2009D0906 — HU — 06.12.2010 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2009/906/KKBP HATÁROZATA

(2009. december 8.)

az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM)

(HL L 322, 9.12.2009, p.22)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2010/755/KKBP HATÁROZATA (2010. december 6.)

  L 320

10

7.12.2010
▼B

A TANÁCS 2009/906/KKBP HATÁROZATA

(2009. december 8.)

az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM)AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 19-én elfogadta az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM) szóló 2007/749/KKBP együttes fellépést ( 1 ). Az együttes fellépés 2009. december 31-én hatályát veszti.

(2)

Az EUPM parancsnoklási és ellenőrzési struktúrája nem érinti a misszióvezetőnek az EUPM költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a Bizottsággal szemben vállalt szerződéses kötelezettségét.

(3)

Az EUPM-be be kell vonni a figyelőszolgálatot.

(4)

Az EUPM végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbra fordulhat, és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Célkitűzések

(1)  Az Európai Unió 2010. január 1-jei kezdettel meghosszabbítja a 2002/210/KKBP együttes fellépéssel ( 2 ) létrehozott Bosznia-Hercegovinában folytatott európai uniós rendfenntartó missziót (EUPM).

(2)  Az EUPM a 2. cikkben meghatározott megbízatásával összhangban tevékenykedik, és a 3. cikkben meghatározott kulcsfontosságú feladatokat hajtja végre.

2. cikk

Megbízatás

Az EUPM – a Bosznia-Hercegovinával és a régióval kapcsolatos szélesebb értelemben vett jogállami megközelítés részeként – elsődlegesen Bosznia-Hercegovina megfelelő bűnüldöző szerveinek nyújt segítséget a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben, különös hangsúlyt fektetve mindenekelőtt az állami szintű bűnüldöző szervekre, a rendőrség és az ügyészség közötti kapcsolatok megerősítésére, valamint a regionális és nemzetközi együttműködésre, miközben csökkentett képességeket tart fenn a rendőrségi reform és az elszámoltathatóság területén.

Az EUPM operatív tanácsadást nyújt az Európai Unió Különleges Képviselője (EUKK) számára, hogy segítse azt feladatának ellátásában. A tevékenységén és az országon belül kialakított hálózatán keresztül az EUPM hozzájárul azokhoz az átfogó erőfeszítésekhez, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy az EU teljes körű tájékoztatást kapjon a bosznia-hercegovinai fejleményekről.

Az EUPM a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó a békére vonatkozó átfogó keret megállapodás 11. mellékletében foglalt általános célkitűzésekkel összhangban működik, és célkitűzéseit az Európai Közösség eszközeivel támogatják.

3. cikk

A misszió kulcsfontosságú feladatai

A misszió megvalósítása érdekében az EUPM kulcsfontosságú feladatai az alábbiak:

1. a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben részt vevő bűnüldöző szervek műveleti képességének és együttes képességeinek erősítése;

2. a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos nyomozati eljárások szisztematikus megközelítés keretében történő megtervezésének és lefolytatásának segítése és támogatása;

3. Bosznia-Hercegovina bűnügyi nyomozati képességei fejlesztésének segítése és előmozdítása;

4. a rendőrség és az ügyészség közötti együttműködés erősítése;

5. a rendőrség és a büntetés-végrehajtási rendszer közötti együttműködés erősítése;

6. az elszámoltathatóság megfelelő szintjének biztosításához való hozzájárulás.

4. cikk

A misszió felépítése

(1)  Az EUPM felépítése a következő:

a) a szarajevói főparancsnokság, amely a misszióvezetőből és a műveleti tervben meghatározott személyi állományból áll;

b) négy regionális iroda Szarajevóban, Banja Lukában, Mostarban és Tuzlában;

c) a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben részt vevő bűnüldöző szervek (Állami Információszerzési és Védelmi Hivatal, Határrendészet, közvetett adózásért felelős hatóság, a rendőrségi koordinációért felelős igazgatóság, Államügyészi Hivatal, stb. felsővezetői és szükség esetén más kulcsfontosságú egységei mellé telepített egységek.

(2)  A műveleti terv további részletes rendelkezéseket tartalmaz ezen elemekre vonatkozóan. A műveleti koncepciót (CONOPS) és a műveleti tervet a Tanács hagyja jóvá.

5. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)  Az EUPM polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat (CPCC) igazgatója.

(2)  A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének átfogó felügyelete alatt – stratégiai szintű parancsnokságot és felügyeletet gyakorol az EUPM felett.

(3)  A polgári műveleti parancsnok biztosítja a Tanács és a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtását, adott esetben a misszióvezetőnek kiadott stratégiai szintű utasítások, valamint a misszióvezetőnek adott tanács és technikai támogatás révén is.

(4)  A teljes kirendelt állomány a kirendelő állam nemzeti hatóságainak vagy az uniós intézménynek a teljes körű parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását (OPCON) a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(5)  A polgári műveleti parancsnok teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az EU gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(6)  A polgári műveleti parancsnok és az EUKK szükség szerint konzultál egymással.

