Budgeten för 2011 ska rådet separat besluta om.

Artikel 19

Offentliggörande

1.  Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Kusps beslut om tillsättning av uppdragschef enligt artikel 10.1 ska också offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.( 1 ) EUT L 303, 21.11.2007, s. 40.

( 2 ) EUT L 70, 13.3.2002, s. 1.

( 3 ) EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.

( 4 ) Rådets beslut 2006/683/EG, Euratom av den 15 september 2006 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 285, 16.10.2006, s. 47).