ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 280E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. november 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2005. november 14., hétfő

2006/C 280E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az Elnökség nyilatkozata

Dokumentumok benyújtása

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

A Parlament tagjai

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

Petíciók

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A globalizáció társadalmi vetülete (vita)

Áttérés a digitális technikára (vita)

Európai titkos fogvatartási központok (vita)

A banánimport rendszere (vita)

A foglalkoztatói nyugellátásról szóló irányelv (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

11

 

2005. november 15., kedd

2006/C 280E/2

JEGYZŐKÖNYV

13

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Előirányzatok átcsoportosítása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

Az északi dimenzió (állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtása)

A Számvevőszék éves jelentésének ismertetése - 2004 (vita)

Jogalkotási és munkaprogram 2006-ra (vita)

Az elnökség közleménye

Szavazások órája

A helyes gyakorlatok terjesztése és az IKT átvételének nyomon követése ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A vetőmagok piacának közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A komlópiac közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A borpiac közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EBRD-t létrehozó megállapodás módosítása annak lehetővé tétele céljából, hogy a bank finanszírozhassa a mongóliai műveleteket * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Vízumok a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokra ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszer ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az európai angolnák (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam általi megsértése (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A globalizáció társadalmi vetülete (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Parlament tagjai

A vegyi anyagokkal foglalkozó európai ügynökség, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (REACH) ***I - A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv módosítása (REACH) ***I (vita)

Európai szabályozási ügynökségek (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

2005, II. bővítés csomag (vita)

Az utasok tájékoztatása a tényleges légiszállító kilétéről ***I (vita)

A szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű * - Az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezelése (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

27

I. MELLÉKLET

29

II. MELLÉKLET

34

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

41

P6_TA(2005)0417A helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

41

I. MELLÉKLETAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../2005/EK HATÁROZATA (...) a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

41

II. MELLÉKLET

45

P6_TA(2005)0418Nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

45

MELLÉKLETAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/.../EK IRÁNYELVE a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

46

P6_TA(2005)0419A vetőmagágazat piacának közös szervezése *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420A komlópiac közös szervezése *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a komló piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421A borpiac közös szervezése *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422Az EBRD-t létrehozó megállapodás módosítása annak lehetővé tétele céljából, hogy a bank finanszírozhasson mongóliai műveleteket *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot létrehozó megállapodásnak a mongóliai műveletek finanszírozását lehetővé tevő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Vízumok a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokra ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD))

50

MELLÉKLETAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../2005/EK RENDELETE (...) a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről

50

P6_TA(2005)0424A Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszer ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. november 15-én került elfogadásra a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

57

MELLÉKLET

58

P6_TA(2005)0425Az európai angolnaAz Európai Parlament állásfoglalása az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó közösségi cselekvési terv kialakításáról (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam által elkövetett esetleges megsértéseAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam által elkövetett esetleges megsértéséről (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427A globalizáció szociális dimenziójaAz Európai Parlament állásfoglalása a globalizáció szociális dimenziójáról (2005/2061(INI))

65

 

2005. november 16., szerda

2006/C 280E/3

JEGYZŐKÖNYV

71

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Az iraki helyzet az alkotmányról szóló népszavazás után (vita)

Éghajlatváltozás - A globális éghajlatváltozás legyőzése (vita)

Szavazások órája

Az utasok tájékoztatása a tényleges légiszállító kilétéről ***I (szavazás)

A szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű * (szavazás)

Az északi dimenzió (szavazás)

Áttérés a digitális technikára (szavazás)

Az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezelése (szavazás)

A globális éghajlatváltozás legyőzése (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A képviselőcsoportok tagjai

Az Európai Tanács informális ülése (vita)

Mahmoud Ahmadinejad úr, Irán elnökének legutóbbi nyilatkozatai (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Az elnökség nyilatkozata

Kíméletes csapdázási szabályok egyes állatfajokra vonatkozóan ***I (vita)

Fegyverkivitel - A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása - Zöld könyv a védelemmel kapcsolatos közbeszerzésekről (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

80

I. MELLÉKLET

82

II. MELLÉKLET

89

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

98

P6_TA(2005)0428A légiutasok tájékoztatása ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról és a biztonsági információkra vonatkozó tagállami kommunikációról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. november 16-án került elfogadásra a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

98

MELLÉKLETA KÖZÖSSÉGI SZINTEN BIZTONSÁGI OKOKBÓL BEVEZETENDŐ MŰKÖDÉSI TILALOM KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 9., a szlovákiai Bohunice V1 atomerőműről szóló jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Az északi dimenzióAz Európai Parlament állásfoglalása az északi dimenzió jövőjéről

113

P6_TA(2005)0431Az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításaAz Európai Parlament állásfoglalása az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról

115

P6_TA(2005)0432Az atomerőművek leállításaAz Európai Parlament állásfoglalása az atomerőművek leállítására elkülönített pénzügyi források felhasználásáról (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433A globális éghajlatváltozás legyőzéseAz Európai Parlament állásfoglalása a globális éghajlatváltozás legyőzérésől (2005/2049(INI))

120

 

2005. november 17., csütörtök

2006/C 280E/4

JEGYZŐKÖNYV

128

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Parlamenti mentelmi jog fenntartása

Szavazások órája

A vegyi anyagokkal foglalkozó európai ügynökség, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (REACH) ***I (szavazás)

A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv módosítása (REACH) ***I (szavazás)

Kíméletes csapdázási szabályok egyes állatfajokra vonatkozóan ***I (szavazás)

Fegyverkivitel (szavazás)

A Szolidaritási Alap mozgósítása - viharok Észak-Európában (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

7/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása (szavazás)

Zöld könyv a védelemmel kapcsolatos közbeszerzésekről (szavazás)

Mahmoud Ahmadinejad úr, Irán elnökének legutóbbi nyilatkozatai (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az elnökség közleménye

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Fejlesztési stratégia Afrika részére (vita)

Az Európai Unió fejlesztési politikája Az európai konszenzus (vita)

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Hozzáférés a humanitárius segélyhez Kasmírban (vita)

Fülöp-szigetek (Francisco Larrañaga európai polgár halálra ítélése) (vita)

Burma/Mianmar (vita)

Szavazások órája

Hozzáférés a humanitárius segélyhez Kasmírban (szavazás)

Fülöp-szigetek (Francisco Larraňaga európai polgár halálra ítélése) (szavazás)

Burma/Mianmar (szavazás)

Fejlesztési stratégia Afrika részére (szavazás)

Az Európai Unió fejlesztési politikája Az európai konszenzus (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Költségvetési ütemterv

A következő plenáris üléshét napirendje

A Tanács közös álláspontjainak közlése

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

143

I. MELLÉKLET

145

II. MELLÉKLET

172

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

302

P6_TA(2005)0434Vegyipari termékek: a REACH-rendszer és az európai ügynökség ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról szóló, valamint az 1999/45/EK irányelvet és a [le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló] .../.../EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0644 - C6-0530/2003 - 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. november 17-én került elfogadásra a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK irányelv módosításáról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

303

I. MELLÉKLETAZ ANYAGOK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS AZ ANYAGBIZTONSÁGI JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

388

I.A. MELLÉKLETÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

398

I.B. MELLÉKLETKÉSZÍTMÉNYEK VEGYIANYAG-BIZTONSÁGI JELENTÉSE

408

I.C. MELLÉKLETA GYÁRTÓNKÉNT VAGY IMPORTŐRÖNKÉNT ÉVI 1-10 TONNA MENNYISÉGBEN BEJEGYZETT BEVEZETETT ANYAGOK, AMELYEK ESETÉBEN AZ V. MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZES INFORMÁCIÓ ELŐ VAN ÍRVA, KRITÉRIUMAI

409

II. MELLÉKLETA 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA SZERINTI BEJEGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉGEK

410

III. MELLÉKLETA 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA SZERINTI BEJEGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉGEK

415

IV. MELLÉKLET

416

V. MELLÉKLETA LEGALÁBB 1 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ STANDARD TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

420

VI. MELLÉKLETA LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ PÓTLÓLAGOS STANDARD TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

424

VII. MELLÉKLETA LEGALÁBB 100 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ PÓTLÓLAGOS STANDARD TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

428

VIII. MELLÉKLETA LEGALÁBB 1000 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ PÓTLÓLAGOS STANDARD TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

432

IX. MELLÉKLETAZ V-VIII. MELLÉKLETBEN RÖGZÍTETT STANDARD VIZSGÁLATI RENDSZERTŐL VALÓ ELTÉRÉ-SEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

435

X. MELLÉKLET

438

XI. MELLÉKLETÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VÉGFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ ANYAGOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS A VEGYIANYAG-BIZTONSÁGI JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

438

XII-XVI. MELLÉKLET

439

XVII. MELLÉKLETA KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ SZERVES SZENNYEZŐ ANYAGOK (POP)

439

P6_TA(2005)0435Vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése, engedélyezése és korlátozása - REACH ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. november 17-én került elfogadásra a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítás érdekében a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

440

P6_TA(2005)0436A fegyverkivitelAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készült hatodik éves tanácsi jelentésről (2005/2013 (INI))

443

P6_TA(2005)0437A Szolidaritási Alap igénybevételeAz Európai Parlament határozata az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI))

450

MELLÉKLETAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

451

P6_TA(2005)0438A 7/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezetAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről (Vihar Észak-Európában) (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Tömegpusztító fegyverekAz Európai Parlament állásfoglalása a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról: az Európai Parlament szerepe (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Zöld könyv a védelemmel kapcsolatos közbeszerzésekrőlAz Európai Parlament állásfoglalása a védelem terén folytatott közbeszerzésekről szóló zöld könyvről (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Az iráni elnök, Mahmoud Ahmedinedzsád közelmúltban tett kijelentéseiAz Európai Parlament állásfoglalása Iránról

468

P6_TA(2005)0442KasmírAz Európai Parlament állásfoglalása Kasmírról

469

P6_TA(2005)0443Fülöp-szigetek (Francisco Larrañaga EU-s állampolgár halálra ítélése)Az Európai Parlament állásfoglalása a Fülöp-szigetekről

472

P6_TA(2005)0444Burma/MianmarAz Európai Parlament állásfoglalása Burmáról

473

P6_TA(2005)0445Az Afrikára vonatkozó fejlesztési stratégiaAz Európai Parlament állásfoglalása az Afrikára vonatkozó fejlesztési stratégiáról (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Közösségi fejlesztési politikaAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió Európai Konszenzus elnevezésű fejlesztési politikájáról szóló tanácsi, európai parlamenti és bizottsági közös nyilatkozatra irányuló javaslatról (2004/2261(INI))

484

HU

 


I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

2005. november 14., hétfő

18.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 280/1


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 280 E/01)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.

2.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3.   Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a 2005. november 9-i ammani merénylettel kapcsolatosan. Közli, hogy eljuttatta a Parlament részvétnyilvánítását a jordániai hatóságokhoz, valamint az áldozatok családjaihoz.

A Parlament egyperces csendet tart az áldozatok emlékére.

4.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a parlamenti bizottságok:

1.1)

jelentések:

Jelentés az atomerőművek leállítására elkülönített pénzügyi források felhasználásáról (2005/2027(INI)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Jelentés a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 9., a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőműről szóló jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Jelentés az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó közösségi cselekvési terv kialakításáról (2005/2032(INI)) - Halászati Bizottság.

Előadó: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Jelentés a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0644 [02] - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Jelentés a védelmi felszerelések közbeszerzéséről szóló zöld könyvről (2005/2030(INI)) - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Jelentés a Tanács által az Európai Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése alapján készített hatodik éves jelentéséről (2005/2013(INI)) - Külügyi Bizottság.

Előadó: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Jelentés a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)) - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Jelentés a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról: az Európai Parlament szerepe (2005/2139(INI)) - Külügyi Bizottság.

Előadó: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Jelentés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozására vonatkozó megállapodásnak a mongóliai folyamatok finanszírozását lehetővé tevő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Jelentés a komló piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Jelentés a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Jelentés a 2256/2003/EK határozatnak a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Jelentés a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Jelentés a bizonyos állatfajok kíméletes csapdázási szabványainak bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Jelentés az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól - 2004 (2005/2052(INI)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Jelentés a globalizáció szociális dimenziójáról (2005/2061(INI)) - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Jelentés az üzemeltető fuvarozó személye tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról és a biztonsági információkra vonatkozó tagállami kommunikációról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Jelentés az eurorégiók szerepéről a regionális politika alakításában (2004/2257(INI)) - Regionális Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Jelentés: Nyerjük meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen (2005/2049(INI)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Jelentés a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokon részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)) - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Jelentés az EK versenyszabályainak a tengeri szállításra történő alkalmazásáról (2005/2033(INI)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Jelentés a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról szóló, valamint az 1999/45/EK irányelvet és a le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló .../.../EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0644 [01] - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Jelentés az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam által elkövetett esetleges megsértéséről (2005/2187(INI)) - Jogi Bizottság.

Előadó: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Jelentés a légi járműveken utazó csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0047 - C6-0045/2005 - 2005/0007(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: Evans Robert (A6-0317/2005).

Jelentés az Afrikára vonatkozó fejlesztési stratégiáról (2005/2142(INI)) - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Martens Maria (A6-0318/2005).

Jelentés az Európai Unió „európai konszenzus” elnevezésű fejlesztéspolitikájáról szóló tanácsi, európai parlamenti és bizottsági közös nyilatkozatra irányuló javaslatról (2004/2261(INI)) - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

képviselők:

2.1)

szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

(O-0083/2005) Giles Chichester és Barsi-Pataky Etelka, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Áttérés digitális technikára (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis, a CULT bizottság nevében, a Tanácshoz: Olimpiai tűzszünet (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rév.2) Martine Roure és Maria Berger, a PSE képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis és Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Büntetőjogi rendelkezések alkalmazása a közösségi jog megsértése esetén (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen, az AFCO bizottság nevében, és Janusz Lewandowski, a BUDG bizottság nevében, a Tanácshoz: Az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló intézményközi megállapodás tervezete (COM(2005)0059 - 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg és Othmar Karas, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A foglalkoztatói nyugellátásról szóló irányelv EU-tagállamok általi gyenge végrehajtásának okai (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A fejlesztés és a sport (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fejlesztés és a sport (B6-0341/2005).

2.2)

szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3)

az Eljárási Szabályzat javasolt módosításai (az Eljárási Szabályzat 202. cikke):

Corbett Richard - Javaslat az Eljárási Szabályzat 80. cikkének módosítására (B6-0582/2005).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFCO

2.4)

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

Sylwester Chruszcz és Andrzej Tomasz Zapałowski, az Európai Unióban érvényes túlzott mértékű roamingdíjakról (64/2005);

Bruno Gollnisch, Tarek Aziz úr fogva tartási körülményeiről (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen és Carl Lang, a Franciaországban és Európa más országaiban zajló etnikai zavargásokról (66/2005).

5.   Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

az Európai Parlament és a Tanács ajánlása a mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről (3625/2/2005 - C6-0377/2005 - 2004/0066(COD));

az Európai Parlament és a Tanács irányelve a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról (3639/5/2005 - C6-0379/2005 - 2004/0097(COD));

az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszon hetedik módosításáról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének) (3641/1/2005 - C6-0378/2005 - 2004/0036(COD));

az Európai Parlament és a Tanács irányelve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv helyesbítéséről (3655/1/2005 - C6-0387/2005 - 2005/0100(COD)).

6.   A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Roland Gewalt kinevezését Ingo Schmitt helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2005.10.27.

Josep Borrell Fontelles (elnök) felhívja a figyelmet az Eljárási Szabályzat 3. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire.

7.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

TRAN bizottság: Roland Gewalt

A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Roland Gewalt.

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

ENVI bizottság: Norbert Glante helyett Matthias Groote

ITRE bizottság: Norbert Glante

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Matthias Groote.

A Parlament az IND/DEM képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

AFCO bizottság: Bernard Piotr Wojciechowski

A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2005. júniusi I. és júliusi ülések során elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményeket kiosztották.

9.   A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát terjesztette elő:

jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

10.   Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2005. november 7.

Angelos Psifis (818/2005 sz.);

Pereidis (Association Constructive Macédoine „L'Aristote”) (819/2005 sz.);

Konstantinos Dolkas (820/2005 sz.);

Apostolos Kondylis (821/2005 sz.);

Spiridon Nasopoulos (822/2005 sz.);

Giorgios Papagiannakopoulos (823/2005 sz.);

Dimitrios Terzis (824/2005 sz.);

Panagiotis Georgiadis (825/2005 sz.);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (és 2 aláírás) (826/2005 sz.);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (827/2005 sz.);

Vasilios Tsetsos (828/2005 sz.);

André Geminet (829/2005 sz.);

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte „Ticoulet”) (és 323 aláírás) (830/2005 sz.);

Elisabeth Balland (831/2005 sz.);

Isabelle Plessis (Collectif „une réglementation pour les camping-cars”) (és 186 aláírás) (832/2005 sz.);

Miguel Amorós Amorós (833/2005 sz.);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (és 300 aláírás) (834/2005 sz.);

Adolfo Bosch Lería (835/2005 sz.);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (és 10 aláírás) (836/2005 sz.);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (837/2005 sz.);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (838/2005 sz.);

Johannes Tollmann (839/2005 sz.);

Gerda Glebe Visconti (840/2005 sz.);

Siegfried Berthge (841/2005 sz.);

Clare M. B. Symes (842/2005 sz.);

Brian Eastoe (843/2005 sz.);

Angela Mason (844/2005 sz.);

Agnieszka Morzyk (és 2 aláírás) (845/2005 sz.);

Maria E. J. A. C Sultains-Bours (846/2005 sz.);

J. Rens (847/2005 sz.);

Miroslav Novotný (848/2005 sz.);

Sean Hussey (849/2005 sz.);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (és 10 524 aláírás) (850/2005 sz.);

Sarah Ludford (237 aláírással) (851/2005 sz.);

Nagy Gábor (Budapest Trade Union of Firefighters) (és 276 aláírás) (852/2005 sz.);

Monks (és 25 aláírás) (853/2005 sz.);

Pentti Likka Olavi Kurkela (854/2005 sz.);

Edgard Krebs (855/2005 sz.);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (856/2005 sz.).

11.   Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a novemberi I. és II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 364.133/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2005.11.14-2005.11.17.

Hétfő

nincs javasolt változtatás

Kedd

nincs javasolt változtatás

Szerda

(a Tanács arra irányuló kérése, hogy az éghajlatváltozásról szóló vitára (a végleges napirendtervezet 28. és 29. pontja) ne az Irakról szóló vita előtt, hanem az után kerüljön sor (a végleges napirendtervezet 30. pontja)

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Csütörtök

nincs javasolt változtatás

Ülések: 2005.11.30. és 2005.12.01.

nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

12.   Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Bauer Edit, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Lévai Katalin, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister és Justas Vincas Paleckis.

13.   A globalizáció társadalmi vetülete (vita)

Jelentés a globalizáció társadalmi vetületéről [2005/2061(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Felszólal Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) és Poul Nyrup Rasmussen (az AFET bizottság véleményének előadója).

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

alelnök

Felszólal Anna Záborská, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ole Christensen, a PSE képviselőcsoport nevében, Jan Jerzy Kułakowski, az ALDE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georgios Karatzaferis, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében, és Carl Lang, független.

Mihael Brejc előterjeszti a jelentést.

Felszólal Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat és Vladimír Špidla.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI

alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.15-i jegyzőkönyv, 9.11. pont.

14.   Áttérés a digitális technikára (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Giles Chichester és Barsi-Pataky Etelka, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz (O-0083/2005): Áttérés a digitális technikára (B6-0333/2005)

Barsi-Pataky Etelka kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Ivo Belet, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Norbert Glante, a PSE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour és Vladimír Špidla.

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

Barsi-Pataky Etelka, az ITRE bizottság nevében, az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról (B6-0583/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.16-i jegyzőkönyv, 5.4. pont.

15.   Európai „titkos fogvatartási központok”(vita)

A Bizottság nyilatkozata: Európai „titkos fogvatartási központok”

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Carlos Coelho, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a PSE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal Ryszard Czarnecki, független, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior és Franco Frattini.

A vitát berekesztik.

16.   A banánimport rendszere (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A banánimport rendszere

Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Fernando Fernández Martín, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Erika Mann, a PSE képviselőcsoport nevében, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, és María Esther Herranz García.

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

alelnök

Felszólal Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega és Mariann Fischer Boel.

A vitát berekesztik.

17.   A foglalkoztatói nyugellátásról szóló irányelv (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Ieke van den Burg és Othmar Karas, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz (O-0094/2005): A foglalkoztatói nyugellátásról szóló irányelv EU-tagállamok általi gyenge végrehajtásának okai (B6-0338/2005)

Ieke van den Burg és Othmar Karas kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Harald Ettl, a PSE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, az ALDE képviselőcsoport nevében, Graham Booth, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Katerina Batzeli.

A vitát berekesztik.

18.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 364.133/OJMA).

19.   Az ülés berekesztése

Az ülést 21.45-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Megfigyelők

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


2005. november 15., kedd

18.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 280/13


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 280 E/02)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.

