ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 280E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. lapkričio 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2005 m. lapkričio 14 d., pirmadienis

2006/C 280E/1

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimas

Gauti dokumentai

Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Parlamento sudėtis

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Peticijos

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Socialinis globalizacijos aspektas (diskusijos)

Perėjimas prie skaitmeninio transliavimo (diskusijos)

Slapti sulaikymo centrai Europoje (diskusijos)

Bananų importo režimas (diskusijos)

Direktyva dėl institucijų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

11

 

2005 m. lapkričio 15 d., antradienis

2006/C 280E/2

PROTOKOLAS

13

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Asignavimų perkėlimas

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Šiaurės dimensija (gauti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Audito Rūmų 2004 m. ataskaitos pristatymas (diskusijos)

2006 m. teisės aktų leidybos ir darbo programa (diskusijos)

Pirmininko pranešimas

Balsuoti skirtas laikas

Geriausios patirties sklaidos ir IRT diegimo tąsa ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Paneuropinė antžeminės viešosios radijo ieškos sistema (RMU) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendras sėklų rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendras apynių rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendras vyno rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko teisė finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Vizos 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems EB ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europiniai upiniai unguriai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Valstybės narės padarytas Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Socialinis globalizacijos aspektas (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Parlamento sudėtis

Europos cheminių medžiagų agentūra, patvarieji organiniai teršalai (REACH) ***I — Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų pakeitimas (REACH) ***I (diskusijos)

Europos reguliavimo agentūros (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

2005 m. paketas Plėtra II (diskusijos)

Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***I (diskusijos)

Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje * — Atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimas (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

27

I PRIEDAS

29

II PRIEDAS

34

PRIIMTI TEKSTAI

41

P6_TA(2005)0417Geriausios patirties sklaidos ir IRT diegimo tąsa ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti geriausią patirtį ir stebėti IRT diegimą (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

I PRIEDASEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. .../2005/EB ... m. ... ... d., iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą

41

II PRIEDAS

45

P6_TA(2005)0418Paneuropinė antžeminės viešosios radijo ieškos sistema (RMU) ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PRIEDASEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/.../EB ... m. ... ... d., panaikinanti Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo

46

P6_TA(2005)0419Bendras sėklų rinkos organizavimas *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro sėklų rinkos organizavimo (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Bendras apynių rinkos organizavimas *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro apynių rinkos organizavimo (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162 (CNS))

48

P6_TA(2005)0421Bendras vyno rinkos organizavimas *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko teisė finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimo, suteikiančio Bankui teisę finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Vizos 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2006 m. Turine vyksiančiose žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

PRIEDASEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../2005 ... m. ... d. dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2006 m. Turine vyksiančiose žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką

50

P6_TA(2005)0424Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems EB ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. lapkričio 15 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką

57

PRIEDAS

58

P6_TA(2005)0425Europiniai unguriaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijos veiksmų plano dėl Europinio ungurio išteklių atkūrimo vystymo (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Valstybės narės Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl galimo valstybės narės padaryto Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimo (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Socialinis globalizacijos aspektasEuropos Parlamento rezoliucija dėl socialinio globalizacijos aspekto (2005/2061(INI))

65

 

2005 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

2006/C 280E/3

PROTOKOLAS

71

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Padėtis Irake po referendumo dėl konstitucijos (diskusijos)

Klimato kaita — Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***I (balsavimas)

Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje * (balsavimas)

Šiaurės dimensija (balsavimas)

Perėjimas prie skaitmeninio transliavimo (balsavimas)

Atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimas (balsavimas)

Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Frakcijų sudėtis

Neformalus Europos Vadovų Tarybos susitikimas (diskusijos)

Naujausi Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimai (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Pirmininko pareiškimas

Humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo normos ***I (diskusijos)

Ginklų eksportas. Masinio naikinimo ginklų neplatinimas. Žalioji knyga dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

80

I PRIEDAS

82

II PRIEDAS

89

PRIIMTI TEKSTAI

98

P6_TA(2005)0428Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro transporto keleiviams pateikiamos informacijos apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir keitimosi saugos informacija tarp valstybių narių (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. lapkričio 16 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

98

PRIEDASBENDRIEJI DRAUDIMO VYKDYTI VEIKLĄ DĖL SAUGOS PRIEŽASČIŲ TAIKYMO BENDRIJOS LYGMENIU KRITERIJAI

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje *Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sąlygų pridedamo protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijos Respublikoje įgyvendinimo (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Šiaurės aspektasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Šiaurės aspekto ateities

113

P6_TA(2005)0431Perėjimas prie skaitmeninio transliavimoEuropos Parlamento rezoliucija dėl spartesnio perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo

115

P6_TA(2005)0432Atominių elektrinių išmontavimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimo (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai (2005/2049(INI))

120

 

2005 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

2006/C 280E/4

PROTOKOLAS

128

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Prašymas ginti nario imunitetą

Balsuoti skirtas laikas

Europos cheminių medžiagų agentūra, patvarieji organiniai teršalai (REACH) ***I (balsavimas)

Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų pakeitimas (REACH) ***I (balsavimas)

Humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo normos ***I (balsavimas)

Ginklų eksportas (balsavimas)

Solidarumo fondo lėšų panaudojimas: audra Šiaurės Europoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Masinio naikinimo ginklų neplatinimas (balsavimas)

Žalioji knyga dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (balsavimas)

Naujausi Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimai (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Pirmininko pranešimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Afrikos vystymosi strategija (diskusijos)

Europos Sąjungos vystymosi politika Bendras Europos sutarimas (diskusijos)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (diskusijos)

Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larrañaga) (diskusijos)

Birma/Mianmaras (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (balsavimas)

Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larraňaga) (balsavimas)

Birma/Mianmaras (balsavimas)

Afrikos vystymosi strategija (balsavimas)

Europos Sąjungos vystymosi politika Bendras Europos sutarimas (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Biudžeto kalendorinis planas

Kitos sesijos darbotvarkė

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

143

I PRIEDAS

145

II PRIEDAS

172

PRIIMTI TEKSTAI

302

P6_TA(2005)0434Europos cheminių medžiagų agentūra, patvarieji organiniai teršalai (REACH) ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento (EB) Nr. .../... [dėl patvariųjų organinių teršalų] dalinio pakeitimo (KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. lapkričio 17 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB dalinio pakeitimo

303

I PRIEDASBENDROSIOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ VERTINIMO IR CHEMINĖS SAUGOS ATASKAITŲ RENGIMO NUOSTATOS

388

IA PRIEDASSAUGOS DUOMENŲ LAPO PILDYMO NURODYMAI

398

IB PRIEDASPREPARATŲ CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS

408

IC PRIEDASPALAIPSNIUI ĮVEDAMŲ MEDŽIAGŲ, KURIŲ GAMINTOJAS AR IMPORTUOTOJAS PER METUS REGISTRUOJA NUO 1 IKI 10 TONŲ IR DĖL KURIŲ REIKALAUJAMA PATEIKTI VISĄ V PRIEDE NURODYTĄ INFORMACIJĄ, KRITERIJAI

409

II PRIEDASMEDŽIAGOS, KURIŲ NEPRIVALOMA REGISTRUOTI PAGAL 4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTO NUOSTATAS

410

III PRIEDASMEDŽIAGOS, KURIŲ NEPRIVALOMA REGISTRUOTI PAGAL 4 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTO NUOSTATAS

415

IV PRIEDAS

416

V PRIEDASPRIVALOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS, KURIŲ PAGAMINAMA ARBA ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 1 TONA

420

VI PRIEDASPAPILDOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS, KURIŲ PAGAMINAMA ARBA ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 10 TONŲ

424

VII PRIEDASPAPILDOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS, KURIŲ PAGAMINAMA ARBA ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 100 TONŲ

428

VIII PRIEDASPAPILDOMA STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS, KURIŲ PAGAMINAMA ARBA ĮVEŽAMA NE MAŽIAU KAIP 1000 TONŲ

432

IX PRIEDASBENDROSIOS V-VIII PRIEDUOSE APRAŠYTOS STANDARTINĖS BANDYMŲ TVARKOS TAIKYMO TAISYKLĖS

435

X PRIEDAS

438

XI PRIEDASBENDROSIOS NUOSTATOS, SKIRTOS PASKESNIEMS NAUDOTOJAMS VERTINANT MEDŽIAGAS IR RENGIANT CHEMINĖS SAUGOS ATASKAITAS

438

XII-XVI PRIEDAI

439

XVII PRIEDASPATVARIEJI ORGANINIAI TERŠALAI (POT)

439

P6_TA(2005)0435Apribojimai, taikomi tam tikromis cheminėmis medžiagomis (REACH) ***IEuropos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 67/548/EEB, priderinant ją prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. lapkričio 17 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/.../EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB, priderinant ją prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. .../... dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo

440

P6_TA(2005)0436Ginklų eksportasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos šeštosios metinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto 8 strateginę nuostatą (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Solidarumo fondo lėšų panaudojimas: audra Šiaurės EuropojeEuropos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo, 3 punktą (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PRIEDASEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

451

P6_TA(2005)0438Pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projektasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projekto (parama po audrų Šiaurės Europoje) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Masinio naikinimo ginklų neplatinimasEuropos Parlamento rezoliucija dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo: Europos Parlamento vaidmuo (2005/2139 (INI))

453

P6_TA(2005)0440Žalioji knyga dėl viešųjų pirkimų gynybos srityjeEuropos Parlamento rezoliucija dėl Žaliosios knygos dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Naujausi Irano Prezidento Mahmudo Ahmadinejado pareiškimaiEuropos Parlamento rezoliucija dėl naujausių Irano Prezidento Mahmoudo Ahmadinejado pareiškimų

468

P6_TA(2005)0442Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba KašmyreEuropos Parlamento rezoliucija dėl galimybės pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre

469

P6_TA(2005)0443Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larrañaga)Europos Parlamento rezoliucija dėl Filipinų (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larrañaga)

472

P6_TA(2005)0444Birma/MianmarasEuropos Parlamento rezoliucija dėl Birmos

473

P6_TA(2005)0445Afrikos vystymosi strategijaEuropos Parlamento rezoliucija dėl Afrikos vystymosi strategijos (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Europos Sąjungos vystymosi politikaEuropos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl bendro Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos pareiškimo dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos Europos masto susitarimas (2004/2261(INI))

484

LT

 


I (Pranešimas)

EUROPOS PARLAMENTAS

2005-2006 m. SESIJA

2005 m. lapkričio 14 d., pirmadienis

18.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 280/1


PROTOKOLAS

(2006/C 280 E/01)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

1.   Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.

2.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

3.   Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl 2005 m. lapkričio 9 d. Amane įvykdytų išpuolių. Jis Parlamento vardu pareiškė užuojautą Jordanijos vyriausybei ir žuvusiųjų šeimoms.

Parlamentas pagerbė tylos minute aukų atminimą.

4.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš Parlamento komitetų:

1.1)

pranešimai:

Pranešimas dėl atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimo (2005/2027(INI)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų pridedamo protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijos Respublikoje įgyvendinimo (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Pranešimas dėl Bendrijos veiksmų plano dėl Europinio upinio ungurio išteklių atkūrimo vystymo (2005/2032(INI)) — Žuvininkystės komitetas.

Pranešėjas: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 67/548/EEB, siekiant ją pritaikyti prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (2005/2030(INI)) — Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.

Pranešėjas: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Pranešimas dėl Tarybos šeštojo metinio pranešimo, parengto pagal Europos Sąjungos ginklų eksporto etikos kodekso 8 strateginę nuostatą (2005/2013(INI)) — Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)) — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

Pranešėja: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro sėklų rinkos organizavimo (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Pranešimas dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo: Europos Parlamento vaidmuo (2005/2139(INI)) — Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimo, suteikiančio Bankui teisę finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro apynių rinkos organizavimo (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies pakeičiamas Sprendimas Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti geriausią patirtį ir stebėti IRT diegimą (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėjas: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėjas: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo spąstais standartus (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėja: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. (2005/2052(INI)) — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Pranešimas dėl globalizacijos socialinio aspekto (2005/2061(INI)) — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

Pranešėjas: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro transporto keleiviams pateikiamos informacijos apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir keitimosi saugos informacija tarp valstybių narių (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėja: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Pranešimas dėl euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros srityje (2004/2257(INI)) — Regioninės plėtros komitetas.

Pranešėjas: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Pranešimas dėl „Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai“ (2005/2049(INI)) — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2006 m. Turine vyksiančiose olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žiemos žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Pranešimas dėl EB konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui (2005/2033(INI)) — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento (EB) Nr. .../... dėl patvarių organinių teršalų dalinio pakeitimo (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Pranešimas dėl galimo valstybės narės Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimo (2005/2187(INI)) — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėjas: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl riboto judumo asmenų teisių keliaujant oru (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Evans Robert (A6-0317/2005).

Pranešimas dėl Afrikos vystymosi strategijos (2005/2142(INI)) — Vystymosi komitetas.

Pranešėja: Martens Maria (A6-0318/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl bendros Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos deklaracijos dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos „Bendras Europos sutarimas“ (2004/2261(INI)) — Vystymosi komitetas.

Pranešėjas: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

iš Parlamento narių:

2.1)

žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

(O-0083/2005) Giles Chichester ir Etelka Barsi-Pataky ITRE komiteto vardu Komisijai dėl perėjimo prie skaitmeninio transliavimo (B6-0333/2005),

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis CULT komiteto vardu Tarybai dėl Olimpinių paliaubų (B6-0335/2005),

(O-0085/2005/rev.2) Martine Roure ir Maria Berger PSE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Diana Wallis ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu Komisijai dėl kriminalinių bausmių taikymo, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (B6-0336/2005),

(O-0093/2005) Jo Leinen AFCO komiteto vardu ir Janusz Lewandowski BUDG komiteto vardu Tarybai dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos projekto (KOM(2005)0059 — 2005/2035 (ACI)) (B6-0337/2005),

(O-0094/2005) Ieke van den Burg ir Othmar Karas ECON komiteto vardu Komisijai dėl priežasčių, dėl kurių ES valstybės narės vėluoja įgyvendinti Profesinių pensijų direktyvą (B6-0338/2005),

(O-0078/2005) Maria Martens DEVE komiteto vardu Tarybai dėl raidos ir sporto (B6-0340/2005),

(O-0079/2005) Maria Martens DEVE komiteto vardu Komisijai dėl raidos ir sporto (B6-0341/2005).

2.2)

klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 109 straipsnis) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi.

2.3)

pateikti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis):

Corbett Richard: Pasiūlymas pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsį (B6-0582/2005).

perduota

atsakingam komitetui: AFCO

2.4)

į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

Sylwester Chruszcz ir Andrzej Tomasz Zapałowski dėl pernelyg didelių mokesčių už tarptinklinius pokalbius ES (64/2005);

Bruno Gollnisch dėl Tariqo Azizo kalinimo sąlygų (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ir Carl Lang dėl Prancūzijoje ir kitose Europos šalyse vykstančių etninių riaušių (66/2005).

5.   Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos bendru sprendimu priimtus teisės aktus:

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl kino paveldo ir su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, dvidešimt septintąjį kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (policikliniai aromatiniai angliavandeniliai minkštikliuose ir padangose) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD)),

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, pataisanti Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Parlamento sudėtis

Kompetentingos Vokietijos valdžios institucijos pranešė apie Roland Gewalt, kuris pakeis Ingo Schmitt, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2005 10 27.

Pirmininkas atkreipė dėmesį į Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatas.

7.   Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

TRAN komitetas: Roland Gewalt.

Delegacija ryšiams su Pietų Afrika: Roland Gewalt.

PSE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ENVI komitetas: Matthias Groote vietoj Norbert Glante.

ITRE komitetas: Norbert Glante.

Delegacija ryšiams su Japonija: Matthias Groote.

IND/DEM frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

AFCO komitetas: Bernard Piotr Wojciechowski.

Delegacija ryšiams su Baltarusija: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Buvo išdalinti Komisijos pranešimai apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant 2005 m. pirmos birželio ir liepos sesijų metu Parlamento priimtas rezoliucijas ir pozicijas.

9.   Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko karalystės asociaciją, protokolas, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

10.   Peticijos

Šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 5 dalimi, buvo perduotos atsakingam komitetui:

2005 11 7

Angelos Psifis (Nr. 818/2005);

Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote“) (Nr. 819/2005);

Konstantinos Dolkas (Nr. 820/2005);

Apostolos Kondylis (Nr. 821/2005);

Spiridon Nasopoulos (Nr. 822/2005);

Giorgios Papagiannakopoulos (Nr. 823/2005);

Dimitrios Terzis (Nr. 824/2005);

Panagiotis Georgiadis (Nr. 825/2005);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (ir 2 parašai) (Nr. 826/2005);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (Nr. 827/2005);

Vasilios Tsetsos (Nr. 828/2005);

André Geminet (Nr. 829/2005);

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte „Ticoulet“) (ir 323 parašai) (Nr. 830/2005);

Elisabeth Balland (Nr. 831/2005);

Isabelle Plessis (Collectif „une réglementation pour les camping-cars“) (ir 186 parašai) (Nr. 832/2005);

Miguel Amorós Amorós (Nr. 833/2005);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (ir 300 parašų) (Nr. 834/2005);

Adolfo Bosch Lería (Nr. 835/2005);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (ir 10 parašų) (Nr. 836/2005);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (Nr. 837/2005);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (Nr. 838/2005);

Johannes Tollmann (Nr. 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (Nr. 840/2005);

Siegfried Berthge (Nr. 841/2005);

Clare M. B. Symes (Nr. 842/2005);

Brian Eastoe (Nr. 843/2005);

Angela Mason (Nr. 844/2005);

Agnieszka Morzyk (ir 2 parašai) (Nr. 845/2005);

Maria E. J. A. C Sultains-Bours (Nr. 846/2005);

J. Rens (Nr. 847/2005);

Miroslav Novotný (Nr. 848/2005);

Sean Hussey (Nr. 849/2005);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (ir 10524 parašai) (Nr. 850/2005);

Sarah Ludford (ir 237 parašai) (Nr. 851/2005);

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (276 parašai) (Nr. 852/2005);

Monks (ir 25 parašai) (Nr. 853/2005);

Pentti Likka Olavi Kurkela (Nr. 854/2005);

Edgard Krebs (Nr. 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (Nr. 856/2005).

11.   Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas - darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis pirmos ir antros lapkričio sesijų (PE 364.133/PDOJ) darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2005 11 14 - 2005 11 17 posėdžiai

Pirmadienis

pakeitimų nėra.

Antradienis

pakeitimų nėra.

Trečiadienis

Tarybos prašymas surengti diskusijas dėl klimato kaitos (Galutinio darbotvarkės projekto 28 ir 29 punktai) po diskusijų dėl Irako (Galutinio darbotvarkės projekto 30 punktas).

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Ketvirtadienis

pakeitimų nėra.

2005 11 30 ir 2005 12 1 posėdžiai.

pakeitimų nėra.

Darbų programa buvo patvirtinta.

12.   Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsniu, po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister ir Justas Vincas Paleckis.

13.   Socialinis globalizacijos aspektas (diskusijos)

Pranešimas dėl socialinio globalizacijos aspekto [2005/2061(INI)] — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

Pranešėjas: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

Kalbėjo: Vladimír Špidla (Komisijos narys) ir Poul Nyrup Rasmussen (AFET komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Anna Záborská PPE-DE frakcijos vardu, Ole Christensen PSE frakcijos vardu, Jan Jerzy Kułakowski ALDE frakcijos vardu, Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, ir Carl Lang, nepriklausomas Parlamento narys.

Mihael Brejc pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat ir Vladimír Špidla.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI

Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 15 protokolo 9.11 punktas.

14.   Perėjimas prie skaitmeninio transliavimo (diskusijos)

Žodinis klausimas, kurį Komisijai uždavė Giles Chichester ir Etelka Barsi-Pataky ITRE komiteto vardu (O-0083/2005): Perėjimas prie skaitmeninio transliavimo (B6-0333/2005).

Etelka Barsi-Pataky pateikė klausimą žodžiu.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE-DE frakcijos vardu, Norbert Glante PSE frakcijos vardu, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour ir Vladimír Špidla.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

Etelka Barsi-Pataky ITRE komiteto vardu dėl spartesnio perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo (B6-0583/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 16 protokolo 5.4 punktas.

15.   „Slapti sulaikymo centrai“ Europoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: „Slapti sulaikymo centrai“ Europoje.

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki, nepriklausomas Parlamento narys, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

16.   Bananų importo režimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bananų importo režimas.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Fernando Fernández Martín PPE-DE frakcijos vardu, Erika Mann PSE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, ir María Esther Herranz García.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

17.   Direktyva dėl institucijų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą (diskusijos)

Žodinis klausimas, kurį Komisijai uždavė Ieke van den Burg ir Othmar Karas ECON komiteto vardu: Priežastys, dėl kurių ES valstybės narės vėluoja įgyvendinti Profesinių pensijų direktyvą (B6-0338/2005) (O-0094/2005).

Ieke van den Burg ir Othmar Karas pateikė klausimą žodžiu.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Harald Ettl PSE frakcijos vardu, Sharon Margaret Bowles ALDE frakcijos vardu, Graham Booth IND/DEM frakcijos vardu ir Katerina Batzeli.

Diskusijos baigtos.

18.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“ PE 364.133/OJMA).

19.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.45 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Josep Borrell Fontelles

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka.

Stebėtojai:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan.


2005 m. lapkričio 15 d., antradienis

18.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 280/13


PROTOKOLAS

(2006/C 280 E/02)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH

Pirmininko pavaduotojas

1.   Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 9.05 val.

Kalbėjo Michael Gahler, kuris, primindamas vakarykštį Strasbūro taksistų streiką, pasisakė prieš vokiečių taksistams taikomą draudimą privažiuoti prie Parlamento pastatų, nes tai yra diskriminacija (Pirmininkas jam atsakė, kad Parlamentas nesiėmė jokių priemonių šioje srityje, o šis klausimas turėtų būti perduotas kompetentingoms institucijoms).

