2009D0906 — EL — 06.12.2010 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ 2009/906/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΒΑ)

(ΕΕ L 322, 9.12.2009, p.22)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ 2010/755/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2010

  L 320

10

7.12.2010
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ 2009/906/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΒΑ)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 28 και 43 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 19 Νοεμβρίου 2007 το Συμβούλιο θέσπισε την κοινή δράση 2007/749/ΚΕΠΠΑ για την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΒΑ) ( 1 ). Η εν λόγω κοινή δράση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

(2)

Η δομή διοίκησης και ελέγχου της EUPM δεν πρέπει να θίγει τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αρχηγού αποστολής προς την Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της EUPM.

(3)

Το κέντρο επιφυλακής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για την EUPM

(4)

H EUPM διεξάγεται στα πλαίσια κατάστασης που ενδέχεται να επιδεινωθεί και να βλάψει τους στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας όπως εκτίθενται στο άρθρο 21 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΑΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Αποστολή

1.  Η Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΒΑ), η οποία θεσπίστηκε με την κοινή δράση 2002/210/ΚΕΠΠΑ ( 2 ) παρατείνεται από 1ης Ιανουαρίου 2010.

2.  Η EUPM λειτουργεί σύμφωνα με την περιγραφή της αποστολής του άρθρου 2 και εκτελεί τα βασικά καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 2

Περιγραφή της αποστολής

Ως μέρος της γενικής προσέγγισης του κράτους δικαίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην ευρύτερη περιοχή, η EUPM, ενώ διατηρεί τις ελάχιστες ικανότητες στους τομείς της μεταρρύθμισης και λογοδοσίας της αστυνομίας παρέχει καταρχήν υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου της ΒΑ στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, με επίκεντρο τις αρχές επιβολής του νόμου σε κρατικό επίπεδο, την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ αστυνομίας και εισαγγελικών αρχών και την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία.

Η EUPM παρέχει επιχειρησιακές συμβουλές στον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ (EUSR) ώστε να τον υποστηρίζει στο ρόλο του. Μέσω του έργου της και του δικτύου της στο εσωτερικό της χώρας, η EUPM συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εξελίξεις στη ΒΑ.

Η EUPM λειτουργεί με βάση τους γενικούς στόχους του παραρτήματος 11 της γενικής συμφωνίας-πλαίσιο για την ειρήνη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ο στόχος της υποστηρίζεται από τα μέσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 3

Βασικά καθήκοντα της αποστολής

Για την επιτυχία της αποστολής, τα βασικά καθήκοντα της EUPM είναι τα εξής:

1. Να ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα και τις κοινές δυνατότητες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που ασχολούνται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

2. Να επικουρεί και να παρέχει στήριξη προς το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς με συστηματικό τρόπο.

3. Να επικουρεί και να προάγει την ανάπτυξη στη ΒΑ ικανοτήτων συλλογής πληροφοριών σε ποινικά θέματα.

4. Να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών.

5. Να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και του σωφρονιστικού συστήματος.

6. Να συμβάλλει στην εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου απόδοσης ευθυνών.

Άρθρο 4

Δομή της αποστολής

1.  Η διάρθρωση της EUPM περιλαμβάνει:

α) κεντρικό αρχηγείο στο Σεράγεβο, αποτελούμενο από τον Αρχηγό αποστολής και το προσωπικό που προβλέπει το σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN),

β) τέσσερα περιφερειακά γραφεία στο Σεράγεβο, την Μπάνια Λούκα, το Μόσταρ και την Τούζλα.

γ) συστέγαση με τις σχετικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης και άλλο επίπεδο που μπορεί να κριθεί απαραίτητο (Κρατική Υπηρεσία Έρευνας και Προστασίας, Αστυνομία Συνόρων, Αρχή Έμμεσης Φορολογίας, Διεύθυνση Συντονισμού της Αστυνομίας, Κρατική Εισαγγελική Υπηρεσία κ.λπ.).

2.  Τα στοιχεία αυτά αναπτύσσονται με περαιτέρω λεπτομερείς ρυθμίσεις στο OPLAN. Το Συμβούλιο εγκρίνει την CONOPS (αρχική ιδέα ενέργειας των επιχειρήσεων) και το OPLAN.

Άρθρο 5

Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων

1.  Ο Διευθυντής της Μη Στρατιωτικής Ικανότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων για την EUPM.

2.  Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και υπό τη γενική εξουσία του Υπάτου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας (ΥΕ) ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο της EUPM σε στρατηγικό επίπεδο.

