ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 280E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
18 november 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2005 — 2006

 

Maandag, 14 november 2005

2006/C 280E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verklaring van de Voorzitter

Ingekomen stukken

Ondertekening van via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Verzoekschriften

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Sociale dimensie van de globalisering (debat)

Digitale omschakeling (debat)

Geheime gevangenissen in Europa (debat)

Invoerregeling voor bananen (debat)

Richtlijn inzake bedrijfspensioenvoorzieningen (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

11

 

Dinsdag, 15 november 2005

2006/C 280E/2

NOTULEN

13

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Noordelijke dimensie (indiening ontwerpresoluties)

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer — 2004 (debat)

Wetgevings- en werkprogramma 2006 (debat)

Mededeling van de Voorzitter

Stemmingen

Verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Paneuropese openbare semafoondienst te land — Frequentiebanden *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Wijziging Overeenkomst tot oprichting van de EBWO — Financiering werkzaamheden in Mongolië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Visa voor de olympische en/of paralympische winterspelen van 2006 in Turijn *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de EG verplaatsen *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Europese aal (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Mogelijke inbreuk op het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Sociale dimensie van de globalisering (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Europees Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH)) *** I — Wijziging van richtlijn 67/548/EEG (aanpassing aan Aanpassingen aan REACH) *** I (debat)

Europese regelgevende agentschappen (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

2005, Pakket Uitbreiding II (debat)

Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** I (debat)

Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije * — Ontmanteling van kerncentrales (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

27

BIJLAGE 1

29

BIJLAGE II

34

AANGENOMEN TEKSTEN

41

P6_TA(2005)0417Verlenging van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

BIJLAGE IBESCHIKKING Nr. .../2005/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT's)

41

BIJLAGE II

45

P6_TA(2005)0418Paneuropese openbare semafoondienst te land — Frequentiebanden *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

BIJLAGERICHTLIJN 2005/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

46

P6_TA(2005)0419Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Wijziging overeenkomst tot oprichting van de EBWO — Financiering werkzaamheden in Mongolië *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Visa voor de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

BIJLAGEVERORDENING (EG) Nr. .../2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn

50

P6_TA(2005)0424Socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de EG verplaatsen *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2005, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71

57

BIJLAGE

58

P6_TA(2005)0425Europese aalResolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling van een communautair actieplan voor het herstel van Europese aal (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Mogelijke inbreuk op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaatResolutie van het Europees Parlement over een mogelijke inbreuk op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Sociale dimensie van de globaliseringResolutie van het Europees Parlement over de sociale dimensie van de globalisering (2005/2061(INI))

65

 

Woensdag, 16 november 2005

2006/C 280E/3

NOTULEN

71

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Situatie in Irak na het referendum over de grondwet (debat)

Klimaatverandering — Zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (debat)

Stemmingen

Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** I (stemming)

Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije * (stemming)

Noordelijke dimensie (stemming)

Digitale omschakeling (stemming)

Ontmanteling van kerncentrales (stemming)

Zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling fracties

Informele bijeenkomst Europese Raad (debat)

Recente uitspraken van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Verklaring van de Voorzitter

Normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen *** I (debat)

Wapenuitvoer — Non-proliferatie van massavernietigingswapens — Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

80

BIJLAGE 1

82

BIJLAGE II

89

AANGENOMEN TEKSTEN

98

P6_TA(2005)0428Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en het mededelen van veiligheidsinformatie door de lidstaten (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 november 2005 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG

98

BIJLAGEGemeenschappelijke criteria voor een eventueel communautair exploitatieverbod om veiligheidsredenen

107

P6_TA(2005)0429Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Noordelijke dimensieResolutie van het Europees Parlement over de toekomst van de Noordelijke dimensie

113

P6_TA(2005)0431Digitale omschakelingResolutie van het Europees Parlement over de versnelling van de overgang van analoge naar digitale omroep

115

P6_TA(2005)0432Ontmanteling van kerncentralesResolutie van het Europees Parlement over het gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatveranderingResolutie van het Europees Parlement over de zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (2005/2049(INI))

120

 

Donderdag, 17 november 2005

2006/C 280E/4

NOTULEN

128

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Verdediging van de immuniteit

Stemmingen

Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH) *** I (stemming)

Aanpassingen aan REACH *** I (stemming)

Normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen *** I (stemming)

Wapenuitvoer (stemming)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Non-proliferatie van massavernietigingswapens (stemming)

Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied (stemming)

Recente uitspraken van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Mededeling van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (debat)

Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie De Europese consensus (debat)

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir(debat)

Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larrañaga) (debat)

Birma/Myanmar (debat)

Stemmingen

Toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir (stemming)

Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larraňaga (stemming)

Birma/Myanmar (stemming)

Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (stemming)

Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie De Europese consensus (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Tijdschema voor de begroting

Agenda van de volgende vergaderperiode

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Samenstelling commissies en delegaties

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Besluiten inzake bepaalde documenten

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

143

BIJLAGE 1

145

BIJLAGE II

172

AANGENOMEN TEKSTEN

302

P6_TA(2005)0434Europees Chemicaliënagentschap, chemische stoffen, persistente organische stoffen (REACH) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) .../... [inzake persistente organische stoffen] (COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2005 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG

303

BIJLAGE IALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE BEOORDELING VAN STOFFEN EN DE OPSTELLING VAN CHEMISCHE VEILIGHEIDSRAPPORTEN

388

BIJLAGE I bisRICHTSNOEREN VOOR DE SAMENSTELLING VAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN

398

BIJLAGE I terCHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELINGEN VOOR PREPARATEN

408

BIJLAGE 1 quaterCRITERIA VOOR GELEIDELIJK GEÏNTEGREERDE STOFFEN DIE GEREGISTREERD ZIJN IN HOEVEELHEDEN TUSSEN 1 EN 10 TON PER JAAR, PER PRODUCENT OF IMPORTEUR WAARVOOR DE VOLLEDIGE INFORMATIE IN BIJLAGE V IS VEREIST

409

BIJLAGE IIVRIJSTELLINGEN VAN DE REGISTRATIEVERPLICHTING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 1, ONDER A)

410

BIJLAGE IIIVRIJSTELLINGEN VAN DE REGISTRATIEVERPLICHTING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 1, ONDER B)

415

BIJLAGE IV

416

BIJLAGE VSTANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 1 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

420

BIJLAGE VIAANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 10 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

424

BIJLAGE VIIAANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 100 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

428

BIJLAGE VIIIAANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 1000 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

432

BIJLAGE IXALGEMENE REGELS VOOR DE AANPASSING VAN DE STANDAARDTESTREGELING VAN DE BIJLAGEN V TOT EN MET VIII

435

BIJLAGE X

438

BIJLAGE XIALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING VAN STOFFEN EN DE OPSTELLING VAN CHEMISCHE VEILIGHEIDSRAPPORTEN DOOR DOWNSTREAMGEBRUIKERS

438

BIJLAGE XII tot XVI

439

BIJLAGE XVIIPERSISTENTE ORGANISCHE STOFFEN (POP'S)

439

P6_TA(2005)0435Aanpassingen aan REACH *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) .../... van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2005, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

440

P6_TA(2005)0436WapenuitvoerResolutie van het Europees Parlement over het zesde jaarrapport van de Raad uit hoofde van uitvoeringsbepaling nr. 8 van de Gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Beschikbaarstelling van middelen uit het SolidariteitsfondsResolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

BIJLAGEBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

451

P6_TA(2005)0438Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2005Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 (Storm in Noord-Europa) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Non-proliferatie van massavernietigingswapensResolutie van het Europees Parlement over de rol van het Europees Parlement bij de non-proliferatie van massavernietigingswapens (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebiedResolutie van het Europees Parlement over het Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Recente uitlatingen van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van IranResolutie van het Europees Parlement over de recente uitlatingen van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran

468

P6_TA(2005)0442Toegang tot humanitaire hulp in KashmirResolutie van het Europees Parlement over toegang tot humanitaire hulp in Kashmir

469

P6_TA(2005)0443Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larrañaga)Resolutie van het Europees Parlement over de Filippijnen

472

P6_TA(2005)0444Birma/MyanmarResolutie van het Europees Parlement over Birma

473

P6_TA(2005)0445Ontwikkelingsstrategie voor AfrikaResolutie van het Europees Parlement over een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie De Europese consensusResolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een gezamenlijke verklaring van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie De Europese consensus (2004/2261(INI))

484

NL

 


I (Mededelingen)

EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2005 — 2006

Maandag, 14 november 2005

18.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 280/1


NOTULEN

(2006/C 280 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3.   Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aanslagen op 9 november 2005 in Amman. Hij deelt mede dat hij de condoleances van het Parlement heeft overgebracht aan de Jordaanse autoriteiten en de families van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

4.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

parlementaire commissies

1.1)

verslagen:

Verslag over het gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales (2005/2027(INI)) — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Verslag over de ontwikkeling van een communautair actieplan voor het herstel van Europese aal (2005/2032(INI)) — Commissie visserij.

Rapporteur: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (COM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Verslag over het Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied (2005/2030(INI)) — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Verslag over het zesde jaarrapport van de Raad uit hoofde van uitvoeringsbepaling nr. 8 van de Gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer (2005/2013(INI)) — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Verslag over de rol van het Europees Parlement bij de non-proliferatie van massavernietigingswapens (2005/2139(INI)) — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0300/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Chichester Giles (A6-0302/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Chichester Giles (A6-0303/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen (COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Verslag over de Europese elektronische-communicatieregelgeving en markten in 2004 (2005/2052(INI)) — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Verslag over de sociale dimensie van de globalisering (2005/2061(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en het mededelen van veiligheidsinformatie door de lidstaten (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Verslag over de rol van „Euroregio's” bij de ontwikkeling van het regionaal beleid (2004/2257(INI)) — Commissie regionale ontwikkeling.

Rapporteur: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Verslag over de zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (2005/2049(INI)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Verslag over de toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer (2005/2033(INI)) — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) nr...[inzake persistente organische stoffen] (COM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Verslag over een mogelijke inbreuk op het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat (2005/2187(INI)) — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

*** I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechten van luchtreizigers met beperkte mobiliteit (COM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Evans Robert (A6-0317/2005).

Verslag over een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI)) — Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Rapporteur: Martens Maria (A6-0318/2005).

Verslag over het voorstel voor een gezamenlijke verklaring van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie „De Europese consensus” (2004/2261(INI)) — Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Rapporteur: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

leden

2.1)

mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

(O-0083/2005) Giles Chichester en Etelka Barsi-Pataky, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Digitale omschakeling (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis, namens de Commissie CULT, aan de Raad: Olympische wapenstilstand (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure en Maria Berger, namens de PSE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Diana Wallis en Sarah Ludford, namens de ALDEFractie, aan de Commissie: Oplegging van strafrechtelijke sancties in geval van schending van het Gemeenschapsrecht (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen, namens de Commissie AFCO, en Janusz Lewandowski, namens de Commissie BUDG, aan de Raad: Ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen (COM(2005)0059) 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg en Othmar Karas, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Redenen voor gebrekkige tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake bedrijfspensioenvoorzieningen door lidstaten van de EU (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Ontwikkeling en sport (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Ontwikkeling en sport (B6-0341/2005).

2.2)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement) (B6-0339/2005)

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi- Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3)

voorstellen tot wijziging van het Reglement (artikel 202 van het Reglement)

Corbett Richard — Voorstel tot wijziging van artikel 80 van het Reglement (B6-0582/2005).

verwezen naar:

ten principale: AFCO

2.4)

schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement)

Sylwester Chruszcz en Andrzej Tomasz Zapałowski, over de te hoge kosten van roaminggesprekken in de EU (64/2005);

Bruno Gollnisch, over de omstandigheden waarin de heer Tarek Aziz wordt vastgehouden (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen en Carl Lang, over de etnische rellen in Frankrijk en elders in Europa (66/2005).

5.   Ondertekening van via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 68 van het Reglement woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende via de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten te zullen ondertekenen:

aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële activiteiten (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD))

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD))

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD))

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende rectificatie van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Roland Gewalt tot lid van het Parlement, in de plaats van Ingo Schmitt, met ingang van 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (Voorzitter) verwijst naar het bepaalde in artikel 3, lid 5 van het Reglement.

7.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie TRAN: Roland Gewalt

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika: Roland Gewalt.

Op verzoek van de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ENVI: Matthias Groote in plaats van Norbert Glante

Commissie ITRE: Norbert Glante

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Matthias Groote.

Op verzoek van de IND/DEM-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar aan de tijdens de vergaderperiode van juni I en juli 2005 aangenomen standpunten en resoluties gegeven uitvoering, zijn rondgedeeld.

9.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie.

10.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 07.11.2005

De heer Angelos Psifis (nr. 818/2005);

De heer Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote”) (nr. 819/2005);

De heer Konstantinos Dolkas (nr. 820/2005);

De heer Apostolos Kondylis (nr. 821/2005);

De heer Spiridon Nasopoulos (nr. 822/2005);

De heer Giorgios Papagiannakopoulos (nr. 823/2005);

De heer Dimitrios Terzis (nr. 824/2005);

De heer Panagiotis Georgiadis (nr. 825/2005);

De heer Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (en 2 medeondertekenaars) (nr. 826/2005);

De heer Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (nr. 827/2005);

De heer Vasilios Tsetsos (nr. 828/2005);

De heer André Geminet (nr. 829/2005);

De heer Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte „Ticoulet”) (en 323 medeondertekenaars) (nr. 830/2005);

Mevrouw Elisabeth Balland (nr. 831/2005);

Mevrouw Isabelle Plessis (Collectif „une réglementation pour les camping-cars”) (en 186 medeondertekenaars) (nr. 832/2005);

De heer Miguel Amorós Amorós (nr. 833/2005);

De heer José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (en 300 medeondertekenaars) (nr. 834/2005);

De heer Adolfo Bosch Lería (nr. 835/2005);

De heer Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (en 10 medeondertekenaars) (nr. 836/2005);

De heer Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nr. 837/2005);

De heer Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nr. 838/2005);

De heer Johannes Tollmann (nr. 839/2005);

Mevrouw Gerda Glebe Visconti (nr. 840/2005);

De heer Siegfried Berthge (nr. 841/2005);

Mevrouw Clare M.B. Symes (nr. 842/2005);

De heer Brian Eastoe (nr. 843/2005);

Mevrouw Angela Mason (nr. 844/2005);

Mevrouw Agnieszka Morzyk (en 2 medeondertekenaars) (nr. 845/2005);

Mevrouw Maria E.J.A.C Sultains-Bours (nr. 846/2005);

De heer J. Rens (nr. 847/2005);

De heer Miroslav Novotný (nr. 848/2005);

De heer Sean Hussey (nr. 849/2005);

De heer Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (en 10 524 medeondertekenaars) (nr. 850/2005);

Mevrouw Sarah Ludford (en 237 medeondertekenaars) (nr. 851/2005);

De heer Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (en 276 medeondertekenaars) (nr. 852/2005);

Mevrouw M. Monks (en 25 medeondertekenaars) (nr. 853/2005);

De heer Pentti Likka Olavi Kurkela (nr. 854/2005);

De heer Edgard Krebs (nr. 855/2005);

Mevrouw Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nr. 856/2005).

11.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november I en II is rondgedeeld (PE 364.133/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement)

Vergaderingen van 14.11.2005 t/m 17.11.2005

maandag

geen wijzigingen

dinsdag

geen wijzigingen

woensdag

(verzoek van de Raad om het debat over klimaatverandering punten 28 en 29 van de PDOJ) niet vóór, maar na het debat over Irak punt 30 van de PDOJ) te houden

Het Parlement willigt het verzoek in.

donderdag

geen wijzigingen

Vergaderingen van 30.11.2005 en 01.12.2005

geen wijzigingen

De agenda wordt aldus vastgesteld.

12.   Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister en Justas Vincas Paleckis.

13.   Sociale dimensie van de globalisering (debat)

Verslag over de sociale dimensie van de globalisering [2005/2061(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie) en Poul Nyrup Rasmussen (rapporteur voor advies van de Commissie AFET).

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, namens de PPE-DE-Fractie, Ole Christensen, namens de PSE-Fractie, Jan Jerzy Kułakowski, namens de ALDE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Karatzaferis, namens de IND/DEM-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, en Carl Lang, niet-ingeschrevene.

Mihael Brejc leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat en Vladimír Špidla.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI

Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 15.11.2005.

14.   Digitale omschakeling (debat)

Mondelinge vraag van Giles Chichester en Etelka Barsi-Pataky, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie (O-0083/2005): Digitale omschakeling (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-DE-Fractie, Norbert Glante, namens de PSE-Fractie, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour en Vladimír Špidla.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Etelka Barsi-Pataky, namens de Commissie ITRE, over de versnelling van de overgang van analoge naar digitale omroep (B6-0583/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 16.11.2005.

15.   „Geheime gevangenissen” in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: „Geheime gevangenissen” in Europa

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSEFractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

16.   Invoerregeling voor bananen (debat)

Verklaring van de Commissie: Invoerregeling voor bananen

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Fernando Fernández Martín, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, en María Esther Herranz García.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

17.   Richtlijn inzake bedrijfspensioenvoorzieningen (debat)

Mondelinge vraag van Ieke van den Burg en Othmar Karas, namens de Commissie ECON, aan de Commissie (O-0094/2005): Redenen voor gebrekkige tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake bedrijfspensioenvoorzieningen door lidstaten van de EU (B6-0338/2005)

Ieke van den Burg en Othmar Karas lichten de mondelinge vraag toe.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Harald Ettl, namens de PSE-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, en Katerina Batzeli.

Het debat wordt gesloten.

18.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 364.133/OJMA).

19.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Josep Borrell Fontelles

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García- Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Waarnemers

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Dinsdag, 15 november 2005

18.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 280/13


NOTULEN

(2006/C 280 E/02)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH

Ondervoorzitter

1.   Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler die verwijst naar de staking gisteren van de Straatsburgse taxichauffeurs en protesteert tegen het feit dat Duitse taxi's geen toegang kregen tot het voorplein van het Parlement, hetgeen hij discriminatie noemt (de Voorzitter antwoordt dat de autoriteiten van het Parlement geen enkele maatregel in die zin hebben genomen en dat de kwestie aan de bevoegde instanties zal worden voorgelegd).

2.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

Raad en Commissie:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

verwezen naar:

ten principale: LIBE

 

advies: ITRE, IMCO

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008) (COM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

verwezen naar:

ten principale: CULT

 

advies: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Richtlijn mariene strategie) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

verwezen naar:

ten principale: ENVI

 

advies: TRAN, PECH

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 55/2005 — Afdeling III — Commissie (SEC(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 57/2005 — Afdeling III — Commissie (SEC(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

verwezen naar:

ten principale: BUDG

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

verwezen naar:

ten principale: AGRI

 

advies: ENVI, REGI

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende sluiting van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

verwezen naar:

ten principale: DEVE

 

advies: INTA

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen II — Delen I en II (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen I — Geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de begroting en geconsolideerde financiële staten (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Staten van Micronesia inzake de visserij in de visserijzone van de Federale Staten van Micronesia (COM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: DEVE, BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3690/93 van de Raad tot invoering van een communautair stelsel van regels voor de minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten (COM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

verwezen naar:

ten principale: PECH

 

advies: JURI

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (COM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

verwezen naar:

ten principale: ENVI

 

advies: ITRE, JURI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Europees Parlement (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 voor het begrotingsjaar 2005 — Algemene staat van de ontvangsten en uitgaven — Afdeling III — Commissie (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

verwezen naar:

ten principale: BUDG

 

advies: REGI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Raad (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Hof van Justitie (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Rekenkamer (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Economisch en Sociaal Comité (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Comité van de regio's (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Europese Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Europese Commissie: Definitieve jaarrekeningen van de overige instellingen — Begrotingsjaar 2004 — Volumen III — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

verwezen naar:

ten principale: CONT

 

advies: JURI, LIBE

3.   Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2005 van de Commissie (C6-0307/2005 — SEC(2005)1187 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2005 van de Commissie (C6-0316/2005 — SEC(2005)1190 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2005 van de Commissie (C6-0313/2005 — SEC(2005)1191 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 55/2005 van de Commissie (C6-0347/2005 — SEC(2005)1378 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, op voorwaarde dat hierover tijdens de triloog van 26 oktober 2005 overeenstemming is bereikt tussen de twee takken van de begrotingsautoriteit.

