ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 280E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
18. novembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Pondelok 14. novembra 2005

2006/C 280E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vyhlásenie predsedníctva

Predložené dokumenty

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov a delegácií

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Text zmlúv poskytnutých Radou

Petície

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Sociálny rozmer globalizácie (rozprava)

Prechod na digitálne vysielanie (rozprava)

Tajné väzenské centrá v Európe (rozprava)

Dovozný režim pre banány (rozprava)

Smernica o inštitúciách dôchodkového zabezpečenia (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

11

 

Utorok 15. novembra 2005

2006/C 280E/2

ZÁPISNICA

13

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Presun rozpočtových prostriedkov

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Nordická dimenzia (predloženie návrhu uznesenia)

Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov – 2004 (rozprava)

Legislatívny plán na rok 2006 (rozprava)

Oznámenie predsedu

Hlasovanie

Rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s osivami * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s chmeľom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s vínom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena dohody o založení EBOR s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Víza na olympijské a/alebo paralympijské hry v zime v roku 2006 v Turíne ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Úhor európsky (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Sociálny rozmer globalizácie (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH)) ***I – Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS týkajúcej sa nebezpečných látok (REACH) ***I (rozprava)

Európske regulačné agentúry (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

2005, Balík Rozšírenie II (rozprava)

Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I (rozprava)

Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku * – Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

27

PRÍLOHA I

29

PRÍLOHA II

34

PRIJATÉ TEXTY

41

P6_TA(2005)0417Program na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES s ohľadom na predĺženie programu na rok 2006 a jeho rozšírenie o rozširovanie správnej praxe a monitorovania zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

PRÍLOHA IROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. .../2005/ES z..., ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006

41

PRÍLOHA II

45

P6_TA(2005)0418Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PRÍLOHASMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/.../ES z..., ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve

46

P6_TA(2005)0419Spoločná organizácia trhu s osivami *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivami (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Spoločná organizácia trhu s chmeľom *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Spoločná organizácia trhu s vínom *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Zmena a doplnenie Zmluvy o založení EBRD s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Zmluvy o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Víza na zimné olympijské a/alebo paralympijské hry 2006 v Turíne ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

PRÍLOHANARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2005 z o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne

50

P6_TA(2005)0424Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

57

PRÍLOHA

58

P6_TA(2005)0425Úhor riečnyUznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora riečneho (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Prípadné porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátomUznesenie Európskeho parlamentu o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Sociálny rozmer globalizácieUznesenie Európskeho parlamentu o sociálnom rozmere globalizácie (2005/2061(INI))

65

 

Streda 16. novembra 2005

2006/C 280E/3

ZÁPISNICA

71

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Situácia v Iraku po referende o ústave (rozprava)

Klimatické zmeny – Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami (rozprava)

Hlasovanie

Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I (hlasovanie)

Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku * (hlasovanie)

Nordický rozmer (hlasovanie)

Prechod na digitálne vysielanie (hlasovanie)

Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (hlasovanie)

Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie politických skupín

Neformálne stretnutie Európskej rady (rozprava)

Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Vyhlásenie predsedníctva

Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí ***I (rozprava)

Vývoz zbraní – Nešírenie zbraní hromadného ničenia – Verejné obstarávanie obranných zariadení (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

80

PRÍLOHA I

82

PRÍLOHA II

89

PRIJATÉ TEXTY

98

P6_TA(2005)0428Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, a ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

98

PRÍLOHASPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV NA ÚROVNI SPOLOČENSTVA

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Severná dimenziaUznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Severnej dimenzie

113

P6_TA(2005)0431Prechod na digitálne vysielanieUznesenie Európskeho parlamentu o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie

115

P6_TA(2005)0432Odstavenie jadrových elektrárníUznesenie Európskeho parlamentu o využívaní finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Víťazstvo v zápase s globálnymi klimatickými zmenamiUznesenie Európskeho parlamentu o víťazstve v zápase s globálnymi klimatickými zmenami (2005/2049(INI))

120

 

Štvrtok 17. novembra 2005

2006/C 280E/4

ZÁPISNICA

128

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Ochrana parlamentnej imunity

Hlasovanie

Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH) ***I (hlasovanie)

REACH ***I (hlasovanie)

Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí ***I (hlasovanie)

Vývoz zbraní (hlasovanie)

Mobilizácia Fondu solidarity: víchrica v severnej Európe (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nešírenie zbraní hromadného ničenia (hlasovanie)

Verejné obstarávanie obranných zariadení (hlasovanie)

Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Oznámenie predsedu

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozvojová stratégia pre Afriku (rozprava)

Rozvojová politika Európskej únie Európsky konsenzus (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (rozprava)

Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larrañagu) (rozprava)

Barma/Mjanmarsko (rozprava)

Hlasovanie

Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (hlasovanie)

Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larraňagu) (hlasovanie)

Barma/Mjanmarsko (hlasovanie)

Rozvojová stratégia pre Afriku (hlasovanie)

Rozvojová politika Európskej únie Európsky konsenzus (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Časový rozvrh prijímania rozpočtu

Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Zloženie výborov a delegácií

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

143

PRÍLOHA I

145

PRÍLOHA II

172

PRIJATÉ TEXTY

302

P6_TA(2005)0434REACH a Európska chemická agentúra ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. .../... [o perzistentných organických znečisťujúcich látkach] (KOM(2003) 0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej agentúry pre chemické látky a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES

303

PRÍLOHA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA O POSUDZOVANÍ LÁTOK A PRÍPRAVE SPRÁV O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

388

PRÍLOHA IAPOKYNY NA ZOSTAVENIE KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

398

PRÍLOHA IBPOSÚDENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI PRÍPRAVKOV

408

PRÍLOHA ICKRITÉRIÁ PRE POSTUPNE ZAVÁDZANÉ LÁTKY REGISTROVANÉ PRE MNOŽSTVÁ OD 1 DO 10 TON ROČNE NA VÝROBCU ALEBO DOVOZCU, O KTORÝCH SA MUSIA POSKYTNÚŤ VŠETKY INFORMÁCIE UVEDENÉ V PRÍLOHE V

409

PRÍLOHA IIVÝNIMKY Z REGISTRAČNEJ POVINNOSTI PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 1 PÍSM. A)

410

PRÍLOHA IIIVÝNIMKY Z REGISTRAČNEJ POVINNOSTI PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 1 PÍSM. B)

415

PRÍLOHA IV

416

PRÍLOHA VŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 1 TONA ALEBO VYŠŠÍCH

420

PRÍLOHA VIDOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 10 TON ALEBO VYŠŠÍCH

424

PRÍLOHA VIIDOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 100 TON ALEBO VYŠŠÍCH

428

PRÍLOHA VIIIDOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 1000 TON ALEBO VYŠŠÍCH

432

PRÍLOHA IXVŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRISPÔSOBENIA ŠTANDARDNÉHO SKÚŠOBNÉHO REŽIMU USTANOVENÉHO V PRÍLOHÁCH V AŽ VIII

435

PRÍLOHA X

438

PRÍLOHA XIVŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE NÁSLEDNÝCH POUŽÍVATEĽOV O POSUDZOVANÍ LÁTOK A PRÍPRAVE SPRÁV O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

438

PRÍLOHA XII AŽ XVI

439

PRÍLOHA XVIIPERZISTENTNÉ ORGANICKÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY (POPS)

439

P6_TA(2005)0435Obmedzenia týkajúce sa určitých chemických látok (REACH) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok

440

P6_TA(2005)0436Vývoz zbraníUznesenie Európskeho parlamentu o šiestej výročnej správe Rady podľa platného ustanovenia 8 Kódexu správania štátov Európskej únie pri vývoze zbraní (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Mobilizácia Fondu solidarityUznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie v súlade s bodom 3 medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PRÍLOHAROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

451

P6_TA(2005)0438Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (víchrica v severnej Európe) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Zbrane hromadného ničeniaUznesenie Európskeho parlamentu o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Verejné obstarávanie obranných zariadeníUznesenie Európskeho parlamentu o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Nedávne vyhlásenia pána Mahmúda Ahmadínedžáda, prezidenta IránuUznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

468

P6_TA(2005)0442Prístup k humanitárnej pomoci v KašmíreUznesenie Európskeho parlamentu o Kašmíre

469

P6_TA(2005)0443Filipíny (rozsudok smrti nad Franciscom Larrañagom, občanom EÚ)Uznesenie Európskeho parlamentu o Filipínach

472

P6_TA(2005)0444BarmaUznesenie Európskeho parlamentu o Barme

473

P6_TA(2005)0445Rozvojová stratégia pre AfrikuUznesenie Európskeho parlamentu o rozvojovej stratégii pre Afriku (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Rozvojová politika Európskej únie Európsky konsenzusUznesenie Európskeho parlamentu o návrhu spoločného vyhlásenia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie Európsky konsenzus (2004/2261(INI))

484

SK

 


I (Oznámenie)

EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2005 - 2006

Pondelok 14. novembra 2005

18.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 280/1


ZÁPISNICA

(2006/C 280 E/01)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

1.   Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 hod.

2.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

3.   Vyhlásenie predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie o atentátoch, ktoré sa uskutočnili v Ammane 9. novembra 2005. Uviedol, že v mene Parlamentu poslal vyjadrenie úprimnej sústrasti jordánskym úradom a rodinám obetí.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

4.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

parlamentných výborov:

1.1)

správy:

Správa o využívaní finančných prostriedkov určených na odstavenie jadrových elektrární (2005/2027(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

Správa o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora európskeho (2005/2032(INI)) - Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Správa k Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení (2005/2030(INI)) - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Správa o šiestej výročnej správe Rady podľa ustanovenia 8 Kódexu správania štátov Európskej únie pri vývoze zbraní (2005/2013(INI)) - Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivom (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0295/2005)

Správa o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu (2005/2139(INI)) - Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

* Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0299/2005)

* Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0300/2005)

***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES s ohľadom na predĺženie programu na rok 2006 a jeho rozšírenie o rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Giles Chichester (A6-0302/2005)

***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Giles Chichester (A6-0303/2005)

***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Správa o európskych predpisoch a trhoch v oblasti elektronickej komunikácie v roku 2004 (2005/2052(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

Správa o sociálnom rozmere globalizácie (2005/2061(INI)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich leteckej dopravy o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Správa o úlohe euroregiónov pri rozvoji regionálnej politiky (2004/2257(INI)) - Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005)

Správa o víťazstve v boji proti globálnym klimatickým zmenám (2005/2049(INI)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a (alebo) paralympijských hrách 2006 v Turíne (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

Správa o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže ES v námornej doprave (2005/2033(INI)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. .../... o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Správa o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (2005/2187(INI)) - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Robert Evans (A6-0317/2005)

Správa o rozvojovej stratégii pre Afriku (2005/2142(INI)) - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Maria Martens (A6-0318/2005)

Správa o návrhu spoločného vyhlásenia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie „Európsky konsenzus“ (2004/2261(INI)) - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Anders Wijkman (A6-0319/2005)

2)

poslancov:

2.1)

otázky na ústne zodpovedanie (článok 108 rokovacieho poriadku):

(O-0083/2005) Giles Chichester a Etelka Barsi-Pataky, za výbor ITRE, pre Komisiu: Prechod na digitálne vysielanie (B6-0333/2005),

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis, za výbor CULT, pre Radu: Olympijské prímerie (B6-0335/2005),

(O-0085/2005/rev. 2) Martine Roure a Maria Berger za skupinu PSE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Diana Wallis a Sarah Ludford za skupinu ALDE, pre Komisiu: Trestnoprávne opatrenia v prípade porušenia práva Spoločenstva (B6-0336/2005),

(O-0093/2005) Jo Leinen, za výbor výbor AFCO, a Janusz Lewandowski, za výbor BUDG, pre Radu: Návrh medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI) (B6-0337/2005),

(O-0094/2005) Ieke van den Burg a Othmar Karas, za výbor ECON, pre Komisiu: Dôvody zlého uplatňovania smernice o zamestnaneckom dôchodkovom poistení zo strany členských štátov EÚ (B6-0338/2005),

O-0078/2005 Maria Martens, za výbor DEVE, pre Radu: Rozvoj a šport B6-0340/2005,

O-0079/2005 Maria Martens, za výbor DEVE, pre Komisiu: Rozvoj a šport B6-0341/2005,

2.2)

otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (článok 109 rokovacieho poriadku) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi-Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3)

návrhy na zmenu rokovacieho poriadku (článok 202 rokovacieho poriadku):

Corbett Richard - Návrh na zmenu a doplnenie článku 80 rokovacieho poriadku (B6-0582/2005)

pridelené

gestorský: AFCO

2.4)

písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (článok 116 rokovacieho poriadku):

Sylwester Chruszcz a Andrzej Tomasz Zapałowski, o neprimeraných roamingových poplatkoch v EÚ (64/2005),

Bruno Gollnisch, o podmienkach držania vo väzbe pána Tareka Aziza (65/2005),

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Carl Lang o etnických nepokojoch vo Francúzsku a na iných miestach Európy (66/2005).

5.   Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu podpíše nasledujúce akty prijaté v spolurozhodovacom postupe v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku:

odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných činností (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD)),

smernica Európskeho parlamentu a Rady o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD)),

smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa po dvadsiaty siedmy krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (polycyklické aromatické uhľovodíky v procesných olejoch a pneumatikách) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD)),

smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili menovanie Rolanda Gewalta za poslanca Parlamentu namiesto Inga Schmitta, a to s účinnosťou od 27. októbra 2005.

Josep Borrell Fontelles (predseda) upozornil na ustanovenia článku 3 ods. 5. rokovacieho poriadku.

7.   Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE-DE Parlament schválil tieto menovania:

výbor TRAN: Roland Gewalt,

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou: Roland Gewalt.

Na žiadosť skupiny PSE Parlament schválil tieto menovania:

výbor ENVI: Matthias Groote namiesto Norberta Glanteho,

výbor ITRE: Norbert Glante,

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Matthias Groote.

Na žiadosť skupiny IND/DEM Parlament schválil tieto menovania:

výbor AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski,

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Boli rozdané správy Komisie o krokoch podniknutých na základe stanovísk a uznesení prijatých Parlamentom na prvej júnovej schôdzi a na júlovej schôdzi v roku 2005.

9.   Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

10.   Petície

V súlade s článkom 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 7.11.2005

pán Angelos Psifis (č. 818/2005);

pán Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote“) (č. 819/2005);

pán Konstantinos Dolkas (č. 820/2005);

pán Apostolos Kondylis (č. 821/2005);

pán Spiridon Nasopoulos (č. 822/2005);

pán Giorgios Papagiannakopoulos (č. 823/2005);

pán Dimitrios Terzis (č. 824/2005);

pán Panagiotis Georgiadis (č. 825/2005);

pán Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (viac ako 2 podpisy) (č. 826/2005);

pán Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (č. 827/2005);

pán Vasilios Tsetsos (č. 828/2005);

pán André Geminet (č. 829/2005);

pán Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte „Ticoulet“) (viac ako 323 podpisov) (č. 830/2005);

pani Elisabeth Balland (č. 831/2005);

pani Isabelle Plessis (Collectif „une réglementation pour les camping-cars“) (viac ako 186 podpisov) (č. 832/2005);

pán Miguel Amorós Amorós (č. 833/2005);

pán José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (viac ako 300 podpisov) (č. 834/2005);

pán Adolfo Bosch Lería (č. 835/2005);

pán Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (viac ako 10 podpisov) (č. 836/2005);

pán Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (č. 837/2005);

pán Samuel Martin-Sosa Rodriguez (č. 838/2005);

pán Johannes Tollmann (č. 839/2005);

pani Gerda Glebe Visconti (č. 840/2005);

pán Siegfried Berthge (č. 841/2005);

pani Clare M.B. Symes (č. 842/2005);

pán Brian Eastoe (č. 843/2005);

pani Angela Mason (č. 844/2005);

pani Agnieszka Morzyk (viac ako 2 podpisy) (č. 845/2005);

pani Maria E.J.A.C Sultains-Bours (č. 846/2005);

pán J. Rens (č. 847/2005);

pán Miroslav Novotný (č. 848/2005);

pán Sean Hussey (č. 849/2005);

pán Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (viac ako 10 524 podpisov) (č. 850/2005);

pani Sarah Ludford (s 237 podpismi) (č. 851/2005);

pán Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (viac ako 276 podpisov) (č. 852/2005);

pani M. Monks (viac ako 25 podpisov) (č. 853/2005);

pán Pentti Likka Olavi Kurkela (č. 854/2005);

pán Edgard Krebs (č. 855/2005);

pani Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (č. 856/2005).

11.   Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu prvej a druhej novembrovej schôdze (PE 364.133/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (článok 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 14.11.2005 až 17.11.2005

v pondelok

bez návrhov na zmenu

v utorok

bez návrhov na zmenu

v stredu

žiadosť Rady o to, aby sa rozprava o klimatických zmenách (bod 28 a bod 29 konečného návrhu programu schôdze) konala po rozprave a nie pred rozpravou o Iraku (bod 30 konečného návrhu programu schôdze)

Parlament žiadosť schválil.

vo štvrtok

bez návrhov na zmenu

Rokovania 30.11.2005 a 1.12.2005

bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.

12.   Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister a Justas Vincas Paleckis.

13.   Sociálny rozmer globalizácie (rozprava)

Správa o sociálnom rozmere globalizácie [2005/2061(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Špidla (člen Komisie) a Poul Nyrup Rasmussen (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Georgios Karatzaferis za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN a Carl Lang nezávislý poslanec.

Mihael Brejc uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat a Vladimír Špidla.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 15.11.2005.

14.   Prechod na digitálne vysielanie (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položili Giles Chichester a Etelka Barsi-Pataky, za výbor ITRE, pre Komisiu (O-0083/2005): Prechod na digitálne vysielanie (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet za skupinu PPE-DE, Norbert Glante za skupinu PSE, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour a Vladimír Špidla.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Etelka Barsi-Pataky, za výbor ITRE, o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie (B6-0583/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 16.11.2005.

15.   „Tajné väzenské centrá“ v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: „Tajné väzenské centrá“ v Európe

Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior a Franco Frattini

Rozprava sa skončila.

16.   Dovozný režim pre banány (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dovozný režim pre banány

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Fernando Fernández Martín za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM a María Esther Herranz García.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

17.   Smernica o inštitúciách dôchodkového zabezpečenia (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položili Ieke van den Burg a Othmar Karas, za výbor ECON, pre Komisiu: Dôvody zlého uplatňovania smernice o zamestnaneckom dôchodkovom poistení zo strany členských štátov EÚ (B6-0338/2005) (O-0094/2005).

Ieke van den Burg a Othmar Karas rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Harald Ettl za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Graham Booth za skupinu IND/DEM a Katerina Batzeli.

Rozprava sa skončila.

18.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 364.133/OJMA).

19.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.45 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Josep Borrell Fontelles

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Pozorovatelia:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Utorok 15. novembra 2005

18.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 280/13


ZÁPISNICA

(2006/C 280 E/02)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.

V rozprave vystúpil Michael Gahler a spomenul včerajší štrajk štrasburských taxikárov. Postavil sa proti zákazu vjazdu pred vchod Parlamentu, ktorý platí pre nemeckých taxikárov. Tento zákaz označil za diskrimináciu (predseda odpovedal, že parlamentné orgány nevydali žiadne opatrenia v tomto zmysle a že o probléme budú informované príslušné orgány).

