2009D0906 — BG — 06.12.2010 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ 2009/906/ОВППС НА СЪВЕТА

от 8 декември 2009 година

относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

(ОВ L 322, 9.12.2009, p.22)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕШЕНИЕ 2010/755/ОВППС НА СЪВЕТА от 6 декември 2010 година

  L 320

10

7.12.2010
▼B

РЕШЕНИЕ 2009/906/ОВППС НА СЪВЕТА

от 8 декември 2009 година

относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и, по-специално член 28 и член 43, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 ноември 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ) ( 1 ). Срокът на това съвместно действие изтича на 31 декември 2009 г.

(2)

Структурата на командване и контрол на ПМЕС не следва да засяга договорната отговорност на ръководителя на мисията към Комисията за изпълнение на бюджета на ПМЕС.

(3)

Капацитетът за оперативно дежурство следва да се активира за ПМЕС.

(4)

ПМЕС ще се провежда в контекста на обстановка, която би могла да се влоши и да навреди на целите на общата външна политика и политика на сигурност, уредени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1

Мисия

1.  Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ), създадена със Съвместно действие 2002/210/ОВППС ( 2 ), се продължава считано от 1 януари 2010 г.

2.  ПМЕС действа в съответствие с мандата на мисията, уреден в член 2, и изпълнява задачите, уредени в член 3.

Член 2

Мандат на мисията

В рамките на по-широкия подход, основан на принципите на правовата държава, в БиХ и в региона и като запазва остатъчен капацитет в областта на реформата и отчетността на полицията, ПМЕС преди всичко подкрепя съответните правоприлагащи агенции на БиХ в борбата с организираната престъпност и корупцията, най-вече като обръща специално внимание на правоприлагащите агенции на държавно равнище, на засилването на взаимодействието между полицията и прокуратурата и на регионалното и международното сътрудничество.

ПМЕС предоставя оперативни съвети на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в подкрепа на неговата роля. Чрез работата и мрежата си в рамките на страната ПМЕС дава своя принос към общите усилия за осигуряване на пълна информираност на ЕС относно обстановката в БиХ.

ПМЕС действа съгласно общите цели от приложение 11 към Общото рамково споразумение за мир в Босна и Херцеговина, като неговите цели се подкрепят чрез инструментите на Европейската общност.

Член 3

Основни задачи на мисията

За да се изпълни мисията, основните задачи на ПМЕС са:

1. Укрепване на оперативния капацитет и съвместните способности на правоприлагащите агенции, занимаващи се с борбата с организираната престъпност и корупцията;

2. Оказване на съдействие и подкрепа за систематично планиране и провеждане на разследвания в борбата с организираната престъпност и корупцията;

3. Оказване на съдействие и насърчаване на развитието на капацитета за наказателно разследване на БиХ;

4. Засилване на сътрудничеството полиция—прокуратура;

5. Засилване на сътрудничеството полиция—места за лишаване от свобода;

6. Принос за осигуряване на подходящо ниво на отчетност.

Член 4

Структура на мисията

1.  ПМЕС има следната структура:

а) генерален щаб в Сараево, съставен от ръководителя на мисията и личния състав, предвиден в оперативния план (OPLAN);

б) четири регионални бюра в Сараево, Баня Лука, Мостар и Тузла;

в) звена на високо ръководно равнище и на друго ключово равнище, според необходимостта, в съответните правоприлагащи агенции, занимаващи се с борбата с организираната престъпност и корупцията (Държавна агенция за разследване и защита, Гранична полиция, Орган за непряко данъчно облагане, Дирекция за полицейска координация, Държавна прокуратура и др.)

2.  Тези елементи подлежат на по-нататъшна подробна уредба в OPLAN. Съветът следва да одобри оперативната концепция (CONOPS) и OPLAN.

Член 5

Командващ гражданските операции

1.  Директорът на способностите за планиране и провеждане на граждански операции (СППГО) е командващ гражданските операции за ПМЕС.

2.  Командващият гражданските операции осъществява командването и контрола на ПМЕС на стратегическо равнище под политическия контрол и стратегическото ръководство на Комитета по политика и сигурност (КПС) и под общото ръководство на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

3.  Командващият гражданските операции осигурява правилното и ефективно изпълнение на решенията на Съвета, както и на решенията на КПС, включително като издава според необходимостта инструкции на стратегическо равнище на ръководителя на мисията и като му предоставя съвети и техническа подкрепа.

4.  Целият командирован личен състав остава под пълното командване на националните органи на командироващата държава или съответната институция на ЕС. Националните органи прехвърлят оперативния контрол (ОPCON) на техния личен състав, екипи и звена на командващия гражданските операции.

5.  Командващият гражданските операции носи обща отговорност за обезпечаване на правилното изпълнение на задълженията на ЕС.

6.  Командващият гражданските операции и СПЕС се консултират взаимно съгласно изискванията.

Член 6

Ръководител на мисията

1.  Ръководителят на мисията поема отговорност за и упражнява командването и контрола на ПМЕС на ниво театър на операциите.