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 57/2005 van de Commissie (C6-0348/2005 — SEC(2005)1377 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel.

4.   Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.

TOEGANG TOT HUMANITAIRE HULP IN KASJMIR

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström en Nicholson of Winterbourne, namens de ALDE-Fractie, over de humanitaire situatie in Kasjmir (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over Kasjmir en de toegang tot humanitaire hulp (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis en Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire situatie in Kasjmir (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir (B6-0603/2005),

Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir (B6-0607/2005).

II.

FILIPPIJNEN (TERDOODVEROORDELING VAN DE EUROPESE BURGER FRANCISCO LARRAÑAGA)

Pasqualina Napoletano en María Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie, over de Filippijnen en de terdoodveroordeling van de EU-burger Francisco Larrañaga (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de doodstraf op de Filippijnen (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over de terdoodveroordeling van de EU-burger Francisco Larrañaga op de Filippijnen (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0604/2005)

Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, over de terdoodveroordeling van een EU-burger op de Filippijnen (B6-0605/2005)

III.

BIRMA/MYANMAR

Cecilia Malmström en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over Birma/Myanmar (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock en Marc Tarabella, namens de PSE-Fractie, over de mensenrechten in Birma (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de mensenrechten in Birma/Myanmar (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Birma (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over Birma (B6-0602/2005)

Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over Birma/Myanmar (B6-0606/2005)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

5.   Noordelijke dimensie (indiening ontwerpresoluties)

Het debat vond plaats op 8.9.2005(punt 4 van de notulen van 08.09.2005).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Diana Wallis en Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie, over de noordelijke dimensie, in verband met de ministersvergadering van 21 november 2005. (B6-0584/2005),

Alexander Stubb, namens de PPE-DE-Fractie, over de toekomst van de noordelijke dimensie (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de noordelijke dimensie, in verband met de ministersvergadering van 21 november 2005. (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over de noordelijke dimensie met het oog op de ministersbijeenkomst op 21 november 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller en Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, over de toekomst van de noordelijke dimensie (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas en Anna Elzbieta Fotyga, namens de UEN-Fractie, over de noordelijke dimensie (B6-0590/2005).

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 16.11.2005.

6.   Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer — 2004 (debat)

Hubert Weber, voorzitter van de Rekenkamer, licht het jaarverslag van zijn instelling toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door José Javier Pomés Ruiz, namens de PPE-DE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn en Hubert Weber.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de voorzitter van de Commissie wordt de vergadering om 10.05 uur onderbroken en om 10.15 uur hervat.)

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

7.   Wetgevings- en werkprogramma 2006 (debat)

Verklaring van de Commissie: Wetgevings- en werkprogramma 2006

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, en Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene.

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen die allereerst betreurt dat er zo weinig leden in de vergaderzaal aanwezig zijn (De Voorzitter antwoordt dat hij deze opmerking aan de bevoegde instanties zal overbrengen.), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan en José Manuel Barroso.

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 14.12.2005.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.10 uur onderbroken en om 12.15 uur hervat.)

VOORZITTER: Luigi COCILOVO

Ondervoorzitter

8.   Mededeling van de Voorzitter

In haar vergadering van gisteren heeft de Begrotingscommissie de volgende twee verslagen goedgekeurd::

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure [COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (rapporteur: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

en

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 (noodweer in het noorden van Europa) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (rapporteur: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Deze verslagen zullen op 17.11.2005 overeenkomstig artikel 131 van het Reglement in stemming worden gebracht.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Lissy Gröner, die wenst dat een einde wordt gemaakt aan de thans in de gebouwen van het Parlement gehouden expositie die zij beledigend voor de vrouw acht (De Voorzitter antwoordt dat haar verzoek aan de quaestoren zal worden voorgelegd), Geoffrey Van Orden, die wenst dat Raad en Commissie druk uitoefenen op de Libische autoriteiten met het oog op de vrijlating van de Bulgaarse verpleegkundigen en de Palestijnse arts die momenteel in Libië gevangenzitten, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die het verzoek van Geoffrey Van Orden steunt en Bernd Posselt, laatstgenoemde over het verzoek van Lissy Gröner (De Voorzitter verzekert hem dat de quaestoren de kwestie volkomen onpartijdig zullen beoordelen.).

9.   Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.

9.1.   Verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT [COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Paneuropese openbare semafoondienst te land — Frequentiebanden *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden [COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad [COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop [COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt [COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Wijziging Overeenkomst tot oprichting van de EBWO — Financiering werkzaamheden in Mongolië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren [COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Visa voor de olympische en/of paralympische winterspelen van 2006 in Turijn *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn [COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de EG verplaatsen *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 [COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Patrizia Toia (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Europese aal (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de ontwikkeling van een communautair actieplan voor het herstel van de Europese aal [2005/2032(INI)] — Commissie visserij.

Rapporteur: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Albert Jan Maat (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Mogelijke inbreuk op het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een mogelijke inbreuk op het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat [ 2005/2187(INI)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Sociale dimensie van de globalisering (stemming)

Verslag over de sociale dimensie van de globalisering [2005/2061(INI)] — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0427)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Philip Bushill-Matthews stelde een mondeling amendement voor op amendement 5 dat in aanmerking werd genomen.

10.   Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Verslag Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke en Mairead McGuinness

11.   Rectificaties stemgedrag

De rectificaties stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage 2 „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

12.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Manuel Medina Ortega heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

*

* *

Het woord wordt gevoerd door Bernard Piotr Wojciechowski voor een persoonlijk feit, naar aanleiding van de woorden van Ana Maria Gomes in het kader van de expositie, die thans in de gebouwen van het Parlement wordt gehouden.

13.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Giovanni Procacci tot lid van het Parlement, in de plaats van Michele Santoro, met ingang van 15.11.2005.

De Voorzitter wijst op het bepaalde in artikel 3, lid 5 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 13, lid 3 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen neemt het Parlement kennis van deze benoeming.

14.   Europees Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH)) *** I — Wijziging van richtlijn 67/548/EEG (aanpassing aan Aanpassingen aan REACH) *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. ... [inzake persistente organische stoffen] [COM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen [COM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie), Stavros Dimas (lid van de Commissie) en Lord Bach (fungerend voorzitter van de Raad).

Guido Sacconi licht zijn verslagen toe (A6-0315/2005 en A6-0285/2005).

Het woord wordt gevoerd door Hiltrud Breyer over de toelichting van de rapporteur.

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elisa Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Thomas Mann (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Lena Ek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Hartmut Nassauer (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Kurt Lechner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Hiltrud Breyer (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Hammerstein Mintz (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Satu Hassi (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-DEFractie, Werner Langen over de woorden van Satu Hassi, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonas Sjöstedt, namens de GUE/ NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka en Hélène Goudin.

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas en Paul Rübig

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 17.11.2005 en punt 4.2 van de notulen van 17.11.2005.

15.   Europese regelgevende agentschappen (debat)

Mondelinge vraag van Jo Leinen en Janusz Lewandowski, namens deCommissie AFCO, aan de Raad (O-0093/2005): Ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen (COM(2005)0059) 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (ter vervanging van de auteur) en Janusz Lewandowski lichten de mondelinge vraag toe.

Lord Bach (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Maria da Assunção Esteves, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Corbett, namens de PSE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach en Louis Michel (lid van de Commissie).

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 01.12.2005.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ondervoorzitter

16.   Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0339/2005).

Het woord wordt gevoerd door David Martin en Mairead McGuinness over de indeling van de vragen.

Eerste deel

Vraag 37 (Manuel Medina Ortega): Belastingheffing op vliegreizen.

Peter Mandelson (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea en Agnes Schierhuber.

Vraag 38 (Sarah Ludford): Bescherming van gegevens, EU databanken.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sarah Ludford.

Vraag 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giorgos Dimitrakopoulos en Bart Staes.

Tweede deel

Vraag 40 (Bart Staes): Het effect van FLEGT op de bescherming van sociale rechten en leefmilieu in ontwikkelingslanden.

Louis Michel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bart Staes, John Bowis en Agnes Schierhuber.

Vraag 41 (Othmar Karas): Ontwikkelingssamenwerking.

Louis Michel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Othmar Karas.

Vraag 42 (Marie-Hélène Aubert): Verkiezingen in de Democratische Republiek Kongo.

Louis Michel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie-Hélène Aubert.

De vragen 43 t/m 45 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 46 (Sajjad Karim): Grotere transparantie en verantwoording bij de WTO-onderhandelingen.

Peter Mandelson beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin, James Hugh Allister en Paul Rübig.

Vraag 47 (Hélène Goudin): Verlaging douaneheffing op Thailandse garnalen.

Peter Mandelson beantwoordt de vraag.

Vraag 48 (Ilda Figueiredo): Problemen in de schoenenindustrie.

Peter Mandelson beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ilda Figueiredo, David Martin en Anne E. Jensen.

Vraag 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Het voorspellen van toekomstige herstructureringen.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 55 (Joachim Wuermeling): Vrij verkeer van werknemers.

Vladimír Špidla beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manfred Weber en Claude Moraes.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 20.15 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Ondervoorzitter

17.   2005, Pakket „Uitbreiding II”(debat)

Verklaring van de Commissie: 2005, Pakket „Uitbreiding II”

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

18.   Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en het mededelen van veiligheidsinformatie door de lidstaten [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) en Derek Twigg (fungerend voorzitter van de Raad).

Christine De Veyrac leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Jörg Leichtfried, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALEFractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Piotr Wojciechowski, namens de IND/DEM-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot en Derek Twigg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 16.11.2005.

19.   Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije * — Ontmanteling van kerncentrales (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Verslag over het gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales [2005/2027(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Rebecca Harms licht haar verslagen toe (A6-0282/2005 en A6-0279/2005).

Het woord wordt gevoerd door Ján Hudacký, namens de PPE-DE-Fractie, Edit Herczog, namens de PSEFractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Umberto Pirilli, namens de UEN-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 16.11.2005.

20.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 364.133/OJME).

21.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.10 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Josep Borrell Fontelles

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill- Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot- Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez- Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Waarnemers

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BIJLAGE 1

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (..., ..., ...)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (...,...,...)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

artikel

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.   Verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT *** I

Verslag: Giles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

2.   Paneuropese openbare semofoondienst te land — Frequentiebanden *** I

Verslag: Giles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

3.   Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad *

Verslag: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

4.   Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop *

Verslag: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

600, 20, 14

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

5.   Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt *

Verslag: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

6.   Wijziging Overeenkomst tot oprichting van de EBWO — Financiering werkzaamheden in Mongolië *

Verslag: Pervenche BÉRÈS (A6-0298/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

7.   Visa voor de olympische en/of paralympische winterspelen van 2006 in Turijn *** I

Verslag: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

8.   Socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de EG verplaatsen *** I

Verslag: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

9.   Europese aal

Verslag: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

10.   Mogelijke inbreuk op het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat

Verslag: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

 

+

 

11.   Sociale dimensie van de globalisering

Verslag: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

na § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2/HS

+

323, 264, 56

3/HS

-

112, 483, 47

§ 6

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2/ES

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

na § 10

10

GUE/NGL

so

 

 

1/ES

+

322, 305, 16

2

-

 

3/ES

+

318, 315, 12

na § 15

13

Verts/ALE

ES

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

na § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

na § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

na § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

na § 31

16

Verts/ALE

ES

-

264, 375, 7

§ 32

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

na § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

HS

+

357, 266, 17

mondeling gewijzigd

na § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

oorspronkelijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

-

 

Overweging A

6

GUE/NGL

so

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

Overweging B

7

GUE/NGL

 

-

 

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: am 5, § 5 — 2de deel, §5 — 3de deel

Verzoeken om stemming in onderdelen

ALDE, PPE-DE

§ 5

1ste deel: t/m „... EU te verwezenlijken;”

2de deel:„erkent dat ... laten afwerpen” zonder het woord „drastisch”

3de deel: het woord „drastisch”

PPE-DE

§ 6

1ste deel:„verzoekt ... zorgen dat het”

2de deel:„commercieel, het landbouw- en het buitenlands”

3de deel:„beleid ... afgestemd”

§ 7

1ste deel: t/m „armoedebestrijding”

2de deel: rest

§ 32

1ste deel: t/m „... ondernemingen te treffen;”

2de deel: rest

§ 37

1ste deel: t/m „... de media terzake”

2de deel: rest

Verts/ALE

amendement 6

1ste deel:„overwegende dat (schrapping)

2de deel: rest

amendement 10

1ste deel: t/m „... alle vormen van discriminatie”

2de deel:„verdeling van de rijkdom... huisvesting”

3de deel:„een sociaal beleid ... werkgelegenheidsbeleid”

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: § 20

Diversen

Philip Bushill-Matthews heeft een mondeling amendement voorgesteld op amendement 5:

34.

steunt de inspanningen van de Commissie om multinationals op hun sociale verantwoordelijkheid te wijzen, die tot nu toe een beperkt effect hebben gehad;


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.   Verslag Daul A6-0299/2005

Voor: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez- Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Onthoudingen: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Verslag Brejc A6-0308/2005

Voor: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts- Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez- Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez- Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Verslag Brejc A6-0308/2005

Voor: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Verslag Brejc A6-0308/2005

Voor: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tegen: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl- Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Rectificaties stemgedrag

Tegen: Jörg Leichtfried


AANGENOMEN TEKSTEN

 

P6_TA(2005)0417

Verlenging van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0347) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 157, lid 3 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0247/2005),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0302/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

BIJLAGE I

BESCHIKKING Nr. .../2005/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT's)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 157, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking nr. 2256/2003/EG (3) is het programma Modinis voor de monitoring van het actieplan eEuropa 2005, de verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging vastgesteld voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005.

(2)

Beschikking nr. 2256/2003/EG is gewijzigd bij Beschikking nr. 787/2004/EG teneinde de referentiebedragen aan te passen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie.

(3)

In zijn resolutie van 9 december 2004 over een blik op de toekomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) (4) heeft de Raad de Commissie verzocht voorbereidingen te treffen voor de follow-up van het actieplan eEuropa 2005, als belangrijk onderdeel van de nieuwe agenda voor de informatiemaatschappij na 2005.

(4)

In de mededeling van de Commissie „Uitdagingen voor de Europese informatiemaatschappij na 2005” van 19 november 2004 wordt een analyse gemaakt van de uitdagingen voor een strategie voor de Europese informatiemaatschappij in de periode tot 2010. In de mededeling wordt gepleit voor een ruimer gebruik van ICT en voor blijvende aandacht voor ICT-gerelateerde kwesties in het beleid, hetgeen betekent dat er behoefte is aan monitoring en uitwisseling van goede praktijken. De mededeling diende als uitgangspunt voor een bezinning die in 2005 geleid heeft tot een nieuw initiatief voor de informatiemaatschappij, dat in 2006 van start moet gaan.

(5)

In de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad, „Samen werken aan werkgelegenheid en groei — Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie”, van 2 februari 2005, is een nieuw initiatief „i2010: De Europese Informatiemaatschappij” aangekondigd, dat erop gericht is de acceptatie van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) te stimuleren.

(6)

In de mededeling van de Commissie „i2010: Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid” van 1 juni 2005 worden de voornaamste beleidsprioriteiten voor een vijfjarige strategie voor de bevordering van een open en concurrerende digitale economie ontvouwd. Door de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en de acceptatie van op ICT gebaseerde diensten te volgen, zal blijvende steun worden gegeven aan de dialoog met de betrokkenen en de lidstaten, met name via de open coördinatiemethode.

(7)

In het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) worden voorstellen gedaan voor een kaderprogramma voor communautaire maatregelen op het gebied van concurrentievermogen en innovatie die gericht zijn op integratie van specifieke maatregelen van de Gemeenschap op het gebied van ondernemerschap, het midden- en kleinbedrijf, het concurrentievermogen van de industrie, innovatie, informatie- en communicatietechnologie, milieutechnologieën en intelligente energie, waaronder de maatregelen van Beschikking nr. 2256/2003/EG.

(8)

Bij Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (5) is een gemeenschappelijk kader voor systematische productie van communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ingevoerd. Deze statistieken omvatten informatie die nodig is voor benchmarking van eEuropa, zijn relevant voor de structurele indicatoren voor de monitoring van de prestaties van de lidstaten en zijn nodig voor het creëren van een uniforme basis voor de analyse van de informatiemaatschappij.

(9)

In de 12 maanden tussen de afloop van het actieplan eEuropa 2005 en de geplande start van het kaderprogramma in 2007 dient de acceptatie van de ICT in de economie te worden gevolgd en gesteund door benchmarking-activiteiten en statistische analyse op basis van structurele indicatoren, alsmede door de uitwisseling van goede praktijken voort te zetten. De acties op het gebied van benchmarking, goede praktijken en beleidscoördinatie die in 2006 in het kader van het programma plaatsvinden, worden erop gericht de doelstellingen van de genoemde mededelingen van de Commissie van 2 februari 2005 en 1 juni 2005 te bereiken.

(10)

Deze mechanismen voor monitoring en uitwisseling van ervaringen, benchmarking-activiteiten, verspreiding van goede praktijken en analyse van de economische en maatschappelijke consequenties van de informatiemaatschappij dienen in 2006 te worden gecontinueerd teneinde de doelstellingen van de mededelingen van de Commissie van 2 februari 2005, gericht op het bevorderen van de acceptatie van ICT's als verderzetting van de eEuropa-agenda, en van 1 juni 2005 te bereiken.

(11)

Beschikking nr. 2256/2003/EG dient derhalve te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking nr. 2256/2003/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 1 bis

1.   In 2006 blijft het programma de acceptatie en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in de gehele economie, alsmede de verspreiding van goede praktijken volgen op basis van de volgende doelstellingen:

a)

de prestaties van en in de lidstaten bewaken, deze met de beste prestaties in de wereld vergelijken, waar mogelijk gebruikmakend van officiële statistieken;

b)

de inspanningen van de lidstaten steunen om de toepassing van ICT op nationaal, regionaal of lokaal niveau te stimuleren door het analyseren van goede praktijken en, als complementaire interactie, door het ontwikkelen van mechanismen voor uitwisseling van ervaringen;

c)

de economische en maatschappelijke consequenties van de informatiemaatschappij analyseren teneinde beleidsdiscussies te vergemakkelijken, met name op het punt van concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid, alsmede maatschappelijke integratie.

2.   De activiteiten in het kader van het programma hebben een sectoroverschrijdend karakter en vormen een aanvulling op activiteiten van de Gemeenschap op andere terreinen. Geen van deze activiteiten mag een doublure vormen van werkzaamheden die in het kader van andere programma's van de Gemeenschap plaatsvinden. De acties inzake benchmarking, goede praktijken en beleidscoördinatie in het kader van het programma, moeten bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad van 2 februari 2005: „Samen werken aan werkgelegenheid en groei — Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie”, die erop gericht zijn de acceptatie van ICT te stimuleren als verderzetting van de eEuropa-agenda en in het bijzonder breedband, eoverheid, ebusiness, egezondheidszorg en eleren te stimuleren, alsmede de doelstellingen van de mededeling van de Commissievan 1 juni 2005: „i2010: Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid”, waarmee een open en concurrerende digitale economie wordt bevorderd.

3.   Het programma dient tevens als gemeenschappelijk raamwerk voor complementaire interactie tussen de diverse nationale, regionale en lokale instanties op Europees niveau.”

