2009D0906 — LV — 06.12.2010 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS 2009/906/KĀDP

(2009. gada 8. decembris)

par Eiropas Savienības policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

(OV L 322, 9.12.2009, p.22)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES LĒMUMS 2010/755/KĀDP (2010. gada 6. decembris),

  L 320

10

7.12.2010
▼B

PADOMES LĒMUMS 2009/906/KĀDP

(2009. gada 8. decembris)

par Eiropas Savienības policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu un 43. panta 2. punktu,

tā kā

(1)

Padome 2007. gada 19. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH) ( 1 ). Minētās vienotās rīcības termiņš beidzas 2009. gada 31. decembrī.

(2)

EUPM vadības un kontroles struktūra nedrīkstētu ietekmēt misijas vadītāja līgumsaistības ar Komisiju, īstenojot EUPM budžetu.

(3)

EUPM vajadzībām būtu jāaktivizē Informācijas analīzes un sakaru centrs.

(4)

EUPM īstenos situācijā, kas var pasliktināties un kaitēt kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai, kuri ir izklāstīti 21. pantā Līgumā par Eiropas Savienību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Misija

1.  Bosnijā un Hercegovinā (BiH) izvērsto Eiropas Savienības Policijas misiju (EUPM), kas ir izveidota ar Vienoto rīcību 2002/210/KĀDP ( 2 ), turpina pēc 2010. gada 1. janvāra.

2.  EUPM darbojas saskaņā ar 2. pantā izklāstīto pamatuzdevumu un veic 3. pantā izklāstītos svarīgākos uzdevumus.

2. pants

Pamatuzdevums

Kā daļa no plašākas tiesiskuma pieejas Bosnijā un Hercegovinā un visā reģionā, EUPM, saglabājot rudimentāras spējas policijas reformu un kontroles jomā, galvenokārt atbalsta attiecīgas BiH tiesībaizsardzības aģentūras, tām apkarojot organizēto noziedzību un korupciju, īpašu uzmanību pievēršot valsts mēroga tiesībaizsardzības aģentūrām, policijas un prokuratūras sadarbības stiprināšanai, kā arī reģiona un starptautiskai sadarbībai.

EUPM sniedz operatīvas konsultācijas Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim (ESĪP), palīdzot viņam pildīt uzdevumus. EUPM ar darbību un izmantojot kontaktus visā Bosnijā un Hercegovinā dod ieguldījumu plašākos centienos nodrošināt, lai ES būtu pilnībā informēta par notikumiem Bosnijā un Hercegovinā.

EUPM darbojas saskaņā ar vienotiem mērķiem, kas ir ietverti 11. pielikumā Vispārējā pamatnolīgumā par mieru Bosnijā un Hercegovinā, un misijas mērķus atbalsta Eiropas Kopienas instrumenti.

3. pants

Svarīgākie misijas uzdevumi

Lai EUPM īstenotu uzticētos mērķus, svarīgākie misijas uzdevumi ir šādi:

1) stiprināt organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanā iesaistītu tiesībaizsardzības aģentūru operatīvās spējas un apvienotās jaudas;

2) sistemātiski palīdzēt un atbalstīt plānot un veikt izmeklēšanas, apkarojot organizēto noziedzību un korupciju;

3) palīdzēt BiH kriminālizmeklēšanas spēju attīstīšanā un veicināt to;

4) stiprināt policijas un prokuratūras sadarbību;

5) stiprināt policijas un sodu izciešanas sistēmas sadarbību;

6) palīdzēt nodrošināt piemērotu atbildības līmeni.

4. pants

Misijas struktūra

1.  EUPM struktūra ir šāda:

a) galvenais štābs atrodas Sarajevā, un tajā ir misijas vadītājs un saskaņā ar operācijas plānu (OPLAN) paredzētais personāls;

b) četri reģionāli biroji atrodas Sarajevā, Banjalukā, Mostarā un Tuzlā;

c) darbinieki strādā attiecīgās tiesībaizsardzības aģentūrās, kas nodarbojas ar organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanu, augstākas vadības līmenī, kā arī citos svarīgos līmeņos – kā uzskata par vajadzīgu (Valsts izmeklēšanas un aizsardzības aģentūrā, robežpolicijā, Netiešo nodokļu iestādē, Policijas koordinācijas direktorātā, Valsts prokuratūrā, utt.).

