2009D0906 — SL — 06.12.2010 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP SVETA 2009/906/SZVP

z dne 8. decembra 2009

o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)

(UL L 322, 9.12.2009, p.22)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

SKLEP SVETA 2010/755/SZVP z dne 6. decembra 2010

  L 320

10

7.12.2010
▼B

SKLEP SVETA 2009/906/SZVP

z dne 8. decembra 2009

o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28 in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. novembra 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/749/SZVP o policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH) ( 1 ). Ta skupni ukrep preneha veljati 31. decembra 2009.

(2)

Struktura poveljevanja in nadzora EUPM ne bi smela vplivati na pogodbene odgovornosti vodje EUPM v primerjavi s Komisijo glede izvrševanja proračuna EUPM.

(3)

Za EUPM bi bilo treba aktivirati stalno dežurstvo.

(4)

EUPM bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji –

SKLENIL:Člen 1

Misija

1.  Policijska misija Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH), ustanovljena s Skupnim ukrepom 2002/210/SZVP ( 2 ), se nadaljuje po 1. januarju 2010.

2.  EUPM deluje v skladu s cilji misije, določenimi v členu 2, in opravlja ključne naloge, določene v členu 3.

Člen 2

Naloge misije

V okviru širšega pristopa k zagotavljanju pravne države v BiH in v regiji EUPM sicer obdrži nekatere zmogljivosti na področju reforme policije in odgovornosti, vendar je zlasti usmerjena v podporo boja zadevnih organov pregona BiH proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter je predvsem osredotočena na organe pregona na državni ravni, izboljšanje medsebojne povezave med policijo in tožilstvom ter na regionalno in mednarodno sodelovanje.

EUPM operativno svetuje posebnemu predstavniku Evropske unije (PPEU) in ga tako podpira pri njegovi vlogi. EUPM s svojim delom in preko svoje mreže v državi prispeva k celotnim prizadevanjem, da se zagotovi celovita obveščenost EU o dogajanjih v BiH.

EUPM deluje skladno s splošnimi cilji iz Priloge 11 Splošnega okvirnega sporazuma za mir v Bosni in Hercegovini, njen cilj pa podpirajo instrumenti Evropske skupnosti.

Člen 3

Glavne naloge misije

Da bi dosegli cilje misije, so glavne naloge EUPM naslednje:

1. okrepiti operativno in skupno zmogljivost organov pregona v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji;

2. s sistematskim pristopom zagotoviti pomoč in podporo pri načrtovanju in izvajanju preiskav v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji;

3. pomagati pri razvoju kazensko-preiskovalnih zmogljivosti in jih spodbujati;

4. izboljšati sodelovanje med policijo in tožilstvom;

5. okrepiti sodelovanje med policijo in sistemom izvrševanja kazenskih sankcij;

6. prispevati k zagotavljanju ustrezne ravni odgovornosti.

Člen 4

Struktura misije

1.  Struktura EUPM je naslednja:

(a) glavni sedež v Sarajevu z vodjem misije in osebjem, določenim v operativnem načrtu (OPLAN);

(b) štirje regionalni uradi v Sarajevu, Banja Luki, Mostarju in Tuzli;

(c) razvrstitev v sestave ustreznih organov pregona v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji na višji upravni ravni in po potrebi na drugih ključnih ravneh (državna agencija za preiskave in zaščito, obmejna policija, organ za neposredne obdavčitve, direktorat za policijsko usklajevanje, urad državnega tožilca)

2.  Ti elementi se še podrobneje opredelijo v OPLAN. Svet potrdi koncept operacij (CONOPS) in OPLAN.

Člen 5

Poveljnik civilne operacije

1.  Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC) je tudi poveljnik civilne operacije za EUPM.

2.  Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) in splošno podrejen visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP), izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo EUPM na strateški ravni.

3.  Poveljnik civilne operacije zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje odločitev Sveta in odločitev PVO, vključno z dajanjem potrebnih strateških navodil vodji misije ter zagotavljanjem svetovanja in tehnične podpore vodji misije.