(2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 2 bis

Teneinde de in artikel 1 bis genoemde doelstellingen te bereiken, worden de volgende acties ondernomen:

a)

Actie 1

Monitoring en vergelijking van prestaties:

inzameling en analyse van gegevens op basis van de benchmarking-indicatoren als bepaald in de Resolutie van de Raad van 18 februari 2003 inzake de uitvoering van het actieplan eEuropa 2005, waaronder, voorzover van toepassing, regionale indicatoren, en Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (6).

b)

Actie 2

Verspreiding van goede praktijken:

studies ter inventarisatie van goede praktijken op nationaal, regionaal en lokaal niveau die bijdragen tot een succesvolle acceptatie van ICT in de gehele economie;

ondersteuning van specifieke conferenties, seminars en workshops, en verspreidings-, voorlichtingsen communicatie-activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen van de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad van 2 februari 2005: „Samen werken aan werkgelegenheid en groei — Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie”, die erop gericht zijn de acceptatie van ICT te stimuleren als verderzetting van de eEuropa-agenda, alsmede die van de mededeling van de Commissie van 1 juni 2005: „i2010: Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid”, waarmee een open en concurrerende digitale economie wordt bevorderd, teneinde de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en goede praktijken als gedefinieerd in artikel 1 bis, lid 1, onder b), te bevorderen.

c)

Actie 3

Analyse en strategische discussie:

ondersteuning van de werkzaamheden van deskundigen op sociaal en economisch gebied teneinde de Commissie te voorzien van materiaal voor toekomstgerichte beleidsanalyses.

(3)

In artikel 4 wordt de eerste alinea vervangen door:

„Het programma bestrijkt de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2006.

Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van dit programma bedraagt 30 160 000 EUR”

(4)

De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op ...

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter


(1)  Advies uitgebracht op 27 october 2005 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Advies van het Europees parlement van 15 november 2005.

(3)  PB L 336 van 23.12.2003, blz. 1. Beschikking als gewijzigd bij Beschikking nr. 787/2004/EG (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 12).

(4)  PB C 62 van 12.3.2005, blz. 1.

(5)  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.

(6)  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.”

BIJLAGE II

BIJLAGE

Meerjarenprogramma voor de monitoring van eEuropa, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging (Modinis)

Indicatieve verdeling van de uitgaven over 2003-2005

Percentages van de totale begroting per categorie en per jaar

 

2003

2004

2005

Totaal 2003 — 2005

Actie 1 — Monitoring en vergelijking van prestaties

12 %

14 %

14 %

40 %

Actie 2 — Verspreiding van goede praktijken

8 %

10 %

12 %

30 %

Actie 3 — Analyse en strategische discussie

2 %

3 %

3 %

8 %

Actie 4 — De verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging

17 %

5 %

0 %

22 %

Percentage van het totaal

39 %

32 %

29 %

100 %


Indicatieve verdeling van de uitgaven voor 2006

Percentages van de totale begroting per categorie en per jaar

 

2006

Actie 1 — Monitoring en vergelijking van prestaties

55 %

Actie 2 — Verspreiding van goede praktijken

30 %

Actie 3 — Analyse en strategische discussie

15 %

Actie 4 — De verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging

0 %

Percentage van het totaal

100 %

P6_TA(2005)0418

Paneuropese openbare semafoondienst te land — Frequentiebanden *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0361) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0248/2005),

gelet op de artikelen 51 en 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0303/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

BIJLAGE

RICHTLIJN 2005/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name in op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 90/544/EEG (4) moesten de lidstaten uiterlijk op 31 december 1992 vier kanalen in de radiofrequentieband van 169,4 tot 169,8 MHz ter beschikking stellen van de pan-Europese openbare semafoondienst te land (ERMES) en zo snel mogelijk plannen voorbereiden om het gehele bandbereik van 169,4 tot 169,8 MHz aan de pan-Europese openbare semafoondienst toe te kunnen wijzen, een en ander afhankelijk van de commerciële vraag.

(2)

In de Gemeenschap wordt de frequentieband van 169,4 tot 169,8 MHz voor ERMES thans niet efficiënt gebruikt (minder vaak of zelfs in het geheel niet), zodat men er beter aan zou doen deze voor andere communautaire beleidsbehoeften te gebruiken.

(3)

Bij Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) (5) is een communautair beleids- en regelgevingskader gecreëerd met het oog op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voorkomend geval, de harmonisatie van de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand brengen en het functioneren van de interne markt. Met deze beschikking kan de Commissie technische uitvoeringsmaatregelen nemen om geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren voor de beschikbaarheid en een efficiënt gebruik van het spectrum.

(4)

Aangezien het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz geschikt is voor toepassingen ten behoeve van mensen met beperkingen en handicaps, en het bevorderen van dergelijke toepassingen een beleidsdoelstelling van de Gemeenschap is, evenals het algemene doel op een goed functioneren van de interne markt toe te zien, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Radiospectrumbeschikking een mandaat verleend aan de Europese Conferentie van de administraties van Posterijen en Telecommunicatie (Conférence européenne des Postes et Télécommunications, hierna „CEPT” genoemd) om ondermeer toepassingen te onderzoeken die van nut zijn voor mensen met handicaps.

(5)

In overeenstemming met het haar verleende mandaat kwam CEPT met een nieuw frequentieplan en een kanaalindeling waarmee zes typen voorkeurstoepassingen in het frequentiebereik kunnen worden ondergebracht en er aan verscheidene communautaire beleidsbehoeften kan worden voldaan.

(6)

Om deze redenen en in overeenstemming met de doelstellingen van de Radiospectrumbeschikking moet Richtlijn 90/544/EEG worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 90/544/EEG wordt ingetrokken met ingang van (6)

Artikel 2

Deze Richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op ...

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter


(1)  Advies uitgebracht op 27 oktober 2005 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Advies uitgebracht op 17 november 2005 na niet-verplichte raadpleging (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(3)  Advies van het Europees Parlement van 15 november 2005.

(4)  PB L 310 van 9.11.1990, blz. 28.

(5)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.

(6)  PB: gelieve de datum van bekendmaking van deze richtlijn in het PB op te nemen.

P6_TA(2005)0419

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0384) (1),

gelet op de artikelen 36 en 37, lid 2, derde alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0285/2005),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0295/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2005)0420

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0386) (1),

gelet op de artikelen 36 en 37, lid 2, derde alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0287/2005),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0299/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2005)0421

Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0395) (1),

gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0286/2005),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0300/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in PB gepubliceerd.

P6_TA(2005)0422

Wijziging overeenkomst tot oprichting van de EBWO — Financiering werkzaamheden in Mongolië *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2005)0342) (1),

gelet op artikel 181A van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0280/2005),

gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0298/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en van Mongolië.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TA(2005)0423

Visa voor de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0412) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 62, lid 2, onder a) en b), punt ii) van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0275/2005),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0313/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel,

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen aan dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

BIJLAGE

VERORDENING (EG) Nr. .../2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, lid 2, onder a) en b), ii),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1295/2003 van de Raad van 15 juli 2003 inzake maatregelen ter vergemakkelijking van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen van 2004 in Athene (2), werd voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Spelen van 2004 in Athene een specifieke tijdelijke regeling ingevoerd die afwijkt van de gebruikelijke procedures voor de afgifte van visa, teneinde Griekenland in staat te stellen de eerste Olympische en Paralympische Spelen die door een lidstaat van de Schengenruimte zonder binnengrenzen worden georganiseerd te ontvangen, en te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het olympisch Handvest.

(2)

Verordening (EG) nr. 1295/2003 bevatte specifieke bepalingen ter vereenvoudiging zowel van de procedures voor de indiening van aanvragen voor uniforme visa als van de vorm waarin de visa voor de leden van de olympische familie werden afgegeven, alsmede specifieke bepalingen ter vereenvoudiging van de controles aan de buitengrenzen voor deze categorie personen. Zij voorzag tevens in een evaluatieverslag over de werking van de verordening dat moest worden ingediend bij het Europees Parlement en de Raad.

(3)

In haar beoordeling kwam de Commissie tot de conclusie dat Verordening (EG) nr. 1295/2003 succesvol was uitgevoerd en dat de uitzonderingsregeling doeltreffend, soepel en adequaat was om de binnenkomst en het korte verblijf van leden van de olympische familie die aan de Spelen deelnamen binnen de Schengenruimte zonder binnengrenzen te regelen.

(4)

Daarom moet de Europese Unie voor de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2006 een soortgelijke uitzonderingsregeling vaststellen om Italië als organiserend land in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het olympisch Handvest, waarbij tegelijk een hoog veiligheidsniveau in de Schengenruimte zonder binnengrenzen moet worden gewaarborgd.

(5)

Hoewel de visumplicht blijft bestaan voor de leden van de olympische familie die onderdaan zijn van derde landen en visumplichtig zijn krachtens Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (3), moet voor de duur van de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 een tijdelijke uitzonderingsregeling worden vastgesteld.

(6)

De werkingssfeer van deze uitzonderingsregeling moet worden beperkt tot de bepalingen van het acquis inzake de indiening van visumaanvragen en inzake de afgifte en de vorm van visa. Ook moeten de controlemethoden aan de buitengrenzen voorzover nodig worden aangepast om rekening te houden met de wijziging van de visumregeling.

(7)

De visumaanvraag voor de leden van de olympische familie die aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 deelnemen, moet samen met de aanvraag om accreditatie via de verantwoordelijke organisaties bij het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 worden ingediend. In het aanvraagformulier voor de accreditatiekaart worden essentiële gegevens betreffende de betrokken persoon vermeld, zoals volledige naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, alsmede nummer, type en geldigheidsduur van hun paspoort; voorts wordt vermeld of de betrokkene houder is van een door een Schengenstaat afgegeven verblijfsvergunning alsmede het type en de geldigheidsduur van die vergunning. Dergelijke aanvragen moeten aan de voor de afgifte van visa bevoegde Italiaanse diensten worden toegezonden.

(8)

Het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 geeft overeenkomstig de in de Italiaanse wetgeving vastgestelde specifieke voorschriften accreditatiekaarten af aan de leden van de olympische familie. Aangezien de Spelen het doelwit kunnen zijn van terroristische aanslagen, is de accreditatiekaart een sterk beveiligd document dat specifiek toegang verleent tot de plaatsen waar de wedstrijden plaatsvinden en tot andere activiteiten die tijdens de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2006 worden georganiseerd. Het afgegeven visum wordt aangebracht door in de accreditatiekaart een nummer op te nemen.

(9)

Onverminderd de bepalingen van deze verordening kunnen de leden van de olympische familie nog steeds een individuele visumaanvraag indienen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Schengenacquis.

(10)

Indien in deze verordening geen specifieke regelingen zijn vastgesteld, zijn de relevante bepalingen van het Schengenacquis inzake visa en controles aan de buitengrenzen van de lidstaten van toepassing. Deze verordening is niet van toepassing op de leden van de olympische familie die visumplichtige onderdanen zijn van derde landen en houder zijn van een verblijfsvergunning of een voorlopige verblijfsvergunning die is afgegeven door een van de lidstaten die het Schengenacquis volledig toepassen. Voor verblijven in de Schengenruimte zonder binnengrenzen die naar verwachting langer zullen duren dan 90 dagen, kunnen overeenkomstig Italiaanse wetgeving tijdelijke verblijfsvergunningen worden afgegeven aan de leden van de olympische familie.

(11)

Er moet worden bepaald dat de uitvoering van de uitzonderingsregeling zal worden geëvalueerd na de sluiting van de Paralympische Winterspelen van 2006.

(12)

Voor de verwezenlijking van de hoofddoelstelling, namelijk de afgifte van visa aan de leden van de olympische familie vergemakkelijken, is het noodzakelijk en dienstig deze tijdelijke afwijking van een aantal bepalingen van het Schengenacquis in te voeren. Overeenkomstig het in artikel 5, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(13)

Wat de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (4), die valt onder het gebied dat is bedoeld in artikel 1, punt B, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 (5) inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst.

(14)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze verordening door de Raad; deze verordening is derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken. Aangezien deze verordening echter voortbouwt op het Schengenacquis overeenkomstig de bepalingen van het derde deel van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, beslist Denemarken overeenkomstig artikel 5 van het protocol binnen een termijn van zes maanden na de datum van aanneming van deze verordening of het deze in zijn nationale wetgeving zal omzetten.

(15)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (6). Het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de aanneming van deze verordening, die dan ook niet bindend is voor, noch van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk.

(16)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (7). Ierland neemt derhalve niet deel aan de aanneming van deze verordening, die dan ook niet bindend is voor, noch van toepassing is op Ierland.

(17)

Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de overeenkomst die is ondertekend door de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die valt onder het gebied bedoeld in artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/860/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening van de overeenkomst namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van die overeenkomst (8).

(18)

Al de bepalingen van deze verordening, met uitzondering van artikel 9, vormen op het Schengenacquis voortbouwende of anderszins daaraan gerelateerde bepalingen in de zin van artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

DOEL EN DEFINITIES

Artikel 1

Doel

In deze verordening wordt voor de leden van de olympische familie voor de duur van de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2006 een tijdelijke regeling ingevoerd, die afwijkt van bepaalde voorschriften van het Schengenacquis inzake de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa, alsmede inzake het uniforme visummodel.

Behoudens deze specifieke bepalingen blijven de relevante voorschriften van het Schengenacquis inzake de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa van toepassing.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„verantwoordelijke organisaties” met betrekking tot maatregelen ter vereenvoudiging van de procedures voor de aanvraag en afgifte van visa voor de leden van de olympische familie die deelnemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006: de officiële organisaties die op grond van het olympisch Handvest bevoegd zijn om de lijsten van de leden van de olympische familie bij het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 in te dienen met het oog op de afgifte van accreditatiekaarten voor de Spelen;

2.

„lid van de olympische familie”: alle personen die lid zijn van het Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, internationale federaties, nationale olympische en paralympische comités, de organisatiecomités van de Olympische Spelen en de nationale organisaties, zoals atleten, scheidsrechters, trainers en andere sporttechnici, het medisch personeel van de ploegen of de individuele sporters, alsmede door de media geaccrediteerde journalisten, hoge kaderleden, donateurs, sponsors of andere officiële genodigden die bereid zijn het olympisch Handvest na te leven, zich te onderwerpen aan de controle en de autoriteit van het Internationaal Olympisch Comité, opgenomen zijn in de lijsten van de verantwoordelijke organisaties en door het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 voor deelname aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 zijn geaccrediteerd;

3.

„olympische accreditatiekaarten” afgegeven door het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 overeenkomstig Ordinanza nr. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri van 9 september 2005 (GU nr. 219 van 20.9.2005): twee beveiligde documenten, één voor de Olympische Spelen en één voor de Paralympische Spelen, waarop een foto van de houder is aangebracht en waaruit de identiteit van het lid van de olympische familie blijkt, en die toegang verlenen tot de plaatsen waar de sportwedstrijden en andere tijdens de Spelen geplande manifestaties plaatsvinden;

4.

„duur van de Olympische en Paralympische Spelen”: de periode van 10 januari 2006 tot en met 26 maart 2006 voor de Olympische Winterspelen van 2006 en de periode van 10 februari 2006 tot en met 19 april 2006 voor de Paralympische Winterspelen van 2006;

5.

„organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006”: het comité dat krachtens artikel 12 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (RD 16/3/1942 n. 262) op 27 december 1999 is opgericht om de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2006 in Turijn te organiseren en dat beslist over de accreditatie van de leden van de olympische familie die aan deze Spelen deelnemen;

6.

„voor de afgifte van visa bevoegde diensten”: de diensten die Italië heeft aangewezen voor het onderzoek van de aanvragen en de afgifte van visa aan de leden van de olympische familie.

Hoofdstuk II

AFGIFTE VAN VISA

Artikel 3

Voorwaarden

Een visum mag slechts op grond van deze verordening worden afgegeven indien de betrokkene aan de volgende voorwaarden voldoet:

a)

hij is door een van de verantwoordelijke organisaties aangewezen en door het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 geaccrediteerd om deel te nemen aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006;

b)

hij is houder van een geldig reisdocument voor het overschrijden van de buitengrenzen, zoals bedoeld in artikel 5 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (9) (hierna de „Schengenuitvoeringsovereenkomst” genoemd);

c)

hij is niet ter fine van weigering gesignaleerd;

d)

hij wordt niet beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van een lidstaat.

Artikel 4

Indiening van de aanvraag

1.   Wanneer een verantwoordelijke organisatie een lijst opstelt van de voor deelname aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 geselecteerde personen, kan zij, samen met de aanvraag voor een olympische accreditatiekaart voor de geselecteerde personen, een gemeenschappelijke visumaanvraag indienen voor de geselecteerde personen die krachtens Verordening (EG) nr. 539/2001 visumplichtig zijn, tenzij deze personen houder zijn van een door een Schengenstaat afgegeven verblijfsvergunning.

2.   De gemeenschappelijke visumaanvragen voor de betrokken personen worden samen met de aanvragen voor een olympische accreditatiekaart toegezonden aan het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006, volgens de door het organisatiecomité vastgestelde procedure.

3.   Voor de deelnemers aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 wordt één visumaanvraag per persoon ingediend.

4.   De gemeenschappelijke visumaanvragen worden door het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 samen met een kopie van de aanvragen voor een olympische accreditatiekaart voor de betrokken personen, waarop hun volledige naam, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en -plaats, alsmede nummer, type en geldigheidsduur van hun paspoort zijn vermeld, zo snel mogelijk toegezonden aan de voor de afgifte van visa bevoegde diensten.

Artikel 5

Onderzoek van de gemeenschappelijke visumaanvraag en type van het afgegeven visum

1.   Het visum wordt afgegeven door de voor de afgifte van visa bevoegde diensten nadat is onderzocht of aan de voorwaarden van artikel 3 is voldaan.

2.   Het afgegeven visum is een uniform visum voor kort verblijf voor verscheidene binnenkomsten, op grond waarvan een verblijf van ten hoogste negentig (90) dagen tijdens de duur van de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 is toegestaan.

3.   Voor leden van de olympische familie die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, onder c) of d), kunnen de voor de afgifte van visa bevoegde diensten een visum met territoriaal beperkte geldigheid afgeven overeenkomstig artikel 16 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

Artikel 6

Vorm van het visum

1.   Het visum krijgt de vorm van twee nummers die in de olympische accreditatiekaart worden opgenomen. Het eerste nummer is het visumnummer. Voor het uniforme visum bestaat dat nummer uit zeven (7) tekens, waarvan zes (6) cijfers, voorafgegaan door de letter „C”. Voor het visum met territoriaal beperkte geldigheid bestaat dat nummer uit acht (8) tekens, waarvan zes (6) cijfers, voorafgegaan door de letters „IT”. Het tweede nummer is het nummer van het paspoort van de betrokkene.

2.   De voor de afgifte van visa bevoegde diensten zenden de visumnummers toe aan het organisatiecomité voor de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 met het oog op de afgifte van de accreditatiekaarten.

Artikel 7

Kosteloosheid van het visum

De voor de afgifte van visa bevoegde diensten brengen geen kosten in rekening voor het onderzoek van de visumaanvragen en de afgifte van de visa.

Hoofdstuk III

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Annulering van visa

Wanneer de lijst van de voor deelname aan de Olympische en/of Paralympische Winterspelen van 2006 geselecteerde personen vóór de aanvang van de Winterspelen wordt gewijzigd, stellen de verantwoordelijke organisaties het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2006 hiervan onverwijld in kennis, zodat de accreditatiekaart van de van de lijst geschrapte personen kan worden ingetrokken. Het organisatiecomité stelt de voor de afgifte van visa bevoegde diensten hiervan in kennis en deelt de nummers van de betrokken visa mee.