2.  Uz minētajiem elementiem attiecas sīkāk izstrādāti OPLAN paredzēti mehānismi. Padome apstiprina operāciju koncepciju (CONOPS) un OPLAN.

5. pants

Civilais operācijas komandieris

1.  Civilā plānošanas un īstenošanas centra (Civilian Planning and Conduct Capability – CPCC) direktors ir EUPM civilais operācijas komandieris.

2.  Civilais operācijas komandieris stratēģiskā līmenī vada un kontrolē EUPM Politikas un drošības komitejas (PDK) politiskā kontrolē un saskaņā ar tās stratēģiskām norādēm, un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) vadībā.

3.  Civilais operācijas komandieris nodrošina Padomes un PDK lēmumu pienācīgu un efektīvu īstenošanu, vajadzības gadījumā arī dod stratēģiskas norādes misijas vadītājam, un dod viņam padomus un tehnisku atbalstu.

4.  Norīkotais personāls turpina darboties pilnīgā norīkotājas valsts vai attiecīgas ES iestādes pakļautībā. Valstu iestādes civilajam operācijas komandierim uztic operatīvu personāla, grupu un vienību kontroli (OPCON).

5.  Civilajam operācijas komandierim ir vispārēja atbildība nodrošināt, lai ES pienācīgi pildītu pienākumu rūpēties par personālu.

6.  Vajadzības gadījumā civilais operācijas komandieris un ESĪP savā starpā apspriežas.

6. pants

Misijas vadītājs

1.  Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPM vadību un kontroli operācijas vietā, un to īsteno.

2.  Misijas vadītājs pēc civilā operācijas komandiera norādījumiem īsteno nosūtītāju dalībvalstu personāla, grupu un vienību vadību un kontroli, kā arī atbild par administratīviem un apgādes jautājumiem, arī par EUPM rīcībā nodotiem aktīviem, līdzekļiem un informāciju.

3.  Misijas vadītājs izdod norādes visam EUPM personālam, lai uz vietas efektīvi īstenotu EUPM, uzņemoties koordinācijas un ikdienas jautājumu risināšanu saskaņā ar stratēģiskiem civilā operācijas komandiera norādījumiem.

4.  Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPM budžeta īstenošanu. Par to misijas vadītājs slēdz līgumu ar Komisiju.

5.  Misijas vadītājs ir atbildīgs par personāla disciplināro kontroli. Norīkotā personāla disciplināro uzraudzību īsteno attiecīga valsts vai ES iestāde.

6.  Misijas vadītājs pārstāv EUPM teritorijā, kur ir jāveic operācija, un nodrošina tās pienācīgu pamanāmību.

7.  Vajadzības gadījumā misijas vadītājs saskaņo rīcību ar citiem ES darbību veicējiem, kas darbojas uz vietas. Neietekmējot komandķēdi, misijas vadītājs uz vietas saņem vietējas politiskas norādes no ESĪP.

7. pants

EUPM personāls

1.  EUPM personāla skaits un kompetence atbilst 2. pantā izklāstītajiem pamatuzdevumiem, 3. pantā izklāstītajiem svarīgākajiem misijas uzdevumiem un 4. pantā izklāstītajai struktūrai.

2.  EUPM personālu galvenokārt norīko dalībvalstis vai ES iestādes. Katra dalībvalsts vai ES iestāde sedz ar tās norīkotajiem darbiniekiem saistītās izmaksas, arī ceļa izdevumus uz dislokācijas vietu un no tās, algas, medicīnas aprūpes izdevumus un pabalstus, kas nav attiecīgas dienasnaudas, kā arī piemaksas par grūtībām un apdraudējumiem.

3.  Vajadzības gadījumā EUPM var pieņemt darbā arī starptautisku civilu personālu un vietēju personālu, ja dalībvalstu norīkotais personāls nenodrošina vajadzīgās funkcijas. Izņēmuma kārtā attiecīgi pamatotos gadījumos, ja no dalībvalstīm nav pieteikušies kvalificēti darbinieki, vajadzības gadījumā var pieņemt darbā iesaistītu trešo valstu valstspiederīgos.

4.  Personāls ievēro misijai īpaši izstrādātus, obligātus operatīvus drošības standartus un misijas drošības plānu, kas atbilst ES drošības politikai konkrētajā vietā. Ciktāl tas attiecas uz tādas klasificētas ES informācijas aizsardzību, kuru personālam uztic pienākumu izpildes gaitā, viss personāls respektē aizsardzības principus un obligātos standartus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. martā), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu ( 3 ) (turpmāk “Padomes drošības reglaments”).