Felszólal Michael Gahler, aki - felidézve a strasbourgi taxisofőrök tegnapi sztrájkját - tiltakozik az ellen, hogy a német taxikat nem engedik behajtani a Parlament épületeihez, és e tilalmat diszkriminatívnak minősíti (az elnök azt válaszolja, hogy a parlamenti hatóságok nem hoztak ilyen intézkedést, illetve hogy az ügyet az illetékes szervekhez utalják majd).

2.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Javaslat a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2005)0438 - C6-0293/2005 - 2005/0182(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: ITRE, IMCO

Javaslat a kultúrák közötti párbeszéd európai évéről (2008) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2005)0467 - C6-0311/2005 - 2005/0203(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CULT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Javaslat a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (A tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv) (COM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ENVI

 

véleménynyilvánításra felkért: TRAN, PECH

A DEC 55/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2005)1378 - C6-0347/2005 - 2005/2200(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC 57/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2005)1377 - C6-0348/2005 - 2005/2201(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

Javaslat a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007-2013 közötti programozási időszak) szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI, REGI

Javaslat a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12075/2005 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: DEVE

 

véleménynyilvánításra felkért: INTA

Európai Bizottság: Az Európai Közösségek éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - II. kötet - I. és II. rész (SEC(2005)1159 - C6-0351/2005 - 2005/2090(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: Az Európai Közösségek éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - I. kötet - Konszolidált jelentés a költségvetés végrehajtásáról és konszolidált pénzügyi kimutatások (SEC(2005)1158 - C6-0352/2005 - 2005/2090(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Javaslat az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: PECH

 

véleménynyilvánításra felkért: DEVE, BUDG

Javaslat a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: PECH

 

véleménynyilvánításra felkért: JURI

Javaslat a környezeti levegő minőségéről és a tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ENVI

 

véleménynyilvánításra felkért: ITRE, JURI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Európai Parlament (N6-0027/2005 [01] - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

7. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2005-ös pénzügyi évre - Bevételek és kiadások kimutatása - III. Szakasz - Bizottság (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

 

véleménynyilvánításra felkért: REGI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Tanács (N6-0027/2005 [02] - C6-0359/2005 - 2005/2092(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Bíróság (N6-0027/2005 [03] - C6-0360/2005 - 2005/2093(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Számvevőszék (N6-0027/2005 [04] - C6-0361/2005 - 2005/2094(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Gazdasági és Szociális Bizottság (N6-0027/2005 [05] - C6-0362/2005 - 2005/2095(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Régiók Bizottsága (N6-0027/2005 [06] - C6-0363/2005 - 2005/2096(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Európai Ombudsman (N6-0027/2005 [07] - C6-0364/2005 - 2005/2042(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Európai Bizottság: A többi intézmény éves záróbeszámolói - 2004-es pénzügyi év - III. kötet - Európai Adatvédelmi Biztos (N6-0027/2005 [08] - C6-0365/2005 - 2005/2208(DEC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: CONT

 

véleménynyilvánításra felkért: JURI, LIBE

3.   Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 33/2005 számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslatát (C6-0307/2005 - SEC(2005)1187 végleges).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

*

* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 36/2005 számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslatát (C6-0316/2005 - SEC(2005)1190 végleges).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

*

* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 37/2005 számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslatát (C6-0313/2005 - SEC(2005)1191 végleges).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

*

* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 55/2005 számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslatát (C6-0347/2005 - SEC(2005)1378 végleges).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében, azzal a feltétellel, hogy a költségvetési hatóság két ága a 2005. október 26-i háromoldalú tárgyalásuk során megállapodásra jutnak.

*

* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 57/2005 számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslatát (C6-0348/2005 - SEC(2005)1377 végleges).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

4.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalási indítványokkal kapcsolatban:

I.

HOZZÁFÉRÉS A HUMANITÁRIUS SEGÉLYHEZ KASMÍRBAN

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström és Nicholson of Winterbourne, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kasmíri humanitárius helyzetről (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano és Emilio Menéndez del Valle, a PSE képviselőcsoport nevében, Kasmírról: a humanitárius segélyhez való hozzáférés (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney és Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a humanitárius segélyhez való hozzáférés Kasmírban (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis és Esko Seppänen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kasmíri humanitárius helyzetről (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta és Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a humanitárius segélyhez való hozzáférés Kasmírban (B6-0603/2005),

Eoin Ryan, az UEN képviselőcsoport nevében, a humanitárius segélyhez való hozzáférés Kasmírban (B6-0607/2005).

II.

FÜLÖP-SZIGETEK (FRANCISCO LARRAÑAGA EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁR HALÁLRA ÍTÉLÉSE)

Pasqualina Napoletano és María Elena Valenciano Martínez-Orozco, a PSE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről: Francisco Larrañaga uniós állampolgár halálra ítélése a Fülöp-szigeteken (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney és Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigeteki halálbüntetésről (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Larrañaga spanyol állampolgár halálra ítéléséről a Fülöp-szigeteken (B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda és Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B6-0604/2005)

Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, egy európai állampolgár halálra ítéléséről a Fülöp-szigeteken (B6-0605/2005)

III.

BURMA/MIANMAR

Cecilia Malmström és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében, Burmáról/Mianmarról (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock és Marc Tarabella, a PSE képviselőcsoport nevében, a burmai/mianmari emberi jogi helyzetről (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock és Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a burmai/mianmari emberi jogi helyzetről (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a burmai/mianmari helyzetről (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda és Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Burmáról (B6-0602/2005)

Konrad Szymański, az UEN képviselőcsoport nevében, Burmáról/Mianmarról (B6-0606/2005)

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.

5.   Az északi dimenzió (állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtása)

A vitára 2005.09.08-án került sor (2005.09.08-i jegyzőkönyv, 4. pont).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Diana Wallis és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében, az északi dimenzióról a 2005. november 21-i miniszteri találkozó szemszögéből (B6-0584/2005),

Alexander Stubb, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az északi dimenzió jövőjéről (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka és Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az északi dimenzióról a 2005. november 21-i miniszteri találkozó szemszögéből (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson és André Brie, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az északi dimenzióról a 2005. november 21-i miniszteri találkozó szemszögéből (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller és Reino Paasilinna, a PSE képviselőcsoport nevében, az északi dimenzió jövőjéről (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas és Anna Elzbieta Fotyga, az UEN képviselőcsoport nevében, az északi dimenzióról (B6-0590/2005).

Szavazás: 2005.11.16-i jegyzőkönyv, 5.3. pont.

6.   A Számvevőszék éves jelentésének ismertetése - 2004 (vita)

Hubert Weber, a Számvevőszék elnöke, előterjeszti intézménye éves jelentését.

Felszólal Siim Kallas (a Bizottság alelnöke)

Felszólal José Javier Pomés Ruiz, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, az ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jeffrey Titford, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Alexander Stubb, Fazakas Szabolcs, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn és Hubert Weber.

A vitát berekesztik.

(A 10.05-kor a Bizottság elnökének megérkezéséig megszakított ülést 15.10-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

7.   Jogalkotási és munkaprogram 2006-ra (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Jogalkotási és munkaprogram 2006-ra

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Françoise Grossetête, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, Silvana Koch-Mehrin, az ALDE képviselőcsoport nevében, Pierre Jonckheer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében, és Jean-Claude Martinez, független.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA

alelnök

Felszólal Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, aki felszólalása elején nehezményezi, hogy kevés képviselő van jelen az ülésteremben (az elnök azt feleli, hogy továbbítja ezt az észrevételt az illetékes szerveknek), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Őry Csaba, Markus Pieper, Alexander Radwan és José Manuel Barroso.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.12.14.

(Az ülést 12.10-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.15-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Luigi COCILOVO

alelnök

8.   Az elnökség közleménye

Tegnapi ülésén a Költségvetési Bizottság elfogadta az alábbi két jelentést:

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] (előadó: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

és

Jelentés a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó 7/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetről (viharok Észak-Európában) [13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)] (előadó: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Ezeket a jelentéseket 2005.11.17-én bocsátják szavazásra az Eljárási Szabályzat 131. cikke alapján.

*

* *

Felszólal Lissy Gröner, aki kéri a Parlament épületében megrendezett jelenlegi kiállítás bezárását, mivel azt sértőnek tartja a nőkre nézve (az elnök azt válaszolja, hogy a kérést a quaestorokhoz utalják), Geoffrey Van Orden, aki kéri a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy gyakoroljanak nyomást a líbiai hatóságokra, hogy engedjék szabadon a jelenleg Líbiában fogva tartott palesztin orvost és bolgár ápolónőket, Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, aki támogatja Geoffrey Van Orden kérését, és Bernd Posselt Lissy Gröner kérésével kapcsolatban (az elnök biztosítja őt arról, hogy a quaestorok teljes pártatlansággal fognak dönteni az ügyben).

9.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt I. mellékletben találhatók.

9.1.   A helyes gyakorlatok terjesztése és az IKT átvételének nyomon követése ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2256/2003/EK határozatnak a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0418)

9.3.   A vetőmagok piacának közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság.

Előadó: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0419)

9.4.   A komlópiac közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a komló piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0420)

9.5.   A borpiac közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0421)

9.6.   Az EBRD-t létrehozó megállapodás módosítása annak lehetővé tétele céljából, hogy a bank finanszírozhassa a mongóliai műveleteket * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) létrehozó megállapodásnak a Bankot a Mongóliában történő műveletek finanszírozására felhatalmazó módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Vízumok a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokra ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokon részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0423)

9.8.   A Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszer ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Patrizia Toia (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Az európai angolnák (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés közösségi cselekvési terv kialakításáról az európai angolnák helyreálítására vonatkozóan [2005/2032(INI)] - Halászati Bizottság.

Előadó: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Albert Jan Maat (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam általi megsértése (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam általi esetleges megsértéséről [ 2005/2187(INI)] - Jogi Bizottság.

Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0426)

9.11.   A globalizáció társadalmi vetülete (szavazás)

Jelentés a globalizáció társadalmi vetületéről [2005/2061(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.

Előadó: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0427)

Felszólalások a szavazásról:

Philip Bushill-Matthews az 5. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.

10.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Giuseppe Gargani-jelentés - A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Mihael Brejc-jelentés - A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke és Mairead McGuinness

11.   A szavazatok helyesbítései

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a 2. melléklet nyomtatott változatában: „Név szerinti szavazások eredménye”.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik, a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(A 12.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

12.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Manuel Medina Ortega közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*

* *

Felszólal Bernard Piotr Wojciechowski, aki személyes észrevételt tesz az Ana Maria Gomes által a Parlament épületében jelenleg zajló kiállítás keretében tett állítólagos észrevételek kapcsán.

13.   A Parlament tagjai

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Giovanni Procacci kinevezését Michele Santoro helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2005.11.15.

Az elnök felhívja a figyelmet az Eljárási Szabályzat 3. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 13. cikke (3) bekezdésének értelmében a Parlament ezt a kijelölést tudomásul veszi.

14.   A vegyi anyagokkal foglalkozó európai ügynökség, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (REACH) ***I - A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv módosítása (REACH) ***I (vita)

Jelentés a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről, valamint az ezen anyagokra vonatkozó korlátozásokról (REACH), a vegyi anyagokkal foglalkozó európai ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK irányelv és a (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló) .../.../EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Jelentés a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről, valamint az ezen anyagokra vonatkozó korlátozásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelethez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Felszólal Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke), Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Lord Bach (a Tanács soros elnöke).

Guido Sacconi előterjeszti a jelentéseket (A6-0315/2005 és A6-0285/2005).

Felszólal Hiltrud Breyer az előadó által adott ismertetésről.

Felszólal Christofer Fjellner (az INTA bizottság véleményének előadója), Elisa Ferreira (az ECON bizottság véleményének előadója), Thomas Mann (az EMPL bizottság véleményének előadója), Lena Ek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Hartmut Nassauer (az IMCO bizottság véleményének előadója), Kurt Lechner (a JURI bizottság véleményének előadója) és Hiltrud Breyer (a FEMM bizottság véleményének előadója).

ELNÖKSÉG: Mario MAURO

alelnök

Felszólal David Hammerstein Mintz (a PETI bizottság véleményének előadója), Satu Hassi (az ECON bizottság véleményének előadója), Ria Oomen-Ruijten, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Werner Langen Satu Hassi felszólalásával kapcsolatban, Robert Goebbels, a PSE képviselőcsoport nevében, Lena Ek, az ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, az UEN képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka és Hélène Goudin.

ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ

alelnök

Felszólal Mogens N. J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Herczog Edit, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Olajos Péter, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas és Paul Rübig.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.17-i jegyzőkönyv, 4.1. pont és 2005.11.17-i jegyzőkönyv, 4.2. pont.

15.   Európai szabályozási ügynökségek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel Jo Leinen és Janusz Lewandowski, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz (O-0093/2005): Az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló intézményközi megállapodás tervezete (COM(2005)0059 - 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (a szerző helyettese) és Janusz Lewandowski kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Lord Bach (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Maria da Assunção Esteves, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, a PSE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach és Louis Michel (a Bizottság tagja).

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.12.01-i jegyzőkönyv, 6.15. pont.

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

alelnök

16.   Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0339/2005).

Felszólal David Martin és Mairead McGuinness a kérdések csoportosításáról.

Első rész

37. kérdés (Manuel Medina Ortega): Adózás a légi utasszállítás terén.

Peter Mandelson (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea és Agnes Schierhuber kiegészítő kérdéseire.

38. kérdés (Sarah Ludford): Adatvédelem, az Európai Unió adatbankjai.

Olli Rehn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford kiegészítő kérdésére.

39. kérdés (Giorgos Dimitrakopoulos): Koszovó.

Olli Rehn válaszol a kérdésre, illetve Giorgos Dimitrakopoulos és Bart Staes kiegészítő kérdéseire.

Második rész

40. kérdés (Bart Staes): A FLEGT hatása a szociális jogok védelmére és a környezetvédelemre a fejlődő országokban.

Louis Michel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bart Staes, John Bowis és Agnes Schierhuber kiegészítő kérdéseire.

41. kérdés (Othmar Karas): Fejlesztési együttműködés.

Louis Michel válaszol a kérdésre, illetve Othmar Karas kiegészítő kérdésére.

42. kérdés (Marie-Hélène Aubert): Választások a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Louis Michel válaszol a kérdésre, illetve Marie-Hélène Aubert kiegészítő kérdésére.

A 43-45. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

46. kérdés (Sajjad Karim): Az átláthatóság és a demokratikus kontroll megerősítése a WTO-tárgyalások tekintetében.

Peter Mandelson válaszol a kérdésre, illetve David Martin, James Hugh Allister és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

47. kérdés (Hélène Goudin): A thaiföldi garnélarákra vonatkozó vámtarifák csökkentése.

Peter Mandelson válaszol a kérdésre.

48. kérdés (Ilda Figueiredo): Nehézségek a cipőiparban.

Peter Mandelson válaszol a kérdésre, illetve Ilda Figueiredo, David Martin és Anne E. Jensen kiegészítő kérdéseire.

54. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Szerkezetátalakításokkal kapcsolatos előrejelzések.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

55. kérdés (Joachim Wuermeling): A munkavállalók szabad mozgása.

Vladimír Špidla válaszol a kérdésre, illetve Manfred Weber és Claude Moraes kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 20.15-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

alelnök

17.   2005, „II. bővítés” csomag (vita)

A Bizottság nyilatkozata: 2005, „II. bővítés” csomag

Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Elmar Brok, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a PSE képviselőcsoport nevében, Szent-Iványi István, az ALDE képviselőcsoport nevében, Joost Lagendijk, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, az UEN képviselőcsoport nevében, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt és Olli Rehn.

A vitát berekesztik.

18.   Az utasok tájékoztatása a tényleges légiszállító kilétéről ***I (vita)

Jelentés az üzemeltető fuvarozó személye tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról és a biztonsági információkra vonatkozó tagállami kommunikációról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Felszólal Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) és Derek Twigg (a Tanács soros elnöke).

Christine De Veyrac előterjeszti a jelentést.

Felszólal Georg Jarzembowski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jörg Leichtfried, a PSE képviselőcsoport nevében, Jeanine Hennis-Plasschaert, az ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bernard Piotr Wojciechowski, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, független, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Becsey Zsolt László, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot és Derek Twigg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.16-i jegyzőkönyv, 5.1. pont.

19.   A szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű * - Az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezelése (vita)

Jelentés a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 9., a szlovákiai Bohunice V1 atomerőműről szóló jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Jelentés az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezeléséről [2005/2027(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Felszólal Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Rebecca Harms előterjeszti a jelentéseket (A6-0282/2005 és A6-0279/2005).

Felszólal Ján Hudacký, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Herczog Edit, a PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Umberto Pirilli, az UEN képviselőcsoport nevében, Sergej Kozlík, független, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec és Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.16-i jegyzőkönyv, 5.2. pont.

20.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 364.133/OJME).

21.   Az ülés berekesztése

Az ülést 00.10-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Megfigyelők

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   A helyes gyakorlatok terjesztése és az IKT átvételének nyomon követése ***I

Jelentés: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

2.   Nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer ***I

Jelentés: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

3.   A vetőmagok piacának közös szervezése *

Jelentés: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

4.   A komlópiac közös szervezése *

Jelentés: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

600, 20, 14

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

5.   A borpiac közös szervezése *

Jelentés: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

6.   Az EBRD-t létrehozó megállapodás módosítása annak lehetővé tétele céljából, hogy a bank finanszírozhassa a mongóliai műveleteket *

Jelentés: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

7.   Vízumok a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokra ***I

Jelentés: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

8.   A Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszer ***I

Jelentés: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

9.   Az európai angolnák

Jelentés: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

10.   Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam általi megsértése

Jelentés: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

11.   A globalizáció társadalmi vetülete

Jelentés: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(2) bek.

2

PPE-DE

 

-

 

(4) bek. után

8

GUE/NGL

 

-

 

(5) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ NSz

+

323, 264, 56

3/ NSz

-

112, 483, 47

(6) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

347, 287, 8

3

+

 

(7) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(9) bek.

9

GUE/NGL

 

-

 

(10) bek. után

10

GUE/NGL

rész.

 

 

1/ESz

+

322, 305, 16

2

-

 

3/ESz

+

318, 315, 12

(15) bek. után

13

Verts/ALE

ESz

-

205, 407, 27

(16) bek.

3

PPE-DE

 

-

 

(19) bek. után

12

PSE

 

+

 

(20) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

341, 289, 14

(22) bek.

4

PPE-DE

 

-

 

(23) bek. után

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

(24) bek. után

11

GUE/NGL

 

-

 

(31) bek. után

16

Verts/ALE

ESz

-

264, 375, 7

(32) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(33) bek. után

17

Verts/ALE

 

+

 

(34) bek.

5

PPE-DE

NSz

+

357, 266, 17

szóban módosítva

(34) bek. után

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

(37) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

A. preb.

6

GUE/NGL

rész.

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

B. preb.

7

GUE/NGL

 

-

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: 5. mód., (5) bek. - második rész, (5) bek. - harmadik rész

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE, PPE-DE

(5) bek.

1. rész:„úgy véli, hogy a globalizációnak ... szintjük fellendítése érdekében;”

2. rész:„elismeri, hogy a közös agrárpolitika ... kampányt sikerre akarják vinni;”

3. rész: a „radikális” kifejezés

PPE-DE

(6) bek.

1. rész:„felhívja a Bizottságot ... biztosítására, hogy az EU”

2. rész:„kereskedelmi, mezőgazdasági és külpolitikája”

3. rész:„megfeleljenek a Szerződés..., a millenniumi fejlesztési célkitűzéseknek;”

(7) bek.

1. rész: a teljes szöveg, kivéve: „a mezőgazdaság és a kereskedelem ... adósságcsökkentéssel és segélyekkel kiegészítve”

2. rész: a fenti szövegrész

(32) bek.

1. rész:„úgy véli, a kis- ... szerveződésének előmozdítására;”

2. rész:„felhívja ezenkívül az európai ... teljes jogú tagjai lehessenek;”

(37) bek.

1. rész:„hangsúlyozza annak szükségességét, ... fontosságát e tekintetben;”

2. rész:„úgy véli, hogy a globalizációból ... részvételének lehetőségét;”

Verts/ALE

6. mód.

1. rész:„mivel (törlés)”

2. rész:„a globalizáció folyamata ... egyenlőtlenségekre és szegénységre,”

10. mód.

1. rész:„A Bizottságot és a ... alapuló társadalomelőmozdítása;”

2. rész:„az általános jólét javítása ... általános hozzáférés biztosítása;”

3. rész:„a valamennyi csoportra ... részvételi demokrácia;”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (20) bek.