3.  Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων της ΕΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης των κατάλληλων εντολών στο στρατηγικό επίπεδο προς τον Αρχηγό αποστολής, στον οποίο παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη.

4.  Το αποσπασμένο προσωπικό παραμένει πλήρως υπό τις εντολές των εθνικών αρχών του κράτους ή θεσμικού οργάνου της ΕΕ από το οποίο αποσπάστηκε. Οι εθνικές αρχές μεταβιβάζουν τον επιχειρησιακό έλεγχο (OPCON) του προσωπικού τους, των ομάδων και των μονάδων τους στο Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.

5.  Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο μόνος υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι η ΕΕ ασκεί δεόντως το καθήκον επιμέλειας.

6.  Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων και ο EUSR διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 6

Αρχηγός αποστολής

1.  O Αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος να διοικεί και να ελέγχει την EUPM στο θέατρο των επιχειρήσεων.

2.  Ο Αρχηγός αποστολής διοικεί και ελέγχει το προσωπικό, τις ομάδες και τις μονάδες των συμμετεχόντων κρατών βάσει των διαταγών του Αρχηγού Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διοικητική μέριμνα επί των περιουσιακών στοιχείων, των πόρων και των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση της EUPM.

3.  O Αρχηγός αποστολής εκδίδει εντολές προς το σύνολο του προσωπικού της EUPM με στόχο την αποτελεσματική διεξαγωγή της EUPM στο θέατρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό και την καθημερινή διαχείριση της EUPM σύμφωνα με τις εντολές σε στρατηγικό επίπεδο του Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.

4.  Ο Αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της EUPM. Προς τούτο, ο Αρχηγός αποστολής υπογράφει σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5.  Ο Αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού. Όσον αφορά το αποσπασμένο προσωπικό, τυχόν πειθαρχικά μέτρα επιβάλλονται από την οικεία εθνική αρχή ή την αρμόδια αρχή της ΕΕ.

6.  Ο Αρχηγός αποστολής εκπροσωπεί την EUPM στην περιοχή επιχειρήσεων και εξασφαλίζει την κατάλληλη προβολή της EUPM.

7.  Ο Αρχηγός αποστολής συντονίζεται, οσάκις απαιτείται, με άλλους επιτόπιους φορείς της ΕΕ. Χωρίς να θίγεται η δομή διοίκησης, ο Αρχηγός αποστολής λαμβάνει επιτόπου πολιτική καθοδήγηση από τον EUSR.

Άρθρο 7

Το προσωπικό της EUPM

1.  Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της EUPM πρέπει να συνάδουν προς την περιγραφή αποστολής που προβλέπει το άρθρο 2, τα βασικά καθήκοντα της αποστολής που προβλέπει το άρθρο 3 και τη δομή που προβλέπει το άρθρο 4.

2.  Η EUPM απαρτίζεται πρωτίστως από προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη ή από θεσμικά όργανα της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος ή θεσμικό όργανο της ΕΕ επιβαρύνεται με τις δαπάνες του προσωπικού που έχει αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων προς και από τον τόπο απόσπασης, των μισθών, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των επιδομάτων πέραν των εφαρμοστέων καθημερινών αποζημιώσεων, καθώς και των επιδομάτων δυσμενών συνθηκών και κινδύνου.

3.  Το διεθνές μη στρατιωτικό και το τοπικό προσωπικό μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται από την EUPM, ανάλογα με τις ανάγκες, με σύμβαση εργασίας αν τα απαιτούμενα καθήκοντα δεν παρέχονται από προσωπικό αποσπασμένο από τα κράτη μέλη. Κατ’ εξαίρεση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου δεν διατίθενται αιτήσεις επαρκών προσόντων από τα κράτη μέλη, μπορούν να προσληφθούν υπήκοοι των συμμετεχόντων τρίτων κρατών με σύμβαση εργασίας, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.

4.  Το προσωπικό στο σύνολό του τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των επιχειρήσεων οι οποίοι προβλέπονται ειδικά για την αποστολή, καθώς και το σχέδιο ασφάλειας της αποστολής στο οποίο στηρίζεται επιτόπου η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ. Όσον αφορά την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ στις οποίες έχει πρόσβαση το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό στο σύνολό του τηρεί τις αρχές ασφάλειας και τους στοιχειώδεις κανόνες που ορίζονται από την απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου («κανονισμοί ασφαλείας του Συμβουλίου») ( 3 ).