2.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie:

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

pridelené

gestorský: LIBE

 

stanovisko: ITRE, IMCO

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku dialógu medzi kultúrami (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

pridelené

gestorský: CULT

 

stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení rámca opatrení Spoločenstva v oblasti námornej environmentálnej politiky (Smernica o námornej stratégii) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

pridelené

gestorský: ENVI

 

stanovisko: TRAN, PECH

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 55/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 57/2005 - Oddiel III - Komisia (SEK(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh rozhodnutia Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka (Programové obdobie 2007 - 2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

pridelené

gestorský: AGRI

 

stanovisko: ENVI, REGI

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

pridelené

gestorský: DEVE

 

stanovisko: INTA

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume II - Parts I and II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume I - Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Návrh nariadenia Rady o uzatvorení partnerskej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

pridelené

gestorský: PECH

 

stanovisko: DEVE, BUDG

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 3690/93, ktorým sa zavádza systém Spoločenstva ustanovujúci predpisy týkajúce sa minimálneho rozsahu údajov v rybárskych licenciách (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

pridelené

gestorský: PECH

 

stanovisko: JURI

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

pridelené

gestorský: ENVI

 

stanovisko: ITRE, JURI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Parliament (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Návrh opravného rozpočtu č. 7 na rozpočtový rok 2005 - Všeobecný stav príjmov a výdavkov - Oddiel III - Komisia (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

pridelené

gestorský: BUDG

 

stanovisko: REGI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Council (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Data Protection Supervisor ((N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)) (1).

pridelené

gestorský: CONT

 

stanovisko: JURI, LIBE

3.   Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 33/2005 Európskej komisie (C6-0307/2005 — SEK(2005)1187 v konečnom znení).

Po oboznámení sa so stanoviskom Rady výbor schválil presun ako celok v súlade s článkom 24 ods. 3 finančného nariadenia z 25. júna 2002.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 36/2005 Európskej komisie (C6-0316/2005 — SEK(2005)1190 v konečnom znení).

Po oboznámení sa so stanoviskom Rady výbor schválil presun ako celok v súlade s článkom 24 ods. 3 finančného nariadenia z 25. júna 2002.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 37/2005 Európskej komisie (C6-0313/2005 — SEK(2005)1191 v konečnom znení).

Po oboznámení sa so stanoviskom Rady výbor schválil presun ako celok v súlade s článkom 24 ods. 3 finančného nariadenia z 25. júna 2002.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 55/2005 Európskej komisie (C6-0347/2005 — SEK(2005)1378 v konečnom znení).

Po oboznámení sa so stanoviskom Rady výbor schválil presun ako celok v súlade s článkom 24 ods. 3 finančného nariadenia z 25. júna 2002, pod podmienkou dohody medzi dvoma vetvami rozpočtových orgánov počas trialógu 26. októbra 2005.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 57/2005 Európskej komisie (C6-0348/2005 — SEK(2005)1377 v konečnom znení).

Po oboznámení sa so stanoviskom Rady výbor schválil prevod ako celok v súlade s článkom 24 ods. 3 finančného nariadenia z 25. júna 2002.

4.   Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Podľa článku 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.

PRÍSTUP K HUMANITÁRNEJ POMOCI V KAŠMÍRE

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström a Nicholson of Winterbourne za skupinu ALDE, o humanitárnej situácii v Kašmíre (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE, o Kašmíre: prístup k humanitárnej pomoci (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o prístupe k humanitárnej pomoci v Kašmíre (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, o humanitárnej situácii v Kašmíre (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, o prístupe k humanitárnej pomoci v Kašmíre (B6-0603/2005),

Eoin Ryan za skupinu UEN, o prístupe k humanitárnej pomoci v Kašmíre (B6-0607/2005).

II.

FILIPÍNY (ODSÚDENIE NA SMRŤ EURÓPSKEHO OBČANA FRANCISCA LARRAÑAGU)

Pasqualina Napoletano a María Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE, o Filipínach: občan EÚ Francisco Larrañaga odsúdený na smrť na Filipínach (B6-0595/2005),

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o treste smrti na Filipínach (B6-0598/2005),

Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL, o odsúdení na smrť španielskeho občana Francisca Larrañagu na Filipínach (B6-0601/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, o Filipínach (B6-0604/2005),

Sarah Ludford za skupinu ALDE, o odsúdení na smrť európskeho občana na Filipínach (B6-0605/2005).

III.

BARMA/MJANMARSKO

Cecilia Malmström a Frédérique Ries za skupinu ALDE, o Barme/Mjanmarsku (B6-0592/2005),

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Marc Tarabella za skupinu PSE, o ľudských právach v Barme (B6-0593/2005),

Simon Coveney, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o ľudských právach v Barme/Mjanmarsku (B6-0596/2005),

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o situácii v Barme (B6-0599/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, o Barme (B6-0602/2005),

Konrad Szymański za skupinu UEN, o Barme/Mjanmarsku (B6-0606/2005).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 142 rokovacieho poriadku.

5.   Nordická dimenzia (predloženie návrhu uznesenia)

Rozprava sa konala 8. septembra 2005(bod 4 zápisnice zo dňa 8.9.2005).

Návrhy uznesení podané podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Diana Wallis a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE, o Nordickej dimenzii so zreteľom na ministerskú schôdzu konanú 21. novembra 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb za skupinu PPE-DE, o budúcnosti Nordickej dimenzie (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, o Nordickej dimenzii so zreteľom na ministerskú schôdzu konanú 21. novembra 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson a André Brie za skupinu GUE/NGL, o Nordickej dimenzii so zreteľom na ministerskú schôdzu konanú 21. novembra 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller a Reino Paasilinna za skupinu PSE, o budúcnosti Nordickej dimenzie (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas a Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN, o Severnej dimenzii (B6-0590/2005).

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.11.2005.

6.   Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov - 2004 (rozprava)

Hubert Weber, predseda Dvora audítorov, predniesol výročnú správu svojej inštitúcie.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Javier Pomés Ruiz za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn a Hubert Weber.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.05 hod. kvôli príchodu predsedu Komisie a pokračovala sa v ňom o 10.15 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

7.   Legislatívny plán na rok 2006 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Legislatívny plán na rok 2006

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN a Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA

podpredseda

V rozprave vystúpili Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, ktorý začal tým, že vyjadril poľutovanie nad nízkou účasťou poslancov v rokovacej sále (predseda odpovedal, že túto pripomienku predloží príslušným orgánom), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan a José Manuel Barroso.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 14.12.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.10 hod. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.15 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO

podpredseda

8.   Oznámenie predsedu

Na včerajšej schôdzi prijal Výbor pre rozpočet tieto dve správy:

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 3 Medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu [KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (spravodajca: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

a

Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (víchrica v severnej Európe) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (spravodajca: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

O týchto správach sa bude hlasovať 17. novembra 2005 na základe článku 131 rokovacieho poriadku.

*

* *

Vystúpili títo poslanci: Lissy Gröner požiadala o ukončenie výstavy prebiehajúcej v súčasnosti v priestoroch Parlamentu a vyjadrila svoj názor, že výstava hanobí česť žien (predseda odpovedal, že kvestori budú poverení jej žiadosťou). Geoffrey Van Orden požiadal Radu a Komisiu, aby vyvinuli nátlak na líbyjské orgány, pokiaľ ide o oslobodenie bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára v súčasnosti väznených v Líbyi. Hannes Swoboda za skupinu PSE podporil žiadosť, ktorú predložil Geoffrey Van Orden. Bernd Posselt sa vyjadril k žiadosti Lissy Gröner (predseda ho ubezpečil, že kvestori preveria túto žiadosť nestranne).

9.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe I zápisnice.

9.1.   Rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006 [KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve [KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Spoločná organizácia trhu s osivami * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivami [KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Spoločná organizácia trhu s chmeľom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom [KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Spoločná organizácia trhu s vínom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom [KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Zmena dohody o založení EBOR s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku [KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 6)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Víza na olympijské a/alebo paralympijské hry v zime v roku 2006 v Turíne ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne [KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 7)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 stanovujúce postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 [KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 8)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Patrizia Toia (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Úhor európsky (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora európskeho [2005/2032(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Albert Jan Maat (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom [2005/2187(INI)] - Výbor pre právne veci

Spravodajca: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Sociálny rozmer globalizácie (hlasovanie)

Správa o sociálnom rozmere globalizácie [2005/2061(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0427)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Philip Bushill-Matthews predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 5, tento návrh bol prijatý.

10.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Giuseppe Gargani - A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Správa: Mihael Brejc - A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke a Mairead McGuinness

11.   Opravy výsledkov hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy II „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv výsledkov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

12.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Manuel Medina Ortega informoval predsedníctvo, že je prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

*

* *

V rozprave vystúpil Bernard Piotr Wojciechowski a urobil osobné vyhlásenie k vyhláseniu, ktoré predniesla Ana Maria Gomes, v rámci výstavy konanej v súčasnosti v priestoroch Parlamentu.

13.   Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili menovanie Giovanniho Procacciho za poslanca namiesto Michela Santora, a to s účinnosťou od 15. novembra 2005.

Predseda pripomenul ustanovenia článku 3 ods. 5 rokovacieho poriadku.

V súlade s článkom 13 ods. 3 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Europského parlamentu Parlament berie túto skutočnosť na vedomie.

14.   Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH)) ***I - Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS týkajúcej sa nebezpečných látok (REACH) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. .../... {o perzistentných organických znečisťujúcich látkach} [KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok [KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Vystúpili títo poslanci: Günter Verheugen (podpredseda Komisie), Stavros Dimas (člen Komisie) a Lord Bach (úradujúci predseda Rady).

Guido Sacconi predložil správy (A6-0315/2005 a A6-0285/2005).

V rozprave vystúpila Hiltrud Breyer a vyjadrila sa k spravodajcovmu vystúpeniu.

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Elisa Ferreira (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Thomas Mann (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Lena Ek (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Hartmut Nassauer (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Kurt Lechner (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Hiltrud Breyer (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Hammerstein Mintz (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Werner Langen k vystúpeniu, ktoré urobil Satu Hassi, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka a Hélène Goudin.

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas a Paul Rübig

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 17.11.2005 a bod 4.2 zápisnice zo dňa 17.11.2005.

15.   Európske regulačné agentúry (rozprava)

Otázku na ústne zodpovedanie položili Jo Leinen a Janusz Lewandowski, za výbor AFCO, pre Radu (O-0093/2005): Návrh medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (v zastúpení autora) a Janusz Lewandowski rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Lord Bach (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Maria da Assunção Esteves za skupinu PPE-DE, Richard Corbett za skupinu PSE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach a Louis Michel (člen Komisie).

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 1.12.2005.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

podpredsedníčka

16.   Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii (B6-0339/2005).

Vystúpili títo poslanci: David Martin a Mairead McGuinness o rozdelení otázok.

Prvá časť

Otázka č. 37 (Manuel Medina Ortega): Zdaňovanie v oblasti osobnej leteckej prepravy

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea a Agnes Schierhuber.

Otázka č. 38 (Sarah Ludford): Ochrana dát, databázy Európskej únie

Olli Rehn (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Sarah Ludford.

Otázka č. 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo

Olli Rehn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Giorgos Dimitrakopoulos a Bart Staes.

Druhá časť

Otázka č. 40 (Bart Staes): Dosah programu FLEGT na ochranu sociálnych práv a životného prostredia v rozvojových krajinách

Louis Michel (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Bart Staes, John Bowis a Agnes Schierhuber.

Otázka č. 41 (Othmar Karas): Rozvojová spolupráca

Louis Michel odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Othmar Karas.

Otázka č. 42 (Marie-Hélène Aubert): Voľby v Konžskej demokratickej republike

Louis Michel odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Marie-Hélène Aubert.

Otázky č. 43 až 45 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 46 (Sajjad Karim): Posilnenie transparentnosti a demokratickej kontroly pri rokovaniach WTO

Peter Mandelson odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil David Martin, James Hugh Allister a Paul Rübig.

Otázka č. 47 (Hélène Goudin): Zníženie sadzieb na thajské krevety

Na otázku odpovedal Peter Mandelson.

Otázka č. 48 (Ilda Figueiredo): Ťažkosti v obuvníckom priemysle

Peter Mandelson odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Ilda Figueiredo, David Martin a Anne E. Jensen.

Otázka č. 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prognózy v oblasti reštrukturalizácií

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 55 (Joachim Wuermeling): Voľný pohyb pracovníkov

Vladimír Špidla odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Manfred Weber a Claude Moraes.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne.

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.15 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

podpredseda

17.   2005, Balík „Rozšírenie II“(rozprava)

Vyhlásenie Komisie: 2005, Balík „Rozšírenie II“

Olli Rehn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt a Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.

18.   Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Vystúpili títo poslanci: Jacques Barrot (podpredseda Komisie) a Derek Twigg (úradujúci predseda Rady)

Christine De Veyrac uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Jörg Leichtfried za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bernard Piotr Wojciechowski za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel nezávislý poslanec, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot a Derek Twigg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 16.11.2005.

19.   Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku * - Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy k Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

Správa o využívaní finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární [2005/2027(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Rebecca Harms uviedla svoje správy (A6-0282/2005 a A6-0279/2005).

Vystúpili títo poslanci: Ján Hudacký za skupinu PPE-DE, Edit Herczog za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Umberto Pirilli za skupinu UEN, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 16.11.2005.

20.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 364.133/OJME).

21.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 0.10 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Josep Borrell Fontelles

predseda


(1)  Tento názov nie je zatiaľ dostupný vo všetkých jazykoch.


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelia:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

odd.

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

§

odsek

čl.

článok

odôv.

odôvodnenie

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I

Správa: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

2.   Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I

Správa: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

3.   Spoločná organizácia trhu s osivami *

Správa: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

4.   Spoločná organizácia trhu s chmeľom *

Správa: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

HPM

+

600, 20, 14

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

5.   Spoločná organizácia trhu s vínom *

Správa: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

6.   Zmena dohody o založení EBOR s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku *

Správa: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

7.   Víza na olympijské a/alebo paralympijské hry v zime v roku 2006 v Turíne ***I

Správa: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

8.   Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I

Správa: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

9.   Úhor európsky

Správa: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

10.   Porušenie protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom

Správa: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Predmet

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

11.   Sociálny rozmer globalizácie

Správa: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

od § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/HPM

+

323, 264, 56

3/HPM

-

112, 483, 47

§ 6

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

od § 10

10

GUE/NGL

HPČ

 

 

1/EH

+

322, 305, 16

2

-

 

3/EH

+

318, 315, 12

od § 15

13

Verts/ALE

EH

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

od § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

pôvodný text

odd./EH

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

od § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

od § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

od § 31

16

Verts/ALE

EH

-

264, 375, 7

§ 32

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

od § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

HPM

+

357, 266, 17

zmenené ústne

od § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

odôv. A

6

GUE/NGL

HPČ

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

odôv. B

7

GUE/NGL

 

-

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: PDN 5, § 5 - 2. časť, § 5 - 3. časť

Žiadosť o hlasovanie po častiach

ALDE, PPE-DE

§ 5

1. časť:„zastáva názor, že globalizácia... sociálneho začlenenia;“

2. časť:„uznáva, že spoločná poľnohospodárska... kampaň ‚Urobiť chudobu vecou minulosti’ úspešná;“

3. časť: slovo „radikálnu“

PPE-DE

§ 6

1. časť: slová „vyzýva Radu a Komisiu, aby zaručili, aby“ a „EÚ“

2. časť:„obchodná, poľnohospodárska a zahraničná“

3. časť: slová „bola“ a „politika“ a „v súlade s rozvojovou politikou,... s RCM;“

§ 7

1. časť:„zastáva názor, že Európska únia by mala... na boj proti chudobe“

2. časť:„uskutočňovaním ráznejšej politiky... odpustením dlhov a s poskytovaním pomoci“

§ 32

1. časť:„domnieva sa, že malé... podnikov tohto typu;“

2. časť:„ďalej žiada revíziu štatútu európskej spoločnosti... globalizovaného hospodárstva;“

§ 37

1. časť:„zdôrazňuje potrebu zabezpečenia... vzdelávacích inštitúcií a médií;“

2. časť:„zastáva názor, že demokratický... občanov;“

Verts/ALE

PDN 6

1. časť:„keďže (vypustenie)

2. časť:„proces... na celom svete“

PDN 10

1. časť:„vyzýva Komisiu... forme diskriminácie;“

2. časť:„rozdelenie nadobudnutého bohatstva... vzdelávaniu a bývaniu;“

3. časť:„sociálnu politiku... politík zamestnanosti;“

Žiadosť o oddelené hlasovanie

PPE-DE: § 20

Rôzne

Philip Bushill-Matthews navrhol ústny PDN k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 5:

34.

podporuje úsilie Komisie o zvýšenie povedomia nadnárodných spoločností o ich sociálnej zodpovednosti, ktoré malo doteraz iba obmedzený účinok;


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Správa Daul A6-0299/2005

Za: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Zdržali sa: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Správa Brejc A6-0308/2005

Za: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Správa Brejc A6-0308/2005

Za: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Správa Brejc A6-0308/2005

Za: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Proti: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Jörg Leichtfried


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0417

Program na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES s ohľadom na predĺženie programu na rok 2006 a jeho rozšírenie o rozširovanie správnej praxe a monitorovania zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0347) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0247/2005),

so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0302/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

PRÍLOHA I

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. .../2005/ES

z..., ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutím č. 2256/2003/ES (3) sa zaviedol program MODINIS na monitorovanie akčného plánu eEurope 2005, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.

(2)

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES s cieľom prispôsobiť referenčné čiastky s ohľadom na rozšírenie Európskej únie.

(3)

Vo svojom uznesení z 9. decembra 2004 o pohľade na budúcnosť informačných komunikačných technológií (IKT) (4) Rada vyzvala Komisiu, aby začala s prípravnými prácami na následných opatreniach akčného plánu eEurope 2005 ako dôležitej súčasti novej agendy pre informačnú spoločnosť po roku 2005.

(4)

Oznámenie Komisie z 19. novembra 2004 s názvom „Výzvy pre európsku informačnú spoločnosť po roku 2005“ analyzuje výzvy, ktorými sa musí zaoberať európska stratégia v oblasti informačnej spoločnosti do roku 2010. V oznámení sa podporuje širšie využívanie IKT a pre trvajúce zameranie pozornosti politiky na otázky súvisiace s IKT, čo zahŕňa potrebu monitorovania a výmeny správnej praxe. Toto oznámenie sa stalo východiskom pre proces úvah, ktorý viedol v roku 2005 ku novej iniciatíve informačnej spoločnosti, ktorá sa má začať v roku 2006.

(5)

Nová iniciatíva s názvom „Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť“ bola oznámená v oznámení Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom „Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - Nový začiatok lisabonskej stratégie“, a zameriava sa na povzbudenie zavádzania IKT.

(6)

Oznámenie Komisie z 1. júna 2005 s názvom „Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ vymenúva kľúčové politické priority päťročnej stratégie na podporu otvoreného a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva. Podpora výmeny správnej praxe a monitorovanie zavádzania služieb využívajúcich IKT budú naďalej podporovať dialóg zúčastnených strán a členských štátov, a to hlavne v súvislosti s otvorenou metódou koordinácie.

(7)

V návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007 - 2013), je navrhnutý rámcový program pre akciu Spoločenstva v oblasti konkurencieschopnosti a inovácie pre obdobie 2007 - 2013, ktorý spája konkrétne opatrenia Spoločenstva na podporu podnikania, malých a stredných podnikov, priemyslovej konkurencieschopnosti, inovácie, informačných a komunikačných technológií, technológií na ochranu životného prostredia a inteligentnej energie, vrátane opatrení stanovených v rozhodnutí č. 2256/2003/ES.

(8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (5) stanovuje spoločný rámec pre systematické vypracovávanie štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti. Tieto štatistiky obsahujú informácie požadované na účely procesu orientačného testovania programu eEurope a sú dôležité pre štrukturálne ukazovatele, ktoré podporujú monitorovanie výkonnosti členských štátov, a sú potrebné na vytvorenie jednotnej základne pre analýzy informačnej spoločnosti.

(9)

Počas 12 mesiacov od konca účinnosti akčného plánu eEurope 2005 do očakávaného začiatku rámcového programu v roku 2007 je treba monitorovať a podporovať zavádzanie IKT v celom hospodárstve, a to prostredníctvom ďalšieho orientačného testovania a štatistických analýz založených na štrukturálnych ukazovateľoch, ako i prostredníctvom výmeny správnej praxe. Akcie prijaté na základe programu zameraného na orientačné testovanie, správnu prax a koordináciu politík v roku 2006, budú podporovať dosiahnutie cieľov uvedených v hore uvedených oznámeniach Komisie z 2. februára 2005 a 1. júna 2005.

