2009D0906 — RO — 06.12.2010 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA 2009/906/PESC A CONSILIULUI

din 8 decembrie 2009

privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH)

(JO L 322, 9.12.2009, p.22)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA 2010/755/PESC A CONSILIULUI din 6 decembrie 2010

  L 320

10

7.12.2010
▼B

DECIZIA 2009/906/PESC A CONSILIULUI

din 8 decembrie 2009

privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 și articolul 43 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 19 noiembrie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/749/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH) ( 1 ). Respectiva acțiune comună expiră la 31 decembrie 2009.

(2)

Structura de comandă și control a MPUE ar trebui să nu aducă atingere responsabilităților contractuale ale șefului misiunii față de Comisie în ceea ce privește execuția bugetului MPUE.

(3)

Pentru MPUE, ar trebui activată celula de supraveghere.

(4)

MPUE se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Misiunea

(1)  Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH), instituită prin Acțiunea comună 2002/210/PESC ( 2 ), se continuă de la 1 ianuarie 2010.

(2)  MPUE acționează în conformitate cu declarația misiunii prevăzută la articolul 2 și își îndeplinește atribuțiile-cheie astfel cum se prevede la articolul 3.

Articolul 2

Mandatul

Ca parte a unei abordări mai ample asupra statului de drept în BiH și în regiune, MPUE, menținând în același timp capacități reziduale în sectoarele reformei în domeniul poliției și al responsabilității, sprijină, în primul rând, agențiile competente din BiH de aplicare a legii în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, concentrându-se îndeosebi pe agențiile de aplicare a legii la nivel național, pe consolidarea interacțiunii dintre poliție și procuratură și pe cooperarea regională și internațională.

MPUE asigură consiliere operațională Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru a-l sprijini în exercitarea rolului său. Prin activitatea și prin rețeaua sa din interiorul țării, MPUE contribuie la eforturile generale de a asigura informarea deplină a UE cu privire la evoluțiile din BiH.

MPUE își desfășoară activitatea în concordanță cu obiectivele generale din anexa 11 la Acordul-cadru general de pace în Bosnia și Herțegovina, iar obiectivele MPUE sunt sprijinite prin instrumentele Comunității Europene.

Articolul 3

Atribuțiile-cheie ale misiunii

În vederea realizării misiunii, atribuțiile-cheie ale MPUE sunt următoarele:

1. consolidarea capacității operaționale și a capacității comune a agențiilor de aplicare a legii angajate în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției;

2. asistența și sprijinirea planificării și desfășurării anchetelor în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției într-o abordare sistematică;

3. asistența și promovarea dezvoltării de capacități de către BiH în domeniul anchetelor penale;

4. consolidarea cooperării între poliție și procuratură;

5. consolidarea cooperării între poliție și sistemul penitenciar;

6. contribuția la asigurarea unui nivel adecvat al responsabilității.

Articolul 4

Structura misiunii

(1)  MPUE este structurată după cum urmează:

(a) cartierul general principal la Sarajevo, compus din șeful misiunii și personalul său, astfel cum este prevăzut în planul operației (OPLAN);

(b) patru birouri regionale la Sarajevo, Banja Luka, Mostar și Tuzla;

(c) sedii comune în cadrul agențiilor competente de aplicare a legii angajate în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției la nivel de conducere superioară și la alte nivele-cheie, după caz (Agenția de Stat pentru Investigații și Protecție, poliția de frontieră, Autoritatea pentru fiscalitate indirectă, Direcția pentru Coordonarea Poliției, Procuratura etc.)

(2)  Aceste elemente sunt supuse unor modalități detaliate suplimentare din OPLAN. Consiliul aprobă conceptul de operații (CONOPS) și OPLAN.

Articolul 5

Comandantul operației civile

(1)  Directorul capacității civile de planificare și conducere (CPCC) este comandantul operațiilor civile pentru MPUE.

(2)  Comandantul operației civile exercită comanda și controlul la nivel strategic asupra MPUE sub controlul politic și conducerea strategică a Comitetului politic și de securitate (COPS) și sub autoritatea generală a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

(3)  Comandantul operației civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după caz, pentru șeful misiunii și oferindu-i acestuia consiliere și asistență tehnică.

(4)  Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului sau instituției UE care i-a detașat. Autoritățile naționale transferă comandantului operației civile controlul operațional (OPCON) asupra personalului, echipelor și unităților lor.

(5)  Comandantul operației civile are răspunderea generală de a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obligației de grijă a UE față de personal.

(6)  Comandantul operației civile și RSUE se consultă reciproc, după caz.

Articolul 6

Șeful misiunii

(1)  Șeful misiunii își asumă responsabilitatea pentru MPUE și exercită comanda și controlul asupra acesteia în teatrul de operații.

(2)  Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra personalului, echipelor și unităților din statele contribuitoare, astfel cum au fost desemnate de către comandantul operației civile, precum și responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția MPUE.

