2009D0906 — DA — 06.12.2010 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2009/906/FUSP

af 8. december 2009

om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

(EFT L 322, 9.12.2009, p.22)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS AFGØRELSE 2010/755/FUSP af 6. december 2010

  L 320

10

7.12.2010
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2009/906/FUSP

af 8. december 2009

om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28 og artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. november 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/749/FUSP om oprettelse af en europæisk politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH) ( 1 ). Den fælles aktion udløber den 31. december 2009.

(2)

EUPM's kommando- og kontrolstruktur bør ikke berøre missionschefens kontraktmæssige ansvar over for Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af EUPM's budget.

(3)

vagtkapaciteten bør aktiveres med henblik på EUPM.

(4)

EUPM gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:Artikel 1

Missionen

1.  Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH), som blev oprettet ved fælles aktion 2002/210/FUSP ( 2 ), videreføres fra den 1. januar 2010.

2.  EUPM skal operere i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2 og udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 3.

Artikel 2

Missionsbeskrivelse

Som del af den generelle retsstatstilgang i BiH og i regionen støtter EUPM primært relevante retshåndhævende myndigheder i BiH i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption, navnlig med fokus på landsdækkende retshåndhævende myndigheder, bedre interaktion mellem politi og anklagemyndighed og fremme af regionalt og internationalt samarbejde, idet der samtidig opretholdes yderligere kapaciteter på områderne politireform og ansvarliggørelse.

EUPM yder EU's særlige repræsentant (EUSR) operationel rådgivning for at støtte ham i hans rolle. Via sit arbejde og netværk i landet bidrager EUPM til den overordnede indsats for at sikre, at EU er fuldt informeret om udviklingen i BiH.

EUPM fungerer i overensstemmelse med de generelle målsætninger i bilag 11 til den generelle rammeaftale for fred i Bosnien-Hercegovina, og formålet med EUPM støttes af fællesskabsinstrumenterne.

Artikel 3

Missionens nøgleopgaver

For at gennemføre missionen har EUPM følgende nøgleopgaver:

1) at styrke den operationelle kapacitet og den fælles kapacitet hos de retshåndhævende myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption

2) at yde bistand og støtte i forbindelse med planlægning og gennemførelse af efterforskninger i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption som led i en systematisk tilgang

3) at yde bistand og fremme udvikling af BiH's kriminalefterforskningskapaciteter

4) at forbedre samarbejdet mellem politi og anklagemyndighed

5) at styrke samarbejdet mellem politi og straffesystem

6) at bidrage til at sikre en passende grad af ansvarliggørelse.

Artikel 4

Missionens struktur

1.  EUPM skal have følgende struktur:

a) et hovedkvarter i Sarajevo bestående af missionschefen og et personale som fastsat i operationsplanen (OPLAN)

b) fire regionale kontorer i Sarajevo, Banja Luka, Mostar og Tuzla

c) samplacering hos de relevante retshåndhævende myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption på øverste ledelsesniveau eller andre centrale niveauer, hvis det findes nødvendigt (efterretningstjenesten, grænsepolitiet, myndigheden for indirekte beskatning, direktoratet for politisamarbejde, den offentlige anklager).

2.  Disse elementer vil blive yderligere udarbejdet i detaljer i OPLAN. Rådet godkender operationskonceptet (CONOPS) og OPLAN.

Artikel 5

Den øverstbefalende for den civile operation

1.  Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation for EUPM.

2.  Den øverstbefalende for den civile operation skal under politisk kontrol og strategisk ledelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og under den overordnede myndighed af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) udøve kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med EUPM.

3.  Den øverstbefalende for den civile operation sikrer korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau og ved at yde vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.  Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udstationerende stats nationale myndigheders eller den pågældende EU-institutions kommando. Nationale myndigheder overfører den operative kontrol (OPCON) med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

5.  Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar med henblik på at sikre, at EU opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.

6.  Den øverstbefalende for den civile operation og EUSR konsulterer om nødvendigt hinanden.

Artikel 6

Missionschefen

1.  Missionschefen påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med EUPM i indsatsområdet.

2.  Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som er stillet til rådighed for EUPM.