2.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš Tarybos ir Komisijos:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičianti Direktyvą 2002/58/EB (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: LIBE

 

nuomonė: ITRE, IMCO

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūrų dialogo metų (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: CULT

 

nuomonė: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos direktyva) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: ENVI

 

nuomonė: TRAN, PECH

Pasiūlymas perkelti DEC 55/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEK(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

Pasiūlymas perkelti DEC 57/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEK(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos strateginių gairių kaimo plėtrai (2007-2013 m. programavimo laikotarpis) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: AGRI

 

nuomonė: ENVI, REGI

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui: DEVE

 

nuomonė: INTA

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume II — Parts I and II (1) (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (1) (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos Bendrijos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Mikronezijos Federacinių Valstijų vandenyse sudarymo (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: PECH

 

nuomonė: DEVE, BUDG

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 3690/93, numatantį Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl žvejybos leidimuose pateiktinų minimalių duomenų (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: PECH

 

nuomonė: JURI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: ENVI

 

nuomonė: ITRE, JURI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (1) (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2005 finansinių metų Pataisyto biudžeto Nr. 7 projektas — bendroji įplaukų ir išlaidų suvestinė — III skirsnis — Komisija (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

 

nuomonė: REGI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (1) (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (1) (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (2) (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (2) (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (2) (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (2) (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (2) (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui: CONT

 

nuomonė: JURI, LIBE

3.   Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 33/2005 (C6-0307/2005 — SEK(2005)1187 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 36/2005 (C6-0316/2005 — SEK(2005)1190 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 37/2005 (C6-0313/2005 — SEK(2005)1191 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 55/2005 (C6-0347/2005 — SEK(2005)1378 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus, laikantis 2005 m. spalio 26 d. dviejų biudžetą tvirtinančių institucijų pasirašyto susitarimo.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 57/2005 (C6-0348/2005 — SEK(2005)1377 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę jis leido perkelti visus asignavimus.

4.   Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.

GALIMYBĖ PASINAUDOTI HUMANITARINE PAGALBA KAŠMYRE:

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström ir Nicholson Winterbourne ALDE frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Kašmyre (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu dėl Kašmyro: galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl galimybės pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis ir Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu dėl humanitarinės padėties Kašmyre (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu dėl galimybės pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (B6-0603/2005),

Eoin Ryan UEN frakcijos vardu dėl galimybės pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (B6-0607/2005).

II.

FILIPINAI (MIRTIES BAUSMĖS SKYRIMAS ES PILIEČIUI FRANCISCO LARRAÑAGA):

Pasqualina Napoletano ir María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu dėl Filipinų: ES piliečiui Francisco Larrañaga paskirta mirties bausmė Filipinuose (B6-0595/2005),

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl mirties bausmės Filipinuose (B6-0598/2005),

Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu dėl mirties bausmės skyrimo Ispanijos piliečiui Francisco Larrañaga Filipinuose (B6-0601/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu dėl Filipinų (B6-0604/2005),

Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu dėl ES piliečiui paskirtos mirties bausmės Filipinuose (B6-0605/2005).

III.

BIRMA/MIANMARAS:

Cecilia Malmström ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu dėl Birmos/Mianmaro (B6-0592/2005),

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ir Marc Tarabella PSE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Birmoje (B6-0593/2005),

Simon Coveney, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Birmoje/ Mianmare (B6-0596/2005),

Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Birmoje (B6-0599/2005),

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu dėl Birmos (B6-0602/2005),

Konrad Szymański UEN frakcijos vardu dėl Birmos/Mianmaro (B6-0606/2005).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.

5.   Šiaurės dimensija (gauti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Diskusijos vyko 2005 9 8(2005 9 8 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Diana Wallis ir Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu dėl Šiaurės dimensijos atsižvelgdami į 2005 m. lapkričio 21 d. ministrų susitikimą (B6-0584/2005),

Alexander Stubb PPE-DE frakcijos vardu dėl Šiaurės dimensijos ateities (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu dėl Šiaurės dimensijos atsižvelgdami į 2005 m. lapkričio 21 d. ministrų susitikimą (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson ir André Brie GUE/NGL frakcijos vardu dėl Šiaurės dimensijos atsižvelgdami į 2005 m. lapkričio 21 d. ministrų susitikimą (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller ir Reino Paasilinna PSE frakcijos vardu dėl Šiaurės dimensijos ateities (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ir Anna Elzbieta Fotyga UEN frakcijos vardu dėl Šiaurės dimensijos (B6-0590/2005).

Balsavimas: 2005 11 16 protokolo 5.3 punktas.

6.   Audito Rūmų 2004 m. ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Audito Rūmų pirmininkas Hubert Weber pristatė savo įstaigos metų ataskaitą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE frakcijos vardu, Dan Jørgensen PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, Hans-Peter Martin, nepriklausomas Parlamento narys, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn ir Hubert Weber.

Diskusijos baigtos.

(Prieš atvykstant Komisijos Pirmininkui posėdis buvo sustabdytas 10.05 val. ir atnaujintas 10.15 val.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

7.   2006 m. teisės aktų leidybos ir darbo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2006 m. teisės aktų leidybos ir darbo programa.

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Silvana Koch-Mehrin ALDE frakcijos vardu, Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, ir Jean-Claude Martinez, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, kuris išreiškė apgailestavimą, kad posėdyje dalyvauja nedaug narių (Pirmininkas jam atsakė, kad šią pastabą perduos kompetentingoms institucijoms), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan ir José Manuel Barroso.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti greitu metu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 14.

(Posėdis sustabdytas 12.10 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.15 val.)

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO

Pirmininko pavaduotojas

8.   Pirmininko pranešimas

Biudžeto komitetas vakar vykusiame posėdyje priėmė šiuos du pranešimus:

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo, 3 punktą [KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] (pranešėjas: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

ir

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projekto (audra Šiaurės Europoje) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)] (pranešėjas: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Dėl šių pranešimų bus balsuojama 2005 11 17 remiantis Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsniu.

*

* *

Kalbėjo: Lissy Gröner, kuri pareikalavo, kad šiuo metu viename iš Parlamento pastatų veikianti ekspozicija būtų uždaryta, nes, jos manymu, ji gali žeisti moteris (Pirmininkas atsakė, kad jis praneš kvestoriams apie jos reikalavimą), Geoffrey Van Orden, kuris pareikalavo, kad Taryba ir Komisija paveiktų Libijos vyriausybę, kad ši išlaisvintų šiuo metu Libijoje įkalintas bulgares medicinos seseris ir palestinietį gydytoją, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, kuris pritarė Geoffrey Van Orden pasisakymui ir Bernd Posselt dėl Lissy Gröner prašymo (Pirmininkas užtikrino, kad bet koks kvestorių priimtas sprendimas bus visiškai nešališkas).

9.   Balsuoti skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo I priede.

9.1.   Geriausios patirties sklaidos ir IRT diegimo tąsa ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti geriausią patirtį ir stebėti IRT diegimą [KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0302/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 1 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0417).

9.2.   Paneuropinė antžeminės viešosios radijo ieškos sistema (RMU) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo [KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0303/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 2 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0418).

9.3.   Bendras sėklų rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro sėklų rinkos organizavimo [KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Joseph Daul (A6-0295/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 3 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0419).

9.4.   Bendras apynių rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro apynių rinkos organizavimo [KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Joseph Daul (A6-0299/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 4 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0420).

9.5.   Bendras vyno rinkos organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Joseph Daul (A6-0300/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 5 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0421).

9.6.   Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko teisė finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimo, suteikiančio Bankui teisę finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą [KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Pervenche Berès (A6-0298/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 6 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0422).

9.7.   Vizos 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2006 m. Turine vyksiančiose žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką [KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pranešėjas: Stefano Zappalà (A6-0313/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 7 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0423).

9.8.   Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems EB ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką [KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

Pranešėja: Patrizia Toia (A6-0293/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 8 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Patrizia Toia (pranešėja) padarė pareiškimą, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalimi.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0424).

9.9.   Europiniai upiniai unguriai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijos veiksmų plano dėl Europinio upinio ungurio išteklių atkūrimo vystymo [2005/2032(INI)] — Žuvininkystės komitetas.

Pranešėjas: Albert Jan Maat (A6-0284/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 9 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Albert Jan Maat (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0425).

9.10.   Valstybės narės padarytas Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl galimo valstybės narės padaryto Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimo [2005/2187(INI)] — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėjas: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 10 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0426).

9.11.   Socialinis globalizacijos aspektas (balsavimas)

Pranešimas dėl socialinio globalizacijos aspekto [2005/2061(INI)] — Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

Pranešėjas: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 11 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0427).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Philip Bushill-Matthews pateikė 5 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

10.   Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch.

Pranešimas: Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke ir Mairead McGuinness.

11.   Balsavimo pataisymai

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapyje — „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir 2 priede „Balsavimo rezultatai“ (spausdinta versija).

Dvi savaites po balsavimo dienos elektroninė versija Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinama.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas OL.

(Posėdis sustabdytas 12.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

12.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Manuel Medina Ortega informavo pirmininką, kad jis dalyvavo, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

*

* *

Bernard Piotr Wojciechowski kalbėjo asmeniniu klausimu atsakydamas į Ana Maria Gomes pastabas dėl šiuo metu viename iš Parlamento pastatų surengtos parodos.

13.   Parlamento sudėtis

Kompetentingos Italijos valdžios institucijos pranešė apie Giovanni Procacci, kuris pakeis Michele Santoro, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2005 11 15.

Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Parlamentas atkreipė dėmesį į šį paskyrimą, remiantis Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis visuotine tiesiogine rinkimo teise 13 straipsnio 3 dalimi.

14.   Europos cheminių medžiagų agentūra, patvarieji organiniai teršalai (REACH) ***I — Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų pakeitimas (REACH) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento (EB) Nr. .../... (dėl patvariųjų organinių teršalų) dalinio pakeitimo [KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 67/548/EEB, priderinant ją prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo [KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

Kalbėjo: Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas), Stavros Dimas (Komisijos narys) ir Lord Bach (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

Guido Sacconi pristatė savo pranešimus (A6-0315/2005 ir A6-0285/2005).

Kalbėjo Hiltrud Breyer dėl pranešėjo atlikto pristatymo.

Kalbėjo: Christofer Fjellner (INTA komiteto nuomonės referentas), Elisa Ferreira (ECON komiteto nuomonės referentė), Thomas Mann (EMPL komiteto nuomonės referentas), Lena Ek (ITRE komiteto nuomonės referentė), Hartmut Nassauer (IMCO komiteto nuomonės referentas), Kurt Lechner (JURI komiteto nuomonės referentas) ir Hiltrud Breyer (FEMM komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Mario MAURO

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: David Hammerstein Mintz (PETI komiteto nuomonės referentas), Satu Hassi (ECON komiteto nuomonės referentė), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu, Werner Langen dėl Satu Hassi kalbos, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Irena Belohorská, nepriklausoma Parlamento narė, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka ir Hélène Goudin.

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mogens N. J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas ir Paul Rübig.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 17 protokolo 4.1 punktas ir 2005 11 17 protokolo 4.2 punktas.

15.   Europos reguliavimo agentūros (diskusijos)

Žodinis klausimas, kurį uždavė Jo Leinen ir Janusz Lewandowski AFCO komiteto vardu Tarybai (O-0093/2005): Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos projektas (KOM(2005)0059) — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005).

Georgios Papastamkos (pavaduojantis autorių) ir Janusz Lewandowski pateikė klausimą žodžiu.

Lord Bach (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Maria da Assunção Esteves PPE-DE frakcijos vardu, Richard Corbett PSE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach ir Louis Michel (Komisijos narys).

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti greitu metu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.15 punktas.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pirmininko pavaduotoja

16.   Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Komisijai (B6-0339/2005).

Kalbėjo: David Martin ir Mairead McGuinness dėl klausimų klasifikavimo.

Pirma dalis

37 klausimas (Manuel Medina Ortega): Keleivių oro transporto apmokestinimas.

Peter Mandelson (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea ir Agnes Schierhuber papildomus klausimus.

38 klausimas (Sarah Ludford): Duomenų apsauga ir ES duomenų bazės.

Olli Rehn (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford papildomą klausimą.

39 klausimas (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovas.

Olli Rehn atsakė į klausimą ir į Giorgos Dimitrakopoulos ir Bart Staes papildomus klausimus.

Antra dalis

40 klausimas (Bart Staes): FLEGT veiksmų programos poveikis užtikrinant socialinių teisių ir aplinkos apsaugą besivystančiose šalyse.

Louis Michel (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bart Staes, John Bowis ir Agnes Schierhuber papildomus klausimus.

41 klausimas (Othmar Karas): Bendradarbiavimas raidos srityje.

Louis Michel atsakė į klausimą ir į Othmar Karas papildomą klausimą.

42 klausimas (Marie-Hélène Aubert): Rinkimai Demokratinėje Kongo Respublikoje.

Louis Michel atsakė į klausimą ir į Marie-Hélène Aubert papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 43 iki 45 bus atsakyta raštu.

46 klausimas (Sajjad Karim): Didesnis PPO derybų skaidrumas ir atskaitomybė.

Peter Mandelson atsakė į klausimą ir į David Martin, James Hugh Allister ir Paul Rübig papildomus klausimus.

47 klausimas (Hélène Goudin): Tailando krevetėms taikomi mažesni tarifai.

Peter Mandelson atsakė į klausimą.

48 klausimas (Ilda Figueiredo): Avalynės pramonės problemos.

Peter Mandelson atsakė į klausimą ir į Ilda Figueiredo, David Martin ir Anne E. Jensen papildomus klausimus.

54 klausimas (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Restruktūrizavimo srities prognozės.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

55 klausimas (Joachim Wuermeling): Laisvas darbuotojų judėjimas.

Vladimír Špidla atsakė į klausimą ir į Manfred Weber ir Claude Moraes papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 20.15 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Pirmininko pavaduotojas

17.   2005 m. paketas „Plėtra II“(diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2005 m. paketas „Plėtra II“.

Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt ir Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.

18.   Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro keleiviams pateikiamos informacijos apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir keitimosi saugos informacija tarp valstybių narių [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

Kalbėjo: Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Derek Twigg (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

Christine De Veyrac pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Jörg Leichtfried PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Bernard Piotr Wojciechowski IND/DEM frakcijos vardu, Fernand Le Rachinel, nepriklausomas Parlamento narys, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot ir Derek Twigg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 16 protokolo 5.1 punktas.

19.   Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje * — Atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sąlygų pridedamo protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijos Respublikoje įgyvendinimo [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Pranešimas dėl atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimo [2005/2027(INI)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Rebecca Harms pristatė savo pranešimus (A6-0282/2005 ir A6-0279/2005).

Kalbėjo: Ján Hudacký PPE-DE frakcijos vardu, Edit Herczog PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Umberto Pirilli UEN frakcijos vardu, Sergej Kozlík, nepriklausomas Parlamento narys, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec ir Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 16 protokolo 5.2 punktas.

20.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“ PE 364.133/OJME).

21.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.10 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Josep Borrell Fontelles

Pirmininkas


(1)  Šis dokumentas į visas kalbas neišverstas.

(2)  Šis dokumentas į visas kalbas neišverstas.


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


I PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+

priimta

-

atmesta

atkrito

A

atšaukta

VB (..., ..., ...)

vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

EB (..., ..., ...)

elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

dal.

balsavimas dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

atsk.

atskiras balsavimas

pak.

pakeitimas

KP

kompromisinis pakeitimas

AD

atitinkama dalis

NP

naikinantis pakeitimas

=

tapatūs pakeitimai

§

dalis

str.

straipsnis

konst.

konstatuojamoji dalis

PR

pasiūlymas dėl rezoliucijos

BPR

bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos

SB

slaptas balsavimas

1.   2006 m. pažangios patirties sklaidos ir IRT diegimo programos tąsa ***I

Pranešimas: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

2.   Paneuropinė antžeminės viešosios radijo ieškos sistema (RMU) ***I

Pranešimas: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

3.   Bendras sėklų rinkos organizavimas *

Pranešimas: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

4.   Bendras apynių rinkos organizavimas *

Pranešimas: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

VB

+

600, 20, 14

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE: galutinis balsavimas.

5.   Bendras vyno rinkos organizavimas *

Pranešimas: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

6.   Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko teisė finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą *

Pranešimas: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

7.   Vizos 2006 m. Turine vykstančiose žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams ***I

Pranešimas: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

8.   Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems EB ***I

Pranešimas: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

9.   Europiniai upiniai unguriai

Pranešimas: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

10.   Valstybės narės padarytas Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimas

Pranešimas: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Dalykas

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

vienas balsavimas

 

+

 

11.   Socialinis globalizacijos aspektas

Pranešimas: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

2 dalis

2

PPE-DE

 

-

 

po 4 dalies

8

GUE/NGL

 

-

 

5 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2/VB

+

323, 264, 56

3/VB

-

112, 483, 47

6 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2/EB

+

347, 287, 8

3

+

 

7 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

9 dalis

9

GUE/NGL

 

-

 

po 10 dalies

10

GUE/NGL

dal.

 

 

1/EB

+

322, 305, 16

2

-

 

3/EB

+

318, 315, 12

Po 15 dalies

13

Verts/ALE

EB

-

205, 407, 27

16 dalis

3

PPE-DE

 

-

 

po 19 dalies

12

PSE

 

+

 

20 dalis

§

originalus tekstas

atsk./EB

+

341, 289, 14

22 dalis

4

PPE-DE

 

-

 

po 23 dalies

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

po 24 dalies

11

GUE/NGL

 

-

 

po 31 dalies

16

Verts/ALE

EB

-

264, 375, 7

32 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

po 33 dalies

17

Verts/ALE

 

+

 

34 dalis

5

PPE-DE

VB

+

357, 266, 17

pakeista žodžiu

po 34 dalies

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

37 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

-

 

A konstatuojamoji dalis

6

GUE/NGL

dal.

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

B konstatuojamoji dalis

7

GUE/NGL

 

-

 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE: 5 pak., 5 dalies 2-oji dalis, 5 dalies 3-oji dalis.

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

ALDE, PPE-DE

5 §

1-oji dalis:„mano, kad globalizacija ... ir socialinę įtrauktį;“.

2-oji dalis:„pripažįsta, kad, norint realizuoti ... turės būti radikaliai reformuojama;“.

3-oji dalis: žodis „radikaliai“.

PPE-DE

6 §

1-oji dalis:„ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad ES“.

2-oji dalis:„prekybos, žemės ūkio ir užsienio“.

3-oji dalis:„politikos kryptys būtų suderintos su vystymosi ..., ir su TPT;“.

7 §

1-oji dalis:„mano, jog Europos Sąjunga ... konkrečių veiksmų kovoti su skurdu“.

2-oji dalis:„patvirtinant labiau pagrįstas ... atleidimą nuo skolų ir teikiant paramą;“.

32 §

1-oji dalis:„mano, kad mažos ir ... įmonių jungimąsi į tinklus;“.

2-oji dalis:„taip pat ragina pakoreguoti Europos bendrovių ... globalizuotoje ekonomikoje;“.

37 §

1-oji dalis:„pabrėžia poreikį užtikrinti, ... šiuo atžvilgiu;“.

2-oji dalis:„mano, kad demokratijos trūkumas ... piliečių dalyvavimo galimybes;“.

Verts/ALE

6 pakeitimas

1-oji dalis:„kadangi (išbraukta)“.

2-oji dalis:„globalizacijos procese yra ... pasaulio visuomenės dalį,“.

10 pakeitimas

1-oji dalis:„ragina Komisiją ... diskriminacijos formomis;“.

2-oji dalis:„sukaupto turto padalijimas ... švietimą ir būstą;“.

3-oji dalis:„socialinė politika ... užimtumo politikos krypčių sudėtinė dalis;“.

Prašymai balsuoti atskirai

PPE-DE: 20 dalis.

Įvairūs

Philip Bushill-Matthews pateikė žodinį 5 pakeitimo pakeitimą:

34.

remia Komisijos pastangas didinti daugianacionalinių įmonių sąmoningumą dėl jų socialinės atsakomybės, kuriomis kol kas pasiekta tik ribotų rezultatų;


II PRIEDAS

VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

1.   Daul pranešimas A6-0299/2005

Už: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Susilaikė: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Brejc pranešimas A6-0308/2005

Už: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Prieš: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Susilaikė: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Brejc pranešimas A6-0308/2005

Už: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Susilaikė: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Brejc pranešimas A6-0308/2005

Už: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Prieš: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Balsavimo pataisymai

Prieš: Jörg Leichtfried


PRIIMTI TEKSTAI

 

P6_TA(2005)0417

Geriausios patirties sklaidos ir IRT diegimo tąsa ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti geriausią patirtį ir stebėti IRT diegimą (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0347) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 157 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0247/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6-0302/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketintų iš esmės keisti savo pasiūlymą arba jį pakeisti nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

I PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. .../2005/EB ... m. ... ... d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2256/2003/EB siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 157 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Sprendimu Nr. 2256/2003/EB (3) patvirtinta MODINIS programa e. Europa 2005 m. veiksmų planui stebėti, gerai praktikai skleisti ir informacijos bei tinklo saugumui gerinti, kuri veikia nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.

(2)

Siekiant patikslinti orientacines sumas atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą, Sprendimas Nr. 2256/2003/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu Nr. 787/2004/EB.

(3)

Taryba 2004 m. gruodžio 9 d. Rezoliucijoje dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ateities (4) pakvietė Komisiją pradėti parengiamuosius darbus dėl e. Europa 2005 m. veiksmų plano pratęsimo, kuris būtų reikšminga naujosios Darbotvarkės informacinei visuomenei po 2005 m. dalis.

(4)

2004 m. lapkričio 19 d. Komisijos komunikate „Europos informacinės visuomenės uždaviniai po 2005 m.“ analizuojami iššūkiai, į kuriuos turi būti atsižvelgta Europos informacinės visuomenės strategijoje iki 2010 m. Jame įrodinėjama, kad reikėtų plačiau naudoti IRT ir, kad politikoje turėtų būti nuolat skiriamas dėmesys su IRT susijusiems klausimams, o tam reikalinga stebėsena ir keitimasis gera praktika. Tas komunikatas buvo apmąstymo proceso išeities taškas, kurio rezultatas - nauja Informacinės visuomenės iniciatyva 2005 m., turinti prasidėti 2006 m.