(10)

Mechanizmy na monitorovanie, výmenu skúseností, orientačné testovanie, rozširovanie správnej praxe a analýzu hospodárskych a spoločenských dôsledkov informačnej spoločnosti by mali v roku 2006 pokračovať, aby sa dosiahli ciele oznámenia Komisie z 2. februára 2005, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurope, a cieľov oznámenia Komisie z 1. júna 2005.

(11)

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1)

vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

1.   V roku 2006 program pokračuje v monitorovaní zavádzania a využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) v celom hospodárstve a v rozširovaní správnej praxe a má tieto ciele:

a)

monitorovať výkony členských štátov a v rámci členských štátov a porovnávať ich s najlepšími výkonmi v medzinárodnom meradle pomocou oficiálnych štatistík, ak je to možné;

b)

podporovať snahy členských štátov v povzbudzovaní využívania IKT na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni na základe analýzy správnej praxe a doplnkovej interakcie založenej na vytváraní mechanizmov výmeny skúseností;

c)

analyzovať hospodárske a spoločenské dôsledky informačnej spoločnosti na účely zjednodušenia politických diskusií, hlavne z pohľadu konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, ako aj z hľadiska sociálneho začlenenia.

2.   Akcie v rámci programu budú svojou povahou presahovať jednotlivé odvetvia a budú doplňovať akcie Spoločenstva v iných oblastiach. Žiadne z týchto akcií sa nebudú prekrývať s prácami, ktoré sú v týchto oblastiach vykonávané v rámci iných programov Spoločenstva. Akcie v rámci programu zameraného na orientačné testovanie, správnu prax a koordináciu politík, budú smerovať k splneniu cieľov oznámenia Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom „Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - Nový začiatok lisabonskej stratégie“, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurope, a najmä na podporu širokopásmových technológií, elektronickú správu (eGovernment), elektronického obchodovania (eBusiness), elektronického zdravotníctva (eHealth) a elektronického vzdelávania (eLearning), ako aj cieľov oznámenia Komisie z 1. júna 2005 s názvom „Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“, ktoré podporujú otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo.

3.   V programe sa vymedzí spoločný rámec doplnkovej interakcie na európskej úrovni, ktorá bude doplňovať jednotlivé vnútroštátne, regionálne a mieste úrovne.“

2)

vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1a sa vykonajú tieto druhy akcií:

a)

Akcia 1

Monitorovanie a porovnávanie výkonov:

zber a analýza údajov na základe ukazovateľov orientačného testovania, ako sú vymedzené v uznesení Rady z 18. februára 2003 o implementácii akčného plánu eEurope 2005, vrátane, v prípade potreby, regionálnych ukazovateľov, a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (6).

b)

Akcia 2

Rozširovanie správnej praxe:

štúdie na stanovenie správnej praxe na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, prispievajúc k úspešnému zavádzaniu IKT v celom hospodárstve,

podpora cielených konferencií, seminárov alebo workshopov a činností zameraných na šírenie informácií, informovanie a komunikáciu, ktoré podporujú ciele oznámenia Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom „Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - Nový začiatok lisabonskej stratégie“, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurope a oznámenia Komisie z 1. júna 2005 s názvom „Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“, ktoré podporujú otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu skúseností a správnej praxe tak, ako sa stanovuje v článku 1a ods. 1 písm. b).

c)

Akcia 3

Analýza a strategická diskusia:

podpora práce sociálnych a ekonomických odborníkov na účely toho, aby boli Komisii poskytnuté vstupy, ktoré sa týkajú analýzy budúcej politiky.

3)

v článku 4 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Program pokrýva obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006.

Finančný rámec pre vykonávanie tohto programu sa týmto ustanovuje na 30 160 000 EUR.“

4)

príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  Ú. v. EÚ C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.“

PRÍLOHA II

PRÍLOHA

Viacročný program pre monitorovanie eEurope, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií (MODINIS)

Orientačné rozdelenie výdavkov na roky 2003 až 2005

Percentá z celkového rozpočtu podľa kategórie a roku

 

2003

2004

2005

Spolu za 2003 - 2005

Akcia 1 - Monitorovanie a porovnávanie výkonov

12 %

14 %

14 %

40 %

Akcia 2 - Rozširovanie správnej praxe

8 %

10 %

12 %

30 %

Akcia 3 - Analýza a strategická diskusia

2 %

3 %

3 %

8 %

Akcia 4 - Zlepšenie bezpečnosti siete a informácií

17 %

5 %

0 %

22 %

Podiel na celkovom rozpočte

39 %

32 %

29 %

100 %


Orientačné rozdelenie výdavkov na rok 2006

Percentá z celkového rozpočtu podľa kategórie a roku

 

2006

Akcia 1 - Monitorovanie a porovnávanie výkonov

55 %

Akcia 2 - Rozširovanie správnej praxe

30 %

Akcia 3 - Analýza a strategická diskusia

15 %

Akcia 4 - Zlepšenie bezpečnosti siete a informácií

0 %

Podiel na celkovom rozpočte

100 %

P6_TA(2005)0418

Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0361) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0248/2005),

so zreteľom na články 51 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0303/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

PRÍLOHA

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/.../ES

z...,

ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica 90/544/EHS (4) vyžadovala od členských štátov, aby do 31. decembra 1992 určili v rádiovom frekvenčnom pásme 169,4 až 169,8 MHz štyri kanály na účely služby paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia (ďalej len „ERMES“) a čo najrýchlejšie pripravili plány umožňujúce paneurópskej službe verejného rádiového selektívneho návestenia využívať celé pásmo 169,4 až 169,8 MHz podľa komerčného dopytu.

(2)

Využívanie frekvenčného pásma 169,4 až 169,8 MHz na účely ERMES v Spoločenstve sa znížilo alebo dokonca skončilo, takže toto frekvenčné pásmo sa v súčasnosti nevyužíva efektívne na účely ERMES a mohlo by sa využívať lepším spôsobom v záujme napĺňania iných potrieb politík Spoločenstva.

(3)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (5) vytvorilo politiku Spoločenstva a právny rámec na zabezpečenie koordinácie politických prístupov a prípadnú harmonizáciu podmienok s ohľadom na dostupnosť a efektívne využívanie frekvenčného pásma potrebné na zavedenie a fungovanie vnútorného trhu. Uvedené rozhodnutie umožňuje Komisii prijímať technické vykonávacie opatrenia na zabezpečenie harmonizácie podmienok dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma.

(4)

Keďže frekvenčné pásmo 169,4 až 169,8 MHz je vhodným pre aplikácie slúžiace v prospech osôb s poruchami a zdravotným postihnutím a s ohľadom na to, že podpora takýchto aplikácií je cieľom politiky Spoločenstva popri jeho všeobecnom cieli, ktorým je zabezpečenie fungovania vnútorného trhu, poverila Komisia na základe článku 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných správ (ďalej len „CEPT“), aby okrem iného preskúmala aplikácie týkajúce sa pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.

(5)

V zmysle tohto poverenia vypracovala CEPT nový plán využívania frekvenčného pásma a nový režim kanálov, ktoré umožnia, aby šesť druhov uprednostňovaných aplikácií mohlo zdieľať toto frekvenčné pásmo s cieľom naplniť niektoré potreby politík Spoločenstva.

(6)

Z týchto dôvodov a v súlade s cieľmi rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre by sa mala smernica 90/544/EHS zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 90/544/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od... (6).

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. novembra 2005 vydané po nepovinnej konzultácii (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005.

(4)  Ú. v. ES L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(6)  Ú. v.: Doplňte prosím dátum uverejnenia tejto smernice v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0419

Spoločná organizácia trhu s osivami *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivami (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0384) (1),

so zreteľom na článok 36 a článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0285/2005),

so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0295/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť a doplniť návrh Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0420

Spoločná organizácia trhu s chmeľom *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0386) (1),

so zreteľom na článok 36 a článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0287/2005),

so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0299/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť a doplniť návrh Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0421

Spoločná organizácia trhu s vínom *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0395) (1),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0286/2005),

so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0300/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť a doplniť návrh Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0422

Zmena a doplnenie Zmluvy o založení EBRD s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Zmluvy o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2005)0342) (1),

so zreteľom na článok 181a Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0280/2005),

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0298/2005),

1.

schvaľuje zmenu a doplnenie zmluvy;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Mongolska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0423

Víza na zimné olympijské a/alebo paralympijské hry 2006 v Turíne ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0412) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 písm a) a článok 62 ods. 2 písm b) bod (ii) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0275/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0313/2005),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť alebo doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

PRÍLOHA

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2005 z o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a) a článok 62 ods. 2 písm. b) bod (ii),

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1295/2003 z 15. júla 2003 o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na olympijských alebo paralympijských hrách 2004 v Aténach (2) sa ustanovil osobitný systém výnimiek z bežných postupov pri udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnili na olympijských a/alebo paralympijských hrách 2004 v Aténach s cieľom umožniť Grécku hostiť prvé olympijské a paralympijské hry organizované členským štátom, ktorý patrí do schengenského priestoru bez vnútorných hraníc a splniť si povinnosti, ktoré preň vyplývajú z olympijskej charty.

(2)

V nariadení (ES) č. 1295/2003 sa upravili osobitné ustanovenia na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o jednotné víza a formy, v ktorej sa víza členom olympijskej rodiny vydali, ako aj osobitné ustanovenia zjednodušujúce kontroly na vonkajších hraniciach pre túto kategóriu osôb. Okrem toho ustanovilo, že hodnotiaca správa o vykonávaní nariadenia sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

(3)

Komisia v hodnotení dospela k názoru, že nariadenie (ES) č. 1295/2003 bolo úspešne vykonané a že systém výnimiek bol považovaný za efektívny, pružný a primeraný na regulovanie vstupu a krátkodobého pobytu členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnili hier v schengenskom priestore bez vnútorných hraníc.

(4)

Európska únia by preto mala prijať podobný systém výnimiek pre zimné olympijské a paralympijské hry 2006, aby si Taliansko, ako hosťujúca krajina, mohlo splniť záväzky vyplývajúce z olympijskej charty a zároveň mohlo zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v schengenskom priestore bez vnútorných hraníc.

(5)

Hoci pretrváva vízová povinnosť pre členov olympijskej rodiny, ktorí sú príslušníkmi tretích krajín podliehajúcich vízovej povinnosti podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2004 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (3), mala by sa zriadiť dočasná výnimka na obdobie zimných olympijských a paralympijských hier 2006.

(6)

Rozsah tejto výnimky by mal byť obmedzený na tie ustanovenia acquis, ktoré sa týkajú podávania žiadostí o vízum, udeľovania víz a ich formátu. Taktiež by sa mali prispôsobiť metódy vykonávania kontrol na vonkajších hraniciach tak, aby sa vzali do úvahy zmeny vo vízovom systéme.

(7)

Žiadosti o víza pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia zimných olympijských a paralympijských hier 2006 by sa mali podávať organizačnému výboru zimných olympijských a paralympijských hier 2006 prostredníctvom zodpovedných organizácií zároveň so žiadosťou o akreditáciu. Tlačivo žiadosti o akreditáciu by malo obsahovať základné údaje o dotknutých osobách, ako je meno a priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, číslo, druh a dátum uplynutia platnosti pasu, ako aj informáciu o držbe povolenia na pobyt vydaného schengenským štátom, spolu s druhom a dátumom uplynutia platnosti tohto dokladu. Tieto žiadosti by sa mali postúpiť talianskym úradom zodpovedným za udeľovanie víz.

(8)

Organizačný výbor zimných olympijských a paralympijských hier 2006 vydáva akreditačné preukazy členom olympijskej rodiny v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými talianskymi právnymi predpismi. Akreditačný preukaz je vysoko bezpečný doklad, ktorý umožňuje vstup na osobitné miesta, kde sa konajú preteky a na ďalšie plánované podujatia počas olympijských a paralympijských hier v roku 2006 so zreteľom na skutočnosť, že hry môžu byť terčom teroristických útokov. Číslo udeleného víza je uvedené na akreditačnom preukaze.

(9)

Bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia môžu členovia olympijskej rodiny podať individuálnu žiadosť o vízum v súlade s príslušnými ustanoveniami schengenského acquis.

(10)

V prípadoch, pre ktoré v tomto nariadení neboli vypracované žiadne osobitné ustanovenia, by sa mali uplatňovať príslušné ustanovenia acquis communautaire o vízach a o kontrolách na vonkajších hraniciach členských štátov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na členov olympijskej rodiny, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín podliehajúci vízovej povinnosti a ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt alebo povolenia na dočasný pobyt vydaného jedným z členských štátov, ktoré zaviedli schengenské acquis v celom rozsahu. Pri pobyte v rámci schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, ktorého plánovaná dĺžka presahuje 90 dní, môže byť členovi olympijskej rodiny vydané povolenie na dočasný pobyt v súlade s talianskymi právnymi predpismi.

(11)

Malo by sa vypracovať ustanovenie, podľa ktorého sa po skončení zimných paralympijských hier 2006 vyhodnotí zavedenie systému výnimiek ustanovených týmto nariadením.

(12)

Prijatie dočasnej výnimky z určitých ustanovení schengenského acquis je potrebné a vhodné na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je zjednodušenie udeľovania víz členom olympijskej rodiny. V súlade so zásadou proporcionality podľa tretieho odseku článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

S ohľadom na Island a o Nórsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (4), ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 (5) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia Radou, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže je však toto nariadenie založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia Radou rozhodne, či ho vykoná vo svojom vnútroštátnom práve.

(15)

Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa nezúčastňuje Spojené kráľovstvo v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (6). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(16)

Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa nezúčastňuje Írsko v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (7). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(17)

S ohľadom na Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení tejto dohody (8).

(18)

Všetky ustanovenia tohto nariadenia s výnimkou článku 9 sú ustanoveniami, ktoré sú založené na schengenskom acquis, alebo s ním inak súvisia v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

ÚČEL A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Účel

Týmto nariadením sa stanovujú osobitné ustanovenia, ktorými sa zavádza dočasná výnimka z niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz, ako aj jednotného formátu víz pre členov olympijskej rodiny na obdobie zimných olympijských a paralympijských hier 2006.

Okrem týchto osobitných ustanovení zostávajú v platnosti príslušné ustanovenia schengenského acquis, ktoré sa týkajú postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

zodpovedné organizácie sú vzhľadom na plánované opatrenia zamerané na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovanie víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia zimných olympijských a/alebo paralympijských hier 2006 oficiálne organizácie v zmysle olympijskej charty, ktoré sú oprávnené predložiť organizačnému výboru zimných olympijských a paralympijských hier 2006 zoznam členov olympijskej rodiny s cieľom vydania akreditačného preukazu na hry;

2.

člen olympijskej rodiny je akákoľvek osoba, ktorá je členom Medzinárodného olympijského výboru, Medzinárodného paralympijského výboru, medzinárodných federácií, národných olympijských a paralympijských výborov, organizačných výborov olympijských hier a národných zväzov, ako sú atléti, rozhodcovia/ porotcovia, tréneri a iní technickí odborníci v oblasti športu, zdravotnícky personál sprevádzajúci tímy alebo jednotlivých športovcov, akreditovaní novinári, funkcionári, darcovia, sponzori alebo iní oficiálni hostia, ktorí súhlasia riadiť sa olympijskou chartou, vyvíjať činnosť pod kontrolou a vedením Medzinárodného olympijského výboru, a ktorí sú uvedení na zoznamoch zodpovedných organizácií a akreditovaní organizačným výborom olympijských a paralympijských hier 2006 ako účastníci olympijských a/alebo paralympijských hier 2006;

3.

olympijský akreditačný preukaz vydaný organizačným výborom zimných olympijských a paralympijských hier 2006 v súlade s Ordinanza č. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri z 9. septembra 2005 (GU č. 219 z 20.9.2005) znamená jeden alebo dva bezpečené doklady, z ktorých je jeden pre olympijské hry a jeden pre paralympijské hry. Preukaz obsahuje fotografiu držiteľa, preukazuje totožnosť člena olympijskej rodiny a oprávňuje na vstup na miesta, kde sa konajú preteky, ako aj na iné podujatia plánované počas hier;

4.

obdobie olympijských a paralympijských hier znamená obdobie od 10. januára 2006 do 26. marca 2006 pre zimné olympijské hry 2006 a obdobie od 10. februára 2006 do 19. apríla 2006 pre zimné paralympijské hry 2006;

5.

organizačný výbor zimných olympijských a paralympijských hier 2006 znamená výbor zriadený 27. decembra 1999 v súlade s článkom 12 talianskeho občianskeho zákonníka (RD 16/3/1942 č. 262) na účel organizácie zimných olympijských a paralympijských hier 2006 v Turíne, ktorý rozhoduje o akreditácii členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na týchto hrách;

6.

útvary zodpovedné za udeľovanie víz sú určené úrady v Taliansku, ktoré preskúmajú žiadosti a udelia víza členom olympijskej rodiny.

Kapitola II

UDEĽOVANIE VÍZ

Článok 3

Podmienky

Vízum sa môže podľa tohto nariadenia udeliť len osobe:

a)

ktorá bola určená niektorou zo zodpovedných organizácii a akreditovaná organizačným výborom zimných olympijských a paralympijských hier 2006 na účasť na olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006;

b)

ktorá je držiteľom platného cestovného dokladu, ktorý ju oprávňuje prekročiť vonkajšie hranice podľa článku 5 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (9) (ďalej len „Schengenský dohovor“);

c)

na ktorú nebolo vydané upozornenie na účely odopretia vstupu;

d)

ktorá nie je považovaná za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo pre medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 4

Podávanie žiadosti

1.   Pri zostavovaní zoznamu vybraných osôb na účasť na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006, zodpovedná organizácia môže zároveň so žiadosťou o olympijský akreditačný preukaz pre vybrané osoby podať skupinovú žiadosť o víza pre tie vybrané osoby, od ktorých sa požaduje vízum v súlade s nariadením (ES) č. 539/2001, s výnimkou osôb, ktoré sú držiteľmi povolenia na pobyt vydaného schengenským štátom;

2.   Skupinové žiadosti o víza pre príslušné osoby sa podávajú zároveň so žiadosťou o vydanie olympijského akreditačného preukazu organizačnému výboru zimných olympijských a paralympijských hier 2006 v súlade s postupom, ktorý výbor ustanovil;

3.   Jednotlivé žiadosti o víza podávajú osoby, ktoré sa zúčastnia zimných olympijských a/alebo paralympijských hier 2006;

4.   Organizačný výbor zimných olympijských a paralympijských hier 2006 postúpi čo najskôr zodpovedným útvarom udeľujúcim víza skupinové žiadosti o víza, spolu s kópiami žiadostí o vydanie olympijského akreditačného preukazu pre príslušné osoby, ktoré obsahujú meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, pohlavie, dátum a miesto narodenia, číslo, druh a dátum uplynutia platnosti ich pasu.

Článok 5

Posudzovanie skupinovej žiadosti o víza a druh udelených víz

1.   Víza udeľujú útvary zodpovedné za ich udeľovanie po preverení, či boli splnené podmienky stanovené v článku 3;

2.   Udelené vízum je jednotné krátkodobé vízum platné pre opakovaný vstup oprávňujúce na pobyt, ktorý nepresiahne deväťdesiat (90) dní na obdobie zimných olympijských a/alebo paralympijských hier 2006;

3.   Členovi olympijskej rodiny, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v článku 3 písm. c) alebo d) môžu zodpovedné orgány udeliť vízum s obmedzenou územnou platnosťou v súlade s článkom 16 Schengenského dohovoru.