De voor de afgifte van visa bevoegde diensten annuleren de visa van de betrokken personen. Zij stellen de voor de grenscontroles bevoegde diensten daarvan onmiddellijk in kennis en deze zenden die informatie onverwijld toe aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten.

Artikel 9

Controles aan de buitengrenzen

1.   De controles bij de binnenkomst van leden van de olympische familie aan wie krachtens deze verordening visa zijn afgegeven, is beperkt tot controle van de naleving van de voorwaarden van artikel 3, in geval deze leden de buitengrenzen van de lidstaten overschrijden.

2.   Voor de duur van de Olympische en/of Paralympische Winterspelen:

a)

worden in- en uitreisstempels aangebracht op de eerste vrije pagina van het paspoort van de leden van de olympische familie voor wie het verplicht is dergelijke stempels aan te brengen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2133/2004 van de Raad van 13 december 2004 waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen (10). Bij de eerste binnenkomst wordt het visumnummer op dezelfde pagina vermeld;

b)

wordt geacht voldaan te zijn aan de in artikel 5, lid 1, onder c), van de Schengenuitvoeringsovereenkomst vastgestelde voorwaarden voor toegang zodra een lid van de olympische familie naar behoren is geaccrediteerd.

3.   Lid 2 geldt voor de leden van de olympische familie die onderdaan van derde landen zijn, ongeacht of zij al dan niet visumplichtig zijn krachtens Verordening (EG) nr. 539/2001.

Artikel 10

Verslag aan het Europees Parlement en de Raad

Italië dient uiterlijk vier maanden na de sluiting van de Paralympische Winterspelen van 2006 bij de Commissie een verslag in over de verschillende aspecten van de uitvoering van deze verordening.

Op basis van dat verslag en van de eventueel door andere lidstaten binnen dezelfde termijn verstrekte informatie stelt de Commissie een beoordeling op over de werking van de in deze verordening vastgestelde uitzonderingsregeling voor de afgifte van visa aan de leden van de olympische familie en stelt zij het Europees Parlement en de Raad hiervan in kennis.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, op ...

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter


(1)  Advies van het Europees Parlement van 15 november 2005.

(2)  PB L 183 van 22.7.2003, blz. 1.

(3)  PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 851/2005 (PB L 141 van 4.6.2005, blz. 3).

(4)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(5)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

(6)  PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

(7)  PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

(8)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 78.

(9)  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1160/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 22.7.2005, blz. 18).

(10)  PB L 369 van 16.12.2004, blz. 5.

P6_TA(2005)0424

Socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de EG verplaatsen *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (COM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0830) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 42 en 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0002/2005),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0293/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TC1-COD(2004)0284

Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2005, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op de artikelen 42 en 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Door de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en van de Raad (3) zijn de procedures voor toegang tot verstrekkingen bij ziekte tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat vereenvoudigd . Het is zinvol de toepassing van de vereenvoudigde procedures uit te breiden tot de bepalingen betreffende uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten in Verordeningen (EEG) nr. 1408/71  (4) en (EEG) nr. 574/72  (5).

(2)

Om rekening te houden met veranderingen in de wetgeving van bepaalde lidstaten, met name in de nieuwe lidstaten sinds de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen, dienen de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 1408/71 aangepast te worden .

(3)

Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Met het oog op de rechtszekerheid en om de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokkenen te beschermen, dient ervoor te worden gezorgd dat bepaalde bepalingen tot wijziging van bijlage III van Verordening (EEG) nr. 1408/71 met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 mei 2004.

(5)

Het Verdrag voorziet niet in andere bevoegdheden dan die uit hoofde van artikel 308 voor het nemen van passende maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid voor andere personen dan werknemers,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I, II, II bis, III, IV en VI bij Verordening (EEG) nr. 1408/71 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt als volgt gewijzigd:

1)

in artikel 60 worden de leden 5 en 6 geschrapt;

2)

artikel 62 wordt vervangen door:

„Artikel 62

Verstrekkingen ingeval de verblijfplaats in een andere lidstaat dan de bevoegde Staat ligt

1.   Om in aanmerking te komen voor verstrekkingen uit hoofde van artikel 55, lid 1, onder a) (i), van de verordening, legt een werknemer of zelfstandige aan de zorgverlener een door het bevoegde orgaan afgegeven document over waaruit blijkt dat hij recht heeft op verstrekkingen. Dit document wordt opgesteld overeenkomstig artikel 2. Indien de betrokkene niet in staat is een dergelijk document over te leggen, dient hij zich te richten tot het orgaan van zijn verblijfplaats, dat het bevoegde orgaan verzoekt om een verklaring waaruit blijkt dat de betrokkene recht heeft op verstrekkingen.

Een door het bevoegde orgaan afgegeven document betreffende het recht op verstrekkingen overeenkomstig artikel 55, lid 1, onder a) (i), van de verordening heeft, in ieder individueel geval, dezelfde bewijskracht ten aanzien van de zorgverlener als nationale bewijsstukken betreffende de rechten van personen die verzekerd zijn bij het orgaan van de woonplaats.

2.   Artikel 60, lid 9, van de toepassingsverordening is van overeenkomstige toepassing.”

3)

artikel 63, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Artikel 60, lid 9, van de toepassingsverordening is van overeenkomstige toepassing.”

4)

in artikel 66, lid 1, worden de woorden „in de artikelen 20 en 21” vervangen door „in artikel 21”;

5)

in artikel 93, lid 1 worden de verwijzingen naar de artikelen 22 ter en 34 ter geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 5 (a) (ii) tot en met (ix) en punt 5 (b) (ii) en (iv) van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ..., op ...

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

Voor de Raad

De Voorzitter


(1)  Advies van 28 september 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 15 november 2005.

(3)   PB L 100 van 6.4.2004, blz. 1.

(4)  PB L 149 van 5.7.1971, blz. 1 . Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 631/2004 en ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de toepassingsverordening voor Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 200 van 7.6.2004, blz. 1 ).

(5)  PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1 . Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 631/2004.

BIJLAGE

De bijlagen bij Verordening (EEG) Nr. 1408/71 worden als volgt gewijzigd:

1.

In bijlage I, deel II, wordt punt„V. SLOWAKIJE” vervangen door:

„V. SLOWAKIJE

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder „gezinslid” een echtgenoot en/of een kind ten laste verstaan als gedefinieerd in de Wet betreffende kinderbijslag.”

2.

In bijlage II, deel I, wordt punt„H. FRANKRIJK” vervangen door:

„H. FRANKRIJK

1.

Aanvullende uitkeringsstelsels voor zelfstandigen in handwerks-, industriële of commerciële beroepen of de vrije beroepen, aanvullende ouderdomspensioenregelingen voor zelfstandigen in de vrije beroepen, aanvullende invaliditeits- of overlijdensverzekeringen voor zelfstandigen in de vrije beroepen, en aanvullende ouderdomspensioenregelingen voor artsen en andere werkers in de gezondheids zorg die in dienstverband werkzaam zijn, als respectievelijk bedoeld in de artikelen L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 en L 723-14 van het Wetboek van Sociale Zekerheid.

2.

Aanvullende ziekte- en moederschapsverzekeringsregelingen voor zelfstandigen in de landbouw, als bedoeld in artikel L 727-1 van het Agrarisch Wetboek.”

3.

Bijlage II, deel II, wordt als volgt gewijzigd:

a)

Punt„E. ESTLAND” wordt vervangen door:

„E. ESTLAND

a)

Uitkering bij geboorte;

b)

Uitkering bij adoptie.”

b)

Punt„L. LETLAND” wordt vervangen door:

„L. LETLAND

a)

Geboortetoelage;

b)

Uitkering bij adoptie van een kind

c)

Punt „S. POLEN” wordt vervangen door:

„S. POLEN

Aanvullende uitkering bij geboorte (Wet van 28 november 2003 betreffende gezinsbijslagen).”

4.

Bijlage II bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt„D. DUITSLAND” wordt de vermelding „Geen” vervangen door:

„„Uitkeringen ter dekking van eerste levensbehoeften in het kader van de basisvoorziening voor werkzoekenden, tenzij voor deze uitkeringen voldaan wordt aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanvullende uitkering na ontvangst van een werkloosheidsuitkering (artikel 24, lid 1, van Deel II van de Sociale Wet).””

b)

Punt„L. LETLAND” wordt vervangen door:

„L. LETLAND

a)

Overheidsprestatie in het kader van de sociale zekerheid (Socialebijstandswet van 1 januari 2003);

b)

Uitkering ter compensatie van vervoerskosten van gehandicapten met verminderde mobiliteit (Socialebijstandswet van 1 januari 2003);”

c)

Punt„S. POLEN” wordt vervangen door:

„S. POLEN

Sociaal pensioen (Wet van 27 juni 2003 betreffende sociale pensioenen).”

d)

Punt„V. SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

„V. SLOWAKIJE

Aanpassing van pensioenen als de enige bron van inkomsten die vóór 1 januari 2004 is toegekend .”

5.

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

i)

De volgende punten worden geschrapt:

De punten 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

ii)

De volgende nummers worden gewijzigd:

van het punt BELGIË-DUITSLAND van „3” in „1” ,

van het punt TSJECHIË-DUITSLAND van „26” in „2” ,

van het punt TSJECHIË-CYPRUS van „33” in „3” ,

van het punt TSJECHIË-LUXEMBURG van „36” in „4” ,

van het punt TSJECHIË-OOSTENRIJK van „40” in „5” ,

van het punt TSJECHIË-SLOWAKIJE van „44” in „6” ,

van het punt DENEMARKEN-FINLAND van „67” in „7” ,

van het punt DENEMARKEN-ZWEDEN van „68” in „8” ,

van het punt DUITSLAND-GRIEKENLAND van „71” in „9” ,

van het punt DUITSLAND-SPANJE van „72” in „10” ,

van het punt DUITSLAND-FRANKRIJK van „73” in „11” ,

van het punt DUITSLAND-LUXEMBURG van „79” in „12” ,

van het punt DUITSLAND-HONGARIJE van „80” in „13” ,

van het punt DUITSLAND-NEDERLAND van „82” in „14” ,

van het punt DUITSLAND-OOSTENRIJK van „83” in „15” ,

van het punt DUITSLAND-POLEN van „84” in „16” ,

van het punt DUITSLAND-SLOVENIË van „86” in „17” ,

van het punt DUITSLAND-SLOWAKIJE van „87” in „18” ,

van het punt DUITSLAND-VERENIGD KONINKRIJK van „90” in „19” ,

van het punt SPANJE-PORTUGAL van „142” in „20” ,

van het punt IERLAND-VERENIGD KONINKRIJK van „180” in „21” ,

van het punt ITALIË-SLOVENIË van „191” in „22” ,

van het punt LUXEMBURG-SLOWAKIJE van „242” in „23” ,

van het punt HONGARIJE-OOSTENRIJK van „248” in „24” ,

van het punt HONGARIJE-SLOVENIË van „251” in „25” ,

van het punt NEDERLAND-PORTUGAL van „267” in „26” ,

van het punt OOSTENRIJK-POLEN van „273” in „27” ,

van het punt OOSTENRIJK-SLOVENIË van „275” in „28” ,

van het punt OOSTENRIJK-SLOWAKIJE van „276” in „29” ,

van het punt PORTUGAL-VERENIGD KONINKRIJK van „290” in „30” en

van het punt FINLAND-ZWEDEN van „298” in „31” ;

iii)

Onder punt „2. TSJECHIË-DUITSLAND”, wordt „niet van toepassing” vervangen door:

„Artikel 39, lid 1, onder b) en c), van de Overeenkomst over Sociale Zekerheid van 27 juli 2001;

Punt 14 van het Slotprotocol van de Overeenkomst over Sociale Zekerheid van 27 juli 2001.”

iv)

Onder punt3. TSJECHIË-CYPRUS” wordt „geen” vervangen door:

Artikel 32, lid 4, van de Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 19 januari 1999.”

v)

Onder punt4. TSJECHIË-LUXEMBURG” wordt „geen” vervangen door:

„Artikel 52, punt 8, van het Algemeen Verdrag van 17 november 2000.”

vi)

Punt6. TSJECHIË-SLOWAKIJE” wordt vervangen door:

7. TSJECHIË-SLOWAKIJE

De artikelen 12, 20 en 33 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 29 oktober 1992.”

vii)

Onder punt18. DUITSLAND-SLOWAKIJE”, wordt „niet van toepassing” vervangen door:

„Artikel 29, lid 1, punt 2 en 3, van de Overeenkomst van 12 september 2002;

Paragraaf 9 van het slotprotocol van de Overeenkomst van 12 september 2002.”

viii)

Onder punt23. LUXEMBOURG-SLOWAKIJE” wordt „niet van toepassing” vervangen door:

„Artikel 50, lid 5, van het Verdrag over Sociale Zekerheid van 23 mei 2002.”

ix)

Onder punt29. OOSTENRIJK-SLOWAKIJE” wordt „niet van toepassing” vervangen door:

„Artikel 34, lid 3, van de Overeenkomst van 21 december 2001 betreffende de sociale zekerheid.”

b)

Deel B wordt als volgt gewijzigd:

i)

De volgende punten worden geschrapt:

Punten 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

ii)

De volgende nummers worden gewijzigd:

van punt TSJECHIË-CYPRUS van „33” in „1”;

van punt TSJECHIË-OOSTENRIJK van „40” in „2”;

van punt DUITSLAND-HONGARIJE van „80” in '3;

van punt DUITSLAND-SLOVENIË van „86” in „4”;

van punt ITALIË-SLOVENIË van „191” in „5”;

van punt HONGARIJE-OOSTENRIJK van „248” in „6”;

van punt HONGARIJE-SLOVENIË van „251” in „7”;

van punt OOSTENRIJK-POLAND van „273” in „8”;

van punt OOSTENRIJK-SLOVENIË van „275” in „9” en

van punt OOSTENRIJK-SLOWAKIJE van „276” in „10”;

iii)

Onder punt„1. TSJECHIË-CYPRUS”, wordt „geen” vervangen door:

„Artikel 32, lid 4, van het Verdrag inzake sociale zekerheid van 19 januari 1999.”

iv)

Onder punt„10. OOSTENRIJK-SLOWAKIJE” wordt „niet van toepassing” vervangen door:

„Artikel 34, lid 3, van het Akkoord van 21 december 2001 betreffende de sociale zekerheid.”

6.

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a)

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

i)

Onder het punt„B. TSJECHIË” wordt „geen” vervangen door:

„Volledig arbeidsongeschiktheidspensioen voor personen die volledig arbeidsongeschikt zijn geworden vóór het einde van hun achttiende levensjaar en die niet gedurende de vereiste periode verzekerd waren (Deel 42 van de Pensioenverzekeringswet nr. 155/1995 Coll.).”;

ii)

Onder punt „X. ZWEDEN” wordt „geen” vervangen door:

Wetgeving inzake inkomensgerelateerde uitkeringen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (hoofdstuk 8 van Wet 1962: 381 inzake de algemene verzekering, als gewijzigd versie)

b)

Deel C wordt als volgt gewijzigd:

i)

Het punt„B. TSJECHIË” wordt vervangen door:

„B. TSJECHIË

Invaliditeits- (volledig en gedeeltelijk) en nabestaanden- (weduwen-, weduwnaars- en wezen-) pensioenen indien die niet gebaseerd zijn op het ouderdomspensioen waarop de overledene op het moment van overlijden aanspraak kon maken.”

ii)

Onder het punt„E. ESTLAND”, wordt „geen” vervangen door:

„Alle aanvragen voor invaliditeits-, ouderdoms- en overlevingspensioenen waarvoor:

tijdvakken van verzekering zijn vervuld in Estland in de periode tot en met 31 december 1998;

de persoonlijke sociale bijdragen die de aanvrager overeenkomstig de Estlandse wetgeving heeft betaald ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde sociale bijdragen voor het betreffende verzekeringsjaar.”

c)

In Deel D wordt punt 2) g) vervangen door:

„g)

De Slowaakse invaliditeitspensieonen en de daarvan afgeleide nabestaandenpensioenen;”

7.

Bijlage VI, puntQ. NEDERLAND” wordt als volgt gewijzigd:

a)

Punt 4) (b) wordt vervangen door:

„b)

Indien een belanghebbende met toepassing van het bepaalde onder a) aanspraak kan maken op een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt zijn uitkeringsbedrag berekend volgens artikel 46, lid 2, van de verordening:

i)

overeenkomstig de bepalingen van en op de voorwaarden gesteld in de WAO, indien belanghebbende, voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid, laatstelijk werkzaamheden heeft verricht als werknemer in de zin van artikel 1, onder a), van de verordening;

ii)

overeenkomstig de bepalingen van en op de voorwaarden gesteld in de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), indien belanghebbende, voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid, laatstelijk werkzaamheden heeft verricht in een andere hoedanigheid dan die van werknemer in de zin van artikel 1, onder a), van de verordening.”

b)

Punt 7 wordt vervangen door:

„7.

Voor de toepassing van titel II van de verordening wordt de persoon die als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt aangemerkt en op grond daarvan verzekerd is voor de volksverzekeringen, geacht werkzaamheden in loondienst te verrichten.”