(5)

Pavasarį susirinkusiai Europos Vadovų Tarybai pateiktame 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikate „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ paskelbta nauja iniciatyva „i2010: Europos informacinė visuomenė“, kuria siekiama skatinti IRT diegimą.

(6)

2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikate „i2010 - Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ nurodomi penkerių metų strategijos pagrindiniai politikos prioritetai siekiant skatinti atvirą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką. Skatinant pasikeitimą gera praktika ir stebint dėl IRT atsiradusių paslaugų naudojimą, bus toliau remiamas dialogas su suinteresuotais subjektais ir valstybėmis narėmis, ypač dėl atviro koordinavimo metodo.

(7)

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą (2007-2013), siūloma sukurti Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą Bendrijos veiksmams 2007-2013 m., kurioje sujungiamos konkrečios Bendrijos priemonės verslui, MVĮ, pramoniniam konkurencingumui, inovacijoms, informacinėms ir ryšių technologijoms, aplinkosaugos technologijoms ir pažangiajai energetikai, įskaitant Sprendime Nr. 2256/2003/EB nurodytas priemones.

(8)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (5) įkuriama bendra sistemiško Bendrijos statistikos apie informacinę visuomenę rengimo sistema. Tokioje statistikoje yra e. Europa palyginamajai analizei reikalinga informacija; ji yra svarbi tokiems struktūriniams rodikliams, kurie yra reikalingi stebint valstybių narių veiklą ir siekiant sudaryti vienodą pagrindą, kuriuo remiantis analizuojama informacinė visuomenė.

(9)

Per 12 mėnesių nuo e. Europa 2005 veiksmų plano pabaigos iki planuojamos Pagrindų programos pradžios 2007 m. IRT diegimas visose ekonomikos srityse turi būti stebimas ir remiamas tęsiant struktūriniais rodikliais pagrįstą palyginamąją ir statistinę analizę bei keičiantis gera praktika. 2006 m. pagal programą vykdomi ir su palyginamąja analize, gera praktika ir politikos koordinavimu susiję veiksmai padės siekti pirmiau minėtų 2005 m. vasario 2 d. ir 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatų tikslų.

(10)

Siekiant 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikato tikslų, kuriais, tęsiant e. Europa darbotvarkę, siekiama skatinti IRT diegimą, ir siekiant 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato tikslų, patirties stebėjimo ir pasikeitimo ja mechanizmai, palyginamosios analizės veikla, geros praktikos skleidimas ir ekonominių bei socialinių informacinės visuomenės pasekmių analizė turėtų būti tęsiami 2006 m.

(11)

Todėl Sprendimas 2256/2003/EB turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2256/2003/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

1.   Programa 2006 m. toliau tęsiama informacijos ir ryšių technologijų (IRT) diegimo ir jų naudojimo stebėsena visose ekonomikos srityse ir geros praktikos skleidimas bei numatomi šie tikslai:

a)

stebėti valstybių narių veiklą ir lyginti ją su geriausia pasaulio praktika, jei įmanoma, naudojantis oficialia statistika;

b)

remti valstybių narių pastangas skatinant IRT naudojimą nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygiu analizuojant gerą praktiką ir papildančių vienas kitą keitimosi patirtimi plėtros mechanizmų sąveika;

c)

analizuoti ekonomines ir socialines informacinės visuomenės pasekmes siekiant palengvinti politines diskusijas, visų pirma konkurencingumo, augimo ir užimtumo bei socialinės integracijos prasme.

2.   Programos veikla yra tarpsektorinio pobūdžio veiksmai, papildantys Bendrijos veiksmus kitose srityse. Nė vienas tokių veiksmų neturi dubliuoti darbo, atliekamo šiose srityse pagal kitas Bendrijos programas. Veiksmai pagal palyginamosios analizės, geros praktikos ir politikos koordinavimo programą skirti pavasarį susirinkusiai Europos Vadovų Tarybai pateiktamo 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikato „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ tikslams pasiekti, kuriais, tęsiant e. Europa darbotvarkę, siekiama skatinti IRT diegimą ir ypač plačiajuostę sistemą, e. vyriausybę, e. verslą, e. sveikatą ir e. mokymąsi bei 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato „i2010 - Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ tikslų, skatinant atvirą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką.

3.   Programa taip pat turi sudaryti bendrą bazę viena kitą papildančiai sąveikai Europos lygiu tarp įvairių nacionalinių, regioninių ir vietinių lygių.“

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Siekiant 1a straipsnyje nurodytų tikslų, imamasi tokių kategorijų veiksmų:

a)

1 veiksmas

Veiklos stebėsena ir palyginimas:

duomenų rinkimas ir analizė, remiantis palyginamosios analizės rodikliais, apibrėžtais 2003 m. vasario 18 d. Tarybos rezoliucijoje dėl e. Europa 2005 veiksmų plano įgyvendinimo, įskaitant regioninius rodiklius, jei tinkama, ir remiantis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (6).

b)

2 veiksmas

Geros praktikos platinimas

studijos, skirtos gerai praktikai nustatyti nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, prisidedančios prie sėkmingo IRT diegimo visuose ekonomikos sektoriuose.

parama tikslinėms konferencijoms, seminarams ar darbui grupėse, platinimo, informavimo ir bendravimo veiklai, remiant Pavasario Europos Vadovų Tarybai pateikto 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikato „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ tikslus, kuriais siekiama skatinti IRT diegimą ir įgyvendinant e. Europa darbotvarkę bei 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato „i2010 - Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ tikslus, kuriais skatinama atvira ir konkurencinga skaitmeninė ekonomika, kad būtų galima skatinti bendradarbiavimą ir pasikeitimą patirtimi bei gera praktika, kaip nurodyta 1a straipsnio 1 dalies b punkte;

c)

3 veiksmas

Analizė ir strateginė diskusija:

parama socialinių reikalų ir ekonomikos ekspertų darbui, siekiant suteikti Komisijai, informaciją dėl būsimos politikos analizės.

3)

4 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Programa apima laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Finansinė struktūra šiai programai įgyvendinti yra 30 160 000 EUR.“

4)

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  2005 m. spalio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento nuomonė.

(3)  OL L 336, 2003 12 23, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 787/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).

(4)  OL C 62, 2005 3 12, p. 1.

(5)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(6)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.“

II PRIEDAS

PRIEDAS

eEuropa veiksmų plano, geros praktikos platinimo ir tinklo bei informacijos saugumo gerinimo stebėsenos daugiametė programa (MODINIS)

Orientacinis išlaidų paskirstymas 2003-2005 m.

Viso biudžeto procentinės dalys pagal kategorijas ir metus

 

2003

2004

2005

Iš viso 2003-2005 m.

1 veiksmas - veiklos stebėsena ir palyginimas

12 %

14 %

14 %

40 %

2 veiksmas - geros praktikos platinimas

8 %

10 %

12 %

30 %

3 veiksmas - analizė ir strateginė diskusija

2 %

3 %

3 %

8 %

4 veiksmas - tinklų ir informacijos saugumo gerinimas

17 %

5 %

0 %

22 %

Procentas nuo bendro kiekio

39 %

32 %

29 %

100 %


Orientacinis išlaidų paskirstymas 2006 m.

Viso biudžeto procentinės dalys pagal kategorijas ir metus

 

2006

1 veiksmas - veiklos stebėsena ir palyginimas

55 %

2 veiksmas - geros praktikos platinimas

30 %

3 veiksmas - analizė ir strateginė diskusija

15 %

4 veiksmas - tinklų ir informacijos saugumo gerinimas

0 %

Procentas nuo bendro kiekio

100 %

P6_TA(2005)0418

Paneuropinė antžeminės viešosios radijo ieškos sistema (RMU) ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0361) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0248/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6-0303/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/.../EB

... m. ... ... d.

panaikinanti Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Direktyvoje 90/544/EEB (4) buvo reikalaujama, kad valstybės narės iki 1992 gruodžio 31 d. 169,4 iki 169,8 MHz radijo spektro juostoje skirtų keturis kanalus paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškos paslaugai (toliau - ERMES) ir kuo greičiau parengtų planus, leidžiančius paneuropinei viešajai radijo ieškos paslaugai naudotis visa 169,4-169,8 MHz juosta, atsižvelgiant į komercinį poreikį.

(2)

169,4-169,8 MHz spektro juostos naudojimas Bendrijos ERMES poreikiams sumažėjo arba netgi visai nutrūko, todėl šios juostos ERMES efektyviai nenaudoja, ir ši juosta gali geriau patenkinti kitas Bendrijos politikos reikmes.

(3)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (5) nustatė Bendrijos politiką ir teisinį pagrindą, kad būtų užtikrintas politikos metodų koordinavimas ir, esant reikalui, spektro juostų prieinamumo ir veiksmingo naudojimo sąlygų suderinimas, būtinas vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui. Tas sprendimas leidžia Komisijai priimti naujas technines įgyvendinimo priemones, užtikrinančias suderintas spektro juostų prieinamumo ir veiksmingo naudojimo sąlygas.

(4)

Kadangi 169,4-169,8 MHz juosta yra tinkama programoms žmonių su sutrikimais ar negalia reikmėms tenkinti, ir tokių taikomųjų programų skatinimas kartu bendruoju tikslu - užtikrinti vidaus rinkos veikimą - yra vienas iš Bendrijos tikslų, Komisija pagal Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalį įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (toliau - CEPT) išnagrinėti kitas juostos taikomąsias programas, galinčias padėti žmonėms su negalia.

(5)

Pagal suteiktą įgaliojimą CEPT parengė naują dažnių naudojimo planą ir kanalų paskirstymo planą, leidžiantį šešių tipų atrinktas juostos taikomąsias programas kelioms Bendrijos politikos reikmėms tenkinti.

(6)

Dėl šių priežasčių ir pagal Sprendimą dėl radijo spektro Direktyva 90/544/EEB turėtų būti panaikinta.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 90/544/EEB yra panaikinama nuo ... (6).

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  2005 m. spalio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. lapkričio 17 d. po neprivalomos konsultacijos pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento nuomonė.

(4)  OL L 310, 1990 11 9, p. 28.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(6)  OL: įrašyti šios direktyvos skelbimo Oficialiajame leidinyje datą.

P6_TA(2005)0419

Bendras sėklų rinkos organizavimas *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro sėklų rinkos organizavimo (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0384) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0285/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0295/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0420

Bendras apynių rinkos organizavimas *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro apynių rinkos organizavimo (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162 (CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0386) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0287/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0299/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0421

Bendras vyno rinkos organizavimas *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0395) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0286/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0300/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0422

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko teisė finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimo, suteikiančio Bankui teisę finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0342) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 181A straipsnį,

atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0280/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0298/2005),

1.

pritaria susitarimo pakeitimui;

2.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Mongolijos vyriausybėms ir parlamentams.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0423

Vizos 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2006 m. Turine vyksiančiose žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0412) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 2 dalies a punktą bei b punkto ii papunktį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0275/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0313/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar neskelbta OL.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../2005 ... m. ... d. dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2006 m. Turine vyksiančiose žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą ir b punkto ii papunktį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1295/2003 dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2004 m. Atėnuose vyksiančiose olimpinėse ar parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką (2), buvo nustatyta speciali laikina sistema, 2004 m. Atėnuose vykusiose olimpinėse ir (ar) parolimpinėse žaidynėse dalyvavusių olimpiečių atžvilgiu nukrypstanti nuo normalios vizų išdavimo tvarkos, sudariusi sąlygas Graikijai organizuoti olimpines ir parolimpines žaidynes, pirmą kartą vykstančias valstybėje narėje, priklausančioje Šengeno erdvei be vidaus sienų ir leidusi Graikijai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Olimpinę chartiją.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1295/2003 buvo nustatytos specialios nuostatos dėl prašymų vienodo pavyzdžio vizoms išduoti ir vizų išdavimo olimpiečiams tvarkos supaprastinimo bei šios kategorijos asmenų patikrinimų vykstant per išorines sienas supaprastinimo. Be to, tame reglamente buvo numatyta, kad jo veikimo įvertinimo ataskaita turi būti perduota Europos Parlamentui ir Tarybai.

(3)

Įvertinime Komisija priėjo prie išvados, kad Reglamentas (EB) Nr. 1295/2003 buvo sėkmingai įgyvendintas ir kad leidžiančių nukrypti nuostatų sistema buvo veiksminga, lanksti ir tinkama žaidynėse dalyvavusių olimpiečių atvykimui bei trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje be vidaus sienų reglamentuoti.

(4)

Todėl Europos Sąjunga turėtų nustatyti panašią leidžiančių nukrypti nuostatų sistemą 2006 m. žiemos olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms, kad žaidynes organizuojančiai šaliai Italijai būtų leista įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Olimpinę chartiją, tuo pačiu Šengeno erdvėje be vidaus sienų užtikrinant aukštą saugumo lygį.

(5)

Nors išlaikomas reikalavimas turėti vizą olimpiečiams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai ir kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (3), reikia nustatyti laikinai 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių laikotarpiu galiosiančias leidžiančias nukrypti nuostatas.

(6)

Šių leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo sritis turėtų būti apribota acquis nuostatomis dėl prašymo išduoti vizą pateikimo, vizos išdavimo ir jos formos. Kartu, atsižvelgiant į vizų sistemos pasikeitimus, atitinkamai prie jų turi būti priderinti patikrinimų vykstant per išorines sienas metodai.

(7)

Prašymai išduoti vizą 2006 m. žiemos olimpinėse ir (ar) parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams turėtų būti pateikti 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizaciniam komitetui per atsakingąsias organizacijas kartu su prašymais akredituoti. Prašyme akredituoti turėtų būti pateikti pagrindiniai atitinkamo asmens duomenys - visas vardas ir pavardė, lytis, gimimo data ir vieta, paso numeris, rūšis ir galiojimo laikas, taip pat turi būti nurodyta, ar asmuo turi kurios nors Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi, kartu nurodant tokio leidimo rūšį ir galiojimo laiką. Tokie prašymai perduodami už vizų išdavimą atsakingoms Italijos tarnyboms.

(8)

2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinis komitetas išduoda akreditacijos korteles olimpiečiams vadovaudamasis specialiomis Italijos teisės normomis. Atsižvelgiant į tai, kad žaidynės gali būti teroristų išpuolio taikiniu, akreditacijos kortelė yra ypač saugus dokumentas, suteikiantis teisę patekti į tam tikras varžybų vietas ir į kitus renginius, kuriuos ketinama surengti 2006 m. olimpinių ir parolimpinių žaidynių metu. Išduodama viza - tai į akreditacijos kortelę įrašomas numeris.

(9)

Nepaisant šio reglamento nuostatų, olimpiečiai gali pateikti individualius prašymus išduoti vizą pagal atitinkamas Šengeno acquis nuostatas.

(10)

Tais atvejais, kai šiuo reglamentu nenustatomos konkrečios nuostatos, turėtų būti taikomos atitinkamomis Šengeno acquis nuostatos dėl vizų ir patikrinimų vykstant per valstybių narių išorines sienas. Šis reglamentas netaikomas olimpiečiams trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą ir kurie turi kurios nors valstybės narės, visiškai įgyvendinančios Šengeno acquis, išduotą leidimą gyventi arba laikiną leidimą gyventi. Jei numatomas ilgesnis nei 90 dienų buvimas Šengeno erdvėje be vidaus sienų, olimpiečiui pagal Italijos įstatymus gali būti išduotas laikinas leidimas gyventi.

(11)

Šiuo reglamentu nustatytų leidžiančių nukrypti nuostatų įgyvendinimas turi būti įvertintas pasibaigus 2006 m. žiemos parolimpinėms žaidynėms.

(12)

Pagrindiniam tikslui - supaprastinti vizų išdavimo olimpiečiams tvarką - pasiekti yra būtina ir tinkama priimti šias laikinas nuo tam tikrų Šengeno acquis nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas. Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnio trečiojoje pastraipoje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas neviršija būtinų priemonių nurodytiems tikslams pasiekti.

(13)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu pagal Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4) plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB (5) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį.

(14)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja Tarybai priimant šį reglamentą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti. Tačiau, kadangi šis reglamentas remiasi Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalį, Danija pagal to protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo nuspręs, ar jį įgyvendins savo nacionaliniuose teisės aktuose, ar ne.

(15)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kuriose Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (6). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą, jis nėra jai privalomas ir ji neprivalo jo taikyti.

(16)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kuriose Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (7). Todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą, jis nėra jai privalomas ir ji neprivalo jo taikyti.

(17)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu, pagal Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytą susitarime dėl Šveicarijos konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, patenkančios į 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2004/860/EB (8) dėl to susitarimo pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą sritį.

(18)

Visos šio reglamento nuostatos, išskyrus jo 9 straipsnį, yra nuostatos, kurios remiasi Šengeno acquis arba yra kitaip su juo susijusios, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

TIKSLAS IR SĄVOKOS

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo reglamentu nustatomos konkrečios nuostatos, laikinai leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Šengeno acquis nuostatų dėl prašymo išduoti vizą pateikimo, vizų išdavimo ir dėl vienodos vizų formos olimpiečiams 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių metu.

Išskyrus šias konkrečias nuostatas, atitinkamos Šengeno acquis nuostatos dėl prašymų išduoti vizą pateikimo ir vienodų vizų išdavimo lieka galioti.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

1)

„Atsakingosios organizacijos“, susijusios su priemonėmis, numatytomis įgyvendinti supaprastintą prašymo išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarką olimpiečiams, dalyvausiantiems 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, - Olimpinėje chartijoje apibrėžtos oficialios organizacijos, kurios yra įgaliotos pateikti olimpiečių sąrašus 2006 m. olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizaciniam komitetui siekiant gauti žaidynių akreditacijos korteles.

2)

„Olimpietis“ - bet kuris asmuo, esantis Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinio parolimpinio komiteto, tarptautinių federacijų, nacionalinių olimpinių ir parolimpinių komitetų, olimpinių žaidynių organizacinių komitetų ir nacionalinių asociacijų nariu, pavyzdžiui, atletai, teisėjai (arbitrai), treneriai ir kiti sporto specialistai, medicinos personalas, priskiriamas komandoms ar atskiriems sportininkams, taip pat akredituoti žurnalistai, vyresnieji pareigūnai, rėmėjai ar kiti oficialūs kviestiniai svečiai, sutinkantys vadovautis Olimpine chartija ir elgtis paklūstant Tarptautinio olimpinio komiteto kontrolei ir vadovavimui, ir kurie yra įtraukti į atsakingųjų organizacijų parengtus sąrašus ir yra 2006 m. olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinio komiteto akredituoti kaip 2006 m. olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyviai.

3)

„Olimpinės akreditacijos kortelės“, kurias išduoda 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinis komitetas vadovaudamasis 2005 m. rugsėjo 9 d. teisės aktu Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri (2005 9 20 GU n. 219) - vienas iš dviejų saugių dokumentų, kurių vienas skirtas olimpinėms žaidynėms, o kitas - parolimpinėms žaidynėms, kuriuose yra dokumento turėtojo nuotrauka, nurodoma olimpiečio tapatybė ir suteikiamas leidimą patekti į patalpas, kuriose vyksta varžybos, bei į kitus žaidynių metu vykstančius renginius.

4)

„Olimpinių žaidynių ir parolimpinių žaidynių trukmė“ - laikotarpis nuo 2006 m. sausio 10 d. iki 2006 m. kovo 26 d. žiemos olimpinių žaidynių atveju ir laikotarpis nuo 2006 m. vasario 10 d. iki 2006 m. balandžio 19 d. žiemos parolimpinių žaidynių atveju.

5)

„2006 m. olimpinių ir parolimpinių žiemos žaidynių organizacinis komitetas“ - 1999 m. gruodžio 27 d. pagal Italijos civilinio kodekso (RD 16/3/1942 n. 262) 12 straipsnį įsteigtas komitetas, kuriam pavesta surengti 2006 m. žiemos olimpines ir parolimpines žaidynes Turine ir kuris sprendžia dėl šiose žaidynėse dalyvausiančių olimpiečių akreditavimo.

6)

„Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos“ - Italijos tarnybos, kurioms pavesta nagrinėti prašymus išduoti vizą ir išduoti vizas olimpiečiams.

II skyrius

VIZŲ IŠDAVIMAS

3 straipsnis

Sąlygos

Pagal šį reglamentą viza gali būti išduodama tik asmeniui:

a)

kuris vienos iš atsakingųjų organizacijų buvo paskirtas ir 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinio komiteto akredituotas kaip 2006 m. olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyvis;

b)

turinčiam galiojantį kelionės dokumentą, leidžiantį kirsti išorines sienas, kaip nustatyta 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo (9) (toliau - Šengeno konvencija), 5 straipsnyje;

c)

kurio atžvilgiu nebuvo paskelbtas įspėjimas dėl draudimo įsileisti;

d)

kuris nėra laikomas keliančiu grėsmę nė vienos valstybės narės viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui ar tarptautiniams santykiams.

4 straipsnis

Prašymų pateikimas

1.   Atsakingajai organizacijai sudarius asmenų, atrinktų dalyvauti 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašą, ji gali kartu su prašymu išduoti olimpinės akreditacijos korteles atrinktiems asmenims pateikti bendrą prašymą išduoti vizas tiems atrinktiems asmenims, kurie turi turėti vizą pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, išskyrus atvejus, kai tie asmenys turi kurios nors Šengeno valstybės jiems išduotą leidimą gyventi.

2.   Bendri prašymai išduoti vizas atitinkamiems asmenims turi būti perduodami 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizaciniam komitetui tuo pat metu kaip ir prašymai išduoti olimpinės akreditacijos korteles, vadovaujantis to komiteto nustatyta tvarka.

3.   Kiekvienam asmeniui, dalyvausiančiam 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, gali būti pateiktas tik vienas prašymas išduoti vizą.

4.   2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinis komitetas už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms kuo greičiau perduoda bendrus prašymus išduoti vizą kartu su atitinkamų asmenų prašymų išduoti olimpines akreditacijos korteles, kuriuose turi būti nurodytas visas asmens vardas ir pavardė, pilietybė, lytis, gimimo data ir vieta, jų paso numeris, rūšis ir galiojimo laikas, nuorašais.