Článok 6

Forma víz

1.   Vízum má formu dvoch čísiel uvedených na olympijskom akreditačnom preukaze. Prvé číslo je číslo víza. Pri jednotných vízach sa toto číslo skladá zo siedmich (7) znakov obsahujúcich šesť (6) číslic, ktorým predchádza písmeno „C“. Pri vízach s obmedzenou územnou platnosťou sa toto číslo skladá z ôsmich (8) znakov obsahujúcich šesť (6) číslic, ktorým predchádzajú písmená „IT“. Druhé číslo je číslo pasu dotknutej osoby;

2.   Útvary zodpovedné za udeľovanie víz odovzdajú čísla víz organizačnému výboru zimných olympijských a paralympijských hier 2006 na účely vystavenia akreditačných preukazov.

Článok 7

Odpustenie poplatkov

Útvary zodpovedné za udeľovanie víz nevyberajú za spracovanie žiadostí o víza a udelenie víz žiadne poplatky.

Kapitola III

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Zrušenie víza

Ak nastanú zmeny v zozname osôb vybraných na účasť na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 predtým, ako sa hry začnú, zodpovedné organizácie o tom bezodkladne informujú organizačný výbor zimných olympijských a paralympijských hier 2006 tak, aby bolo možné zrušiť akreditačné preukazy osôb vyškrtnutých zo zoznamu. Organizačný výbor túto skutočnosť následne oznámi útvarom zodpovedným za udeľovanie víz a uvedie čísla príslušných víz.

Útvary zodpovedné za udeľovanie víz zrušia víza dotknutých osôb. Okamžite o tom informujú orgány hraničnej kontroly, ktoré túto informáciu bezodkladne odovzdajú príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Článok 9

Kontrola na vonkajších hraniciach

1.   Pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov členovia olympijskej rodiny, ktorým bolo udelené vízum v súlade s týmto nariadením prejdú kontrolou na vstupe, ktorá sa obmedzí na overenie splnenia podmienok stanovených v článku 3;

2.   Na obdobie zimných olympijských a/alebo paralympijských hier:

a)

sa označuje odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe prvá voľná stranu v pase tých členov olympijskej rodiny, ktorí tento odtlačok pečiatky potrebujú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2133/2004 z 13. decembra 2004 o požiadavke na príslušné orgány členských štátov, aby sa systematicky pečiatkovali cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov (10). Pri prvom vstupe sa na tej istej strane uvedie číslo víza;

b)

podmienky na vstup stanovené v článku 5 ods. 1 písm. c) Schengenského dohovoru sa považujú za splnené, vtedy keď je člen olympijskej rodiny akreditovaný;

3.   Ustanovenia odseku 2 sa uplatňujú na tých členov olympijskej rodiny, ktorí sú príslušníkmi tretej krajiny, bez ohľadu na to či podliehajú alebo nepodliehajú vízovej povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 539/2001.

Článok 10

Informovanie Európskeho parlamentu a Rady

Najneskôr do štyroch mesiacov po skončení zimných paralympijských hier 2006 Taliansko predloží Komisii správu o jednotlivých aspektoch vykonávania ustanovení tohto nariadenia.

Na základe tejto správy a akejkoľvek informácie, ktorú poskytnú iné členské štáty počas tohto obdobia, Komisia vypracuje hodnotenie o fungovaní výnimky, s ohľadom na udeľovanie víz členom olympijskej rodiny, ako je ustanovené v tomto nariadení a informuje o tom Európsky parlament a Radu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005.

(2)  Ú. v. EÚ L 183, 22.7.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 851/2005 (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.

(9)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

(10)  Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 5.

P6_TA(2005)0424

Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0830) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 42 a 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0002/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0293/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby vec znovu predložila Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť alebo doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2004)0284

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 42 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2) ,

keďže:

(1)

Nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (3) sa zjednodušili postupy na získanie prístupu k vecným dávkam v chorobe počas prechodného pobytu v inom členskom štáte. Je vhodné rozšíriť tieto zjednodušené postupy aj na ustanovenia o dávkach pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania obsiahnuté v nariadeniach (EHS) č. 1408/71 (4) a č. 574/72  (5).

(2)

Aby sa zohľadnili zmeny v právnych predpisoch určitých členských štátov, a to najmä nových členských štátov od ukončenia prístupových rokovaní, je potrebné prispôsobiť prílohy nariadenia (EHS) č. 1408/71.

(3)

Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 by sa preto mali príslušne zmeniť a doplniť.

(4)

Na zaručenie právnej istoty a na ochranu legitímnych očakávaní príslušných osôb je potrebné, aby určité ustanovenia upravujúce prílohu III nariadenia (EHS) č. 1408/71 mali spätnú účinnosť od 1. mája 2004.

(5)

Zmluva neposkytuje iné oprávnenia než oprávnenia podľa článku 308 na prijatie náležitých opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia pre osoby iné než zamestnané osoby,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, IIa, III, IV a VI nariadenia (EHS) č. 1408/71 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 574/72 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 60 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

2.

Článok 62 sa nahrádza takto:

„Článok 62

Vecné dávky v prípade pobytu v inom členskom štáte ako v príslušnom členskom štáte

1.   S cieľom dostávať vecné dávky podľa článku 55 ods. 1 písm. a) a i) nariadenia zamestnaná osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba predloží poskytovateľovi starostlivosti doklad vydaný príslušnou inštitúciou, ktorý potvrdzuje že táto osoba má nárok na vecné dávky. Tento doklad musí byť vystavený v súlade s článkom 2. Ak daná osoba nie je schopná predložiť takýto doklad, musí kontaktovať inštitúciu miesta pobytu, ktorá od príslušnej inštitúcie vyžiada potvrdené osvedčenie, ktoré dokladuje, že daná osoba má nárok na vecné dávky.

Doklad o nároku na vecné dávky v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a) a i) nariadenia vydaný príslušnou inštitúciou bude v každom jednotlivom prípade mať vo vzťahu k poskytovateľovi starostlivosti rovnaký účinok ako vnútroštátny doklad o nároku osôb poistených v inštitúcii miesta pobytu.

2.   Článok 60 ods. 9 vykonávacieho nariadenia sa uplatňuje mutatis mutandis.“

3.

Článok 63 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Článok 60 ods. 9 vykonávacieho nariadenia sa uplatňuje mutatis mutandis.“

4.

V článku 66 ods. 1 sa slová „v článkoch 20 a 21“ nahrádzajú slovami „v článku 21“.

5.

V článku 93 ods. 1 sa vypúšťajú odkazy na články 22b a 34b.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 5 písm. a) (ii) až (ix) a bod 5 písm. b) (ii) a (iv) prílohy sa uplatňujú od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko z 28. septembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 1 . Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 631/2004 a zrušené s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, s. 1 ).

(5)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1 . Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 631/2004.

PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EHS) č. 1408/71 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I časť II sa bod„V. SLOVENSKO“ nahrádza takto:

„V. SLOVENSKO

Na účely určenia nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa pod „členom rodiny“rozumie manžel/manželka a/alebo závislé dieťa v zmysle vymedzenia v zákone o prídavkoch na deti."“

2.

V prílohe II časť I sa bod„H. FRANCÚZSKO“ nahrádza takto:

„H. FRANCÚZSKO

1.

Doplnkové systémy dávok pre samostatne zárobkovo činné osoby v remeselníckych, priemyselných alebo obchodných povolaniach alebo v slobodných povolaniach, doplnkové systémy starobného dôchodkového zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby v slobodných povolaniach, doplnkové systémy zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby v slobodných povolaniach pre prípad invalidity alebo smrti, doplnkové systémy dávok v starobe pre zmluvných zdravotníckych pracovníkov a pomocné sily v zmysle článkov L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 a L.723-14 zákona o sociálnom zabezpečení.

2.

Doplnkové poistenie v chorobe a v materstve pre samostatne zárobkovo činné osoby v poľnohospodárstve v zmysle článku L.727-1 Poľnohospodárskeho zákonníka."“

3.

Príloha II časť II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod„E. ESTÓNSKO“ sa nahrádza takto:

„E. ESTÓNSKO

a)

Dávky pri narodení dieťaťa,

b)

Dávky pri adopcii dieťaťa.“

b)

Bod„L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L. LOTYŠSKO

a)

Prídel pri narodení dieťaťa,

b)

Dávky pri adopcii dieťaťa.

c)

Bod „S. POĽSKO“ sa nahrádza takto:

„S. POĽSKO

Doplnok pri narodení dieťaťa (zákon z 28. novembra 2003 o rodinných dávkach).“

4.

Príloha IIa sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode„D. NEMECKO“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Dávky na pokrytie nákladov na živobytie v rámci základného príspevku pre osoby hľadajúce zamestnanie, pokiaľ nie sú vo vzťahu k týmto dávkam splnené požiadavky na kvalifikáciu na nárok na dočasné doplnky na základe prijímania dávok v nezamestnanosti (článok 24 ods. 1 knihy II Sociálneho zákonníka).“

b)

Bod„L. LOTYŠSKO“ sa nahrádza takto:

„L. LOTYŠSKO

a)

Dávky štátneho sociálneho zabezpečenia (zákon o štátnych sociálnych dávkach z 1. januára 2003),

b)

Prídavok na kompenzáciu prepravných nákladov pre zdravotne postihnuté osoby s obmedzenou pohyblivosťou (zákon o štátnych sociálnych dávkach z 1. januára 2003)“

c)

Bod„S. POĽSKO“ sa nahrádza takto:

„S. POĽSKO

Sociálny dôchodok (zákon z 27. júna 2003 o sociálnom dôchodku)“

d)

Bod„V. SLOVENSKO“ sa nahrádza takto:

„V. SLOVENSKO

Úprava dôchodkov predstavujúcich jediný zdroj príjmu , priznaná pred 1. januárom 2004.

5.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť A sa mení a dopĺňa takto:

i)

Tieto body sa vypúšťajú:

Body 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Nasledovné číslovanie sa mení takto :

bod BELGICKO - NEMECKO z 3 na 1 ,

bod ČESKÁ REPUBLIKA - NEMECKO z 26 na 2 ,

bod ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS z 33 na 3 ,

bod ČESKÁ REPUBLIKA - LUXEMBURSKO z 36 na 4 ,

bod ČESKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO zo 40 na 5 ,

bod ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO zo 44 na 6 ,

bod DÁNSKO - FÍNSKO zo 67 na 7 ,

bod DÁNSKO - ŠVÉDSKO zo 68 na 8 ,

bod NEMECKO - GRÉCKO zo 71 na 9 ,

bod NEMECKO - ŠPANIELSKO zo 72 na 10 ,

bod NEMECKO - FRANCÚZSKO zo 73 na 11 ,

bod NEMECKO - LUXEMBURSKO zo 79 na 12 ,

bod NEMECKO - MAĎARSKO z 80 na 13 ,

bod NEMECKO - HOLANDSKO z 82 na 14 ,

bod NEMECKO - RAKÚSKO z 83 na 15 ,

bod NEMECKO - POĽSKO z 84 na 16 ,

bod NEMECKO - SLOVINSKO z 86 na 17 ,

bod NEMECKO - SLOVENSKO z 87 na 18 ,

bod NEMECKO - VEĽKÁ BRITÁNIA z 90 na 19 ,

bod ŠPANIELSKO - PORTUGALSKO zo 142 na 20 ,

bod ÍRSKO - VEĽKÁ BRITÁNIA zo 180 na 21 ,

bod TALIANSKO - SLOVINSKO zo 191 na 22 ,

bod LUXEMBURSKO - SLOVENSKO z 242 na 23 ,

bod MAĎARSKO - RAKÚSKO z 248 na 24 ,

bod MAĎARSKO - SLOVINSKO z 251 na 25 ,

bod HOLANDSKO - PORTUGALSKO z 267 na 26 ,

bod RAKÚSKO - POĽSKO z 273 na 27 ,

bod RAKÚSKO - SLOVINSKO z 275 na 28 ,

bod RAKÚSKO - SLOVENSKO z 276 na 29 ,

bod PORTUGALSKO - VEĽKÁ BRITÁNIA z 290 na 30 a

bod FÍNSKO - ŠVÉDSKO z 298 na 31.

iii)

V bode2. ČESKÁ REPUBLIKA - NEMECKO“ sa slová „žiadny dohovor“ nahrádzajú takto:

„Článok 39 ods. 1 písm. b) a c) Dohody o sociálnom zabezpečení z 27. júla 2001,

Bod 14 Záverečného protokolu k Dohode o sociálnom zabezpečení z 27. júla 2001“

iv)

V bode3. ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Článok 32 ods. 4 Dohody o sociálnom zabezpečení z 19. januára 1999.“

v)

V bode4. ČESKÁ REPUBLIKA - LUXEMBURSKO“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Článok 52 bod 8 Dohovoru zo 17. novembra 2000.“

vi)

Bod6. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO“ sa nahrádza takto:

„6. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

Články 12, 20 a 33 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992.“

vii)

V bode18. NEMECKO - SLOVENSKO“ sa slová „žiadny dohovor“ nahrádzajú takto:

„Článok 29 ods. 1 body 2 a 3 Dohody z 12. septembra 2002,

Odsek 9 Záverečného protokolu k Dohode z 12. septembra 2002.“

viii)

V bode23. LUXEMBURSKO - SLOVENSKO“ sa slová „žiadny dohovor“ nahrádzajú takto:

„Článok 50 ods. 5 Zmluvy o sociálnom zabezpečení z 23. mája 2002.“

ix)

V bode29. RAKÚSKO - SLOVENSKO“ sa slová „žiadny dohovor“ nahrádzajú takto:

„Článok 34 ods. 3 Dohody z 21. decembra 2001 o sociálnom zabezpečení.“

b)

Časť B sa mení a dopĺňa takto:

i)

Tieto body sa vypúšťajú:

body 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,

ii)

Mení sa toto číslovanie:

bod ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS z 33 na 1,

bod ČESKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO zo 40 na 2,

bod NEMECKO - MAĎARSKO z 80 na 3,

bod NEMECKO - SLOVINSKO z 86 na 4,

bod TALIANSKO - SLOVINSKO zo 191 na 5,

bod MAĎARSKO - RAKÚSKO z 248 na 6,

bod MAĎARSKO - SLOVINSKO z 251 na 7,

bod RAKÚSKO - POĽSKO z 273 na 8,

bod RAKÚSKO - SLOVINSKO z 275 na 9 a

bod RAKÚSKO - SLOVENSKO z 276 na 10.

iii)

V bode„1. ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Článok 32 ods. 4 Dohody o sociálnom zabezpečení z 19. januára 1999.“

iv)

V bode„10. RAKÚSKO - SLOVENSKO“ sa slová „žiadny dohovor“ nahrádzajú takto:

„Článok 34 ods. 3 Dohody z 21. decembra 2001 o sociálnom zabezpečení.“

6.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť A sa mení a dopĺňa takto:

i)

v bode„B. ČESKÁ REPUBLIKA“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Úplný invalidný dôchodok pre osoby, u ktorých vznikla plná invalidita pred dovŕšením veku osemnásť rokov, a ktoré neboli poistené požadovanú dobu (časť 42 zákona o dôchodkovom poistení č. 155/1995 Zb.).“

ii)

v bode „X. ŠVÉDSKO“ sa slovo „Žiadne“ nahrádza takto:

Právne predpisy o dávkach na základe príjmov pri dlhodobej práceneschopnosti (kapitola 8 zákona 1962:381 o všeobecnom poistení v znení zmien a doplnení)

b)

Časť C sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod„B. ČESKÁ REPUBLIKA“ sa nahrádza takto:

„B. ČESKÁ REPUBLIKA

Invalidný (úplný alebo čiastočný) dôchodok a dôchodok pre pozostalých (vdovský, vdovcovský a sirotský dôchodok) v prípade, ak sa tieto neodvodzujú od starobného dôchodku, na ktorý by mal zosnulý nárok v čase svojej smrti.“

ii)

V bode„E. ESTÓNSKO“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Všetci žiadatelia o invalidný, starobný dôchodok a dôchodok pre pozostalých, ak

obdobia poistenia v Estónsku boli ukončené do 31. decembra 1998,

osobná sociálna daň platená žiadateľom podľa estónskych právnych predpisov dosahuje aspoň priemernú sociálnu daň pre príslušný rok poistenia“

c)

V časti D sa bod 2 písm. g) nahrádza takto:

„g)

od nich odvodený slovenský invalidný dôchodok a dôchodok pre pozostalých,“

7.

Príloha VI, bodQ. HOLANDSKO“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 4 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

Ak má podľa pododseku a) príslušná osoba nárok na holandské dávky v invalidite, výpočet dávky sa uskutoční podľa článku 46 ods. 2 nariadenia:

i)

v súlade s ustanoveniami stanovenými vo WAO, ak pred vznikom pracovnej neschopnosti príslušná osoba bola zapojená v pracovnom procese ako zamestnaná osoba v zmysle článku 1a) nariadenia,

ii)

v súlade s ustanoveniami stanovenými v zákone o invalidnom poistení (samostatne zárobkovo činných osôb) (WAZ), ak pred vznikom pracovnej neschopnosti príslušná osoba bola zapojená do pracovného procesu inak ako zamestnaná osoba v zmysle článku 1a) nariadenia.“

b)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia osoba považovaná za zamestnanú osobu v zmysle zákona o dani zo mzdy z roku 1964, ktorá je na tomto základe poistená v systéme národného poistenia, sa považuje za osobu vykonávajúcu činnosť v platenom zamestnaní.“

P6_TA(2005)0425

Úhor riečny

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora riečneho (2005/2032(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Rozvoj akčného plánu Spoločenstva pre správu zásob úhora riečneho (KOM(2003)0573),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0284/2005),

1.

vyzýva Komisiu, aby čo najskôr požiadala členské štáty o vypracovanie národných plánov správy, ktoré by mali obsahovať tieto body:

a)

prijatie takých technických opatrení, ktorými sa v prípade prekážok na vodných tokoch uľahčí migrácia úhora - t. j. kolonizácia proti prúdu a tiahnutie úhorov po prúde smerom k moru;

b)

zber údajov, monitorovanie a prípadne, ak je to odôvodnené historickými a vedeckými údajmi, obmedzenie rybolovných aktivít tak v rámci profesionálneho, ako aj športového rybolovu prostredníctvom dočasných zákazov lovu, resp. obmedzenia kapacity lovu, pričom je nevyhnutné zohľadniť národné rozdiely v spôsobe rybolovu a spoľahlivú samoreguláciu;

c)

zvýšenie zarybnenia mladými úhormi a úhormi chovanými na farmách do európskych vnútrozemských vôd;

d)

zabezpečenie, aby rozsah chovu úhora nenarušil výlov voľne žijúcich úhorov, či už tým, že by znemožnil výlov mladých úhorov, ktoré prirodzene dopĺňajú zásoby, alebo tým, že by zabránil odlevu dospelých úhorov na prirodzené trenie;

e)

opatrenia na riadenie populácie kormoránov s cieľom znížiť úhyn úhora;

2.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ďalší výskum zameraný na to, akú úlohu zohrávajú klimatické zmeny pri znižovaní zásob úhora;

3.

vyzýva Komisiu, aby bližšie skúmala prekážky prirodzenej migrácie úhora do Sargasového mora, ktoré sa vyskytujú v oceánoch;

4.

berie na vedomie vedecké správy Medzinárodnej rady pre výskum morí na túto tému;

5.

vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na zdravotný stav úhorov, ako aj na prekážky, ktoré môžu mať vonkajšie vplyvy v podobe polychlórovaného bifenylu alebo chorôb rýb na úspešnú migráciu a úspešný chov;

6.

vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na biologicko-geografické rozloženie zásob tohto druhu úhora;

7.

vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na znečisťovanie ako faktor pri posudzovaní možných dôvodov úhynu úhora v sladkovodných tokoch;

8.

vyzýva Komisiu, aby preskúmala možný rozsah podpory procesu zmien, okrem iného aj prostredníctvom prístupu k Európskemu fondu pre rybolov;

9.

