2009D0906 — LT — 06.12.2010 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2009/906/BUSP

2009 m. gruodžio 8 d.

dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje

(OL L 322, 9.12.2009, p.22)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/755/BUSP 2010 m. gruodžio 6 d.

  L 320

10

7.12.2010
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2009/906/BUSP

2009 m. gruodžio 8 d.

dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir HercegovinojeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/749/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje ( 1 ). Šie bendrieji veiksmai netenka galios 2009 m. gruodžio 31 d.

(2)

ESPM pavaldumo ir kontrolės struktūra neturėtų daryti poveikio misijos vadovo sutartiniams įsipareigojimams Komisijai dėl ESPM biudžeto vykdymo.

(3)

Siekiant vykdyti ESPM turėtų pradėti veikti Nuolatinės stebėsenos centras.

(4)

ESPM bus vykdoma sąlygomis, kai padėtis gali pablogėti ir galėtų pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Misija

1.  Europos Sąjungos policijos misija (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje, įsteigta Bendraisiais veiksmais 2002/210/BUSP ( 2 ), tęsiama nuo 2010 m. sausio 1 d.

2.  ESPM vykdoma pagal 2 straipsnyje apibrėžtą misijos apibūdinimą ir vykdo 3 straipsnyje nustatytas pagrindines užduotis.

2 straipsnis

Misijos apibūdinimas

ESPM, kuri yra platesnio užmojo įtvirtinti teisinę valstybę Bosnijoje ir Hercegovinoje bei regione dalis, išlaiko dalį anksčiau turėtų pajėgumų policijos reformos ir atskaitomybės srityse, tačiau visų pirma teikia paramą atitinkamoms Bosnijos ir Hercegovinos teisėsaugos įstaigoms kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, ypatingą dėmesį skirdama valstybės lygio teisėsaugos įstaigoms, policijos ir prokuratūros sąveikos stiprinimui bei regioniniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui.

ESPM teikia rekomendacijas dėl veiklos Europos Sąjungos (ES) specialiajam įgaliotiniui ir taip padeda jam eiti savo pareigas. Vykdydama savo veiklą ir naudodama savo tinklą šalyje, ESPM prisideda prie bendrų pastangų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES būtų išsamiai informuojama apie įvykius Bosnijoje ir Hercegovinoje.

ESPM vykdoma laikantis Bendrojo pamatinio susitarimo dėl taikos Bosnijoje ir Hercegovinoje 11 priede nurodytų bendrųjų tikslų, o jos tikslų padedama siekti taikant Europos bendrijos priemones.

3 straipsnis

Misijos pagrindinės užduotys

Siekiant įgyvendinti misiją, ESPM pagrindinės užduotys yra:

1. stiprinti teisėsaugos įstaigų, dalyvaujančių kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, veiklos gebėjimus ir bendrus pajėgumus;

2. remiantis sisteminiu požiūriu, teikti pagalbą ir paramą planuojant ir atliekant tyrimus, kurie vykdomi kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija;

3. prisidėti prie Bosnijos ir Hercegovinos baudžiamųjų bylų tyrimo gebėjimų vystymo ir juos skatinti;

4. stiprinti policijos ir prokuratūros bendradarbiavimą;

5. stiprinti policijos ir pataisos sistemos bendradarbiavimą;

6. prisidėti užtikrinant tinkamą atskaitomybės lygį.

4 straipsnis

Misijos struktūra

1.  ESPM struktūra yra tokia:

a) pagrindinė būstinė Sarajeve, kurią sudaro misijos vadovas ir Operacijų plane (OPLAN) numatytas personalas;

b) keturi regioniniai biurai Sarajeve, Bania Lukoje, Mostare ir Tuzloje;

c) vadovaujančiojo personalo lygio ir kitų esminių lygių, kurie laikomi reikalingais, padaliniai atitinkamose teisėsaugos įstaigose, dalyvaujančiose kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija (Valstybinėje tyrimų ir apsaugos agentūroje, pasienio policijoje, netiesioginių mokesčių institucijoje, policijos koordinavimo direktorate, valstybės generalinėje prokuratūroje ir t. t.).

2.  Ši struktūra smulkiau apibūdinama OPLAN. Taryba patvirtina operacijos koncepciją (CONOPS) ir OPLAN.