5 straipsnis

Bendrų prašymų išduoti vizą nagrinėjimas ir išduodamos vizos rūšis

1.   Išnagrinėjusios atitikimą 3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, vizas išduoda už vizų išdavimą atsakingos tarnybos.

2.   Išduodama viza yra vienoda trumpalaikė, daugkartinio įvažiavimo viza, suteikianti leidimą būti ne ilgiau nei devyniasdešimt (90) dienų 2006 m. žiemos olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu.

3.   Jei kuris nors olimpietis neatitinka 3 straipsnio c arba d punktuose nustatytų sąlygų, pagal Šengeno konvencijos 16 straipsnį už vizų išdavimą atsakingos tarnybos gali išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą.

6 straipsnis

Vizos forma

1.   Vizos forma - tai du olimpinėje akreditacijos kortelėje įrašomi numeriai. Pirmasis numeris yra vizos numeris. Vienodos vizos numerį sudaro septyni (7) simboliai - šeši (6) skaitmenys ir prieš juos rašoma raidė „C“. Riboto teritorinio galiojimo vizos numerį sudaro aštuoni (8) simboliai - šeši (6) skaitmenys ir prieš juos rašomos raidės „IT“. Antrasis numeris yra atitinkamo asmens paso numeris.

2.   Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos vizų numerius turi perduoti 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizaciniam komitetui, kad pastarasis galėtų išduoti akreditacijos korteles.

7 straipsnis

Mokesčio netaikymas

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos neima mokesčio už prašymų išduoti vizas nagrinėjimą ir vizų išdavimą.

III skyrius

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Vizos panaikinimas

Jei asmenų, paskirtų dalyvauti 2006 m. žiemos olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašas yra iš dalies pakeičiamas prieš prasidedant žaidynėms, atsakingosios organizacijos turi nedelsdamos apie tai informuoti 2006 m. žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinį komitetą, kad būtų atšauktos akreditacijos kortelės iš sąrašo išbrauktiems asmenims. Organizacinis komitetas apie tai informuoja už vizų išdavimą atsakingas tarnybas ir praneša atitinkamų vizų numerius.

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos panaikina atitinkamų asmenų vizas. Jos nedelsdamos apie tai informuoja sienos apsaugos tarnybas, o pastarosios nedelsdamos perduoda tokią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

9 straipsnis

Patikrinimai kertant išorines sienas

1.   Atvykstantys valstybių narių išorines sienas kertantys olimpiečiai, turintys pagal šį reglamentą išduotas vizas, tikrinami tik tiek, ar jie atitinka 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.

2.   Olimpinių ir (arba) parolimpinių žiemos žaidynių metu:

a)

atvykimo ir išvykimo spaudai dedami olimpiečių, kuriems turi būti dedamas toks spaudas, pirmame laisvame paso puslapyje, laikantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2133/2004 dėl reikalavimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, kelionės dokumentus (10). Pirmą kartą atvykus, tame pačiame puslapyje įrašomas vizos numeris;

b)

olimpiečiui gavus tinkamą akreditaciją, Šengeno konvencijos 5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos atvykimo sąlygos yra laikomos įvykdytomis.

3.   2 dalis taikoma olimpiečiams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, nepriklausomai nuo to, ar jiems taikomas reikalavimas dėl vizos pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, ar ne.

10 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos informavimas

Ne vėliau kaip po keturių mėnesių nuo 2006 m. žiemos parolimpinių žaidynių pabaigos Italija pateikia Komisijai ataskaitą apie įvairius šio reglamento įgyvendinimo aspektus.

Tos ataskaitos ir per tą patį laikotarpį kitų valstybių narių pateiktos informacijos pagrindu Komisija parengia šiame reglamente numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su vizų išdavimu olimpiečiams, veiksmingumo įvertinimą ir apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento nuomonė.

(2)  OL L 183, 2003 7 22, p. 1.

(3)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 851/2005 (OL L 141, 2005 6 4, p. 3).

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(6)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(7)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(8)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.

(9)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1160/2005 (OL L 191, 2005 7 22, p. 18).

(10)  OL L 369, 2004 12 16, p. 5.

P6_TA(2005)0424

Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems EB ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0830) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 42 bei 308 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0002/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0293/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar nepaskelbtas OL.

P6_TC1-COD(2004)0284

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. lapkričio 15 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 631/2004 (3), ligos išmokų natūra gavimo tvarka laikino buvimo kitoje valstybėje narėje metu buvo supaprastinta . Taigi tikslinga supaprastintą tvarką taikyti ir nuostatoms dėl išmokų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais, nurodytais Reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 (4) ir (EEB) Nr. 574/72 (5).

(2)

Siekiant atsižvelgti į pokyčius tam tikrų valstybių narių, ypač naujųjų valstybių narių teisės aktuose po derybų dėl narystės pabaigos, reikia pritaikyti Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 priedus.

(3)

Todėl Reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir apsaugoti susijusių asmenų teisinius lūkesčius, reikia nustatyti, kad tam tikros Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III priedą pakeičiančios nuostatos galioja atgaline data nuo 2004 m. gegužės 1 d.

(5)

Steigimo sutartis nenumato galių, išskyrus nurodytąsias 308 straipsnyje, imtis atitinkamų priemonių kitų asmenų nei pagal darbo sutartį dirbantys asmenys socialinės apsaugos srityje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 I, II, II a, III, IV ir VI priedai iš dalies pakeičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 iš dalies keičiamas taip:

1.

60 straipsnyje išbraukiamos 5 ir 6 dalys.

2.

62 straipsnis pakeičiamas taip:

„62 straipsnis

Išmokos natūra, kai būnama kitoje nei kompetentinga valstybėje narėje

1.   Siekiant gauti išmokas natūra pagal reglamento 55 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, pagal darbo sutartį dirbantis asmuo ar savarankiškai dirbantis asmuo pateikia priežiūrą teikiančiam subjektui kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį kad turi teisę gauti išmokas natūra. Tas dokumentas parengiamas pagal 2 straipsnį. Jeigu atitinkamas asmuo negali pateikti to dokumento, jis kreipiasi į buvimo vietos įstaigą, kuri paprašo kompetentingos institucijos pažymos, patvirtinančios, kad atitinkamas asmuo turi teisę gauti išmokas natūra.

Kompetentingos institucijos išduotas dokumentas dėl teisės gauti išmokas pagal reglamento 55 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį kiekvienu atskiru atveju priežiūrą teikiančiam subjektui turi tokį pat poveikį kaip ir nacionalinis įrodymas dėl asmenų, apdraustų buvimo vietos įstaigoje, teisių.

2.   Įgyvendinimo reglamento 60 straipsnio 9 dalis taikoma mutatis mutandis.

3.

63 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Įgyvendinimo reglamento 60 straipsnio 9 dalis taikoma mutatis mutandis.

4.

66 straipsnio 1 dalyje žodžiai „20 ir 21 straipsniuose“ pakeičiami žodžiais „21 straipsnyje“.

5.

93 straipsnio 1 dalyje nuorodos į 22b ir 34b straipsnius panaikinamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priedo 5 punkto a papunkčio ii-ix įtraukos ir 5 punkto b papunkčio ii-iv įtraukos taikomos nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  2005 m. rugsėjo 28 d. pateikta nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento pozicija.

(3)  OL L 100, 2004 4 6, p. 1.

(4)  OL L 149, 1971 7 5, p. 1 . Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 631/2004, ir panaikintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 (OL L 200, 2004 6 7, p. 1).

(5)  OL L 74,1972 3 27, p. 1 . Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 631/2004.

PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedo II skyriuje, punktas„V. SLOVAKIA“ pakeičiamas taip:

„V. SLOVAKIA

Siekiant nustatyti teisę gauti išmokas natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 skyrių, „šeimos narys“ reiškia sutuoktinį ir (arba) išlaikomą vaiką, kaip nurodyta Aktu dėl vaiko gimimo pašalpų“

2.

II priedo I skyriuje, punktas„H. FRANCE“ pakeičiamas taip:

„H. FRANCE

1.

Papildomų išmokų sistemos savarankiškai dirbantiems asmenims, užsiimantiems amatais, pramone ar prekyba arba laisvųjų profesijų asmenims, papildomos senatvės draudimo sistemos savarankiškai dirbantiems laisvųjų profesijų asmenims, papildomos draudimo sistemos savarankiškai dirbantiems laisvųjų profesijų asmenims, apimančios invalidumą ir mirtį, ir papildomos senatvės išmokų sistemos pagal sutartį praktikuojantiems gydytojams ir pagalbiniam medicinos personalui, kaip atitinkamai nurodyta Socialinės apsaugos kodekso L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 ir L.723-14 straipsniuose.

2.

Papildomos ligos ir motinystės draudimo sistemos savarankiškai žemės ūkyje dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Kaimo kodekso L.727-1 straipsnyje.“

3.

II priedo II skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

punktas„E. ESTONIA“ pakeičiamas taip:

„E. ESTONIA

a)

Vaiko gimimo pašalpa

b)

Įvaikinimo pašalpa“

b)

punktas„L. LATVIA“ pakeičiamas taip:

„L. LATVIA

a)

Vaiko gimimo pašalpa

b)

Vaiko įvaikinimo pašalpa

c)

punktas „S. POLAND“ pakeičiamas taip:

„S. POLAND

Vaiko gimimo pašalpos priedas (2003 m. lapkričio 28 d.Išmokų šeimai aktas).“

4.

II a priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

punkte„D. GERMANY“, žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

„Išmokos pragyvenimo išlaidoms padengti pagal pagrindinį darbo ieškančių asmenų aprūpinimą, išskyrus atvejus, kai šių išmokų atžvilgiu neįgyvendinami reikalavimai laikino priedo, gaunamo po bedarbio pašalpos (Socialinio kodekso II knygos 24 straipsnio 1 dalis), gavimui.“

b)

punktas„L. LATVIA“ pakeičiamas taip:

„L. LATVIA

a)

Valstybinė socialinės apsaugos išmoka (2003 m. sausio 1 d. Valstybinių socialinių išmokų įstatymas)

b)

Pašalpa neįgalių apribotos judėsenos asmenų vežimo išlaidų kompensavimui (2003 m. sausio 1 d. Valstybinių socialinių išmokų įstatymas)“

c)

punktas„S. POLAND“ pakeičiamas taip:

„S. POLAND

Socialinė pensija (2003 m. birželio 27 d.Socialinių pensijų aktas)“

d)

punktas„V. SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„V. SLOVAKIJA

Pensijų kaip vienintelio pajamų šaltinio, koregavimas, suteiktas iki 2004 m. sausio 1 d.

5.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Išbraukiami šie punktai:

Punktai 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Toliau nurodyta numeracija keičiama taip :

punkto BELGIJA-VOKIETIJA iš Nr.„3“ į Nr. „1“,

punkto ČEKIJOS RESPUBLIKA-VOKIETIJA iš Nr. „26“ į Nr. „2“,

punkto ČEKIJOS RESPUBLIKA-KIPRAS iš Nr. „33“ į Nr. „3“,

punkto ČEKIJOS RESPUBLIKA-LIUKSEMBURGAS iš Nr. „36“ į Nr. „4“,

punkto ČEKIJOS RESPUBLIKA-AUSTRIJA iš Nr. „40“ į Nr. „5“,

punkto ČEKIJOS RESPUBLIKA-SLOVAKIJA iš Nr. „44“ į Nr. „6“,

punkto DANIJA-SUOMIJA iš Nr. „67“ į Nr. „7“,

punkto DANIJA-ŠVEDIJA iš Nr. „68“ į Nr. „8“,

punkto VOKIETIJA-GRAIKIJA iš Nr. „71“ į Nr. „9“,

punkto VOKIETIJA-ISPANIJA iš Nr. „72“ į Nr. „10“,

punkto VOKIETIJA-PRANCŪZIJA iš Nr.„73“ į Nr. „11,“

punkto VOKIETIJA-LIUKSEMBURGAS iš Nr. „79“ į Nr. „12“,

punkto VOKIETIJA-VENGRIJA iš Nr.„80“ į Nr. „13,“

punkto VOKIETIJA-NYDERLANDAI iš Nr. „82“ į Nr. „14,“

punkto VOKIETIJA-AUSTRIJA iš Nr. „83“ į Nr. „15,“

punkto VOKIETIJA-LENKIJA iš Nr. „84“ į Nr. „16,“

punkto VOKIETIJA-SLOVĖNIJA iš Nr. „86“ į Nr. „17,“

punkto VOKIETIJA-SLOVAKIJA iš Nr. „87“ į Nr. „18,“

punkto VOKIETIJA-JUNGTINĖ KARALYSTĖ iš Nr. „90“ į Nr. „19,“

punkto ISPANIJA-PORTUGALIJA iš Nr. „142“ į Nr. „20,“

punkto AIRIJA-JUNGTINĖ KARALYSTĖ iš Nr. „180“ į Nr. „21,“

punkto ITALIJA-SLOVĖNIJA iš Nr. „191“ į Nr. „22,“

punkto LIUKSEMBURGAS-SLOVAKIJA iš Nr. „242“ į Nr. „23,“

punkto VENGRIJA-AUSTRIJA iš Nr. „248“ į Nr. „24,“

punkto VENGRIJA-SLOVĖNIJA iš Nr. „251“ į Nr. „25,“

punkto NYDERLANDAI-PORTUGALIJA iš Nr. „267“ į Nr. „26,“

punkto AUSTRIJA-LENKIJA iš Nr. „273“ į Nr. „27,“

punkto AUSTRIJA-SLOVĖNIJA iš Nr. „275“ į Nr. „28,“

punkto AUSTRIJA-SLOVAKIJA iš Nr. „276“ į Nr. „29,“

punkto PORTUGALIJA-JUNGTINĖ KARALYSTĖ iš Nr. „290“ į Nr. „30“ ir

punkto SUOMIJA-ŠVEDIJA iš Nr. „298“ į Nr. „31“ .

iii)

punkte2. CZECH REPUBLIC-GERMANY“, žodžiai „nėra konvencijos“ pakeičiami taip:

„2001 m. liepos 27 d.Susitarimo dėl socialinės apsaugos 39 straipsnio 1 dalies b ir c punktai;

2001 m. liepos 27 d.Susitarimo dėl socialinės apsaugos galutinio protokolo 14 punktas.“

iv)

punkte3. CZECH REPUBLIC-CYPRUS“, žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

„1999 m. sausio 19 d.Susitarimo dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 4 dalis“

v)

punkte4. CZECH REPUBLIC-LUXEMBOURG“, žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

„2000 m. lapkričio 17 d. Konvencijos 52 straipsnio 8 punktas“

vi)

punktas6. CZECH REPUBLIC-SLOVAKIA“ punktas pakeičiamas taip:

6. CZECH REPUBLIC-SLOVAKIA

1992 m. spalio 29 d.Konvencijos dėl socialinės apsaugos 12, 20 ir 33 straipsniai“

vii)

punkte18. GERMANY-SLOVAKIA“, žodžiai „nėra konvencijos“ pakeičiami taip:

„2002 m. rugsėjo 12 d.Susitarimo 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai

2002 m. rugsėjo 12 d.Susitarimo galutinio protokolo 9 dalis“

viii)

punkte23. LUXEMBOURG-SLOVAKIA“, žodžiai „nėra konvencijos“ pakeičiami taip:

„2002 m. gegužės 23 d.Sutarties dėl socialinės apsaugos 50 straipsnio 5 dalis“

ix)

punkte29. AUSTRIA-SLOVAKIA“, žodžiai „nėra konvencijos“ pakeičiami taip:

„2001 m. gruodžio 21 d.Susitarimo dėl socialinės apsaugos 34 straipsnio 3 dalis“.

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Išbraukiami šie punktai:

Punktai 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Keičiama ši numeracija:

punkto CZECH REPUBLIC-CYPRUS Nr. „33“ į Nr...„1“,

punkto CZECH REPUBLIC-AUSTRIA Nr. „40“ į Nr. „2“,

punkto GERMANY-HUNGARY Nr. „80“ į Nr. „3“,

punkto GERMANY-SLOVENIA Nr. „86“ į Nr. “4“,

punkto ITALY-SLOVENIA Nr. „191“ į Nr. „5“,

punkto HUNGARY-AUSTRIA Nr. „248“ į Nr. „6“,

punkto HUNGARY-SLOVENIA Nr. „251“ į Nr. „7“,

punkto AUSTRIA-POLAND Nr. „273“ į Nr. „8“,

punkto AUSTRIA-SLOVENIA Nr. „275“ į Nr. „9“ ir

punkto AUSTRIA-SLOVAKIA Nr. „276“ į Nr. „10“.

iii)

punkte„1. CZECH REPUBLIC-CYPRUS“, žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

„1999 m. sausio 19 d.Susitarimo dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 4 dalis“

iv)

punkte„10. AUSTRIA-SLOVAKIA“, žodžiai „nėra konvencijos“ pakeičiami taip:

„2001 m. gruodžio 21 d.Susitarimo dėl socialinės apsaugos 34 straipsnio 3 dalis“.

6.

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

punkte„B. CZECH REPUBLIC“, žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

Pilna neįgalumo pensija asmenims, kurie turėjo visišką negalią iki jiems sukako 18 metų ir kurie nebuvo apdrausti reikiamą laikotarpį (Pensijų draudimo akto Nr. 155/1995 Coll. 42 skirsnis)

ii)

punkte „X. ŠVEDIJA“ žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

Teisės aktai dėl išmokų, susijusių su pajamomis, už ilgalaikį nedarbingumą (Bendro draudimo įstatymo 1962:381 8 skirsnis su pakeitimais).

b)

C dalis iš dalies keičiama taip:

i)

punktas„B. CZECH REPUBLIC“ pakeičiamas taip:

„B. CZECH REPUBLIC

Neįgalumo (visiško ir dalinio) ir maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos, išskyrus atvejus, kai jos skaičiuojamos iš senatvės pensijos, kurią velionis turėtų teisę gauti mirties momentu.“

ii)

punkte„E. ESTONIA“, žodis „nėra“ pakeičiamas taip:

„Visi prašymai gauti neįgalumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijas, kurių:

draudimo laikotarpis Estijoje baigėsi iki 1998 m. gruodžio 31 d.,

prašančio asmens socialinis mokestis, sumokėtas pagal Estijos įstatymus, yra bent jau vidutinis susijusių draudimo metų socialinis mokestis.“

c)

D dalyje, 2 punkto g papunktis pakeičiamas taip:

„g)

Slovakijos neįgalumo pensija ir iš jos skaičiuojama maitintojo netekimo pensija“

7.

VI priedo punktas„Q. THE NETHERLANDS“ iš dalies keičiamas taip:

a)

4 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

jeigu pagal a papunktį atitinkamas asmuo turi teisę gauti Olandijos neįgalumo išmoką, reglamento 46 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos apskaičiuojamos taip:

i)

remiantis WAO išdėstytomis nuostatomis, jeigu prieš atsirandant nedarbingumui atitinkamas asmuo dirbo pagal darbo sutartį, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a dalyje;

ii)

remiantis Neįgalumo draudimo (savarankiškai dirbančių asmenų) akte (WAZ) išdėstytomis nuostatomis, jeigu prieš atsirandant nedarbingumui atitinkamas asmuo dirbo ne pagal darbo sutartį, o kitaip, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a dalyje.“

b)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Siekiant taikyti reglamento II antraštinę dalį, asmuo, laikomas dirbančiu pagal darbo sutartį, kaip apibrėžta 1964 m. Darbo užmokesčio akte, kuris dėl to apdraustas nacionaliniu draudimu, laikomas vykdančiu veiklą, už kurią apmokama“

P6_TA(2005)0425

Europiniai unguriai

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijos veiksmų plano dėl Europinio ungurio išteklių atkūrimo vystymo (2005/2032(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu „Bendrijos veiksmų plano dėl Europinio ungurio išteklių valdymo vystymas“ (KOM(2003)0573),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0284/2005),

1.

ragina Komisiją prašyti valstybių narių kiek galima greičiau sudaryti nacionalinius valdymo planus, kurie apimtų šiuos elementus:

a)

technines priemones, kurių reikia imtis, jeigu egzistuoja kliūtys vandens keliuose, kad būtų optimizuota ungurių migracija, t. y. kolonijų susiformavimas aukštupyje ir judėjimas pasroviui jūros pusėn;

b)

duomenų apie profesionalią ir rekreacinę žuvininkystę vykdančių asmenų žvejybos pastangas kaupimą, jų stebėjimą ir, kai tinkama, ribojimą, jei tai pateisinama remiantis istoriniais ir moksliniais duomenimis, taikant laikinus draudimus žvejybai ir (arba) ribojant sugavimo apimtis, tinkamai atsižvelgiant į esančius nacionalinius žvejybos būdų skirtumus ir patikimą savireguliaciją;

c)

išteklių atnaujinimo didinimą į valdomus Europos vidaus vandenis paleidžiant stiklinius unguriukus ir paaugusius fermose augintus ungurius;

d)

užtikrinimą, kad ungurių auginimas fermose nebus toks intensyvus, jog galėtų pakenkti laukinių ungurių resursų gyvybingumui, tiek stiklinių unguriukų, kurie natūraliai papildo išteklius, paėmimo iš laukinių ungurių resursų prasme, tiek subrendusių sidabrinių ungurių pabėgimo natūraliam neršimui neužtikrinimo prasme;

e)

priemones, kuriomis valdomas kormoranų skaičius, kad būtų sumažintas ungurių mirtingumas;

2.

ragina Komisiją atlikti tolesnį tyrimą, kaip klimato kaita veikia ungurių išteklių mažėjimą;

3.

ragina Komisiją labiau ištirti vandenynuose egzistuojančias kliūtis natūraliai ungurių migracijai į Sargasų jūrą;

4.

atkreipia dėmesį į Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos mokslinius pranešimus šiuo klausimu;

5.

ragina Komisiją atlikti tyrimą dėl ungurių sveikatos ir kliūčių, kurias tokie išoriniai faktoriai kaip polichlorintieji bifenilai ir žuvų ligos gali sukelti sėkmingai migracijai ir veisimuisi;

6.

ragina Komisiją atlikti tyrimą apie biologinį ir geografinį šios rūšies ungurių išteklių pasiskirstymą;

7.

ragina Komisiją atlikti tyrimą apie taršos veiksnį įvertinant galimas ungurių mirtingumo gėluose vandenyse priežastis;