4.  Vsi dodeljeni člani osebja ostajajo so še naprej pod polnim poveljstvom nacionalnih organov države članice, ki jih je dodelila, ali oziroma zadevne institucije EU. Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor (OPCON) nad svojim osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

5.  Poveljnik civilne operacije je v celoti odgovoren za zagotavljanje, da se skrbno ravnanje EU ustrezno izvaja.

6.  Poveljnik civilne operacije in PPEU se po potrebi medsebojno posvetujeta.

Člen 6

Vodja misije

1.  Vodja misije nosi odgovornost ter izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUMP na območju operacije.

2.  Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad osebjem, skupinami in enotami iz sodelujočih držav, kot jih dodeli poveljnik civilne operacije, odgovoren pa je tudi za upravljanje in logistiko, kar vključuje sredstva, vire in informacije, ki so dani na razpolago EUMP.

3.  Vodja misije izdaja navodila celotnemu osebju EUPM za učinkovito izvajanje EUPM na območju operacije, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije ter sledi navodilom na strateški ravni poveljnika civilne operacije.

4.  Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna EUPM. V ta namen vodja misije podpiše pogodbo z Komisijo.

5.  Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ EU.

6.  Vodja misije predstavlja EUPM na območju operacij in zagotavlja njeno ustrezno prepoznavnost.

7.  Vodja misije se po potrebi usklajuje z drugimi akterji EU na terenu. Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije od PPEU prejema lokalne politične smernice.

Člen 7

Osebje EUPM

1.  Število in pristojnosti osebja EUPM so v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2, ključnimi nalogami misije, določenimi v členu 3 in strukturo, določeno v členu 4.

2.  EUPM sestavlja predvsem osebje, ki ga dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica ali institucija EU krije stroške osebja, ki ga je dodelila, tudi stroške potovanja do kraja premestitve in nazaj, plače, zdravstveno zavarovanje ter nadomestila, z izjemo ustreznih dnevnic, ter nadomestila za težke razmere in tveganje.

3.  EUPM lahko po potrebi pogodbeno zaposli tudi mednarodno civilno osebje in lokalno osebje, če potrebnih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. Izjemoma se lahko v ustrezno utemeljenih primerih, kadar ni na voljo primernih vlog iz držav članic, po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

4.  Vse osebje spoštuje minimalne varnostne operativne standarde, specifične za misijo, ter varnostni načrt misije, ki podpira varnostno politiko EU na tem področju. Glede varovanja tajnih informacij EU, ki so jim zaupane pri opravljanju njihovih nalog, osebje spoštuje varnostna načela in minimalne standarde, določene v Sklepu Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti ( 3 ) (v nadaljnjem besedilu: predpisi Sveta o varovanju tajnosti).

Člen 8

Status misije in osebja EUPM

1.  Sprejmejo se potrebni ukrepi glede podaljšanja Sporazuma med EU in BiH z dne 4. oktobra 2002 o dejavnostih EUPM v BiH za obdobje trajanja EUPM.

2.  Država ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna, da se odzove na pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država ali institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljeno osebo.

3.  Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega civilnega osebja se določijo v pogodbah med vodjo misije in člani osebja.

Člen 9

Struktura poveljevanja

1.  EUPM ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

▼M1

2.  V okviru odgovornosti Sveta in VP PVO izvaja politično odgovornost in strateško vodi EUPM.

▼B

3.  Poveljnik civilne operacije je, pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom PVO ter splošno podrejen VP, poveljnik EUPM na strateški ravni, ki v tej vlogi vodji misije izdaja navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.  Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek VP.

5.  Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUPM na območju operacije in je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije.

Člen 10

Politični nadzor in strateško vodenje

►M1  1.  PVO izvaja v okviru odgovornosti Sveta in VP politično odgovornost in strateško vodi EUPM. ◄ Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 38 Pogodbe. To pooblastilo vključuje pristojnost za imenovanje vodje misije na predlog VP ter za spreminjanje CONOPS in OPLAN. Za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem EUPM je še naprej pristojen Svet.

2.  PVO redno poroča Svetu.

3.  PVO redno in po potrebi prejema poročila poveljnika civilne operacije in vodje misije o zadevah v okviru njune pristojnosti.

Člen 11

Sodelovanje tretjih držav

1.  Brez poseganja v avtonomijo Unije pri odločanju in v njen enotni institucionalni okvir so k sodelovanju pri EUPM lahko povabljene tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zavarovanjem za vsa tveganja, dnevnicami in potnimi stroški za pot v BiH in nazaj, ter ustrezno prispevajo h kritju tekočih stroškov EUPM.

2.  Tretje države, ki prispevajo k EUPM, imajo enake pravice in dolžnosti glede vsakodnevnega upravljanja EUPM kakor države članice.

3.  Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev glede odobritve predlaganih prispevkov in za ustanovitev odbora prispevajočih držav.