6. cikk

A misszióvezető

(1)  A misszióvezető tartozik felelősséggel az EUPM-ért, és gyakorolja annak helyszíni parancsnoklását és ellenőrzését.

(2)  A misszióvezető gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti parancsnoklást és ellenőrzést, valamint ellátja az EUPM rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő adminisztratív és logisztikai feladatokat.

(3)  A misszióvezető – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUPM hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad az EUPM teljes személyzetének, koordinálja a műveleteket, és ellátja a napi irányítást.

(4)  A misszióvezető felel az EUPM költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)  A misszióvezető felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjai tekintetében fegyelmi eljárást az érintett nemzeti vagy uniós hatóság folytathat.

(6)  A misszióvezető képviseli az EUPM-et a műveleti területen, és biztosítja ennek megfelelő láthatóságát.

(7)  Adott esetben a misszióvezető feladata a helyszínen jelen lévő egyéb uniós szereplőkkel való koordináció. Az EUKK – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – helyi politikai iránymutatást nyújt az EUPM vezetőjének.

7. cikk

Az EUPM személyi állománya

(1)  Az EUPM személyi állományának létszáma és hatásköre összhangban áll a 2. cikkben meghatározott megbízatással, a 3. cikkben meghatározott kulcsfontosságú feladatokkal és a 4. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)  Az EUPM személyi állományát elsősorban a tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki. Minden tagállam vagy uniós intézmény maga viseli az általa kiküldött személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a kiküldetési helyre történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, a fizetést, az orvosi ellátást és – a napidíjak, a nehézségi és kockázati pótlékok kivételével – a juttatásokat.

(3)  Az EUPM szükség szerint, szerződéses alapon alkalmazhat nemzetközi polgári és helyi személyzetet, amennyiben a szükséges funkciókat a tagállamok által kirendelt személyzet nem látja el. Kivételesen, kellően indokolt esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően képzett jelentkező a tagállamokból, a részt vevő harmadik államok állampolgárai is toborozhatók szerződéses alapon.

(4)  A személyzet valamennyi tagja köteles betartani a misszióra vonatkozó minimális biztonsági műveleti követelményeket, valamint a misszióval kapcsolatos, az EU helyszíni biztonságra vonatkozó politikáját támogató biztonsági tervet. A feladatuk ellátása során a birtokukba kerülő EU minősített információk védelme tekintetében a személyzet tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban ( 3 ) (a Tanács biztonsági szabályzata) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

8. cikk

A misszió és az EUPM személyi állományának jogállása

(1)  Meg kell hozni a szükséges intézkedéseket az EUPM tevékenységéről szóló, az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina között 2002. október 4-én kötött megállapodásnak az EUPM időtartama alatti további alkalmazására.

(2)  A személyi állomány tagjait kirendelő tagállam vagy EU-intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely követelés rendezéséért. A szóban forgó tagállam vagy EU-intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

(3)  A nemzetközi és helyi szerződéses személyi állomány alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszióvezető/rendőrbiztos és a személyi állomány tagja közötti szerződésben kell meghatározni.

9. cikk

A parancsnoki lánc

(1)  Az EUPM mint válságkezelési művelet, egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

▼M1

(2)  A Tanács és a főképviselő felelőssége mellett a PBB gyakorolja az EUPM politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

▼B

(3)  A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint a főképviselő átfogó felügyelete alatt – az EUPM stratégiai szintű parancsnoka, és e minőségében utasításokat ad a misszióvezetőnek, valamint tanácsokkal és technikai támogatással látja el.

(4)  A polgári műveleti parancsnok a főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak.

(5)  Helyi szinten a misszióvezető gyakorolja az EUPM feletti parancsnoklást és ellenőrzést, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

10. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

►M1  (1)  A Tanács és a főképviselő felelőssége mellett a PBB gyakorolja az EUPM politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. ◄ A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 38. cikkének harmadik bekezdése alapján hozza meg a vonatkozó határozatokat. E felhatalmazás a misszióvezetőnek a főképviselő javaslata alapján történő kinevezésére, valamint a CONOPS és a műveleti terv módosítására is vonatkozik. Az EUPM céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(2)  A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)  A polgári műveleti parancsnok és a misszióvezető rendszeresen és szükség szerint jelentést tesz a PBB részére a hatáskörükbe tartozó kérdésekről.

11. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)  Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül harmadik államok felkérést kaphatnak az EUPM-ban való közreműködésre, feltéve, hogy viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, a teljes körű biztosítást, a napidíjakat, valamint a Bosznia-Hercegovinába való beutazás és az onnan történő kiutazás költségeit is, továbbá megfelelő módon hozzájárulnak a misszió működési költségeihez.

(2)  Az EUPM-hez hozzájáruló harmadik államokat az EUPM napi irányítását illetően a tagállamokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

(3)  A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy hozza meg a megfelelő határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról és hozza létre a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)  A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 37. cikkének megfelelően megkötött megállapodások hatálya alá tartoznak. Az elnökség munkáját segítő főképviselő tárgyalásokat folytathat ilyen megállapodásokról. Amennyiben az EU és egy harmadik állam uniós válságkezelési műveletekben való részvételre vonatkozó keretmegállapodást köt, az adott megállapodás rendelkezései alkalmazandók az EUPM vonatkozásában is.

12. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)  Az EUPM-mel kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2010-re 14 100 000 EUR.

▼M1

A Bosznia-Hercegovinában folytatott EUPM-mel kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2011. január 1-jétől2011. december 31-ig terjedő időszakra 17 600 000 EUR.

▼B

(2)  Valamennyi kiadást az EU általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni. A misszióvezető – a költségvetési rendelettel összhangban – technikai megállapodásokat köthet a tagállamokkal, részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EUPM számára való beszerzését illetően. A misszióvezető felelős azon raktár igazgatásáért, amelyben olyan használt felszereléseket tartanak, amelyek különböző EBVP-telepítések sürgős követelményeinek teljesítésére is használhatók. Részt vevő harmadik államok állampolgárai valamint a fogadó ország állampolgárai is pályázhatnak szerződéskötésre.

(3)  A misszióvezető a szerződése keretében végzett tevékenységeiről teljes körű jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a misszióvezető tevékenységét.

(4)  A pénzügyi rendelkezések tiszteletben tartják az EUPM operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását is.

(5)  Az EUPM-mel kapcsolatos költségek 2010. január 1-jétől számolhatók el.

13. cikk

Biztonság

(1)  A polgári műveleti parancsnok – az 5a. és a 9. cikkel összhangban, a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatalával együttműködve – irányítja a biztonsági intézkedések misszióvezető általi tervezését, és biztosítja azoknak az EUPM érdekében történő megfelelő és eredményes végrehajtását.

(2)  A misszióvezető felel az EUPM biztonságáért, valamint az Európai Unióról szóló szerződés V. címe és az azt támogató jogi eszközök értelmében az EU-n kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politika alapján az EUPM tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért.

(3)  A misszióvezető munkáját az EUPM biztonságáért felelős tisztviselő (Senior Mission Security Officer, SMSO) segíti, aki a misszióvezetőnek tesz jelentést és aki a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatalával is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)  A misszióvezető területi biztonsági tisztviselőket nevez ki a négy regionális irodába, akik az SMSO felügyelete alatt felelnek az EUPM adott elemei valamennyi biztonsági vonatkozásának napi irányításáért.

(5)  Az EUPM személyi állománya tevékenységének megkezdése előtt – a műveleti tervvel összhangban – kötelező biztonsági képzésen vesz részt. Ezenkívül az SMSO által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesznek.

14. cikk

Koordináció

(1)  A parancsnoki lánc sérelme nélkül a misszióvezető az EU boszniai-hercegovinai küldöttségével szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EU Bosznia-Hercegovinát támogató fellépése következetességének biztosítása érdekében.

(2)  A misszióvezető szorosan összehangolja tevékenységét uniós missziók vezetőivel Bosznia-Hercegovinában.

(3)  A misszióvezető együttműködik az országban jelen lévő egyéb nemzetközi szereplőkkel, különösen az EBESZ-szel, az Európa Tanáccsal és a Nemzetközi Bűnüldözési Oktatási Segítségnyújtási Programmal (ICITAP).

15. cikk

Minősített információ kiadása

(1)  A főképviselő szükség szerint, valamint az EUPM operatív igényeinek és a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően jogosult az EUPM céljára készült EU-s minősített információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(2)  Különleges és azonnali operatív igény esetén a főképviselő – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően – jogosult a fogadó állam részére is átadni az EUPM céljára készült EU-s minősített információkat és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig. Minden más esetben ilyen információknak és dokumentumoknak a fogadó állam részére történő átadására a fogadó államnak az EU-val folytatott együttműködésére vonatkozó megfelelő eljárások szerint kerül sor.

(3)  A főképviselő jogosult az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére az EUPM-mel kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített, a Tanács eljárási szabályzata ( 4 ) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó EU-s dokumentumok átadására.

16. cikk

Felülvizsgálat

A CONOPS-ban és a műveleti tervben meghatározott értékelési kritériumokkal összhangban hathavonta végzett felülvizsgálat lehetővé teszi az EUPM tevékenységeinek szükség szerinti módosítását.

17. cikk

Figyelőszolgálat

Az EUPM tekintetében be kell vonni a figyelőszolgálatot.

18. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt az együttes fellépést 2010. január 1-től2011. december 31-ig kell alkalmazni. A 2011. évi költségvetésről a Tanács külön határoz.

19. cikk

Közzététel

(1)  Ezt a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(2)  A PBB-nek a misszióvezető kinevezésével kapcsolatos, a 10. cikk (1) bekezdése szerinti határozatait szintén ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.( 1 ) HL L 303., 2007.11.21., 40. o.

( 2 ) HL L 70., 2002.3.13., 1. o.

( 3 ) HL L 101., 2001.4.11., 1. o.

( 4 ) A Tanács 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.).