5 straipsnis

Civilinės operacijos vadas

1.  Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro (CPCC) direktorius yra ESPM civilinės operacijos vadas.

2.  Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato Politinis ir saugumo komitetas (PSK) bendrai vadovaujant Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – Vyriausiasis įgaliotinis), strateginiu lygiu vadovauja ESPM ir vykdo jos kontrolę.

3.  Civilinės operacijos vadas užtikrina tinkamą ir veiksmingą Tarybos sprendimų ir PSK sprendimų įgyvendinimą, įskaitant strateginiu lygiu reikiamų nurodymų misijos vadovui davimą, pastarąjį konsultuodamas bei teikdamas jam techninę pagalbą.

4.  Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms valdžios institucijoms ar atitinkamai ES institucijai. Nacionalinės valdžios institucijos perduoda savo personalo, grupių ir padalinių operacinį valdymą (OPCON) civilinės operacijos vadui.

5.  Civilinės operacijos vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad būtų tinkamai atlikta ES pareiga rūpintis savo personalu.

6.  Civilinės operacijos vadas ir ES specialusis įgaliotinis prireikus vienas su kitu konsultuojasi.

6 straipsnis

Misijos vadovas

1.  Misijos vadovas yra atsakingas už ESPM, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje.

2.  Misijos vadovas vadovauja civilinės operacijos vado paskirtiems prisidedančiųjų valstybių personalui, grupėms ir padaliniams, juos kontroliuoja, taip pat prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę, be kita ko, už misijai suteiktą turtą, išteklius ir informaciją.

3.  Misijos vadovas teikia nurodymus visam ESPM personalui dėl veiksmingo ESPM vykdymo veiksmų vietoje, būdamas atsakingas už ESPM koordinavimą bei kasdienį administravimą, laikydamasis civilinės operacijos vado nurodymų strateginiu lygiu.

4.  Misijos vadovas yra atsakingas už ESPM biudžeto vykdymą. Šiuo tikslu misijos vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

5.  Misijos vadovas yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

6.  Misijos vadovas atstovauja ESPM operacijų srityje ir užtikrina tinkamą informavimą apie ją.

7.  Misijos vadovas atitinkamai koordinuoja savo veiklą su kitais ES subjektais veiksmų vietoje. Misijos vadovui, nepažeidžiant pavaldumo tvarkos, vietos politines gaires suteikia ES specialusis įgaliotinis.

7 straipsnis

ESPM personalas

1.  ESPM darbuotojų skaičius ir kompetencija turi atitikti 2 straipsnyje nurodytą misijos apibūdinimą, 3 straipsnyje nurodytas pagrindines užduotis ir 4 straipsnyje nurodytą struktūrą.

2.  ESPM personalą sudaro visų pirma valstybių narių ar ES institucijų komandiruoti darbuotojai. Kiekviena valstybė narė ar ES institucija padengia išlaidas, susijusias su visais jų komandiruotais darbuotojais, įskaitant kelionės į dislokavimo vietą bei grįžimo iš jos išlaidas, atlyginimus, sveikatos draudimą ir išmokas, išskyrus taikomus dienpinigius ir išmokas dėl sunkumų bei rizikos.

3.  Jeigu valstybių narių komandiruoti darbuotojai reikiamų funkcijų įvykdyti negali, ESPM prireikus gali pagal sutartį įdarbinti tarptautinius civilius darbuotojus ir vietos darbuotojus. Išskirtiniais atvejais, kai tai tinkamai pagrįsta, nesant tinkamų pareiškimų iš valstybių narių, prireikus pagal sutartį gali būti įdarbinami dalyvaujančiųjų trečiųjų valstybių piliečiai.

4.  Visi darbuotojai laikosi misijos specialių minimalių veikimo saugumo standartų ir misijos saugumo plano, kuriuo remiama ES saugumo veiksmų vietoje politika. Siekdami apsaugoti ES įslaptintą informaciją, kuri personalui yra patikėta vykdant pareigas, visi personalo nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo ( 3 ) (toliau –Tarybos saugumo nuostatai).