4.  Podrobna pravila glede sodelovanja tretjih držav se določijo v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 37 Pogodbe. VP se lahko pogaja o takih sporazumih. Če EU in tretja država skleneta sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah EU za krizno upravljanje, se v okviru misije uporabljajo določbe takega sporazuma.

Člen 12

Finančna ureditev

1.  Referenčni finančni znesek za leto 2010 za kritje odhodkov, povezanih z EUPM, znaša 14 100 000 EUR.

▼M1

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov EUPM za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2011 znaša 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki Skupnosti, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije. V skladu s Finančno uredbo lahko vodja misije sklepa tehnične dogovore z državami članicami, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji za zagotavljanje opreme, storitev in prostorov za EUPM. Vodja misije je odgovoren za upravljanje skladišča rabljene opreme, ki se tudi lahko uporablja v primeru nujnih potreb pri razporeditvi v okviru EVOP. Državljani sodelujočih tretjih držav in državljani države gostiteljice se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb.

3.  Vodja misije o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe, izčrpno poroča Komisiji, ki ga nadzira.

4.  Finančna ureditev upošteva operativne zahteve EUPM, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih skupin.

5.  Odhodki, v zvezi z EUPM, so upravičeni od 1. januarja 2010.

Člen 13

Varnost

1.  Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za EUPM ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členoma 5 in 9, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim uradom generalnega sekretariata Sveta.

2.  Vodja misije je odgovoren za varnost EUPM in zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki se uporabljajo za EUPM, v skladu s politiko EU v zvezi z varnostjo osebja, napotenega v operativni vlogi izven EU v skladu z naslovom V Pogodbe in s tem povezanimi instrumenti.

3.  Vodji misije pomaga višji uradnik za varnost misije (SMSO), ki bo poročal vodji misije in bo vzdrževal tesne delovne stike z Varnostnim uradom generalnega sekretariata Sveta.

4.  Vodja misije v štirih regionalnih uradih, kjer bo EUPM nameščena, imenuje področne uradnike za varnost, ki so pod vodstvom SMSO odgovorni za vsakodnevno upravljanje vseh varnostnih vidikov ustreznih elementov EUPM.

5.  Osebje EUPM pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Osebju se na območju operacije prav tako zagotovi redno osvežitveno usposabljanje, ki ga organizira SMSO.

Člen 14

Usklajevanje

1.  Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije deluje v tesni povezavi z delegacijo EU v BiH, da se zagotovi skladnost ukrepanja EU v podporo BiH.

2.  Vodja misije tesno sodeluje z vodji misij EU v BiH.

3.  Vodja misije sodeluje z drugimi mednarodnimi akterji, navzočimi v državi, zlasti z OVSE, Svetom Evrope in Mednarodnim programom za pomoč pri usposabljanju na področju kazenskih preiskav (ICITAP).

Člen 15

Posredovanje tajnih informacij

1.  VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki so se pridružile temu sklepu, če je ustrezno in če je to v skladu s potrebami EUPM, v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti posreduje tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so bili pripravljeni za namene EUPM.

2.  V primeru posebne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti posreduje državi gostiteljici tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so bili pripravljeni za namene EUPM. V vseh drugih primerih se takšne informacije in dokumenti državi gostiteljici razkrijejo po ustreznih postopkih sodelovanja države gostiteljice z EU.

3.  VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki so se pridružile temu sklepu, posreduje vse netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o EUPM, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta ( 4 ) velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 16

Pregled misije

V skladu z ocenjevalnimi merili iz CONOPS in OPLAN se s postopkom preverjanja vsakih šest mesecev po potrebi izvedejo potrebne prilagoditve dejavnosti EUPM.

Člen 17

Stalno dežurstvo

Za EUPM se aktivira stalno dežurstvo.

Člen 18

Začetek veljavnosti in trajanje

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011. O proračunu za leto 2011 Svet odloča ločeno.

Člen 19

Objava

1.  Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Sklepi PVO v skladu s členom 10(1) o imenovanju vodje misije se prav tako objavijo v Uradnem listu Evropske unije.( 1 ) UL L 303, 21.11.2007, str. 40.

( 2 ) UL L 70, 13.3.2002, str. 1.

( 3 ) UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

( 4 ) Sklep Sveta 2006/683/ES, Euratom z dne 15. septembra 2006 o sprejetju poslovnika Sveta (UL L 285, 16.10.2006, str. 47).