2.  Ръководителят на мисията извършва възложеното му от командващия гражданските операции командване и контрол на личния състав, екипите и звената от участващите в мисията държави, като заедно с това носи административна и логистична отговорност, включително по отношение на предоставените на разположение на ПМЕС активи, ресурси и информация.

3.  Ръководителят на мисията издава инструкции на целия личен състав на ПМЕС с оглед ефективното провеждане на ПМЕС на театъра на операциите, като осигурява нейната координация и ежедневно ръководство и като изпълнява инструкциите на стратегическо равнище на командващия гражданските операции.

4.  Ръководителят на мисията отговаря за изпълнението на бюджета на ПМЕС. За тази цел ръководителят на мисията подписва договор с Комисия.

5.  Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол над личния състав. Дисциплинарните мерки по отношение на командирования личен състав се налагат от съответния национален орган или орган на ЕС.

6.  Ръководителят на мисията представлява ПМЕС в зоната на операциите и осигурява необходимата ѝ публичност.

7.  Ръководителят на мисията осъществява координация, когато е уместно, с други участници от ЕС на място. Без да се засяга командната верига, ръководителят на мисията получава политически указания на местно равнище от СПЕС.

Член 7

Личен състав на ПМЕС

1.  Броят и компетенциите на личния състав на ПМЕС са в съответствие с мандата на мисията, уреден в член 2, основните задачи на мисията, уредени в член 3, и със структурата, уредена в член 4.

2.  ПМЕС се състои основно от личен състав, командирован от държавите-членки или от институциите на ЕС. Всяка държава-членка или институция на ЕС поема разходите, свързани с командирования от нея личен състав, включително пътните разноски до и от мястото на разполагане, заплати, медицински осигуровки и надбавки, различни от приложимите дневни такива, както и надбавки за работа при трудни условия и риск.

3.  ПМЕС може също да назначава, според необходимото, международен граждански личен състав и местен персонал на договорна основа, ако необходимите функции не са осигурени от персонала, командирован от държавите-членки. По изключение, в надлежно обосновани случаи, когато не са налице квалифицирани кандидатури от държавите-членки, граждани на участващите трети държави могат да бъдат наемани на работа на договорна основа, по целесъобразност.

4.  Целият личен състав съблюдава специфичните за мисията минимални оперативни стандарти за сигурност и плана за сигурност на мисията, подкрепящ политиката на ЕС за сигурност на мястото на операциите. По отношение на защитата на класифицирана информация на ЕС, поверена на персонала с оглед на задълженията му, целият персонал спазва принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета ( 3 ) (по-нататък наричани „разпоредби относно сигурността на Съвета“).

Член 8

Статут на мисията и личен състав на ПМЕС

1.  Приемат се необходимите разпоредби за продължаването на срока на Споразумението от 4 октомври 2002 г., сключено между ЕС и БиХ относно дейностите на ПМЕС в БиХ за срока на ПМЕС.

2.  Държавата или институцията на ЕС, командировала член на личния състав, носи отговорност за всички жалби, свързани с командироването, от или засягащи съответния член на личния състав. Въпросната държава или институция на ЕС отговаря за предприемането на действия срещу командирования служител.

3.  Условията на наемане на работа, както и правата и задълженията на наетия по договор международен и местен граждански личен състав, се определят в договорите, сключени между ръководителя на мисията и съответния член на личния състав.

Член 9

Командна верига

1.  ПМЕС има единна командна верига, тъй като представлява операция по управление на криза.

▼M1

2.  КПС осъществява политическия контрол и стратегическото управление на ПМЕС под ръководството на Съвета и на ВП.

▼B

3.  Командващият гражданските операции, под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и общото ръководство на ВП, е командващ ПМЕС на стратегическо равнище и като такъв издава инструкции на ръководителя на мисията и му предоставя съвети и техническа подкрепа.

4.  Командващият гражданските операции докладва на Съвета чрез ВП.

5.  Ръководителят на мисията осъществява командването и контрола на ПМЕС на ниво театър на операциите и отговаря пряко пред командващия гражданските операции.

Член 10

Политически контрол и стратегическо ръководство

►M1  1.  КПС осъществява политическия контрол и стратегическото управление на ПМЕС под ръководството на Съвета и на ВП. ◄ Съветът оправомощава КПС да взема необходимите решения съгласно член 38, трета алинея от Договора. Това оправомощаване включва правомощия да назначава ръководител на мисията по предложение на ВП и да изменя CONOPS и OPLAN. Съветът запазва правомощията си по отношение на вземането на решения относно целите на ПМЕС и прекратяването ѝ.

2.  КПС докладва редовно на Съвета.

3.  Съгласно изискванията, КПС получава редовно доклади от командващия гражданските операции и от ръководителя на мисията по въпроси от техните области на отговорност.

Член 11

Участие на трети държави

1.  Без да се засяга независимостта на Европейския съюз при вземане на решения и неговата единна институционална рамка, трети държави могат да бъдат поканени да участват в ПМЕС, при условие че поемат разходите за командирования от тях личен състав, включително заплатите, застраховката срещу всякакъв риск, дневните надбавки и пътните разноски до и от БиХ, както и при условие че участват в покриване на текущите разходи на ПМЕС, по целесъобразност.