8.

ragina Komisiją ištirti paramos pokyčių procesams apimtį, inter alia pasinaudojant lėšomis iš Europos žuvininkystės fondo;

9.

ragina Komisiją derinti ungurių sugavimo ir eksporto politiką taip, kad pagal tvaraus žuvininkystės valdymo Europoje principus būtų pakankamai stiklinių unguriukų protinga kaina natūraliai migracijai bei gamtinių ungurių arealų išteklių atnaujinimui;

10.

ragina Komisiją pasiūlyti priemones žuvininkystei bei prekybai valdyti bei į prekybą pateikiamam stiklinių unguriukų kiekiui stebėti, sukuriant sugavimų registravimo sistemą, siekiant efektyviau kovoti prieš nelegalią žuvininkystę, kuri žymiai sumažina jaunų ir suaugusių ungurių išteklius;

11.

ragina Komisiją pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima sumažinti socialinį bei ekonominį poveikį, atsiradusį dėl ungurių sugavimo ir eksporto ribojimo;

12.

ragina Komisiją kaip galima greičiau į Žuvininkystės sektoriui skirtą biudžetą įtraukti atskirą eilutę bendram žuvininkystės Europos vidaus vandenyse restruktūrizavimui bei politikos sukeltų pokyčių stiklinių unguriukų sektoriuje poveikio sušvelninimui finansuoti;

13.

ragina Komisiją, pradėjus įgyvendinti veiksmų planą, kasmet informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie padarytą pažangą ir kiekvienos valstybės narės pasiektus rezultatus;

14.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

P6_TA(2005)0426

Valstybės narės Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimas

Europos Parlamento rezoliucija dėl galimo valstybės narės padaryto Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pažeidimo (2005/2187(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Europos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 10 straipsnį ir 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių renkamų remiantis tiesiogine visuotine ir rinkimų teise, 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus (1),

atsižvelgdamas į Jean-Charles Marchiani pateiktus prašymus, kuriais jis siekia apginti savo imunitetą prieš Prancūzijos teismus,

atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 5 d. EP rezoliuciją (2), kurioje jis nusprendė ginti Jean-Charles Marchiani imunitetą,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0316/2005),

A.

kadangi savo 2005 m. kovo 16 d. sprendime Nr. 1784 teigdamas, kad joks teisės aktas, konvencija ar konstitucinis principas neleidžia jam daryti išvados, jog Europos Parlamento nariams galima taikyti Prancūzijos baudžiamojo proceso kodekso 100-7 straipsnio pirmą pastraipą, Prancūzijos kasacinis teismas nepritaikė minėtojo Protokolo 10 straipsnio, tuo atimdamas iš Prancūzijos pilietybę turinèio Europos Parlamento nario galimybę naudotis Prancūzijos baudžiamojo kodekso 100-7 straipsnio teikiama privilegija, kuria naudojasi nacionalinio parlamento nariai,

B.

kadangi pirmiau minėtoje 2005 m. liepos 5 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pareikalavo panaikinti arba pakeisti minėtąjį 2005 m. kovo 16 d. sprendimą, kad visais atvejais jis neturėtų jokio praktinio arba teisinio poveikio,

C.

kadangi po Europos Parlamento pareiškimų, kuriuose jis atkreipė dėmesį į minėtąją 2005 m. liepos 5 d. rezoliuciją, Prancūzijos Respublikos teisingumo ministras pareiškė, kad Kasacinio teismo sprendimas tapo galutinis, todėl jo negalima anuliuoti ar pakeisti, kaip reikalaujama rezoliucijoje, jokių teisinių veiksmų,

D.

kadangi Europos Bendrijų protokolas dėl privilegijų ir imunitetų yra pirminės Bendrijos teisės dalis,

E.

kadangi atsisakydamas Prancūzijos pilietybę turinčiam Europos Parlamento nariui taikyti Prancūzijos baudžiamojo proceso kodekso 100-7 straipsnį, kompetentingas Prancūzijos teismas pažeidė pirminę Bendrijos teisę,

F.

kadangi pagal Teisingumo teismo praktiką valstybė narė gali būti laikoma atsakinga už nacionalinio teismo priimtą sprendimą (3),

G.

kadangi Komisija, kaip EB sutarties sergėtoja, privalo imtis veiksmų pagal šios sutarties 226 straipsnį,

1.

nusprendžia prašyti Komisijos imtis veiksmų pagal EB sutarties 226 straipsnį prieš Prancūzijos Respubliką už Bendrijos pirminės teisės pažeidimą;

2.

paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir kompetentingoms Prancūzijos Respublikos institucijoms.


(1)  Byla 101/63, Wagner prieš Fohrmann ir Krier, 1964 m. Rink., p. 383, ir byla 149/85, Wybot prieš Faure ir kt., 1986 m. Rink., p. 2391.

(2)  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0269.

(3)  Byla C-224/01, Köbler prieš Austrijos Respubliką, 2003 m. Rink., p. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Socialinis globalizacijos aspektas

Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinio globalizacijos aspekto (2005/2061(INI))

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Socialinis globalizacijos aspektas: ES politikos įnašas plečiant naudos gavėjų ratą“ (KOM(2004)0383),

atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 24 d. Pasaulinės komisijos dėl socialinio globalizacijos aspekto (PKSGA) pranešimą pavadinimu „Sąžininga globalizacija: galimybių visiems sukūrimas“,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A6-0308/2005),

A.

kadangi, nors globalizacija pasižymi daugeliu teigiamų aspektų, o pasaulinė rinkos ekonomika dėl mokslo žinių pažangos parodė didžiulį gamybinį pajėgumą, globalizacijos procese atsiranda didelis ekonominis ir socialinis disbalansas tiek šalių viduje, tiek tarp šalių, kuris, žinant didelę pasaulio visuomenės dalį nerimauti verčiantį aukštą nedarbo ir skurdo lygį, kelia didelį socialinį susirūpinimą,

B.

kadangi globalizacija didina prarają tarp turtingųjų ir vargšų ir kadangi, siekiant neutralizuoti jos neigiamą poveikį, reikia daug investuoti į žmogiškuosius išteklius visais visuomenės lygmenimis ir visose amžiaus grupėse,

C.

kadangi ekonomika darosi vis globalesnė ir labiau politizuota, o priežiūros institucijos daugiausiai išlieka nacionalinės arba regioninės; ir kadangi nė viena iš esamų institucijų neatlieka demokratinės pasaulinių rinkų priežiūros arba neišlygina tarp šalių egzistuojančių pagrindinių nelygybių,

1.

pritaria Komisijos komunikatui, kuriuo suteikiama galimybė pradėti pirminius debatus dėl PKSGA pranešimo siekiant sukurti ES politiką šiuo klausimu, bet tuo pat metu tikisi, kad Komisija pateiks konkretesnių pasiūlymų dėl vidinės ir išorinės ES politikos šioje srityje;

2.

sutinka su PKSGA, kad globalizacijos procesas turi apimti ir socialinį aspektą, kurio pagrindą sudaro visuotinai pripažįstamos vertybės, pagarba žmogaus teisėms ir asmens orumui, jis turi būti teisingas, visus įtraukiantis ir demokratiškai reguliuojamas, suteikti galimybes bei apčiuopiamą naudą visoms šalims ir visiems žmonėms bei būti susietas su Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT);

3.

mano, kad ES gali įnešti reikšmingą indėlį į šį procesą pasitelkdama tiek savo vidaus, tiek išorės politiką, savo socialinį modelį ir jo vystymą tarptautiniu lygmeniu, skatindama pasaulinį bendradarbiavimą, grindžiamą abipuse pagarba, konstruktyviu dialogu ir mūsų bendro likimo pripažinimu;

4.

pažymi, kad PKSGA pranešime minimas netolygus globalizacijos naudos ir naštos pasiskirstymas tarp pasaulio valstybių ir jų viduje, ir atkreipia dėmesį, kad nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios pasiskirstymas pagerėjo tik Azijoje;

5.

mano, kad globalizacija turėtų reikšti ne tik tai, kad ES gali daugiau parduoti už Europos ribų, bet visų pirma trečiojo pasaulio šalims būtų suteikiama galimybių daugiau parduoti ES, kad pagreitėtų jų augimas, užimtumas ir socialinė įtrauktis; pripažįsta, kad, norint realizuoti šį globalizacijos aspektą ir užtikrinti kampanijos „Te skurdas tampa praeitimi“ sėkmę, turės būti reformuojama bendra žemės ūkio politika;

6.

ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad ES prekybos, žemės ūkio ir užsienio politikos kryptys būtų suderintos su vystymosi politika, kaip numatyta Sutarties 178 straipsnyje, ir su TVT;

7.

mano, jog Europos Sąjunga turėtų imtis konkrečių veiksmų kovoti su skurdu patvirtinant labiau pagrįstas žemės ūkio ir prekybos politikos kryptis, drauge taikant atleidimą nuo skolų ir teikiant pagalbą;

8.

pabrėžia, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp skurdo ir žalos aplinkai: tokios aplinkos problemos kaip biologinės įvairovės mažėjimas ar klimato pokyčiai dažnai veikia skurdžiausią visuomenės sluoksnį ir dar labiau jį skurdina, o skurdas sukelia dar didesnę žalą aplinkai, nes nėra alternatyvos gamtos išteklių grobimui; todėl kalbant apie globalizacijos socialinį aspektą reikia atsižvelgti į aplinkos aspektą;

9.

pritaria Lisabonos strategijos peržiūros, pasibaigus pusei jos galiojimo laikotarpio, pranešimui ir pabrėžia, kad peržiūrėta Lisabonos strategija galėtų būti naudinga priemonė kovojant su daugeliu globalizacijos iššūkių; pakartoja, kad remia Lisabonos strategiją, kuri pabrėžia ekonominės, socialinės ir aplinkos aspektų tarpusavio priklausomybę; mano, kad daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimas yra būtina sąlyga siekiant pasaulio raidos socialinio teisingumo kryptimi; pažymi, kad kai kurie valstybių narių pažangiosios patirties aspektai galėtų būti pavyzdys kitose pasaulio dalyse; tačiau pažymi, kad tai bus įmanoma tik tuo atveju, jei valstybėms narėms pavyks įgyvendinti reikiamas struktūrines reformas tarpusavyje stiprinant ir pritaikant ekonomikos vystymą, užimtumą ir socialinę politiką; pabrėžia veiksmingo reguliavimo poreikį siekiant šių reformų ir ragina valstybes nares bei jų vyriausybes prisiimti atsakomybę už peržiūrėtos Lisabonos strategijos sėkmę; ir toliau pabrėžia valstybių narių bendradarbiavimo siekiant padidinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, mokslinius tyrimus bei naujoves svarbą; mano, kad Lisabonos strategijos tikslai yra minimalūs tikslai, kurių siekti valstybės narės turėtų įsipareigoti pačios;

10.

džiaugiasi tuo, kad Komisija pripažįsta, jog norint išlaikyti ES konkurencingumą, būtinos didelės investicijos į visų amžiaus grupių žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrinta socialinė gerovė visiems; todėl tikisi konkrečių priemonių ir pasiūlymų šioms investicijoms gauti ir ragina ES sutelkti dėmesį į visų lygių kvalifikacijos tobulinimą, ypač nekvalifikuoto darbo jėgos tarpe, įgalinant juos pasinaudoti globalizacijos teikiamomis galimybėmis ir remiant bendroves, kurios prisiima atsakomybę už savo darbuotojų profesinį rengimą;

11.

ragina Tarybą ir Komisiją skatinti socialinės politikos darbotvarkę, kurios tikslai būtų tokie:

visus apimančios ir sanglauda paremtos visuomenės vystymas, t. y. priemonės skatinant pastovų užimtumą ir pagarbą darbuotojų teisėms;

lyčių lygybe paremtos visuomenės skatinimas ir kova su bet kokiomis diskriminacijos formomis;

socialinė politika, kuria atsižvelgiama į visas visuomenės grupes;

dalyvavimo demokratija kaip įvairių socialinės ir užimtumo politikos krypčių sudėtinė dalis;

12.

pabrėžia, kad vyriausybės negali vienos pasiekti veiksmingų darbo rinkos taisyklių ir socialinės apsaugos sistemų, būtina įtraukti socialinius partnerius, kurie turi teisę dalyvauti sprendimų priėmimo procese tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu; mano, kad toliau reikia skatinti darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų galimybes ir pajėgumus užmegzti konstruktyvų socialinį dialogą, nes tai yra būtina siekiant sušvelninti ir išspręsti galimas neigiamas socialines restruktūrizacijos pasekmes ir kartu yra išankstinė sąlyga siekiant nuspėti neigiamas globalizacijos pasekmes ir jos teigiamas galimybes;

13.

pabrėžia, kad svarbu gerbti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (VŽTD) ir jos laikytis, pabrėžia visų žmogaus teisių - įskaitant ekonomines, socialines ir aplinkos - tarpusavio priklausomybę ir nedalumą bei TDO pagrindinių darbo standartų (PDS) svarbą kovojant prieš diskriminaciją darbo vietoje, šalinant prievartinį ir privalomąjį darbą, siekiant susivienijimų steigimo laisvės ir kolektyvinių derybų teisės ir siekiant panaikinti vaikų darbą; nurodo, kad VŽTD ir PDS nustatyti principai šiuo metu nėra deramai įgyvendinami;

14.

atkreipia dėmesį į PKSGA požiūrį, kad, kiek tai susiję su PDS, esama praktika dažnai neigia sprendimus ir politinę praktiką; ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis visų įmanomų priemonių siekiant skatinti PDS tiek vidaus, tiek užsienio politikoje ir užtikrinti, kad joks šios politikos aspektas netrukdytų šių standartų įgyvendinimui; pažymi, kad ES turi galimybę skatinti PDS per dvišalius ir regioninius susitarimus, vystymąsi ir išorinį bendradarbiavimą, prekybos politiką, kuri suteiks galimybę besivystančioms šalims patekti į rinką, privačių iniciatyvų socialinės raidos srityje ir gero valdymo pasauliniu lygiu skatinimą;

15.

ragina įvairiose ES išorės programose daugiau dėmesio skirti socialinėms teisėms ir socialiniam dialogui, žmogaus teisėms ir įstatymų viršenybei, vaiko teisių, visų pirma teisės į mokslą, apsaugai, ypač atsižvelgiant į demokratizacijos skatinimą ir teisinės valstybės principų įtvirtinimą besivystančiose šalyse, nes kitaip neįmanomas tvarus vystymasis;

16.

reikalauja, kad Komisija dvišalėmis sutartimis užtikrintų bent jau PDS laikymąsi, tuo užtikrinant humaniškas darbo sąlygas ir išvengiant blogo elgesio su moterimis ir vaikais;

17.

pritaria Komisijos pasiūlymui, kad į dvišalius santykius galėtų įeiti teigiamos iniciatyvos dėl produktų, atitinkančių tam tikrus socialinius standartus; pritaria Komisijos pasiūlymui dėl „jungtinių dvišalių stebėjimo punktų“, leidžiančių aptarti ir stebėti socialinį globalizacijos aspektą dvišaliuose susitarimuose; mano, kad Sąjunga turėtų panaudoti savo dvišalius santykius propaguodama PKSGA rekomendacijas, kad iš ES į trečiąsias šalis perkeltos darbo vietos netaptų prakaito spaudimo sistemomis trečiajame pasaulyje, o kad būtų kuriamos aukštos kokybės darbo vietos, kurios padėtų darbininkams šiose šalyse pagerinti jų ir jų šeimų gyvenimą;

18.

ragina Komisiją šiuo požiūriu peržiūrėti visus esamus dvišalius susitarimus, ypač Ekonominės partnerystės susitarimus ir Žuvininkystės partnerystės susitarimus, siekiant užtikrinti, kad jie būtų visiškai suderinti su TVT ir tvaraus vystymosi principu;

19.

pritaria Komisijos pasiūlymui, kad Komisija, Taryba ir valstybės narės siektų, jog TDO gautų stebėtojo statusą PPO, leidžiantį pagerinti tarpinstitucinio dialogo kokybę; pažymi, kad 2002 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl darbo, socialinio valdymo ir globalizacijos (1) Parlamentas jau anksčiau ragino institucijas ir valstybes nares įgyvendinti šį tikslą, o dabar ragina siekti pažangos šioje srityje; be to, ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares siekti padaryti TDO standartus privalomais PPO nariams;

20.

mano, kad padorus darbas pagal TDO padoraus darbo darbotvarkę turi būti įtrauktas į prioritetinių klausimų sąrašą nacionaliniu, ES ir pasauliniu lygiu; pabrėžia, kad padorių darbo vietų garantija, įskaitant darbo teises, socialinę apsaugą bei vyrų ir moterų lygybę, būtina siekiant veiksmingai panaikinti skurdą; tačiau pabrėžia, kad šis tikslas neįtrauktas nei į ES užsienio politiką, nei į Sąjungos tarptautinės prekybos, finansų ir pinigų politiką;

21.

pažymi, kad pagal 1999 m. derybų įgaliojimus PPO Ministrų konferencijoje Sietle, ES ministrų lygmeniu turėjo surengti konferenciją prekybos, užimtumo ir PDS klausimais; pažymi, kad Europos Sąjunga tuomet įsipareigojo surengti šią konferenciją iki 2001 m.; dabar ragina Komisiją ištaisyti šį aplaidumą ir surengti konferenciją ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio mėn.; ruošiantis konferencijai turėtų būti pradėtas dialogas su besivystančiomis PPO šalimis apie prekybos, užimtumo ir minimalių darbo standartų santykį;

22.

tiki, kad ES, kaip pasaulinio masto politikos veikėjai, turėtų tekti pagrindinis vaidmuo skatinant „padoraus darbo ir padorios pensijos visiems“ darbotvarkę; pabrėžia, kad reikėtų patvirtinti tam tikrus su darbo teisėmis ir socialine apsauga susijusius minimalius standartus, kurie sudarytų socialinį bei ekonominį ilgalaikės gerovės pagrindą bet kurioje pasaulio šalyje, ir kad būtų idealu, jog darbo vietos, užimtumas ir „padorus darbas“ kuo greičiau taptų pagrindiniais devintojo TVT bruožais;

23.

sutinka su PKSGA, kad TVT - tai pirmas žingsnis kuriant socialinį ir ekonominį pasaulinės ekonomikos pagrindą; sutinka su Komisija, kad reikia stiprinti ES politikos darną šioje srityje; tikisi, kad Komisija pateiks konkrečių pasiūlymų, kaip tai pasiekti; pabrėžia, kad, siekiant išlaikyti pasaulinę konkurenciją, nenaudinga mažinti ES socialinį acquis, o, norint išlaikyti aukštesnį pajamų lygį ES, reikia gerinti produktyvumą ir švietimą;

24.

atkreipia dėmesį į tai, kad regionai - tai tinkama vieta socialiniams modeliams tobulinti ir globalizacijos keliamiems iššūkiams įveikti; pažymi, kad ES valstybių narių solidarumas ir „Europos kaimynystės politikos“ būdu išplėsti santykiai tarp ES ir kaimyninių šalių gali būti pavyzdžiu kitoms pasaulio valstybėms; mano, kad ES partnerystėse turi būti socialinis ramstis, be kita ko, apimantis darbo standartus;

25.

tikisi, kad Komisija naudos ES lėšas siekdama neutralizuoti neigiamus rezultatus ir atverti naujas perspektyvas jautresniems regionams ir pramonės sektoriams bei silpnesnėms darbuotojų grupėms; tikisi iš Komisijos deramų priemonių, skirtų sustabdyti įmonių persikėlimą vien tik siekiant gauti struktūrinių ar kitų fondų lėšų, ir reikalauja sistemingai peržiūrinėti, ar laikomasi ilgalaikių tokių lėšų paskirstymo tikslų;

26.

pabrėžia, kad esamas ekonomikos modelis yra glaudžiai susijęs su naftos ištekliais ir kad ši priklausomybė gali turėti neigiamos įtakos, kuri pasireikštų ne tik kainų dydžiais dėl energetikos produktų trūkumo, bet ir konfliktais bei nestabilia politine situacija Pietų pusrutulio valstybėse gamintojose, kurių socialinis poveikis yra ypač svarus;

27.

pabrėžia sąžiningos prekybos svarbą kovojant su skurdu kaimo vietovėse ir ragina Komisiją imtis konkrečių veiksmų vykdant pažadus teikti didesnę techninę bei finansinę paramą gamintojams, užsiimantiems sąžininga prekyba, bei jų platintojams ES šalyse;

28.

pabrėžia, kad besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių atžvilgiu reikalinga tęsti asimetrišką jų statusą PPO, kad būtų atsižvelgiama į jų gana silpną padėtį tarptautinėje prekybos sistemoje;

29.

pabrėžia, kad socialinis globalizacijos aspektas reikalauja reformuoti PPO režimą; be to, pabrėžia, kad PPO susitarimai turi būti vertinami jų ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai požiūriu ir kad Techninių prekybos kliūčių ir kituose susitarimuose esančius „reikalingumo“ kriterijus reikia pakeisti „tvarumo“ kriterijais;

30.

pabrėžia, kad reikia sukurti prasmingą demokratinę PPO kontrolę, kurią turi įgyvendinti išrinkti atstovai ar parlamentai, naudodami skaidrią įstatymų leidėjo peržiūrą;

31.

pabrėžia politikos darnos svarbą ir sutinka su Komisija, kad ES turi siekti nuosekliau pasisakyti Jungtinėse Tautose, TDO, Bretton Woods ir kitose tarptautinėse institucijose; taip pat ragina Komisiją dėti pastangas siekiant, kad kitų TDO valstybių narių politika būtų reikiamai nuosekli ir kitose tarptautinėse organizacijose, ypač PPO; mano, kad visuotinai pripažinti minimalūs darbo standartai turi tapti šių organizacijų prioritetais; mano, kad ES poveikis propaguojant vystymosi modelį, ypač PDS, kuriame visiškai integruojamas socialinis aspektas, padidėtų vieningai dalyvaujant daugiašalio valdymo institucijose;

32.