3.  Missionschefen giver instrukser til hele EUPM's personale med henblik på en effektiv gennemførelse af EUPM i indsatsområdet, idet vedkommende varetager koordinationen og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.  Missionschefen har ansvaret for gennemførelsen af EUPM's budget. Missionschefen undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.  Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den relevante nationale myndighed eller EU-myndighed.

6.  Missionschefen repræsenterer EUPM i operationsområdet og sikrer, at EUPM er tilstrækkeligt synlig.

7.  Missionschefen koordinerer om nødvendigt med andre EU-aktører på stedet. Missionschefen får med forbehold af kommandovejen lokal politisk vejledning fra EUSR.

Artikel 7

EUPM's personale

1.  Antallet af medarbejdere i EUPM og deres kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2, nøgleopgaverne for missionen i artikel 3 og strukturen i artikel 4.

2.  EUPM består primært af personale udstationeret af medlemsstaterne eller EU-institutionerne. Den enkelte medlemsstat eller EU-institution afholder omkostningerne i forbindelse med det personale, den har udstationeret, herunder rejseudgifter til og fra deployeringsstedet, løn, sygesikring og tillæg, bortset fra dagpenge, samt afsavns- og faretillæg.

3.  Internationalt civilt personale og lokalt personale kan også efter behov kontraktansættes af EUPM, for så vidt de funktioner, der er behov for, ikke stilles til rådighed af personale udstationeret af medlemsstaterne. Undtagelsesvis kan statsborgere fra deltagende tredjelande i særlig begrundede tilfælde, hvor der ikke er kvalificerede ansøgninger fra medlemsstaterne, ansættes på kontrakt, hvis det er hensigtsmæssigt.

4.  Alt personale skal overholde de missionsspecifikke minimumsoperationsstandarder i relation til sikkerhed samt missionssikkerhedsplanen, der støtter EU’s feltsikkerhedspolitik. For så vidt angår beskyttelse af EU's klassificerede informationer, som medarbejderne får kendskab til i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, skal de overholde de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter ( 3 ) (i det følgende benævnt »Rådets sikkerhedsforskrifter«).

Artikel 8

Missionens og EUPM-personalets status

1.  Der træffes de nødvendige foranstaltninger med hensyn til videreførelsen af aftalen af 4. oktober 2002 mellem EU og BiH om EUPM's aktiviteter i BiH, så længe EUPM varer.

2.  Den stat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende stat eller EU-institution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

3.  Internationalt og lokalt ansat civilt personales ansættelsesforhold og rettigheder og forpligtelser fastsættes i kontrakten mellem missionschefen og vedkommende medarbejder.

Artikel 9

Kommandovej

1.  EUPM skal have én fælles kommandovej som en krisestyringsoperation.

▼M1

2.  PSC udøver med referat til Rådet og HR den politiske kontrol med og den strategiske styring af EUPM.

▼B

3.  Den øverstbefalende for den civile operation er, under politisk kontrol og strategisk styring af PSC og under HR's overordnede myndighed, den øverstbefalende for EUPM på strategisk niveau og giver som sådan instrukser til missionschefen og yder vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.  Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via HR.

5.  Missionschefen har kommando over og kontrol med EUPM i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.

Artikel 10

Politisk kontrol og strategisk styring

►M1  1.  Med referat til Rådet og HR udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske styring af EUPM. ◄ Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser i overensstemmelse med traktatens artikel 38, stk. 3. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til efter forslag fra HR at udnævne en missionschef og at ændre CONOPS og OPLAN. Beslutningskompetencen med hensyn til EUPM's mål og afslutning forbliver hos Rådet.

2.  PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.  PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.

Artikel 11

Tredjelandes deltagelse

1.  Med forbehold af EU's selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme kan tredjelande opfordres til at bidrage til EUPM, forudsat at de selv afholder udgifterne til det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, all-risk-forsikringer, dagpenge og rejseudgifter til og fra BiH, og bidrager til EUPM's løbende udgifter i passende omfang.

2.  Tredjelande, der yder bidrag til EUPM, har de samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med EUPM's daglige ledelse som de deltagende medlemsstater.

3.  Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag og til at nedsætte en bidragyderkomité.