8 straipsnis

ESPM ir jos personalo statusas

1.  Imamasi būtinų priemonių, kad 2002 m. spalio 4 d. ES ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl ESPM veiklos Bosnijoje ir Hercegovinoje būtų pratęstas ESPM trukmės laikotarpiui.

2.  Valstybė ar ES institucija, komandiravusi personalo narį, yra atsakinga už bet kurias su komandiruote susijusias darbuotojo pretenzijas ar pretenzijas dėl darbuotojo. Atitinkama valstybė ar ES institucija yra atsakinga už ieškinio iškėlimą komandiruotam asmeniui.

3.  Tarptautinių ir vietos civilių darbuotojų įdarbinimo sąlygos ir teisės bei pareigos nustatomos sutartyse, kurias misijos vadovas sudaro su personalo nariais.

9 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.  ESPM struktūra turi vieningą pavaldumo tvarką, būdingą krizių valdymo operacijai.

▼M1

2.  Tarybos ir Vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe, PSK vykdo ESPM politinę kontrolę ir strategiškai jai vadovauja.

▼B

3.  Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK, bendrai vadovaujant Vyriausiajam įgaliotiniui, yra ESPM vadas strateginiu lygiu ir vykdydamas šias pareigas duoda nurodymus misijos vadovui, teikia jam konsultacijas ir techninę paramą.

4.  Civilinės operacijos vadas atsiskaito Tarybai per Vyriausiąjį įgaliotinį.

5.  Misijos vadovas vadovauja ESPM ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje bei yra tiesiogiai pavaldus civilinės operacijos vadui.

10 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

►M1  1.  Tarybos ir Vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe, PSK vykdo ESPM politinę kontrolę ir strategiškai jai vadovauja. ◄ Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 38 straipsnio trečią pastraipą. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus Vyriausiojo įgaliotinio siūlymu skirti misijos vadovą bei iš dalies keisti CONOPS ir OPLAN. Tarybai paliekami įgaliojimai spręsti dėl ESPM tikslų ir jos nutraukimo.

2.  PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.  PSK reguliariai ir prireikus gauna civilinės operacijos vado ir misijos vadovo ataskaitas jų atsakomybei tenkančiais klausimais.

11 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.  Nepažeidžiant Sąjungos sprendimų priėmimo savarankiškumo ir jos bendros institucinės struktūros, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie ESPM su sąlyga, kad jos padengia su savo komandiruotais darbuotojais susijusias išlaidas, įskaitant atlyginimus, draudimą nuo visų rizikos rūšių, dienpinigius ir kelionės į Bosniją ir Hercegoviną bei grįžimo iš jos išlaidas, taip pat prireikus prisideda prie ESPM einamųjų išlaidų padengimo.

2.  Prie ESPM prisidedančios trečiosios valstybės turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę ESPM veiklą kaip ir valstybės narės.

3.  Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų priėmimo ir įsteigti Prisidedančiųjų valstybių komitetą.

4.  Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimais, kurie sudaromi pagal Sutarties 37 straipsnį. Vyriausiasis įgaliotinis gali vesti derybas dėl tokių susitarimų. Jei ES ir trečioji valstybė sudaro susitarimą, nustatantį tos trečiosios valstybės dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygas, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant misiją.

12 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.  Orientacinė finansavimo suma 2010 m., skirta su ESPM susijusioms išlaidoms padengti, yra 14 100 000 eurų.

▼M1

ESPM išlaidoms nuo 2011 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Visos išlaidos tvarkomos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas Bendrijos taisykles ir procedūras. Laikydamasis Finansinio reglamento, misijos vadovas gali sudaryti techninius susitarimus su valstybėmis narėmis, dalyvaujančiomis trečiosiomis valstybėmis ir kitais tarptautiniais subjektais dėl įrangos, paslaugų ir patalpų tiekimo ESPM. Misijos vadovas atsako už naudojamos įrangos, kuri taip pat gali būti naudojama neatidėliotinoms dislokavimo pagal Europos saugumo ir gynybos politiką reikmėms, sandėliavimą. Dalyvaujančių trečiųjų valstybių ir priimančiosios šalies subjektams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo.

3.  Misijos vadovas už veiklą, vykdomą pagal jo sudarytą sutartį, yra visiškai atskaitingas Komisijai; pastaroji vykdo jo veiklos priežiūrą.