pabrėžia, kad siekiant stiprinti socialinę pažangą trečiajame pasaulyje būtina stiprinti JT galias; todėl ragina valstybes nares remti šiuo metu vykstančias JT reformas; pažymi, kad nauja sustiprinta Jungtinių Tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryba (ECOSOC) - idealiai atkurta kaip Žmogaus raidos taryba, turinti įgaliojimus koordinuoti TVF, Pasaulio banko, PPO ir TDO, taip pat JT vystymo programos (UNDP) ir JT aplinkos programos (UNEP) veiklą - būtina siekiant politikos darnos, reikalingos TVT pasiekti, ir apskritai siekiant padaryti globalizaciją jėga, skatinančia socialinę pažangą;

33.

sutinka su PKSGA, kad daugiašalės sistemos parlamentinę priežiūrą reikėtų palaipsniui plėsti; pritaria pasiūlymui sudaryti parlamentinę grupę, kuri užsiimtų pasaulinės ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos politikos tarpusavio suderinamumu ir nuoseklumu, kuri turėtų sukurti integruotą pagrindinių tarptautinių organizacijų priežiūrą; mano, kad tai gera proga Europos Parlamentui įsitraukti į parlamentinės grupės darbą ir prisidėti maksimizuojant globalizacijos teikiamą naudą visoms socialinėms grupėms;

34.

sutinka su Komisija, kad ir privatus sektorius, ir privačios iniciatyvos, ir įvairių socialinių įstaigų (pvz., NVO) pasaulinės priemonės bei bendrų interesų grupių formavimas ir mobilizavimas gali daug prisidėti skatinant gerą socialinį valdymą; pritaria Komisijos paramai EBPO gairėms dėl daugianacionalinių įmonių, kuriose pateikiami atsakingo elgesio versle kriterijai; remia Komisijos pasiūlymą plėsti šių gairių įgyvendinimą į dvišalius susitarimus įvedant nuorodas; sutinka su Komisija, kad gairių įgyvendinimas turi būti griežtesnis ir nuoseklesnis; ragina Komisiją toliau skleisti informaciją apie pažangią patirtį, esamas priemones ir įrankius, tokius kaip EBPO gairės;

35.

mano, kad mažos ir vidutinės įmonės turi aktyviai dalyvauti globalizuotoje ekonomikoje, todėl ragina Komisiją skatinti tokių įmonių jungimąsi į tinklus; taip pat ragina pakoreguoti Europos teisės aktus dėl bendrovių ir kooperatyvų, kad šios mažos ir vidutinės įmonės galėtų visapusiškai dalyvauti globalizuotoje ekonomikoje;

36.

pažymi, kad PKSGA rekomenduoja, jog TDO sušauktų pasaulinį suinteresuotų asmenų forumą dėl Korporatyvios socialinės atsakomybės; pažymi, kad PKSGA pripažįsta, jog egzistuoja skeptiškas požiūris į Korporatyvios socialinės atsakomybės schemų poveikį praktikoje; siūlo Komisijai imtis tolimesnių veiksmų didinant sąmoningumą, kad būtų skatinamas verslo dalyvavimas Korporatyvioje socialinėje atsakomybėje;

37.

mano, kad turi būti nustatytos aiškios daugianacionalinių įmonių socialinės ir aplinkos apsaugos atsakomybės ribos ir kad reikia skatinti ES veiksmus šioje srityje; tiki, kad jau seniai atėjo laikas imtis konkrečių veiksmų po suinteresuotų asmenų Forumo Korporatyvios socialinės atsakomybės klausimais darbo ir ragina Komisiją paskelbti savo komunikatą;

38.

remia Komisijos pastangas didinti daugianacionalinių įmonių sąmoningumą jų socialinės atsakomybės požiūriu, kuriomis kol kas pasiekta tik ribotų rezultatų;

39.

ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl socialinio žymėjimo, kurio kriterijais būtų žmogaus ir profesinių sąjungų teisių laikymasis, darbo aplinka, darbuotojų mokymas ir vystymasis, lyčių lygybės principas ir socialinis bei etinis darbuotojų ir piliečių pripažinimas juos supančioje bendruomenėje;

40.

pažymi, kad nacionalinė migracijos politika vis labiau orientuojama į tai, kaip atitikti vidaus darbo rinkos poreikius; primygtinai reikalauja, kad migracijos politikos pagrindą sudarytų Tarptautinė konvencija dėl visų darbo migrantų ir jų šeimų narių teisių apsaugos;

41.

pabrėžia poreikį minėtos konvencijos pagrindu suformuluoti migracijos politiką, kuria, viena vertus, būtų atsižvelgiama į darbo rinkos poreikius ir, kita vertus, būtų suteikiama derama migruojančių darbuotojų ir jų šeimų teisių apsauga;

42.

pažymi, kad migracija yra ne tik svarbus, bet ir jautrus diskusijų dėl globalizacijos klausimas, kuris gali būti išspręstas tik valstybėms narėms susitarus dėl bendros pripažinimo ir integracijos tvarkos;

43.

pabrėžia poreikį užtikrinti, kad žmonės būtų geriau informuoti tiek apie globalizacijos naudą, tiek apie jos iššūkius ir pabrėžia mokslo įstaigų ir žiniasklaidos svarbą šiuo atžvilgiu;

44.

ragina Tarybą ir Komisiją skirti reikiamus išteklius ir investicijas anksčiau minėtiems procesams skatinti;

45.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei stojančių šalių ir šalių kandidačių parlamentams bei vyriausybėms.


(1)  OL C 271 E, 2003 11 12, p. 598.


2005 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

18.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 280/71


PROTOKOLAS

(2006/C 280 E/03)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA

Pirmininko pavaduotojas

1.   Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 9.00 val.

Kalbėjo Véronique De Keyser apie vakar prieš abortus surengtoje ekspozicijoje įvykusį incidentą, kuriame nukentėjo ji ir Ana Maria Gomes (Pirmininkas atsakė, kad praneš apie tai biurui).

2.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento komitetų:

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo, 3 punktą (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Biudžeto komitetas.

Pranešėjas: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto projekto Nr. 7/2005 (parama po audrų Šiaurės Europoje (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Biudžeto komitetas.

Pranešėjas: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Padėtis Irake po referendumo dėl konstitucijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Irake po referendumo dėl konstitucijos.

Lord Bach (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE frakcijos vardu, Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Alessandro Battilocchio, nepriklausomas Parlamento narys, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach ir Benita Ferrero-Waldner.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.00 val. prieš atvykstant Margaret Beckett (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir atnaujintas 10.10 val.)

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Pirmininko pavaduotoja

4.   Klimato kaita — Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Atsižvelgiant į pastarųjų uraganų padarytą žalą ir į Europos Sąjungos, Kinijos ir Indijos aukščiausio lygio susitikimų rezultatus.

Pranešimas dėl „Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai“ [2005/2049(INI)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

Margaret Beckett (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Anders Wijkman pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Paul Verges (DEVE komiteto nuomonės referentas), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE frakcijos vardu, Gyula Hegyi PSE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu ir Liam Aylward UEN frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (ITRE komiteto nuomonės referentė), Margaret Beckett ir Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 16 protokolo 5.6 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS

Pirmininko pavaduotojas

5.   Balsuoti skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo I priede.

Kalbėjo:

Hannes Swoboda dėl darbų organizavimo;

Philip Bushill-Matthews dėl Klausimų valandos eigos;

Edith Mastenbroek dėl informacijos laisvės Tunise ir dėl Jungtinių Tautų rengiamo pasaulio vadovų susitikimo dėl informacijos visuomenės, kuris įvyks 2005 m. lapkričio 16-18 d., Tunise.

5.1.   Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro keleiviams pateikiamos informacijos apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir keitimosi saugos informacija tarp valstybių narių [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėja: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 1 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0428).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0428).

5.2.   Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sąlygų pridedamo protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijos Respublikoje įgyvendinimo [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 2 punktas)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0429).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0429).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Herbert Bösch dėl balsavimo dėl 12 pakeitimo;

Rebecca Harms (pranešėja) pabrėžė, kad norėtų išbraukti savo parašą pranešime ir siūlė nariams balsuoti prieš.

5.3.   Šiaurės dimensija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 ir B6-0590/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 3 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0584/2005

(keičiama B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 ir B6-0590/2005):

pateiktas šių Parlamento narių:

Alexander Stubb PPE-DE frakcijos vardu,

Riitta Myller PSE frakcijos vardu,

Diana Wallis ir Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu,

Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas ir Rolandas Pavilionis UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0430).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Henrik Lax pateikė H konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

5.4.   Perėjimas prie skaitmeninio transliavimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0583/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 4 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0431).

5.5.   Atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimas (balsavimas)

Pranešimas dėl atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimo [2005/2027(INI)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 5 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0432).

5.6.   Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai (balsavimas)

Pranešimas dėl „Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai“ [2005/2049(INI)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėjas: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: I priedas, 6 punktas)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0433).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Anders Wijkman (pranešėjas) pateikė 24 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas;

Bernd Posselt nurodė 41 dalies skirtumus anglų kalbos ir vokiečių kalbos tekstuose.

6.   Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi ir Andreas Mölzer.

Pranešimas: Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber ir Luca Romagnoli.

7.   Balsavimo pataisymai

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapyje - „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir 2 priede „Balsavimo rezultatai“ (spausdinta versija).

Dvi savaites po balsavimo dienos elektroninė versija Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinama.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas OL.

(Posėdis sustabdytas 12.45 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

8.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Jan Marinus Wiersma pasirašė posėdžių lankomumo sąraše, bet jo vardas ten neįrašytas.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

*

* *

Kalbėjo Bernd Posselt dėl Parlamente surengtų ekspozicijų.

9.   Frakcijų sudėtis

Giovanni Procacci tapo ALDE frakcijos nariu.

10.   Neformalus Europos Vadovų Tarybos susitikimas (diskusijos)

Tarybos pranešimas ir Komisijos pareiškimas: Neformalus Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

Jack Straw (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) pristatė Tarybos pranešimą.

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Karin Riis-Jørgensen ALDE frakcijos vardu, Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu, James Hugh Allister, nepriklausomas Parlamento narys, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw ir Lapo Pistelli.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley dėl kalbėjimo laiko paskirstymo, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

11.   Naujausi Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naujausi Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimai.

Douglas Alexander (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu ir Douglas Alexander.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon ir Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu dėl Irano (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu dėl Irano (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu dėl naujausių Irano Prezidento pareiškimų (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N. J. Camre ir Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu dėl naujausių Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimų (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu dėl Irano (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler ir Elmar Brok PPE-DE frakcijos vardu dėl naujausių Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimų (B6-0612/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 17 protokolo 4.9 punktas.

12.   Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0339/2005).

1 klausimas (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Restruktūrizavimo srities prognozės.

Douglas Alexander (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

2 klausimas (Manuel Medina Ortega): Keleivių oro transporto apmokestinimas.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat ir Philip Bradbourn papildomus klausimus.

3 klausimas (Sarah Ludford): Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford ir Elizabeth Lynne papildomus klausimus.

4 klausimas (John Purvis): Akcizais apmokestinami tabako ir alkoholio gaminiai.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į John Purvis ir David Martin papildomus klausimus.

5 klausimas (Elspeth Attwooll): „Nuotakoms nėra sienų“.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Elspeth Attwooll ir Sarah Ludford papildomus klausimus.

6 klausimas (Frank Vanhecke): Interneto cenzūra Kinijoje.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Frank Vanhecke papildomą klausimą.

7 klausimas (Richard James Ashworth): Audito Rūmų metų ataskaita.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Philip Bushill-Matthews (pavaduojantis autorių), David Martin ir Christopher Beazley papildomus klausimus.

8 klausimas (Richard Corbett): Komitologija.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Richard Corbett papildomą klausimą.

9 klausimas (Sajjad Karim): Ministrų požiūrių skirtumai ieškant pusiausvyros saugumo ir žmogaus teisių politikos srityje.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Sajjad Karim papildomą klausimą.

10 klausimas (Hélène Goudin): ES valstybių narių gynybai skiriamos biudžeto lėšos.

Douglas Alexander atsakė į klausimą.

11 klausimas (Dimitrios Papadimoulis): Susitarimas dėl 2007-2013 m. finansinės perspektyvos.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis ir Esko Seppänen papildomus klausimus.

12 klausimas (Nils Lundgren): Tinkamas Europos Sąjungos teisės procesas.

Douglas Alexander atsakė į klausimą.

13 klausimas (Chris Davies): Skaidrumas ir atvirumas.

14 klausimas (Timothy Kirkhope): Tarybos veiklos skaidrumas.

Douglas Alexander atsakė į klausimus ir į Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett ir Timothy Kirkhope papildomus klausimus.

15 klausimas (Jonas Sjöstedt): Žvejybos susitarimas su Maroku ir Tarybos parama Jungtinėms Tautoms.

Douglas Alexander atsakė į klausimą ir į Jonas Sjöstedt ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

Į klausimus nuo 16 iki 36 bus atsakyta raštu.

Klausimų Tarybai valanda baigta.

13.   Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Tunise atsižvelgdamas į JT pasaulio vadovų susitikimą tema „Informacijos visuomenė“.

(Posėdis sustabdytas 19.15 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ

Pirmininko pavaduotojas

14.   Humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo normos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo spąstais standartus [KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas.

Pranešėja: Karin Scheele (A6-0304/2005).

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Karin Scheele pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Horst Schnellhardt PPE-DE frakcijos vardu, Dorette Corbey PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez, nepriklausomas Parlamento narys, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer ir Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 17 protokolo 4.3 punktas.

15.   Ginklų eksportas. Masinio naikinimo ginklų neplatinimas. Žalioji knyga dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos šeštosios metinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto 8 strateginę nuostatą [2005/2013(INI)] — Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

Pranešimas dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo: Europos Parlamento vaidmuo [2005/2139(INI)] — Užsienio reikalų komitetas.

Pranešėjas: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005).

Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje [2005/2030(INI)] — Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.

Pranešėjas: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

Raül Romeva i Rueda pristatė pranešimą (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis pristatė pranešimą (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling pristatė pranešimą (A6-0288/2005).

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Gunnar Hökmark (ITRE komiteto nuomonės referentas), Ģirts Valdis Kristovskis (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jas Gawronski PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, kuris baigė savo pasisakymą susirinkusių Parlamento narių įžeidimu, Marios Matsakis, pareiškęs, kad jį labai įžeidė Gerard Batten pasisakymas ir paprašė Pirmininko imtis atitinkamų veiksmų (Pirmininkas atsakė, kad perduos šį klausimą spręsti biurui), Ryszard Czarnecki, nepriklausomas Parlamento narys, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, pirmiausia paminėjęs Gerard Batten pastabas, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, pirmiausia paminėjęs Gerard Batten pastabas, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, pirmiausia paminėjęs Gerard Batten pastabas, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (pranešėjas), pateikęs paaiškinimų ir Benita Ferrero-Waldner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 11 17 protokolo 4.4 punktas.

16.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“ PE 364.133/OJJE).

17.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Gérard Onesta

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn- Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka- Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López- Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan.


I PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+

priimta

-

atmesta

atkrito

A

atšaukta

VB (..., ..., ...)

vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

EB (..., ..., ...)

elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)

dal.

balsavimas dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

atsk.

atskiras balsavimas

pak.

pakeitimas

KP

kompromisinis pakeitimas

AD

atitinkama dalis

NP

naikinantis pakeitimas

=

tapatūs pakeitimai

§

dalis

str.

straipsnis

konst.

konstatuojamoji dalis

PR

pasiūlymas dėl rezoliucijos

BPR

bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos

SB

slaptas balsavimas

1.   Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***I

Pranešimas: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Paketas Nr. 1 - kompromisiniai pakeitimai

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ir GUE/NGL

 

+

 

Paketas Nr. 1 - kompromisiniai pakeitimai - atskiras balsavimas

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ir GUE/NGL

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

Paketas Nr. 2 - atsakingo komiteto pakeitimai

1-16

18-54

komitetas

 

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

 

+

 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

VB

+

577, 16, 31

Dėl ne visoms kalboms taikomo 17 pakeitimo nebuvo balsuojama (žr. Darbo tvarkos taisyklių 151 straipsnio 1 dalies d punktą).

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PPE-DE:

83 pakeitimas

1-oji dalis: 1 dalis.

2-oji dalis: 2 ir 3 dalys.

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE: galutinis balsavimas.

2.   Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje *

Pranešimas: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Atsakingo komiteto pakeitimai (bendras balsavimas)

4

6

9

15

komitetas

 

+

 

Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas

2

komitetas

atsk.

+

 

3

komitetas

atsk.

+

 

5

komitetas

VB

+

441, 184, 22

7

komitetas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

8

komitetas

atsk.

+

 

10

komitetas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

11

komitetas

atsk.

+

 

13

komitetas

atsk.

+

 

14

komitetas

atsk.

+

 

3 straipsnio 1 dalis

18

PPE-DE

 

A

 

12

komitetas

VB

+

436, 190, 25

po 3 konstatuojamosios dalies

17

PPE-DE

 

A

 

1

komitetas

 

+

 

po 5 konstatuojamosios dalies

16

PSE

 

+

 

Balsavimas: pakeistas pasiūlymas

EB

+

377, 222, 59

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija

 

+

 

Prašymai balsuoti atskirai

ALDE: 5, 12 pakeitimai.

Verts/ALE: 2, 3, 8, 11, 13 ir 14 pakeitimai.

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

Verts/ALE: 5 ir 12 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

Verts/ALE

7 pakeitimas

1-oji dalis:„Bendrijos biudžeto asignavimai ... energetikos rinkoje“.

2-oji dalis:„Šiais asignavimais ... elektros tiekimo saugumu.“.

10 pakeitimas

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „priemones naujų gamybos pajėgumų diegimui ir“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs

PPE-DE frakcija atsiėmė 17 ir 18 pakeitimus.

3.   Šiaurės dimensija

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 ir 0590/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ir UEN)

po 7 dalies

1

UEN

 

+

 

H konstatuojamoji dalis

§

originalus tekstas

 

+

pakeista žodžiu

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

VB

+

634, 17, 18

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

PPE-DE galutinis balsavimas.

Įvairūs

Ponas Lax pateikė pakeitimą žodžiu H konstatuojamajai daliai:

H.

pabrėždamas Šiaurės aspekto aplinkos apsaugos politikos reikšmingumą ir poveikį visame regione, kurį liudija Sankt Peterburgo vandens valymo įrenginiai, bet akcentuodamas poreikį toliau stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač siekiant sumažinti eutrofikaciją, bei ES ir Rusijos bendradarbiavimą, ypač siekiant sumažinti naftos tanklaivių nelaimingų atsitikimų riziką ir su naftos gręžinių eksploatavimu susijusią riziką, padidinti branduolinį saugumą ir tobulinti branduolinių atliekų valdymą; kadangi Baltijos jūra jau yra labai užteršta ir kaip vidinei jūrai jai gresia ypatingas pavojus,

4.   Perėjimas prie skaitmeninio transliavimo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B6-0583/2005

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

ITRE komiteto pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0583/2005

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

5.   Atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimas *

Pranešimas: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

po 4 dalies

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

dal.

 

 

1

+

 

2/EB

+

375, 253, 23

5 dalis

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

dal.

 

 

1

+

 

2/EB

+

336, 305, 19

6 dalis

6

PPE-DE

 

-

 

9 dalis

7

PPE-DE

EB

-

316, 344, 5

16 dalis

4NP

Verts/ALE

EB

-

172, 478, 9

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

 

+

 

8 pakeitimas buvo išbrauktas.

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PPE-DE

2 pakeitimas

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „ir teisėkūros iniciatyvas“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

3 pakeitimas

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „išvengti bet kokių prašymų suteikti valstybinę paramą“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

6.   Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai *

Pranešimas: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Dalykas

Pak. Nr.

Autorius

VB ir kt.

Balsavimas

VB/EB: pastabos

1 dalies 2 įtrauka

14/rev

PPE-DE

 

+

 

po 1 dalies

6

Verts/ALE

dal.

 

 

1

+

 

2

-

 

po 4 dalies

7

Verts/ALE

EB

+

339, 302, 12

5 dalis

3

REUL ir kt.

 

-

 

§

originalus tekstas

atsk.

+

 

6 dalis

4

REUL ir kt.

 

-

 

§

originalus tekstas

atsk.

+

 

po 7 dalies

13

GUE/NGL

 

+

 

8 dalis

1

VIDAL-QUADRAS ir kt.

EB

+

453, 204, 12

§

originalus tekstas

 

 

11 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

13 dalis

2

PSE

 

-

 

po 16 dalies

18

ALDE

 

+

 

18 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

21 dalis

5NP

REUL ir kt.

EB

-

306, 340, 15

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1/EB

+

349, 304, 7

2

+

 

24 dalis

§

originalus tekstas

 

+

pakeista žodžiu

po 27 dalies

15

PPE-DE

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

28 dalis

17

PPE-DE

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

41 dalis

§

originalus tekstas

dal.

 

 

1

+

 

2

+

 

Po C konstatuojamosios dalies

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

po E konstatuojamosios dalies

8

GUE/NGL

dal.

 

 

1

-

 

2

 

po I konstatuojamosios dalies

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)

VB

+

450, 66, 143

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

IND/DEM

18 §

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „greičio ribojimu visoje ES,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

21 §

1-oji dalis:„remia ekologinių mokesčių įvedimą ... taršos mažinimo politiką“.

2-oji dalis:„ragina Komisiją ... ne vėliau kaip 2009 m.;“.

17 pakeitimas

1-oji dalis:„mano, kad sparti biomasės naudojimo plėtra ... veiksmų planą“.

2-oji dalis:„ir ragina Komisiją ... privalomas priemones;“.

Verts/ALE

6 pakeitimas

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „formalaus mandato ir“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

8 pakeitimas

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „viena vertus, yra „švari“ energija, nes ją naudojant neišmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, bet, kita vertus“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

15 pakeitimas

1-oji dalis:„pabrėžia, kad ... taptų konkurencingi.“.

2-oji dalis:„šiuo atžvilgiu pažymi ... rinkos prieigos paskatomis;“.

PPE-DE

11 §

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „pavyzdžiui, nepagrįstos skatinamosios priemonės, kaip subsidijos iškastiniam kurui; todėl ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto tokioms subsidijoms panaikinti ir vietoj“.

2-oji dalis:„pavyzdžiui, nepagrįstos skatinamosios priemonės, kaip subsidijos iškastiniam kurui;“.

