2009D0906 — FI — 06.12.2010 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/906/YUTP,

tehty 8 päivänä joulukuuta 2009,

Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa

(EYV L 322, 9.12.2009, p.22)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/755/YUTP, annettu 6 päivänä joulukuuta 2010,

  L 320

10

7.12.2010
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/906/YUTP,

tehty 8 päivänä joulukuuta 2009,

Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja HertsegovinassaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan sekä 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä marraskuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/749/YUTP Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa ( 1 ). Yhteisen toiminnan voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009.

(2)

EUPM:n johtamisjärjestely ei saisi rajoittaa EUPM:n talousarvion toteuttamista koskevia operaation johtajan sopimusvelvoitteita komissiota kohtaan.

(3)

Valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) olisi aktivoitava EUPM:ää varten.

(4)

EUPM- toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa määrättyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Tehtävät

1.  Jatketaan yhteisellä toiminnalla 2002/210/YUTP ( 2 ) perustettua Euroopan unionin poliisioperaatiota (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa 1 päivästä tammikuuta 2010.

2.  EUPM toimii 2 artiklassa olevan tehtävänmäärittelyn mukaisesti ja toteuttaa 3 artiklassa määritetyt keskeiset tehtävät.

2 artikla

Operaation tehtävänmäärittely

Osana laajempaa oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvää lähestymistapaa Bosnia ja Hertsegovinassa ja sen lähialueella EUPM säilyttää voimavaroja poliisialan uudistuksen ja vastuuvelvollisuuden aloilla, mutta tukee ensisijaisesti asiaankuuluvia lainvalvontaviranomaisia järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjunnassa keskittyen erityisesti valtion tason lainvalvontaviranomaisten toimintaan, poliisin ja syyttäjälaitoksen välisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

EUPM antaa EU:n erityisedustajalle operatiivisia neuvoja tukeakseen häntä hänen tehtävässään. EUPM osallistuu maassa työllään ja verkostonsa avulla yleisiin pyrkimyksiin varmistaa, että EU saa perusteellista tietoa Bosnia ja Hertsegovinan tapahtumista.

EUPM toimii Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen liitteessä 11 olevien yleisten tavoitteiden mukaisesti, ja sen tavoitetta tuetaan Euroopan yhteisön välineiden avulla.

3 artikla

Operaation keskeiset tehtävät

EUPM:n keskeiset tehtävät operaation toteuttamiseksi ovat seuraavat:

1) lisätään järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjuntaan osallistuvien lainvalvontaviranomaisten operatiivisia voimavaroja ja yhteisiä valmiuksia;

2) annetaan järjestelmällisellä tavalla apua ja tukea järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjuntaan liittyvän tutkinnan suunnittelulle ja suorittamiselle;

3) autetaan ja edistetään Bosnia ja Hertsegovinan rikostutkintavalmiuksien kehittämistä;

4) tehostetaan poliisin ja syyttäjälaitoksen välistä yhteistyötä;

5) tehostetaan poliisin ja vankeinhoitojärjestelmän välistä yhteistyötä;

6) osallistutaan asianmukaisen vastuutason varmistamiseen.

4 artikla

Operaation rakenne

1.  EUPM:n rakenne on seuraava:

a) päämaja Sarajevossa, jossa toimivat operaation johtaja sekä henkilöstöä operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti;

b) neljä alueellista toimistoa Sarajevossa, Banja Lukassa, Mostarissa ja Tuzlassa;

c) toimitiloja asiaankuuluvissa järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjuntaan osallistuvissa lainvalvontaviranomaisissa ylimmän johdon tasolla sekä muilla tarpeellisiksi katsotuilla keskeisillä tasoilla (valtion tutkinta- ja suojeluvirasto, rajapoliisi, välillistä verotusta käsittelevä viranomainen, poliisikoordinoinnin osasto, valtionsyyttäjänvirasto jne.).

2.  Näitä osia käsitellään tarkemmin operaatiosuunnitelman yksityiskohtaisissa järjestelyissä. Neuvosto hyväksyy operaation toiminta-ajatuksen (CONOPS) ja operaatiosuunnitelman.

5 artikla

Siviilioperaatiokomentaja

1.  Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) johtaja toimii siviilioperaatiokomentajana EUPM:ssä.

2.  Siviilioperaatiokomentaja vastaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yleisen toimivallan alaisuudessa EUPM:n strategisen tason johtamisjärjestelystä.

3.  Siviilioperaatiokomentaja varmistaa, että neuvoston päätökset, mukaan lukien PTK:n päätökset, pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön myös antamalla tarvittaessa operaation johtajalle strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

4.  Kaikki lähetetyn henkilöstön jäsenet pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten tai asianomaisen EU:n toimielimen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöä, ryhmiä ja yksikköjä koskevan operatiivisen johtosuhteen (OPCON) siviilioperaatiokomentajalle.

