26.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 322/3


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2019/C 322/03)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

10. júla 2019

Vec č.

:

83860

Rozhodnutie č.

:

056/19/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

Schéma pomoci pre železničnú nákladnú dopravu

Právny základ

:

Pokyny Nórskeho železničného riaditeľstva

Typ opatrenia

:

Schéma

Účel

:

Koordinácia dopravy

Forma pomoci

:

Priamy grant

Rozpočet

:

235,74 mil. NOK

Intenzita

:

50 %

Trvanie

:

3 roky

Odvetvia hospodárstva

:

Nákladná železničná doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

The Norwegian Railway Directorate (Nórske železničné riaditeľstvo)

DFØ Trondheim

Postboks 4746

7468 Trondheim

NORWAY

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.