2.  Третите държави, участващи в ПМЕС, имат същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на ПМЕС като държавите-членки.

3.  Съветът оправомощава КПС да взема съответните решения относно приемането на предложените вноски и за създаване на Комитет на участващите държави.

4.  Подробните договорености за участието на трети държави се установяват в споразумения, които се сключват в съответствие с член 37 от Договора. ВП може да договори такива споразумения. В случаите, когато ЕС и трета държава сключат споразумение, установяващо рамка за участието на тази трета държава в операции на ЕС по управление на кризи, разпоредбите на това споразумение се прилагат в контекста на мисията.

Член 12

Финансови разпоредби

1.  Референтната финансова сума за 2010 г. за покриване на разходите, свързани с ПМЕС, е 14 100 000 EUR.

▼M1

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ПМЕС за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. е 17 600 000 EUR.

▼B

2.  Всички разходи се управляват в съответствие с процедурите и правилата на Общността, приложими към общия бюджет на Европейския съюз. В съответствие с финансовия регламент, ръководителят на мисията може да сключи технически договорености с държави-членки, с участващи трети държави и с други международни участници по отношение на снабдяването на ПМЕС с оборудване, услуги и помещения. Ръководителят на мисията отговаря за управлението на съхраняваното на склад използвано оборудване, което може също да се използва, за да се реагира на неотложни изисквания при разполагания в рамките на ЕПСО. Граждани на участващите трети държави и граждани на приемащата държава имат право да участват в търгове за възлагане на договори.

3.  Ръководителят на мисията се отчита изцяло пред Комисията, която осъществява надзор над дейностите, предприети в рамките на договора му.

4.  При финансовите договорености се спазват оперативните изисквания на ПМЕС, включително съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите ѝ.

5.  Разходите, свързани с ПМЕС, са допустими от 1 януари 2010 г.

Член 13

Сигурност

1.  Командващият гражданските операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно изпълнение в контекста на ПМЕС, в съответствие с членове 5 и 9, в координация със службата за сигурност на генералния секретариат на Съвета.

2.  Ръководителят на мисията отговаря за сигурността на ПМЕС и осигурява спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към ПМЕС, в съответствие с политиката на ЕС относно сигурността на личния състав, участващ в мисии извън ЕС в оперативно качество, съгласно дял V от Договора и свързаните с него правни инструменти.

3.  Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по сигурността на мисията (СССМ), който докладва на ръководителя на мисията и също така поддържа тесни служебни взаимоотношения със службата за сигурност на генералния секретариат на Съвета.

4.  Ръководителят на мисията назначава областни служители по сигурността в четирите регионални бюра, които под ръководството на СССМ отговарят за ежедневното управление на всички аспекти на сигурността на съответните подразделения на ПМЕС.

5.  Преди да поеме служебните си задължения, личният състав на ПМЕС преминава задължително обучение по сигурност в съответствие с OPLAN. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от СССМ.

Член 14

Координиране

1.  Без да се засяга веригата на командване, ръководителят на мисията действа в тясно сътрудничество с делегацията на ЕС в БиХ, за да гарантира съгласуваност в действията на ЕС в подкрепа на БиХ.

2.  Ръководителят на мисията действа в тясна координация с ръководителите на мисии на ЕС в БиХ.

3.  Ръководителят на мисията си сътрудничи с другите международни участници в държавата, по-специално ОССЕ, Съвета на Европа и Международната програма за обучение и помощ в областта на наказателното разследване (ICITAP).

Член 15

Предоставяне на класифицирана информация

1.  ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, ако е уместно и в съответствие с нуждите на ПМЕС, класифицирана информация и документи на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE“, изготвени за целите на ПМЕС, в съответствие с разпоредбите относно сигурността на Съвета.

2.  В случай на точно определена и непосредствена оперативна нужда, ВП се оправомощава също да предоставя на приемащата държава класифицирана информация и документи на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE“, изготвени за целите на ПМЕС, в съответствие с разпоредбите относно сигурността на Съвета. Във всички останали случаи такава информация и документи се предоставят на приемащата държава съгласно съответните процедури за сътрудничество на приемащата държава с ЕС.

3.  ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, свързани с разискванията на Съвета относно ПМЕС, влизаща в обхвата на задължението за служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета ( 4 ).

Член 16

Преглед на работата на мисията

Шестмесечен процес на преглед в съответствие с критериите за оценка, зададени в CONOPS и в OPLAN, позволява да се направят корекции на дейностите на ПМЕС при необходимост.

Член 17

Капацитет за оперативно дежурство

Капацитетът за оперативно дежурство се активира за ПМЕС.

Член 18

Влизане в сила и срок на действие

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2011 г. Бюджетът за 2011 г. се определя отделно от Съвета.

Член 19

Публикуване

1.  Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Решенията на КПС по силата на член 10, параграф 1 относно назначаването на ръководител на мисията също се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.( 1 ) ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 40.

( 2 ) ОВ L 70, 13.3.2002 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.

( 4 ) Решение 2006/683/ЕО, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47).