8. pants

Misijas un EUPM personāla statuss

1.  Veic vajadzīgos pasākumus, lai EUPM darbības laikā spēku nezaudētu ES un BiH2002. gada 4. oktobra nolīgums par EUPM darbību Bosnijā un Hercegovinā.

2.  Dalībvalsts vai ES iestāde, kas ir norīkojusi kādu personāla locekli, ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar norīkojumu, ja sūdzību iesniedz personāla loceklis vai ir saņemta sūdzība par viņu. Attiecīgā valsts vai ES iestāde ir atbildīga par lietas ierosināšanu pret norīkoto personu.

3.  Nodarbinātības nosacījumus un starptautiskā un vietējā civilā personāla tiesības un pienākumus nosaka līgumos, ko misijas vadītājs noslēdz ar personāla locekļiem.

9. pants

Komandķēde

1.  EUPM kā krīzes pārvarēšanas operācijas struktūrai ir vienota komandķēde.

▼M1

2.  PDK Padomes un AP uzdevumā politiski kontrolē EUPM un nosaka tās stratēģisko virzību.

▼B

3.  Civilais operācijas komandieris PDK politiskā kontrolē un saskaņā ar tās stratēģiskām norādēm, un AP vadībā, ir stratēģisks EUPM komandieris, un tādā statusā dod norādes misijas vadītājam, kā arī viņu konsultē un tehniski atbalsta.

4.  Civilais operācijas komandieris ar AP starpniecību sniedz ziņojumus Padomei.

5.  Misijas vadītājs operācijas vietā vada un kontrolē EUPM, un darbojas civilā operācijas komandiera tiešā pakļautībā.

10. pants

Politiska kontrole un stratēģiska vadība

►M1  1.  Padomes un AP vārdā PDK politiski kontrolē un stratēģiski vada EUPM. ◄ Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus saskaņā ar Līguma 38. panta trešo daļu. Pilnvarojums paredz tiesības pēc AP priekšlikuma iecelt amatā misijas vadītāju un izdarīt CONOPS un OPLAN grozījumus. Padome patur tiesības pieņemt lēmumus par EUPM mērķiem un darbības izbeigšanu.

2.  PDK regulāri sniedz ziņojumus Padomei.

3.  PDK regulāri un pēc vajadzības saņem civilā operācijas komandiera un misijas vadītāja ziņojumus par jautājumiem, kas ir viņu kompetencē.

11. pants

Trešo valstu dalība

1.  Neskarot ES lēmumu pieņemšanas patstāvību un vienoto organizatorisko sistēmu, EUPM piedalīties var uzaicināt trešās valstis, ja tās sedz ar savu norīkoto personālu saistītas izmaksas, arī algas, visu risku apdrošināšanu, dienasnaudas un ceļa izdevumus uz BiH un no tās, kā arī vajadzības gadījumā piedalās EUPM darbības izmaksu segšanā.

2.  Trešām valstīm, kas piedalās EUPM, operācijas ikdienas vadībā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā dalībvalstīm.

3.  Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus par dalības piedāvājumu pieņemšanu un izveidot Palīdzības sniedzēju komiteju.

4.  Sīki izstrādātus mehānismus trešo valstu dalībai paredz nolīgumos, ko noslēdz saskaņā ar Līguma 37. pantu. AP var risināt sarunas par tādiem nolīgumiem. Ja ES ar kādu trešo valsti noslēdz nolīgumu, kurā paredz sistēmu attiecīgas trešās valsts dalībai ES krīžu pārvarēšanas operācijās, tādu nolīgumu piemēro attiecīgās misijas kontekstā.

12. pants

Finanšu mehānismi

1.  Finanšu atsauces summa ar EUPM saistīto izdevumu segšanai 2010. gadā ir EUR 14 100 000.

▼M1

Finanšu atsauces summa ar EUPM saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 17 600 000.

▼B

2.  Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam. Saskaņā ar Finanšu regulu misijas vadītājs var slēgt tehniskus nolīgumus ar dalībvalstīm, iesaistītām trešām valstīm un citiem iesaistītiem starptautiskiem darbību veicējiem par EUPM ekipējuma, pakalpojumu un telpu nodrošināšanu. Misijas vadītājs ir atbildīgs par noliktavas pārvaldību, kurā glabājas izmantojamās iekārtas, kas var tikt izmantotas arī steidzamām vajadzībām sakarā ar ESDP dislocēšanu. Piegādes konkursos var piedalīties iesaistīto trešo valstu un uzņēmējas valsts valstspiederīgie.

