ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 280E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
18. november 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Ι   (Teatis)

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2005-2006 ISTUNGJÄRK

 

Esmaspäev, 14. november 2005

2006/C 280E/1

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Presidentuuri avaldus

Esitatud dokumendid

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid

Petitsioonid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (arutelu)

Üleminek digitaalringhäälingule (arutelu)

Salajased kinnipidamiskohad Euroopas (arutelu)

Banaanide impordirežiim (arutelu)

Tööandjapensionide direktiiv (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

11

 

Teisipäev, 15. november 2005

2006/C 280E/2

PROTOKOLL

13

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Põhjadimensioon (resolutsiooni ettepanekute esitamine)

Kontrollikoja aastaaruande esitlemine - 2004 (arutelu)

Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastaks

Presidentuuri teadaanne

Hääletused

Heade tavade levitamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Seemneturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Humalaturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Veinituru ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Sotsiaalkindlustus, mida kohaldatakse EÜ piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa angerjas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli rikkumine mõne liikmesriigi poolt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I - Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (arutelu)

Euroopa Liidu reguleerivad asutused (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Pakett Laienemine II, 2005 (arutelu)

Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I (arutelu)

Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias * - Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

27

I LISA

29

II LISA

34

VASTUVÕETUD TEKSTID

41

P6_TA(2005)0417Heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programm ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ seoses heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programmi pikendamisega 2006. aastaks (KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

41

LISA IEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS NR .../2005/EÜ

41

LISA II

45

P6_TA(2005)0418Üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

45

LISAEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/.../EÜ, ..., millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses

46

P6_TA(2005)0419Seemneturu ühine korraldus *Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Humalaturu ühine korraldus *Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Veinituru ühine korraldus *Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias *Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel (KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD))

50

LISAEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr .../2005, ..., meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel

50

P6_TA(2005)0424Sotsiaalkindlustusskeemid ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006 millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (EP-PE_TC1-COD(2004)0284)

57

LISA

58

P6_TA(2005)0425Euroopa angerjasEuroopa Parlamendi resolutsioon euroopa angerja varude taastamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava arengu kohta (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimalik rikkumine mõne liikmesriigi pooltEuroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimaliku rikkumise kohta mõne liikmesriigi poolt (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427Globaliseerumise sotsiaalne mõõdeEuroopa Parlamendi resolutsioon globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta (2005/2061(INI))

65

 

Kolmapäev, 16. november 2005

2006/C 280E/3

PROTOKOLL

71

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Olukord Iraagis pärast põhiseaduse referendumit (arutelu)

Kliimamuutused Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine (arutelu)

Hääletused

Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I (hääletus)

Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias * (hääletus)

Põhjadimensioon (hääletus)

Üleminek digitaalringhäälingule (hääletus)

Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine (hääletus)

Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Fraktsioonide koosseis

Euroopa Ülemkogu mitteametlik kohtumine (arutelu)

Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Presidentuuri avaldus

Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid ***I (arutelu)

Relvaeksport - Massihävitusrelvade leviku tõkestamine - Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

80

I LISA

82

II LISA

89

VASTUVÕETUD TEKSTID

98

P6_TA(2005)0428Lennureisijate teavitamine ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9

98

LISAÜhenduse tasandil ohutuspõhjustest tingitud tegevuskeelu kaalumisel kasutatavad ühised kriteeriumid

107

P6_TA(2005)0429Bohunice V1 *Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta (KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Põhjamõõtme tulevikEuroopa Parlamendi resolutsioon Põhjamõõtme tuleviku kohta

113

P6_TA(2005)0431Üleminek digitaalringhäälinguleEuroopa Parlamendi resolutsioon analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku kiirendamise kohta

115

P6_TA(2005)0432Tuumaelektrijaamade demonteerimineEuroopa Parlamendi resolutsioon tuumaelektrijaamade demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamise kohta (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmineEuroopa Parlamendi resolutsioon globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmise kohta (2005/2049(INI))

120

 

Neljapäev, 17. november 2005

2006/C 280E/4

PROTOKOLL

128

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Parlamentaarse puutumatuse kaitsmine

Hääletused

Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I (hääletus)

Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (hääletus)

Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid ***I (hääletus)

Relvaeksport (hääletus)

Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: torm Põhja-Euroopas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Paranduseelarve nr 7/2005 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Massihävitusrelvade leviku tõkestamine (hääletus)

Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (hääletus)

Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Presidentuuri teadaanne

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Aafrika arengustrateegia (arutelu)

Euroopa Liidu arengupoliitika Euroopa konsensus (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (arutelu)

Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (arutelu)

Birma/Myanmar (arutelu)