vyzýva Komisiu, aby upravila politiku výlovu a vývozu úhora tak, aby bol k dispozícii dostatok mladých úhorov na prirodzenú migráciu a zároveň dostatok mladých úhorov za primeranú cenu na zarybnenie prirodzených biotopov úhora v súlade s trvalo udržateľným riadením rybného hospodárstva v Európe;

10.

vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na riadenie rybolovu a marketingu a na monitorovanie množstva mladých úhorov ponúkaných na predaj prostredníctvom systému dokumentácie výlovov s cieľom účinnejšie bojovať proti protiprávnemu rybolovu, ktorý spôsobuje podstatné zníženie zásob mladých a dospelých úhorov;

11.

vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zníženie sociálno-ekonomického vplyvu obmedzenia výlovu a vývozu mladých úhorov;

12.

vyzýva Komisiu, aby v rozpočte pre oblasť rybného hospodárstva čo najskôr zriadila samostatný rozpočtový riadok určený na spolufinancovanie reštrukturalizácie rybolovu v európskych vnútrozemských vodách a na zmiernenie dôsledkov zmeny politiky v oblasti riadenia zásob mladého úhora;

13.

vyzýva Komisiu, aby po vykonaní akčného plánu každoročne informovala Európsky parlament a Radu o pokroku a výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých členských štátoch;

14.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

P6_TA(2005)0426

Prípadné porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (2005/2187(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj článok 6 ods. 2 Aktu o voľbe poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a z 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na žiadosti predložené Jeanom-Charlesom Marchianim v súvislosti s ochranou jeho imunity pred francúzskymi súdmi,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 5. júla 2005 (2), v ktorom sa rozhodol poskytnúť ochranu imunite Jeana-Charlesa Marchianiho,

so zreteľom na článok 121 ods. 2 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0316/2005),

A.

keďže, ako sa uvádza v rozhodnutí francúzskeho Kasačného súdu č. 1784 zo 16. marca 2005, podľa ktorého žiadny zákonný alebo všeobecný text ani ústavný princíp mu neumožňujú vyvodzovať, že by sa článok 100-7 prvý pododsek francúzskeho trestného poriadku mal uplatňovať na poslancov Európskeho parlamentu, tento súd neuplatnil článok 10 uvedeného protokolu a nepriznal tak poslancovi Európskeho parlamentu s francúzskou štátnou príslušnosťou výsadu uvedenú v článku 100-7 prvý pododsek francúzskeho trestného poriadku týkajúcu sa poslancov národných parlamentov,

B.

keďže v uvedenom rozhodnutí z 5. júla 2005 požiadal Európsky parlament, aby bolo príslušné rozhodnutie zo 16. marca 2005 zrušené alebo odvolané a aby v každom prípade stratilo účinnosť de facto a de iure,

C.

keďže v nadväznosti na oznámenia Európskeho parlamentu upozorňujúce na uvedené rozhodnutie z 5. júla 2005, minister spravodlivosti Francúzskej republiky vyhlásil, že rozhodnutie Kasačného súdu je už právoplatné a nijakou právnou cestou ho nie je možné zrušiť alebo odvolať, ako požadovalo uvedené uznesenie,

D.

keďže Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev je súčasťou primárneho práva Spoločenstva,

E.

keďže príslušné francúzske súdy, odmietnutím uplatniť článok 100-7 prvý pododsek francúzskeho trestného poriadku na poslanca Európskeho parlamentu s francúzskou štátnou príslušnosťou, porušili primárne právo Spoločenstva,

F.

keďže z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že členský štát je možné brať na zodpovednosť za rozhodnutie vnútroštátneho súdu (3),

G.

keďže je na Komisii, aby ako strážkyňa zmlúv začala konanie podľa článku 226 Zmluvy o ES,

1.

rozhodol požiadať Komisiu, aby začala konanie podľa článku 226 Zmluvy o ES proti Francúzskej republike za porušenie primárneho práva Spoločenstva;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie okamžite postúpil Komisii a príslušným orgánom Francúzskej republiky.


(1)  Vec 101/63, Wagner vs. Fohrmann a Krier, Zb. 1964 s. 383 a vec 149/85, Wybot vs. Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

(2)  Prijaté texty z uvedeného dňa, P6_TA(2005)0269.

(3)  Vec C-224/01, Köbler vs. Rakúsko, Zb. 2003, s. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Sociálny rozmer globalizácie

Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnom rozmere globalizácie (2005/2061(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Sociálny rozmer globalizácie - politický príspevok EÚ k rozdeleniu výhod pre všetkých“ (KOM(2004)0383),

so zreteľom na správu Svetovej komisie pre sociálny rozmer globalizácie (World Commission on the Social Dimension of Globalisation (WCSDG)) z 24. februára 2004 s názvom „Spravodlivá globalizácia: vytváranie príležitostí pre všetkých“,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj (A6-0308/2005),

A.

keďže napriek tomu, že globalizácia má mnoho kladných aspektov a svetové trhové hospodárstvo vďaka pokroku vedeckého poznania preukázalo veľkú produkcie schopnosť, proces globalizácie prináša veľkú hospodársku a sociálnu nerovnováhu v rámci krajín, ako aj medzi nimi, čo je vážnym sociálnym problémom, vzhľadom na vysokú nezamestnanosť a chudobu, ktoré postihujú veľkú časť spoločnosti na celom svete,

B.

keďže globalizácia zväčšuje rozdiel medzi bohatými a chudobnými a keďže existuje potreba intenzívne investovať do ľudí na všetkých úrovniach spoločnosti a každého veku s cieľom neutralizovať jej negatívne efekty,

C.

keďže hospodárstvo sa stáva čoraz globálnejším a politizovaným a riadiace inštitúcie zostávajú aj naďalej národnými alebo regionálnymi, a keďže žiadna z existujúcich inštitúcií nevykonáva demokratické monitorovanie celosvetových trhov a nenapráva základné nerovnosti medzi krajinami,

1.

víta oznámenie Komisie, ktoré umožňuje začatie rozpravy o správe WCSDG s cieľom ustanovenia politiky EÚ v tomto smere, ale zároveň očakáva, že Komisia predloží konkrétnejšie návrhy pre vnútorné a vonkajšie politiky EÚ v tejto oblasti;

2.

súhlasí s WCSDG, že globalizácia musí byť procesom so silným sociálnym rozmerom, ktorý je založený na všeobecne uznávaných hodnotách, dodržiavaní ľudských práv a dôstojnosti jednotlivcov, procesom, ktorý musí byť spravodlivý, začleňujúci a demokraticky riadený, poskytujúci príležitosti a hmatateľný úžitok všetkým krajinám a ľuďom a majúci súvis s rozvojovými cieľmi milénia (RCM);

3.

je presvedčený o tom, že EÚ môže prispieť výraznou mierou k tomuto procesu prostredníctvom svojich vnútorných a vonkajších politík, svojho sociálneho modelu a rozvoja na medzinárodnej úrovni a prostredníctvom podpory globálnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpekte, konštruktívnom dialógu a uznaní nášho spoločného osudu;

4.

poukazuje na odkaz v správe WCSDG na nerovnaké rozdelenie úžitkov a bremien globalizácie v rámci krajín sveta a medzi nimi a poukazuje na to, že situácia v oblasti tohto rozdeľovania sa od deväťdesiatych rokov minulého storočia zlepšila iba v Ázii;

5.

zastáva názor, že globalizácia by nemala znamenať iba to, že EÚ môže predávať viac za hranicami Európy, ale aj to, že najmä krajinám tretieho sveta by malo byť umožnené predávať EÚ viac s cieľom oživiť ich rast a úroveň zamestnanosti a sociálneho začlenenia; uznáva, že spoločná poľnohospodárska politika bude potrebovať reformu, ak má byť tento aspekt globalizácie splnený a ak má byť kampaň „Urobiť chudobu vecou minulosti“ úspešná;

6.

vyzýva Radu a Komisiu, aby zaručili, aby bola obchodná, poľnohospodárska a zahraničná politika EÚ v súlade s rozvojovou politikou, ako je to stanovené v článku 178 zmluvy a v súlade s RCM;

7.

zastáva názor, že Európska únia by mala prijať konkrétne opatrenia na boj proti chudobe uskutočňovaním ráznejšej politiky v oblasti poľnohospodárstva a obchodu v spojení s odpustením dlhov a s poskytovaním pomoci;

8.

zdôrazňuje, že existuje silné vzájomné prepojenie medzi chudobou a škodami na životnom prostredí: problémy spojené so životným prostredím, ako sú znižovanie biodiverzity alebo klimatické zmeny, sa často týkajú tej najchudobnejšej časti spoločnosti a prehlbujú jej chudobu a chudoba vedie k zvýšeným škodám na životnom prostredí, keď neexistuje alternatíva k vyčerpávaniu prírodných zdrojov; preto je potrebné skúmať sociálny rozmer globalizácie v súvislosti so životným prostredím;

9.

víta správu o strednodobom vyhodnotení lisabonskej stratégie a zdôrazňuje, že revidovaná lisabonská stratégia by mohla byť užitočným nástrojom na plnenie mnohých výziev, ktoré zo sebou prináša globalizácia; opakovane vyjadruje svoju podporu lisabonskej stratégii, ktorá zdôrazňuje vzájomnú previazanosť hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru; považuje vytváranie väčšieho množstva a lepších pracovných miest za základný predpoklad toho, aby sa svet vyvíjal smerom k sociálnej spravodlivosti; zdôrazňuje, že niektoré aspekty správnych postupov v členských štátoch môžu slúžiť ako vzor pre iné časti sveta; konštatuje však, že to bude platiť len v prípade, ak členské štáty dokážu zrealizovať potrebné štrukturálne reformy prostredníctvom vzájomného posilňovania a prispôsobovania hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti a sociálnej politiky; zdôrazňuje, že na splnenie uvedených reforiem je potrebné účinné riadenie a žiada členské štáty a ich vlády, aby prevzali zodpovednosť za úspech revidovanej lisabonskej stratégie; zdôrazňuje tiež význam spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zvýšiť investície do ľudských zdrojov, výskumu a inovácie; považuje ciele lisabonskej stratégie za najnevyhnutnejšie minimum, na ktoré by sa členské štáty mali zaviazať;

10.

víta skutočnosť, že Komisia uznala nutnosť výrazných investícií do ľudských zdrojov všetkých vekových kategórií, ak sa má zachovať konkurencieschopnosť EÚ a zabezpečiť sociálny blahobyt pre všetkých; očakáva preto konkrétne opatrenia a návrhy na získanie týchto investícií a vyzýva EÚ, aby svoje úsilie sústredila na zlepšovanie rozvoja kvalifikácií na všetkých úrovniach, najmä so zameraním na nekvalifikované osoby, s cieľom umožniť pracovníkom využiť príležitosti, ktoré poskytuje globalizácia a povzbudiť podniky v preberaní zodpovednosti za odborné vzdelávanie svojich zamestnancov;

11.

vyzýva Radu a Komisiu, aby podporili program sociálnej politiky, ktorý má tieto ciele:

rozvoj súdržnej spoločnosti otvorenej pre všetkých, čo predpokladá opatrenia v prospech trvalej zamestnanosti a dodržiavanie práv pracovníkov,

podporu spoločnosti zohľadňujúcej rodové hľadisko a bojujúcej proti každej forme diskriminácie,

sociálnu politiku zohľadňujúcu všetky skupiny,

participatívnu demokraciu ako súčasť rôznych sociálnych politík a politík zamestnanosti;

12.

zdôrazňuje, že účinné pravidlá trhu práce a systém sociálneho zabezpečenia nemôžu dosiahnuť vlády samotné, ale je potrebné zapojiť sociálnych partnerov, ktorí majú právo zúčastňovať sa na rozhodovacom procese ako na vnútroštátnej, tak na európskej úrovni; rovnako je potrebné výrazne podporiť príležitosti a kapacity zamestnávateľských organizácií a odborových zväzov, aby mohli vstúpiť do konštruktívneho sociálneho dialógu, ktorý je základným predpokladom zmierňovania a riešenia prípadných negatívnych sociálnych dôsledkov reštrukturalizácie a je tiež východiskom pre prípravu EÚ na negatívne dôsledky a pozitívne príležitosti globalizácie;

13.

zdôrazňuje význam rešpektovania a dodržiavania Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP), vyzdvihuje vzájomnú previazanosť a nedeliteľnosť všetkých ľudských práv - vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych práv - a význam základných pracovných noriem MOP (ILO Core Labour Standards (CLS)) vo vzťahu k odstráneniu diskriminácie na pracovisku, odstráneniu nútenej a povinnej práce, k zabezpečeniu slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie a k zrušeniu detskej práce; poukazuje na skutočnosť, že uvedené princípy zakotvené vo VDĽP a CLS nie sú v súčasnosti dostatočne uplatňované;

14.

berie na vedomie stanovisko WCSDG, že v otázke CLS je realita často v rozpore s rozhodnutiami a politickou praxou; vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby urobili všetko čo je v ich moci na podporu uplatňovania CLS vo svojich vnútorných aj vonkajších politikách a zabezpečili, aby žiaden z aspektov týchto politík neobmedzoval vykonávanie týchto noriem; konštatuje, že EÚ má možnosť podporiť uplatňovanie CLS prostredníctvom dvojstranných a regionálnych dohôd, rozvoja a vonkajšej spolupráce, obchodnej politiky, ktorá zabezpečí prístup na trh pre rozvojové krajiny, podpory súkromných iniciatív na sociálny rozvoj a podpory dobrej správy na celosvetovej úrovni;

15.

žiada, aby sa v jednotlivých externých programoch EÚ venovala väčšia pozornosť sociálnym právam a sociálnemu dialógu, dodržiavaniu ľudských práv a nadradenosti práva, ochrane práv detí, predovšetkým ich práva na vzdelanie s cieľom uprednostniť v rozvojových krajinách demokratizáciu a vytvorenie právneho štátu, bez ktorých nie je možný žiaden dlhodobo udržateľný rozvoj;

16.

žiada, aby Komisia prostredníctvom dvojstranných dohôd zaistila, aby boli rešpektované aspoň CLS s cieľom zabezpečiť humánne pracovné podmienky a zabrániť zneužívaniu žien a detí v dotknutých krajinách;

17.

víta návrh Komisie, podľa ktorého by sa súčasťou dvojstranných vzťahov mohli stať pozitívne stimuly pre výrobky spĺňajúce určité sociálne normy; víta návrh Komisie na zriadenie tzv. spoločných dvojstranných observatórií na prediskutovanie a monitorovanie sociálneho rozmeru globalizácie v dvojstranných dohodách; domnieva sa tiež, že Únia by mala svoje dvojstranné vzťahy využívať na podporu odporúčaní WCSDG tak, aby premiestňovanie pracovných miest z EÚ do zámoria alebo mimo EÚ nekončilo v manufaktúrach tretieho sveta, ale aby sa naopak vytvárali kvalitné pracovné miesta, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života pracovníkov a ich rodín v dotknutých krajinách;

18.

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti prehodnotila všetky svoje existujúce dvojstranné dohody, najmä dohody o hospodárskom partnerstve a dohody o partnerstve v oblasti rybolovu, s cieľom zaistiť, aby boli plne v súlade s RCM a zásadou udržateľného rozvoja;

19.

víta návrh Komisie, podľa ktorého by sa Komisia, Rada a členské štáty mali usilovať o získanie štatútu pozorovateľa za MOP v rámci WTO s cieľom zlepšiť kvalitu medziinštitucionálneho dialógu; pripomína, že vo svojom uznesení zo 4. júla 2002 (1) Európsky parlament už vyzval inštitúcie a členské štáty, aby sa usilovali o dosiahnutie tohto cieľa a teraz ich vyzýva na pokrok v tejto oblasti; ďalej vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby pracovali na tom, aby boli normy MOP záväzné pre členov WTO;

20.

verí, že primerané zamestnanie v súlade s Programom MOP pre primerané zamestnanie by sa malo stať prioritou na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ a celosvetovej úrovni; zdôrazňuje, že zabezpečenie primeraného zamestnania - vrátane dodržiavania práv pracovníkov, sociálnej ochrany a rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami - je nevyhnutné pre efektívny boj proti chudobe; zdôrazňuje však, že tento cieľ chýba v zahraničnej politike EÚ, v politike medzinárodného obchodu EÚ, ako aj vo finančnej a menovej politike EÚ;

21.

pripomína, že na základe rokovacieho mandátu pre ministerskú konferenciu WTO v roku 1999 v Seattli mala EÚ usporiadať konferenciu na úrovni ministrov týkajúcu sa oblasti obchodu, zamestnanosti a CLS; upozorňuje, že EÚ sa zaviazala zorganizovať túto konferenciu do roku 2001; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť napravila najneskôr do júna 2006; v rámci prípravy na túto konferenciu by sa mal začať dialóg o vzťahu medzi obchodom, zamestnanosťou a minimálnymi pracovnými normami, a to najmä s rozvojovými členskými štátmi WTO;

22.

verí, že EÚ ako globálny aktér, by mala byť hlavným propagátorom programu pre „primerané zamestnanie a dôchodok pre všetkých“; zdôrazňuje, že by sa mali prijať určité minimálne normy pokiaľ ide o práva pracovníkov a sociálnu ochranu a mali by byť uznávaným sociálno-ekonomickým základom, ktorý by zabezpečil dlhodobú prosperitu každého štátu sveta a že pojmy ako pracovné miesta, zamestnanosť a „primerané zamestnanie“ by sa v ideálnom prípade mali stať základnou časťou deviateho RCM, ktorý by sa mal prijať čo najskôr;

23.

súhlasí s WCSDG v tom, že RCM sú prvým krokom pri vytváraní sociálno-ekonomického základu pre celosvetové hospodárstvo, súhlasí s Komisiou v tom, že je potrebné posilniť súdržnosť politík EÚ v tejto oblasti; očakáva, že Komisia predloží konkrétne návrhy, ako to dosiahnuť; zdôrazňuje, že je zbytočné zredukovať sociálne aquis EÚ s cieľom zachovať celosvetovú hospodársku súťaž, a že by sa skôr mala zlepšiť produktivita a vzdelanie s cieľom zachovať vyššiu úroveň príjmov v EÚ;

24.

upozorňuje na skutočnosť, že regionálna úroveň je vhodnou úrovňou na zlepšovanie sociálnych modelov a na plnenie výziev, ktoré so sebou prináša globalizácia; zdôrazňuje, že solidarita medzi členskými štátmi a nadštandardné vzťahy EÚ s jej susednými štátmi prostredníctvom európskej politiky susedských vzťahov by mohli slúžiť ako príklad pre iné časti sveta; verí, že partnerstvá EÚ by mali zahŕňať sociálny pilier týkajúci sa, okrem iného, pracovných noriem;

25.

očakáva, že Komisia využije prostriedky EÚ na prekonanie negatívnych výsledkov a otvorenie nových perspektív pre citlivejšie regióny a priemyselné odvetvia a slabšie skupiny zamestnancov; očakáva, že Komisie prijme vhodné opatrenia na zastavenie presídľovania spoločností výlučne kvôli získaniu štrukturálnych a iných fondov a žiada systematické skúmanie plnenia dlhodobých cieľov pri rozdeľovaní týchto fondov;

26.

zdôrazňuje, že súčasný hospodársky model je veľmi úzko zviazaný s ropnými zdrojmi a že táto závislosť môže mať nepriaznivý vplyv nielen na vývoj cien zapríčinený nedostatkom energetických komodít, ale najmä na konflikty a politickú nestabilitu krajín južnej pologule, odkiaľ tieto komodity pochádzajú, ktorých sociálny dopad je veľmi tvrdý;

27.

zdôrazňuje dôležitosť spravodlivého obchodu v procese odstraňovania chudoby vo vidieckych oblastiach a naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila konkrétne opatrenia na dodržanie svojich sľubov o poskytnutí väčšej technickej a rozpočtovej podpory výrobcom zapojeným do spravodlivého obchodu a ich distribútorom v členských štátoch EÚ;

