2009D0906 — PL — 06.12.2010 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA RADY 2009/906/WPZiB

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

(Dz.U. L 322, 9.12.2009, p.22)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA RADY 2010/755/WPZiB z dnia 6 grudnia 2010

  L 320

10

7.12.2010
▼B

DECYZJA RADY 2009/906/WPZiB

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 19 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) ( 1 ). To wspólne działanie przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2009 r.

(2)

Struktura dowodzenia i kontroli EUPM nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu EUPM.

(3)

Komórka monitorująca powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów EUPM.

(4)

EUPM będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Misja

1.  Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH), ustanowiona na mocy wspólnego działania 2002/210/WPZiB ( 2 ), jest kontynuowana od dnia 1 stycznia 2010 r.

2.  EUPM działa zgodnie z zakresem zadań misji określonym w art. 2 i realizuje kluczowe zadania określone w art. 3.

Artykuł 2

Zakres zadań misji

Jako część ogólniejszego podejścia dotyczącego praworządności w BiH i w regionie, EUPM, zachowując pozostałe uprawnienia w dziedzinie reformy policji i odpowiedzialności, przede wszystkim wspiera właściwe organy ochrony porządku publicznego BiH w ich walce z przestępczością zorganizowana i korupcją, w szczególności koncentrując się na organach ochrony porządku publicznego na szczeblu krajowym, na wzmocnieniu współdziałania policji i prokuratora oraz na współpracy regionalnej i międzynarodowej.

EUPM zapewnia doradztwo operacyjne dla Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE), by wspierać go w jego zadaniach. Dzięki swojej pracy i swojej sieci w tym kraju EUPM dokonuje wkładu w ogólne wysiłki zmierzające do zagwarantowania, by UE była w pełni informowana o rozwoju wydarzeń w BiH.

EUPM działa zgodnie z celami ogólnymi określonymi w załączniku 11 do ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie, a jej cele są wspierane przez instrumenty Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 3

Kluczowe zadania misji

Dla wypełnienia celów misji, kluczowe zadania EUPM są następujące:

1. zwiększenie zdolności operacyjnej i wspólnej zdolności organów ochrony porządku publicznego zaangażowanych w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji;

2. systematyczne wspieranie i pomoc w planowaniu i prowadzeniu dochodzeń w ramach zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji;

3. wspieranie i promowanie rozwoju zdolności BiH w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych;

4. rozszerzenie współpracy policji i prokuratury;

5. wzmocnienie współpracy policji i systemu więziennictwa;

6. przyczynienie się do zapewnienia właściwego poziomu odpowiedzialności.

Artykuł 4

Struktura misji

1.  EUPM ma następującą strukturę:

a) kwatera główna w Sarajewie, złożona z szefa misji oraz personelu określonego w planie operacji (OPLAN);

b) cztery biura regionalne w Sarajewie, Banja Luce, Mostarze i Tuzli;

c) wspólne kwatery z właściwymi organami ochrony porządku publicznego zaangażowanymi w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji na szczeblu wyższego kierownictwa i na innych kluczowych szczeblach, gdy uzna się to za konieczne (Państwowa Agencja ds. Dochodzeń i Ochrony, policja graniczna, Biuro Podatków Pośrednich, Dyrekcja ds. Koordynacji Działań Policji, Biuro Prokuratora Generalnego itd.).

2.  Wymienione elementy podlegają dalszym szczegółowym uzgodnieniom w OPLAN. Rada zatwierdza koncepcję operacji (CONOPS) i OPLAN.

Artykuł 5

Cywilny dowódca operacji

1.  Dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC) jest cywilnym dowódcą operacji dla EUPM.

2.  Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUPM na poziomie strategicznym.

3.  Cywilny dowódca operacji zapewnia właściwe i skuteczne wykonywanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, w tym przez wydawanie szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji strategicznych oraz służenie mu doradztwem i wsparciem technicznym.

4.  Cały oddelegowany personel pozostaje w pełnym zakresie pod dowództwem organów krajowych danego państwa wysyłającego lub danej wysyłającej instytucji UE. Organy krajowe przekazują cywilnemu dowódcy operacji kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami.