Hääletused

Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (hääletus)

Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (hääletus)

Birma/Myanmar (hääletus)

Aafrika arengustrateegia (hääletus)

Euroopa Liidu arengupoliitika Euroopa konsensus (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelarve ajakava

Järgmise osaistungjärgu päevakord

Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Teatud dokumente puudutavad otsused

Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

143

I LISA

145

II LISA

172

VASTUVÕETUD TEKSTID

302

P6_TA(2005)0434REACH ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... [püsivate orgaaniliste saasteainete kohta] (KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (Reach), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ

303

I LISAÜLDSÄTTED AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS

388

I A LISAOHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE JUHIS

398

I B LISAVALMISTISTE KEEMILISE OHUTUSE HINDAMISED

408

I C LISAKRITEERIUMID JÄRK-JÄRGULT REGISTRISSE KANTAVATELE AINETELE, MIDA REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1-10 TONNI AASTAS TOOTJA VÕI IMPORTIJA KOHTA JA MILLE PUHUL ON NÕUTAV KOGU V LISAS MÄÄRATLETUD TEAVE

409

II LISAVABASTUSED REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKTILE A

410

III LISAVABASTUSED REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKTILE B

415

IV LISA

416

V LISASTANDARDSED TEABELE ESITAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT ÜKS TONN

420

VI LISATÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT KÜMNETONNISTES KOGUSTES

424

VII LISATÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODE TAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100-TONNISTES KOGUSTES

428

VIII LISATÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODE TAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1000-TONNISTES KOGUSTES

432

IX LISAÜLDEESKIRJAD V-VIII LISAS SÄTESTATUD STANDARDSE KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS

435

X LISA

438

XI LISAÜLDSÄTTED TOOTMISAHELA JÄRGMISE ETAPI KASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS

438

XII KUNI XVI LISAD

439

XVII LISAPÜSIVAD ORGAANILISED SAASTEAINED (POS)

439

P6_TA(2005)0435Kohandamine REACHiga ***IEuroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr .../..., mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist

440

P6_TA(2005)0436RelvaeksportEuroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu kuuenda aastaaruande kohta (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Solidaarsusfondi kasutuselevõtmineEuroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta) punktile 3 (KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI))

450

LISAEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

451

P6_TA(2005)0438Paranduseelarve nr 7/2005 projektEuroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2005 projekti kohta (torm Põhja-Euroopas) (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439MassihävitusrelvadEuroopa Parlamendi resolutsioon massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta: Euroopa Parlamendi roll (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta *Euroopa Parlamendi resolutsioon kaitsealaste riigihangete Rohelise raamatu kohta (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejad'i hiljutised avaldusedEuroopa Parlamendi resolutsioon Iraani kohta

468

P6_TA(2005)0442Humanitaarabile ligipääs KashmirisEuroopa Parlamendi resolutsioon Kashmiri kohta

469

P6_TA(2005)0443Filipiinid (ELi kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine)Euroopa Parlamendi resolutsioon Filipiinide kohta

472

P6_TA(2005)0444Birma/MyanmarEuroopa Parlamendi resolutsioon Birma kohta

473

P6_TA(2005)0445Aafrika arengustrateegiaEuroopa Parlamendi resolutsioon Aafrika arengustrateegia kohta (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Euroopa Liidu arengupoliitikaEuroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika Euroopa konsensus kohta (2004/2261(INI))

484

ET

 


Ι (Teatis)

EUROOPA PARLAMENT

2005-2006 ISTUNGJÄRK

Esmaspäev, 14. november 2005

18.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 280/1


PROTOKOLL

(2006/C 280 E/01)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES

president

1.   Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.

2.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

3.   Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse 9. novembril 2005 Ammanis aset leidnud atentaatide kohta. President teatas, et on edastanud parlamendi kaastundeavalduse Jordaania ametivõimudele ja ohvrite perekondadele.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.

4.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1)

parlamendi komisjonid:

1.1)

raportid:

raport tuumaelektrijaamade demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamise kohta (2005/2027(INI)) - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Harms Rebecca (A6-0279/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta (KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)) - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Harms Rebecca (A6-0282/2005);

raport euroopa angerja varude taastamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava arengu kohta (2005/2032(INI)) - kalanduskomisjon.

Raportöör: Maat Albert Jan (A6-0284/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (KOM(2003)0644 [02] - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Sacconi Guido (A6-0285/2005);

raport: Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (2005/2030(INI)) - siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon.

Raportöör: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005);

raport Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu kuuenda aastaaruande kohta (2005/2013(INI)) - välisasjade komisjon.