28.

zdôrazňuje, že rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny potrebujú priebežné osobitné zaobchádzanie v rámci WTO, zohľadňujúce ich relatívne slabé postavenie v systéme medzinárodného obchodu;

29.

zdôrazňuje, že sociálny rozmer globalizácie argumentuje v prospech reformy režimu WTO; zdôrazňuje ďalej, že dohody WTO musia byť posúdené v súvislosti s ich hospodárskym, sociálnym a environmentálnym dopadom a že testy „potreby“ v Technických bariérach obchodu a iných dohodách musia byť nahradené testami „udržateľnosti“;

30.

zdôrazňuje, že musí byť zavedená zmysluplná demokratická kontrola WTO, zahŕňajúca skutočnú legislatívnu kontrolu volenými zástupcami alebo parlamentmi;

31.

zdôrazňuje význam súdržnosti politík a súhlasí s Komisiou v tom, že EÚ by sa mala usilovať o jednotnejšie vystupovanie v OSN, MOP, Bretton Woods a iných medzinárodných inštitúciách; vyzýva tiež Komisiu, aby sa usilovala zabezpečiť, že iné členské štáty MOP dosiahnu potrebnú súdržnosť politík v iných medzinárodných organizáciách, najmä vo WTO; domnieva sa, že všeobecne uznávané minimálne pracovné normy by mali byť prioritou pre tieto organizácie; verí, že pôsobenie EÚ v oblasti podpory modelu rozvoja, ktorý v plnej miere integruje sociálny rozmer, najmä CLS, by sa prostredníctvom jednotného vystupovania v inštitúciách multilaterálnej správy posilnilo;

32.

zdôrazňuje, že na dosiahnutie sociálneho pokroku v treťom svete je nevyhnutné posilniť postavenie OSN; vyzýva preto členské štáty, aby podporili pretrvávajúcu snahu o reformu OSN; zdôrazňuje, že je potrebná nová a silnejšia Hospodárska a sociálna rada OSN (ECOSOC) - v ideálnom prípade rekonštituovaná ako „Rada pre rozvoj ľudstva“ s právomocou koordinovať prácu MMF, Svetovej banky, WTO a MOP, ako aj Rozvojového programu OSN (UNDP) a Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) - aby sa zabezpečila súdržnosť politík potrebná na dosiahnutie RCM a, vo všeobecnejšej rovine, aby sa zabezpečilo, že globalizácia je hybnou silou sociálneho rozvoja;

33.

súhlasí s WCSDG v tom, že parlamentný dozor nad multilaterálnym systémom by sa mal postupne rozširovať; víta návrh na vytvorenie parlamentnej skupiny, ktorá by sa mala zaoberať súdržnosťou a konzistentnosťou celosvetových hospodárskych, sociálnych a environmentálnych politík, a ktorá by mala vypracovať integrovaný dozor významných medzinárodných organizácií; považuje to za možnosť, pri ktorej sa Európsky parlament môže zapojiť do parlamentnej skupiny a prispieť k maximalizácii prínosov globalizácie pre všetky sociálne skupiny;

34.

súhlasí s Komisiou v tom, že súkromný sektor a súkromné iniciatívy, vznik a mobilizácia spoločných záujmových skupín a globálne opatrenia rôznych sociálnych skupín (napríklad MVO) dokážu významnou mierou prispieť k podpore dobrého sociálneho riadenia; víta podporu, ktorú Komisia vyjadrila usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky, ktoré stanovujú metodiky hodnotenia zodpovedného správania sa v podnikaní; podporuje návrh Komisie na zlepšenie uplatňovania týchto usmernení tým, že by sa na ne odkazovalo v dvojstranných dohodách; súhlasí s Komisiou, že vykonávanie usmernení musí byť prísnejšie a konzistentnejšie; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v zvyšovaní povedomia o správnych postupoch, existujúcich nástrojoch a prostriedkoch ako napr. o usmerneniach OECD;

35.

domnieva sa, že malé a stredné podniky nemôžu byť vylúčené z aktívnej účasti na globalizovanom hospodárstve, a preto naliehavo žiada Komisiu, aby stanovila stimuly, ktoré by umožnili vytváranie sietí podnikov tohto typu; ďalej žiada revíziu štatútu európskej spoločnosti a európskej družstevnej spoločnosti tak, aby sa podniky tohto typu mohli stať plnoprávnymi účastníkmi globalizovaného hospodárstva;

36.

berie na vedomie, že WCSDG odporúča MOP, aby ustanovila celosvetové fórum za účasti mnohých zainteresovaných strán, ktoré by sa zaoberalo sociálnou zodpovednosťou podnikov (Corporate Social Responsibility (CSR)); pripomína, že WCSDG uznáva, že v oblasti skutočných výsledkov systémov CSR panuje skepsa; navrhuje, aby Komisia vykonala ďalšie činnosti, ktoré zvýšia povedomie a podporia dôležitosť otázky CSR;

37.

domnieva sa, že by mala byť jasne stanovená sociálna zodpovednosť a zodpovednosť za životné prostredie nadnárodných firiem, a že činnosť EÚ v tejto oblasti sa musí posilniť; domnieva sa, že konkrétne kroky nadväzujúce na prácu Európskeho mnohostranného fóra o CSR sa mali už dávno uskutočniť a vyzýva Komisiu, aby uverejnila príslušné oznámenie;

38.

podporuje úsilie Komisie o zvýšenie povedomia nadnárodných spoločností o ich sociálnej zodpovednosti, ktoré malo doteraz iba obmedzený účinok;

39.

žiada Komisiu, aby predložila návrh o sociálnom označení na základe kritérií, ako sú dodržiavanie ľudských práv a práv odborových zväzov, pracovné prostredie, odborné vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, rovnaké zaobchádzanie a sociálny a etický ohľad na pracovníkov a občanov z okolitej spoločnosti;

40.

poznamenáva, že národné politiky v oblasti prisťahovalectva sú stále častejšie zamerané na uspokojenie potrieb domáceho trhu práce; trvá na tom, že politiky prisťahovalectva musia vychádzať z Medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín;

41.

zdôrazňuje, že je potrebné formulovať politiky prisťahovalectva, ktoré budú vychádzať z dohovoru, ktoré by na jednej strane zohľadňovali potreby trhu práce a na strane druhej by poskytovali vhodnú ochranu práv migrujúcich pracovníkov a ich rodín;

42.

berie na vedomie, že migrácia je dôležitou, ale aj citlivou témou v diskusii o globalizácii, ktorá môže byť vyriešená vtedy, keď sa členské štáty zhodnú na spoločnom postupe uznávania a integrácie;

43.

zdôrazňuje potrebu zabezpečenia lepšej informovanosti ľudí o kladných aspektoch a výzvach globalizácie a vyzdvihuje v tejto súvislosti význam vzdelávacích inštitúcií a médií;

44.

nalieha na Radu a Komisiu, aby vynaložila potrebné zdroje a investície na podporu uvedených postupov;

45.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a pristupujúcich a kandidátskych krajín.


(1)  Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 598.


Streda 16. novembra 2005

18.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 280/71


ZÁPISNICA

(2006/C 280 E/03)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA

podpredseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.

V rozprave vystúpila Véronique De Keyser a vyjadrila sa k udalosti, ktorej obeťami sa stali včera počas výstavy proti potratom Ana Maria Gomes a ona sama. (Predseda odpovedal, že o tom bude informovať predsedníctvo.)

2.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty parlamentných výborov:

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 3 Medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) - Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Reimer Böge (A6-0320/2005)

Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (víchrica v severnej Európe) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) - Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005)

3.   Situácia v Iraku po referende o ústave (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Iraku po referende o ústave

Lord Bach (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Giorgos Dimitrakopoulos za skupinu PPE-DE, Véronique De Keyser za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.00 hod. kvôli očakávanému príchodu Margaret Beckett (úradujúcej predsedníčky Rady) a pokračovalo sa v ňom opäť o 10.10 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsedníčka

4.   Klimatické zmeny - Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: S ohľadom na škody spôsobené nedávnymi hurikánmi a výsledky samitov medzi Európskou úniou, Čínou a Indiou

Správa o víťazstve v boji s globálnymi klimatickými zmenami [2005/2049(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (úradujúca predsedníčka Rady) a Stavros Dimas (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Anders Wijkman uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Paul Verges (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM a Liam Aylward za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Margaret Beckett a Stavros Dimas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 16.11.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 hod. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS

podpredseda

5.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe I zápisnice.

Vystúpili títo poslanci::

Hannes Swoboda, k organizácii rozpráv,

Philip Bushill-Matthews, k priebehu hodiny otázok,

Edith Mastenbroek, o slobode informácií v Tunisku a Svetovom samite o informačnej spoločnosti, ktorý sa konal pod záštitou OSN v Tunise od 16. do 18. novembra 2005.

5.1.   Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0428)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy k Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0429)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0429)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Herbert Bösch, k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 12,

Rebecca Harms (spravodajkyňa) uviedla, že chce stiahnuť svoj podpis zo správy, a navrhla poslancom, aby hlasovali proti tejto správe.

5.3.   Nordický rozmer (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 a B6-0590/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0584/2005

(nahrádzajúci B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 a B6-0590/2005):

podaný týmito poslancami:

Alexander Stubb za skupinu PPE-DE,

Riitta Myller za skupinu PSE,

Diana Wallis a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE,

Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas a Rolandas Pavilionis za skupinu UEN.

Prijatý (P6_TA(2005)0430)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Henrik Lax predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu H, ktorý bol prijatý.

5.4.   Prechod na digitálne vysielanie (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0583/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (hlasovanie)

Správa o využívaní finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární [2005/2027(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami (hlasovanie)

Správa o víťazstve v boji s globálnymi klimatickými zmenami [2005/2049(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha I, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0433)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Anders Wijkman (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 24, ktorý bol prijatý,

Bernd Posselt upozornil na rozdiely medzi nemeckou a anglickou verziou v odseku 41.

6.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Rebecca Harms - A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi a Andreas Mölzer

Správa: Anders Wijkman - A6-0312/2005

Richard Seeber a Luca Romagnoli

7.   Opravy výsledkov hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy II „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv výsledkov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.45 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predseda

8.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Jan Marinus Wiersma podpísal prezenčnú listinu, avšak jeho meno sa na nej nenachádza.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

*

* *

V rozprave vystúpil Bernd Posselt k výstavám organizovaným v priestoroch Parlamentu.

9.   Zloženie politických skupín

Giovanni Procacci sa stal členom skupiny ALDE.

10.   Neformálne stretnutie Európskej rady (rozprava)

Správa Európskej rady a vyhlásenie Komisie: Neformálne stretnutie Európskej rady

Jack Straw (úradujúci predseda Rady) uviedol správu Európskej rady.

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Karin Riis-Jørgensen za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Roberta Angelilli za skupinu UEN, James Hugh Allister nezávislý poslanec, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw a Lapo Pistelli.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley k rozdeleniu rečníckeho času, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.

11.   Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu

Douglas Alexander (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Cristiana Muscardini za skupinu UEN a Douglas Alexander

Návrhy uznesení podané podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, o Iráne (B6-0585/2005),

André Brie, Vittorio Agnoletto a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, o Iráne (B6-0608/2005),

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, o nedávnych vyhláseniach iránskeho prezidenta (B6-0609/2005),

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, o nedávnych vyhláseniach iránskeho prezidenta Mahmouda Ahmadinedžada (B6-0610/2005),

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o Iráne (B6-0611/2005),

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler a Elmar Brok za skupinu PPE-DE, o nedávnych vyhláseniach p. Mahmouda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (B6-0612/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.9 zápisnice zo dňa 17.11.2005.

12.   Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0339/2005).

Otázka č. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prognózy v oblasti reštrukturalizácie

Douglas Alexander (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 2 (Manuel Medina Ortega): Zdaňovanie v oblasti osobnej leteckej prepravy

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat a Philip Bradbourn.

Otázka č. 3 (Sarah Ludford): Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford a Elizabeth Lynne.

Otázka č. 4 (John Purvis): Spotrebná daň na tabak a alkohol

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil John Purvis a David Martin.

Otázka č. 5 (Elspeth Attwooll): Manželky bez hraníc

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Elspeth Attwooll a Sarah Ludford.

Otázka č. 6 (Frank Vanhecke): Internetová cenzúra v Číne

Douglas Alexander odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Frank Vanhecke.

Otázka č. 7 (Richard James Ashworth): Výročná správa Dvora audítorov

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Philip Bushill-Matthews (v zastúpení autora), David Martin a Christopher Beazley.

Otázka č. 8 (Richard Corbett): Komitológia

Douglas Alexander odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Richard Corbett.

Otázka č. 9 (Sajjad Karim): Rozdielny postoj ministrov k rovnováhe medzi bezpečnosťou a ľudskými právami

Douglas Alexander odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Sajjad Karim.

Otázka č. 10 (Hélène Goudin): Rozpočet na obranu v členských štátoch EÚ

Na otázku odpovedal Douglas Alexander.

Otázka č. 11 (Dimitrios Papadimoulis): Dosiahnutie dohody o finančnom výhľade 2007 - 2013

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Dimitrios Papadimoulis a Esko Seppänen.

Otázka č. 12 (Nils Lundgren): Právna istota v Európskej únii

Na otázku odpovedal Douglas Alexander.

Otázka č. 13 (Chris Davies): Transparentnosť a otvorenosť

Otázka č. 14 (Timothy Kirkhope): Transparentnoť v Rade

Douglas Alexanderodpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položil Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett a Timothy Kirkhope.

Otázka č. 15 (Jonas Sjöstedt): Dohoda o rybolove s Marokom a podpora Rady pre OSN

Douglas Alexander odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položil Jonas Sjöstedt a Bernd Posselt.

Otázky č. 16 až 36 budú zodpovedané písomne.

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

13.   Vyhlásenie predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie o porušovaní ľudských práv v Tunisku pri príležitosti konania svetového samitu OSN o informačnej spoločnosti.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.15 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredseda

14.   Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí [KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Karin Scheele (A6-0304/2005)

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Karin Scheele uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Horst Schnellhardt za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer a Stavros Dimas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 17.11.2005.

15.   Vývoz zbraní - Nešírenie zbraní hromadného ničenia - Verejné obstarávanie obranných zariadení (rozprava)

Správa o šiestej výročnej správe Rady podľa platného ustanovenia 8 Kódexu správania štátov EÚ pri vývoze zbraní [2005/2013(INI)] - Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Správa o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu [2005/2139(INI)] - Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Správa o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení [2005/2030(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda uviedol správu (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis uviedol správu (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling uviedol správu (A6-0288/2005).

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Ģirts Valdis Kristovskis (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jas Gawronski za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM ukončil svoje vystúpenie urážkou zhromaždenia, Marios Matsakis uviedol, že ho pobúrili vyhlásenia Gerarda Battena a požiadal predsedu, aby z toho vyvodil patričné dôsledky (predseda odpovedal, že o veci bude informovať predsedníctvo), Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega sa najskôr vyjadrili k vystúpeniu Gerarda Battena, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne sa najskôr vyjadrili k vystúpeniu Gerarda Battena, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa sa najskôr vyjadrili k vystúpeniu Gerarda Battena, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (spravodajca) s upresneniami a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 17.11.2005.

16.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 364.133/OJJE).

17.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Gérard Onesta

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelia:

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

odd.

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

§

odsek

čl.

článok

odôv.

odôvodnenie

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I

Správa: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Blok č. 1 - kompromisné PDN

55 - 82

84 - 117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

Blok č. 1 - kompromisné PDN - oddelené hlasovanie

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

Blok č. 2 - PDN gestorského výboru

1 - 16

18 - 54

výbor

 

 

Hlasovanie: zmenený návrh

 

+

 

Hlasovanie: legislatívne uznesenie

HPM

+

577, 16, 31

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 sa netýka všetkých jazykových verzií, preto sa o ňom nehlasovalo (pozri článok 151 odsek 1 písm. d) rokovacieho poriadku).

Žiadosť o hlasovanie po častiach

PPE-DE

PDN 83

1. časť: § 1

2. časť: §§ 2 a 3

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

2.   Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku *

Správa: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie v blokoch

4

6

9

15

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

2

výbor

odd.

+

 

3

výbor

odd.

+

 

5

výbor

HPM

+

441, 184, 22

7

výbor

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

8

výbor

odd.

+

 

10

výbor

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

11

výbor

odd.

+

 

13

výbor

odd.

+

 

14

výbor

odd.

+

 

čl. 3, § 1

18

PPE-DE

 

VS

 

12

výbor

HPM

+

436, 190, 25

od odôv. 3

17

PPE-DE

 

VS

 

1

výbor

 

+

 

od odôv. 5

16

PSE

 

+

 

Hlasovanie: zmenený návrh

EH

+

377, 222, 59

Hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Žiadosť o oddelené hlasovanie

ALDE: PDN 5, 12

Verts/ALE: PDN 2, 3, 8, 11, 13 a 14

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 5 a 12

Žiadosť o hlasovanie po častiach

Verts/ALE

PDN 7

1. časť:„Použitie rozpočtových prostriedkov Spoločenstva... v Európskej únii.“

2. časť:„Tieto rozpočtové prostriedky... dodávok elektrickej energie.“

PDN 10

1. časť: celý text okrem slov „vytvorenie novej výrobnej kapacity a“

2. časť: tieto slová

Rôzne

Skupina PPE-DE stiahla svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17 a 18.

3.   Nordický rozmer

Návrh uznesenia: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 a 0590/2005

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh spoločného uznesenia RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

od § 7

1

UEN

 

+

 

odôv. H

§

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

634, 17, 18

Návrh uznesenia politických skupín

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

Rôzne

Henrik Lax predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu H:

H.

poukazuje najmä na význam a dopad politiky životného prostredia Severnej dimenzie na celú oblasť, čoho príkladom je aj čistička odpadových vôd v Petrohrade, avšak zdôrazňuje potrebu pokračovať v posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi najmä s cieľom znížiť eutrofizáciu, a medzi EÚ a Ruskom, najmä potrebu znižovať riziko nehôd ropných tankerov, ako aj riziká súvisiace s využívaním ropných polí, a zlepšovať jadrovú bezpečnosť a nakladanie s jadrovým odpadom; poukazuje na to, že Baltické more je už teraz veľmi znečistené a jeho poloha vnútrozemského mora ho ešte viac vystavuje nebezpečenstvu,

4.   Prechod na digitálne vysielanie

Návrh uznesenia: B6-0583/2005

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh uznesenia B6-0583/2005 výboru ITRE

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

5.   Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární *

Správa: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

od § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

EH

-

316, 344, 5

§ 16

4V

Verts/ALE

EH

-

172, 478, 9

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 bol vypustený.

Žiadosť o hlasovanie po častiach

PPE-DE

PDN 2

1. časť: celý text okrem slov „a legislatívne iniciatívy“

2. časť: tieto slová

PDN 3

1. časť: celý text okrem slov „a nehľadali východisko v pomoci od štátu“

2. časť: tieto slová

6.   Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami *

Správa: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM, atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 1, zarážka 2

14/rev.

PPE-DE

 

+

 

od § 1

6

Verts/ALE

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

od § 4

7

Verts/ALE

EH

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL a i.

 

-

 

§

pôvodný text

odd.

+

 

§ 6

4

REUL a i.

 

-

 

§

pôvodný text

odd.

+

 

od § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS a i.

EH

+

453, 204, 12

§

pôvodný text

 

 

§ 11

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

od § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5V

REUL a i.