5.  Cywilny dowódca operacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązania się ze spoczywającego na UE obowiązku opieki.

6.  Cywilny dowódca operacji i SPUE konsultują się wzajemnie stosownie do potrzeb.

Artykuł 6

Szef misji

1.  Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za EUPM oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę na poziomie teatru działań.

2.  Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad personelem, zespołami i jednostkami z państw uczestniczących, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez cywilnego dowódcę operacji, a także odpowiada za administrację i logistykę, w tym za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione EUPM.

3.  Szef misji wydaje całemu personelowi EUPM instrukcje służące skutecznemu prowadzeniu EUPM w teatrze działań i odpowiada za jej koordynację i bieżące zarządzanie zgodnie z instrukcjami strategicznymi cywilnego dowódcy operacji.

4.  Szef misji jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu EUPM. W tym celu szef misji podpisuje umowę z Komisją.

5.  Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub organ UE.

6.  Szef misji reprezentuje EUPM na miejscu prowadzenia operacji i dopilnowuje, by działania misji były odpowiednio widoczne.

7.  Szef misji, stosownie do potrzeb, koordynuje działania z innymi podmiotami z UE w terenie. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji przyjmuje od SPUE wskazówki polityczne dotyczące sytuacji na miejscu.

Artykuł 7

Personel EUPM

1.  Liczba i kwalifikacje członków personelu EUPM są zgodne z zakresem zadań misji określonym w art. 2, kluczowymi zadaniami misji określonymi w art. 3 oraz ze strukturą określoną w art. 4.

2.  EUPM składa się głównie z personelu oddelegowanego przez państwa członkowskie lub instytucje UE. Każde państwo członkowskie lub instytucja UE ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż mające zastosowanie diety, jak również dodatkami za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko.

3.  EUPM może także, w razie konieczności, zatrudniać na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miejscowy, jeżeli wymagane funkcje nie są zapewnianie przez personel oddelegowany z państw członkowskich. Wyjątkowo, w należycie uzasadnionych przypadkach, jeżeli brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich, można, w razie potrzeby, zatrudniać na podstawie umów obywateli z uczestniczących państw trzecich.

4.  Wszyscy członkowie personelu przestrzegają określonych dla danej misji minimalnych norm bezpieczeństwa operacyjnego oraz planu bezpieczeństwa misji wspierającego unijną politykę bezpieczeństwa w terenie. W odniesieniu do ochrony informacji niejawnych UE powierzonych personelowi w trakcie pełnienia obowiązków, personel przestrzega zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (zwanej dalej „przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa”) ( 3 ).

Artykuł 8

Status misji i personelu EUPM

1.  Dokonuje się niezbędnych uzgodnień w sprawie dalszego obowiązywania umowy między UE a BiH z dnia 4 października 2002 r. w sprawie działań EUPM w BiH przez czas trwania misji EUPM.

2.  Państwo lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie roszczenia związane z oddelegowaniem, wysunięte przez członka personelu lub dotyczące tego członka. Dane państwo lub instytucja UE są odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich działań wobec oddelegowanego członka personelu.

3.  Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzynarodowego i miejscowego personelu cywilnego są określone w umowach zawartych między szefem misji a członkami personelu.

Artykuł 9

Struktura dowodzenia

1.  EUPM, jako operacja zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.

▼M1

2.  W ramach odpowiedzialności Rady i WP, KPiB sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUPM.

▼B

3.  Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem WP, jest dowódcą EUPM na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym.

4.  Cywilny dowódca operacji składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem WP.

5.  Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUPM w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed cywilnym dowódcą operacji.

Artykuł 10

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

►M1  1.  KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUPM. ◄ Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji, na wniosek WP, oraz do zmiany CONOPS i OPLAN. Uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do celów i zakończenia EUPM nadal należą do Rady.

2.  KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.  KPiB otrzymuje w regularnych odstępach czasu i w razie potrzeby sprawozdania od cywilnego dowódcy operacji i od szefa misji na tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności.