Άρθρο 8

Καθεστώς της EUPM και του προσωπικού της

1.  Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη συνέχιση της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της EUPM, της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της ΒΑ της 4ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με τις δραστηριότητες της EUPM στη ΒΑ.

2.  Το κράτος ή το όργανο της ΕΕ που έχει αποσπάσει μέλος του προσωπικού φέρει την ευθύνη να απαντά σε τυχόν αξιώσεις συνδεόμενες με την απόσπαση τις οποίες προβάλλει το μέλος του προσωπικού ή οι οποίες το αφορούν. Το εν λόγω κράτος ή το όργανο της ΕΕ φέρει την ευθύνη για την άσκηση τυχόν προσφυγής κατά του αποσπασθέντος.

3.  Οι όροι εργασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για το διεθνές και τοπικό μη στρατιωτικό προσωπικό καθορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ του Αρχηγού αποστολής και του μέλους του προσωπικού.

Άρθρο 9

Δομή διοίκησης

1.  Η EUPM διαθέτει ενοποιημένη δομή διοίκησης, ως επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων.

▼M1

2.  Υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και του ΥΕ, η ΕΠΑ αναλαμβάνει τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της EUPM.

▼B

3.  Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της ΕΠΑ και τη γενική εξουσία του ΥΕ, είναι ο διοικητής της EUPM σε στρατηγικό επίπεδο και, υπό την ιδιότητά του αυτή, απευθύνει εντολές προς τον Αρχηγό αποστολής και του παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη.

4.  Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο μέσω του ΥΕ.

5.  Ο Αρχηγός αποστολής διοικεί και ελέγχει την EUPM στο θέατρο των επιχειρήσεων και υποβάλλει εκθέσεις απευθείας στο Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.

Άρθρο 10

Πολιτικός έλεγχος και στρατηγική διοίκηση

►M1  1.  Η ΕΠΑ ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και του ΥΕ, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της EUPM. ◄ Με την παρούσα κοινή δράση, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 38 της συνθήκης. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει και την εξουσία διορισμού ενός Αρχηγού αποστολής, με πρόταση του ΥΕ, και τροποποίησης του CONOPS και του OPLAN. Το Συμβούλιο διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους στόχους και τη λήξη της αποστολής της EUPM.

2.  Η ΕΠΑ υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3.  Η ΕΠΑ λαμβάνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεις από τον Αρχηγό Μη Στρατιωτικών Κρίσεων και τον Αρχηγό αποστολής για ζητήματα που εμπίπτουν στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11

Συμμετοχή τρίτων κρατών

1.  Με την επιφύλαξη της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου της, τρίτα κράτη καλούνται να συνεισφέρουν στην EUPM, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής του προσωπικού που έχουν αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της ασφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδίου προς και από τη ΒΑ και ότι συμβάλλουν στις τρέχουσες δαπάνες της EUPM, αναλόγως των αναγκών.

2.  Όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της EUPM, τα τρίτα κράτη που συνεισφέρουν σε αυτή έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

3.  Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις συναφείς αποφάσεις όσον αφορά την αποδοχή των προτεινόμενων συνεισφορών και να συγκροτήσει Επιτροπή Συνεισφερόντων.

4.  Οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων σχετικά με τη συμμετοχή τρίτων κρατών καλύπτονται από συμφωνίες που συνάπτονται βάσει του άρθρου 37 της συνθήκης. Ο ΥΕ μπορεί να διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες. Οσάκις η ΕΕ και ένα τρίτο κράτος συνάπτουν συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο σχετικά με τη συμμετοχή του εν λόγω τρίτου κράτους σε επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση των κρίσεων, οι διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας εφαρμόζονται στα πλαίσια της αποστολής.

Άρθρο 12

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το έτος 2010 προς κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την EUPM ανέρχεται σε 14 100 000 EUR.

▼M1

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EUPM για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ορίζεται σε 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό, ο Αρχηγός αποστολής μπορεί να προβεί σε τεχνικές ρυθμίσεις με κράτη μέλη της ΕΕ, τα συμμετέχοντα τρίτα κράτη και άλλους διεθνείς φορείς για την προμήθεια εξοπλισμού, υπηρεσιών και χώρων στέγασης προς την EUPM.Ο Αρχηγός αποστολής ευθύνεται για τη διαχείριση αποθήκης με χρησιμοποιημένο υλικό που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση μιας επείγουσας ανάγκης κατά την ανάπτυξη στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορά για συμβάσεις υπήκοοι τρίτων συμμετεχουσών κρατών και υπήκοοι χωρών υποδοχής.