EH

-

306, 340, 15

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1/EH

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

od § 27

15

PPE-DE

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

od odôv. C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

od odôv. E

8

GUE/NGL

HPČ

 

 

1

-

 

2

 

od odôv. I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

450, 66, 143

Žiadosť o hlasovanie po častiach

IND/DEM

§ 18

1. časť: celý text okrem slov „rýchlostných obmedzení platných v celej EÚ,“

2. časť: tieto slová

§ 21

1. časť:„podporuje zavedenie... znižovania znečistenia“

2. časť:„vyzýva Komisiu... najneskôr do roku 2009;“

PDN 17

1. časť:„Zastáva názor, že urýchlený rozvoj... akčný plán na využitie biomasy“

2. časť:„a žiada Komisiu... právne záväzné opatrenia;“

Verts/ALE

PDN 6

1. časť: celý text okrem slov „oficiálnom mandáte a“

2. časť: tieto slová

PDN 8

1. časť: celý text okrem slov „je na jednej strane ‚ščistá’ energia, pretože nevypúšťa žiadne plyny vytvárajúce skleníkový efekt, ale na druhej strane“

2. časť: tieto slová

PDN 15

1. časť:„zdôrazňuje, že... vykurovacích a chladiacich jednotiek;“

2. časť:„v tejto súvislosti poznamenáva... pre prístup na trh;“

PPE-DE

§ 11

1. časť: celý text okrem slov „v neposlednom rade aj ‚šzvrátené’ stimuly, ako napríklad dotovanie fosílnych palív“ a „vypracovala návrh právnych predpisov na zrušenie všetkých takýchto dotácií a namiesto nich“

2. časť:„v neposlednom rade aj ‚šzvrátené’ stimuly, ako napríklad dotovanie fosílnych palív“

3. časť:„vypracovala návrh právnych predpisov na zrušenie všetkých takýchto dotácií a namiesto nich“

§ 41

1. časť: celý text okrem slov „a teda zvážiť dve sídla EP“

2. časť: tieto slová

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: záverečné hlasovanie

Žiadosť o oddelené hlasovanie

PPE-DE: §§ 5, 6

Rôzne

Anders Wijkman (PPE-DE) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 24:

24.

na dôkaz jasného vedúceho postavenia EÚ pred začatím rokovaní v roku 2012 žiada Komisiu, aby predložila konkrétne legislatívne návrhy na rozšírenie rozsahu smernice o budovách a aktualizáciu smernice o biopalivách tak, aby obsahovala aj najnovšie technológie viaczložkových biopalív (ako napr. MTHF, etyl levulinát, atď.) a aby zaviedla povinné spoločné normy v rámci EÚ pre tieto nové palivá a aby vytvorila stimuly pre vozové parky využívajúce biopalivá a stanovila ich minimálne zmiešavacie pomery, preskúmaním účinku požiadavky na obsah 10 % zmesi biopalív v pohonných hmotách na životné prostredie, ako súčasť revízie ECCP;


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Správa De Veyrac A6-0310/2005

Za: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Zdržali sa: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Gérard Onesta

2.   Správa Harms A6-0282/2005

Za: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Proti: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Správa Harms A6-0282/2005

Za: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Proti: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Inés Ayala Sender

Proti: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Spoločný návrh uznesenia B6-0584/2005 - Nordický rozmer

Za: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Proti: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Zdržali sa: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Správa Wijkman A6-0312/2005

Za: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Proti: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Zdržali sa: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Proti: Antonio Masip Hidalgo

Zdržali sa: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0428

Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0048) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0046/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0310/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2005)0008

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, a ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

Keďže:

(1)

Prvoradým cieľom činnosti Spoločenstva v oblasti leteckej dopravy by malo byť zabezpečenie vysokého stupňa ochrany cestujúcich pred bezpečnostnými rizikami. Navyše by sa mali v plnej miere zohľadňovať všeobecné požiadavky ochrany spotrebiteľa.

(2)

Cestujúci by mali byť oboznámení so zoznamom Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí nespĺňajú príslušné bezpečnostné požiadavky, aby tak bola zabezpečená najvyššia miera transparentnosti. Tento zoznam Spoločenstva by mal vychádzať zo spoločných kritérií vypracovaných na úrovni Spoločenstva.

(3)

Leteckí dopravcovia zahrnutí v zozname Spoločenstva by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy. Zákazy vykonávania leteckej dopravy nachádzajúce sa v zozname Spoločenstva by sa mali uplatňovať na celom území všetkých členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

(4)

Leteckí dopravcovia, ktorí nemajú právo prevádzky v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu napriek tomu prevádzkovať lety do a zo Spoločenstva, ak je ich lietadlo, či už s posádkou alebo bez nej, prenajaté spoločnosťami, ktoré majú takéto právo. Mali by sa prijať ustanovenia na uplatňovanie zákazu vykonávania leteckej dopravy obsiahnutého v zozname Spoločenstva aj na takýchto leteckých dopravcov, keďže títo leteckí dopravcovia by inak mohli prevádzkovať lety v Spoločenstve, bez splnenia príslušných bezpečnostných noriem.

(5)

Leteckému dopravcovi podliehajúcemu zákazu vykonávania leteckej dopravy by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(6)

Postup aktualizácie zoznamu Spoločenstva by mal umožniť rýchle prijímanie rozhodnutí s cieľom poskytovať cestujúcim v leteckej doprave primerané a aktualizované informácie o bezpečnosti a zaručiť, že leteckí dopravcovia, ktorí odstránili bezpečnostné nedostatky, budú čo najskôr vymazaní z tohto zoznamu. Tieto postupy by zároveň mali rešpektovať právo leteckého dopravcu na obranu a mali by sa uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné dohody a dohovory, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty alebo Spoločenstvo, najmä Chicagský Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944. Tieto požiadavky by mali byť zabezpečené najmä prostredníctvom vykonávacích opatrení týkajúcich sa procedurálnych otázok, ktoré prijme Komisia.

(7)

Ak bol leteckému dopravcovi uložený zákaz vykonávania leteckej dopravy, mali by byť prijaté vhodné opatrenia s cieľom pomôcť tomuto leteckému dopravcovi pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré boli dôvodom tohto zákazu.

(8)

Vo výnimočných prípadoch by členským štátom malo byť umožnené prijať jednostranné opatrenia. Členské štáty by v naliehavom prípade a v prípade, keď čelia nepredvídanému bezpečnostnému problému, mali mať možnosť okamžite uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy vzťahujúci sa na ich vlastné územie. Naviac, v prípade, že Komisia rozhodla nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, by okrem toho členské štáty mali mať možnosť uložiť alebo zachovať zákaz vykonávania leteckej dopravy v súvislosti s bezpečnostným problémom, ktorý neexistuje v ostatných členských štátoch. Členské štáty by mali tieto práva uplatňovať reštriktívne, zohľadňujúc záujmy Spoločenstva a s cieľom predstaviť spoločný postup v oblasti leteckej bezpečnosti. Týmto by nemal byť dotknutý článok 8 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (3) a článok 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (4).

(9)

Informácie o bezpečnosti leteckých dopravcov by mali byť uverejňované efektívnym spôsobom, napríklad prostredníctvom internetu.

(10)

Na to, aby konkurencieschopný rámec v leteckej doprave prinášal spoločnostiam a cestujúcim čo najväčší úžitok je dôležité, aby spotrebitelia získali informácie nevyhnutné na prijímanie rozhodnutí s potrebnými informáciami.

(11)

Totožnosť leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí v skutočnosti prevádzkujú let, je nevyhnutnou informáciou. Spotrebitelia, ktorí uzatvoria zmluvu o preprave, ktorá môže zahŕňať let na miesto určenia a spiatočný let, nie sú vždy informovaní o totožnosti leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí v skutočnosti prevádzkujú tento let alebo lety.

(12)

Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o organizovanom cestovaní, organizovaných dovolenkách a organizovaných zájazdoch (5) si vyžaduje určité informácie, ktoré majú byť sprístupnené spotrebiteľom, avšak tieto informácie nezahŕňajú totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

(13)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2299/89 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre počítačové rezervačné systémy (CRS) (6) oprávňuje spotrebiteľov, ktorí si rezervujú let cez počítačový rezervačný systém, aby boli informovaní o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Napriek tomu existujú dokonca aj v pravidelnej leteckej doprave postupy odvetvia, ako napríklad prenájom lietadla s osádkou alebo zdieľanie kódov, ak sú rezervované bez CRS, kde letecký dopravca, ktorý predal let pod svojím menom, v skutočnosti let neprevádzkuje, a kde v súčasnosti cestujúci nemá žiadny právny nárok na poskytnutie informácie o totožnosti leteckého dopravcu, ktorý v skutočnosti službu vykonáva.

(14)

Tieto postupy zvyšujú flexibilitu a umožňujú lepšie poskytovanie služieb cestujúcim. Okrem toho, určitý počet zmien, najmä z technických dôvodov, v poslednom momente nie je možné vylúčiť, pričom prispievajú k bezpečnosti leteckej dopravy. Táto flexibilita by sa však mala vyvážiť overením, že spoločnosti, ktoré skutočne prevádzkujú lety, spĺňajú bezpečnostné požiadavky, a informovaním spotrebiteľov s cieľom zaručiť im právo na prijímanie rozhodnutí na základe potrebných informácií. Mala by sa hľadať spravodlivá rovnováha medzi obchodnou rentabilitou leteckých dopravcov a prístupom cestujúcich k informáciám.

(15)

Leteckí dopravcovia by mali uskutočňovať politiku transparentnosti voči cestujúcim v súvislosti s informáciami o bezpečnosti. Zverejňovanie takýchto informácií by malo prispieť k povedomiu cestujúcich o spoľahlivosti leteckých dopravcov v oblasti bezpečnosti.

(16)

Leteckí dopravcovia sú zodpovední za informovanie vnútroštátnych orgánov pre leteckú bezpečnosť o bezpečnostných nedostatkoch, ako aj za bezodkladné odstraňovanie takýchto nedostatkov. Od posádky lietadla a pozemného personálu sa vyžaduje, aby podnikli príslušné opatrenia v prípade zistenia bezpečnostných nedostatkov. V protiklade so záujmami bezpečnosti leteckej dopravy by bolo, ak by zamestnanci v takýchto prípadoch boli postihovaní, ako to vyplýva z článku 8 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o ohlásení udalostí v civilnom letectve (7).

(17)

Okrem situácií upravených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (8), by cestujúci mali mať právo na náhradu alebo na presmerovanie v určitých ďalších špecifických situáciách patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak existuje dostatočne úzke prepojenie so Spoločenstvom.

(18)

Okrem ustanovení uvedených v tomto nariadení by dôsledky zmien totožnosti prevádzkujúceho dopravcu na plnenie zmluvy o preprave mali podliehať právnym predpisom členských štátov vzťahujúcim sa na zmluvy a príslušným právnym predpisom Spoločenstva, najmä smernici Rady 90/314/EHS a smernici Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (9).

(19)

Toto nariadenie je súčasťou legislatívneho postupu, ktorého cieľom je účinný a koherentný prístup k zlepšovaniu bezpečnosti leteckej dopravy v Spoločenstve. V rámci tohto postupu zohráva významnú úlohu Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Úloha tejto agentúry v rámci tohto nariadenia by mohla byť ďalej posilnená rozšírením jej právomocí, napríklad vo vzťahu k lietadlám tretích krajín. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ďalšiemu zvyšovaniu kvality a počtu bezpečnostných inšpekcií lietadiel a harmonizácii týchto inšpekcií.

(20)

Ak existuje bezpečnostné riziko, ktoré príslušný členský štát alebo členské štáty neodstránili, Komisia by mala mať možnosť okamžite prijať dočasné opatrenia. V takomto prípade by výbor, ktorý pomáha Komisii v jej práci podľa tohto nariadenia, mal konať v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10).

(21)

Vo všetkých ostatných prípadoch by výbor, ktorý pomáha Komisii v jej práci podľa tohto nariadenia, mal konať v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(22)

Keďže vzťah medzi týmto nariadením a článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (11) by inak bol nejasný, tento článok by mal byť zrušený s cieľom poskytnúť právnu istotu.

(23)

Členské štáty by mali prijať ustanovenia o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení kapitoly III tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie uplatňovali. Sankcie, ktoré môžu byť občianskej alebo správnej povahy, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)

Komisia by mala analyzovať uplatňovanie tohto nariadenia a po uplynutí dostatočnej doby predložiť správu o účinnosti jeho ustanovení.

(25)

Ktorýkoľvek príslušný orgán civilného letectva v Spoločenstve môže rozhodnúť, že leteckí dopravcovia vrátane tých, ktorí neprevádzkujú lety na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, môžu požiadať tento orgán o to, aby podliehali systematickým kontrolám s cieľom overiť ich schopnosť dodržiavať príslušné bezpečnostné normy.

(26)

Toto nariadenie by nemalo brániť členským štátom v zavedení systému označovania kvality leteckých dopravcov na vnútroštátnej úrovni, v rámci ktorého môžu príslušné kritériá zahŕňať aj iné požiadavky ako minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(27)

Opatrenia týkajúce sa lepšej spolupráce pri využívaní letiska v Gibraltare boli prijaté Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom v Londýne 2. decembra 1987 v rámci spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí týchto dvoch krajín. Tieto opatrenia sa ešte nezačali uplatňovať,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet

1.   Toto nariadenie stanovuje pravidlá:

a)

o vypracovaní a uverejnení zoznamu Spoločenstva vychádzajúceho zo spoločných kritérií a týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve, a

b)

o informovaní cestujúcich leteckej dopravy o totožnosti leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety, ktoré využívajú.

2.   Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltare sa rozumie v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v súvislosti so sporom týkajúcim sa suverenity na území, na ktorom sa toto letisko nachádza.

3.   Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltare je pozastavené, pokiaľ sa nezačnú uplatňovať opatrenia obsiahnuté v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva budú informovať Radu o dátume, kedy sa začnú uplatňovať tieto opatrenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy s platnou licenciou na prevádzkovanie alebo jej ekvivalentom;

b)

„zmluva o preprave“ je zmluva o službách leteckej dopravy alebo zmluva, ktorá zahŕňa služby leteckej dopravy, vrátane prípadov, keď preprava pozostáva z dvoch alebo viacerých letov prevádzkovaných tým istým leteckým dopravcom alebo rôznymi leteckými dopravcami;

c)

„zmluvný partner leteckej dopravy“ je letecký dopravca, ktorý uzatvorí zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo ak zmluva zahŕňa balík služieb, prevádzkovateľ zájazdu. Na každého predajcu leteniek sa tiež hľadí ako na zmluvného partnera leteckej dopravy;

d)

„predajca leteniek“ je predajca letenky, ktorý sprostredkuje zmluvu o preprave s cestujúcim, či už pre individuálny let alebo ako súčasť balíka, a ktorý nie je leteckým dopravcom ani prevádzkovateľom zájazdu;

e)

„prevádzkujúci letecký dopravca“ je letecký dopravca, ktorý uskutočňuje alebo plánuje uskutočniť let na základe zmluvy o preprave s cestujúcim alebo v mene inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá s týmto cestujúcim uzavrela zmluvu o preprave;

f)

„prevádzkové povolenie alebo technické povolenie“ je každý legislatívny alebo správny akt členského štátu, ktorý ustanovuje, že letecký dopravca môže poskytovať letecké služby na a z jeho letísk, alebo že letecký dopravca môže prevádzkovať lety v jeho vzdušnom priestore, alebo že letecký dopravca môže uplatňovať právo prevádzky;

g)

„zákaz vykonávania leteckej dopravy“ je zamietnutie, pozastavenie, zrušenie alebo obmedzenie povolenia prevádzkovania alebo technického povolenia týkajúceho sa leteckého dopravcu z bezpečnostných dôvodov alebo akékoľvek iné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa leteckého dopravcu, ktorý nemá práva prevádzky v Spoločenstve, avšak ktorého lietadlo inak môže byť prevádzkované v Spoločenstve na základe zmluvy o prenájme;

h)

„balík služieb“ označuje služby vymedzené v článku 2 ods. 1 smernice 90/314/EHS;

i)

„rezervácia“ je skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný doklad, z ktorého je zrejmé, že zmluvný partner leteckej prepravy rezerváciu akceptoval a zaevidoval;

j)

„príslušné bezpečnostné normy“ sú medzinárodné bezpečnostné normy obsiahnuté v Chicagskom dohovore a jeho prílohách a v prípade potreby aj normy zahrnuté v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

KAPITOLA II

Zoznam Spoločenstva

Článok 3

Vytvorenie zoznamu Spoločenstva

1.   Na účely zlepšenia leteckej bezpečnosti sa vytvára zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve (ďalej len „zoznam Spoločenstva“). Každý členský štát na svojom území uplatňuje zákazy vykonávania leteckej dopravy zahrnuté v zozname Spoločenstva vo vzťahu k leteckým dopravcom, ktorí podliehajú týmto zákazom.

2.   Spoločné kritériá týkajúce sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, ktoré sa zakladajú na príslušných bezpečnostných normách, sú uvedené v prílohe (ďalej len „spoločné kritériá“). V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 Komisia môže pozmeniť prílohu, najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedy a techniky.

3.   Na účely vytvorenia zoznamu Spoločenstva vypracovaného po prvýkrát, každý členský štát do... (12) oznámi Komisii totožnosť leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy na jeho území, spolu s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu týchto zákazov a so všetkými ďalšími príslušnými informáciami. Komisia informuje ostatné členské štáty o týchto zákazoch vykonávania leteckej dopravy.

4.   Do jedného mesiaca od prijatia informácií oznámených členskými štátmi Komisia rozhodne, vychádzajúc zo spoločných kritérií, o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutým leteckým dopravcom a vypracuje zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorým uložila zákaz vykonávania leteckej dopravy, v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3.

Článok 4

Aktualizácia zoznamu Spoločenstva

1.   Aktualizácia zoznamu Spoločenstva zahŕňa:

a)

uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi a zahrnutie tohto dopravcu do zoznamu Spoločenstva na základe spoločných kritérií;

b)

vymazanie leteckého dopravcu zo zoznamu Spoločenstva, ak bol odstránený bezpečnostný nedostatok alebo nedostatky, ktoré boli dôvodom zahrnutia tohto leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, a ak na základe spoločných kritérií neexistuje iný dôvod zachovania tohto leteckého dopravcu na zozname Spoločenstva;

c)

zmenu podmienok týkajúcich sa zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zahrnutý v zozname Spoločenstva.

2.   Komisia, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 a na základe spoločných kritérií o aktualizácii zoznamu Spoločenstva vtedy, keď si to vyžaduje uplatňovanie odseku 1. Najmenej každé tri mesiace Komisia overí, či je potrebné aktualizovať zoznam Spoločenstva.

3.   Každý členský štát a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva oznámia Komisii všetky informácie, ktoré môžu byť dôležité v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Komisia postúpi všetky dôležité informácie ostatným členským štátom.

Článok 5

Dočasné opatrenia týkajúce sa aktualizácie zoznamu Spoločenstva

1.   Ak je zrejmé, že ďalšie prevádzkovanie letov leteckým dopravcom v Spoločenstve pravdepodobne predstavuje vážne bezpečnostné riziko, a že takéto riziko nebolo uspokojivo odstránené prostredníctvom naliehavých opatrení prijatých dotknutým členským štátom alebo štátmi v súlade s článkom 6 ods. 1, Komisia môže v súlade s postupom podľa článku 15 ods. 2 dočasne prijať opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. c).

2.   Podľa možnosti čo najskôr a najneskôr do desiatich pracovných dní Komisia postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 15 ods. 1 a rozhodne o potvrdení, zmene, zrušení alebo rozšírení opatrení, ktoré prijala podľa odseku 1 tohto článku, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3.

Článok 6

Mimoriadne opatrenia

1.   V naliehavom prípade toto nariadenie nebráni členskému štátu v reakcii na nepredvídaný bezpečnostný problém uložením okamžitého zákazu vykonávania leteckej dopravy na jeho vlastnom území, so zreteľom na spoločné kritériá.

2.   Rozhodnutie Komisie nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 4 alebo článku 4 ods. 2 nebráni členskému štátu v uložení alebo zachovaní zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutému leteckému dopravcovi s ohľadom na bezpečnostný problém, ktorý postihuje konkrétne tento členský štát.

