15.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/4


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7552 – Mitsui Chemicals / SK Holdings / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 120/03)

1.

2015 m. balandžio 1 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Europos Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Mitsui Chemicals, Inc“ (toliau – MCI, Japonija) ir „SKC Co, Ltd“ (toliau – SKC, Pietų Korėja), priklausanti grupei „SK Holdings Co., Ltd“ (Pietų Korėja), pirkdamos įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą tos įmonės kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   MCI– Japonijos cheminių medžiagų įmonė, kurios veikla suskirstyta į šešis verslo sektorius: i) funkciniai chemikalai, įskaitant medicinos medžiagas, agrochemines medžiagas ir neaustines medžiagas, ii) funkcinės polimerinės medžiagos, įskaitant elastomerus ir polimerų produktus, iii) poliuretanas, iv) baziniai chemikalai, įskaitant tolueną, fenolius, grynintą tereftalato rūgštį, PET dervą ir pramonines chemines medžiagas, v) naftos chemijos produktai ir vi) plėvelės ir lakštai pakavimo, apsaugojimo ir klijavimo reikmėms.

—   SKC– įmonė, gaminanti ir parduodanti tam tikras chemines medžiagas (pvz., propeno oksidą, propilenglikolį, tolueną ir poliolį) ir plėveles (optinę plėvelę, naudojamą skystakristaliuose monitoriuose ir lęšiuose, nuo šilumos susitraukiančią poliesterio plėvelę, PET ir PVDF plėvelę ir EVA lakštus, naudojamus saulės energijai gaminti).

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti šiame pranešime nurodyta tvarka.

4.

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7552 – Mitsui Chemicals / SK Holdings / JV“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.