3.  Ο Αρχηγός αποστολής λογοδοτεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει την εποπτεία για όλες τις δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασής του.

4.  Οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της EUPM, συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας του εξοπλισμού και της διαλειτουργικότητας των ομάδων.

5.  Οι δαπάνες που σχετίζονται με την EUPM είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 13

Ασφάλεια

1.  Ο Διευθυντής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων διευθύνει τον προγραμματισμό των μέτρων ασφαλείας από τον Αρχηγό αποστολής και εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή τους για την EUPM σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9, σε συντονισμό με το Γραφείο Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

2.  Ο Αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της EUPM και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που εφαρμόζονται για την EUPM, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια του προσωπικού που είναι αποσπασμένο εκτός ΕΕ, στα πλαίσια επιχειρήσεων δυνάμει του Τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των συνοδευτικών εγγράφων.

3.  Ο Αρχηγός αποστολής επικουρείται από ανώτερο αξιωματικό ασφαλείας της αποστολής (SMSO), ο οποίος λογοδοτεί στον Αρχηγό αποστολής και διατηρεί, επίσης, στενή σχέση σε λειτουργικό επίπεδο με το Γραφείο Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

4.  Ο Αρχηγός αποστολής διορίζει αξιωματικούς ασφαλείας στα τέσσερα περιφερειακά γραφεία, οι οποίοι τελούν υπό τις εντολές του SMSO και είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διαχείριση όλων των πτυχών ασφάλειας των αντίστοιχων στοιχείων της EUPM.

5.  Προβλέπεται υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού της EUPM σε θέματα ασφάλειας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με το σχέδιο επιχειρήσεων. Το προσωπικό υποβάλλεται εξάλλου σε τακτική επανεκπαίδευση στο θέατρο των επιχειρήσεων η οποία οργανώνεται από τον SMSO.

Άρθρο 14

Συντονισμός

1.  Χωρίς να θίγεται η δομή διοίκησης, ο Αρχηγός αποστολής ενεργεί σε στενό συντονισμό με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ΒΑ για να εξασφαλίζει τη συνοχή της δράσης της ΕΕ προς υποστήριξη της ΒΑ.

2.  Ο Αρχηγός αποστολής συντονίζεται στενά με τους λοιπούς αρχηγούς αποστολών στην ΒΑ.

3.  Ο Αρχηγός αποστολής συνεργάζεται με τους λοιπούς διεθνείς φορείς που είναι παρόντες στη χώρα, ιδίως με τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικής βοηθείας σε θέματα διεθνών ποινικών ερευνών (ICITAP).

Άρθρο 15

Κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.  Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στα τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα απόφαση, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες της EUPM, διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ έως τον βαθμό «RESTREINT UE» που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της αποστολής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφαλείας του Συμβουλίου.

2.  Σε περίπτωση συγκεκριμένης και άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης, ο ΥΕ εξουσιοδοτείται εξάλλου να κοινοποιεί στο κράτος υποδοχής διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ έως τον βαθμό «RESTREINT UE» που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της EUPM, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφαλείας του Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά κοινοποιούνται στο κράτος υποδοχής σύμφωνα με τις δέουσες διαδικασίες συνεργασίας του κράτους υποδοχής με την ΕΈ.

3.  Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί σε τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα απόφαση μη διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που αφορούν τις συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με την EUPM, τα οποία καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου ( 4 ).

Άρθρο 16

Επανεξέταση

Τυχόν προσαρμογές στις δραστηριότητες της EUPM, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο CONOPS και στο OPLAN, πραγματοποιούνται μέσω διαδικασίας επανεξέτασης ανά εξάμηνο, αναλόγως των αναγκών.

Άρθρο 17

Κέντρο Επιφυλακής

Τίθεται σε λειτουργία το Κέντρο Επιφυλακής για την EUPM.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος και διάρκεια

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός 2011 θα αποφασισθεί από το Συμβούλιο χωριστά.

Άρθρο 19

Δημοσίευση

1.  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι αποφάσεις της ΕΠΑ δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 σχετικά με το διορισμό του Αρχηγού αποστολής δημοσιεύονται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.( 1 ) ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 40.

( 2 ) ΕΕ L 70 της 13.3.2002 σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.

( 4 ) Απόφαση 2006/683/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2006, για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ L 285 της 16.10.2006, σ. 47).