Egyéb

Bushill-Mattews úr a következő szóbeli módosítást javasolta az 5. módosításhoz:

(34)

támogatja a Bizottságnak a multinacionális vállalatok társadalmi felelősségvállalásának növelésére irányuló erőfeszítéseit, amelyek eddig korlátozott eredménnyel jártak;


II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   Daul-jelentés A6-0299/2005

Mellette: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Tartózkodás: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Brejc-jelentés A6-0308/2005

Mellette: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Ellene: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Brejc-jelentés A6-0308/2005

Mellette: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Brejc-jelentés A6-0308/2005

Mellette: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Ellene: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl- Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Jörg Leichtfried


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2005)0417

A helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghoszszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0347) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 157. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0247/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0302/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

I. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../2005/EK HATÁROZATA

(...) a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 157. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával történt konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2256/2003/EK határozat (3) a 2003. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakra létrehozta az eEurope 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó MODINIS programot.

(2)

A 787/2004/EK határozat módosította a 2256/2003/EK határozatot annak érdekében, hogy a referenciaösszegeket kiigazítsa az Európai Unió bővítésére tekintettel.

(3)

A Tanács az információs és kommunikációs technológiák (IKT) jövőjéről szóló, 2004. december 9-i állásfoglalásában (4) felkérte a Bizottságot, hogy az információs társadalom 2005 utáni alakulásáról szóló menetrendjének fontos részeként kezdje el előkészíteni az eEurope 2005 cselekvési terv folytatását.

(4)

A Bizottság 2004. november 19-i, Az európai információs társadalom kihívásai 2005 után című közleménye elemzi azokat a kihívásokat, amelyekkel az európai információs társadalmi stratégiának 2010- ig szembe kell néznie. A közlemény az IKT szélesebb körű alkalmazása és az IKT-vel kapcsolatos problémákra fordított folyamatos szakpolitikai figyelem mellet érvel, ami magában foglalja a helyes gyakorlat figyelemmel kísérését és cseréjét. A közlemény volt a kiindulási pontja a 2005-ös, 2006-tól induló új információs társadalmi stratégiához vezető eszmecserének.

(5)

A Bizottság 2005. február 2-i, az Európai Tanács tavaszi üléséhez szóló, Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért, a lisszaboni stratégia új kezdete című közleményében jelentette be az i2010: európai információs társadalom elnevezésű új kezdeményezést, amelynek célja az IKT-k átvételének ösztönzése.

(6)

A Bizottság 2005. június 1-jei, i2010: európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért című közleménye körvonalazza a nyitott és versenyképes digitális gazdaság előmozdítására szolgáló ötéves stratégia fő szakpolitikai prioritásait. A helyes gyakorlat cseréjének előmozdítása és az IKTalapú szolgáltatások bevezetésének figyelemmel kísérése továbbra is elősegíti az érdekelt felek és a tagállamok közti párbeszédet, különösen a nyílt koordinációs módszerrel összefüggésben.

(7)

A 2007-2013 közötti időszakra szóló versenyképességi és innovációs program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat rendelkezik a versenyképesség és az innováció közösségi cselekvési keretprogramjáról a 2007-2013 közötti időszakra, ami a vállalkozói tevékenység, KKV-k, ipari versenyképesség, innováció, információs és kommunikációs technológiák, környezetvédelmi technológiák és intelligens energia fejlesztésére szolgáló egyedi közösségi intézkedéseket kapcsolja össze, beleértve a 2256/2003/EK határozatban foglaltakat is.

(8)

Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (5) meghatározza az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikák szisztematikus elkészítésének közös kereteit. Az említett statisztikák közé tartoznak az eEurope teljesítményértékelési folyamatához szükséges információk és a tagállamok teljesítményének figyelemmel kísérésére szolgáló strukturális mutatókra vonatkozó információk, amelyek az információs társadalom vizsgálatának egységes alapjául szolgálnak.

(9)

Az eEurope 2005 cselekvési terv lejárta és a keretprogram 2007-ben történő indulása közötti 12 hónapban a strukturális mutatókon alapuló statisztikai elemzéssel és teljesítményértékeléssel, valamint a helyes gyakorlat cseréjével továbbra is nyomon kell követni és támogatni az IKT-k bevezetését a különböző ágazatokban. A program szerint a teljesítményértékelés, a helyes gyakorlat és a szakpolitika összehangolása területén 2006-ban hozandó intézkedések a Bizottság fent említett 2005. február 2-i és 2005. június 1-jei közleményében megfogalmazott célok teljesítését támogatják.

(10)

A figyelemmel kísérésre, a tapasztalatcserére, a teljesítményértékelésre, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint az információs társadalom gazdasági és társadalmi következményeinek elemzésére szolgáló mechanizmusokat 2006 folyamán is működtetni kell a Bizottság 2005. február 2-i, az IKT-k átvételének ösztönzését az eEurope terv folytatásaként célul kitűző, és 2005. június 1-jei közleményében megfogalmazott célok teljesítése érdekében.

(11)

A 2256/2003/EK határozatot ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2256/2003/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„1a. cikk

(1)   A 2006. évre szóló program folytatja az IKT-k különböző gazdasági ágazatokban történő bevezetésének és használatának, valamint a helyes gyakorlat terjesztésének figyelemmel kísérését, és az alábbi célokkal rendelkezik:

a)

a tagállamok teljesítményének és a tagállamokon belüli teljesítménynek a figyelemmel kísérése és azok összehasonlítása a világ legjobb teljesítményeivel, lehetőség szerint hivatalos statisztikák felhasználásával;

b)

a tagállamok az IKT-k alkalmazásának serkentésére irányuló törekvéseinek nemzeti, regionális, illetve helyi szintű támogatása az e téren folytatott helyes gyakorlatok elemzésével és a kiegészítő kölcsönös tapasztalatcsere mechanizmusainak kidolgozásával;

c)

az információs társadalom gazdasági és társadalmi következményeinek elemzése, amely különösen a versenyképességgel, növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos politikai vitákat segíti.

(2)   A program tevékenységeit ágazatokon átívelő jellegű cselekvések alkotják, amelyek kiegészítik a Közösség egyéb területekre vonatkozó cselekvéseit. E cselekvések egyike sem kétszerezi meg az egyéb közösségi programok keretében e területeken folytatott munkát. A program szerint a teljesítményértékelés, a helyes gyakorlat és a szakpolitika összehangolása területén végzett intézkedések a Bizottság 2005. február 2-i, az Európai Tanács tavaszi üléséhez szóló, az IKT-k átvételének, és különösen a szélessávú kapcsolat, az eKormányzat, az eKereskedelem, az eEgészségügy és az eTanulás kialakításának ösztönzését az eEurope terv folytatásaként célul kitűző, Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért, a lisszaboni stratégia új kezdete és a Bizottság 2005. június 1-jei, a nyitott és versenyképes digitális gazdaság előmozdítását célul kitűző, i2010: európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért című közleményében megfogalmazott célok teljesítését támogatják.

(3)   A program közös keretet biztosít a különböző nemzeti, regionális és helyi szintek európai szintű kiegészítő kölcsönös együttműködéséhez is.”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

Az 1a. cikkben említett célok elérése érdekében a következő cselekvéseket végzik:

a)

1. cselekvés

A teljesítmény figyelemmel kísérése és összehasonlítása:

adatgyűjtés és -elemzés az eEurope 2005 cselekvési terv végrehajtásáról szóló, 2003. február 18-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott teljesítményértékelési mutatók alapján - ideértve adott eset- ben a regionális mutatókat is -, és az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) alapján.

b)

2. cselekvés

A helyes gyakorlatok terjesztése:

a helyes gyakorlatok azonosítását célzó nemzeti, regionális és helyi szintű tanulmányok, amelyek hozzájárulnak az IKT-k bevezetéséhez a gazdaság különböző ágazataiban,

célirányos konferenciák, szemináriumok, illetve műhelyviták támogatása a Bizottság 2005. február 2-i, az Európai Tanács tavaszi üléséhez szóló, az IKT-k átvételének ösztönzését az eEurope terv folytatásaként célul kitűző, Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért, a lisszaboni stratégia új kezdete és a 2005. június 1-jei, a nyitott és versenyképes digitális gazdaság előmozdítását célul kitűző, i2010: európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért című közleményében megfogalmazott célkitűzések teljesítése céljával, annak érdekében, hogy elősegítsék az együttműködést, valamint a tapasztalatok és helyes gyakorlatok kicserélését az 1a. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott módon.

c)

3. cselekvés

Elemzés és stratégiai egyeztetés:

a társadalmi és gazdasági szakértők munkájának támogatása azzal a céllal, hogy a Bizottság információkat kapjon az e téren folytatott politika előremutató elemzéséhez.

3.

A 4. cikkben az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A program a 2003. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra terjed ki.

E program végrehajtásának pénzügyi kerete 30,16 millió euró.”

4.

A melléklet helyébe az e határozathoz csatolt melléklet szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  A 2005. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2005. november 15-i álláspontja.

(3)  HL L 336., 2003.12.23., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(4)  HL C 62., 2005.3.12., 1. o.

(5)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.

(6)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.

II. MELLÉKLET

MELLÉKLET

Az eEurope figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves program (MODINIS)

Kiadások indikatív bontása 2003 és 2006 között

A teljes költségvetés százalékában kategóriánként és évenként

 

2003

2004

2005

2003-2005 között összesen

1. cselekvés: a teljesítmény figyelemmel kísérése és összehasonlítása

12%

14 %

14 %

40 %

2. cselekvés: a helyes gyakorlatok terjesztése

8 %

10 %

12 %

30 %

3. cselekvés: elemzés és stratégiai egyeztetés

2 %

3 %

3 %

8 %

4. cselekvés: a hálózati és információs biztonság fejlesztése

17 %

5 %

0 %

22 %

A teljes költségvetés százalékában

39 %

32 %

29 %

100 %


Kiadások indikatív bontása 2006-ra vonatkozóan

A teljes költségvetés százalékában kategóriánként és évenként

 

2006

1. cselekvés: a teljesítmény figyelemmel kísérése és összehasonlítása

55 %

2. cselekvés: a helyes gyakorlatok terjesztése

30 %

3. cselekvés: elemzés és stratégiai egyeztetés

15 %

4. cselekvés: a hálózati és információs biztonság fejlesztése

0 %

A teljes költségvetés százalékában

100 %

P6_TA(2005)0418

Nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszer ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0361) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0248/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0303/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/.../EK IRÁNYELVE

a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 90/544/EGK irányelv (4) előírta a tagállamok számára, hogy legkésőbb 1992. december 31-ig a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó szolgáltatás részére (a továbbiakban: ERMES) négy csatornát jelöljenek ki a 169,4-169,8 MHz-ig terjedő hullámsávon belül, valamint biztosítsák, hogy a tervek a lehető legrövidebb időn belül elkészüljenek annak érdekében, hogy a nyilvános páneurópai rádiós személyhívó szolgáltatás a kereskedelmi igényeknek megfelelően a 169,4-169,8 MHz-ig terjedő hullámsáv egészét elfoglalhassa.

(2)

A 169,4-169,8 MHz-és hullámsáv ERMES-szolgáltatások általi használata csökkent vagy megszűnt, ezért a hullámsávot jelenleg nem használja ki hatékonyan az ERMES-rendszer, és azt más közösségi szakpolitikai szükségletek teljesítésére lehetne alkalmazni.

(3)

Az Európai Parlament és Tanács az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK határozata (Rádióspektrum-határozat) (5) közösségi szakpolitikát és jogi kereteket határozott meg a szakpolitikai megközelítések koordinációja, és ahol indokolt, harmonizált feltételek biztosítása érdekében a hullámsáv a belső piac létrehozásához és működéséhez szükséges elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozóan. Az említett határozat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy technikai végrehajtó intézkedéseket hozzon a hullámsáv elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételek biztosítása érdekében.

(4)

Mivel a 169,4-169,8 MHz-es hullámsáv megfelelő a fogyatékkal élőket segítő alkalmazásokra, és figyelembe véve azt, hogy az ilyen alkalmazások előmozdítása a Közösség egyik szakpolitikai célja, és illeszkedik a belső piac működésének biztosítása általános célkitűzéséhez, a Bizottság a Rádióspektrum-határozat 4. cikke (2) bekezdése értelmében megbízta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (a továbbiakban: CEPT) azzal, hogy vizsgálja meg többek között a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos alkalmazásokat.

(5)

A CEPT a megbízás alapján egy új frekvenciatervet és csatornafelosztást készített el, ami hat különböző típusú alkalmazás számára teszi lehetővé a hullámsáv megosztását több közösségi szakpolitikai célkitűzés teljesítése érdekében.

(6)

Mindezen okból kifolyólag és a Rádióspektrum-határozat célkitűzéseinek megfelelően a 90/544/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/544/EGK irányelv ...-tól (6) hatályát veszti.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  2005. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2005. november 17-én, nem kötelező konzultációt követően adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament 2005. november 15-i álláspontja.

(4)  HL L 310., 1990.11.9., 28. o.

(5)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(6)  Megjegyzés a Hivatalos Lapnak: kérjük, illesszék be az ezen irányelv Hivatalos Lapban történő kihirdetésének időpontját.

P6_TA(2005)0419

A vetőmagágazat piacának közös szervezése *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0384) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0285/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, és 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0295/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felszólítja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

kéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0420

A komlópiac közös szervezése *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a komló piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0386) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0287/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, és 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0299/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felszólítja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

kéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0421

A borpiac közös szervezése *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0395) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0286/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0300/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felszólítja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

kéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  Hivatalos lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0422

Az EBRD-t létrehozó megállapodás módosítása annak lehetővé tétele céljából, hogy a bank finanszírozhasson mongóliai műveleteket *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot létrehozó megállapodásnak a mongóliai műveletek finanszírozását lehetővé tevő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács határozatára irányuló javaslatra (COM(2005)0342) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére,

tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0280/2005),

tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0298/2005),

1.

jóváhagyja a megállapodás módosítását;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Mongólia kormányának és parlamentjének.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0423

Vízumok a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokra ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0412) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére, és 62. cikke 2. a), pontjára és 2. b) pontjának ii. alpontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0275/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0313/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../2005/EK RENDELETE

(...) a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. a) pontjára és 2. b) pontja ii. alpontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A 2004. évi athéni olimpiai vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről szóló, 2003. július 15-i 1295/2003/EK tanácsi rendelet (2) a 2004. évi athéni olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjai vonatkozásában egy olyan különleges ideiglenes szabályozást vezetett be, amely eltér a vízumok kiadására vonatkozó szokásos eljárásoktól annak érdekében, hogy a belső határok nélküli schengeni térség részét képező tagállamok közül elsőként Görögország számára lehetővé tegye az olimpiai és paralimpiai játékok megrendezését úgy, hogy egyúttal az Olimpiai Chartából eredő kötelezettségeinek is megfeleljen.

(2)

Az 1295/2003/EK rendelet olyan különös rendelkezéseket határozott meg, melyek megkönnyítik az olimpiai család tagjai részére szóló egységes vízumok kiadása iránti kérelmek benyújtására és a kiadott vízumok formájára vonatkozó eljárásokat, valamint egyszerűsítik e személyek ellenőrzését a külső határokon. Ezenfelül előírta, hogy a rendelet működéséről értékelő jelentést kell benyújtani az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(3)

A Bizottság az értékelésében arra a következtetésre jutott, hogy az 1295/2003/EK rendelet végrehajtása sikeres volt, és az eltérésre vonatkozó rendelkezéseket hatékonynak, rugalmasnak és megfelelőnek ítélte a játékokon részt vevő olimpiai család tagjainak a belső határok nélküli schengeni térségbe való beutazása és rövid távú tartózkodása szabályozásához.

(4)

Így az Európai Uniónak a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok idejére hasonló eltérésről rendelkező szabályozást kell elfogadnia annak érdekében, hogy lehetővé tegye a rendező Olaszország számára, hogy teljesítse az Olimpiai Chartából eredő kötelezettségeit, biztosítva egyúttal a belső határok nélküli schengeni térségben a magas szintű biztonságot.

(5)

Bár a vízumkötelezettség továbbra is fennáll az olimpiai család azon tagjaival szemben, akik olyan harmadik országok állampolgárai, amelyekre kiterjed a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (3) szerinti vízumkényszer, a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok idejére ideiglenes eltérést kell bevezetni.

(6)

Az eltérés hatályát a vívmányoknak a vízumkérelmek benyújtására, a vízumok kiadására és azok formátumára vonatkozó rendelkezéseire kell korlátozni. Ugyanígy a külső határok ellenőrzésének módszereit is a vízumrendszerben fellépő változások figyelembevételéhez szükséges mértékben kell módosítani.

(7)

A 2006. évi téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokon részt vevő olimpiai család tagjainak vízumkérelmeit az akkreditáció iránti kérelemmel egy időben, a felelős szervezeteken keresztül a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságához kell benyújtani. Az akkreditáció iránti kérelem formanyomtatványnak tartalmaznia kell az érintett személyekre vonatkozó legfontosabb adatokat, mint például teljes név, nem, születési hely és idő, valamint az útlevél számát, típusát és lejárati idejét, továbbá annak megjelölését, hogy a kérelmező rendelkezik-e valamely schengeni állam által kiállított tartózkodási engedéllyel, továbbá ennek típusát és lejárati idejét. E kérelmeket a vízumok kiadásáért felelős olasz hatóságokhoz kell továbbítani.

(8)

Az akkreditációs kártyákat a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága az olasz jogban foglalt különös szabályokkal összhangban adja ki az olimpiai család tagjai részére. Az akkreditációs kártya rendkívül biztonságos okmány, amely lehetővé teszi az olimpiai és paralimpiai játékok során rendezett versenyek helyszíneire és más tervezett eseményekre való bejutást, szem előtt tartva azt a tényt, hogy az olimpia terrortámadások célpontja is lehet. A kiadott vízum az akkreditációs kártyán egy szám formájában jelenik meg.

(9)

Az e rendeletben foglalt rendelkezésektől függetlenül az olimpiai család tagjai a schengeni vívmányok vonatkozó rendelkezéseivel összhangban egyéni vízumkérelmeket is benyújthatnak.

(10)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, úgy a schengeni vívmányok vízumokra és a tagállamok külső határainak ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelet nem alkalmazandó az olimpiai család azon tagjaira, akik vízumkényszer alá eső harmadik országok állampolgárai, és a schengeni vívmányokat teljes körűen végrehajtó valamely tagállam által kiadott tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Az olimpiai család tagja részére a belső határok nélküli schengeni térségen belüli olyan tartózkodás esetén, melynek időtartama előreláthatólag a 90 napot meghaladja, az olasz joggal összhangban ideiglenes tartózkodási engedélyt lehet kiadni.

(11)

Rendelkezni kell arról, hogy a 2006. évi téli paralimpiai játékok befejezése után értékelni kell az e rendeletben foglalt eltérési szabályozás végrehajtását.

(12)

Az olimpiai család tagjai részére történő vízumkiadások megkönnyítésére vonatkozó fő célkitűzés elérése érdekében szükséges és helyénvaló elfogadni a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseitől való ezen ideiglenes eltéréseket. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikke harmadik bekezdésében foglalt arányosság elvével összhangban, ez a rendelet nem lépi túl az e célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket.

(13)

E rendelet a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Köztársaság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (4) értelmében, amely az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartozik.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet Tanács általi elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező. Mivel azonban ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e rendelet elfogadásának időpontját követő hat hónapon belül dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(15)

E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyekben az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (6) megfelelően nem vesz részt. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(16)

E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (7) megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(17)

Svájc vonatkozásában e rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében e megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (8) 4. cikkének (1) bekezdésében említett terület hatálya alá tartoznak.

(18)

A 9. cikk kivételével e rendelet valamennyi rendelkezése a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése szerinti, a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő rendelkezésnek minősül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet

CÉL ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Cél

E rendelet azokat a különös rendelkezéseket állapítja meg, amelyek a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérést vezetnek be az olimpiai család tagjai részére szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások, valamint az egységes vízumformátum tekintetében a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok idejére.

E különös rendelkezéseken kívül a schengeni vívmányok egységes vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos megfelelő rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„felelős szervezetek”: a 2006. évi téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjai részére szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését célzó intézkedésekkel kapcsolatban azok a hivatalos szervezetek, amelyek - az Olimpiai Charta értelmében - jogosultak a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságához benyújtani az olimpiai család tagjait felsoroló jegyzéket az olimpiára szóló akkreditációs kártyák kiadása céljából;

2.

„az olimpiai család tagja”: bármely olyan személy, aki tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak, a nemzetközi szövetségeknek, a nemzeti olimpiai és paralimpiai bizottságoknak, az olimpiai játékok szervezőbizottságainak, valamint a nemzeti szövetségeknek, mint például sportolók, bírók/játékvezetők, edzők és más sportszakemberek, csapatokhoz vagy egyes sportolókhoz tartozó egészségügyi személyzet, a sajtó akkreditált képviselői, vezető tisztségviselők, adományozók és szponzorok vagy egyéb hivatalos meghívottak, akik elfogadják, hogy az Olimpiai Charta szabályozása alá tartoznak, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellenőrzése és fennhatósága alatt cselekszenek, akik szerepelnek a felelős szervezetek által készített jegyzékekben, és akiket a 2006. évi olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága a 2006. évi olimpiai és/vagy paralimpiai játékok résztvevőjeként akkreditált;

3.