P6_TA(2005)0425

Europese aal

Resolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling van een communautair actieplan voor het herstel van Europese aal (2005/2032(INI))

Het Europees Parlement,

gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „Ontwikkeling van een communautair actieplan voor het beheer van Europese aal” (COM(2003)0573),

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0284/2005),

1.

roept de Commissie op zo snel mogelijk de lidstaten te verzoeken nationale beheersplannen op te stellen die de volgende elementen dienen te bevatten:

a)

technische maatregelen te treffen bij hindernissen in waterwegen teneinde de trek — dat wil zeggen de stroomopwaartse kolonisatie en stroomafwaartse beweging naar zee — van de aal te optimaliseren;

b)

de verzameling van gegevens over, de bewaking van en, indien nodig en voor zover dit historisch en wetenschappelijk gerechtvaardigd is, beperkingen van de visserij-inspanningen door zowel de beroepsals de sportvisserij door tijdelijke vangstverboden en / of beperking van de vangstcapaciteit, waarbij de nationale verschillen in de wijze van visserij moeten worden gerespecteerd en met geloofwaardige vormen van zelfregulering rekening wordt gehouden;

c)

vergroting van de uitzet van glasaal en vetgemeste gekweekte aal binnen de onder de beheersplannen vallende Europese binnenwateren;

d)

ervoor zorgen dat de kweek van aal niet zo extensief is dat de levensvatbaarheid van de wilde-aalvisserij wordt verstoord, hetzij door de onttrekking van glasaal die nodig is om de visstand op natuurlijke wijze aan te vullen, hetzij doordat te weinig volwassen zilveraal kan ontsnappen om op natuurlijke wijze kuit te schieten;

e)

beheersmaatregelen voor de aalscholverpopulatie om de mortaliteit bij aal te verminderen;

2.

roept de Commissie op nader onderzoek te laten verrichten naar de rol van klimaatveranderingen in relatie tot de teruggang van de aalstand;

3.

roept de Commissie op nader onderzoek te doen naar de eventuele belemmeringen in de oceanen voor de natuurlijke aaltrek naar de Saragossazee;

4.

vestigt de aandacht op de wetenschappelijke verslagen van de International Council for the Exploration of the Sea over dit onderwerp;

5.

roept de Commissie op onderzoek te doen naar de gezondheid van de aal en de belemmeringen die externe effecten als PCB's en visziekten kunnen hebben op een succesvolle migratie en paai;

6.

roept de Commissie op onderzoek te doen naar de biogeografische verspreiding van deze aalsoort;

7.

roept de Commissie op onderzoek te doen naar vervuiling als factor bij de beoordeling van mogelijke oorzaken van de mortaliteit van aal in zoet water;

8.

roept de Commissie op onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de ondersteuning van het veranderingsproces, ondermeer door toegang tot het Europese Visserijfonds;

9.

roept de Commissie op het vangst- en exportbeleid voor aal zodanig aan te passen dat er voldoende glasaal beschikbaar komt voor de natuurlijke trek en voldoende glasaal voor een redelijke prijs beschikbaar komt voor de uitzetting in de natuurlijke aalhabitat in overeenstemming met een duurzaam visserijbeheer in Europa;

10.

roept de Commissie op maatregelen voor te stellen om de visserij en de marketing te beheren en de te koop aangeboden hoeveelheden glasaal te bewaken door een systeem van vangstdocumentatie, teneinde de illegale visserij efficiënter te bestrijden, aangezien deze voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk is voor de vermindering in de visstand van jonge en volwassen aal;

11.

roept de Commissie op voorstellen te doen om de sociaal-economische gevolgen van een beperking van de glasaalvangsten en -export op te vangen;

12.

roept de Commissie op zo snel mogelijk een aparte budgetlijn op te nemen in de visserijbegroting voor de cofinanciering van de herstructurering van de binnenvisserij in Europa en om de gevolgen van een ander beleid in de glasaalsector te kunnen opvangen;

13.

roept de Commissie op na de tenuitvoerlegging van het actieplan jaarlijks het Europees Parlement en de Raad te informeren over de voortgang en de bereikte resultaten per lidstaat;

14.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

P6_TA(2005)0426

Mogelijke inbreuk op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat

Resolutie van het Europees Parlement over een mogelijke inbreuk op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen door een lidstaat (2005/2187(INI))

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 10 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1965, alsmede op artikel 6, lid 2 van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen van 20 september 1976,

gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 1964 en 10 juli 1986 (1),

gezien de door Jean-Charles Marchiani ingediende verzoeken om verdediging van zijn immuniteit ten overstaan van de Franse rechterlijke instanties,

onder verwijzing naar zijn besluit van 5 juli 2005 (2), waarin het besloten heeft de immuniteit van Jean-Charles Marchiani te verdedigen,

gelet op artikel 121, lid 2 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0316/2005),

A.

overwegende dat het Franse Hof van Cassatie in zijn arrest nr. 1784 van 16 maart 2005 op grond van de overweging dat geen enkele wets- of verdragsbepaling, noch enig constitutioneel beginsel, tot de conclusie leidt dat artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering van toepassing is op leden van het Europees Parlement, heeft nagelaten artikel 10 van bovengenoemd Protocol toe te passen, waardoor een lid van het Europees Parlement met de Franse nationaliteit de bescherming onthouden bleef van artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering die nationale parlementsleden wel genieten,

B.

overwegende dat het Europees Parlement in zijn reeds aangehaalde besluit van 5 juli 2005 verzocht heeft om vernietiging of herroeping van bovenvermeld arrest van 16 maart 2005, en in ieder geval om stopzetting van alle eventuele feitelijke en juridische gevolgen daarvan,

C.

overwegende dat de minister van Justitie van de Franse Republiek als reactie op mededelingen van het Europees Parlement waarin werd gewezen op de reeds aangehaalde besluit van 5 juli 2005 verklaard heeft dat het arrest van het Hof van Cassatie kracht van gewijsde heeft, en dat dan ook geen enkel rechtsmiddel meer bestaat om het te doen vernietigen of herroepen, zoals in de resolutie wordt gevraagd,

D.

overwegende dat het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen deel uitmaakt van het primaire Gemeenschapsrecht,

E.

overwegende dat de weigering van de bevoegde Franse rechtbank artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering toe te passen op een lid van het Europees Parlement met de Franse nationaliteit een niet-nakoming van het primaire Gemeenschapsrecht vormt,

F.

overwegende dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie resulteert dat lidstaten verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een besluit van een nationale rechterlijke instantie (3),

G.

overwegende dat het de taak is van de Commissie, als hoedster de Verdragen, de procedure waarin in artikel 226 van het EG-Verdrag is voorzien, in te leiden,

1.

besluit de Commissie te verzoeken de procedure waarin in artikel 226 van het EG-Verdrag is voorzien tegen de Franse Republiek in te leiden wegens niet-nakoming van het primaire Gemeenschapsrecht;

2.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie onverwijld te doen toekomen aan de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de Franse Republiek.


(1)  Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurisprudentie 1964, blz. 383, en zaak 149/85, Wybot/Faure e.a., Jurisprudentie 1986, blz. 2391.

(2)  Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0269.

(3)  Zaak C-224/01 Köbler, Jurisprudentie 2003, blz. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Sociale dimensie van de globalisering

Resolutie van het Europees Parlement over de sociale dimensie van de globalisering (2005/2061(INI))

Het Europees Parlement,

gezien de mededeling van de Commissie onder de titel „De sociale dimensie van de globalisering — hoe de EU ertoe bijdraagt dat iedereen er voordeel van heeft” (COM(2004)0383),

gezien het op 24 februari 2004 verschenen rapport van de Wereldcommissie voor de Sociale Dimensie van de Globalisering (WCSDG) onder de titel „A fair globalisation: creating opportunities for all”,

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0308/2005),

A.

overwegende dat, hoewel de globalisering veel positieve aspecten heeft en de wereldmarkteconomie dankzij de wetenschappelijke vooruitgang haar grote productiecapaciteit heeft bewezen, het globaliseringsproces zowel in als tussen landen grote economische en sociale onevenwichten creëert, hetgeen gezien de hoge werkloosheid en armoede waarmee talrijke maatschappelijke groepen in de hele wereld te kampen hebben, een groot sociaal probleem is,

B.

overwegende dat de globalisering de kloof tussen arm en rijk vergroot; tevens overwegende dat de noodzaak bestaat om in alle lagen van de maatschappij en in alle leeftijdsgroepen zwaar in mensen te investeren, zodat de negatieve effecten kunnen worden tegengegaan,

C.

overwegende dat de economie steeds meer wordt gemondialiseerd en gepolitiseerd, terwijl de regelgevende instellingen in ruime mate nationaal of regionaal blijven, en overwegende dat geen enkele bestaande instelling een democratische mogelijkheid tot toezicht op de wereldmarkten biedt of de fundamentele ongelijkheden tussen landen aanpakt,

1.

is verheugd over de mededeling van de Commissie, die de mogelijkheid biedt om met het oog op de beleidsvorming van de EU een debat te lanceren over het rapport van de WCSDG, maar verwacht tegelijkertijd dat de Commissie met concretere voorstellen zal komen voor het interne en externe beleid van de EU op dit gebied;

2.

is het eens met de WCSDG, die stelt dat globalisering een proces met een sterke sociale dimensie moet zijn op basis van universeel gedeelde waarden, eerbiediging van de mensenrechten en individuele waardigheid, dat eerlijk, inclusief en democratisch wordt geregeld, voor alle landen en mensen kansen en merkbare voordelen biedt en aan de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG's) is gekoppeld;

3.

is van oordeel dat de EU een aanzienlijke bijdrage aan dit proces kan leveren, zowel via haar intern als extern beleid, via haar sociale model en haar ontwikkeling op internationaal niveau en via internationale samenwerking op basis van wederzijds respect, een constructieve dialoog en erkenning van onze gezamenlijke toekomst;

4.

neemt nota van de in het rapport van de WCSDG opgenomen verwijzing naar de ongelijke verdeling van de voor- en nadelen van de globalisering tussen alle landen van de wereld onderling en in deze landen zelf, en merkt op dat alleen in Azië deze situatie sinds de jaren negentig is verbeterd;

5.

is van mening dat de globalisering niet alleen betekent dat de EU buiten Europa een grotere afzetmarkt heeft, maar ook dat met name derdewereldlanden de kans krijgen om ten bate van hun eigen groei-, werkgelegenheids- en sociale insluitingspeil een grotere afzet in de EU te verwezenlijken; erkent dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden herzien teneinde dit aspect van de globalisering gestalte te geven en teneinde de campagne „Make Poverty History” haar vruchten te laten afwerpen;

6.

verzoekt de Raad en de Commissie ervoor te zorgen dat het handels-, het landbouw- en het buitenlands beleid van de EU op het ontwikkelingsbeleid (artikel 178 van het Verdrag) en op de MDG's zijn afgestemd;

7.

is van mening dat de Europese Unie concrete maatregelen moet treffen voor de armoedebestrijding door een coherenter beleid te voeren op het vlak van landbouw en handel, in combinatie met schuldkwijtschelding en hulp;

8.

benadrukt dat er een sterk onderling verband bestaat tussen armoede en milieuschade: milieuproblemen, zoals een teruglopende biodiversiteit of klimaatveranderingen, treffen vaak de armste bevolkingsgroepen en verergeren de armoede; vervolgens leidt deze armoede tot nog meer milieuschade omdat er geen alternatief is voor de roofbouw op de natuurlijke rijkdommen; de sociale dimensie van de globalisering moet dan ook samen met de milieudimensie worden bekeken;

9.

is verheugd over het tussentijds verslag over de herziening van de Lissabon-strategie en benadrukt dat de herziene Lissabon-strategie een nuttig instrument kan zijn om veel uitdagingen van de globalisering het hoofd te bieden; herhaalt zijn steun voor de Lissabon-strategie waarin de onderlinge afhankelijkheid van de economische, sociale en milieudimensies wordt benadrukt; beschouwt het scheppen van meer en betere banen als een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van een sociaal rechtvaardige wereld; wijst erop dat sommige aspecten van goede praktijken in de lidstaten als model kunnen dienen voor andere delen in de wereld; wijst er evenwel op dat dit enkel kan wanneer de lidstaten erin slagen de nodige structurele hervormingen door te voeren door wederzijds hun economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en het sociaal beleid te versterken en aan te passen; benadrukt dat er nood is aan efficiënt bestuur om deze hervormingen te bereiken en verzoekt de lidstaten en hun regeringen met klem hun verantwoordelijkheid op te nemen om van de herziene Lissabon-strategie een succes te maken; benadrukt voorts de noodzaak tot samenwerking tussen de lidstaten teneinde de investeringen in personele middelen, onderzoek en innovatie naar een hoger plan te brengen; is van mening dat de doelstellingen van de Lissabon-strategie een minimum vormen waartoe de lidstaten zich in ieder geval moeten verplichten;

10.

verwelkomt dat de Commissie onderkent dat het concurrentievermogen in de EU alleen op peil kan blijven als er grootschalig in menselijk kapitaal wordt geïnvesteerd, waarbij alle leeftijden aan bod komen, zodat het sociaal welzijn van iedereen verzekerd is; verwacht derhalve concrete maatregelen en voorstellen voor de verwezenlijking van dergelijke investeringen en roept de EU op zich primair te richten op een betere ontwikkeling van kwalificaties op alle niveaus, maar met name voor ongeschoolden, zodat de beroepsbevolking de uit de globalisering voortvloeiende kansen kan benutten en zodat bedrijven die een actief scholingsbeleid voor hun werknemers voeren, kunnen worden ondersteund;

11.

verzoekt de Raad en de Commissie te werken aan de totstandkoming van een sociale beleidsagenda met de navolgende doelstellingen:

de ontwikkeling van een op integratie en samenhang gerichte samenleving, waarvoor maatregelen nodig zijn ter bevordering van stabiele werkgelegenheid en inachtneming van de rechten van werknemers;

de bevordering van een samenleving die gebaseerd is op gendergelijkheid en de bestrijding van alle vormen van discriminatie;

een sociaal beleid in het kader waarvan rekening wordt gehouden met alle groepen;

participerende democratie als onderdeel van het gehele scala van beleidsmaatregelen op het gebied van sociaal en werkgelegenheidsbeleid;

12.

benadrukt dat doeltreffende arbeidsmarktregels en socialezekerheidsstelsels niet door de regering alleen kunnen worden gerealiseerd; daarbij moeten de sociale partners worden betrokken, die immers de mogelijkheid hebben aan het besluitvormingsproces op nationaal en Europees niveau deel te nemen; is van mening dat de mogelijkheden en het vermogen van werkgevers- en werknemersorganisaties om een constructieve sociale dialoog aan te gaan, verder moeten worden uitgebouwd, omdat dit van essentieel belang is om de mogelijk negatieve sociale gevolgen van herstructureringen zoveel mogelijk in te perken en aan te pakken, en dit tevens een voorwaarde is, wil de EU op de negatieve gevolgen en positieve kansen van de globalisering kunnen anticiperen;

13.

benadrukt het belang van eerbiediging en naleving van de Universele Verklaring van de rechten van de mens (UVRM); wijst op de onderlinge afhankelijkheid en ondeelbaarheid van alle mensenrechten, waaronder de economische, sociale en milieurechten betreffende de economie, het sociale leven en het milieu, en op het belang van de fundamentele arbeidsnormen (CLS) van de IAO betreffende de bestrijding van discriminatie op het werk en van dwangarbeid, de vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandeling en de afschaffing van kinderarbeid; wijst erop dat op dit moment niet voldoende de hand wordt gehouden aan de beginselen van de UVRM en de CLS;

14.

wijst op het standpunt van de WCSDG dat met betrekking tot de CLS de realiteit vaak niet overeenstemt met beslissingen en politieke praktijken; verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten alles in het werk te stellen om de CLS zowel in hun intern als extern beleid te bevorderen en ervoor te zorgen dat geen enkel aspect van dit intern of extern beleid de toepassing van deze normen belemmert; wijst op de kans voor de EU om de CLS te bevorderen via bilaterale en regionale overeenkomsten, ontwikkelingssamenwerking en externe samenwerking, een handelsbeleid dat markttoegang voor ontwikkelingslanden mogelijk maakt, bevordering van privé-initiatieven voor sociale ontwikkeling en bevordering van goed bestuur op wereldvlak;

15.

vraagt dat voor sociale rechten en dialoog, eerbiediging van de mensenrechten, de heerschappij van het recht, de bescherming van de rechten van het kind en vooral van het recht op onderwijs meer plaats wordt ingeruimd in de verschillende externe programma's van de EU opdat er in de ontwikkelingslanden voorrang zou worden gegeven aan democratisering en de invoering van de rechtsstaat, omdat beide noodzakelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling;

16.

verzoekt de Commissie met klem er via bilaterale overeenkomsten voor te zorgen dat ten minste de CLS worden nageleefd, zodat menselijke arbeidsomstandigheden worden gegarandeerd en misbruik van vrouwen en kinderen in de betrokken landen worden voorkomen;

17.

is verheugd over het voorstel van de Commissie dat bilaterale betrekkingen positieve stimuli kunnen bevatten voor producten die aan bepaalde sociale normen voldoen; is verheugd over het voorstel van de Commissie voor „gezamenlijke bilaterale waarnemingscentra” voor de behandeling van en het toezicht op de sociale dimensie van de globalisering in bilaterale overeenkomsten; meent ook dat de Unie haar bilaterale betrekkingen moet gebruiken om de aanbevelingen van de WCSDG te promoten, zodat banen die naar offshoregebieden of buiten de EU worden overgeheveld, niet terechtkomen bij sweatshops in de derde wereld, maar er integendeel kwalitatief hoogstaande banen worden gecreëerd waardoor mede de levensomstandigheden van arbeiders en hun families in de betrokken landen verbeteren;

18.

verzoekt de Commissie in deze context al haar bestaande bilaterale overeenkomsten te herzien, met name alle economische en visserijpartnerschapsovereenkomsten, teneinde ervoor te zorgen dat deze volledig stroken met de MDG's en het beginsel van duurzame ontwikkeling;

19.

is verheugd over het voorstel van de Commissie, dat de Commissie, de Raad en de lidstaten de IAO de status van waarnemer proberen te geven in de WTO om de kwaliteit van de interinstitutionele dialoog te verbeteren; wijst erop dat het Parlement in zijn resolutie van 4 juli 2002 over arbeid, sociale governance en globalisering (1), de instellingen en de lidstaten reeds heeft opgeroepen dit te proberen te bereiken en verzoekt hen nu vorderingen te maken op dit gebied; verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten voorts ernaar te streven dat de IAO-normen voor alle WTO-leden bindend worden;

20.

is van oordeel dat behoorlijk werk overeenkomstig de agenda inzake behoorlijk werk van de IAO een prioritaire kwestie moet zijn op nationaal, EU- en wereldvlak; en benadrukt dat de garantie van behoorlijk werk -met inbegrip van arbeidsrechten, sociale bescherming en gelijkheid tussen mannen en vrouwenonontbeerlijk is om armoede werkelijk uit te bannen; onderstreept evenwel dat dit doel niet is opgenomen in het buitenlands beleid van de EU, noch in het financieel, monetair en internationaal handelsbeleid van de Unie;

21.

merkt op dat de EU conform het onderhandelingsmandaat voor de in 1999 te Seattle gehouden WTO-ministersconferentie een ministersconferentie over handel, werkgelegenheid en fundamentele arbeidsnormen had moeten organiseren; merkt op dat de Europese Unie indertijd heeft toegezegd deze conferentie uiterlijk in 2001 te houden; verzoekt de Commissie dit vóór juni 2006 alsnog te doen; als voorbereiding op deze conferentie moet over de relatie tussen handel, werkgelegenheid en minimale arbeidsnormen een dialoog worden gestart, in hoofdzaak met de ontwikkelingslidstaten van de WTO;

22.

meent dat de EU als wereldspeler het voortouw moet nemen bij het uitdragen van de agenda „Behoorlijk werk voor allen en een behoorlijk pensioen voor allen”; benadrukt dat een zeker minimum aan normen inzake arbeidsrechten en sociale bescherming moet worden vastgesteld en aangehouden als sociaaleconomisch uitgangspunt waarmee alle landen ter wereld op de lange termijn duurzame welvaart kunnen bereiken, en onderstreept dat werk, werkgelegenheid en „behoorlijk werk” idealiter zo spoedig mogelijk als de centrale punten van een negende MDG zouden moeten worden goedgekeurd;

23.

is het eens met de WCSDG dat de MDG's een eerste stap zijn om een sociaal-economische basis voor de wereldeconomie te leggen, en met de Commissie dat de coherentie van het EU-beleid op dit gebied moet worden vergroot; verwacht dat de Commissie concrete voorstellen zal doen over hoe dit moet worden verwezenlijkt; onderstreept dat het weinig nut heeft het sociale acquis van de EU te verlagen teneinde het internationale concurrentievermogen te behouden, maar dat het beter zou zijn de productiviteit en het onderwijs te verbeteren zodat in de EU een hoger inkomensniveau behouden blijft;

24.

wijst erop dat regionaal niveau het geschikte niveau is om sociale modellen te verbeteren en de uitdagingen van de globalisering aan te pakken; wijst erop dat de solidariteit die bestaat tussen de lidstaten van de EU en de nauwere betrekkingen tussen de EU en de aangrenzende landen in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid als voorbeeld kunnen dienen voor andere delen in de wereld; gelooft dat de partnerschappen van de EU een sociale pijler (voor onder meer arbeidsnormen) moeten omvatten;

25.

verwacht dat de Commissie EU-middelen zal aanwenden om negatieve resultaten te neutraliseren, alsmede om de kwetsbaardere regio's en industriële sectoren en de zwakkere groepen van de arbeidsbevolking nieuwe perspectieven te bieden; verwacht dat de Commissie adequate maatregelen zal nemen om te voorkomen dat bedrijven hun activiteiten alleen naar elders verplaatsen om structuur- of andere fondsen te krijgen en eist dat er stelselmatig op wordt toegezien, dat langetermijndoelstellingen bij de verdeling van dergelijke fondsen worden gehaald;

26.

onderstreept dat het huidige economisch model sterk gekoppeld is aan de olievoorraden en dat deze afhankelijkheid nefaste effecten kan hebben, niet alleen voor de prijsontwikkeling, als gevolg van tekorten aan energiegrondstoffen, maar vooral voor de conflicten en de politieke onstabiliteit in de producerende landen op het zuidelijk halfrond, die zeer ernstige sociale gevolgen hebben;

27.