5.  Siviilioperaatiokomentajalla on kokonaisvastuu siitä, että EU:n huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

6.  Siviilioperaatiokomentaja ja EU:n erityisedustaja kuulevat toisiaan tarvittaessa.

6 artikla

Operaation johtaja

1.  Operaation johtaja vastaa EUPM:stä ja sen johtamisjärjestelystä operaatioalueella.

2.  Operaation johtajalla on siviilioperaatiokomentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu EUPM:n käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.  Operaation johtaja antaa EUPM:n koko henkilöstölle ohjeet EUPM:n toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla operaatioalueella ja vastaa EUPM:n koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista noudattaen siviilioperaatiokomentajan strategisen tason ohjeita.

4.  Operaation johtaja vastaa EUPM:n talousarvion toteuttamisesta. Tätä varten operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.  Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen tai EU:n viranomainen vastaa kurinpitotoimista.

6.  Operaation johtaja edustaa EUPM:ää operaatioalueella ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.

7.  Operaation johtaja toimii tarvittaessa koordinoidusti muiden alueella olevien EU:n toimijoiden kanssa. Operaation johtaja saa EU:n erityisedustajalta paikallisia oloja koskevaa poliittista ohjeistusta, mikä ei kuitenkaan vaikuta komentoketjuun.

7 artikla

EUPM:n henkilöstö

1.  EUPM:n henkilöstön lukumäärä ja toimivaltuudet määritetään 2 artiklassa olevan tehtävänmäärittelyn, 3 artiklassa määritettyjen operaation keskeisten tehtävien ja 4 artiklassa määritetyn rakenteen mukaisesti.

2.  EUPM muodostuu pääasiassa jäsenvaltioiden tai EU:n toimielinten lähettämästä henkilöstöstä. Kukin jäsenvaltio tai EU:n toimielin vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista asemapaikkaan ja takaisin, palkoista, terveydenhuollosta sekä kulukorvauksista, lukuun ottamatta asiaankuuluvia päivärahoja, sekä vaikeiden ja vaarallisten olosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista.

3.  EUPM voi myös ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä tarpeen mukaan, jos jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä ei ole huolehtimaan tarvittavista tehtävistä. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien maiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa tarvittaessa palvelukseen sopimuspohjaisesti.

4.  Kaikkien henkilöstön jäsenten on noudatettava operaatiokohtaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä kentällä tapahtuvan toiminnan turvallisuutta koskevaa EU:n politiikkaa tukevaa operaation turvallisuussuunnitelmaa. Kaikkien henkilöstön jäsenten on tehtävissään haltuunsa saamien EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisen osalta noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY ( 3 ), jäljempänä ”neuvoston turvallisuussäännöt”, säädettyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

8 artikla

Operaation ja EUPM:n henkilöstön asema

1.  Suoritetaan tarvittavat järjestelyt Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa 4 päivänä lokakuuta 2002 EU:n sekä Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamiseksi EUPM:n keston ajaksi.

2.  Henkilöstön jäsenen lähettänyt valtio tai EU:n toimielin vastaa tämän lähettämiseen liittyvien, asianomaisen esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen valtio tai EU:n toimielin on vastuussa sellaisten menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

3.  Kansainvälisen ja paikallisen siviilihenkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet määritetään operaation johtajan ja henkilöstön jäsenen välisissä sopimuksissa.

9 artikla

Komentoketju

1.  EUPM:llä on kriisinhallintaoperaationa yhtenäinen komentoketju.

▼M1

2.  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) vastaa neuvoston sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

▼B

3.  Siviilioperaatiokomentaja toimii PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yleisen toimivallan alaisuudessa EUPM:n strategisen tason komentajana ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.  Siviilioperaatiokomentaja raportoi neuvostolle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kautta.

5.  Operaation johtaja vastaa EUPM:n johtamisjärjestelystä operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaatiokomentajalle.

10 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

►M1  1.  PTK vastaa EUPM:n poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa. ◄ Neuvosto valtuuttaa täten PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää operaation johtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta sekä muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). EUPM:n tavoitteita ja sen päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.  PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.  Siviilioperaatiokomentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle vastuualueisiinsa kuuluvista asioista säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa.

11 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.  Unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteisen toimielinjärjestelmän noudattamista rajoittamatta voidaan kolmansia valtioita pyytää osallistumaan EUPM:ään edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, kaikki riskit kattavasta vakuutuksesta, päivärahoista sekä matkakuluista Bosnia ja Hertsegovinaan ja takaisin, ja että ne osallistuvat asianmukaisesti EUPM:n käyttökuluihin.