„olimpiai akkreditációs kártyák”: a 2006. évi olimpiai és paralimpiai téli játékok szervezőbizottsága által kiállított akkreditációs kártya, amely a 2005. szeptember 9-i Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU n. 219., 2005.9.20.) értelmében a két biztonságos okmány valamelyike - az egyik az olimpiai játékokra, a másik pedig a paralimpiai játékokra szól -, amelyen szerepel a kártya birtokosának fényképe, és amely azonosítja az olimpiai család tagját, és számára belépést biztosít azon létesítményekbe, amelyekben versenyeket vagy más szervezett eseményeket rendeznek az olimpia időtartama alatt;

4.

„az olimpiai játékok és paralimpiai játékok időtartama”: a 2006. évi téli olimpiai játékok esetében a 2006. január 10-től2006. március 26-ig tartó időszak, a 2006. évi téli paralimpiai játékok esetében pedig a 2006. február 10-től2006. április 19-ig tartó időszak;

5.

„a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága”: az olasz polgári törvénykönyv (RD 16/3/1942 n. 262) 12. cikkével összhangban a 2006. évi torinói téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezésére 1999. december 27-én felállított bizottság, amely határoz az említett olimpiákon részt vevő olimpiai család tagjainak akkreditálásáról;

6.

„a vízumkiadásért felelős szervek”: az olimpiai család tagjai részére szóló vízumokra vonatkozó kérelmek elbírálására és a vízumok kiadására Olaszországban kijelölt szervek.

II. fejezet

A VÍZUMOK KIADÁSA

3. cikk

Feltételek

E rendelet alapján kizárólag akkor állítható ki vízum, ha az érintett személy:

a)

a felelős szervezetek valamelyike által kijelölt személy, akit a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága a 2006. évi olimpiai és/vagy paralimpiai játékok résztvevőjeként akkreditált;

b)

a külső határok átlépését lehetővé tevő érvényes úti okmánnyal rendelkezik, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről kötött, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i Egyezmény (9) (a továbbiakban: Schengeni Egyezmény) 5. cikke szerint;

c)

nem olyan személy, aki beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

d)

nem tekinthető valamely tagállam közrendjét, nemzetbiztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait veszélyeztetőnek.

4. cikk

Vízumkérelem benyújtása

(1)   Amennyiben valamely felelős szervezet jegyzéket állít össze a 2006. évi téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban való részvételre kiválasztott személyekről, úgy a kiválasztott személyek nevére szóló olimpiai akkreditációs kártyára vonatkozó kérelemmel együtt kollektív vízumkérelmet is benyújthat azon kiválasztott személyek számára, akiknek az 539/2001/EK rendelet értelmében vízummal kell rendelkezniük, kivéve ha e személyeknek valamely schengeni állam által kiadott tartózkodási engedélyük van.

(2)   Az érintett személyekre vonatkozó kollektív vízumkérelmeket az olimpiai akkreditációs kártya kiállítására vonatkozó kérelmekkel egyidejűleg kell továbbítani a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságához az általa megállapított eljárással összhangban.

(3)   A 2006. évi téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevők számára személyenként egy vízumkérelmet kell benyújtani.

(4)   A 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága a kollektív vízumkérelmeket - az érintett személyekre szóló olimpiai akkreditációs kártya kiállítására vonatkozó kérelmek másolatával együtt - a lehető leggyorsabban továbbítja a vízumkiadásért felelős szervekhez, feltüntetve az érintett személyek teljes nevét, állampolgárságát, nemét, születési helyét és idejét, valamint az útlevelük számát, típusát és lejárati idejét.

5. cikk

A kollektív vízumkérelem vizsgálata és a kiadott vízum típusa

(1)   A vízumot a vízumkiadásért felelős szervek állítják ki azt követően, hogy elvégezték a 3. cikkben megállapított feltételek teljesülésének biztosítására irányuló vizsgálatot.

(2)   A kiadott vízum egységes, rövid távú tartózkodásra és többszöri belépésre jogosító vízum, amely a 2006. évi téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékok időtartama alatt legfeljebb kilencven (90) napos tartózkodásra jogosít.

(3)   Amennyiben az olimpiai család érintett tagja nem felel meg a 3. cikk c) vagy d) pontjában megállapított feltételeknek, úgy a vízumkiadásért felelős szervek a Schengeni Egyezmény 16. cikkének megfelelően korlátozott területi érvényességű vízumot adhatnak ki.

6. cikk

A vízum formája

(1)   A vízum az olimpiai akkreditációs kártyán feltüntetett két szám formájában jelenik meg. Az első szám a vízum száma. Egységes vízum esetében ez a szám hét (7) karakterből, azaz a „C” betűt követő hat (6) számjegyből áll. Korlátozott területi érvényességű vízum esetében ez a szám nyolc (8) karakterből, azaz a „IT” betűket követő hat (6) számjegyből áll. A második szám az érintett személy útlevélszáma.

(2)   A vízumkiadásért felelős szervek az akkreditációs kártyák kiállítása céljából továbbítják a vízumszámokat a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságához.

7. cikk

Díjmentesség

A vízumkiadásért felelős szervek nem számítanak fel díjat a vízumkérelmek feldolgozásáért és a vízumok kiadásáért.

III. fejezet

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Vízum visszavonása

Amennyiben a 2006. évi téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékok résztvevőiként feltüntetett személyek jegyzéke az olimpia megkezdése előtt módosul, úgy a felelős szervezetek késedelem nélkül tájékoztatják erről a 2006. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságát, hogy az visszavonhassa a jegyzékről eltávolított személyek akkreditációs kártyáit. A szervezőbizottság ezt követően értesíti a vízumkiadásért felelős szerveket, és tájékoztatja őket a szóban forgó vízumok számáról.

A vízumkiadásért felelős szervek visszavonják az érintett személyek vízumát. Erről haladéktalanul tájékoztatják a határellenőrzésért felelős hatóságokat, amelyek késedelem nélkül továbbítják ezen információt a többi tagállam illetékes hatóságaihoz.

9. cikk

A külső határok ellenőrzése

(1)   A tagállamok külső határainak átlépése során az olimpiai család azon tagjainak beléptetésekor, akik részére e rendelettel összhangban adtak ki vízumot, az ellenőrzést a 3. cikkben megállapított feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére kell korlátozni.

(2)   A téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékok időtartama alatt:

a)

a be- és kiléptető bélyegzőkkel az útlevél első üres oldalát kell lebélyegezni az olimpiai család azon tagjainál, akik esetében szükséges az ilyen bélyegzés a tagállamok illetékes hatóságaira vonatkozó, a tagállamok külső határainak harmadik országbeli állampolgárok által történő átlépésekor az úti okmányaik rendszeres bélyegzésének követelményéről szóló, 2004. december 13-i 2133/2004/EK tanácsi rendelettel (10) összhangban. Az első belépés alkalmával ugyanezen oldalon fel kell tüntetni a vízum számát is;

b)

a Schengeni Egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt beutazási feltételeket teljesítettnek kell tekinteni, amint az olimpiai család tagjának szabályszerű akkreditálása megtörtént.

(3)   A (2) bekezdés az olimpiai család valamennyi olyan tagjára vonatkozik, akik harmadik országok állampolgárai, függetlenül attól, hogy az 539/2001/EK rendelet értelmében fennáll-e velük szemben vízumkényszer.

10. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács tájékoztatása

A 2006. évi téli paralimpiai játékok lezárása után legkésőbb négy hónappal Olaszország jelentést nyújt be a Bizottságnak az e rendelet végrehajtásának különböző szempontjairól.

E jelentés és a többi tagállam által ugyanezen határidőn belül szolgáltatott információk alapján a Bizottság elvégzi a vízumoknak az olimpiai család tagjai számára történő kiadása tekintetében az e rendeletben előírtak szerinti eltérés működésének vizsgálatát, és arról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  Az Európai Parlament 2005. november 15-i álláspontja.

(2)  HL L 183., 2003.7.22., 1. o.

(3)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o. A legutóbb a 851/2005/EK rendelettel (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(6)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(7)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(8)  HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

(9)  HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb az 1160/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.) módosított egyezmény.

(10)  HL L 369., 2004.12.16., 5. o.

P6_TA(2005)0424

A Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszer ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0830) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 42. és 308. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0002/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0293/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2004)0284

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. november 15-én került elfogadásra a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 631/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatálybalépésével a más tagállamban történő tartózkodás alatt a természetbeni betegbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás eljárásai egyszerűsödtek. Célszerű az egyszerűsített eljárásokat az 1408/71/EGK  (4) és az 574/72/EGK rendeletben  (5) említett munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott ellátásokra vonatkozó rendelkezésekre is kiterjeszteni.

(2)

Az egyes tagállamok jogszabályi változásainak figyelembevétele céljából, különös tekintettel az új tagállamok jogszabályainak változásaira a csatlakozási tárgyalások lezárása óta, módosítani kell az 1408/71/EGK rendelet mellékleteit .

(3)

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A jogbiztonság biztosítása és az érintett személyek jogos elvárásainak védelme érdekében rendelkezni kell arról, hogy az 1408/71/EGK rendelet III. mellékletét módosító egyes rendelkezések 2004. május 1-jétőlkezdődő visszamenőleges hatállyal bírjanak.

(5)

A Szerződés a 308. cikkben megállapítottakon kívül nem állapít meg egyéb hatáskört ahhoz, hogy a szociális biztonság terén megfelelő intézkedéseket tegyenek a nem foglalkoztatott személyek tekintetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet I., II., IIa., III., IV. és VI. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Az 574/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 60. cikkben az (5) és (6) bekezdést el kell hagyni.

2.

A 62. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„62. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodás esetén

(1)   Ahhoz, hogy a rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében a munkavállaló vagy önálló vállalkozó természetbeni ellátásban részesüljön, be kell nyújtania az ellátó intézményhez az illetékes intézmény által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy az említett személy jogosult a természetbeni ellátásra. Ezt az igazolást a 2. cikkel összhangban kell kiállítani. Amennyiben az érintett személy nem tudja felmutatni az igazolást, kapcsolatba kell lépnie a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, amely megkéri az illetékes intézménytől az érintett személy természetbeni ellátásra való jogosultságát tanúsító igazolást.

A rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban, az ellátásra való jogosultság tekintetében az illetékes hatóság által kiállított igazolás minden esetben ugyanolyan hatállyal bír az ellátó intézményre nézve, mint azon személyek ellátásra való jogosultságának nemzeti igazolása, akik a tartózkodási hely szerinti intézmény által biztosítottak.

(2)   A végrehajtási rendelet 60. cikkének (9) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

3.

A 63. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A végrehajtási rendelet 60. cikkének (9) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

4.

A 66. cikk (1) bekezdésében a „20. és a 21. cikkében”szavak helyébe a „21. cikkében” szavak lépnek.

5.

A 93. cikk (1) bekezdésében a 22b. és 34b. cikkre való hivatkozást el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A melléklet 5. a) ii-ix. pontját és az 5. b) ii-iv. pontját2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  2005. szeptember 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2005. november 15-i álláspontja.

(3)  HL L 100., 2004.4.6., 1. o.

(4)  HL L 149., 1971.7.5., 1. o. A legutóbb a 631/2004/EK rendelettel módosított, és a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( HL L 200., 2004.6.7., 1. o. ) a végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától hatályon kívül helyezett rendelet.

(5)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 631/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

MELLÉKLET

Az 1408/71/EGK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet II. szakaszában, a „V. SZLOVÁKIA”pont helyébe a következő szöveg lép:

„V. SZLOVÁKIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása céljából a „családtag” szó jelentése: házastárs és/vagy eltartott gyermek, a gyermekek után nyújtott támogatásról szóló jogszabály által meghatározottak szerint.”

2.

A II. melléklet I. szakaszában, a „H. FRANCIAORSZÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„H. FRANCIAORSZÁG

1.

A kézműiparban, az iparban vagy kereskedelemben foglalkoztatott, vagy szellemi szabadfoglalkozású önálló vállalkozókra vonatkozó kiegészítő ellátási rendszerek, a szabadfoglalkozású önálló vállalkozókra vonatkozó kiegészítő öregségi nyugdíjbiztosítási rendszerek, valamint a szabadfoglalkozású önálló vállalkozókra vonatkozó rokkantsági és haláleseti biztosítási rendszerei, és a szerződött orvosokra és a kiegészítő személyzetre vonatkozó kiegészítő öregségi ellátási rendszerek, amelyeket a szociális biztonsági törvény L 615-20., L 644-1., L 644-2., L 645-1. és L 723-14. cikke tartalmaz.

2.

A mezőgazdaság területén tevékenykedő önálló vállalkozókra vonatkozó kiegészítő betegbiztosítás és anyasági biztosítás, amelyet a mezőgazdasági törvény L 727-1. cikke tartalmaz.”

3.

A II. melléklet II. szakasza a következőképpen módosul:

a)

Az „E. ÉSZTORSZÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„E. ÉSZTORSZÁG

a)

Szülési juttatás

b)

Örökbefogadási támogatás.”

b)

Az „L. LETTORSZÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„L. LETTORSZÁG

a)

Szülési segély

b)

Gyermek-örökbefogadási támogatás.

c)

Az „S. LENGYELORSZÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„S. LENGYELORSZÁG

Szülési támogatás (2003. november 28-i törvény a családi ellátásokról)”

4.

A IIa. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „D. NÉMETORSZÁG”pontban a „nincs ilyen” kifejezés helyébe a következő szöveg lép:

„A megélhetési költségeket fedező ellátások az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással összhangban, kivéve, ha ezen ellátások tekintetében teljesülnek azok a követelmények, amelyek a munkanélküli ellátás odaítélését követően (szociális biztonsági törvény II. kötet 24. cikk (1) bekezdés) feljogosítanak az ideiglenes kiegészítő ellátásra.”

b)

Az „L. LETTORSZÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„L. LETTORSZÁG

a)

Állami szociális biztonsági ellátás (az állami szociális ellátásokról szóló, 2003. január 1-jei törvény.)

b)

Támogatás a mozgáskorlátozottak szállítási költségeinek megtérítésére (az állami szociális ellátásokról szóló, 2003. január 1-jei törvény).”

c)

Az „S. LENGYELORSZÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„S. LENGYELORSZÁG

Szociális nyugdíj (a szociális nyugdíjról szóló, 2003. június 27-i törvény).”

d)

A „V. SZLOVÁKIA”pont helyébe a következő szöveg lép:

„V. SZLOVÁKIA

A kizárólagos jövedelmi forrást jelentő nyugdíjak - 2004. január 1. előtt már elismert - kiigazítása.

5.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

A következő pontokat el kell hagyni:

1., 4., 10., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 49., 55., 56., 57., 59., 60., 63., 65., 66., 70., 76., 77., 78., 81., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 115., 116., 117., 119., 120., 123., 125., 126., 133., 134., 135., 137., 138., 141., 143., 144., 150., 151., 152., 154., 155., 158., 160., 161., 166., 167., 168., 170., 171., 174., 176., 177., 181., 182., 183., 185., 186., 187., 189., 192., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 239., 241., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 266., 268., 269., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297.

ii.

A következő számozások az alábbiak szerint módosulnak:

A BELGIUM-NÉMETORSZÁG pont számozása „3”-ról „1”- re,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-NÉMETORSZÁG pont számozása „26”-ról „ 2 ”- re ,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS pont számozása „33”-ról „3”-ra ,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-LUXEMBURG pont számozása „36”-ról „ 4 ”-re,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-AUSZTRIA pont számozása „40”-ről „5”-re ,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-SZLOVÁKIA pont számozása „44”-ről „6”-ra ,

A DÁNIA-FINNORSZÁG pont számozása „67”-ről „7”-re ,

A DÁNIA-SVÉDORSZÁG pont számozása „68”-ról „8”-ra ,

A NÉMETORSZÁG-GÖRÖGORSZÁG pont számozása „71”-ről „ 9 ”-re,

A NÉMETORSZÁG-SPANYOLORSZÁG pont számozása „72”-ről „ 10 ”-re,

A NÉMETORSZÁG-FRANCIAORSZÁG pont számozása „73”-ról „ 11 ”-re,

A NÉMETORSZÁG-LUXEMBURG pont számozása „79”-ről „12”-re ,

A NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG pont számozása „80”-ról „13”-ra ,

A NÉMETORSZÁG-HOLLANDIA pont számozása „82”-ről „ 14 ”-re,

A NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA pont számozása „83”-ról „15”-re ,

A NÉMETORSZÁG-LENGYELORSZÁG pont számozása „84”-ről „16”-ra ,

A NÉMETORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása „86”-ról „17”-re ,

A NÉMETORSZÁG-SZLOVÁKIA pont számozása „87”-ről „18”-ra ,

A NÉMETORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG pont számozása „90”-ről „ 19 ”-re,

A SPANYOLORSZÁG-PORTUGÁLIA pont számozása „142”-ről „20”-ra ,

AZ ÍRORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG pont számozása „180”-ról „ 21 ”-re,

AZ OLASZORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása „191”-ről „ 22 ”-re,

A LUXEMBURG-SZLOVÁKIA pont számozása „242”-ről „ 23 ”-ra,

A MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA pont számozása „248”-ról „ 24 ”-re,

A MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása „251”-ről „25”-re ,

A HOLLANDIA-PORTUGÁLIA pont számozása „267”-ről „26”-ra ,

AZ AUSZTRIA-LENGYELORSZÁG pont számozása „273”-ról „27”-re ,

AZ AUSZTRIA-SZLOVÉNIA pont számozása „275”-ről „28”-ra ,

AZ AUSZTRIA-SZLOVÁKIA pont számozása „276”-ról „ 29 ”-re,

A PORTUGÁLIA-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG pont számozása „290”-ről „ 30 ”-ra, és

A FINNORSZÁG-SVÉDORSZÁG pont számozása „298”-ról „ 31 ”-re módosul.

iii.

A „2. CSEH KÖZTÁRSASÁG-NÉMETORSZÁG”pontban a „nincs ilyen egyezmény” szavak helyébe a következő szöveg lép:

„A szociális biztonságról szóló, 2001. július 27-imegállapodás 39. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja;

A szociális biztonságról szóló, 2001. július 27-i megállapodás záró jegyzőkönyvének 14. pontja.”

iv.

A „3. CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS”pontban a „nincs ilyen” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A szociális biztonságról szóló, 1999. január 19-i megállapodás 32. cikkének (4) bekezdése.

v.

Az „4. CSEH KÖZTÁRSASÁG-LUXEMBURG”pontban a „nincs ilyen” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A 2000. november 17-i egyezmény 52. cikkének 8. pontja.

vi.

A „6. CSEH KÖZTÁRSASÁG-SZLOVÁKIA”pont helyébe a következő szöveg lép:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG-SZLOVÁKIA

A szociális biztonságról szóló, 1992. október 29-i egyezmény 12., 20. és 33. cikke.”

vii.

A „18. NÉMETORSZÁG-SZLOVÁKIA”pontban a „nincs ilyen egyezmény” szavak helyébe a következő szöveg lép:

„A 2002. szeptember 12-i egyezmény 29. cikke (1) bekezdésének 2. és 3. pontja.

A 2002. szeptember 12-i egyezmény záró jegyzőkönyvének 9. pontja.”

viii.

A „23. LUXEMBURG-SZLOVÁKIA”pontban a „nincs ilyen egyezmény” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A szociális biztonságról szóló, 2002. május 23-i szerződés 50. cikkének (5) bekezdése.

ix.

A „29. AUSZTRIA-SZLOVÁKIA”pontban a „nincs ilyen egyezmény” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A szociális biztonságról szóló, 2001. december 21-i megállapodás 34. cikkének (3) bekezdése.

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

i.

A következő pontokat el kell hagyni:

1., 4., 10., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39. , 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 55., 56., 57., 59., 60., 63., 65., 66., 70., 76., 77., 78., 81., 84., 87., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 115., 116., 117., 119., 120., 123., 125., 126., 133., 134., 135., 137., 138., 170., 171., 174., 176., 177., 181., 182., 183., 185., 186., 189., 192., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205, 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 239., 241., 242., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 266., 268., 269., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297.

ii.

A következő számozások módosulnak:

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS pont számozása „33”-ról „1”-re,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG-AUSZTRIA pont számozása „40”-ről „2”-re,

A NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG pont számozása „80”-ról „3”,

A NÉMETORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása „86”-ról „4”-re,

AZ OLASZORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása „191”-ről „5”-re,

A MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA pont számozása „248”-ról „6”-ra,

A MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása „251”-ről „7”-re,

AZ AUSZTRIA-LENGYELORSZÁG pont számozása „273”-ról „8”-ra,

AZ AUSZTRIA-SZLOVÉNIA pont számozása „275”-ről „9”-re, és

AZ AUSZTRIA-SZLOVÁKIA pont számozása „276”-ról „10”-re módosul.

iii.

Az „1. CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS”pontban a „nincs ilyen” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A szociális biztonságról szóló, 1999. január 19-i megállapodás 32. cikkének (4) bekezdése.

iv.