onderstreept het belang van eerlijke handel bij het streven naar uitbanning van de armoede in landelijke gebieden en dringt er bij de Commissie op aan haar belofte om de eerlijkehandelsproducenten en hun distributeurs in de EU-landen meer technische en financiële steun te bieden, concrete invulling te geven;

28.

benadrukt dat de ontwikkelings- en minst ontwikkelde landen voortdurend onder de speciale aandacht van de WTO moeten staan zodat steeds rekening wordt gehouden met hun relatief zwakke positie in het internationale handelssysteem;

29.

benadrukt dat de sociale dimensie van de globalisering om een herziening van het WTO-stelsel vraagt; benadrukt voorts dat WTO-overeenkomsten in het licht van hun economische, sociale en ecologische impact moeten worden geëvalueerd en dat de criteria van „noodzakelijkheid” in de overeenkomsten betreffende technische handelsbelemmeringen en in andere overeenkomsten moeten worden vervangen door criteria van „duurzaamheid”;

30.

benadrukt dat een zinvolle vorm van democratisch toezicht op de WTO moet worden gevonden, dat wil zeggen dat gekozen vertegenwoordigers en parlementen een daadwerkelijke wetgevende controle kunnen uitoefenen;

31.

benadrukt het belang van de beleidssamenhang en is het met de Commissie eens dat de EU ernaar moet streven consistenter op te treden in de Verenigde Naties, de IAO, Bretton Woods en andere internatíonale instellingen; vraagt de Commissie ook om ernaar te streven dat andere IAO-lidstaten komen tot de nodige beleidssamenhang bij andere internationale organisaties, met name de WTO; is van mening dat de universeel erkende minimale arbeidsnormen voor deze organisaties prioritair moeten worden; is van oordeel dat de invloed van de EU om een ontwikkelingsmodel te bevorderen dat de sociale dimensie, in het bijzonder de CLS, volledig integreert, zal vergroten door een uniforme aanwezigheid in de multilateraal bestuurde instellingen;

32.

beklemtoont dat om sociale vooruitgang in de derde wereld te ondersteunen, een sterkere VN onontbeerlijk is; moedigt de lidstaten daarom aan de huidige voorbereidingen voor hervorming van de VN te ondersteunen; benadrukt dat er een vernieuwde en versterkte Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) — idealiter geherstructureerd tot een Raad voor menselijke ontwikkeling, met de bevoegdheid om de werkzaamheden van het IMF, de Wereldbank, de WTO en de ILO enerzijds en van het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het VN-milieuprogramma (UNEP) anderzijds te coördineren — de beleidssamenhang moet verzekeren die nodig is om de MDG's te halen en, meer in het algemeen, de globalisering als hefboom te laten werken voor sociale vooruitgang;

33.

is het eens met de WCSDG dat het parlementair toezicht op het multilateraal stelsel geleidelijk moet worden uitgebreid; is verheugd over het voorstel tot oprichting van een parlementaire groep voor coherentie en consistentie tussen het economisch, sociaal en ecologisch beleid op wereldvlak, die geïntegreerd toezicht van de belangrijkste internationale organisaties moet ontwikkelen; beschouwt dit als een kans voor het Europees Parlement om betrokken te worden bij de parlementaire groep en bij te dragen aan het maximaliseren van de voordelen van de globalisering voor alle sociale groepen;

34.

is het met de Commissie eens dat de particuliere sector en particuliere initiatieven, de oprichting en mobilisatie van belangengroepen en globale maatregelen van de diverse sociale instellingen (bijvoorbeeld NGO's) een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van goed sociaal bestuur; is verheugd over de steun van de Commissie aan de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, die bakens uitzetten voor verantwoord ondernemen; steunt het voorstel van de Commissie om de richtsnoeren uitgebreider toe te passen door er in bilaterale overeenkomsten naar te verwijzen; is het eens met de Commissie dat de richtsnoeren strikter en consistenter moeten worden toegepast; verzoekt de Commissie te blijven sensibiliseren voor goede praktijken en voor bestaande instrumenten zoals de OESO-richtsnoeren;

35.

is van mening dat kleine en middelgrote ondernemingen niet van actieve deelname aan de geglobaliseerde economie mogen worden uitgesloten en spoort de Commissie dan ook aan om maatregelen ter bevordering van de netwerkactiviteiten van dergelijke ondernemingen te treffen; verzoekt daarnaast om de nodige wijzigingen van de statuten van Europese bedrijven en coöperaties zodat dit type ondernemingen ten volle aan de geglobaliseerde economie kan deelnemen;

36.

wijst erop dat de WCSDG aanbeveelt dat de IAO een wereldmultistakeholderforum over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bijeenroept; wijst erop dat de WCSDG erkent dat er scepsis bestaat over de reële impact van MVO-regelingen; suggereert dat de Commissie verdere sensibiliseringsacties onderneemt om MVO in het bedrijfsleven te bevorderen;

37.

meent dat de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van multinationals duidelijk moet worden vastgelegd, en dat de inspanningen van de EU op dat vlak moeten worden versterkt; is de mening toegedaan dat de concrete follow-up van het werk van het Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (CSR) (over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven) al te lang op zich heeft laten wachten en verzoekt de Commissie haar mededeling te publiceren;

38.

steunt de inspanningen van de Commissie om multinationals op hun sociale verantwoordelijkheid te wijzen, die tot nu toe een beperkt effect hebben gehad;

39.

verzoekt de Commissie om op basis van criteria als naleving van mensenrechten en vakbondsrechten, werkomgeving, opleiding en ontwikkeling van werknemers, gelijke behandeling en sociaal en ethisch respect voor werknemers en omwonenden van bedrijven een voorstel over sociale etikettering op te stellen;

40.

merkt op dat het nationale migratiebeleid steeds meer op de behoeften van de binnenlandse arbeidsmarkt wordt afgestemd; dringt erop aan dat migratiebeleid op het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden is gestoeld;

41.

wijst op de noodzaak om een migratiebeleid te formuleren dat gebaseerd is op dat Verdrag, zodat enerzijds aan de behoeften van de arbeidsmarkt wordt tegemoetgekomen, terwijl anderzijds de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden afdoende worden beschermd;

42.

merkt op dat migratie bij het debat over de globalisering een belangrijk, maar tevens gevoelig punt is dat pas adequaat kan worden aangepakt als alle lidstaten het eens zijn geworden over een gemeenschappelijke erkennings- en integratieprocedure;

43.

wijst op de noodzaak ervoor te zorgen dat de mensen beter worden voorgelicht over zowel de voordelen als de uitdagingen van de globalisering en benadrukt het belang van het onderwijs en de media terzake;

44.

dringt er bij de Raad en de Commissie op aan om ter bevordering van al deze processen de nodige middelen en investeringen aan te wenden;

45.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de toetredings- en kandidaatlanden.


(1)  PB C 271 E van 12.11.2003, blz. 598.


Woensdag, 16 november 2005

18.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 280/71


NOTULEN

(2006/C 280 E/03)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Gérard ONESTA

Ondervoorzitter

1.   Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser over een incident waarvan Ana Maria Gomes en zijzelf gisteren de dupe zijn geworden in het kader van de anti-abortusexpositie (De Voorzitter deelt mede het Bureau hiervan op de hoogte te zullen stellen).

2.   Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2005 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 (Storm in Noord-Europa) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Begrotingscommissie

Rapporteur: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Situatie in Irak na het referendum over de grondwet (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Irak na het referendum over de grondwet

Lord Bach (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Giorgos Dimitrakopoulos, namens de PPE-DE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALEFractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de komst van Margaret Beckett (fungerend voorzitter van de Raad), wordt de vergadering om 10.00 uur onderbroken en om 10.10 uur hervat.)

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Ondervoorzitter

4.   Klimaatverandering — Zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: In het licht van de schade veroorzaakt door de recente orkanen en de resultaten van de topconferenties tussen de Europese Unie, China en India

Verslag over de zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering [2005/2049(INI)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Anders Wijkman leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Paul Verges (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-DE-Fractie, Gyula Hegyi, namens de PSE-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, en Liam Aylward, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Margaret Beckett en Stavros Dimas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 16.11.2005.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS

Ondervoorzitter

5.   Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.

Het woord wordt gevoerd door:

Hannes Swoboda over de organisatie van de werkzaamheden.

Philip Bushill-Matthews over het verloop van het vragenuur;

Edith Mastenbroek over de vrijheid van informatie in Tunesië en de door de VN van 16 t/m 18.11.2005 in Tunis georganiseerde Wereldtop over de informatiemaatschappij.

5.1.   Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en het mededelen van veiligheidsinformatie door de lidstaten [COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0428)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije [COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0429)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0429)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Herbert Bösch over de stemming over amendement 12;

Rebecca Harms (rapporteur) wenste dat haar naam van het verslag geschrapt werd en adviseerde de leden tegen het verslag te stemmen.

5.3.   Noordelijke dimensie (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 en B6-0590/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0584/2005

(ter vervanging van B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 en B6-0590/2005):

ingediend door de volgende leden:

Alexander Stubb, namens de PPE-DE-Fractie,

Riitta Myller, namens de PSE-Fractie,

Diana Wallis en Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie,

Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas en Rolandas Pavilionis, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2005)0430)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Henrik Lax diende een mondeling amendement in op overweging H dat in aanmerking werd genomen.

5.4.   Digitale omschakeling (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0583/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Ontmanteling van kerncentrales (stemming)

Verslag over het gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales [2005/2027(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (stemming)

Verslag over de zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering [2005/2049(INI)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0433)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Anders Wijkman (rapporteur) stelde een mondeling amendement voor op paragraaf 24 dat in aanmerking werd genomen;

Bernd Posselt wees op verschillen tussen de Duitse en Engelse versie van paragraaf 41.

6.   Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi en Andreas Mölzer

Verslag Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber en Luca Romagnoli

7.   Rectificaties stemgedrag

De rectificaties stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage 2 „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.45 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

8.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Jan Marinus Wiersma heeft de presentielijst weliswaar ondertekend, maar zijn naam staat er niet op.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

*

* *

Bernd Posselt voert het woord over de in de gebouwen van het Parlement gehouden exposities.

9.   Samenstelling fracties

Giovanni Procacci heeft zich aangesloten bij de ALDE-Fractie.

10.   Informele bijeenkomst Europese Raad (debat)

Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie: Informele bijeenkomst Europese Raad

Jack Straw (fungerend voorzitter van de Raad) brengt verslag uit over de Europese Raad.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Karin Riis-Jørgensen, namens de ALDE-Fractie, Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEMFractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, James Hugh Allister, niet-ingeschrevene, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw en Lapo Pistelli.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, laatstgenoemde over de verdeling van de spreektijd, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.

11.   Recente uitspraken van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente uitspraken van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEMFractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, en Douglas Alexander.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon en Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, over Iran (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de recente uitlatingen van de president van Iran (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de recente uitlatingen van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler en Elmar Brok, namens de PPE-DE-Fractie, over de recente uitspraken van Mahmoud Ahmadinejad, President van Iran (B6-0612/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.9 van de notulen van 17.11.2005.

12.   Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0339/2005).

Vraag 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Het voorspellen van toekomstige herstructureringen.

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 2 (Manuel Medina Ortega): Belastingheffing op vliegreizen.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat en Philip Bradbourn.

Vraag 3 (Sarah Ludford): Verdrag van de Raad van Europa tegen mensenhandel.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Sarah Ludford en Elizabeth Lynne.

Vraag 4 (John Purvis): Accijnsen op tabak en alcohol.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van John Purvis en David Martin.

Vraag 5 (Elspeth Attwooll): Bruiden zonder grenzen.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Elspeth Attwooll en Sarah Ludford.

Vraag 6 (Frank Vanhecke): Censuur op het internet in China.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Frank Vanhecke.

Vraag 7 (Richard James Ashworth): Jaarverslag van de Rekenkamer.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Philip Bushill-Matthews (ter vervanging van de auteur), David Martin en Christopher Beazley.

Vraag 8 (Richard Corbett): Comitologie.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Richard Corbett.

Vraag 9 (Sajjad Karim): Inconsistentie in de opstellingen van ministers ten aanzien van het evenwicht tussen veiligheid en mensenrechten.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sajjad Karim.

Vraag 10 (Hélène Goudin): Defensiebegrotingen van de EU-landen.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag.

Vraag 11 (Dimitrios Papadimoulis): Akkoord over de financiële vooruitzichten 2007-2013.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis en Esko Seppänen.

Vraag 12 (Nils Lundgren): Rechtszekerheid binnen de EU.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag.

Vraag 13 (Chris Davies): Transparantie en openheid.

Vraag 14 (Timothy Kirkhope): Transparantie Raad

Douglas Alexander beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett en Timothy Kirkhope.

Vraag 15 (Jonas Sjöstedt): De visserijovereenkomst met Marokko en de steun van het VN-proces door de Raad.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jonas Sjöstedt en Bernd Posselt.

De vragen 16 t/m 36 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

13.   Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de schendingen van de mensenrechten in Tunesië naar aanleiding van de VN-wereldtop over de informatiemaatschappij.

(De vergadering wordt om 19.15 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ

Ondervoorzitter

14.   Normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen [COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Karin Scheele leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Horst Schnellhardt, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Claude Martinez, niet-ingeschrevene, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer en Stavros Dimas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 17.11.2005.

15.   Wapenuitvoer — Non-proliferatie van massavernietigingswapens — Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied (debat)

Verslag over het zesde jaarrapport van de Raad uit hoofde van uitvoeringsbepaling nr. 8 van de Gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer [2005/2013(INI)] — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Verslag over de rol van het Europees Parlement bij de non-proliferatie van massavernietigingswapens [2005/2139(INI)] — Commissie buitenlandse zaken.

Rapporteur: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Verslag over het Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied [2005/2030(INI)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda leidt het verslag in (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis leidt het verslag in (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling leidt het verslag in (A6-0288/2005).

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Jas Gawronski, namens de PPE-DEFractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, die zijn betoog besluit met een belediging aan het adres van het Parlement, Marios Matsakis, die verklaart diep beledigd te zijn door de woorden van Gerard Batten en de Voorzitter verzoekt stappen te ondernemen (De Voorzitter antwoordt dat hij de kwestie aan het Bureau zal voorleggen), Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, onder meer over de woorden van Gerard Batten, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, in eerste instantie ook over de woorden van Gerard Batten, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, onder meer over de woorden van Gerard Batten, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (rapporteur), om nadere toelichtingen te geven, en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 17.11.2005.

16.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 364.133/OJJE).

17.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Gérard Onesta

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Waarnemers

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BIJLAGE 1

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (..., ..., ...)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (..., ..., ...)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1.   Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** I

Verslag: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Blok 1 — Compromisamendementen

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE en GUE/NGL

 

+

 

Blok 1 — compromisamendementen — aparte stemming

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE en GUE/NGL

so

 

 

1

+

 

2

+

 

Blok 2 — amendementen van de bevoegde commissie

1-16

18-54

commissie

 

 

stemming: gewijzigd voorstel

 

+

 

stemming: wetgevingsresolutie

HS

+

577, 16, 31

Amendement 17 betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel 151, lid 1, onder d) van het Reglement)

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE:

am 83

1ste deel: § 1

2de deel: leden 2 en 3

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

2.   Kerncentrale van Bohunice VI in Slowakije *

Verslag: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Amendementen van de commissie ten principale — stemming en bloc

4

6

9

15

commissie

 

+

 

Amendementen van de commissie ten principale — aparte stemming

2

commissie

as

+

 

3

commissie

as

+

 

5

commissie

HS

+

441, 184, 22

7

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

8

commissie

as

+

 

10

commissie

so

 

 

1

+

 

2

+

 

11

commissie

as

+

 

13

commissie

as

+

 

14

commissie

as

+

 

Artikel 3, § 1

18

PPE-DE

 

Ing.

 

12

commissie

HS

+

436, 190, 25

na overweging 3

17

PPE-DE

 

Ing.

 

1

commissie

 

+

 

na overweging 5

16

PSE

 

+

 

stemming: gewijzigd voorstel

ES

+

377, 222, 59

stemming: wetgevingsresolutie

 

+

 

Verzoeken om aparte stemming

ALDE: am 5, 12

Verts/ALE: am 2, 3, 8, 11, 13 en 14

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE: am 5 en 12

Verzoeken om stemming in onderdelen

Verts/ALE

am 7

1ste deel:„De begrotingskredieten van de Gemeenschap voor de ontmanteling mogen niet leiden tot een concurrentieverstoring voor energiebedrijven op de energiemarkt in de Europese Unie.”

2de deel:„Deze kredieten ... electriciteitsvoorziening”.

am 10

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden 'voor de opbouw van nieuwe productiecapaciteit en.

2de deel: deze woorden

Diversen

De PPE-DE-Fractie heeft haar amendementen 17 en 18 ingetrokken.

3.   Noordelijke dimensie

Ontwerpresoluties: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 en 0590/2005

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL en UEN)

na § 7

1

UEN

 

+

 

overw H

§

oorspronkelijke tekst

 

+

mondeling gewijzigd

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

634, 17, 18

Ontwerpresoluties van de fracties

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE eindstemming

Diversen

Hendrik Lax diende een mondeling amendement in op overweging H:

H.

overwegende dat de noordelijke dimensie grote waarde en positieve gevolgen heeft voor het milieubeleid in de gehele regio, zoals tot uiting komt bij de waterzuiveringsinstallaties van Sint-Petersburg, maar dat het noodzakelijk is de samenwerking tussen de lidstaten van de EU, in het bijzonder om eutrofiëring te beperken, en tussen de EU en Rusland te versterken om het gevaar van ongelukken met olietankers en bij de exploitatie van olievelden te verminderen en de nucleaire veiligheid en het beheer van kernafval te verbeteren, voorts overwegende dat de Oostzee al ernstig verontreinigd is en als binnenzee bijzonder groot gevaar loopt;

4.   Digitale omschakeling

Ontwerpresolutie: B6-0583/2005

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

Ontwerpresolutie (B6-0583/2005) van de Commissie ITRE

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

5.   Ontmanteling van kerncentrales *

Verslag: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

na § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

so

 

 

1

+

 

2/ES

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

so

 

 

1

+

 

2/ES

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

ES

-

316, 344, 5

§ 16

4S

Verts/ALE

ES

-

172, 478, 9

stemming: resolutie (als geheel)

 

+

 

Amendement 8 is ingetrokken.

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

am 2

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „en wetgevingsinitiatieven”.

2de deel: deze woorden

am 3

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „en om te voorkomen dat een beroep wordt gedaan op overheidssteun”.

2de deel: deze woorden

6.   Zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering *

Verslag: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Betreft

Am. nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1, streepje 2

14/rev

PPE-DE

 

+

 

na § 1

6

Verts/ALE

so

 

 

1

+

 

2

-

 

na § 4

7

Verts/ALE

ES

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL e.a.

 

-

 

§

oorspronke-lijke tekst

as

+

 

§ 6

4

REUL e.a.

 

-

 

§

oorspronke-lijke tekst

as

+

 

na § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS e.a.

ES

+

453, 204, 12

§

oorspronke-lijke tekst

 

 

§ 11

§

oorspronke-lijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

na § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

oorspronke-lijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5S

REUL e.a.

ES

-

306, 340, 15

§

oorspronke-lijke tekst

so

 

 

1/ES

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

oorspronke-lijke tekst

 

+

mondeling gewijzigd

na § 27

15

PPE-DE

so

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

so

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

oorspronke-lijke tekst

so

 

 

1

+

 

2

+

 

na overw C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

na overw E

8

GUE/NGL

so

 

 

1

-

 

2

 

Na overw. I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

450, 66, 143

Verzoeken om stemming in onderdelen

IND/DEM

§ 18

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „zoals snelheidsbeperkingen in de hele EU”.