4.  De detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i aftaler, som indgås i overensstemmelse med traktatens artikel 37. HR kan forhandle sådanne aftaler. Indgår EU og et tredjeland en aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i EU's krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med missionen.

Artikel 12

Finansielle ordninger

1.  Det finansielle referencegrundlag for året 2010 til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPM udgør 14 100 000 EUR.

▼M1

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPM for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2011 er på 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Alle udgifter forvaltes efter de fællesskabsregler og -procedurer, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget. Missionschefen kan i overensstemmelse med finansforordningen indgå tekniske ordninger med medlemsstaterne, deltagende tredjelande og andre internationale aktører vedrørende udstyr, tjenesteydelser og lokaler til EUPM. Missionschefen har ansvaret for forvaltningen af et lager, hvor der opbevares brugt udstyr, der også kan bruges til at efterkomme presserende behov i forbindelse med ESFP-deployeringer. Det skal være tilladt statsborgere fra deltagende tredjelande og fra værtsstaten at byde på kontrakter.

3.  Missionschefen refererer fuldt og helt til Kommissionen og er under dennes tilsyn for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af vedkommendes kontrakt.

4.  I de finansielle ordninger skal der tages hensyn til EUPM's operative behov, herunder udstyrets kompatibilitet og interoperabiliteten mellem EUPM's forskellige hold.

5.  Udgifterne i forbindelse med EUPM er støtteberettigede fra den 1. januar 2010.

Artikel 13

Sikkerhed

1.  Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUPM gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5 og 9, i samråd med Rådssekretariatets sikkerhedskontor.

2.  Missionschefen er ansvarlig for EUPM's sikkerhed og for at sikre overholdelse af de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EUPM, i overensstemmelse med EU's politik for sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for EU i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og instrumenter i tilknytning hertil.

3.  Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med Rådets Generalsekretariats Sikkerhedskontor.

4.  Missionschefen udpeger lokale sikkerhedsansvarlige for de fire regionale kontorer, der med referat til SMSO har ansvaret for den daglige forvaltning af samtlige sikkerhedsaspekter af de respektive elementer i EUPM.

5.  EUPM's personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

Artikel 14

Koordinering

1.  Med forbehold af kommandovejen handler missionschefen i nøje koordinering med EU-delegationen i BiH for at sikre konsekvens i EU's indsats til støtte for BiH.

2.  Missionschefen koordinerer nøje med EU-missionscheferne i BiH.

3.  Missionschefen samarbejder med de andre internationale aktører i landet, især OSCE, Europarådet og det internationale program for bistand til uddannelse i kriminalefterforskning (ICITAP).

Artikel 15

Videregivelse af klassificerede informationer

1.  HR har, når det er relevant og afhængigt af EUPM's behov, bemyndigelse til, under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter, at videregive klassificerede EU-informationer og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på EUPM, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

2.  HR har, hvis der er et konkret og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til, under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter, at videregive klassificerede EU-informationer og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på EUPM, til værtsstaten. I alle andre tilfælde videregives sådanne informationer og dokumenter til værtsstaten efter de relevante procedurer for samarbejdet mellem værtsstaten og EU.

3.  HR har bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger vedrørende EUPM, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse ( 4 ).

Artikel 16

Revision

På baggrund af en halvårlig revisionsproces, der er i overensstemmelse med evalueringskriterierne i CONOPS og OPLAN, skal der om nødvendigt kunne foretages justeringer af EUPM's aktiviteter.

Artikel 17

Vagtkapacitet

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EUPM.

Artikel 18

Ikrafttræden og varighed

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2011. Budgettet for 2011 besluttes ved separat afgørelse af Rådet.

Artikel 19

Offentliggørelse

1.  Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  PSC's afgørelser, jf. artikel 10, stk. 1, om udnævnelse af missionschefen, offentliggøres ligeledes i Den Europæiske Unions Tidende.( 1 ) EUT L 303 af 21.11.2007, s. 40.

( 2 ) EFT L 70 af 13.3.2002, s. 1.

( 3 ) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

( 4 ) Rådets afgørelse 2006/683/EF, Euratom af 15. september 2006 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 47).