4.  Finansinės priemonės turi atitikti ESPM veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių veiklos tarpusavio suderinamumą.

5.  Su ESPM susijusios išlaidos padengiamos nuo 2010 m. sausio 1 d.

13 straipsnis

Saugumas

1.  Civilinės operacijos vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina jų tinkamą bei veiksmingą įgyvendinimą ESPM pagal 5 ir 9 straipsnius, koordinuodamas savo veiklą su Tarybos Generalinio sekretoriato saugumo tarnyba.

2.  Misijos vadovas yra atsakingas už ESPM saugumą ir užtikrinimą, kad būtų laikomasi ESPM taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal ES politiką dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmų pagal Sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.  Misijos vadovui padeda vyresnysis už misijos saugumą atsakingas pareigūnas, kuris yra atskaitingas misijos vadovui ir palaiko glaudžius darbinius santykius su Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba.

4.  Misijos vadovas keturiuose regioniniuose misijos biuruose skiria už saugumą toje vietoje atsakingus pareigūnus, kurie, prižiūrimi vyresniojo už misijos saugumą atsakingo pareigūno, yra atsakingi už atitinkamų ESPM dalių visų saugumo aspektų kasdienį administravimą.

5.  Pagal OPLAN ESPM darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymo saugumo klausimais kursuose. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, organizuojamuose vyresniojo už misijos saugumą atsakingo pareigūno.

14 straipsnis

Koordinavimas

1.  Nepažeidžiant pavaldumo tvarkos, misijos vadovas savo veiksmus glaudžiai derina su ES delegacija Bosnijoje ir Hercegovinoje, kad būtų užtikrintas ES veiksmų Bosnijai ir Hercegovinai remti nuoseklumas.

2.  Misijos vadovas glaudžiai derina veiksmus su ES misijų Bosnijoje ir Hercegovinoje vadovais.

3.  Misijos vadovas bendradarbiauja su kitais šalyje veikiančiais tarptautiniais subjektais, pirmiausia su ESBO, Europos Taryba ir Tarptautine pagalbine mokomąja programa baudžiamųjų nusikaltimų tyrimo srityje (ICITAP).

15 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.  Tinkamais atvejais ir atsižvelgiant į ESPM reikmes, Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiama teisė teikti trečiosioms valstybėms, susijusioms su šiuo sprendimu, ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE“ lygio slaptumo žyma, parengtus ESPM tikslais, laikantis Tarybos saugumo nuostatų.

2.  Atsiradus konkrečioms ir su veikla susijusioms neatidėliotinoms reikmėms, Vyriausiajam įgaliotiniui taip pat suteikiama teisė teikti priimančiai valstybei ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE“ lygio slaptumo žyma, parengtus ESPM tikslais, laikantis Tarybos saugumo nuostatų. Visais kitais atvejais tokia informacija ir dokumentai priimančiai valstybei pateikiami laikantis atitinkamų priimančios valstybės ir ES bendradarbiavimo procedūrų.

3.  Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiama teisė teikti trečiosioms valstybėms, susijusioms su šiuo sprendimu, visus neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos posėdžiais, kuriuose buvo svarstomi su ESPM susiję klausimai, ir kuriems pagal Tarybos darbo taisyklių ( 4 ) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

16 straipsnis

Peržiūra

Kas šešis mėnesius atliekama peržiūra, laikantis CONOPS ir OPLAN nustatytų vertinimo kriterijų, sudaro galimybę prireikus daryti ESPM veiklos pakeitimus.

17 straipsnis

Nuolatinės stebėsenos centras

Siekiant vykdyti ESPM, savo veiklą pradeda Nuolatinės stebėsenos centras.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir trukmė

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Dėl 2011 m. biudžeto Taryba sprendžia atskirai.

19 straipsnis

Paskelbimas

1.  Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  PSK sprendimai pagal 10 straipsnio 1 dalį dėl misijos vadovo skyrimo taip pat skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.( 1 ) OL L 303, 2007 11 21, p. 40.

( 2 ) OL L 70, 2002 3 13, p. 1.

( 3 ) OL L 101, 2001 4 11, p. 1.

( 4 ) 2006 m. rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimas 2006/683/EB, Euratomas, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 285, 2006 10 16, p. 47).