A „10. AUSZTRIA-SZLOVÁKIA”pontban a „nincs ilyen egyezmény” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A szociális biztonságról szóló, 2001. december 21-i megállapodás 34. cikkének (3) bekezdése.

6.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

„B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”pontban a „nincs ilyen” szavak helyébe a következő szöveg lép:

Teljes rokkantsági nyugdíj azon személyek számára, akik esetében a fogyatékosság a 18. életév betöltése előtt lépett fel, és akik nem biztosítottak az előírt időszak tekintetében (a nyugdíjbiztosításról szóló 155/1995 sz. törvény a törvénygyűjteményből, 42. szakasz)

ii.

Az „X. Svédország” pontban a „nincs ilyen” szavak helyébe a következő szöveg lép:

A hosszú távú munkaképtelenségre vonatkozó jövedelemhez kötött juttatásokról szóló jogszabályi rendelkezések (az általános biztosításról szóló, 1962:381. számú törvény módosított szövegének 8. fejezete)

b)

A C. rész a következőképpen módosul:

i.

A„B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”pont helyébe a következő szöveg lép:

„B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

A (teljes vagy részleges) rokkantsági és túlélő hozzátartozói (özvegyi és árvasági) nyugdíj abban az esetben, amennyiben ezek nem abból az öregségi nyugdíjból származnak, amelyre az elhunyt a halálakor jogosult lenne”

ii.

Az „E. ÉSZTORSZÁG”pontban a „nincs ilyen” szavak helyébe a következő szöveg lép:

„Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjra benyújtott valamennyi kérelem, amely tekintetében az alábbi feltételek fennállnak:

Észtországban a biztosítási időszakok 1998. december 31-én lezárultak,

a kérelmező által az észt jogszabályokkal összhangban befizetett személyi szociális hozzájárulás legalább egyenlő a vonatkozó biztosítási évre vonatkozó átlagos szociális hozzájárulással

c)

A D. részben, a 2. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

Szlovák rokkantsági nyugdíj és az abból származó túlélő hozzátartozói nyugdíj.”

7.

A VI. mellékletben a „Q. HOLLANDIA” pont a következőképpen módosul:

a)

A 4. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Amennyiben az a) pont értelmében az érintett személy jogosult a holland rokkantsági ellátásra, az ellátásokat a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett módszerrel kell kiszámítani:

i.

A WAO-ban megállapított rendelkezésekkel összhangban, amennyiben a keresőképtelenséget megelőzően az érintett személyt utoljára a rendelet 1. cikkének a) pontjának megfelelően alkalmazták mint munkavállalót;

ii)

A rokkantási biztosításról (önálló vállalkozók) szóló törvényben (WAZ) megállapított rendelkezésekkel összhangban, amennyiben a keresőképtelenséget megelőzően az érintett személyt utoljára nem a rendelet 1. cikke a) pontjának megfelelően alkalmazták mint munkavállalót.”

b)

A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A rendelet II. címének alkalmazásában, az 1964. évi munkabéradóról szóló törvény (Wage Tax Act) értelmében munkavállalónak minősülő személy, aki ezen az alapon a nemzeti biztosítás által biztosított, és fizetés fejében végez munkát.”

P6_TA(2005)0425

Az európai angolna

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó közösségi cselekvési terv kialakításáról (2005/2032(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, az angolnagazdálkodásra vonatkozó közösségi cselekvési terv kialakításáról szóló közleményére (COM(2003)0573),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0284/2005),

1.

felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb kérje fel a tagállamokat olyan nemzeti gazdálkodási tervek kidolgozására, amelyek magukban foglalják az alábbi elemeket:

a)

a vízi utakon található akadályok elhárítására végrehajtandó műszaki intézkedések az angolnák vándorlásának - azaz a felső szakaszi rajzás és a tenger felé történő alsó szakaszi mozgás - optimalizálása érdekében;

b)

adatgyűjtés, nyomon követés, és szükség esetén, ahol történelmi és tudományos adatok igazolják, a halászati tevékenység korlátozása a hivatásos és a sporthalászatra egyaránt bevezetett időszakos tilalmak segítségével és/vagy a halfogási kapacitás korlátozása a halászat módjában fennálló nemzeti különbségek és a hiteles önszabályozás tiszteletben tartásával;

c)

üvegangolnák és tenyésztett hízóangolnák gazdálkodásba bevont európai belvizekbe történő újratelepítésének fokozása;

d)

annak biztosítása, hogy az angolnatenyésztés ne legyen annyira kiterjedt, hogy veszélyeztesse a vadon élő angolnák létét azáltal, hogy megfosztja a halállomány természetes feltöltését biztosító üvegangolnáktól vagy azáltal, hogy a természetes ívást biztosító ivarérett ezüstangolnák kivándorlását megakadályozza;

e)

az angolnapusztulás csökkentése érdekében a kormoránállomány szabályozása;

2.

felszólítja a Bizottságot, hogy végeztessen további vizsgálatot az éghajlatváltozásnak az angolnaállomány csökkenésében betöltött szerepével kapcsolatban;

3.

felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg pontosabban az angolnák Sargasso-tengerbe vezető természetes vándorlása útjába eső esetleges akadályokat;

4.

rámutat a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) idevonatkozó tudományos jelentéseire;

5.

felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen az angolnaállomány egészségére, valamint a sikeres vándorlást és szaporodást esetlegesen akadályozó külső hatásokra, például a poliklórozott biphenilekre és a halbetegségekre vonatkozó vizsgálatot;

6.

felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen az európai angolnafaj állományának biogeográfiai eloszlására vonatkozó vizsgálatot;

7.

felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen a szennyezésre, mint az angolnaállomány édesvízi vízi utakon való pusztulásának egyik lehetséges okára vonatkozó vizsgálatot;

8.

felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a beavatkozás - többek között az Európai Halászati Alaphoz való hozzáférésen keresztül történő - támogatásának nagyságrendjét;

9.

felszólítja a Bizottságot, hogy az angolnák halászatára és exportálására vonatkozó politikát úgy módosítsa, hogy megfelelő mennyiségű üvegangolna álljon rendelkezésre a természetes vándorlásra, valamint megfelelő mennyiségű és elfogadható árú üvegangolna álljon rendelkezésre az angolnák természetes élőhelyeire történő, az európai fenntartható halgazdálkodásnak megfelelő újratelepítésre;

10.

felszólítja a Bizottságot, javasoljon intézkedéseket a fiatal és felnőtt angolnaállomány jelentős csökkenéséért felelős jogellenes halászat elleni hatásosabb küzdelem érdekében a halászat és az értékesítés szabályozására, valamint az eladásra kínált üvegangolnák mennyiségének a fogásról készülő dokumentáció rendszerén keresztül való nyomon követésére;

11.

felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat az üvegangolnák halászatára és exportjára vonatkozó korlátozások társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítésére;

12.

felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb vegyen fel a halászati költségvetésbe egy elkülönített tételt az európai belvízi halászat szerkezetátalakításának társfinanszírozására és az üvegangolna-ágazatra vonatkozó politika változása által okozott következmények enyhítésére;

13.

felszólítja a Bizottságot, hogy a cselekvési terv bevezetése után évente számoljon be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az előrelépésekről és a tagállamonként elért eredményekről;

14.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TA(2005)0426

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam által elkövetett esetleges megsértése

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek egy tagállam által elkövetett esetleges megsértéséről (2005/2187(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i határozataira (1),

tekintettel a Jean-Charles Marchiani által benyújtott kérelemre mentelmi jogának fenntartása iránt a francia igazságszolgáltatási szervek előtt,

tekintettel a 2005. július 5-i határozatára (2), amelyben határozott Jean-Charles Marchiani mentelmi jogának fenntartásáról,

tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0316/2005),

A.

mivel - az 1784 sz., 2005. március 16-i határozata szerint egyetlen jogi vagy egyezményi szöveg, és egyetlen alkotmányos elv sem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a francia büntető törvénykönyv 100-7. cikk első albekezdését az Európai Parlament képviselőire is alkalmazzák - a francia Semmítőszék nem alkalmazta a fent említett jegyzőkönyv 10. cikkét, így nem ismerte el egy francia állampolgárságú európai parlamenti képviselő számára a francia büntető törvénykönyv 100-7. cikke első albekezdéséből adódó előnyt, amelyben a nemzeti képviselők részesülnek;

B.

mivel az Európai Parlament 2005. július 5-i, fent említett határozatában kérte, hogy a 2005. március 16-i határozatot helyezzék hatályon kívül, vagy vonják vissza, és minden körülmények között szűnjön meg valamennyi ténybeli hatása és joghatása;

C.

mivel az Európai Parlament nyilatkozatait követően - amelyben felhívta a figyelmet a 2005. július 5-i, fent említett határozatára - a francia igazságügyminiszter kijelentette, hogy a Semmítőszék határozata jogerőre emelkedett, így semmilyen bírósági eljárás nem teszi lehetővé, hogy hatályon kívül helyezzék vagy visszavonják, mint azt az említett határozat kérte;

D.

mivel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv az elsődleges közösségi jog része;

E.

mivel az illetékes francia bíróság, visszautasítva a francia büntető törvénykönyv 100-7. cikke első bekezdésének alkalmazását egy francia állampolgárságú európai parlamenti képviselő tekintetében, megsértette az elsődleges közösségi jogot;

F.

mivel a Bíróság joggyakorlatából az következik, hogy a tagállamnak felelősséget kell vállalnia nemzeti bírósága döntéséért (3);

G.

mivel a Bizottságnak, mint a Szerződések őrének feladata, hogy az EK-Szerződés 226. cikkében előírt eljárást megindítsa,

1.

úgy határoz, hogy felkéri a Bizottságot az EK-Szerződés 226. cikkében előírt eljárás megindítására a Francia Köztársaság ellen az elsődleges közösségi jog megsértése miatt;

2.

utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Francia Köztársaság illetékes hatóságainak.


(1)  101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier-ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.).

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0269.

(3)  C-224/01 sz. Köbler-ügy, EBHT 2003., I-10239. o.

P6_TA(2005)0427

A globalizáció szociális dimenziója

Az Európai Parlament állásfoglalása a globalizáció szociális dimenziójáról (2005/2061(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak A globalizáció szociális dimenziója - Az EU-politika hozzájárulása ahhoz, hogy az előnyök mindenkire kiterjedjenek című közleményére (COM(2004)0383),

tekintettel a globalizáció szociális dimenziójával foglalkozó világbizottság (World Commission on the Social Dimension of Gobalisation - WCSDG) 2004. február 24-i jelentésére, amelynek címe: Igazságos globalizáció: esélyteremtés mindenkinek,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0308/2005),

A.

mivel a globalizáció számos pozitív hatása és a globális piacgazdaság - tudományos ismeretek fejlődésének köszönhető - nagy termelési kapacitása ellenére a globalizáció folyamata nagy gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket kelt mind az országokon belül, mind az országok között, ami szociális szempontból súlyos aggodalomra ad okot, tekintettel a világszerte széles társadalmi rétegeket érintő munkanélküliségre és szegénységre;

B.

mivel a globalizáció szélesíti a gazdagok és a szegények közötti szakadékot, és mivel az emberi erőforrások terén nagy befektetésekre van szükség a társadalom minden szintjén és minden korosztályában annak érdekében, hogy fel lehessen lépni ennek negatív hatásai ellen;

C.

mivel a gazdaság egyre növekvő mértékben globalizálódik és átpolitizálódik, a szabályozó intézmények ugyanakkor nagyrészt helyi vagy regionális szintűek maradnak, és mivel a meglévő intézmények egyike sem biztosítja a globális piacok demokratikus ellenőrzését vagy orvosolja az országok közötti alapvető egyenlőtlenségeket,

1.

üdvözli a Bizottság közleményét, amely lehetőséget kínál a WCSDG jelentésével kapcsolatos előzetes párbeszédre az EU ezzel kapcsolatos politikája meghatározásának céljából, de ugyanakkor elvárja, hogy a Bizottság konkrétabb javaslatokkal álljon elő e területen az EU külső és belső politikáival kapcsolatban;

2.

egyetért a WCSDG-vel abban, hogy a globalizációnak közös egyetemes értékeken, az emberi jogok és az egyéni méltóság tiszteletén alapuló folyamatnak kell lennie, és tisztességes, befogadó, demokratikusan kormányzott és erős társadalmi dimenzióval kell rendelkeznie, esélyt és kézzelfogható előnyöket kell teremtenie az összes ország és nép számára, és a millenniumi fejlesztési célokhoz kell kapcsolódnia;

3.

úgy véli, hogy az EU külső és belső politikái, valamint társadalmi modellje és nemzetközi szintű fejlődése, továbbá a kölcsönös tiszteleten, a konstruktív párbeszéden és közös sorsunk felismerésén alapuló globális együttműködés révén jelentős mértékben hozzájárulhat ehhez a folyamathoz;

4.

tudomásul veszi a WCSDG jelentésében szereplő utalást a globalizáció előnyeinek és terheinek a világ országai között és azokon belül megvalósuló egyenlőtlen eloszlására, és megállapítja, hogy az eloszlás helyzete csak Ázsiában javult az 1990-es évek óta;

5.

úgy véli, hogy a globalizációnak nemcsak azt kell jelentenie, hogy az EU többet tud eladni Európán kívül, hanem azt is, hogy lehetővé teszi különösen a harmadik világ országai számára, hogy többet értékesítsenek az EU-ban növekedésük, foglalkoztatási és társadalmi beilleszkedési szintjük fellendítése érdekében; elismeri, hogy a közös agrárpolitika reformot igényel, ha a globalizáció e szempontját keresztül akarják vinni, és ha „a szegénység legyen a múlté” kampányt sikerre akarják vinni;

6.

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU kereskedelmi, mezőgazdasági és külpolitikája megfeleljen a Szerződés 178. cikkében meghatározott fejlesztési politikának, valamint a millenniumi fejlesztési céloknak;

7.

úgy ítéli meg, hogy az Európai Uniónak a mezőgazdaság és a kereskedelem terén sokkal hathatósabb politikát folytatva, valamint ezt adósságcsökkentéssel és segélyekkel kiegészítve gyakorlati intézkedéseket kell hoznia a szegénység leküzdése érdekében;

8.

hangsúlyozza, hogy szoros kölcsönhatás áll fenn a szegénység és a környezeti károk között: a környezetvédelmi problémák, így például a biológiai sokféleség csökkenése és az éghajlat változása, gyakran a társadalom legszegényebbjeit érintik, és szegénységüket fokozzák, továbbá a szegénység nagyobb környezeti károkhoz vezet ott, ahol nincs alternatívája a természeti erőforrások kizsákmányolásának; ennek megfelelően a globalizáció szociális dimenzióját a környezetvédelmi dimenzióval összefüggésben kell szemlélni;

9.

üdvözli a lisszaboni félidős értékelő jelentést, és kiemeli, hogy a felülvizsgált lisszaboni stratégia hasznos eszköz lehet a globalizáció számos kihívásának leküzdésére; ismételten támogatását fejezi ki a lisszaboni stratégiával kapcsolatban, amely hangsúlyozza a gazdasági, a szociális és a környezetvédelmi dimenziók kölcsönös összefüggéseit; a munkahely számának és minőségének növelését alapkövetelménynek tekinti a világ társadalmi igazságosság felé történő haladásához; rámutat, hogy a tagállamok helyes gyakorlatának bizonyos szempontjai modellként szolgálhatnak a világ többi része számára; felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, hogy erre csak akkor van lehetőség, ha a tagállamok a gazdasági fejlesztési és foglalkoztatási politikájuk, valamint szociálpolitikájuk kölcsönös megerősítésével és kiigazításával sikeresen végrehajtják a szükséges szerkezeti reformokat; kiemeli, hogy e reformok végrehajtásához hatékony kormányzásra van szükség, és sürgeti a tagállamokat és kormányaikat, hogy vállaljanak felelősséget a felülvizsgált lisszaboni stratégia sikeres végrehajtásáért; hangsúlyozza továbbá a tagállamok közötti együttműködés fontosságát az emberi erőforrások, a kutatás és az innováció területén történő beruházások fokozása érdekében; úgy véli, hogy a liszszaboni stratégia célkitűzései olyan minimumcélok, amelyek teljesítése iránt a tagállamoknak el kell kötelezniük magukat;

10.

üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy az EU-n belüli versenyképesség fenntartásához az emberek valamennyi korcsoportját érintően hatalmas beruházásokra van szükség az emberi erőforrások területén a társadalmi jólét mindenki számára történő biztosítása érdekében; elvárja tehát, hogy konkrét intézkedések és javaslatok szülessenek e beruházások biztosítására, és felhívja az EU-t, hogy összpontosítson a képzés fejlesztésére minden szinten, különösen a szakképzetlen munkavállalók körében annak érdekében, hogy a munkavállalók ki tudják használni a globalizáció kínálta lehetőségeket, és támogassa azokat a vállalatokat, amelyek felelősséget vállalnak dolgozóik szakképzéséért;

11.

A Tanácsot és a Bizottságot a szociálpolitikai napirend támogatására hívja fel, amelynek céljai a következők:

befogadó és összetartó társadalom létrehozása, amelynek előfeltétele a biztos munkahelyre és a munkások jogainak tiszteletben tartására irányuló intézkedések,

a nemek egyenlőségén és a hátrányos megkülönböztetés bármilyen formája elleni küzdelmen alapuló társadalom előmozdítása,

a valamennyi csoportra tekintettel lévő szociálpolitika,

a számos szociál- és foglalkoztatási politika részét alkotó részvételi demokrácia;

12.

hangsúlyozza, hogy hatékony munkaerő-piaci szabályokat és szociális biztonsági rendszereket a kormányok önmagukban nem hozhatnak létre, csak a szociális partnerek bevonásával, akiknek mind nemzeti, mind európai szinten joguk van részt venni a döntéshozatali folyamatban; úgy véli, hogy fokozni kell a munkaadói szervezetek és szakszervezetek lehetőségét és képességét a konstruktív társadalmi párbeszéd folytatására, mivel ez alapvető fontosságú a szerkezeti átalakítás lehetséges negatív következményeinek enyhítése, illetve leküzdése érdekében, valamint előfeltétele a globalizáció negatív következményeinek és pozitív lehetőségeinek EU általi előrejelzéséhez;

13.

hangsúlyozza az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának jelentőségét, kiemeli valamennyi emberi jog, köztük a gazdasági, szociális, környezeti és kulturális jogok egymásra utaltságát és oszthatatlanságát, továbbá az ILO alapvető munkaügyi normáinak (Core Labour Standards - CLS) fontosságát a munkahelyi diszkrimináció, a kényszermunka és a kötelező munka eltörlésére, az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyaláshoz való jogra, valamint a gyermekmunka eltörlésére vonatkozóan; rámutat arra, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a CLS által meghatározott alapelveket jelenleg nem érvényesítik megfelelően;

14.

megjegyzi, hogy a WCSDG véleménye szerint a CLS-ek esetében a valós gyakorlat gyakran meghazudtolja a határozatokat és a politikai gyakorlatot; felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a CLS-ek megerősítésére bel- és külpolitikáikban, és biztosítsák, hogy a bel- és külpolitikák semmilyen aspektusa ne akadályozza e normák érvényesítését; megjegyzi, hogy az EUnak lehetősége nyílik a CLS-ek alkalmazásának támogatására kétoldalú és regionális megállapodásokon, a fejlesztési és külső együttműködésen, a fejlődő országok piaci hozzáférését biztosító kereskedelmi politikán, valamint a társadalmi fejlődést célzó magánkezdeményezések és a felelősségteljes kormányzás globális szinten való ösztönzésén keresztül;

15.

kéri, hogy a szociális jogok, a társadalmi párbeszéd, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jog érvényesülése és a gyermekek jogainak - különösen az oktatáshoz való jog - védelme kapjanak nagyobb szerepet az EU különféle külső programjaiban annak érdekében, hogy a fejlődő országokban elsőbbséget élvezhessen a demokratizálódás és a jogállam megteremtése, amelyek nélkül a fenntartható fejlődés elképzelhetetlen;

16.

követeli, hogy a Bizottság kétoldalú megállapodásokon keresztül biztosítsa legalább a CLS betartását annak érdekében, hogy garantálja az emberséges munkakörülményeket és a nők és gyermekek kihasználásának elkerülését az érintett országokban;

17.

üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a kétoldalú kapcsolatok pozitívan ösztönözhetik a meghatározott szociális normáknak megfelelő termékeket; üdvözli a Bizottság „közös kétoldalú megfigyelőállomások” létrehozására irányuló javaslatát, amelyek célja a globalizáció kétoldalú megállapodásokban megjelenő szociális dimenziójának megvitatása és megfigyelése; úgy véli, hogy az Uniónak fel kell használnia kétoldalú kapcsolatait a WCSDG javaslatainak előmozdítására, hogy az EU-n kívülre kihelyezett, illetve áthelyezett munkahelyek ne a harmadik világban működő embertelen üzemekben végzett munka kialakulásához vezessenek, hanem olyan minőségi munkahelyek jöjjenek létre, amelyek javítják az ezekben az országokban dolgozók és családjuk életkörülményeit;

18.

e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül minden meglévő kétoldalú megállapodását, különösen a gazdasági partnerségi megállapodásokat és a halászati partnerségi megállapodásokat annak érdekében, hogy biztosítsa ezek teljes összhangját a millenniumi fejlesztési célokkal, valamint a fenntartható fejlődés elvével;

19.

üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az intézményközi párbeszéd minőségének javítása érdekében a Bizottság, a Tanács és a tagállamok támogassák, hogy az ILO kapjon megfigyelői státuszt a WTO-ban; megjegyzi, hogy a munkaügyről, a szociális kormányzásról és a globalizációról szóló 2002. július 4-i állásfoglalásában (1) a Parlament korábban ilyen tartalmú felhívást intézett az intézmények és a tagállamok felé, és most előrelépésre kéri őket e területen; továbbá felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy az ILO normái kötelező érvényűvé váljanak a WTO tagjai számára;

20.

úgy véli, hogy az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjével összhangban a tisztességes munka kérdését nemzeti, európai uniós és globális szinten egyaránt prioritásként kell kezelni; hangsúlyozza, hogy a szegénység hatékony megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges a tisztességes munka biztosítása, beleértve a munkavállalói jogokat, a szociális védelmet, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőséget; felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, hogy ez a cél nem képezi részét sem az Európai Unió külpolitikájának, sem nemzetközi kereskedelmi, pénzügyi és monetáris politikájának;

21.

megállapítja, hogy az 1999-es WTO-miniszterek seattle-i konferenciájára szóló tárgyalási megbízatása során az EU-nak kellett megszerveznie a kereskedelemről, foglalkoztatásról és a munkakörülményekre vonatkozó alapvető normákról szóló miniszteri szintű konferenciát; megállapítja, hogy az Európai Unió akkor elkötelezte magát a konferencia 2001-ben történő megtartására; most felszólítja a Bizottságot a mulasztás legkésőbb 2006. júniusig történő orvoslására; a konferencia előkészítése során elsősorban a WTO fejlődő tagjaival kell párbeszédet kezdeményezni a kereskedelem, a foglalkoztatás és a munkaügyi minimumkövetelmények közötti kapcsolatról;

22.

úgy véli, hogy az EU-nak mint globális szereplőnek a „tisztességes munkát és tisztességes nyugdíjat mindenkinek” cél elsőszámú előmozdítójának kell lennie; hangsúlyozza, hogy el kell fogadni és el kell ismerni a munkavállalói jogokra és a szociális védelemre vonatkozó normák bizonyos minimumát mint olyan társadalmi-gazdasági alapszintet, amely hosszú távú jólétet biztosít a világ bármely országában, és a munkahelyek, a foglalkoztatás és a „tisztességes munka” biztosítása kell hogy képezzék a mihamarabb elfogadandó kilencedik millenniumi fejlesztési cél központi elemeit;

23.

egyetért a WCSDG-vel abban, hogy a millenniumi fejlesztési célok az első lépést jelentik a társadalmigazdasági alap létrehozása felé a globális gazdaságban, egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EU politikáinak koherenciáját meg kell erősíteni e területen; reméli, hogy a Bizottság konkrét javaslatokkal áll elő e célok elérésére; hangsúlyozza, hogy a globális verseny fenntartása érdekében hasztalan az EU szociális területen elfogadott vívmányainak csökkentése, sokkal inkább a termelékenységet és az oktatást kellene javítani egy magasabb EU-s jövedelmi szint fenntartása érdekében;

24.

felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a regionális szint a társadalmi modellek fejlesztésének és a globalizációs kihívások kezelésének megfelelő szintje; rámutat arra, hogy a tagállamok közötti szolidaritás, valamint az EU és a szomszédos országok közötti, az európai szomszédsági politika segítségével kiépített szoros kapcsolatok példaként szolgálhatnak a világ más részei számára; úgy véli, hogy az EU partnerségeinek többek között a munkaügyi normákra is vonatkozó társadalmi pillért is magukban kell foglalniuk;

25.

elvárja a Bizottságtól, hogy használja fel az uniós támogatásokat a negatív eredmények leküzdése érdekében, továbbá a veszélyeztetettebb régiók és iparágak, illetve a gyengébb munkavállalói csoportok számára új távlatok teremtése érdekében; elvárja a Bizottságtól, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalatok ne települjenek át pusztán a strukturális vagy más alapokból származó támogatások elnyerése céljából, valamint követeli annak rendszeres felülvizsgálatát, hogy a hosszú távú célok ezen alapok elosztásában érvényesülnek-e;

26.

hangsúlyozza, hogy a jelenlegi gazdasági modell nagy mértékben kötődik a kőolajforrásokhoz, valamint hogy ez a függőség károsan befolyásolhatja nemcsak az árak alakulását az energiahordozók hiánya függvényében, hanem kiváltképp a déli félteke olajtermelő országainak konfliktusait és politikai instabilitását is, ami súlyos társadalmi következményekkel járhat;

27.

kiemeli a tisztességes kereskedelem fontosságát a vidéki területeken tapasztalható szegénység megszüntetésében, és sürgeti a Bizottságot, hogy gondoskodjon azon ígéretek konkrét nyomon követéséről, amelyek nagyobb technikai és költségvetési támogatást helyeztek kilátásba a tisztességes kereskedelemmel foglalkozó termelők és európai forgalmazóik számára;

28.

hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelem rendszerében fennálló viszonylag gyenge pozíciójuk figyelembevétele érdekében a fejlődő és a legkevésbé fejlett országok továbbra is aszimmetrikus bánásmódot igényelnek a WTO-ban;

29.

hangsúlyozza, hogy a globalizáció szociális dimenziója a WTO rendszerének reformja mellett szól; hangsúlyozza továbbá, hogy a WTO-megállapodásokat gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi hatásuk tekintetében kell értékelni, a kereskedelem technikai akadályairól szóló és egyéb megállapodásokban a szükségesség vizsgálatát a fenntarthatóság vizsgálatával kell felváltani;

30.

hangsúlyozza, hogy meg kell teremteni a WTO tényleges demokratikus ellenőrzését, amely választott képviselők vagy parlamentek általi tényleges jogalkotói ellenőrzést von maga után;

31.

kiemeli a koherens politizálás fontosságát, és egyetért a Bizottsággal a tekintetben, hogy az EU-nak egységesebben kellene fellépnie az ENSZ-ben, az ILO-ban, a Bretton Woods-i és egyéb nemzetközi intézményekben; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen erőfeszítéseket annak biztosítása érdekében, hogy a többi ILOtagállam elérje a szükséges politikai koherenciát az egyéb nemzetközi szervezetekben, így különösen a WTO-ban; úgy véli, hogy e szervezetek számára prioritássá kell tenni az egyetemesen elismert minimális munkaügyi normákat; úgy véli, hogy a többoldalú kormányzással foglalkozó intézményekben való egységes részvétel növelné az EU befolyását, amelynek révén ösztönönzést nyerne a társadalmi beilleszkedést teljes mértékben felölelő fejlesztési modell;

32.

hangsúlyozza, hogy a harmadik világ társadalmi fejlődésének megerősítése szempontjából feltétlenül szükség van az ENSZ megerősítésére; ezért ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák az ENSZ reformja érdekében jelenleg végzett munkát; rámutat, hogy csak az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ECOSOC) megújítása és megerősítése - ideális esetben mint Humán Fejlesztési Tanács, amely felhatalmazást kapna arra, hogy koordinálja az IMF-et, a Világbankot, a WTO-t, az ILO-t, valamint az ENSZ Fejlesztési Programját (UNDP) és az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP) - révén biztosítható az a politikai koherencia, amely szükséges a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához, illetve tágabb értelemben ahhoz, hogy a globalizáció elősegítse a társadalmi fejlődést;

33.

egyetért a WCSDG-vel abban, hogy a többoldalú rendszer feletti parlamenti ellenőrzést fokozatosan bővíteni kell; üdvözli a világban működő gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi politikák közötti koherenciával és következetességgel foglalkozó parlamentközi csoport felállítására irányuló javaslatot, amely csoportnak célja a jelentősebb nemzetközi intézmények feletti integrált áttekintés kialakítása lenne; ezt lehetőségként értékeli az Európai Parlament számára a parlamentközi csoportban való részvételre, és annak elősegítésére, hogy a globalizáció előnyeiből valamennyi társadalmi csoport a lehető legnagyobb mértékben részesüljön;

34.

egyetért a Bizottsággal abban, hogy a magánszektor és a magánkezdeményezések, valamint a közös érdekcsoportok megalakítása és mobilizálása, továbbá a különféle társadalmi szervezetek (például a nem kormányzati szervezetek) globális intézkedései jelentős mértékben hozzájárulhatnak a felelősségteljes szociális kormányzás előmozdításához; üdvözli, hogy a Bizottság támogatja az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásait, amelyek viszonyítási alapot teremtenek a felelősségteljes üzleti magatartás tekintetében; támogatja a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az iránymutatások végrehajtásának előmozdítására a kétoldalú szerződésekbe hivatkozásokat építsenek be; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az iránymutatásokat szigorúbban és következetesebben kell végrehajtani; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is folytasson felvilágosító tevékenységet a helyes gyakorlattal, a meglévő eszközökkel és az OECD iránymutatásaihoz hasonló eszközökkel kapcsolatban;

35.

úgy véli, a kis- és középvállalatokat nem szabad kiszorítani a globalizált gazdaságban való aktív részvételből, ezért sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket e vállalatok hálózatba szerveződésének előmozdítására; felhívja ezenkívül az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet statútumának oly módon történő kiigazítását, hogy az ilyen vállalatok is a globalizált gazdaság teljes jogú résztvevői lehessenek;

36.

megjegyzi, hogy a WCSDG javaslata szerint az ILO-nak több érintett részvételével fórumot kellene összehívnia a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (Corporate Social Responsibility - CSR) témakörében; megjegyzi, hogy a WCSDG elismeri a CSR rendszerek tényleges hatásával kapcsolatos kétségeket; javasolja, hogy a Bizottság folytasson további felvilágosító tevékenységet a CSR üzleti alkalmazásával kapcsolatban;

37.

úgy véli, hogy a multinacionális vállalatok szociális és környezetvédelmi felelősségét világosan ki kell mondani, és az EU e területen tett fellépését meg kell erősíteni; úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi felelősségről szóló, az érdekelt felek bevonásával tartott fórum munkájából következő konkrét intézkedések túlságosan régóta váratnak magukra, és felszólítja a Bizottságot, hogy hozza nyilvánosságra közleményét;

38.

támogatja a Bizottságnak a multinacionális vállalatok társadalmi felelősségvállalásának növelésére irányuló erőfeszítéseit, amelyek eddig korlátozott eredménnyel jártak;

39.

felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a társadalmi megbélyegzésre vonatkozóan többek között a következő szempontok alapján: az emberi és szakszervezeti jogok tiszteletben tartása, a munkahelyi körülmények, a munkavállalók képzése és fejlődése, az egyenlő bánásmód, valamint etikai és társadalmi tényezők a szomszédos közösségek munkavállalói és polgárai esetében;

40.

megállapítja, hogy a nemzeti bevándorlási politikákat egyre inkább úgy tervezik meg, hogy azok megfeleljenek a hazai munkaerőpiacok igényeinek; ragaszkodik ahhoz, hogy a bevándorlási politikák a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményen alapuljanak;

41.

kiemeli az említett egyezményen alapuló és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő bevándorlási politikák kidolgozásának szükségességét, amelyek egyrészt figyelembe vennék a munkaerőpiac igényeit, másrészt megfelelő védelmet nyújtanának a migráns munkavállalók és családtagjaik jogait illetően;

42.

felhívja a figyelmet arra, hogy a migráció a globalizációról folyó vita egyik fontos és egyben érzékeny eleme, amely csak akkor oldható meg, ha a tagállamok már megegyeztek a közös elismerési és integrációs eljárásban;

43.

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az állampolgárok a globalizáció előnyeiről és kihívásairól egyaránt jobb tájékoztatást kapjanak, és kiemeli az oktatási intézmények és a média fontosságát e tekintetben;

44.

sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy biztosítsa a szükséges erőforrásokat és befektetéseket a fenti folyamatok előmozdítására;

45.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a csatlakozó és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  HL C 271. E, 2003.11.12., 598. o.


2005. november 16., szerda

18.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 280/71


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 280 E/03)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

Felszólal Véronique De Keyser, az őt és Ana Maria Gomest érintő incidensről, amely tegnap történt az abortuszellenes kiállítással összefüggésben (az elnök azt válaszolja, hogy tájékoztatni fogja erről az Elnökséget).

2.   Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi jelentéseket nyújtották be:

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)) - Költségvetési Bizottság.

Előadó: Böge Reimer (A6-0320/2005)

Jelentés az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Vihar Észak-Európában) (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)) - Költségvetési Bizottság.

Előadó: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Az iraki helyzet az alkotmányról szóló népszavazás után (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az iraki helyzet az alkotmányról szóló népszavazás után

Lord Bach (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Giorgos Dimitrakopoulos, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

(A 10.00-kor Margaret Beckett (a Tanács soros elnöke) megérkezéséig felfüggesztett ülést 10.10-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Dagmar ROTH-BEHRENDT

alelnök

4.   Éghajlatváltozás - A globális éghajlatváltozás legyőzése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A legutóbbi hurrikánok által okozott károk és az Európai Unió, Kína és India közötti csúcstalálkozok fényében

Jelentés a globális éghajlatváltozás legyőzéséről [2005/2049(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (a Tanács soros elnöke) és Stavros Dimas (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Anders Wijkman előterjeszti a jelentést.

Felszólal Paul Verges (a DEVE bizottság véleményének előadója), Cristina Gutiérrez-Cortines, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hegyi Gyula, a PSE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Liam Aylward, az UEN képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ

alelnök

Felszólal Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (az ITRE bizottság véleményének előadója), Margaret Beckett és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.16-i jegyzőkönyv, 5.6. pont.

(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS

alelnök

5.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt I. mellékletben találhatók.

Felszólal:

Hannes Swoboda, a munka megszervezéséről,

Philip Bushill-Matthews, a kérdések órájának lefolytatásáról,

Edith Mastenbroek, a tunéziai információszabadságról és az ENSZ által szervezett, az információs társadalommal foglalkozó, 2005.11.16-18. között Tuniszban megrendezésre kerülő világ-csúcstalálkozóról.

5.1.   Az utasok tájékoztatása a tényleges légiszállító kilétéről ***I (szavazás)

Jelentés az üzemeltető fuvarozó személye tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról és a biztonsági információkra vonatkozó tagállami kommunikációról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0428)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0428)

5.2.   A szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű * (szavazás)

Jelentés a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 9., a szlovákiai Bohunice V1 atomerőműről szóló jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0429)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0429)

Felszólalások a szavazásról:

Herbert Bösch, a 12. módosítással kapcsolatban,

Rebecca Harms (előadó) közli, hogy vissza akarja vonni a jelentéshez adott aláírását, és javasolja a képviselőknek, hogy szavazzanak a jelentés ellen.

5.3.   Az északi dimenzió (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 és B6-0590/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0584/2005

(amely a B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 és B6-0590/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Alexander Stubb, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Riitta Myller, a PSE képviselőcsoport nevében,

Diana Wallis és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka és Carl Schlyter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Esko Seppänen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas és Rolandas Pavilionis, az UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2005)0430)

Felszólalások a szavazásról:

Henrik Lax a H. preambulumbekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.

5.4.   Áttérés a digitális technikára (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0583/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezelése (szavazás)

Jelentés az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezeléséről [2005/2027(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0432)

5.6.   A globális éghajlatváltozás legyőzése (szavazás)

Jelentés a globális éghajlatváltozás legyőzéséről [2005/2049(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0433)

Felszólalások a szavazásról:

Anders Wijkman (előadó) a (24) bekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak,

Bernd Posselt jelzi, hogy eltérés tapasztalható a (41) bekezdés német és angol nyelvi változata között.

6.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Rebecca Harms-jelentés - A6-0282/2005

Milan Gaľa, Duka-Zólyomi Árpád és Andreas Mölzer

Anders Wijkman-jelentés - A6-0312/2005

Richard Seeber és Luca Romagnoli

7.   A szavazatok helyesbítései

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a 2. melléklet nyomtatott változatában: „Név szerinti szavazások eredménye”.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik, a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(A 12.45-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

8.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Jan Marinus Wiersma aláírta a jelenléti ívet, neve azon mégsem szerepel.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*

* *

Felszólal Bernd Posselt a Parlament épületében megrendezett kiállításokkal kapcsolatban.

9.   A képviselőcsoportok tagjai

Giovanni Procacci az ALDE képviselőcsoportjának tagja lett.

10.   Az Európai Tanács informális ülése (vita)

Az Európai Tanács jelentése és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács informális ülése

Jack Straw (a Tanács soros elnöke) előterjeszti az Európai Tanács jelentését.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Hans-Gert Poettering, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Goebbels, a PSE képviselőcsoport nevében, Karin Riis-Jørgensen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Pierre Jonckheer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Henry Nattrass, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw és Lapo Pistelli.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI

alelnök

Felszólal Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, a felszólalási időkeret felosztásával kapcsolatban, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Tabajdi Csaba Sándor, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

11.   Mahmoud Ahmadinejad úr, Irán elnökének legutóbbi nyilatkozatai (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Mahmoud Ahmadinejad úr, Irán elnökének legutóbbi nyilatkozatai

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS

alelnök

Felszólal Hans-Gert Poettering, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pasqualina Napoletano, a PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, az UEN képviselőcsoport nevében, és Douglas Alexander.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, Szent-Iványi István, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon és Janusz Onyszkiewicz, az ALDE képviselőcsoport nevében, Iránról (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto és Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Iránról (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano, a PSE képviselőcsoport nevében, az iráni elnök legutóbbi nyilatkozatairól (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N. J. Camre és Ģirts Valdis Kristovskis, az UEN képviselőcsoport nevében, Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök legutóbbi nyilatkozatairól (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Iránról (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler és Elmar Brok, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Mahmoud Ahmadinejad úr, Irán elnökének legutóbbi nyilatkozatairól (B6-0612/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.17-i jegyzőkönyv, 4.9. pont.

12.   Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0339/2005).

1. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Szerkezetátalakításokkal kapcsolatos előrejelzések.

Douglas Alexander (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

2. kérdés (Manuel Medina Ortega): Adózás a légi utasszállítás terén.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat és Philip Bradbourn kiegészítő kérdéseire.

3. kérdés (Sarah Ludford): Az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló egyezménye.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford és Elizabeth Lynne kiegészítő kérdéseire.

4. kérdés (John Purvis): A dohányra és az alkoholra vonatkozó jövedéki adók.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve John Purvis és David Martin kiegészítő kérdéseire.

5. kérdés (Elspeth Attwooll): Házastársak határok nélkül.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Elspeth Attwooll és Sarah Ludford kiegészítő kérdéseire.

6. kérdés (Frank Vanhecke): Az internet cenzúrázása Kínában.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Frank Vanhecke kiegészítő kérdésére.

7. kérdés (Richard James Ashworth): A Számvevőszék éves jelentése.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Philip Bushill-Matthews (a szerző helyettese), David Martin és Christopher Beazley kiegészítő kérdéseire.

8. kérdés (Richard Corbett): Komitológia.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Richard Corbett kiegészítő kérdésére.

9. kérdés (Sajjad Karim): Megítélésbeli eltérések a miniszterek között a biztonság és az emberi jogok közötti egyensúly tekintetében.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Sajjad Karim kiegészítő kérdésére.

10. kérdés (Hélène Goudin): Az Európai Unió országainak védelmi költségvetése.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre.

11. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): Megállapodás a 2007-2013-as pénzügyi tervről.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis és Esko Seppänen kiegészítő kérdéseire.

12. kérdés (Nils Lundgren): Jogbiztonság az Európai Unióban.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre.

13. kérdés (Chris Davies): Átláthatóság és nyitottság.

14. kérdés (Timothy Kirkhope): A Tanács átláthatósága.

Douglas Alexander válaszol a kérdésekre, illetve Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett és Timothy Kirkhope kiegészítő kérdéseire.

15. kérdés (Jonas Sjöstedt): Halászati megállapodás Marokkóval és a Tanács által az ENSZ-nek nyújtott támogatás.

Douglas Alexander válaszol a kérdésre, illetve Jonas Sjöstedt és Bernd Posselt kiegészítő kérdéseire.

A 16-36. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.

13.   Az elnökség nyilatkozata

Az elnök az Egyesült Nemzetek Szervezetének az információs társadalommal foglalkozó világ-csúcstalálkozója kapcsán nyilatkozatot tesz az emberi jogok Tunéziában történő megsértéseiről.

(A 19.15-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ

alelnök

14.   Kíméletes csapdázási szabályok egyes állatfajokra vonatkozóan ***I (vita)

Jelentés bizonyos állatfajok kíméletes csapdázási szabványainak bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Felszólal Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Karin Scheele előterjeszti a jelentést.