(3)  Șeful misiunii emite instrucțiuni destinate întregului personal al MPUE în vederea desfășurării eficiente a MPUE în teatrul de operații și asigură coordonarea și gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile de ordin strategic ale comandantului operației civile.

(4)  Șeful misiunii răspunde de execuția bugetului MPUE. În acest scop, șeful misiunii semnează un contract cu Comisia Europeană.

(5)  Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra personalului. În cazul personalului detașat, acțiunile disciplinare se exercită de către autoritatea națională sau autoritatea UE corespunzătoare.

(6)  Șeful misiunii este reprezentantul MPUE în cadrul operațiilor și îi asigură o vizibilitate adecvată.

(7)  Șeful misiunii asigură coordonarea, după caz, cu alți actori UE prezenți pe teren. Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii primește orientări politice la nivel local din partea RSUE.

Articolul 7

Personalul MPUE

(1)  Efectivul și atribuțiile personalului MPUE sunt conforme cu mandatul prevăzut la articolul 2, cu atribuțiile-cheie prevăzute la articolul 3 și cu structura prevăzută la articolul 4.

(2)  MPUE este formată în principal din personal detașat de statele membre sau de instituțiile UE. Fiecare stat membru sau instituție UE suportă cheltuielile aferente tuturor membrilor personalului pe care i-a detașat, inclusiv cheltuieli de călătorie spre și dinspre locul de desfășurare, salarii, asigurări medicale și indemnizații, altele decât diurnele aplicabile, precum și indemnizațiile pentru condiții dificile de lucru și de risc.

(3)  MPUE poate recruta, de asemenea, personal civil internațional și personal local, după caz, pe bază de contract, în cazul în care funcțiile necesare nu sunt asigurate de personalul detașat de statele membre. În mod excepțional, în cazuri justificate corespunzător, în cazul în care nu sunt disponibile candidaturi adecvate din statele membre, pot fi recrutați, după caz, pe bază de contract, resortisanți ai unor state terțe participante.

(4)  Toți membrii personalului respectă standardele operaționale minime de securitate specifice misiunii, precum și planul de securitate al misiunii, care susține politica de securitate pe teren a UE. În ceea ce privește protecția informațiilor UE clasificate care le sunt încredințate în exercițiul atribuțiilor lor, toți membrii personalului respectă principiile și normele minime de securitate instituite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul de securitate al Consiliului”) ( 3 ).

Articolul 8

Statutul misiunii și al personalului MPUE

(1)  Se adoptă măsurile necesare pentru continuarea Acordului dintre UE și BiH din 4 octombrie 2002 privind activitățile MPUE în BiH pe durata MPUE.

(2)  Statul sau instituția UE care a detașat un membru al personalului răspunde de soluționarea plângerilor privind detașarea, fie din partea membrului respectiv, fie cu privire la acesta. Statul sau instituția UE în cauză răspund de introducerea oricărei acțiuni împotriva persoanei detașate.

(3)  Condițiile de angajare și drepturile și obligațiile personalului civil internațional și local se stabilesc prin contracte între șeful misiunii și respectivul membru al personalului.

Articolul 9

Lanțul de comandă

(1)  MPUE are un lanț de comandă unificat, specific operațiilor de gestionare a situațiilor de criză.

▼M1

(2)  COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a MPUE sub autoritatea Consiliului și a ÎR.

▼B

(3)  Comandantul operației civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și sub autoritatea generală a ÎR, este comandantul MPUE la nivel strategic și, în această calitate, emite instrucțiuni pentru șeful misiunii și îi oferă acestuia consiliere și asistență tehnică.

(4)  Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul ÎR.

(5)  Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra MPUE în teatrul de operații și răspunde direct față de comandantul operației civile.

Articolul 10

Controlul politic și conducerea strategică

►M1  (1)  Sub autoritatea Consiliului și a ÎR, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a MPUE. ◄ Consiliul autorizează COPS să ia deciziile relevante în conformitate cu articolul 38 paragraful al treilea din tratat. Această autorizare include competența de a numi șeful misiunii, la propunerea ÎR, și de a modifica atât CONOPS, cât și OPLAN. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încheierea MPUE revin în continuare Consiliului.

(2)  COPS raportează periodic Consiliului.

(3)  COPS primește periodic și atunci când este necesar rapoarte din partea comandantului operației civile și a șefului misiunii cu privire la chestiuni aflate în sfera de competență a acestora.

Articolul 11

Participarea statelor terțe

(1)  Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și cadrului instituțional unic al acesteia, state terțe pot fi invitate să contribuie la MPUE cu condiția să își asume cheltuielile care decurg din detașarea personalului lor, inclusiv salariile, asigurările pentru orice risc, diurnele și cheltuielile de deplasare spre și dinspre BiH și să contribuie, după caz, la cheltuielile de funcționare a MPUE.

(2)  Statele terțe care contribuie la MPUE au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestiunea zilnică a MPUE ca și statele membre.