Raportöör: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)) - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

Raportöör: Toia Patrizia (A6-0293/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)) - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Daul Joseph (A6-0295/2005);

raport massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta: Euroopa Parlamendi roll (2005/2139(INI)) - välisasjade komisjon.

Raportöör: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)) - majandus- ja rahanduskomisjon.

Raportöör: Berès Pervenche (A6-0298/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)) - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Daul Joseph (A6-0299/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)) - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Daul Joseph (A6-0300/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ eesmärgiga pikendada heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tulemuslikkuse järelevalve programmi 2006. aastaks (KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)) - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Chichester Giles (A6-0302/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)) - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Chichester Giles (A6-0303/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse teatud loomaliikide humaanse püünisjahi standardid (KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Scheele Karin (A6-0304/2005);

raport: Euroopa elektroonilise side reguleerimine ja turud 2004 (2005/2052(INI)) - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Toia Patrizia (A6-0305/2005);

raport: Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (2005/2061(INI)) - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

Raportöör: Brejc Mihael (A6-0308/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)) - transpordi- ja turismikomisjon.

Raportöör: De Veyrac Christine (A6-0310/2005);

raport “Euroregioonide” rolli kohta regionaalpoliitika arengus (2004/2257(INI)) - regionaalarengukomisjon.

Raportöör: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005);

raport “Kuidas võita lahing globaalse kliimamuutuse vastu” kohta (2005/2049(INI)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Wijkman Anders (A6-0312/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel (KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)) - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Zappalà Stefano (A6-0313/2005);

raport EÜ konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta meretranspordi suhtes (2005/2033(INI)) - transpordi- ja turismikomisjon.

Raportöör: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005);

***I raport ettepaneku kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (KOM(2003)0644 [01] - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Sacconi Guido (A6-0315/2005);

raport Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimaliku rikkumise kohta mõne liikmesriigi poolt (2005/2187(INI)) - õigusasjade komisjon.

Raportöör: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (KOM(2005)0047 - C6-0045/2005 - 2005/0007(COD)) - transpordi- ja turismikomisjon.

Raportöör: Evans Robert (A6-0317/2005);

raport Aafrika arengustrateegia kohta (2005/2142(INI)) - arengukomisjon.

Raportöör: Martens Maria (A6-0318/2005);

raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika “Euroopa konsensus” kohta (2004/2261(INI)) - arengukomisjon.

Raportöör: Wijkman Anders (A6-0319/2005);

2)

parlamendiliikmed:

2.1)

suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

(O-0083/2005) Giles Chichester ja Etelka Barsi-Pataky ITRE komisjoni nimel komisjonile: Üleminek digitaalringhäälingule (B6-0333/2005);

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis CULT komisjoni nimel nõukogule: Olümpiarahu (B6-0335/2005);

(O-0085/2005/rev 2) Martine Roure ja Maria Berger fraktsiooni PSE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diana Wallis ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Kriminaalõigusmeetmete kohaldamine ühenduse õiguse rikkumise korral (B6-0336/2005);

(O-0093/2005) Jo Leinen AFCO komisjoni nimel ja Janusz Lewandowski BUDG komisjoni nimel nõukogule: Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtse raamistiku loomist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu (KOM(2005)0059 lõplik, menetlus 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005);

(O-0094/2005) Ieke van den Burg ja Othmar Karas ECON komisjoni nimel komisjonile: Tööandjapensionide direktiivi mitterahuldava rakendamise põhjused ELi liikmesriikides (B6-0338/2005);

(O-0078/2005) Maria Martens DEVE komisjoni nimel nõukogule: Areng ja sport (B6-0340/2005);

(O-0079/2005) Maria Martens DEVE komisjoni nimel komisjonile: Areng ja sport (B6-0341/2005);

2.2)

infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0339/2005):

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi- Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi;

2.3)

kodukorra muutmise ettepanekud (kodukorra artikkel 202):

Corbett Richard - Euroopa parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - artikli 80 muutmine (B6-0582/2005).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: AFCO

2.4)

kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

Sylwester Chruszcz ja Andrzej Tomasz Zapałowski, ülemäära kõrgete rändluse tasude kohta Euroopa Liidus (64/2005);

Bruno Gollnisch, Tarek Azizi kinnipidamistingimuste kohta (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Carl Lang, etniliste rahutuste kohta Prantsusmaal ja mujal Euroopas (66/2005).