3-oji dalis:„todėl ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto tokioms subsidijoms panaikinti ir vietoj“.

41 §

1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius: „turint mintyje tai, kad reikėtų dar kartą apsvarstyti EP darbą keliose vietose“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Prašymai balsuoti vardiniu būdu

Verts/ALE: galutinis balsavimas.

Prašymai balsuoti atskirai

PPE-DE: 5, 6 dalys.

Įvairūs

Anders Wijkman PPE-DE frakcijos vardu pateikė pakeitimą žodžiu 24 daliai:

24.

siekiant parodyti ES pirmavimą prieš 2012 m. derybas, ragina Komisiją pateikti konkrečių teisėkūros pasiūlymų, kuriais būtų išplėsta Pastatų direktyvos taikymo sritis ir atnaujinta Biokuro direktyva į ją įtraukiant naujausias biokuro mišinių (pavyzdžiui, metiltetrahidrofurano (MTHF), etilo levulinato ir kt.) technologijas, siekiant visoje ES nustatyti vienodus šių naujų kuro rūšių standartus, sukurti paskatų naudoti biokurą antrinėse transporto įmonėse ir nustatyti minimalias mišinio santykių ribas, įvertinti poveikį aplinkai, jei 10 proc. biokuro būtų įtraukta į kurą, peržiūrint EKKP;


II PRIEDAS

VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

1.   De Veyrac pranešimas A6-0310/2005

Už: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Prieš: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Susilaikė: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Balsavimo pataisymai

Už: Gérard Onesta

2.   Harms pranešimas A6-0282/2005

Už: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka- Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García- Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Prieš: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Balsavimo pataisymai

Prieš: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Harms pranešimas A6-0282/2005

Už: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Prieš: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Susilaikė: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Balsavimo pataisymai

Už: Inés Ayala Sender

Prieš: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Bendras sprendimas B6-0584/2005 — Šiaurės dimensija

Už: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Prieš: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Susilaikė: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Wijkman pranešimas A6-0312/2005

Už: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Prieš: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Susilaikė: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Balsavimo pataisymai

Už: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Prieš: Antonio Masip Hidalgo

Susilaikė: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


PRIIMTI TEKSTAI

 

P6_TA(2005)0428

Oro keleiviams pateikiama informacija apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ***I

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro transporto keleiviams pateikiamos informacijos apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir keitimosi saugos informacija tarp valstybių narių (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0048) (1),

atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 80 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0046/2005),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0310/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


(1)  Dar nepaskelbta OL.

P6_TC1-COD(2005)0008

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. lapkričio 16 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, o ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Bendrijos veiksmais oro transporto srityje pirmiausia turėtų būti siekiama užtikrinti aukštą keleivių apsaugos nuo rizikos saugai lygį. Be to, reikėtų apskritai visapusiškai atsižvelgti į vartotojų apsaugos reikalavimus.

(2)

Siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą keleivius reikėtų supažindinti su oro vežėjų, kurie neatitinka atitinkamų saugos reikalavimų, Bendrijos sąrašu. Šis Bendrijos sąrašas turėtų būti sudarytas remiantis bendrais kriterijais, parengtais Bendrijos lygmeniu.

(3)

Į šį Bendrijos sąrašą įtrauktiems oro vežėjams turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą. Draudimai vykdyti veiklą, įtraukti į Bendrijos sąrašą turėtų būti taikomi valstybių narių teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis.

(4)

Oro vežėjai, neturintys skrydžių teisių vienoje ar daugiau valstybių narių, vis dėlto gali aptarnauti skrydžius į Bendrijos teritoriją ir iš jos, jeigu jos orlaivį, su įgula ar be įgulos, nuomojasi tokias teises turinčios bendrovės. Reikėtų numatyti, kad į Bendrijos sąrašą įtrauktų oro vežėjų draudimas vykdyti veiklą galiotų ir tokiems oro vežėjams, kad pastarieji negalėtų veikti Bendrijoje nesilaikydami saugos standartų.

(5)

Oro vežėjas, kuriam taikomas draudimas vykdyti veiklą, gali naudotis skrydžių teisėmis, jei jis nuomojasi orlaivį su įgula iš tų oro vežėjų, kuriems netaikomas draudimas vykdyti veiklą, jei laikomasi atitinkamų saugos standartų.

(6)

Bendrijos sąrašo atnaujinimo procedūra turėtų numatyti greitą sprendimų priėmimą siekiant teikti naujausią tinkamą informaciją apie saugą oro transporto keleiviams ir užtikrinti, kad oro vežėjai, kurie pašalino saugos trūkumus, būtų kuo greičiau išbraukiami iš šio sąrašo. Tuo pačiu taikant procedūras turi būti gerbiamos oro vežėjų teisės į gynybą, nepažeidžiant tarptautinių susitarimų ir konvencijų, kurių šalys yra valstybės narės arba Bendrija, ypač 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos. Įgyvendinimo priemonės dėl procedūrų, kurias turi patvirtinti Komisija, turėtų atsižvelgti į šiuos reikalavimus.

(7)

Uždraudus oro vežėjui vykdyti veiklą turėtų būti imtasi atitinkamų veiksmų siekiant padėti oro vežėjui pašalinti tuos saugos trūkumus, dėl kurių buvo uždrausta vykdyti veiklą.

(8)

Išimtiniais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imtis vienašalių priemonių. Skubos atveju ir susidūrus su nenumatyta saugos problema valstybės narės turėtų galėti savo teritorijoje nedelsiant įvesti draudimą vykdyti veiklą. Be to, jei Komisija nusprendė neįtraukti oro vežėjo į Bendrijos sąrašą, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę uždrausti atitinkamam oro vežėjui vykdyti veiklą arba toliau tęsti tokio draudimo galiojimą, jei toje valstybėje narėje esama saugos problemos, kurios nėra kitose valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų taikyti šias apribojančias galimybes, atsižvelgdamos į Bendrijos interesus ir siekdamos vykdyti bendrą aviacijos saugos politiką. Tai neturėtų pažeisti 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (3) 8 straipsnio ir 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą (4) 10 straipsnio.

(9)

Informacija apie oro vežėjų saugą turėtų būti veiksmingai paskelbta, pavyzdžiui, naudojant internetą.

(10)

Siekiant, kad oro transporto konkurencinė struktūra būtų kuo naudingesnė bendrovėms ir keleiviams, svarbu, kad vartotojai gautų būtiną informaciją ir galėtų priimti žiniomis pagrįstus pasirinkimus.

(11)

Faktiškai skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybė yra esminė informacija. Tačiau vežimo sutartį, į kurią įtraukiami skrydžiai pirmyn ir atgal, sudarantys vartotojai ne visada yra informuojami apie faktiškai skrydį ar skrydžius vykdančio (-ių) oro vežėjo ar vežėjų tapatybę.

(12)

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (5) reikalauja, kad tam tikra informacija turėtų būti teikiama vartotojams, tačiau į šią informaciją neįtraukiama skrydį vykdančio vežėjo tapatybė.

(13)

1989 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2299/89 dėl elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodekso (6), kompiuterine rezervavimo sistema skrydį užsisakantiems vartotojams suteikia teisę žinoti skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę. Nepaisant to, net ir reguliarių oro transporto reisų vykdymo srityje taikoma tokia praktika, kaip lėktuvo drauge su įgula nuoma ar naudojimasis bendrais kodais, jeigu skrydžiai rezervuojami ne per KRS, kai oro vežėjas, pardavęs bilietą į jo vardu vykdomą skrydį, iš tiesų to skrydžio nevykdo, o šiuo metu nėra jokios nustatytos teisės keleiviui būti informuotam apie faktiškai paslaugą teikiančio oro vežėjo tapatybę.

(14)

Tokia praktika didina lankstumą ir leidžia geriau teikti paslaugas keleiviams. Be to, dalis paskutinės minutės pakeitimų, pirmiausia dėl techninių priežasčių yra neišvengiama ir prisideda prie oro transporto saugos. Tačiau šis lankstumas turėtų būti derinamas su patikra, kad šiuos skrydžius vykdančios bendrovės laikosi saugos reikalavimų, ir skaidrumu vartotojų atžvilgiu, kad būtų užtikrinta jų žiniomis pagrįsto pasirinkimo teisė. Reikėtų siekti, kad būtų užtikrinta teisinga oro vežėjų komercinės sėkmės ir keleivių galimybių gauti informaciją pusiausvyra.

(15)

Oro vežėjai turėtų vykdyti skaidrumo politiką keleivių atžvilgiu, kai tai susiję su informacija apie saugą. Skelbiant tokią informaciją, keleiviai būtų informuojami apie oro vežėjų patikimumo lygį saugos atžvilgiu.

(16)

Oro vežėjai turi pranešti nacionalinėms oro saugos tarnyboms apie saugos trūkumus ir nedelsiant juos pašalinti. Pastebėjus saugos trūkumų lėktuvo įgula ir aptarnaujantis personalas turi imtis atitinkamų veiksmų. Darbuotojai neturi būti baudžiami už tokius veiksmus, nes tai prieštarautų aviacijos saugos interesams, kaip nurodyta 2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (7) 8 straipsnio 4 dalyje.

(17)

Be tų atvejų, kuriems taikomas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (8), keleiviai turėtų turėti teisę į kompensaciją arba pervežimą kitu maršrutu tam tikrais kitais ypatingais atvejais, patenkančiais į šio reglamento taikymo sritį, jei yra pakankamai glaudus ryšys su Bendrija.

(18)

Be taisyklių, nustatytų šiuo reglamentu, skrydį vykdančio vežėjo tapatybės pasikeitimas, turintis įtakos vežimo sutarties vykdymui, turėtų būti reglamentuojamas valstybių narių įstatymais, kurie taikomi sutartims, ir susijusia Bendrijos teise, ypač Tarybos direktyva 90/314/EEB ir 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (9).

(19)

Šis reglamentas yra dalis teisėkūros proceso, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Bendrijoje būtų laikomasi veiksmingo ir nuoseklaus požiūrio oro transporto saugos gerinimo klausimu, kur svarbų vaidmenį atlieka Europos aviacijos saugos agentūra. Dėl šios agentūros išplėstos kompetencijos srities, pvz., trečiųjų šalių orlaivių atžvilgiu, jos vaidmuo pagal šį reglamentą galėtų tapti dar svarbesnis. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į trečiųjų šalių orlaivių saugos patikrinimų kokybės ir kiekybės didinimą bei šių patikrinimų suderinimą.

(20)

Kai pavojus saugai nebuvo patenkinamai išspręstas susijusios(-ių) valstybės(-ių) narės(-ių), Komisija turi galėti laikinai priimti skubias priemones. Tokiu atveju pagal šį reglamentą Komisijai padedantis komitetas turėtų veikti pagal patariamąją procedūrą, nustatytą 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10), 3 straipsnyje.

(21)

Visais kitais atvejais pagal šį reglamentą Komisijai padedantis komitetas, turėtų veikti pagal reguliavimo procedūrą, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje.

(22)

Kadangi santykis tarp šio reglamento ir 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos (11) 9 straipsnio priešingu atveju būtų neaiškus, tas straipsnis turėtų būti panaikintas siekiant teisinio tikrumo.

(23)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento III skyriaus nuostatas, ir užtikrina, kad tos sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios gali būti civilinio ar administracinio pobūdžio, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(24)

Komisija turėtų išnagrinėti šio reglamento taikymą ir, praėjus pakankamam laikotarpiui, parengti jo nuostatų efektyvumo ataskaitą.

(25)

Kiekviena kompetentinga civilinės aviacijos tarnyba Bendrijoje gali priimti sprendimą, kad oro vežėjai, įskaitant tuos, kurie neaptarnauja skrydžių valstybių narių teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, gali pateikti šiai tarnybai prašymą, kad oro vežėjas būtų sistemingai tikrinamas siekiant užtikrinti, kad laikomasi atitinkamų saugos standartų.

(26)

Šis reglamentas neturėtų kliudyti valstybėms narėms, laikantis Bendrijos teisės, nacionaliniu lygiu įdiegti oro vežėjų kokybės ženklinimo sistemą, kurios kriterijai gali apimti ne tik būtiniausius saugos reikalavimus, bet ir kitus aspektus.

(27)

1987 m. gruodžio 2 d. Londone Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų pasirašytoje bendroje deklaracijoje buvo susitarta dėl priemonių, skirtų glaudesniam bendradarbiavimui naudojant Gibraltaro oro uostą. Tačiau ši tvarka dar turi įsigalioti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendros nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šis reglamentas nustato taisykles:

a)

dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje saugos sumetimais, Bendrijos sąrašo sudarymo ir skelbimo remiantis bendrais kriterijais, ir

b)

dėl keleivių informavimo apie oro vežėjų, vykdančių skrydžius, kuriais keliauja tie keleiviai, tapatybę.

2.   Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui suprantamas, kaip nepažeidžiantis Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės atitinkamų teisinių pozicijų, kurių jos laikosi ginče dėl teritorijos, kurioje yra oro uostas, suvereniteto.

3.   Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui sustabdomas iki tol, kol įsigalios susitarimai, numatyti 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendrojoje deklaracijoje. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės praneš Tarybai apie tokią įsigaliojimo datą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

„oro vežėjas“ - oro transporto įmonė, turinti galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti arba jos atitikmenį;

b)

„vežimo sutartis“ - sutartis dėl oro transporto paslaugų ar įtraukianti oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du arba daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų vežėjų;

c)

„oro vežimo sutarties sudarytojas“ - oro vežėjas, su keleiviu sudarantis vežimo sutartį arba, jeigu sutartis apima paketą, turizmo kelionių organizatorius, arba kiekvienas bilietų pardavėjas;

d)

„bilietų pardavėjas“ - oro transporto bilietų pardavėjas, kuris nėra oro vežėjas ar turizmo kelionių organizatorius, tarpininkaujantis sudarant vežimo sutartį su keleiviu dėl atskiro ar į kelionės paketą įeinančio skrydžio;

e)

„skrydį vykdantis oro vežėjas“ - oro vežėjas, vykdantis ar ketinantis vykdyti skrydį pagal vežimo sutartį su keleiviu arba kito juridinio ar fizinio asmens, turinčio vežimo sutartį su tuo keleiviu, vardu;

f)

„veiklos vykdymo įgaliojimas arba techninis leidimas“ - bet kuris valstybės narės teisinis ar administracinis aktas, suteikiantis oro vežėjui teisę teikti oro transporto paslaugas į ir iš valstybės narės oro uostų arba teisę vykdyti veiklą jos oro erdvėje arba naudotis skrydžių teisėmis;

g)

„draudimas vykdyti veiklą“ - atsisakymas išduoti oro vežėjo leidimą vykdyti veiklą ar techninį leidimą, jų sustabdymas, panaikinimas arba apribojimas saugos sumetimais arba bet kurios kitos lygiavertės su skrydžių teisių Bendrijoje neturinčiu oro vežėju susijusios saugos užtikrinimo priemonės, tačiau kurio orlaiviai pagal nuomos susitarimą galėtų vykdyti veiklą Bendrijoje;

h)

„paketas“ - Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtos paslaugos;

i)

„rezervavimas“ - faktas, kad keleivis turi bilietą ar kitokį įrodymą, kuriame nurodyta, kad sutartį sudarantis oro vežėjas priėmė ir užregistravo registraciją;

j)

„atitinkami saugos standartai“ - tarptautiniai saugos standartai, nustatyti Čikagos konvencijoje ir jos prieduose bei, jei taikytina, atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.

II SKYRIUS

Bendrijos sąrašas

3 straipsnis

Bendrijos sąrašo sudarymas

1.   Siekiant stiprinti oro transporto saugą, sudaromas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašas (toliau - Bendrijos sąrašas). Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje taiko į Bendrijos sąrašą įtrauktus draudimus vykdyti veiklą tiems vežėjams, kuriems tie draudimai taikomi.

2.   Oro vežėjams taikytini bendrieji draudimo vykdyti veiklą standartai, grindžiami atitinkamais saugos standartais, yra išdėstyti priede (toliau - bendrieji standartai). Pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą Komisija gali keisti priedą, ypač siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos raidą.

3.   Pirmą kartą siekiant sudaryti Bendrijos sąrašą kiekviena valstybė narė iki ... (12) pateikia Komisijai oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą jos teritorijoje, tapatybę, kartu nurodydama priežastis, dėl kurių įvestas toks draudimas, ir kitą svarbią informaciją. Komisija apie šiuos veiklos vykdymo draudimus informuoja kitas valstybes nares.

4.   Per vieną mėnesį nuo valstybių narių perduotos informacijos gavimo, vadovaudamasi bendraisiais kriterijais Komisija sprendžia, ar atitinkamiems oro vežėjams uždrausti vykdyti veiklą, ir pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą sudaro oro vežėjų, kuriems ji uždraudė vykdyti veiklą, Bendrijos sąrašą.

4 straipsnis

Bendrijos sąrašo atnaujinimas

1.   Bendrijos sąrašas atnaujinamas:

a)

siekiant uždrausti oro vežėjui vykdyti veiklą ir šį oro vežėją įtraukti į Bendrijos sąrašą, vadovaujantis bendraisiais kriterijais;

b)

siekiant išbraukti oro vežėją iš Bendrijos sąrašo, jeigu saugos trūkumas arba trūkumai, kurie sąlygojo tai, kad oro vežėjas buvo įtrauktas į Bendrijos sąrašą, buvo pašalinti, ir vadovaujantis bendraisiais kriterijais daugiau nėra priežasčių, kad oro vežėjas toliau būtų Bendrijos sąraše;

c)

siekiant pakeisti į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui taikomo draudimo vykdyti veiklą sąlygas.

2.   Komisija, pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą ir vadovaudamasi bendraisiais kriterijais, savo iniciatyva ar valstybių narių prašymu priima sprendimą dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo, kai tik to reikalaujama pagal 1 dalį. Bent kas tris mėnesius Komisija patikrina, ar reikia atnaujinti Bendrijos sąrašą.

3.   Kiekviena valstybė narė ir Europos aviacijos saugos agentūra perduoda Komisijai visą informaciją, kuri gali būti svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Komisija perduoda visą svarbią informaciją kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Laikinosios Bendrijos sąrašo atnaujinimo priemonės

1.   Kai tampa akivaizdu, kad tolesnė oro vežėjo veikla Bendrijoje gali kelti rimtą pavojų saugai ir kad tokio pavojaus klausimas susijusios(-ių) valstybės(-ių) narės(-ių) skubiomis priemonėmis nebuvo patenkinamai išspręstas pagal 6 straipsnio 1 dalį, Komisija, pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, gali laikinai priimti 4 straipsnio 1 dalies a arba c punkte numatytas priemones.

2.   Kuo greičiau, daugiausia per 10 darbo dienų, Komisija pateikia šį klausimą 15 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ir, pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą, sprendžia, patvirtinti, pakeisti, panaikinti ar pratęsti priemonę, kurią ji priėmė pagal šio straipsnio 1 dalį.

6 straipsnis

Išimtinės priemonės

1.   Skubos atvejais šis reglamentas neužkerta kelio valstybei narei reaguoti į nenumatytą saugos problemą ir, atsižvelgiant į bendruosius kriterijus, savo teritorijoje nedelsiant įvesti draudimą vykdyti veiklą.

2.   Komisijos sprendimas neįtraukti oro vežėjo į Bendrijos sąrašą pagal 3 straipsnio 4 dalyje ar 4 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą nekliudo valstybei narei įvesti arba tęsti draudimą atitinkamam oro vežėjui veiklą dėl saugos problemų, konkrečiai turinčių įtakos tai valstybei narei.

3.   Susidarius vienai iš 1 ir 2 dalyse numatytų situacijų, atitinkama valstybė narė nedelsiant informuoja Komisiją, o ši informuoja kitas valstybes nares. Susidarius 1 dalyje numatytai situacijai, atitinkama valstybė narė pagal 4 straipsnio 2 dalį nedelsiant pateikia Komisijai prašymą atnaujinti Bendrijos sąrašą.

7 straipsnis

Teisė į gynybą

Komisija užtikrina, kad jai priimant 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje numatytus sprendimus, atitinkamam oro vežėjui būtų suteikiama galimybė būti išklausytam, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į būtinybę taikyti skubos tvarką.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija, siekdama nustatyti išsamias taisykles dėl šiame skyriuje nurodytų procedūrų, veikdama 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, priima, jei reikia, įgyvendinimo priemones.

2.   Priimdama sprendimą dėl šių priemonių, Komisija deramai atsižvelgia į poreikį skubiai priimti sprendimus siekiant atnaujinti Bendrijos sąrašą ir, jei reikia, numato galimybę taikyti skubos tvarką.

9 straipsnis

Skelbimas

1.   Bendrijos sąrašas ir visi jo pakeitimai nedelsiant skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos palengvinti viešą prieigą prie vėliausiai atnaujinto Bendrijos sąrašo, ypač naudojant internetą.

3.   Sutartį sudarantys oro vežėjai, nacionalinės civilinės aviacijos institucijos, Europos aviacijos saugos agentūra ir valstybių narių teritorijose esantys oro uostai keleivių dėmesiui savo interneto svetainėse ir, jei reikia, savo patalpose pateikia Bendrijos sąrašą.

III SKYRIUS

Informacija keleiviams

10 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos keleivius vežant oro transportu, kai skrydis yra vežimo sutarties dalis ir kai šis vežimas prasidėjo Bendrijoje, ir

a)

skrydis prasideda valstybės narės teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, esančiame oro uoste, arba

b)

skrydis prasideda trečiojoje šalyje esančiame oro uoste ir baigiasi valstybės narės teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, esančiame oro uoste, arba

c)

skrydis prasideda trečiojoje šalyje esančiame oro uoste ir baigiasi kitame trečiosios šalies teritorijoje esančiame oro uoste.

2.   Šio skyriaus nuostatos taikomas neatsižvelgiant į tai, ar šis skrydis yra nuolatinis ar užsakomasis ir į tai, ar skrydis yra paketo dalis.

3.   Šio skyriaus nuostatos neturi įtakos keleivių teisėms pagal Direktyvą 90/314/EEB ir Reglamentą (EEB) Nr. 2299/89.