Felszólal Horst Schnellhardt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dorette Corbey, a PSE képviselőcsoport nevében, Jules Maaten, az ALDE képviselőcsoport nevében, Marie Anne Isler Béguin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, független, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.17-i jegyzőkönyv, 4.3. pont.

15.   Fegyverkivitel - A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása - Zöld könyv a védelemmel kapcsolatos közbeszerzésekről (vita)

Jelentés a Tanács az Európai Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése alapján készült hatodik éves jelentéséről [2005/2013(INI)] - Külügyi Bizottság.

Előadó: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról: az Európai Parlament szerepe [2005/2139(INI)] - Külügyi Bizottság.

Előadó: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Jelentés a védelemmel kapcsolatos közbeszerzésekről szóló zöld könyvről [2005/2030(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda előterjeszti a jelentést (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis előterjeszti a jelentést (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling előterjeszti a jelentést (A6-0288/2005).

Felszólal Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal Gunnar Hökmark (az ITRE bizottság véleményének előadója), Ģirts Valdis Kristovskis (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jas Gawronski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, aki felszólalását képviselőtársaihoz intézett sértéssel zárja, Marios Matsakis, aki kifejezésre juttatja, hogy mélyen sértőnek találja Gerard Batten észrevételeit, és kéri az elnököt, hogy intézkedjen ezzel kapcsolatban (az elnök azt válaszolja, hogy az ügyet az Elnökséghez fogja utalni), Ryszard Czarnecki, független, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, felszólalása elején Gerard Batten felszólalásával kapcsolatban, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, felszólalása elején Gerard Batten felszólalásával kapcsolatban, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, felszólalása elején Gerard Batten felszólalásával kapcsolatban, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (előadó), pontosítások kifejtése végett, és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.11.17-i jegyzőkönyv, 4.4. pont.

16.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 364.133/OJJE).

17.   Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Gérard Onesta

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Megfigyelők

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Az utasok tájékoztatása a tényleges légiszállító kilétéről ***I

Jelentés: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

1. tömb - megegyezéses módosítás

55-82

84-117

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE és GUE/NGL)

 

+

 

1. tömb - megegyezéses módosítás - külön szavazások

83

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE és GUE/NGL)

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

2. tömb - Az illetékes bizottság módosításai

1-16

18-54

bizottság

 

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

577, 16, 31

A 17. módosítás nem érinti valamennyi nyelvi változatot, ezért nem bocsátották szavazásra (az Eljárási Szabályzat 151. cikke ((1) bekezdésének d) pontja).

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

83. mód.

1. rész: (1) bek.

2. rész: (2) és (3) bek.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

2.   A szlovákiai Bohunice V1 atomerőmű *

Jelentés: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

4

6

9

15

bizottság

 

+

 

Az illetékes bizottság módosításai - külön szavazások

2

bizottság

kül.

+

 

3

bizottság

kül.

+

 

5

bizottság

NSz

+

441, 184, 22

7

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

8

bizottság

kül.

+

 

10

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

11

bizottság

kül.

+

 

13

bizottság

kül.

+

 

14

bizottság

kül.

+

 

3. cikk, (1) bek.

18

PPE-DE

 

V

 

12

bizottság

NSz

+

436, 190, 25

(3) preb. után

17

PPE-DE

 

V

 

1

bizottság

 

+

 

(5) preb. után

16

PSE

 

+

 

szavazás: módosított javaslat

ESz

+

377, 222, 59

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: 5. és 12. mód.,

Verts/ALE: 2., 3., 8., 11., 13. és 14. mód.,

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 5. és 12. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE

7. mód.

1. rész:„A leszerelésre szolgáló ... közötti verseny torzulásához”

2. rész:„Ezeket az előirányzatokat ... -ellátás biztonsága;”

10. mód.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „új termelési kapacitás létrehozására irányuló intézkedések,”

2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

A PPE-DE képviselőcsoportja visszavonta a 17. és a 18. módosítását.

3.   Az északi dimenzió

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 és 0590/2005

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL és UEN)

(7) bek. után

1

UEN

 

+

 

H. preb.

bek.

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

634, 17, 18

Képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE zárószavazás

Egyéb

Henrik Lax szóbeli módosítást terjesztett elő a H. preambulumbekezdéshez:

H.

kiemelve az északi dimenzió környezetvédelmi politikájának értékét és hatását a térségben, amint azt a szentpétervári szennyvíztisztító létesítmény példája mutatja, de hangsúlyozva különösen az eutrofizáció csökkentése érdekében az EU-tagállamok, valamint az EU és Oroszország közötti szorosabb együttműködés további szükségességét, különösképpen az olajszállító hajók baleseteinek kockázata és az olajmezők kiaknázásával kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében, valamint a nukleáris biztonság és a nukleáris hulladék kezelésének javítása érdekében; mivel a Balti-tenger már most is súlyosan szennyezett és beltengeri elhelyezkedése rendkívül veszélyeztetetté teszi,

4.   Áttérés a digitális technikára

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B6-0583/2005

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az ITRE bizottság állásfoglalásra irányuló indítványa (B6-0583/2005)

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

5.   Az atomerőművek leszerelése céljára elkülönített pénzügyi források kezelése *

Jelentés: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(4) bek. után

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

375, 253, 23

(5) bek.

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

336, 305, 19

(6) bek.

6

PPE-DE

 

-

 

(9) bek.

7

PPE-DE

ESz

-

316, 344, 5

(16) bek.

4T

Verts/ALE

ESz

-

172, 478, 9

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

A 8. módosítást törölték.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE

2. mód.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „és a jogalkotási kezdeményezések”

2. rész: a fenti szövegrész

3. mód.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „és az állami támogatások igénybevételének elkerülése”

2. rész: a fenti szövegrész

6.   A globális éghajlatváltozás legyőzése *

Jelentés: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek., második francia bekezdés

14/jav

PPE-DE

 

+

 

(1) bek. után

6

Verts/ALE

rész.

 

 

1

+

 

2

-

 

(4) bek. után

7

Verts/ALE

ESz

+

339, 302, 12

(5) bek.

3

REUL és mások

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(6) bek.

4

REUL és mások

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

(7) bek. után

13

GUE/NGL

 

+

 

(8) bek.

1

VIDAL-QUADRAS és mások

ESz

+

453, 204, 12

bek.

eredeti szöveg

 

 

(11) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

(13) bek.

2

PSE

 

-

 

(16) bek. után

18

ALDE

 

+

 

(18) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(21) bek.

5T

REUL és mások

ESz

-

306, 340, 15

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1/ESz

+

349, 304, 7

2

+

 

(24) bek.

bek.

eredeti szöveg

 

+

szóban módosítva

(27) bek. után

15

PPE-DE

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

(28) bek.

17

PPE-DE

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(41) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

C. preb. után

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

E. preb. után

8

GUE/NGL

rész.

 

 

1

-

 

2

 

I. preb. után

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

450, 66, 143

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

(18) bek.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „EU egész területén kötelező sebességkorlátozások”

2. rész: a fenti szövegrész

(21) bek.

1. rész:„támogatja a közösségi szintű hatékony politika szempontjából;”

2. rész:„felhívja a Bizottságot, hogy... az első európai ökoadót”

17. mód.

1. rész:„úgy véli, hogy az ... tervet tegyen közzé,”

2. rész:„és felkéri a Bizottságot, ... érvényű intézkedéseket”

Verts/ALE

6. mód.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „hivatalos megbízást, és”

2. rész: a fenti szövegrész

8. mód.

1. rész: A módosítás teljes szövege, kivéve: „egyrészt ugyan »tiszta« ... másrészt viszont”

2. rész: a fenti szövegrész

15. mód.

1. rész:„hangsúlyozza, hogy ... teszi versenyképessé;”

2. rész:„ebben az összefüggésben ... a tagállamok fellépését;”

PPE-DE

(11) bek.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „nem utolsó sorban a káros ösztönzők - például a fosszilis tüzelőanyagok támogatása” és „tegyen javaslatot az összes ilyen támogatást megszüntető jogszabályra, és helyettük”

2. rész:„nem utolsó sorban a káros ösztönzők - például a fosszilis tüzelőanyagok támogatása”

3. rész:„tegyen javaslatot az összes ilyen támogatást megszüntető jogszabályra, és helyettük”

(41) bek.

1. rész: a módosítás teljes szövege, kivéve: „újra át kell gondolni, hogy helyes-e az, hogy az Európai Parlament két helyszínen található”

2. rész: a fenti szövegrész

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (5), (6) bek.

Egyéb

Anders Wijkman (PPE-DE) a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a (24) bekezdéshez:

(24)

annak érdekében, hogy az EU egyértelműen vezető pozícióban legyen a 2012-es tárgyalások idejére, felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő az építési irányelv hatályának kibővítésére szolgáló konkrét jogalkotási javaslatokat, aktualizálja a bioüzemanyagokról szóló irányelvet úgy, hogy az irányelvbe beépíti a bioflexi-tüzelőanyagok (pl. MTHF, etil-levulinát stb.) legújabb technológiáját, továbbá hogy ezekre az új üzemanyagokra EU-szerte közös, kötelező erejű szabványokat határozzon meg, ösztönözze a nem magáncélú gépjárműállomány bioüzemanyagokkal történő működtetését és az európai éghajlatváltozási program felülvizsgálatának részeként határozza meg a minimális keverési arányokat, mint a benzinbe keverendő minimum 10% bioüzemanyag;


II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   De Veyrac-jelentés A6-0310/2005

Mellette: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Tartózkodás: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Gérard Onesta

2.   Harms-jelentés A6-0282/2005

Mellette: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Ellene: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Harms-jelentés A6-0282/2005

Mellette: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Ellene: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Inés Ayala Sender

Ellene: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   RC B6-0584/2005 - Az északi dimenzió

Mellette: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Ellene: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Tartózkodás: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Wijkman-jelentés A6-0312/2005

Mellette: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Ellene: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Tartózkodás: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Ellene: Antonio Masip Hidalgo

Tartózkodás: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2005)0428

A légiutasok tájékoztatása ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról és a biztonsági információkra vonatkozó tagállami kommunikációról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0048) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 80. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0046/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0310/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0008

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. november 16-án került elfogadásra a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A légi közlekedés területén a Közösség fellépésének elsődlegesen az utasok biztonsági kockázatoktól való védelmének magas szintű biztosítására kell irányulnia. Emellett maradéktalanul figyelembe kell venni az általános fogyasztóvédelmi követelményeket.

(2)

A vonatkozó biztonsági követelményeknek meg nem felelő légi fuvarozók közösségi listáját a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében az utasok tudomására kell hozni. Ennek a közösségi listának a közösségi szinten megállapított közös kritériumokon kell alapulnia.

(3)

A közösségi listán szereplő légi fuvarozókat működési tilalom alá kell vonni. A közösségi listán szereplő működési tilalmakat minden, a Szerződés hatálya alá tartozó tagállam területén alkalmazni kell.

(4)

Az egy vagy több tagállamban közlekedési joggal nem rendelkező légi fuvarozók azonban berepülhetnek a Közösség területére, és el is hagyhatják azt, ha személyzettel ellátott vagy személyzet nélküli légi járművüket ilyen jogokkal rendelkező cégek bérlik. Rendelkezni kell a közösségi listán szereplő működési tilalomról, amelyet az ilyen légi fuvarozókra is alkalmazni kell, mivel ezen légi fuvarozók egyébként működhetnének a Közösségben, miközben nem felelnek meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(5)

A működési tilalom alá tartozó légi fuvarozó gyakorolhat közlekedési jogokat a működési tilalom alá nem tartozó légi fuvarozó teljes bérletű légi járművének használata révén, feltéve, hogy megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(6)

A közösségi lista frissítésére vonatkozó eljárásnak lehetővé kellene tennie, hogy gyorsan szülessenek határozatok annak érdekében, hogy megfelelő és aktuális biztonsági információkkal lássák el a légi utasokat, illetve hogy garantálják, hogy a lehető leghamarabb lekerüljenek a listáról azok a légi fuvarozók, amelyek orvosolták a biztonsági hiányosságokat. Az eljárásoknak ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a légi fuvarozók védelemhez való jogát, és nem érintik azokat a nemzetközi megállapodásokat és egyezményeket - így különösen a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. évi Chicagói Egyezményt -, amelyeknek a tagállamok vagy a Közösség részes felei. A Bizottság által elfogadandó eljárási kérdésekről szóló végrehajtási intézkedéseknek különösen ki kellene terjedniük e követelményekre.

(7)

Működési tilalom elrendelése esetén, megfelelő intézkedést kell hozni abból a célból, hogy ennek a légi fuvarozónak segítséget nyújtsanak azon hiányosságok orvoslásában, amelyek a működési tilalom elrendelését előidézték.

(8)

Kivételes esetekben a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy egyoldalú intézkedéseket hozzanak. Sürgős esetben és előre nem látható biztonsági probléma felmerülésekor a tagállamok számára fenn kell állnia azon lehetőségnek, hogy haladéktalanul működési tilalmat rendeljenek el saját területükre. Emellett, amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy valamely légi fuvarozót nem szerepelteti a közösségi listán, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy működési tilalmat rendeljenek el, vagy tartsanak fenn valamely biztonsági probléma miatt, amely más tagállamokban nem áll fenn. A tagállamoknak e lehetőségeket a repülésbiztonsággal kapcsolatos közös álláspont előterjesztése érdekében korlátozott módon kell alkalmazniuk a Közösség érdekeinek figyelembevétele mellett. Ez nem érinti a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (3) 8. cikkét és a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 10. cikkét.

(9)

A légi fuvarozók biztonságáról szóló információkat eredményes módon, például az interneten kell közzétenni.

(10)

A légi közlekedésben a társaságok és az utasok számára a lehető legnagyobb hasznot eredményező versenykörnyezet érdekében fontos, hogy a fogyasztók megkapják a szükséges információkat a megalapozott választás érdekében.

(11)

A szolgáltatást ténylegesen nyújtó légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte alapvető fontosságú információ. Az oda-vissza útra vonatkozó fuvarozási szerződést kötő utasokat azonban nem mindig tájékoztatják az érintett járatot vagy járatokat ténylegesen üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről.

(12)

A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK irányelv (5) meghatározza azokat az adatokat, amelyeket a fogyasztók számára kötelező hozzáférhetővé tenni, de ezek között nem szerepel az üzemeltető légi fuvarozó kilétére vonatkozó adat.

(13)

A számítógépes helyfoglalási rendszerek (CRS) ügyviteli szabályzatáról szóló, 1989. július 24-i 2299/89/EGK rendelet (6) biztosítja a számítógépes helyfoglalási rendszeren keresztül helyet foglaló fogyasztók jogát az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről történő tájékoztatásra. Azonban még a menetrend szerinti légi közlekedésben is létezik olyan gyakorlat, mint például a teljes bérlet vagy CRS nélküli helyfoglalás esetén a helymegosztás, amelynek során az utat a saját neve alatt értékesítő légi fuvarozó nem a tényleges üzemeltető, és amelynek esetében az utasnak jelenleg nincs joga arra, hogy tájékoztassák a szolgáltatást ténylegesen végző légi fuvarozó kilétéről.

(14)

Ezek a lehetőségek fokozzák a rugalmasságot, és az utasok számára jobb szolgáltatás nyújtását teszik lehetővé. Emellett az utolsó pillanatban, különösen technikai okokból történő bizonyos számú változtatás elkerülhetetlen, és hozzájárul a légi közlekedés biztonságához. Ezt a rugalmasságot azonban a fogyasztókkal szembeni átláthatósággal és annak igazolásával kell ellensúlyozni, hogy a járatokat ténylegesen üzemeltető cégek megfelelnek a biztonsági előírásoknak, annak érdekében, hogy garantálják számukra a megfelelő információk birtokában történő döntés jogát. Törekedni kell a légi fuvarozók kereskedelmi érdekei és az utasok információhoz való hozzáférése közötti helyes egyensúly megteremtésére.

(15)

A légi fuvarozóknak az átláthatóság politikáját kell folytatniuk az utasokkal szemben a biztonsággal kapcsolatos információk esetében. Az ilyen információk közzétételének hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az utasok jobban tudatában legyenek annak, hogy biztonság terén megbízhatnak a légi fuvarozókban.

(16)

A légi fuvarozók felelősek azért, hogy a nemzeti légibiztonsági hatóságoknak bejelentsék a biztonsági hiányosságokat, illetve hogy haladéktalanul orvosolják azokat. A légi és földi személyzet esetében elvárás, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket, ha biztonsági hiányosságokat észlelnek. A polgári repülésben előforduló események jelentéséről szóló, 2003. június 13-i 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 8. cikke (4) bekezdésének értelmében ellentétes lenne a repülésbiztonsággal, ha a személyzetet ezekért az intézkedésekért büntetnék.

(17)

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) hatálya alá tartozó helyzeteken felül, az érintett utasoknak fel kellene ajánlani a visszaváltás vagy útvonal-módosítás jogát e rendelet hatálya alá tartozó bizonyos egyéb más helyzetekben, ha kellően szoros kapcsolat áll fenn a Közösséggel.

(18)

Az e rendeletben meghatározott szabályokon kívül az üzemeltető fuvarozó kiléte megváltozásának a fuvarozási szerződés teljesítésére gyakorolt hatásaira a tagállamok szerződésekre irányadó jogát, valamint a vonatkozó közösségi jogot kell alkalmazni, különös tekintettel a 90/314/EGK tanácsi irányelvben és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvben (9) meghatározottakra.

(19)

Ez a rendelet egy hatékony és koherens megközelítésre irányuló jogalkotási eljárás része, amelynek célja a légi biztonság megerősítése a Közösségben, melyben az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fontos szerepet játszik. Ennek az Ügynökség e rendelet szerinti szerepe tovább szélesíthető a többek között a harmadik országok légi járműveivel kapcsolatos hatásköreinek kiterjesztésével. Külön figyelmet kell fordítani a légi járművek biztonsági ellenőrzésének minőség és mennyiség terén történő további javítására, valamint ezen ellenőrzések harmonizálására.

(20)

Ha olyan kockázat áll fenn, amelyet az érintett tagállam/tagállamok nem szüntetett/szüntettek meg, a Bizottságnak rendelkeznie kell annak lehetőségével, hogy átmeneti alapon azonnali intézkedéseket fogadjon el. Ilyen esetben a Bizottságot a munkájában e rendelet alapján segítő illetékes bizottságnak a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (10) 3. cikkében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell eljárnia.

(21)

Minden más esetben az Bizottságot e rendelet alapján segítő illetékes bizottságnak a 1999/468/EK határozat 5. cikkében meghatározott szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell eljárnia.

(22)

Mivel az e rendelet és a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 9. cikke közötti kapcsolat egyébként nem lenne egyértelmű, az említett cikket hatályon kívül kell helyezni a jogbiztonság megvalósítása érdekében.

(23)

A tagállamok megállapítják az e rendelet III. fejezete rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítják e szankciók végrehajtását. A szankcióknak, amelyek lehetnek polgári vagy igazgatási jellegűek, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(24)

A Bizottság elemzi e rendelet végrehajtását, és egy megfelelő időszak után jelentést készít rendelkezéseinek hatékonyságáról.

(25)

Bármely illetékes polgári repülési hatóság határozhat úgy, hogy a légi fuvarozók, beleértve azokat, amelyek nem működnek azon tagállamok területén, amelyekre a Szerződés alkalmazandó, e hatóságnál kérelmet nyújthatnak be, hogy a kérelmező légi fuvarozót vessék alá rendszeres ellenőrzéseknek annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelhet a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(26)

Ez a rendelet nem akadályozhatja meg, hogy a tagállamok nemzeti szinten minőségjelző rendszert vezessenek be a légi fuvarozókra, amelyek esetében a kritériumok közé tartozhatnak a közösségi joggal összhangban a minimális biztonsági követelményeken kívüli megfontolások.

(27)

A gibraltári repülőtér használata kapcsán folytatott fokozott együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről megállapodás született Londonban 1987. december 2-án a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság között a két ország külügyminiszterei által kiadott közös nyilatkozat formájában. Az ilyen rendelkezések megvalósítása azonban még várat magára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)

a légi fuvarozók közös kritériumokon alapuló közösségi listájának megállapítása és közzététele, amelyekkel szemben biztonsági okokból működési tilalom van érvényben a Közösségben; és

b)

a légi utasok tájékoztatása arról, hogy mely légi fuvarozó üzemelteti azokat a járatokat, amelyeken utaznak.

(2)   E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását úgy kell érteni, hogy az nem érinti a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság vonatkozó jogi álláspontját azon terület szuverenitása fölötti vita ügyében, ahol a repülőtér elhelyezkedik.