3.  Misijas vadītājs sniedz pilnīgu pārskatu Komisijai par darbībām, ko viņš veic saskaņā ar noslēgto līgumu.

4.  Finanšu mehānismos ņem vērā EUPM operatīvās vajadzības, tostarp ekipējuma saderību un komandu sadarbību.

5.  Ar EUPM saistītie izdevumi ir atbilstīgi no 2010. gada 1. janvāra.

13. pants

Drošība

1.  Civilais operācijas komandieris vada EUPM drošības pasākumu plānošanu, ar ko nodarbojas misijas vadītājs, un, saskaņojot darbības ar Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības biroju, nodrošina tiem pareizu un efektīvu īstenojumu saskaņā ar 5. un 9. pantu.

2.  Misijas vadītājs ir atbildīgs par EUPM drošību un EUPM piemērotu, obligātu drošības prasību ievērošanu saskaņā ar ES politiku par tāda personāla drošību, ko izvieto ārpus ES, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu un instrumentiem, kas to papildina.

3.  Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas ir pakļauta misijas vadītajam un kam ir ciešas darba attiecības ar Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības biroju.

4.  Misijas vadītājs četros reģionu papildu štābos ieceļ drošības ierēdņus, kas SMSO pakļautībā ir atbildīgi par attiecīgo EUPM elementu visu drošības aspektu ikdienas vadību.

5.  EUPM personāls pirms darbības sākšanas saskaņā ar OPLAN pabeidz obligātas drošības apmācības. Tāpat personālam uz vietas regulāri rīko zināšanu nostiprināšanas apmācības, ko organizē SMSO.

14. pants

Koordinācija

1.  Neskarot komandķēdi, misijas vadītājs, cieši koordinē darbības ar ES delegāciju BiH, nodrošinot konsekventas ES darbības BiH atbalstam.

2.  Misijas vadītājs cieši koordinē darbības ar ES pārstāvniecību vadītājiem BiH.

3.  Misijas vadītājs sadarbojas ar citiem starptautiskiem darbību veicējiem Bosnijā un Hercegovinā, jo īpaši ar EDSO, Eiropas Padomi un Starptautisko Kriminālizmeklēšanas apmācību palīdzības programmu (ICITAP).

15. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.  AP, ievērojot Padomes drošības reglamentu, attiecīgos gadījumos un saskaņā ar EUPM vajadzībām ir pilnvarots nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm klasificētu ES informāciju un EUPM vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE”.

2.  AP ir arī pilnvarots – ja rodas īpašas un steidzamas operatīvas vajadzības – saskaņā ar Padomes drošības reglamentu nodot uzņēmējai valstij klasificētu ES informāciju un EUPM vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE”. Visos pārējos gadījumos tādu informāciju un dokumentus uzņēmējai valstij nodod saskaņā ar procedūrām, kas atbilst līmenim, kādā uzņēmēja valsts sadarbojas ar ES.

3.  AP ir pilnvarots ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm nodot visus neklasificētus ES dokumentus par Padomes apspriedēm saistībā ar EUPM un uz ko saskaņā ar Padomes Reglamenta ( 4 ) 6. panta 1. punktu attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumus.

16. pants

Pārskatīšana

Pārskatīšanā, kas saskaņā ar CONOPS un OPLAN izvērtējuma kritērijiem notiek reizi sešos mēnešos, var pēc vajadzības pielāgot EUPM darbības.

17. pants

Informācijas analīzes un sakaru centrs

EUPM vajadzībām aktivizē Informācijas analīzes un sakaru centru.

18. pants

Stāšanās spēkā un ilgums

Šis lēmums stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro līdz no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim. Par 2011. gada budžetu Padome lemj atsevišķi.

19. pants

Publicēšana

1.  Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Saskaņā ar 10. panta 1. punktu pieņemtus PDK lēmumus par misijas vadītāja iecelšanu amatā arī publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.( 1 ) OV L 303, 21.11.2007., 40. lpp.

( 2 ) OV L 70, 13.3.2002., 1. lpp.

( 3 ) OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.

( 4 ) Padomes Lēmums 2006/683/EK, Euratom (2006. gada 15. septembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 285, 16.10.2006., 47. lpp.).