3.   V ktorejkoľvek situácii uvedenej v odsekoch 1 a 2 príslušný členský štát okamžite informuje Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty. V situácii uvedenej v odseku 1 príslušný členský štát bezodkladne predloží Komisii žiadosť o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2.

Článok 7

Práva na obranu

Komisia zabezpečí, aby pri prijímaní rozhodnutí podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 2 a článku 5 mal dotknutý letecký dopravca možnosť vypočutia, pričom sa v niektorých prípadoch zohľadní nutnosť naliehavého postupu.

Článok 8

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3, prijme v prípade potreby vykonávacie opatrenia s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tejto kapitole.

2.   Pri rozhodovaní o týchto opatreniach Komisia náležite zohľadní potrebu rýchleho prijímania rozhodnutí pri aktualizácii zoznamu Spoločenstva a v prípade potreby umožní naliehavý postup.

Článok 9

Uverejnenie

1.   Zoznam Spoločenstva a akékoľvek jeho zmeny sa uverejnenia okamžite v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Komisia a členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie prístupu verejnosti k čo najaktuálnejšiemu zoznamu Spoločenstva, najmä prostredníctvom internetu.

3.   Zmluvní partneri leteckej dopravy, vnútroštátne orgány civilného letectva, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a letiská nachádzajúce sa na území členských štátov oboznámia cestujúcich so zoznamom Spoločenstva, a to prostredníctvom svojich internetových stránok a kde je to príslušné, aj vo svojich priestoroch.

KAPITOLA III

Informácie cestujúcim

Článok 10

Rozsah

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na leteckú prepravu cestujúcich v prípade, že let je súčasťou zmluvy o preprave a táto preprava začala v Spoločenstve, a

a)

miestom odletu je letisko na území členského štátu, na ktoré sa vzťahuje zmluva; alebo

b)

miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu letisko na území štátu, na ktorý sa vzťahuje zmluva; alebo

c)

miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu iné také letisko.

2.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú, či je let pravidelný alebo nepravidelný, a či let je alebo nie je súčasťou balíka služieb.

3.   Ustanoveniami tejto kapitoly nie sú dotknuté práva cestujúcich podľa smernice 90/314/EHS a podľa nariadenia (EHS) č. 2299/89.

Článok 11

Informovanie o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu

1.   Pri rezervácii informuje zmluvný partner leteckej dopravy cestujúceho o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dopravcov, a to bez ohľadu na spôsob vykonania rezervácie.

2.   Ak totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu nie je ešte v čase rezervácie známa, zmluvný partner leteckej dopravy zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o názve alebo názvoch leteckého dopravcu či dopravcov, ktorí sú alebo pravdepodobne budú prevádzkujúcimi leteckými dopravcami pre príslušný let alebo lety. Zmluvný partner leteckej dopravy v takomto prípade zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je táto totožnosť známa.

3.   Ak dôjde k zmene prevádzkujúceho dopravcu či dopravcov po rezervácii, zmluvný partner leteckej dopravy prijme okamžite, bez ohľadu na dôvod zmeny, všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bol cestujúci čo najskôr informovaný o tejto zmene. V každom prípade sú cestujúci informovaní pri odbavení alebo pri nástupe do lietadla, ak sa pre nadväzujúce letecké spojenie nevyžaduje odbavenie.

4.   Letecký dopravca alebo prevádzkovateľ zájazdu v takomto prípade zabezpečia, aby bol príslušný zmluvný partner leteckej dopravy informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je známa, a to najmä v prípade zmeny tejto totožnosti.

5.   Ak predajca leteniek nebol informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, nie je zodpovedný za nesplnenie povinností stanovených v tomto článku.

6.   Povinnosť zmluvného partnera leteckej dopravy informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov je stanovená vo všeobecných obchodných podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu o preprave.

Článok 12

Právo na náhradu alebo presmerovanie

1.   Týmto nariadením nie je dotknuté právo na náhradu alebo presmerovanie podľa nariadenia (ES) č. 261/2004.

2.   V prípadoch, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 261/2004 nevzťahuje, a

a)

prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve, alebo

b)

prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol nahradený iným prevádzkujúcim leteckým dopravcom, ktorý bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve,

zmluvný partner leteckej prepravy, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy o preprave, poskytne cestujúcemu právo na náhradu alebo presmerovanie podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 261/2004 za predpokladu, že cestujúci sa v prípade, keď let nebol zrušený, rozhodol nevyužiť tento let.

3.   Odsek 2 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (ES) č. 261/2004.

Článok 13

Sankcie

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie pravidiel uvedených v tejto kapitole a stanovia sankcie za porušenie týchto pravidiel. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 14

Informovanie a zmeny a doplnenia

Do... (13) Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na zmeny a doplnenia tohto nariadenia.

Článok 15

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 12 nariadenia (EHS) č. 3922/91 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Komisia môže s výborom konzultovať o akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Zrušovacie ustanovenie

Článok 9 smernice 2004/36/ES sa týmto zrušuje.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 10, 11 a 12 sa uplatňujú od... (14) a článok 13 sa uplatňuje od... (15).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko z 28. septembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2871/2000 (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 323/1999 (Ú. v. ES L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.

(12)  Jeden mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(13)  Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(14)  Šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(15)  Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

PRÍLOHA

SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV NA ÚROVNI SPOLOČENSTVA

Rozhodnutia o opatreniach na úrovni Spoločenstva sa prijímajú podľa povahy každého jednotlivého prípadu. V závislosti od povahy každého prípadu môže dopravca alebo všetci dopravcovia, ktorí získali povolenie v rovnakom štáte, podliehať opatreniu na úrovni Spoločenstva.

Pri posudzovaní toho, či by leteckému dopravcovi mal byť uložený úplný alebo čiastočný zákaz vykonávania leteckej dopravy, sa preskúma, či letecký dopravca spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy so zreteľom na:

1.

Overené dôkazy o vážnych bezpečnostných nedostatkoch zo strany leteckého dopravcu:

Správy poukazujúce na vážne bezpečnostné nedostatky, alebo na trvalé zanedbávanie zo strany dopravcu týkajúce sa odstránenia nedostatkov, ktoré bolo zistené pri inšpekciách v rámci programu SAFA a predtým oznámené dopravcovi,

Vážne bezpečnostné nedostatky zistené v rámci ustanovení o zhromažďovaní informácií podľa článku 3 smernice 2004/36/ES o bezpečnosti lietadiel tretích krajín,

Zákaz vykonávania leteckej dopravy dopravcom uložený treťou krajinou z dôvodu preukázaných nedostatkov v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami,

Preukázané informácie o nehode alebo vážnej udalosti, ktoré poukazujú na skryté systémové bezpečnostné nedostatky,

2.

Neschopnosť a/alebo neochota leteckého dopravcu odstrániť bezpečnostné nedostatky, o ktorej svedčí:

Nedostatok transparentnosti alebo dostatočnej a včasnej komunikácie zo strany dopravcu pri poskytovaní odpovedí pri vyšetrovaní orgánu civilného letectva v členskom štáte týkajúcu sa bezpečnostných aspektov jeho prevádzky,

Nevhodný alebo nedostatočný nápravný akčný plán, ktorý bol predložený ako reakcia na zistené vážne bezpečnostné nedostatky.

3.

Neschopnosť a/alebo neochota orgánov, zodpovedných za dohľad nad leteckým dopravcom, týkajúca sa riešenia bezpečnostných nedostatkov, o ktorej svedčí:

Nedostatočná spolupráca s orgánom civilného letectva v členskom štáte zo strany príslušných orgánov iného štátu v prípade vzniku obáv súvisiacich bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie,

Neschopnosť príslušných orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad dopravcom týkajúca sa uplatňovania a presadzovania príslušných bezpečnostných noriem. Osobitná pozornosť by sa mala venovať:

a)

auditom a súvisiacim nápravným akčným plánom, ktoré boli vypracované na základe Všeobecného programu pre bezpečnostný audit Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (Universal Safety Oversight Audit Programme) alebo príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b)

tomu, či povolenie prevádzkovania alebo technické povolenie dopravcu, ktorý podlieha dohľadu zo strany tohto štátu, bolo predtým zamietnuté alebo zrušené iným štátom;

c)

tomu, či oprávnenie leteckého prevádzkovateľa nebolo vydané príslušným orgánom štátu, kde má dopravca sídlo;

Nedostatočná schopnosť príslušných orgánov štátu, v ktorom je registrované lietadlo používané leteckým dopravcom, dohliadať na lietadlo používané dopravcom v súlade s povinnosťami štátu podľa Chicagského dohovoru.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0624) (1),

so zreteľom na článok 203 Zmluvy o Euratom-e, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0205/2004),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0282/2005),

1.

schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.

upresňuje, že rozpočtové prostriedky uvedené v návrhu nariadenia sú mienené výlučne ako usmernenie, kým sa nedosiahne dohoda o finančnom výhľade na obdobie 2007 a nasledujúce roky;

3.

vyzýva Komisiu, aby po prijatí budúceho finančného výhľadu potvrdila sumy uvedené v návrhu nariadenia, alebo aby v prípade potreby predložila upravené sumy na schválenie Európskemu parlamentu a Rade, a tým zabezpečila ich zlučiteľnosť so stropmi;

4.

vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 119 ods. 2 Zmluvy o Euratom-e zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila svoj návrh;

5.

vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť návrh Komisie;

7.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3

(3) Európska únia v protokole taktiež uznáva, že proces odstavovania jadrovej elektrárne Bohunice V1 by mal pokračovať aj po ukončení tohto obdobia a že predstavuje pre Slovensko výraznú finančnú záťaž. Rozhodnutia, ktoré budú prijaté v súvislosti s týmto procesom vzhľadom na predĺženie poskytovania finančnej pomoci zo strany Únie po roku 2006, vezmú túto skutočnosť do úvahy.

(3) Európska únia v protokole taktiež uznáva, že proces odstavovania jadrovej elektrárne Bohunice V1 by mal pokračovať aj po ukončení tohto finančného výhľadu a že predstavuje pre Slovensko výraznú finančnú záťaž. Európska únia okrem toho zohľadňuje aj skutočnosť, že vzhľadom na povahu a rozsah procesu odstavovania bude toto úsilie pokračovať ešte niekoľko rokov po finančnom výhľade na roky 2007 - 2013. Rozhodnutia, ktoré budú prijaté v súvislosti s týmto procesom vzhľadom na predĺženie poskytovania finančnej pomoci zo strany Európskej únie po roku 2006, vezmú túto skutočnosť do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

(4a) Európsky parlament, Rada a Komisia oceňujú úsilie Slovenska vynaložené na zvýšenie bezpečnosti jadrovej elektrárne Bohunice V1 pred pristúpením, a tiež skutočnosť, že Slovensko investovalo približne 250 miliónov EUR na bezpečnostné opatrenia v období medzi rokmi 1993 a 2000 a zohľadnia tieto informácie pri rozhodovaní o výške finančnej pomoci určenej pre Slovensko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

(4b) Na zabezpečenie pokračovania poskytovania pomoci zo strany EÚ by sa mali z rozpočtu Spoločenstva vyčleniť ďalšie prostriedky aj po 31. decembri 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 4 c (nové)

 

(4c) Európsky parlament, Rada a Komisia tiež uznávajú a berú primerane do úvahy skutočnosť, že predčasné vyradenie jadrovej elektrárne Bohunice V1 z prevádzky bráni Slovensku pri získavaní celkovej výšky finančných prostriedkov požadovaných na proces odstavovania, ktorých poskytovanie bolo naplánované podľa pôvodnej životnosti jadrovej elektrárne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 5

(5) Preto treba v rámci rozpočtu Spoločenstva počítať na obdobie rokov 2007 - 2013 so sumou 237 miliónov EUR na financovanie odstavenia jadrovej elektrárne Bohunice V1.

(5) Preto je potrebné v rámci rozpočtu Spoločenstva počítať na obdobie rokov 2007 - 2013 so sumou 400 miliónov EUR na financovanie odstavenia jadrovej elektrárne Bohunice V1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

(5a) Nedávne návrhy slovenských orgánov na zvýšenie výšky štátnej pomoci smerovanej do oblasti jadrovej energie na Slovensku prostredníctvom národného fondu na odstavovanie jadrových elektrární posúdi Komisia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 5 b (nové)

 

(5b) Použitie rozpočtových prostriedkov Spoločenstva na odstavovanie jadrových elektrární by nemalo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže v súvislosti so spoločnosťami zaoberajúcimi sa dodávkami energie na energetickom trhu EÚ. Tieto rozpočtové prostriedky by sa tiež mali použiť na financovanie opatrení na náhradu straty výrobnej kapacity v súlade s príslušným acquis vzťahujúcim sa na:

(i)

obnoviteľné zdroje energie;

(ii)

účinnosť konečnej spotreby energie;

(iii)

bezpečnosť dodávok elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 5 c (nové)

 

(5c) EÚ, a najmä tie členské štáty, ktoré budú profitovať zo zatvorenia jadrovej elektrárne V1 v Bohuniciach, by mali dať k dispozícii v súvislosti s ročným rozpočtovým postupom dodatočnú sumu 163 miliónov EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 8 a (nové)

 

(8a) S cieľom kompenzovať následky predčasného uzavretia, odstavenie jadrovej elektrárne Bohunice V1 by sa malo uskutočniť spôsobom, ktorý najlepšie pomáha pri udržaní rozvoja a rastu na Slovensku v súlade s lisabonskou stratégiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 8 b (nové)

 

(8b) S cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú účinnosť, by sa odstavenie jadrovej elektrárne Bohunice V1 malo uskutočniťs ohľadom na najvhodnejšie dostupné technické znalosti a s primeraným zohľadnením povahy a technologických špecifikácií blokov, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2

Finančná podpora Spoločenstva, ktorá sa vypláca prostredníctvom programu vypracovaného týmto nariadením, je poskytovaná s cieľom podporiť opatrenia spojené s odstavením jadrovej elektrárne Bohunice V1. Ide o opatrenia zamerané na obnovu životného prostredia, rešpektujúc pritom spôsob získavania energie a modernizovanie tradičných kapacít výroby elektrickej energie, ktoré by mali nahradiť výrobnú kapacitu dvoch reaktorov elektrárne Bohunice V1 . Okrem toho ide aj o ďalšie opatrenia, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ukončiť prevádzku a odstaviť elektráreň a ktoré prispejú k nevyhnutnej reštrukturalizácii a obnove životného prostredia, k modernizácii výrobného, prenosového a distribučného energetického sektora na Slovensku, ako aj k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie a efektívnosti využitia energie.

Finančná podpora Spoločenstva, ktorá sa vypláca prostredníctvom programu vypracovaného týmto nariadením, je poskytovaná s cieľom podporiť opatrenia spojené s odstavením jadrovej elektrárne Bohunice V1 vrátane:

 

(i)

opatrení na obnovu životného prostredia v súlade s acquis;

(ii)

opatrení na vytvorenie novej výrobnej kapacity a modernizáciu existujúcich kapacít výroby elektrickej energie, ktoré by mali nahradiť výrobnú kapacitu dvoch reaktorov v jadrovej elektrárni Bohunice V1 ;

(iii)

ďalších opatrení, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ukončiť prevádzku a odstaviť túto elektráreň a ktoré v súlade a na základe uplatňovania príslušných acquis prispejú k nevyhnutnej reštrukturalizácii a obnove životného prostredia a modernizácii výrobného, prenosového a distribučného energetického sektora na Slovensku, ako aj k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie a efektívnosti využitia energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 2 odsek 1 a (nový)

 

Opatrenia, na podporu ktorých sa majú využiť prostriedky z rozpočtu Spoločenstva, podrobnejšie stanoví Komisia v roku 2006, keď od slovenských orgánov získa plán odstavenia obsahujúci všetky nevyhnutné informácie o procese odstavovania. Komisia na základe tohto plánu každoročne schváli opatrenia, ktoré sa majú financovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 3 odsek 1

Suma potrebná na uskutočnenie opatrení uvedených v článku 2 je na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 237 miliónov EUR.

Suma potrebná na uskutočnenie opatrení uvedených v článku 2 je na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 400 miliónov EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 3 odsek 3

Výška úverov na tento program môže byť v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 revidovaná , čím bude možné zistiť, ako pokračuje realizovanie programu a zaistiť, či plánovanie a vyplácanie finančných prostriedkov je skutočne založené na potrebách a reálnych možnostiach ich zužitkovania.

Výška ročných rozpočtových prostriedkov na tento program sa môže meniť v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, čím bude možné zistiť, ako pokračuje uskutočňovanie programu a zaistiť, aby plánovanie a vyplácanie finančných prostriedkov bolo skutočne založené na potrebách a reálnych možnostiach ich zužitkovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 3 odsek 3 a (nový)

 

Poskytovanie finančnej pomoci z rozpočtu Spoločenstva na účely uvedené v článku 2 tohto nariadenia bude pokračovať aj po 31. decembri 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4

Príspevok v rámci tohto programu môže pokrývať 100 % celkových nákladov na určité opatrenia. Treba však vyvinúť maximálne úsilie, aby sa na jednej strane pokračovalo v praxi spolufinancovania, rozvíjanej, pokiaľ ide o opatrenia súvisiace s odstavením, v období predvstupovej pomoci a v období rokov 2004 - 2006, a aby sa na druhej strane pritiahli aj iné možné zdroje spolufinancovania.

Príspevok Spoločenstva v rámci tohto programu môže pokrývať 100 % celkových nákladov na určité opatrenia. Treba však vyvinúť maximálne úsilie, aby sa na jednej strane pokračovalo v praxi spolufinancovania, rozvíjanej, pokiaľ ide o opatrenia súvisiace s odstavením, v období predvstupovej pomoci a v období rokov 2004 - 2006, a aby sa na druhej strane pritiahli aj iné možné zdroje spolufinancovania.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2005)0430

Severná dimenzia

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Severnej dimenzie

Európsky parlament,

so zreteľom na druhý akčný plán pre Severnú dimenziu 2004 - 2006, ako ho schválila Európska rada v Bruseli zo 16. a 17. októbra 2003,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 11. marca 2003 s názvom Širšia Európa - susedstvo: Nový rámec pre vzťahy s našimi východnými a južnými susedmi (KOM(2003)0104),

so zreteľom na význam Severnej dimenzie v rámci uplatňovania „cestovných máp“ EÚ - Rusko pre vytvorenie štyroch spoločných priestorov (spoločný hospodársky priestor, spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločný priestor vonkajšej bezpečnosti, spoločný priestor výskumu, vzdelávania a kultúry), ktoré boli prijaté na 15. samite EÚ - Rusko v Moskve 10. mája 2005,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Severnej dimenzii, predovšetkým na uznesenia zo 16. januára 2003 (1) a 20. novembra 2003 (2), týkajúce sa druhého akčného plánu pre Severnú dimenziu,

so zreteľom na výročnú správu Komisie o pokroku, týkajúcu sa uplatňovania akčného plánu pre Severnú dimenziu z 20. mája 2005 a na rozpravu v Európskom parlamente, ktorá sa uskutočnila 8. septembra 2005,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže terajšie predsedníctvo požaduje, aby sa 21. novembra 2005 v Bruseli uskutočnilo stretnutie ministrov na tému Severnej dimenzie s cieľom vypracovať plán pre budúcnosť Severnej dimenzie po uplynutí súčasného akčného plánu v roku 2006,

B.

keďže Komisia v súčasnosti vypracováva svoje návrhy týkajúce sa budúcnosti politík Severnej dimenzie, ktoré je potrebné prijať v roku 2006, a ktoré budú musieť nadobudnúť účinnosť v roku 2007,

C.

keďže Európska rada opakovane zdôrazňovala význam Severnej dimenzie v rámci vnútornej politiky EÚ, ako aj jej vonkajších vzťahov, a keďže EÚ potrebuje rozvíjať svoju politiku susedských vzťahov a partnerstva, ako aj príslušné nástroje, aby koherentným spôsobom prepojila rôzne oblasti EÚ,