(3)   E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását fel kell függeszteni mindaddig, amíg a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság külügyminiszterei által 1987. december 2-án kiadott közös nyilatkozatban szereplő rendelkezések megvalósulnak. A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot erről a megvalósulási dátumról.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„légi fuvarozó”: érvényes üzemeltetési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

b)

„fuvarozási szerződés”: légi közlekedési szolgáltatásra irányuló vagy azt tartalmazó szerződés, beleértve azokat az eseteket, amikor a fuvar ugyanazon vagy különböző légi fuvarozók által üzemeltetett kettő vagy több járatból áll;

c)

„szerződő légi fuvarozó”: az utassal fuvarozási szerződést kötő fuvarozó, vagy ha a szerződés szervezett utazási formát foglal magában, az utazásszervező. Bármely jegyértékesítőt egyben szerződő légi fuvarozónak is kell tekinteni;

d)

„jegyértékesítő”: olyan nem légi fuvarozó vagy nem utazásszervező repülőjegy-értékesítő, aki fuvarozási szerződést bonyolít le az utassal, függetlenül attól, hogy egy külön járatra vagy szervezett utazási forma részeként;

e)

„üzemeltető légi fuvarozó”: olyan légi fuvarozó, amely egy utassal vagy az utassal szerződéses jogviszonyban álló más jogi vagy természetes személlyel kötött fuvarozási szerződés szerinti repülést végrehajt, vagy végrehajtani szándékozik;

f)

„üzemeltetési jóváhagyás vagy műszaki engedély”: olyan jogalkotási vagy igazgatási aktus a tagállam részéről, amelynek értelmében valamely légi fuvarozó légi közlekedési szolgáltatásokat nyújthat az illető tagállam repülőterein, működhet annak légterében, vagy közlekedési jogokat gyakorolhat;

g)

„működési tilalom”: a légi fuvarozó üzemeltetési jóváhagyásának vagy műszaki engedélyének biztonsági okokból történő elutasítása, felfüggesztése, visszavonása vagy korlátozása vagy bármilyen, ezzel egyenértékű biztonsági intézkedés olyan légi fuvarozóval szemben, amely nem rendelkezik közlekedési jogokkal a Közösség területén, de amelynek légi járművei egyébként bérleti megállapodás alapján üzemelhetnek a Közösség területén;

h)

„szervezett utazási forma”: a 90/314/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások;

i)

„helyfoglalás”: az a tény, hogy az utasnak jegye vagy más olyan igazolása van, amely jelzi, hogy a helyfoglalást a szerződő légi fuvarozó elfogadta és nyilvántartásba vette;

j)

„vonatkozó biztonsági előírások”: a Chicagói Egyezményben és mellékleteiben, valamint adott esetben a vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított nemzetközi biztonsági előírások.

II. FEJEZET

Közösségi lista

3. cikk

A közösségi lista létrehozása

(1)   A légi biztonság megerősítése érdekében el kell készíteni azon légi fuvarozók listáját, amelyekre működési tilalom van érvényben a Közösség területén (a továbbiakban: a közösségi lista). Minden tagállam a saját területén érvényre juttatja a közösségi listában szereplő működési tilalmakat, a tilalmak alá eső légi fuvarozók vonatkozásában.

(2)   A légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös követelményeket, melyek a vonatkozó biztonsági előírásokon alapulnak, a melléklet tartalmazza (a továbbiakban: a közös követelmények). A Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárás szerint módosíthatja a mellékletet, különösen annak érdekében, hogy az figyelembe vegye a tudományos és műszaki fejlődés eredményeit.

(3)   A közösségi lista első ízben történő létrehozása érdekében valamennyi tagállam ...-ig (12) tájékoztatja a Bizottságot a területükön működési tilalom alá eső légi fuvarozók kilétéről, a tilalom elrendelésének okaival és az összes vonatkozó információval együtt. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot ezekről a működési tilalmakról.

(4)   A Bizottság, a tagállamok által közölt információk beérkezése után egy hónapon belül, a közös követelmények alapján és a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint, döntést hoz az érintett légi fuvarozókkal szembeni működési tilalom bevezetéséről, és összeállítja a működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listáját.

4. cikk

A közösségi lista frissítése

(1)   A közösségi listát frissíteni kell az alábbiak érdekében:

a)

működési tilalom bevezetése valamely légi fuvarozóval szemben, valamint az illető légi fuvarozó felvétele a közösségi listára a közös követelmények alapján;

b)

valamely légi fuvarozó eltávolítása a közösségi listáról, amennyiben a listára való felvételt indokoló biztonsági hiányosságot vagy hiányosságokat orvosolták, és a közös követelmények alapján nincs más ok arra, hogy a légi fuvarozó a közösségi listán maradjon;

c)

valamely, a közösségi listán szereplő légi fuvarozóval szemben bevezetett működési tilalom feltételeinek módosítása.

(2)   A Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére frissíti a közösségi listát a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban és a közös követelmények alapján. A Bizottság legalább háromhavonta ellenőrzi, hogy a közösségi lista frissítésre szorul-e.

(3)   A tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség minden, a közösségi lista frissítésével kapcsolatban releváns információt közölnek a Bizottsággal. A releváns információkat a Bizottság továbbítja a többi tagállamnak.

5. cikk

Ideiglenes intézkedések a közösségi lista frissítésére

(1)   Amennyiben nyilvánvaló, hogy valamely légi fuvarozó további működése a Közösség területén valószínűleg komoly biztonsági kockázatokat jelent, és ezeket a kockázatokat az érintett tagállamok még nem oldották meg sürgősségi intézkedések segítségével a 6. cikk (1) bekezdése alapján, a Bizottság a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában vagy a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett ideiglenes intézkedéseket hozhat a 15. cikk (2) bekezdése alapján.

(2)   A Bizottság minél hamarabb, de legkésőbb 10 napon belül a 15. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjeszti az ügyet, és döntést hoz az e cikk (1) bekezdése alapján általa hozott intézkedések megerősítéséről, módosításáról, visszavonásáról vagy meghosszabbításáról a 15 cikk (3) bekezdése alapján.

6. cikk

Kivételes intézkedések

(1)   Szükséghelyzetben e rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban, hogy valamely előre nem látott biztonsági problémára reagáljanak a saját területükre vonatkozó azonnali működési tilalom közös követelmények alapján történő bevezetésével.

(2)   A Bizottság döntése, amellyel valamely légi fuvarozót a 3. cikk (4) bekezdésében vagy a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban nem vesz fel a közösségi listára, nem gátolhatja meg a tagállamokat abban, hogy az érintett légi fuvarozó ellen működési tilalmat vezessenek be vagy tartsanak fenn az illető tagállamot érintő biztonsági probléma miatt.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésekben említett helyzetekben az érintett tagállam azonnal tájékoztatja a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot. Az (1) bekezdésben említett helyzetben az érintett tagállam haladéktalanul a közösségi lista frissítésére irányuló kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a 4. cikk (2) bekezdése alapján.

7. cikk

A védelemhez való jog

A Bizottság biztosítja, hogy a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikkben említett határozatai meghozatalakor az érintett légi fuvarozók élhessenek a meghallgatás lehetőségével, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben sürgősségi eljárásra van szükség.

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban szükség esetén végrehajtási intézkedéseket fogad el annak érdekében, hogy részletes szabályokat határozzon meg az e fejezetben említett eljárások tekintetében.

(2)   Az ilyen intézkedések meghozatalakor a Bizottság megfelelő mértékben figyelembe veszi, hogy a közösségi lista frissítésével kapcsolatban gyors döntéshozatalra van szükség, és adott esetben biztosítja a sürgősségi eljárás lehetőségét.

9. cikk

Közzététel

(1)   A közösségi listát és annak módosításait az Európai Unió Hivatalos Lapjában haladéktalanul közzéteszik.

(2)   A Bizottság és a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket - különösen az interneten keresztül - annak érdekében, hogy a közvélemény hozzáférhessen a közösségi lista legfrissebb változatához.

(3)   A szerződő légi fuvarozók, a nemzeti polgári repülési hatóságok, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a tagállamok területén található repülőterek honlapjaikon és adott esetben a helyszínen az utasok tudomására hozzák a közösségi listát.

III. FEJEZET

Az utasok tájékoztatása

10. cikk

Hatály

(1)   E fejezet rendelkezéseit légi utasszállítás vonatkozásában kell alkalmazni, amennyiben a repülőút személyszállítási szerződés részét képezi, és az utazás a Közösség területéről indul, és

a)

a repülőjárat olyan tagállamban található repülőtérről indul, amelyben a Szerződés érvényben van; vagy

b)

a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és egy, a Szerződés hatálya alá tartozó tagállam területén található repülőtérre érkezik; vagy

c)

a repülőjárat harmadik országbeli repülőtérről indul, és ilyen repülőtérre érkezik.

(2)   E fejezet előírásai arra való tekintet nélkül alkalmazandók, hogy a járat menetrend szerinti, vagy charter járat-e, illetve hogy szervezett utazási forma része-e.

(3)   E fejezet rendelkezései nem sértik az utasokat a 90/314/EGK irányelv és a 2299/89/EGK rendelet alapján megillető jogokat.

11. cikk

Tájékoztatás az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről

(1)   Helyfoglaláskor a szerződő légi fuvarozó köteles tájékoztatni az utast az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről, a helyfoglalás módjától függetlenül.

(2)   Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte a helyfoglalás időpontjában még nem ismert, a szerződő légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasokat tájékoztassák azon légi fuvarozó vagy fuvarozók nevéről, amelyek valószínűleg üzemeltetik majd az érintett járatot vagy járatokat. Ilyen esetben a szerződő légi fuvarozó biztosítja, hogy az utasokat azonnal tájékoztassák az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétéről, amikor az megállapításra került.

(3)   Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kiléte megváltozott, a szerződő légi fuvarozó e változás okától függetlenül haladéktalanul köteles megtenni minden szükséges intézkedést az utas mihamarabbi értesítése érdekében. Az utast minden esetben értesíteni kell vagy a jegykezeléskor, vagy - amennyiben a csatlakozó járathoz nincs szükség jegykezelésre - a beszálláskor.

(4)   A körülményektől függően a légi fuvarozó vagy az utazásszervező biztosítja, hogy az érintett szerződő légi fuvarozót azonnal tájékoztassák az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről, amint az kiderül, különösen annak változása esetén.

(5)   Amennyiben a jegy értékesítőjét nem tájékoztatták az üzemeltető légi fuvarozó kilétéről, nem tehető felelőssé az e cikkben előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért.

(6)   A szerződő légi fuvarozónak az utasoknak az üzemeltető légi fuvarozó vagy fuvarozók kilétével kapcsolatos tájékoztatására irányuló kötelezettségét a fuvarozási szerződés általános értékesítési feltételeiben kell meghatározni.

12. cikk

A visszaváltás vagy útvonal-módosítás joga

(1)   E rendelet nem érinti a visszaváltás vagy útvonal-módosítás 261/2004/EK rendeletben biztosított jogát.

(2)   Azokban az esetekben, amelyekben a 261/2004/EK rendelet nem alkalmazható, és

a)

az az üzemeltető légi fuvarozó, amelyről az utast értesítették, felkerült a közösségi listára, és vele szemben olyan működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna; vagy

b)

annak az üzemeltető légi fuvarozónak, amelyről az utast értesítették, a helyét másik olyan légi fuvarozó vette át, amely szerepel a közösségi listán, és vele szemben működési tilalom van érvényben, amely az érintett járat törlését eredményezte, vagy amely a járat törléséhez vezethetett volna, ha az érintett járatot a Közösség területén üzemeltették volna,

a fuvarozási szerződést aláíró szerződő légi fuvarozó biztosítja az utas számára a visszaváltásnak vagy az útvonal-módosításnak a 261/2004/EK rendelet 8. cikkében biztosított jogát, feltéve, hogy az utas úgy döntött, hogy nem veszi igénybe a járatot annak ellenére, hogy a járatot nem törölték.

(3)   E cikk (2) bekezdését a 261/2004/EK rendelet 13. cikkének sérelme nélkül kell alkalmazni.

13. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják az e fejezetben rögzített szabályok betartását, és szankciókat dolgoznak ki ezen szabályok megsértése esetére. Ezen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. cikk

Tájékoztatás és módosítás

A Bizottság ...-ig (13) jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben szükséges, a jelentés a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

15. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a 3922/91/EGK irányelv 12. cikkében említett bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Ha erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

(3)   Ha erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4)   A Bizottság bármilyen, az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb ügyben konzultálhat a bizottsággal.

(5)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/36/EK irányelv 9. cikke hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

A 10., a 11. és a 12. cikket ... (14)-tól , a 13. cikket pedig ... (15)-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  2005. szeptember 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2005. november 16-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács ...-i határozata.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb a 2871/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2000.12.29., 47. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 158., 1990.6.23., 59. o.

(6)  HL L 220., 1989.7.29., 1. o. A legutóbb a 323/1999/EK rendelettel (HL L 40., 1999.2.13., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 167., 2003.7.4., 23. o.

(8)  HL L 46., 2004.2.17., 1. o.

(9)  HL L 95., 1993.4.21., 29. o.

(10)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(11)  HL L 143., 2004.4.30., 76. o.

(12)  * E rendelet hatálybalépését követően egy hónappal.

(13)   E rendelet hatálybalépését követően három évvel.

(14)  E rendelet hatálybalépését követően hat hónappal.

(15)  E rendelet hatálybalépését követően egy évvel.

MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI SZINTEN BIZTONSÁGI OKOKBÓL BEVEZETENDŐ MŰKÖDÉSI TILALOM KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI

A közösségi szinten hozott intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket az egyes esetek sajátosságai szerint kell meghozni. Az egyes esetek sajátosságaitól függően valamely fuvarozóval vagy az ugyanabban az országban tanúsítvánnyal rendelkező fuvarozók mindegyikével szemben lehet közösségi szintű lépéseket tenni.

Légi fuvarozók teljes vagy részleges kitiltásának megfontolásakor értékelni kell, hogy a légi fuvarozók megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, az alábbiak figyelembevételével:

1.

Valamely légi fuvarozónál fennálló komoly biztonsági hiányosság igazolt bizonyítéka:

Komoly biztonsági hiányosságokra utaló jelentések, vagy a SAFA-program keretei között végzett földi ellenőrzések során azonosított, a légi fuvarozóval előzetesen közölt hibák kijavításának folyamatos hiánya.

A harmadik országok légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004/36/EK irányelv 3. cikkének az információgyűjtésre vonatkozó rendelkezései keretében azonosított komoly biztonsági hiányosságok.

Valamely légi fuvarozóval szemben harmadik ország által a nemzetközi biztonsági előírásokkal kapcsolatos igazolt hiányosságok miatt bevezetett működési tilalom.

Igazolt balesettel vagy súlyos eseménnyel kapcsolatos, rejtett és rendszeres biztonsági hiányosságra utaló információk.

2.

A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék az alábbiak által bizonyított hiánya a légi fuvarozó részéről:

Az átláthatóság, illetve a megfelelő és időben történő tájékoztatás hiánya a fuvarozó részéről valamely tagállam polgári repülésügyi hatósága által a fuvarozó működésével kapcsolatban feltett kérdéssel kapcsolatban.

Az azonosított biztonsági hiányossággal kapcsolatos javító intézkedések nem megfelelő vagy elégtelen cselekvési terve.

3.

A biztonsági hiányosságok orvoslásához szükséges képesség és/vagy szándék alábbiak által bizonyított hiánya a légi fuvarozók felügyeletéért felelős hatóságok részéről:

Valamely tagállam polgári repülésügyi hatóságával való együttműködés hiánya egy másik tagállam illetékes hatóságai részéről, ha aggodalmak merülnek fel az érintett országban engedélyezett vagy tanúsított légi fuvarozóval kapcsolatban.

A fuvarozó szabályozási ellenőrzését végző illetékes hatóságoknak a nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy a vonatkozó biztonsági előírásokat végrehajtsák és érvényesítsék. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

a)

az ICAO univerzális biztonsági felülvizsgálati auditprogramja vagy más hatályos közösségi jogszabály alapján készített auditok és kapcsolódó javító cselekvési tervek;

b)

az illető ország felülvizsgálati hatáskörébe tartozó fuvarozó üzemeltetési jóváhagyását vagy műszaki engedélyét korábban egy másik tagállam megtagadta vagy visszavonta-e;

c)

a légitársaság tanúsítványát nem az elsődleges üzleti tevékenységének helye szerinti állam illetékes hatósága állította ki.

A légi fuvarozó székhelye szerinti ország illetékes hatóságának nem megfelelő képessége arra vonatkozóan, hogy az adott államnak a Chicagói Egyezményben foglalt kötelezettségeinek megfelelően a fuvarozó által használt légi jármű felülvizsgálatát elvégezze.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 9., a szlovákiai Bohunice V1 atomerőműről szóló jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221 (CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0624) (1),

tekintettel az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 203. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0205/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0282/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

megállapítja, hogy a rendeletre irányuló javaslatban szereplő előirányzatok csupán tájékoztató jellegűek addig, amíg nem születik megállapodás a 2007 utáni időszakra szóló pénzügyi tervre vonatkozóan;

3.

felszólítja a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv elfogadása után erősítse meg a rendeletre irányuló javaslatban szereplő összegeket, vagy adott esetben nyújtsa be a kiigazított összegeket jóváhagyásra az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, így biztosítva, hogy azok megfeleljenek a plafonértékeknek;

4.

felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Euratom Szerződés 119. cikkének (2) bekezdése alapján;

5.

felszólítja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

6.

kéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

7.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(3) preambulumbekezdés

(3) Az Európai Unió az említett jegyzőkönyvben elismerte azt is, hogy a Bohunice V1 atomerőmű leszerelésének a hatályos pénzügyi tervet követően is folytatódnia kell, és hogy ez az erőfeszítés jelentős pénzügyi terheket ró Szlovákiára. A 2006. évet követően az e területen nyújtott EU-támogatás folytatásáról szóló határozatok figyelembe veszik ezt a tényt.

(3) Az Európai Unió az említett jegyzőkönyvben elismerte azt is, hogy a Bohunice V1 atomerőmű leszerelésének a hatályos pénzügyi tervet követően is folytatódnia kell, és hogy ez az erőfeszítés jelentős pénzügyi terheket ró Szlovákiára. Továbbá az Európai Unió figyelembe veszi azt is, hogy a leszerelés jellege és terjedelme miatt az erőfeszítés a 2007-2013 közötti pénzügyi terv időszaka után még több évig folytatódni fog. A 2006. évet követően az e területen nyújtott EU-támogatás folytatásáról szóló határozatok figyelembe veszik ezt a tényt.

2. módosítás

(4a) preambulumbekezdés (új)

 

(4a) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Szlovákia a Bohunice V1 atomerőmű biztonságának fokozása érdekében tett a csatlakozás előtt, illetve hogy Szlovákia mintegy 250 millió eurót fektetett be 1993 és 2000 között a biztonsági intézkedésekbe, és ezt figyelembe fogja venni a Szlovákiának nyújtandó pénzügyi támogatás mértékéről szóló határozat meghozatalakor.

3. módosítás

(4b) preambulumbekezdés (új)

 

(4b) Az Unió által nyújtott támogatás folytatásának biztosítása érdekében a közösségi költségvetésben további céltartalékot kell képezni 2013. december 31. után is.

4. módosítás

(4c) preambulumbekezdés (új)

 

(4c) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elismeri és megfelelően figyelembe veszi azt is, hogy a Bohunice V1 atomerőmű korai bezárása következtében Szlovákia nem lesz olyan helyzetben, hogy megkaphassa az igényelt leszerelési támogatás teljes összegét, amelynek a fokozatos nyújtását az erőmű eredeti élettartamával összhangban ütemezték.

5. módosítás

(5) preambulumbekezdés

(5) Ebből következik, hogy a Bohunice V1 atomerőmű leszerelésének a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban történő finanszírozására helyénvaló a közösségi költségvetés terhére előirányozni egy kettőszázharminchétmillió euró nagyságú összeget.

(5) Ebből következik, hogy a Bohunice V1 atomerőmű leszerelésének a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban történő finanszírozására helyénvaló a közösségi költségvetés terhére előirányozni 400 millió eurót.

6. módosítás

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) A szlovák hatóságoknak a szlovák nukleáris ágazat számára a nemzeti leszerelési alapon keresztül biztosított állami támogatás növelésére irányuló közelmúltbeli javaslatait a Bizottságnak a közösségi joggal összhangban meg kell vizsgálnia.

7. módosítás

(5b) preambulumbekezdés (új)

 

(5b) A leszerelésre szolgáló közösségi költségvetési előirányzatok nem vezethetnek az Európai Unió energiapiacán lévő áramszolgáltató vállalatok közötti verseny torzulásához. Ezeket az előirányzatokat felhasználják olyan intézkedések finanszírozására is, amelyek a termelési kapacitás kiesésének ellentételezésére irányulnak az alábbi területekre vonatkozó közösségi vívmányokkal összhangban:

i.

megújuló energiaforrások;

ii.

végfelhasználói energiahatékonyság;

iii.

a villamosenergia-ellátás biztonsága;

16. módosítás

(5c) preambulumbekezdés (új)

 

(5c) Az Európai Uniónak és különösen azoknak a tagállamoknak, amelyek a Bohunice V1 atomerőmű bezárásából hasznot húznak, az éves költségvetési eljárás keretében rendelkezésre kellene bocsátaniuk a további 163 millió eurót.

8. módosítás

(8a) preambulumbekezdés (új)