2.  Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUPM:ään, on EUPM:n päivittäisessä hallinnoinnissa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltioilla.

3.  Neuvosto valtuuttaa täten PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumista koskevien tarjousten hyväksymisestä ja perustamaan osallistujien komitean.

4.  Kolmansien valtioiden osallistumista koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä tehdään sopimukset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja voi neuvotella tällaisia sopimuksia. Jos Euroopan unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen puitteista, jotka koskevat kyseisen kolmannen valtion osallistumista EU:n kriisinhallintaoperaatioihin, tuon sopimuksen määräyksiä sovelletaan operaatioon.

12 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.  EUPM:ään liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje vuodelle 2010 on 14 100 000 euroa.

▼M1

Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä tammikuuta alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2011 päättyvälle kaudelle on 17 600 000 euroa.

▼B

2.  Kaikkia menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien yhteisön sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Operaation johtaja voi varainhoitoasetuksen mukaisesti sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat EUPM:n tarvitsemien laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista. Operaation johtaja vastaa sellaisten käytettyjen laitteiden varaston hallinnoinnista, joita voidaan käyttää myös ETPP-operaatioiden kiireellisiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Osallistuvien kolmansien valtioiden kansalaiset sekä isäntävaltion kansalaiset voivat osallistua sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin.

3.  Operaation johtaja raportoi kaikilta osin komissiolle ja toimii tämän valvonnassa niiden toimien osalta, jotka hän toteuttaa sopimuksensa mukaisesti.

4.  Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUPM:n operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja operaation ryhmien yhteistoimintakyky.

5.  EUPM:ään liittyvät menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 2010.

13 artikla

Turvallisuus

1.  Siviilioperaatiokomentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että ne toteutetaan EUPM:n osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 ja 9 artiklan mukaisesti ja koordinoidusti neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikön kanssa.

2.  Operaation johtaja vastaa EUPM:n turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että EUPM:ään sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin EU:n ulkopuolelle lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan EU:n politiikan ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti.

3.  Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö (Senior Mission Security Officer, SMSO), joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikköön.

4.  Operaation johtaja nimittää operaation neljään alueelliseen toimistoon alueturvallisuuspäälliköitä, jotka SMSO:n alaisuudessa vastaavat EUPM:n kyseisen yksikön osalta kaikkien turvallisuusnäkökohtien päivittäisestä hallinnoinnista.

5.  EUPM:n henkilöstön jäsenet osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. SMSO järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.

14 artikla

Koordinointi

1.  Bosnia ja Hertsegovinaa tukevien EU:n toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti EU:n Bosnia ja Hertsegovinassa olevan lähetystön kanssa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komentoketjuun.

2.  Operaation johtaja koordinoi toimintansa tiiviisti muiden Bosnia ja Hertsegovinassa olevien EU:n operaatioiden johtajien kanssa.

3.  Operaation johtaja toimii yhteistyössä muiden maassa vaikuttavien kansainvälisten toimijoiden, erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Euroopan neuvoston ja ICITAPin (International Criminal Investigative Training Assistance Program) kanssa.

15 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.  Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja EUPM:n tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille EUPM:ää varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE” -tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen.

2.  Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkeana edustajana toimivalla pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle EUPM:ää varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”EU RESTREINT” -tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Kaikissa muissa tapauksissa tällaiset tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle isäntävaltion ja EU:n välisten asianmukaisten yhteistyömenettelyjen mukaisesti.

3.  Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille sellaisia EUPM:ää koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus ( 4 ).

16 artikla

Tarkistaminen

EUPM:n toimintaa voidaan tarvittaessa mukauttaa kuuden kuukauden välein tehtävissä tarkistuksissa, jotka toteutetaan operaation toiminta-ajatuksessa (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) määritettyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

17 artikla

Valvontavoimavara

Valvontavoimavara aktivoidaan EUPM:ää varten.

18 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana. Neuvosto päättää erikseen vuoden 2011 talousarviosta.

19 artikla

Julkaiseminen

1.  Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Myös PTK:n 10 artiklan 1 kohdan nojalla tekemät operaation johtajan nimittämistä koskevat päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.( 1 ) EUVL L 303, 21.11.2007, s. 40.

( 2 ) EUVL L 70, 13.3.2002, s. 1.

( 3 ) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.

( 4 ) Neuvoston päätös 2006/683/EY, Euratom, tehty 15 päivänä syyskuuta 2006, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 285, 16.10.2006, s. 47).