11 straipsnis

Informacija apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę

1.   Rezervavimo metu sutartį sudarantis oro vežėjas informuoja keleivį apie jo skrydžius vykdančio oro vežėjo arba oro vežėjų tapatybę, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis atliekamas rezervavimas.

2.   Jei rezervavimo metu skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybė dar nėra žinoma, sutartį sudarantis oro vežėjas užtikrina, kad keleiviui būtų pranešamas oro vežėjo ar vežėjų, kuris ar kurie bus ar tikriausiai bus atitinkamą skrydį ar skrydžius vykdantis oro vežėjas ar vykdantys oro vežėjai, pavadinimas ar pavadinimai. Tokiu atveju sutartį sudarantis oro vežėjas užtikrina, kad keleivis būtų informuojamas apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę iš karto, kai ji yra nustatoma.

3.   Nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios po rezervavimo pasikeičia skrydį vykdantis oro vežėjas arba oro vežėjai, sutartį sudarantis oro vežėjas nedelsdamas imasi visų reikalingų priemonių siekdamas užtikrinti, kad keleivis kuo greičiau būtų informuojamas apie pasikeitimą. Keleiviai visais atvejais informuojami registracijos metu arba įlaipinimo metu, kai skrendant su persėdimu registracijos nereikia.

4.   Priklausomai nuo situacijos, oro vežėjas arba turizmo kelionių organizatorius užtikrina, kad atitinkamas oro vežimo sutarties sudarytojas būtų nedelsiant informuojamas apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę, kai ji tampa žinoma, ypač jei ši tapatybė keičiasi.

5.   Jei bilieto pardavėjas nebuvo informuotas apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę, jis neatsako už šiame straipsnyje nustatytų prievolių nesilaikymą.

6.   Sutartį sudarančio oro vežėjo prievolė informuoti keleivius apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę nurodoma bendrosiose vežimo sutartims taikomosiose pardavimo sąlygose.

12 straipsnis

Teisė į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu

1.   Šis reglamentas neturi įtakos teisei į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 261/2004.

2.   Tais atvejais, kai Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 netaikomas ir

a)

skrydžius vykdantis oro vežėjas, apie kurį buvo informuotas keleivis, yra įtrauktas į Bendrijos sąrašą ir jam taikomas draudimas vykdyti veiklą ir dėl to buvo atšauktas tam tikras skrydis arba šis skrydis būtų atšauktas, jei jis būtų vykdomas Bendrijoje, arba

b)

skrydžius vykdantis oro vežėjas, apie kurį buvo informuotas keleivis, buvo pakeistas kitu oro vežėju, kuris yra įtrauktas į Bendrijos sąrašą ir jam taikomas draudimas vykdyti veiklą, ir dėl to buvo atšauktas tam tikras skrydis arba šis skrydis būtų atšauktas, jei jis būtų vykdomas Bendrijoje,

sutartį sudarantis oro vežėjas, kuris yra vežimo sutarties šalis, pasiūlo keleiviui teisę į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 261/2004 8 straipsnyje, su sąlyga, kad keleivis nutarė atsisakyti šio skrydžio, kai jis nebuvo atšauktas.

3.   Šio straipsnio 2 dalis taikoma nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 261/2004 13 straipsnio.

13 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės užtikrina šiame skyriuje nustatytų taisyklių laikymąsi ir nustato sankcijas už šių taisyklių pažeidimą. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

14 straipsnis

Informacija ir pakeitimai

Iki ... (13) Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie šio reglamento taikymą. Prie šio pranešimo, jei reikalinga, pridedami pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.

15 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 12 straipsnyje numatytas komitetas (Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatomas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4.   Komisija gali konsultuotis su Komitetu visais kitais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.

5.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnis panaikinamas.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

10, 11 ir 12 straipsniai taikomi nuo ... (14), o 13 straipsnis taikomas nuo ... (15).

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta,

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  2005 m. rugsėjo 28 d. nuomonė (dar nepaskelbta OL).

(2)  2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento pozicija.

(3)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2871/2000 (OL L 333, 2000 12 29, p. 47).

(4)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(5)  OL L 158, 1990 6 23, p. 59.

(6)  OL L 220, 1989 7 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 323/1999 (OL L 40, 1999 2 13, p. 1).

(7)  OL L 167, 2003 7 4, p. 23.

(8)  OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

(9)  OL L 95, 1993 4 21, p. 29.

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(11)  OL L 143, 2004 4 30, p. 76.

(12)  Vienas mėnuo nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(13)  Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(14)  Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(15)  Vieneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

PRIEDAS

BENDRIEJI DRAUDIMO VYKDYTI VEIKLĄ DĖL SAUGOS PRIEŽASČIŲ TAIKYMO BENDRIJOS LYGMENIU KRITERIJAI

Sprendimai dėl veiksmų Bendrijos lygmeniu priimami atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį. Priklausomai nuo kiekvieno atvejo aplinkybių, vežėjui ar visiems toje pačioje valstybėje leidimus gavusiems vežėjams gali būti taikomi veiksmai Bendrijos lygmeniu.

Svarstant, ar oro vežėjui turėtų būti visiškai ar iš dalies uždrausta vykdyti veiklą, įvertinama, ar oro vežėjas atitinka atitinkamus saugos standartus, atsižvelgiant į:

1.

Patikrintus oro vežėjo rimtų saugos trūkumų įrodymus:

Ataskaitas, kuriose nurodomi rimti saugos trūkumai arba tai, kad vežėjas nuolat neištaiso trūkumų, kurie buvo nustatyti pagal Užsienio orlaivių saugumo įvertinimo programą atliktų patikrinimų metu ir vežėjui anksčiau buvo apie juos pranešta.

Rimtus saugos trūkumus, nustatytus renkant informaciją pagal Direktyvos 2004/36/EB dėl trečiosios šalies orlaivio saugos 3 straipsnio nuostatas.

Trečiosios šalies įvestą draudimą vežėjui vykdyti veiklą dėl esminių trūkumų, susijusių su tarptautiniais saugos standartais.

Pagrįstą su avarija susijusią informaciją arba su rimtu incidentu susijusią informaciją, atskleidžiančią nematomus sistemos saugos trūkumus.

2.

Oro vežėjo gebėjimo ir (arba) pasirengimo stoka pašalinti saugos trūkumus, o tai parodo:

Skaidrumo trūkumas arba tai, kad vežėjas tinkamai ir laiku nepateikia informacijos į valstybės narės civilinės aviacijos institucijos užklausimą dėl jo veiklos saugos.

Netinkamas arba neveiksmingas nustatytų rimtų saugos trūkumų taisomasis veiksmų planas.

3.

Už oro vežėjo priežiūrą atsakingų institucijų gebėjimo ir (arba) pasirengimo stoka pašalinti saugos trūkumus, o tai parodo:

Kitos valstybės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo trūkumas su valstybės narės civilinės aviacijos institucija dėl pareikšto nerimo dėl toje valstybėje licenciją ar leidimą gavusio vežėjo veiklos saugos.

Kompetentingų institucijų, vykdančių vežėjo priežiūrą, gebėjimų įgyvendinti ir vykdyti atitinkamus saugos standartus trūkumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į:

a)

pagal ICAO Universaliąją saugos priežiūros audito programą arba taikytiną Bendrijos teisę sudarytus auditus ir susijusius taisomuosius veiksmų planus;

b)

tai, ar oro vežėjui, kurį prižiūri ta valstybė, kita valstybė yra anksčiau atsisakiusi išduoti veiklos vykdymo įgaliojimą arba techninį leidimą arba jį panaikino;

c)

tai, ar oro vežėjo pažymėjimas nebuvo išduotas kompetentingos institucijos toje valstybėje, kur yra pagrindinė vežėjo komercinės veiklos vykdymo vieta.

Valstybės, kurioje registruotas oro vežėjo orlaivis, kompetentingų institucijų nesugebėjimas prižiūrėti vežėjo naudojamą orlaivį laikantis įsipareigojimų pagal Čikagos konvenciją.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 atominė elektrinė Slovakijoje *

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sąlygų pridedamo protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijos Respublikoje įgyvendinimo (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0624) (1),

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0205/2004),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą bei Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0282/2005),

1.

pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.

patikslina, kad pasiūlyme dėl reglamento nurodyti asignavimai yra tik orientacinio pobūdžio tol, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 m. ir tolesnių metų finansinės perspektyvos;

3.

ragina Komisiją, kai bus priimta kita finansinė perspektyva, patvirtinti sumas, nurodytas pasiūlyme dėl reglamento arba, jei iškiltų būtinybė, pateikti patikslintas sumas Europos Parlamento ir Tarybos pritarimui, taip užtikrinant, kad jos atitiktų nustatytas ribas;

4.

ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal „Euratomo“ sutarties 119 straipsnio 2 dalį;

5.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

KOMISIJOS SIŪLOMAS TEKSTAS

PARLAMENTO PAKEITIMAI

1 pakeitimas

3 konstatuojamoji dalis

(3) Protokole Europos Sąjunga pripažino, kad Bohunice V1 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turi būti tęsiamas ir po esamų Finansinių perspektyvų, ir kad šios pastangos Slovakijai yra sunki finansinė našta. Sprendimai, kurie bus priimami dėl Sąjungos šiai sričiai teikiamos paramos pratęsimo po 2006 m. turės atsižvelgti į šitą situaciją.

(3) Protokole Europos Sąjunga pripažino, kad Bohunice V1 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turi būti tęsiamas ir pasibaigus dabartinei finansinei perspektyvai ir kad šios pastangos Slovakijai yra sunki finansinė našta. Be to, Europos Sąjunga žino, kad dėl darbų pobūdžio ir apimties, atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas dar tęsis kelerius metus pasibaigus kitai, 2007-2013 m., finansinei perspektyvai. Sprendimai, kurie bus priimami dėl Sąjungos šiai sričiai teikiamos paramos pratęsimo po 2006 m. turės atsižvelgti į šitą situaciją.

2 pakeitimas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(4a) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta Slovakijos pastangas, kurių ji ėmėsi gerindama Bohunice V1 atominės elektrinės saugumą prieš įstodama į ES, ir tai, kad Slovakija 1993-2000 m. saugumo priemonėms skyrė apie 250 mln. EUR, ir į tai atsižvelgs priimdami sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo Slovakijai.

3 pakeitimas

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(4b) Paramai iš Europos Sąjungos skirtos lėšos Bendrijos biudžete turėtų būti ir toliau numatomos po 2013 m. gruodžio 31 d.

4 pakeitimas

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(4c) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija taip pat pripažįsta ir tinkamai atsižvelgia į tai, kad dėl anksčiau laiko stabdomos Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakija negali sukaupti visų eksploatavimui nutraukti reikalingų lėšų, nes buvo numatyta lėšas kaupti palaipsniui, atsižvelgiant į iš pradžių nustatytą atominės elektrinės eksploatavimo laiką.

5 pakeitimas

5 konstatuojamoji dalis

(5) Todėl reikia numatyti iš Bendrijos biudžeto skirti 237 milijonų eurų sumą Bohunice V1 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimui, 2007-2013 m. laikotarpiu.

(5) Todėl reikia numatyti iš Bendrijos biudžeto skirti 400 milijonų EUR sumą Bohunice V1 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimui, 2007-2013 m. laikotarpiu.

6 pakeitimas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(5a) Komisija, remdamasi Bendrijos teise, turėtų išnagrinėti neseniai Slovakijos valdžios institucijų pateiktus pasiūlymus padidinti valstybės paramą Slovakijos atominės energetikos sektoriui panaudojant nacionalinio eksploatavimo nutraukimo fondo lėšas.

7 pakeitimas

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(5b) Bendrijos biudžeto asignavimai, skirti atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti, turėtų būti naudojami taip, kad nebūtų iškreipta energijos tiekimo įmonių konkurencija Europos Sąjungos energetikos rinkoje. Šiais asignavimais, remiantis atitinkamais Bendrijos teisės aktais, taip pat turėtų būti finansuojamos priemonės, skirtos gamybos pajėgumų praradimui atlyginti, susijusios su:

i)

atsinaujinančios energijos šaltiniais;

ii)

galutinio energijos vartojimo efektyvumu;

iii)

elektros tiekimo saugumu.

16 pakeitimas

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

5c. Europos Sąjunga, ypač tos valstybės narės, kurioms Bohunice V1 atominės elektrinės uždarymas bus naudingas, kiekvienų metų biudžetinės procedūros metu turėtų papildomai suteikti 163 mln. EUR.

8 pakeitimas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8a) Siekiant kompensuoti anksčiau laiko stabdomos Bohunice V1 atominės elektrinės padarinius, viskas turėtų būti atliekama taip, kad būtų galima išlaikyti Slovakijos plėtrą ir augimą pagal Lisabonos strategiją.

9 pakeitimas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8b) Siekiant užtikrinti didžiausią veiksmingumą, Bohunicės V1 atominės elektrinės eksploatavimas turėtų būti nutrauktas pasitelkus geriausią įmanomą techninę patirtį, tinkamai atsižvelgiant į stabdomų reaktorių savybes ir technines sąlygas.

10 pakeitimas

2 straipsnis

Šiuo reglamentu suteikiamas Bendrijos indėlis programai yra skiriamas finansiškai paremti priemones, susijusias su Bohunice V1 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu, priemones, skirtas aplinkos atkūrimui laikantis acquis ir sutartinių gamybos pajėgumų, turinčių pakeisti dviejų Bohunice V1 atominės elektrinės reaktorių pajėgumus, modernizavimui, ir kitas priemones, kylančias iš sprendimo sustabdyti ir nutraukti šios atominės elektrinės eksploatavimą ir skirtas atlikti neišvengiamą restruktūrizavimą, aplinkos atkūrimą ir Slovakijos energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sektoriaus modernizavimą bei šalyje geriau užtikrinti tiekimą ir energetinį efektyvumą.

Šiuo reglamentu suteikiamas Bendrijos indėlis programai yra skiriamas finansiškai paremti priemones, susijusias su Bohunice V1 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu, įskaitant:

 

i)

priemones, skirtas aplinkos atkūrimui laikantis acquis,

ii)

priemones naujų gamybos pajėgumų diegimui ir dabartinių gamybos pajėgumų, turinčių pakeisti dviejų Bohunice V1 atominės elektrinės reaktorių pajėgumus, modernizavimui,

iii)

ir kitas priemones, kylančias iš sprendimo sustabdyti ir nutraukti šios atominės elektrinės eksploatavimą ir, atsižvelgiant į atitinkamą acquis ir jį įgyvendinant, skirtas atlikti neišvengiamą restruktūrizavimą, aplinkos atkūrimą ir Slovakijos energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sektoriaus modernizavimą bei šalyje geriau užtikrinti tiekimą ir energetinį efektyvumą.

11 pakeitimas

2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Priemones, finansuojamas iš Bendrijos biudžeto, Komisija detaliai apibrėš 2006 m., kai gaus atitinkamą Eksploatavimo nutraukimo planą, kuriame bus visa reikalinga Slovakijos valdžios institucijų pateikta informacija apie eksploatavimo nutraukimo procesą. Komisija kasmet priima sprendimą dėl priemonių, pagal šį planą, finansavimo patvirtinimo.

12 pakeitimas

3 straipsnio 1 pastraipa

Šio reglamento 2 straipsnyje numatytų veiksmų įgyvendinimui laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. reikalinga finansinė suma siekia 237 milijonus eurų.

Šio reglamento 2 straipsnyje numatytiems veiksmams įgyvendinti laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. reikalinga finansinė suma siekia 400 milijonų EUR.

13 pakeitimas

3 straipsnio 3 pastraipa

Skirtų asignavimų dydis galės būti persvarstomas laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., siekiant atsižvelgti į vykdant programą padarytą pažangą ir užtikrinti, kad išteklių programavimas ir skyrimas būtent ir remiasi faktiniu mokėjimų poreikiu ir įsisavinimo gebėjimais.

Skirtų metinių asignavimų dydis laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. gali kisti, siekiant atsižvelgti į vykdant programą padarytą pažangą ir užtikrinti, kad išteklių programavimas ir skyrimas būtent ir remiasi faktiniu mokėjimų poreikiu ir įsisavinimo gebėjimais.

14 pakeitimas

3 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

 

Finansinei paramai iš Bendrijos biudžeto skirtos lėšos šio reglamento 2 straipsnyje numatytiems tikslams bus ir toliau numatomos po 2013 m. gruodžio 31 d.

15 pakeitimas

4 straipsnis

Indėlis gali siekti iki 100 % visų tam tikroms priemonėms skirtų išlaidų. Reikėtų dėti visas įmanomas pastangas, viena vertus, siekiant tęsti bendro finansavimo praktiką, nustatytą pagal pasirengimo narystei paramą ir paramą suteiktą 2004-2006 m. laikotarpiu, skirtas Slovakijos vykdomam eksploatavimo nutraukimui ir kita vertus, siekiant pritraukti prireikus kitus bendro finansavimo šaltinius.

Bendrijos indėlis gali siekti iki 100 % visų tam tikroms priemonėms skirtų išlaidų. Reikėtų dėti visas įmanomas pastangas, viena vertus, siekiant tęsti bendro finansavimo praktiką, nustatytą pagal pasirengimo narystei paramą ir paramą suteiktą 2004-2006 m. laikotarpiu, skirtas Slovakijos vykdomam eksploatavimo nutraukimui ir kita vertus, siekiant pritraukti prireikus kitus bendro finansavimo šaltinius.


(1)  Dar neskelbta OL.

P6_TA(2005)0430

Šiaurės aspektas

Europos Parlamento rezoliucija dėl Šiaurės aspekto ateities

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 16-17 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu priimtą antrąjį Šiaurės aspekto 2004-2006 m. veiksmų planą,

atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Platesnė Europa - Kaimynystė: nauja santykių su mūsų rytų ir vakarų kaimynais struktūra“ (KOM(2003)0104),

atsižvelgdamas į Šiaurės aspekto svarbą įgyvendinant 2005 m. gegužės 10 d. Maskvoje vykusiame 15-ame ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikime priimtus ES ir Rusijos planus kuriant keturias bendras erdves (bendrą ekonomikos erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą išorės saugumo erdvę ir bendrą mokslinių yrimų, švietimo ir kultūros erdvę),

atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Šiaurės aspekto, ypač į 2003 m. sausio 16 d. (1) ir 2003 m. lapkričio 20 d. (2) rezoliucijas dėl antrojo Šiaurės aspekto veiksmų plano,

atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 20 d. kasmetinę Komisijos ataskaitą apie pažangą įgyvendinant Šiaurės aspekto veiksmų planą ir į Europos Parlamente 2005 m. rugsėjo 8 d. vykusias diskusijas,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.

kadangi Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ragino Briuselyje 2005 m. lapkričio 21 d. surengti ministrų susitikimą Šiaurės aspekto klausimais ir jame parengti planą dėl Šiaurės aspekto ateities 2006 m. baigus galioti dabartiniam veiksmų planui,

B.

kadangi dabar Komisija rengia pasiūlymus dėl Šiaurės aspekto politikos ateities, kurie turės būti priimti 2006 m. ir įsigalioti 2007 m.,

C.

kadangi Europos Vadovų Taryba ne kartą pabrėžė Šiaurės aspekto svarbą Sąjungos vidaus politikai ir jos išorės santykiams, o Europos Sąjunga turi tobulinti savo kaimynystės ir partnerystės politiką ir jų instrumentus siekdama nuosekliai sujungti skirtingus Sąjungos aspektus,

D.

kadangi po ES plėtros pasikeitė Šiaurės Europos geopolitinis žemėlapis, ir ES geografinis susikoncentravimas pasistūmėjo į šiaurės rytus, kadangi Šiaurės aspektas įgavo naujo potencialo ir jam atsirado naujų iššūkių, ypač susijusių su naujų sienų tarp ES ir jos šiaurinių kaimynių atsiradimo grėsme, ir kadangi plėtra iš naujo pabrėžė Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo svarbą, nes visos Baltijos jūros šalys, išskyrus Rusiją, yra Europos Sąjungos narės, todėl Šiaurės aspekto kontekste reikės parengti atskirą Baltijos jūros strategiją,

E.

kadangi pirmiau minėti Europos Parlamento politikos tikslai, susiję su Šiaurės aspektu, buvo įvykdyti tik dalinai; kadangi dar nebuvo įgyvendintas jo prašymas įsteigti Šiaurės aspekto forumą, kuris leistų aktyviau dalyvauti parlamentarams ir kitiems išrinktiems atstovams, kadangi Šiaurės aspekto politika tebėra siauro masto ir jai kenkia įvairių veikėjų koordinavimo trūkumas; kadangi Europos Parlamentas remia jo Baltijos tarpfrakcinės grupės veiklą rengiant tolesnes Baltijos jūros regiono integracijos gaires ir imantis iniciatyvos sukurti Europos strategiją Baltijos jūros regionui, kuri visų pirma būtų svarbus vidinis Šiaurės aspekto ramstis,

F.

kadangi pagrindinis būsimo Šiaurės aspekto tikslas - sukurti bendrą struktūrą dialogui ir bendradarbiavimui skatinti, kuria būtų stiprinamas Šiaurės Europos ir Arkties stabilumas, gerovė ir tvarus vystymasis, skatinama prekyba, investicijos ir infrastruktūra, eksploatuojami energijos ištekliai, palengvinamas tarpvalstybinis žmonių ir prekių judėjimas, glaudžiai bendradarbiaujant kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje ir skatinant produktyvų užimtumą bei socialinius ir kultūrinius mainus,

G.

kadangi nuo pat savo sukūrimo 1999 m. Šiaurės aspektas pasirodė esantis veiksmingas bei vertingas politiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu; kadangi Šiaurės aspektas apima vieną iš didžiausią iššūkį keliančių Europos regionų, kuris turi didžiulį būsimo bendradarbiavimo su Rusija, Islandija ir Norvegija potencialą,

H.

pabrėždamas Šiaurės aspekto aplinkos apsaugos politikos reikšmingumą ir poveikį visame regione, kurį liudija Sankt Peterburgo vandens valymo įrenginiai, bet akcentuodamas poreikį toliau stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač siekiant sumažinti eutrofikaciją, bei ES ir Rusijos bendradarbiavimą, ypač siekiant sumažinti naftos tanklaivių nelaimingų atsitikimų