Artykuł 11

Udział państw trzecich

1.  Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej Unii i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu w EUPM, pod warunkiem ponoszenia przez nie, w stosownych przypadkach, kosztów oddelegowanego przez siebie personelu, w tym wynagrodzeń, ubezpieczeń od wszelkiego rodzaju ryzyka, diet dziennych oraz kosztów podróży do BiH i z tego kraju, oraz wnoszenia stosownego wkładu na pokrycie bieżących wydatków EUPM.

2.  Państwa trzecie wnoszące wkład w EUPM mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania EUPM, co państwa członkowskie.

3.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów oraz do ustanowienia komitetu uczestników.

4.  Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 37 Traktatu. WP może negocjować takie umowy. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.

Artykuł 12

Uzgodnienia finansowe

1.  Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUPM za rok 2010 wynosi 14 100 000 EUR.

▼M1

Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z EUPM w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wynosi 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, szef misji może dokonywać uzgodnień technicznych z państwami członkowskimi, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUPM. Szef misji jest odpowiedzialny za prowadzenie magazynu z używanym sprzętem, który można wykorzystywać do zaspokajania pilnych potrzeb w związku z misjami EPBiO. Obywatele uczestniczących państw trzecich oraz państwa przyjmującego są dopuszczeni do udziału w przetargach.

3.  Szef misji składa szczegółowe sprawozdania Komisji, przez którą jest nadzorowany, o działaniach podjętych w ramach swojej umowy.

4.  Uzgodnienia finansowe są zgodne z wymogami operacyjnymi EUPM, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji.

5.  Wydatki związane z EUPM są kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 13

Bezpieczeństwo

1.  Cywilny dowódca operacji kieruje planowaniem przez szefa misji środków bezpieczeństwa dla EUPM i zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie zgodnie z art. 5 i 9 oraz w koordynacji z Biurem ds. Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady.

2.  Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo EUPM i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do EUPM, zgodnie z polityką UE dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach zadań operacyjnych na mocy tytułu V Traktatu, jak również z jej instrumentami wspierającymi.

3.  Szef misji jest wspierany przez wyższego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (SMSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach służbowych z Biurem ds. Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady.

4.  Szef misji wyznacza terenowych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa w czterech biurach regionalnych; działając pod zwierzchnictwem SMSO, są oni odpowiedzialni za bieżące zarządzanie wszystkimi aspektami bezpieczeństwa poszczególnych elementów EUPM.

5.  Przed objęciem swoich funkcji personel EUPM uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z OPLAN. Personel przechodzi również regularne szkolenia uaktualniające na miejscu działań organizowane przez SMSO.

Artykuł 14

Koordynacja

1.  Nie naruszając struktury dowodzenia, szef misji ściśle koordynuje swoje działania z delegaturą UE w BiH, aby zapewnić spójność działań UE wspierających BiH.

2.  Szef misji ściśle koordynuje swoje działania z szefami misji UE w BiH.

3.  Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzynarodowymi obecnymi w tym kraju, w szczególności z OBWE, Radą Europy i międzynarodowym programem wspomagania szkoleń z zakresu dochodzeń karnych (ICITAP).

Artykuł 15

Udostępnianie informacji niejawnych

1.  WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami EUPM, informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EUPM, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.  W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EUPM, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z właściwymi procedurami współpracy między państwem przyjmującym a UE.

3.  WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących EUPM i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady ( 4 ).

Artykuł 16

Przegląd

Sześciomiesięczny okres przeglądu, zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi w CONOPS i OPLAN, umożliwia wprowadzenie, w razie konieczności, zmian do działalności EUPM.

Artykuł 17

Komórka monitorująca

Do celów EUPM zostaje postawiona w stan gotowości komórka monitorująca.

Artykuł 18

Wejście w życie i okres obowiązywania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Obowiązuje ona od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. O budżecie na rok 2011 Rada postanowi oddzielnie.

Artykuł 19

Publikacja

1.  Niniejsza decyzja zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Decyzje KPiB w sprawie mianowania szefa misji na podstawie art. 10 ust. 1 również zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.( 1 ) Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 40.

( 2 ) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

( 4 ) Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 47).