2de deel: deze woorden

§ 21

1ste deel:„steunt de invoering ... om de milieuvervuiling te verminderen”

2de deel:„roept de Commissie op ... aan te nemen”

amendement 17

1ste deel:„is van oordeel ... in te dienen”

2de deel:„en verzoekt de Commissie ... op te nemen”

Verts/ALE

am 6

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „formeel mandaat en”

2de deel: deze woorden

am 8

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „enerzijds een”„propere” energie is omdat ze geen broeikasgassen uitstoot, maar anderzijds

2de deel: deze woorden

am 15

1ste deel:„benadrukt dat ... van de productiviteit”

2de deel:„wijst er in dit verband op ... markttoegang”

PPE-DE

§ 11

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „niet in de laatste plaats door averechtse prikkels, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen” en „een wetgeving voor te stellen om dergelijke subsidies integraal af te schaffen en om in de plaats daarvan”

2de deel:„niet in de laatste plaats door averechtse prikkels, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen”

3de deel:„een wetgeving voor te stellen om dergelijke subsidies integraal af te schaffen en om in de plaats daarvan”

§ 41

1ste deel: De hele tekst, behalve de woorden „een heroverweging van de dubbele locatie van het EP”

2de deel: deze woorden

Verzoeken om hoofdelijke stemming

Verts/ALE eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: §§ 5, 6

Diversen

Anders Wijkman (PPE-DE) diende een mondeling amendement in op § 24:

24.

roept de Commissie op, teneinde vóór de onderhandelingen van 2012 een duidelijk EU-leiderschap aan te tonen, specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te breiden, en om de nieuwste biologische flexi-brandstoffen op te nemen in de richtlijn ter bevordering van de biobrandstoffen (zoals MTHF, ethyllevulinaat, enz.), om in de hele EU verplichte gemeenschappelijke normen voor deze nieuwe brandstoffen in te voeren, om stimulansen te creëren voor captive fleets die met biobrandstoffen rijden en om minimum mee- en bijstookpercentages in te voeren, waarbij de milieuefficiëntie wordt onderzocht van het opleggen van een minimum van 10 % biobrandstof in brandstoffen voor voertuigen, als onderdeel van haar herziening van het ECCP;


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1.   Verslag De Veyrac A6-0310/2005

Voor: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Onthoudingen: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Rectificaties stemgedrag

Voor: Gérard Onesta

2.   Verslag Harms A6-0282/2005

Voor: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Tegen: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Rectificaties stemgedrag

Tegen: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Verslag Harms A6-0282/2005

Voor: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Tegen: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Rectificaties stemgedrag

Voor: Inés Ayala Sender

Tegen: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Gemeenschappelijke resolutie B6-0584/2005 — Noordelijke dimensie

Voor: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Tegen: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Onthoudingen: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Verslag Wijkman A6-0312/2005

Voor: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Tegen: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Onthoudingen: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Rectificaties stemgedrag

Voor: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Tegen: Antonio Masip Hidalgo

Onthoudingen: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


AANGENOMEN TEKSTEN

 

P6_TA(2005)0428

Informatie over identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en het mededelen van veiligheidsinformatie door de lidstaten (COM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0048) (1),

gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 80, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0046/2005),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0310/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

P6_TC1-COD(2005)0008

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 november 2005 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid artikel 80, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Communautaire maatregelen op het gebied van het luchtvervoer moeten bij voorrang tot doel hebben de passagiers een hoog niveau van bescherming tegen veiligheidsrisico's te bieden. Bovendien moet ten volle rekening worden gehouden met de vereisten van consumentenbescherming in het algemeen.

(2)

Een communautaire lijst van luchtvaartmaatschapppijen die niet aan de geldende veiligheidseisen voldoen moet omwille van een maximale transparantie ter kennis van de luchtreizigers worden gebracht. De communautaire lijst moet berusten op gemeenschappelijke criteria die op communautair niveau vastgesteld zijn.

(3)

Luchtvaartmaatschappijen die op de communautaire lijst staan, moeten een exploitatieverbod opgelegd krijgen. De exploitatieverboden die op de communautaire lijst staan, gelden overal op het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is.

(4)

Luchtvaartmaatschappijen die in een of meer lidstaten geen verkeersrechten genieten, mogen niettemin naar en vanuit de Gemeenschap vliegen wanneer hun vliegtuigen met of zonder bemanning (respectievelijk „wet-leased” of „dry-leased”) gehuurd zijn van maatschappijen welke die rechten wel genieten. Het is zaak ervoor te zorgen dat een op de communautaire lijst vermeld exploitatieverbod eveneens voor dergelijke luchtvaartmaatschappijen geldt, omdat deze anders binnen de Gemeenschap zouden kunnen opereren zonder aan de geldende veriligheidseisen te voldoen.

(5)

Een luchtvaartmaatschappij die een exploitatieverbod opgelegd heeft gekregen, kan toestemming krijgen verkeersrechten te gebruiken door te vliegen met een „wet leased” gehuurd vliegtuig van een andere maatschappij waarvoor geen exploitatieverbod geldt, mits aan de geldende veiligheidseisen voldaan is.

(6)

De procedure voor het bijwerken van de communautaire lijst moet een vlotte besluitvorming mogelijk maken, zodat de luchtreizigers over juiste en recente informatie beschikken en luchtvaartmaatschappijen die veiligheidstekortkomingen ongedaan hebben gemaakt, zo spoedig mogelijk van de lijst worden afgevoerd. Tevens moeten de procedures het recht van verweer van de luchtvaartmaatschappijen onverlet laten en mogen ze geen inbreuk maken op de internationale overeenkomsten waarbij de lidstaten of de Gemeenschap als zodanig partij zijn, met name het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart van 1944. Deze vereisten gelden met name voor de procedurele uitvoeringsvoorschriften die de Commissie zal vaststellen.

(7)

Wanneer een luchtvaartmaatschapppij een exploitatieverbod opgelegd heeft gekregen, dienen stappen te worden genomen om de maatschappij te helpen de tekortkomingen die aan het verbod ten grondslag liggen ongedaan te maken.

(8)

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om in uitzonderingsgevallen eenzijdig maatregelen te nemen. In spoedeisende gevallen en wanneer zich een onvoorzienbaar veiligheidsprobleem voordoet, moeten de lidstaat de mogelijkheid hebben om met onmiddellijke ingang een exploitatieverbod voor hun eigen grondgebied op te leggen. Ook in het geval dat de Commissie heeft besloten een maatschappij niet op de communautaire lijst te plaatsen, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om wegens een veiligheidsprobleem dat zich in de andere lidstaten niet voordoet, een exploitaieverbod op te leggen of te handhaven. De lidstaten moeten met terughoudendheid van deze mogelijkheden gebruik maken, uitgaande van het communautaire belang en van het streven naar een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart. Hierbij mag geen inbreuk worden gemaakt op artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (3) en artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (4).

(9)

Informatie over de veiligheid van luchtvaartmaatschappijen moet op doeltreffende wijze openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via internet.

(10)

Wil men bereiken dat het concurrentiekader in de luchtvaartsector voor luchtvervoersondernemingen en passagiers de grootst mogelijke voordelen oplevert, dan is het belangrijk dat de consument alle nodige informatie krijgt om met kennis van zaken een keuze te maken.

(11)

De identiteit van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht de facto uitvoert/uitvoeren is essentiële informatie. In de praktijk worden consumenten die een vervoerscontract sluiten, dat zowel een heenals een retourvlucht kan omvatten, niet altijd ingelicht over de identiteit van de maatschappij(en) die de vlucht feitelijk verzorgt/verzorgen.

(12)

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (5) schrijft voor welke informatie aan de consument moet worden verstrekt, maar de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij maakt geen deel uit van deze informatie.

(13)

Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad van 24 juli 1989 betreffende gedragsregels voor geautomatiseerde boekingssystemen (CRS) (6) geeft consumenten die via een geautomatiseerd boekingssysteem een vlucht reserveren het recht te worden geïnformeerd over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij. Niettemin zijn er, zelfs in het geregelde luchtvervoer, praktijken zoals wet lease of code-sharing waarbij, indien de vlucht zonder CRS is geboekt, de luchtvaartmaatschappij die de vlucht onder haar naam heeft verkocht, deze niet zelf verzorgt en waarbij de passagier momenteel niet wettelijk het recht heeft te worden geïnformeerd over de identiteit van de luchtvervoerder die de dienst de facto verstrekt.

(14)

Deze praktijken vergroten de flexibiliteit en maken een betere dienstverlening aan de passagiers mogelijk. Bovendien zijn wijzigingen op het laatste ogenblik, met name om technische redenen, onvermijdelijk en noodzakelijk om de veiligheid van het luchtvervoer te garanderen. Tegenover deze flexibiliteit moet echter wel staan dat wordt geverifieerd of de maatschappijen die de vluchten feitelijk uitvoeren voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, alsmede transparantie voor de consumenten opdat hun recht op een gefundeerde keuze gegarandeerd is. Gestreefd moet worden naar een goed evenwicht tussen commerciële levensvatbaarheid van luchtvaartmaatschappijen en de toegang voor passagiers tot informatie.

(15)

De luchtvaartmaatschappijen moeten jegens de luchtreizigers een beleid van transparantie op het gebied van veiligheid voeren. Openbaarmaking van dat soort informatie moet een bijdrage leveren tot het inzicht van de reizigers in de betrouwbaarheid van de maatschappijen op veiligheidsgebied.

(16)

De luchtvaartmaatschappijen behoren tekortkomingen op veiligheidsgebied aan de nationale luchtvaartinspectie te melden en tekortkomingen onverwijld aan te pakken. Lucht- en grondpersoneel worden geacht adequate maatregelen te nemen als zij tekortkomingen ontdekken. Het zou niet bevorderlijk voor de veiligheid van de luchtvaart zijn als personeelsleden daarvoor gestraft zouden worden, zoals ook voortvloeit uit artikel 8, lid 4 van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (7).

(17)

Afgezien van situaties als bedoeld in Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (8), hebben de betrokken reizigers recht op terugbetaling of een andere vlucht in bepaalde andere gevallen die onder deze verordening vallen, indien er sprake is van een voldoende nauwe relatie tot de Gemeenschap.

(18)

Naast de bepalingen van deze verordening moeten de consequenties van veranderingen in de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die het vervoerscontract uitvoert, geregeld worden door het nationale contractenrecht en de toepasselijke communautaire regelgeving, met name Richtlijn 90/314/EEG en Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (9).

(19)

Deze verordening maakt deel uit van een wetgevingsproces dat is gericht op een doelmatige en coherente aanpak van de verbetering van de veiligheid van de luchtvaart in de Gemeenschap, waarin het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart een belangrijke rol speelt. Verruiming van de bevoegdheden van dit agentschap, bijvoorbeeld met betrekking tot vliegtuigen uit derde landen, kan zijn rol in het kader van deze verordening versterken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan verdere verbetering van de kwaliteit en aan intensivering van de inspecties van vliegtuigen en aan harmonisatie van de inspecties.

(20)

In geval van een veiligheidsrisico dat niet door de betrokken lidstaat/lidstaten is opgelost, moet de Commissie de mogelijkheid hebben om voorlopige spoedmaatregelen te nemen. In dat geval moet het comité dat de Commisie bij haar werkzaamheden uit hoofde van deze verordening bijstaat, te werk gaan volgens de procedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (10).

(21)

In alle overige gevallen gaat het comité dat de Commisie bij haar werkzaamheden uit hoofde van deze verordening bijstaat, te werk volgens de regelgevinsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG.

(22)

Aangezien de verhouding tussen deze verordening en artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap (11) anders onduidelijk zou zijn, moet dat artikel omwille van de rechtszekerheid ingetrokken worden.

(23)

De lidstaten moeten regels vaststellen inzake sancties in geval van overtreding van de bepalingen van hoofdstuk III van deze verordening en erop toezien dat de sancties worden toegepast. De sancties, die van civiel- of bestuursrechtelijke aard kunnen zijn, moeten doeltreffend en evenredig zijn en een afschrikkende werking hebben.

(24)

De Commissie moet de toepassing van deze verordening aan een analyse onderwerpen en, na verloop van een toereikende periode, verslag uitbrengen over de doeltreffendheid van de hierin vervatte bepalingen.

(25)

Elke bevoegde burgerluchtvaartautoriteit in de Gemeenschap kan besluiten dat een luchtvaartmaatschappij, ook als die niet opereert op het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, een verzoek tot die autoriteit mag richten om de betrokken maatschappij aan systematische inspectie te onderwerpen om na te gaan of zij aan de geldende veiligheidsnorm voldoet.

(26)

Deze verordening belet de lidstaten niet om op nationaal niveau een systeem van kwaliteitslabels voor luchtvaartmaatschappijen in te voeren waarvan de criteria, in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht, ook andere aspecten dan de minimale veiligheidsvereisten kunnen omvatten.

(27)

Het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben op 2 december 1987 in Londen afspraken over nauwere samenwerking betreffende het gebruik van de luchthaven van Gibraltar neergelegd in een gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de beide landen. Deze afspraken zijn nog steeds niet ten uitvoer gelegd.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Onderwerp

1.   Met deze verordening worden regels vastgesteld inzake:

a)

het opstellen en openbaarmaken van een op gemeenschappelijke criteria communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen die om veiligheidsredenen een exploitatieverbod in de Gemeenschap opgelegd hebben gekregen, en

b)

het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die hun vlucht verzorgt.

2.   De toepassing van deze verordening op de luchthaven van Gibraltar wordt geacht geen afbreuk te doen aan de respectieve juridische standpunten van het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het geschil over de soevereiniteit over het grondgebied waarop de luchthaven gelegen is.

3.   De toepassing van deze verordening op de luchthaven van Gibraltar wordt opgeschort totdat de afspraken neergelegd in de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Spanje en het Verenigd Koninkrijk van 2 december 1987 ten uitvoer zijn gelegd. De regeringen van de beide landen stellen de Raad in kennis van de tenuitvoerlegging van de afspraken.

Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„luchtvaartmaatschappij”: een luchtvervoersonderneming met een geldige exploitatievergunning of een gelijkwaardig document;

b)

„vervoerscontract”: een contract voor of met inbegrip van luchtvervoersdiensten, waaronder begrepen vervoer middels twee of meer vluchten die door dezelfde of verschillende luchtvaartmaatschappijen worden verzorgd;

c)

„luchtvervoerscontractant”: een luchtvaartmaatschappij die een vervoerscontract met een passagier sluit of, indien het contract een pakket omvat, de touroperator. Elke ticketverkoper wordt eveneens als een luchtvervoerscontractant beschouwd;

d)

„ticketverkoper”: een verkoper van een vliegticket die geen luchtvaartmaatschappij of touroperator is en die, hetzij voor een afzonderlijke vlucht of als onderdeel van een pakket, een vervoerscontract met een reiziger tot stand brengt;

e)

„exploiterende luchtvaartmaatschappij”: een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert of voornemens is uit te voeren uit hoofde van een met een passagier gesloten vervoerscontract, dan wel namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, die een vervoerscontract met die passagier heeft;

f)

„exploitatievergunning of technische toestemming”: elke wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel van een lidstaat die een luchtvaartmaatschappij toestaat luchtvervoersdiensten naar en vanuit de luchthavens van die lidstaat te exploiteren dan wel in het luchtruim van die lidstaat te opereren of verkeersrechten te gebruiken;

g)

„exploitatieverbod”: afwijzing, opschorting, intrekking of inperking van de exploitatievergunning of technische toestemming van een luchtvaartmaatschappij om veiligheidsredenen, of gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen jegens een luchtvaartmaatschappij die geen verkeersrechten in de Gemeenschap geniet maar waarvan de vliegtuigen anders via een leaseovereenkomst in de Gemeenschap geëxploiteerd zouden kunnen worden;

h)

„pakket”: de diensten gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 90/314/EEG;

i)

„reservatie”: het feit dat de passagier over een ticket of ander bewijsmiddel beschikt waaruit blijkt dat zijn reservatie is aanvaard en geregistreerd door de luchtvervoerscontractant;

j)

„geldende veiligheidsnormen”: de internationale veiligheidsnormen neergelegd in het Verdrag van Chicago en de bijlagen daarbij alsmede, voorzover van toepassing, die in de desbetreffende communautaire wetgeving.

HOOFDSTUK II

Communautaire lijst

Artikel 3

Vaststelling van de communautaire lijst

1.   Ter verhoging van de veiligheid van de luchtvaart wordt er een lijst vastgesteld van luchtvaartmaatschappijen die een exploitatieverbod opgelegd hebben gekregen („communautaire lijst”). Elke lidstaat past op zijn grondgebied de exploitatieverboden toe die door middel van de lijst aan luchtvaartmaatschappijen opgelegd zijn.

2.   De gemeenschappelijke criteria voor het opleggen van een exploitatieverbod aan een luchtvaartmaatschappij, waaraan de geldende veiligheidsnormen ten grondslag liggen, staan vermeld in de bijlage. De Commissie kan de bijlage wijzigen, met name op grond van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen, overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 15, lid 3.

3.   Elke lidstaat deelt de Commissie... (12) mede voor welke luchtvaartmaatschappijen een explitatieverbod op het nationale grondgebied geldt, en geeft daarbij de redenen aan waarom het verbod is opgelegd en andere relevante informatie. De Commissie stelt de overige lidstaten in kennis van de nationale exploitatieverboden.

4.   Uiterlijk één maand na de ontvangst van de informatie van de lidstaten besluit de Commissie aan de hand van de gemeenschappelijke criteria of er een exploitatieverbod aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen wordt opgelegd en stelt zij overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 15, lid 3 de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd vast.

Artikel 4

Bijwerking van de communautaire lijst

1.   De communautaire lijst wordt bijgewerkt wanneer

a)

er aan een luchtvaartmaatschappij op grond van de gemeenschappelijke criteria een exploitaieverbod wordt opgelegd en de maatschappij op de lijst wordt geplaatst;

b)

er een luchtvaartmaatschappij van de lijst wordt afgevoerd omdat zij de veiligheidstekortkoming(en) die tot opneming op de lijst aanleiding gaven ongedaan heeft gemaakt en er op grond van de gemeenschappelijke criteria geen andere reden is om de maatschappij op de lijst te handhaven;

c)

de voorwaarden van het expoitatieverbod voor een luchtvaartmaatschappij die op de communautaire lijst staat gewijzigd worden.

2.   De Commissie past de communautaire lijst eigener beweging of op verzoek van een lidstaat aan zodra zulks op grond van lid 1 vereist is, volgens de procedure van artikel 15, lid 3 en aan de hand van de gemeenschappelijke criteria. De Commissie gaat ten minste eens in de drie maanden na of de communautaire lijst aanpassing behoeft.

3.   Alle lidstaten en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart stellen de Commissie in kennis van alle informatie die van belang kan zijn voor het bijwerken van de communautaire lijst. De Commissie geeft dergelijke informatie aan alle lidstaten door.

Artikel 5

Tijdelijke maatregelen voor het bijwerken van de communautaire lijst

1.   Wanneer het duidelijk is dat een luchtvaartmaatschappij in de Gemeenschap een ernstig veiligheidsrisico oplevert en dat noodmaatregelen van de betrokken lidstaat/lidstaten overeenkomstig artikel 6, lid 1 geen bevredigende oplossing voor het risico hebben geboden, kan de Commissie tijdelijk de in artikel 4, lid 1, onder (a) of (c) bedoelde maatregelen nemen overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 2.

2.   Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen legt de Commissie de zaak aan het comité bedoeld in artikel 15, lid 1, voor en besluit zij de krachtens lid 1 van dit artikel aangenomen maatregel te bekrachtigen, te wijzigen, in te trekken of uit te breiden, waarbij zij te werk gaat overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 3.

Artikel 6

Uitzonderingsmaatregelen

1.   Deze verordening staat er niet aan in de weg dat een lidstaat in noodgevallen een onvoorzien veiligheidsprobleem aanpakt door op grond van de gemeenschappelijke criteria een onmiddellijk exploitatieverbod voor het eigen grondgebied op te leggen.