(3)  Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile relevante privind acceptarea contribuțiilor propuse și să instituie un comitet al contribuitorilor.

(4)  Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri încheiate în conformitate cu articolul 37 din tratat. ÎR poate negocia astfel de acorduri. În cazul în care UE și un stat terț încheie un acord privind instituirea unui cadru pentru participarea respectivului stat terț la operațiunile UE de gestionare a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul misiunii.

Articolul 12

Regimul financiar

(1)  Valoarea de referință financiară pentru anul 2010, destinată acoperirii cheltuielilor legate de MPUE, este de 14 100 000 EUR.

▼M1

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente MPUE pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011 este de 17 600 000 EUR.

▼B

(2)  Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile Comunității aplicabile bugetului general al Uniunii Europene. În conformitate cu regulamentul financiar, șeful misiunii poate încheia acorduri de natură tehnică privind furnizarea de echipamente, servicii și spații pentru MPUE cu statele membre ale UE, cu statele terțe participante și cu alți actori internaționali. Șeful misiunii răspunde de gestionarea unui depozit care stochează echipamente uzate care pot fi utilizate și pentru a răspunde unor cerințe urgente în cadrul desfășurărilor de trupe PESA. Resortisanții statelor terțe participante și resortisanții țării gazdă sunt autorizați să participe la proceduri de licitație pentru contracte.

(3)  Șeful misiunii răspunde pe deplin pentru activitățile întreprinse în cadrul contractului său în fața Comisiei, care îi supervizează acțiunile.

(4)  Dispozițiile financiare respectă cerințele operaționale ale MPUE, inclusiv compatibilitatea echipamentelor și interoperabilitatea echipelor acesteia.

(5)  Cheltuielile aferente MPUE sunt eligibile de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 13

Securitatea

(1)  În colaborare cu Oficiul de securitate al Secretariatului General al Consiliului, comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a acestora pentru MPUE, în conformitate cu articolele 5 și 9.

(2)  Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea MPUE și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile MPUE, în conformitate cu politica UE privind securitatea personalului desfășurat în afara UE cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din Tratatul UE și cu documentele conexe acesteia.

(3)  Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de securitate al misiunii (OSSM), care va raporta șefului misiunii și va menține, de asemenea, o strânsă relație funcțională cu Oficiul de securitate al Secretariatului General al Consiliului.

(4)  Șeful misiunii numește ofițeri de securitate regionali pentru cele patru birouri regionale, care răspund, sub autoritatea OSSM, de gestionarea curentă a tuturor aspectelor legate de securitate din cadrul componentelor respective ale MPUE.

(5)  Personalul MPUE urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de începerea exercitării atribuțiilor lor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, aceștia urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de OSSM.

Articolul 14

Coordonarea

(1)  Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu delegația UE în BiH pentru a asigura coerența acțiunii UE în sprijinul BiH.

(2)  Șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu șefii de misiuni UE în BiH.

(3)  Șeful misiunii acționează în cooperare cu ceilalți actori internaționali prezenți în țară, în special cu OSCE, cu Consiliul Europei și cu Programul internațional de asistență pentru formarea în domeniul anchetelor penale (ICITAP).

Articolul 15

Comunicarea informațiilor clasificate

(1)  ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie, după caz și în conformitate cu nevoile MPUE, informații și documente clasificate UE până la nivelul „RESTREINT UE” întocmite în scopul MPUE, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului.

(2)  În caz de nevoie operațională specifică și imediată, ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice informații și documente clasificate UE până la nivelul „RESTREINT UE”, care sunt întocmite în scopul MPUE, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În toate celelalte cazuri, astfel de informații și documente sunt comunicate statului-gazdă în conformitate cu procedurile adecvate destinate cooperării între statul-gazdă și UE.

(3)  ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie orice documente neclasificate ale UE privind deliberările Consiliului referitoare la MPUE și care intră sub incidența obligației de respectare a secretului profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din regulamentul de procedură al Consiliului ( 4 ).

Articolul 16

Reexaminarea

Un proces de reexaminare semestrială, în conformitate cu criteriile de evaluare prevăzute în CONOPS și în OPLAN, permite aducerea de modificări în ceea ce privește activitățile MPUE, dacă sunt necesare.

Articolul 17

Celula de supraveghere

Se activează celula de supraveghere pentru MPUE.

Articolul 18

Intrarea în vigoare și durata

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2011. Bugetul pentru anul 2011 se decide separat de către Consiliu.

Articolul 19

Publicarea

(1)  Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Deciziile COPS adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (1) privind numirea șefului misiunii se publică, de asemenea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.( 1 ) JO L 303, 21.11.2007, p. 40.

( 2 ) JO L 70, 13.3.2002, p. 1.

( 3 ) JO L 101, 11.4.2001, p. 1.

( 4 ) Decizia 2006/683/CE, Euratom a Consiliului din 15 septembrie 2006 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului (JO L 285, 16.10.2006, p. 47).