2.   Wanneer de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 3, lid 4, of artikel 4, lid 2, besluit een luchtvaartmaatschappij niet op de communautaire lijst te plaatsen, kan een lidstaat niettemin besluiten de betrokken luchtvaartmaatschappij een exploitatieverbod op te leggen of het verbod te handhaven wegens een veiligheidsprobleem dat specifiek zijn grondgebied betreft.

3.   In gevallen als bedoeld in lid 1 en 2 stelt de betrokken lidstaat de Commissie onverwijld van zijn besluit in kennis. De Commissie geeft deze informatie door aan de overige lidstaten. In gevallen als bedoeld in lid 1 verzoekt de betrokken lidstaat de Commissie onverwijld de communautaire lijst aan te passen overeenkomstig artikel 4, lid 2.

Artikel 7

Recht van verweer

De Commissie zorgt ervoor dat bij besluiten als bedoeld in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 2 en artikel 5 de betrokken luchtvaartmaatschappij de gelegenheid krijgt gehoord te worden, rekening houdend met het spoedeisend karakter van sommige situaties.

Artikel 8

Uitvoeringsmaatregelen

1.   De Commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 3, uitvoeringsmaatregelen vast om gedetailleerde voorschriften met betrekking tot de in dit hoofdstuk vermelde procedures te geven.

2.   Bij de vaststelling van deze maatregelen houdt de Commissie terdege rekening met de noodzaak van snelle besluitvorming bij de aanpassing van de communautaire lijst en voorziet zij in de mogelijkheid van een spoedprocedure waar zulks dienstig is.

Artikel 9

Openbaarmaking

1.   De communautaire lijst en elke wijziging daarvan worden onmiddellijk in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

2.   De Commissie en de lidstaten nemen de nodige maatregelen om de toegang van het publiek tot de meest recente versie van de communautaire lijst te vergemakkelijken, met name door gebruik te maken van internet.

3.   De contractanten van het luchtvervoer, nationale luchtvaartinspecties, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de luchthavens op het grondgebied van de lidstaten brengen de communautaire lijst onder de aandacht van de reizigers, zowel via hun websites als, voorzover zinvol, in hun gebouwen.

HOOFDSTUK III

Informatie aan de reizigers

Artikel 10

Toepassingsgebied

1.   De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het reizigersvervoer door de lucht wanneer de vlucht deel uitmaakt van een vervoerscontract en het vervoer in de Gemeenschap is aangevangen en

a)

de vlucht vertrekt vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, of

b)

de vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in een derde land met als bestemming een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, of

c)

de vlucht vertrekt vanaf een luchthaven in een derde land met als bestemming een luchthaven in een derde land.

2.   De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing ongeacht of het een geregelde of ongeregelde vlucht betreft, en ongeacht of de vlucht deel uitmaakt van een pakket of niet.

3.   De bepalingen van dit hoofdstuk gelden onverminderd de rechten van passagiers uit hoofde van Richtlijn 90/314/EEG en van Verordening (EEG) nr. 2299/89.

Artikel 11

Informatie over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij

1.   Bij de reservatie licht de luchtvervoerscontractant de passagiers die een vervoerscontract met hem sluiten in over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en), ongeacht de vorm van de reservering.

2.   Indien de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) op het moment van de reservatie nog niet bekend is, zorgt de luchtvervoerscontractant ervoor dat de reiziger in kennis wordt gesteld van de naam van de maatschappij(en) die waarschijnlijk als exploiterende luchtvaartmaatschappij voor de betrokken vlucht(en) zal/zullen optreden. In dat geval zorgt de luchtvervoerscontractant ervoor dat de reiziger wordt ingelicht over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) zodra deze bekend is.

3.   Wanneer zich na de reservatie een verandering voordoet in de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) — ongeacht de reden voor deze verandering — neemt de luchtvervoerscontractant alle nodige maatregelen om de reizigers zo spoedig mogelijk van de verandering in kennis te stellen. De reizigers moeten hoe dan ook worden ingelicht bij de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

4.   De luchtvaartmaatschappij of de touroperator zorgt ervoor dat de betrokken luchtvervoerscontractant ingelicht wordt over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) zodra die bekend is, met name indien zich in de identiteit een verandering voordoet.

5.   Indien een ticketverkoper niet is ingelicht over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, kan hij niet aansprakelijk worden geacht voor niet-naleving van de verplichtingen van dit artikel.

6.   De verplichting van de luchtvervoerscontractant om de reiziger in te lichten over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden die voor het vervoerscontract gelden.

Artikel 12

Recht op terugbetaling of een andere vlucht

1.   Deze verordening doet geen afbreuk aan het recht op terugbetaling of een andere vlucht uit hoofde van Verordening (EG) nr. 261/2004.

2.   In gevallen waarop Verordening (EG) nr. 261/2004 niet van toepassing is, en

a)

de aangegeven luchtvaartmaatschappij op de communautaire lijst is geplaatst en een exploitatieverbod opgelegd heeft gekregen waardoor de betrokken vlucht geannuleerd is of geannuleerd zou zijn indien de vlucht in de Gemeenschap zou hebben plaatsgevonden, of

b)

de aangegeven luchtvaartmaatschappij is vervangen door een andere luchtvaartmaatschappij die op de communautaire lijst is geplaatst en een exploitatieverbod opgelegd heeft gekregen waardoor de betrokken vlucht geannuleerd is of geannuleerd zou zijn indien de vlucht in de Gemeenschap zou hebben plaatsgevonden,

biedt de luchtvervoerscontractant die het vervoerscontract is aangegaan de reiziger het recht op terugbetaling of een andere vlucht overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 261/2004, indien de reiziger, wanneer de vlucht niet geannuleerd werd, besloten heeft van de vlucht af te zien.

3.   Lid 2 van dit artikel laat artikel 13 van Verordening (EG) nr. 261/2004 onverlet.

Artikel 13

Sancties

De lidstaten zien toe op de naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk en voorzien in sancties voor overtreding. De sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en een afschrikkende werking hebben.

HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen

Artikel 14

Informatie en herziening

Uiterlijk ... (13) brengt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing van de verordening. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen voor herziening van de verordening.

Artikel 15

Comité

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het in artikel 12 van Verordening (EEG) 3922/91 bedoelde comité („het comité”).

2.   Wanneer er naar onderhavig lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, gelet op de bepalingen van artikel 8 daarvan.

3.   Wanneer er naar onderhavig lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, gelet op de bepalingen van artikel 8 daarvan.

De termijn bedoeld in artikel 5, lid 6 van Besluit 1999/468/EG wordt vastgesteld op drie maanden.

4.   De Commissie kan het comité voor elke andere vraag in verband met de toepassing van deze verordening raadplegen.

5.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 16

Intrekking

Artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG wordt ingetrokken.

Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De artikelen 10, 11 en 12 zijn van toepassing vanaf... (14) en artikel 13 vanaf... (15).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te...

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

Voor de Raad

De Voorzitter


(1)  Advies van 28 september 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 16 november 2005.

(3)  PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2871/2000 van de Commissie (PB L 333 van 29.12.2000, blz. 47).

(4)  PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie (PB L 243 van 27.9.2003, blz. 5).

(5)  PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59.

(6)  PB L 220 van 29.7.1989, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 323/1999 (PB L 40 van 13.2.1999, blz. 1).

(7)  PB L 167 van 4.7.2003, blz. 23.

(8)  PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

(9)  PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.

(10)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(11)  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 76.

(12)  één maand na de datum van inwerkingtreding van de verordening.

(13)  Drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(14)  Zes maanden na de datum van inwerkingtreding van de verordening.

(15)  Een jaar na de datum van inwerkingtreding van de verordening.

BIJLAGE

Gemeenschappelijke criteria voor een eventueel communautair exploitatieverbod om veiligheidsredenen

Bij besluiten over maatregelen op communautair niveau wordt elk individueel geval op zijn merites beoordeeld. Afhankelijk van de beoordeling van elk geval kan/kunnen een of alle in eenzelfde staat geregistreerde luchtvaartmaatschappij(en) voor communautaire maatregelen in aamerking komen.

Om vast te stellen of een luchtvaartmaatschappij een volledig of gedeeltelijk verbod opgelegd moet krijgen, wordt nagegaan of zij aan de geldende veiligheidsnormen voldoet, waarbij de volgende factoren meespelen:

1.

Geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij de luchtvaartmaatschappij:

Rapporten waaruit blijkt dat er sprake is van ernstige tekortkomingen of aanhoudend verzuim van de maatschappij om tekortkomingen aan te pakken die bij inspecties in het kader van het SAFAprogramma aan het licht zijn gekomen en waarvan de maatschappij eerder op de hoogte is gesteld.

Ernstige veiligheidstekortkomingen die zijn vastgesteld bij het vergaren van informatie overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2004/36/EG inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap.

Exploitatieverbod opgelegd door een derde land wegens aantoonbare tekortkomingen met betrekking tot de internationale veiligheidsnormen.

Gegronde aanwijzingen in verband met ongelukken en ernstige voorvallen die wijzen op latente systematische veiligheidstekortkomingen.

2.

Gebrek aan vermogen en/of bereidheid bij de luchtvaartmaatschappij om veiligheidstekortkomingen aan te pakken, hetgeen blijkt uit:

Gebrek aan openheid of onvoldoende adequate en tijdige informatieverstrekking door de maatschappij naar aanleiding van een onderzoek door de luchtvaartinspectie van een lidstaat naar de veiligheid van de exploitatie.

Ondeugdelijk of ontoereikend actieplan naar aanleiding van geconstateerde ernstige veiligheidstekortkomingen.

3.

Gebrek aan vermogen en/of bereidheid bij het lichaam dat toezicht houdt op de luchtvaartmaatschappij om veiligheidstekortkomingen aan te pakken, hetgeen blijkt uit:

Luchtvaartautoriteiten die geen medewerking verlenen aan de burgerluchtvaartautoriteit van een lidstaat wanneer bezorgdheid over de veiligheid van de exploitatie van een in het betrokken land geregistreerde maatschappij is gerezen.

Toezichthoudende lichamen die er niet in slagen de geldende veiligheidsnormen te doen naleven. Daarbij moet vooral worden gelet op:

a)

audits en daarmee verbandhoudende actieplannen opgesteld in het kader van het Universal Oversight Audit Programme van de ICAO of krachtens de desbetreffende communautaire wetgeving;

b)

de vraag of de exploitatievergunning of technische toestemming van een maatschappij, verleend door de desbetreffende staat, eerder door een andere staat is afgewezen of ingetrokken;

c)

het certificaat niet is afgegeven door de bevoegde autoriteit in de staat waar de maatschappij voornamelijk werkzaam is.

Gebrek aan vermogen bij de bevoegde autoriteit in het land waar de vliegtuigen die de maatschappij gebruikt geregistreerd zijn, om toezicht op de toestellen te houden overeenkomstig haar verplichtingen ingevolge het Verdrag van Chicago.

P6_TA(2005)0429

Kerncentrale van Bohunice V1 in Slowakije *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije (COM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0624) (1),

gelet op artikel 203 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0205/2004),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0282/2005),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

wijst erop dat de in het voorstel voor een verordening genoemde kredieten van louter informatieve aard zijn totdat een akkoord is bereikt over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007 en de daarop volgende jaren;

3.

3 verzoekt de Commissie, zodra een akkoord is bereikt over de nieuwe financiële vooruitzichten, de in het voorstel voor een verordening genoemde bedragen te bevestigen of, in voorkomend geval, aangepaste bedragen aan het Europees Parlement en de Raad ter goedkeuring voor te leggen en er daarbij voor te zorgen dat deze bedragen verenigbaar zijn met de geldende maxima;

4.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 119, tweede alinea van het Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

5.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

6.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

7.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

Amendement 1

Overweging 3

(3) In dit protocol erkent de Europese Unie tevens dat de werkzaamheden voor de ontmanteling van de V1-kerncentrale van Bohunice ook na afloop van de huidige financiële vooruitzichten zullen voortduren en dat deze inspanning een aanzienlijke financiële last vormt voor Slowakije. Bij besluiten over de voortzetting van desbetreffende EU-steun na 2006 zal met deze situatie rekening worden gehouden.

(3) In dit protocol erkent de Europese Unie tevens dat de werkzaamheden voor de ontmanteling van de V1-kerncentrale van Bohunice ook na afloop van de huidige financiële vooruitzichten zullen voortduren en dat deze inspanning een aanzienlijke financiële last vormt voor Slowakije. Voorts houdt de Europese Unie er rekening mee dat als gevolg van de aard en de omvang van de ontmanteling de inspanningen in dat opzicht gedurende enkele jaren na de financiële vooruitzichten 2007-2013 zullen worden voortgezet. Bij besluiten over de voortzetting van desbetreffende EU-steun na 2006 zal met deze situatie rekening worden gehouden.

Amendement 2

Overweging 4 bis (nieuw)

 

(4 bis) Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie erkennen de door Slowakije verrichte inspanningen om de veiligheid van de kerncentrale van Bohunice V1 voor de toetreding te verbeteren en het feit dat Slowakije tussen 1993 en 2000 ongeveer 250 miljoen EUR in veiligheidsmaatregelen heeft geïnvesteerd en zij zullen hiermee bij de besluitvorming over de hoogte van de aan Slowakije toe te kennen financiële steun rekening houden.

Amendement 3

Overweging 4 ter (nieuw)

 

(4 ter) Ook na 31 december 2013 moeten ten laste van de communautaire begroting middelen voor de verlening van steun van de Unie worden vastgelegd.

Amendement 4

Overweging 4 quater (nieuw)

 

(4 quater) Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie erkennen en houden ook rekening met het feit dat Slowakije tengevolge van de vervroegde sluiting van de kerncentrale van Bohunice V1 niet in staat zal zijn het totaal van de vereiste ontmantelingsfondsen waarvan de geleidelijke beschikbaarstelling was gepland in overeenstemming met de oorspronkelijke levensduur van de centrale te ontvangen.

Amendement 5

Overweging 5

(5) Het is bijgevolg passend om ten laste van de communautaire begroting een bedrag vast te leggen van tweehonderd zevenendertig miljoen euro voor de financiering van de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1 gedurende de periode 2007 tot en met 2013.

(5) Het is bijgevolg passend om ten laste van de communautaire begroting een bedrag vast te leggen van vierhonderd miljoen EUR voor de financiering van de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1 gedurende de periode 2007 tot en met 2013.

Amendement 6

Overweging 5 bis (nieuw)

 

(5 bis) De jongste voorstellen van de Slowaakse autoriteiten om de staatssteun voor de Slowaakse nucleaire sector te verhogen door middel van het nationale ontmantelingsfonds moeten door de Commissie overeenkomstig de communautaire wetgeving worden bestudeerd.

Amendement 7

Overweging 5 ter (nieuw)

 

(5 ter) De begrotingskredieten van de Gemeenschap voor de ontmanteling mogen niet leiden tot een concurrentieverstoring voor energiebedrijven op de energiemarkt in de Europese Unie. Deze kredieten moeten ook worden gebruikt voor de financiering van maatregelen ter compensatie van de weggevallen productiecapaciteit conform het relevante acquis op het gebied van:

(i)

hernieuwbare energiebronnen;

(ii)

energie-efficiëntie bij het eindgebruik;

(iii)

zekerheid van de elektriciteitsvoorziening.

Amendement 16

Overweging 5 quater (nieuw)

 

(5 quater) De Europese Unie, en in het bijzonder die lidstaten die zullen profiteren van de sluiting van de kerncentrale Bohunice V1, dienen in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure het extra bedrag van 163 miljoen EUR ter beschikking te stellen.

Amendement 8

Overweging 8 bis (nieuw)

 

(8 bis) Ter compensatie van de gevolgen van een vervroegde sluiting, moet de kerncentrale van Bohunice V1 zodanig worden ontmanteld dat, in overeenstemming met de strategie van Lissabon, een optimale bijdrage wordt geleverd tot duurzame ontwikkeling en groei in Slowakije.

Amendement 9

Overweging 8 ter (nieuw)

 

(8 ter) Om te zorgen voor een zo groot mogelijke efficiency moet de ontmanteling van de kerncentrale van Bohunice V1 worden uitgevoerd met behulp van de beste technische expertise die beschikbaar is, waarbij in voldoende mate wordt gelet op de aard en de technologische specificaties van de te sluiten reactoren.

Amendement 10

Artikel 2

De krachtens deze verordening verleende communautaire bijdrage wordt toegekend met het doel een financiële ondersteuning te leveren voor de maatregelen in verband met de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1, maatregelen voor aanpassing aan de milieueisen overeenkomstig het acquis en voor de modernisering van de conventionele elektriciteitsopwekkingscapaciteit ter vervanging van de productiecapaciteit van de twee reactoren van de kerncentrale Bohunice V1 en andere maatregelen die voortvloeien uit het besluit tot sluiting en ontmanteling van deze centrale en die bijdragen tot de noodzakelijke herstructurering, aanpassing aan de milieueisen en modernisering van de sectoren voor de productie, het transport en de distributie van energie in Slowakije, alsook tot de verbetering van de energievoorzieningszekerheid en van de energie-efficiëntie in Slowakije.

De krachtens deze verordening verleende communautaire bijdrage wordt toegekend met het doel een financiële ondersteuning te leveren voor de maatregelen in verband met de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1, met inbegrip van:

 

(i)

maatregelen voor aanpassing aan de milieueisen overeenkomstig het acquis ,

(ii)

maatregelen voor de opbouw van nieuwe productiecapaciteit en voor de modernisering van de bestaande elektriciteitsopwekkingscapaciteit ter vervanging van de productiecapaciteit van de twee reactoren van de kerncentrale Bohunice V1 ,

(iii)

andere maatregelen die voortvloeien uit het besluit tot sluiting en ontmanteling van deze centrale en die , in overeenstemming met en door de tenuitvoerlegging van het acquis dat van toepassing is, bijdragen tot de noodzakelijke herstructurering, aanpassing aan de milieueisen en modernisering van de sectoren voor de productie, het transport en de distributie van energie in Slowakije, alsook tot de verbetering van de energievoorzieningszekerheid en van de energie-efficiëntie in Slowakije.

Amendement 11

Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

 

De met behulp van de communautaire begroting te steunen maatregelen worden door de Commissie in 2006 uitgebreider gedefinieerd, nadat zij het relevante ontmantelingsplan met alle noodzakelijke informatie over het ontmantelingsproces van de Slowaakse autoriteiten heeft ontvangen. Op basis van dit plan neemt de Commissie haar jaarlijkse besluit inzake de goedkeuring van de te financieren maatregelen.

Amendement 12

Artikel 3, alinea 1

Voor de periode die loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 belopen de financiële middelen voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties 237 miljoen EUR .

Voor de periode die loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 belopen de financiële middelen voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties 400 miljoen EUR .

Amendement 13

Artikel 3, alinea 3

Het bedrag van de aan het Bohunice-programma toegekende kredieten kan in de loop van de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 worden herzien om rekening te houden met de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het programma en te waarborgen dat bij de programmering van de financiële middelen wordt uitgegaan van de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.

Het bedrag van de jaarlijks aan het Bohunice-programma toegekende kredieten kan in de loop van de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 variëren om rekening te houden met de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het programma en te waarborgen dat bij de programmering van de financiële middelen wordt uitgegaan van de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.

Amendement 14

Artikel 3, alinea 3 bis (nieuw)

 

Middelen ten laste van de communautaire begroting voor financiële steun voor het in artikel 2 van de onderhavige verordening genoemde doel zullen ook na 31 december 2013 worden vastgelegd.

Amendement 15

Artikel 4

De bijdrage in het kader van het Bohunice-programma kan voor bepaalde maatregelen tot 100 % van de totale uitgaven belopen. Alles moet in het werk worden gesteld om, enerzijds, de medefinanciering in het kader van de pretoetredingssteun en de bijstand die in de periode 2004-2006 is verleend voor de ontmante