5.   Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 allkirjastab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga järgmised kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus filmipärandi ja sellega seotud tööstustegevuse konkurentsivõime kohta (3625/2/2005 - C6-0377/2005 - 2004/0066(COD));

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb edasikindlustust ja millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ (3639/5/2005 - C6-0379/2005 - 2004/0097(COD));

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 27. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta ekstenderõlides ja rehvides) (3641/1/2005 - C6-0378/2005 - 2004/0036(COD));

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tehakse parandus direktiivis 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (3655/1/2005 - C6-0387/2005 - 2005/0100(COD)).

6.   Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused teatasid Ingo Schmitti asemel Roland Gewalti ametisse nimetamisest, kes hakkas täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (president) juhtis parlamendi tähelepanu kodukorra artikli 3 lõikele 5.

7.   Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE-DE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

TRAN komisjon: Roland Gewalt;

Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks: Roland Gewalt.

Fraktsiooni PSE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

ENVI komisjon: Norbert Glante asemel Matthias Groote;

ITRE komisjon: Norbert Glante;

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Matthias Groote.

Fraktsiooni IND/DEM taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

AFCO komisjon: Bernard Piotr Wojciechowski;

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jaotati laiali komisjoni teatised parlamendi juuni I ja juuli 2005 osaistungjärkudel vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.

9.   Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid

Nõukogu edastas järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega sõlmitakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

10.   Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7.11.2005

Angelos Psifis (nr 818/2005);

Pereidis (Association Constructive Macédoine “L'Aristote”) (nr 819/2005);

Konstantinos Dolkas (nr 820/2005);

Apostolos Kondylis (nr 821/2005);

Spiridon Nasopoulos (nr 822/2005);

Giorgios Papagiannakopoulos (nr 823/2005);

Dimitrios Terzis (nr 824/2005);

Panagiotis Georgiadis (nr 825/2005);

Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (üle 2 allkirja) (nr 826/2005);

Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (nr 827/2005);

Vasilios Tsetsos (nr 828/2005);

André Geminet (nr 829/2005);

Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte “Ticoulet”) (üle 323 allkirja) (nr 830/2005);

Elisabeth Balland (nr 831/2005);

Isabelle Plessis (Collectif “une réglementation pour les camping-cars”) (üle 186 allkirja) (nr 832/2005);

Miguel Amorós Amorós (nr 833/2005);

José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (üle 300 allkirja) (nr 834/2005);

Adolfo Bosch Lería (nr 835/2005);

Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (üle 10 allkirja) (nr 836/2005);

Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nr 837/2005);

Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nr 838/2005);

Johannes Tollmann (nr 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (nr 840/2005);

Siegfried Berthge (nr 841/2005);

Clare B. Symes (nr 842/2005);

Brian Eastoe (nr 843/2005);

Angela Mason (nr 844/2005);

Agnieszka Morzyk (üle 2 allkirja) (nr 845/2005);

Maria E.J.A.C Sultains-Bours (nr 846/2005);

J. Rens (nr 847/2005);

Miroslav Novotný (nr 848/2005);

Sean Hussey (nr 849/2005);

Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (üle 10.524 allkirja) (nr 850/2005);

Sarah Ludford (koos 237 allkirjaga) (nr 851/2005);

Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (üle 276 allkirja) (nr 852/2005);

Monks (üle 25 allkirja) (nr 853/2005);

Pentti Likka Olavi Kurkela (nr 854/2005);

Edgard Krebs (nr 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nr 856/2005).

11.   Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja novembri I ja II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 364.133/PDOJ), mille kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

14.11.2005 kuni 17.11.2005 istungid

Esmaspäev

muudatusteta

Teisipäev

muudatusteta

Kolmapäev

(nõukogu taotlus tõsta kliimamuutusi käsitlev arutelu (PDOJ punkt 28 ja punkt 29) ümber nii, et see järgneks, mitte ei eelneks arutelule Iraagi kohta (PDOJ punkt 30)).

Parlament kiitis taotluse heaks.

Neljapäev

muudatusteta

30.11.2005 ja 1.12.2005 istungid

muudatusteta

Tööplaan kinnitati.

12.   Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister ja Justas Vincas Paleckis.

13.   Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (arutelu)

Raport globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta [2005/2061(INI)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

Raportöör: Mihael Brejc (A6-0308/2005).

Sõna võtsid: Vladimír Špidla (komisjoni liige) ja Poul Nyrup Rasmussen (AFET komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

asepresident

Sõna võtsid: Anna Záborská fraktsiooni PPE-DE nimel, Ole Christensen fraktsiooni PSE nimel, Jan Jerzy Kułakowski fraktsiooni ALDE nimel, Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Karatzaferis fraktsiooni IND/DEM nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel ja Carl Lang (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Mihael Brejc tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat ja Vladimír Špidla.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI

asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2005 protokolli punkt 9.11.

14.   Üleminek digitaalringhäälingule (arutelu)

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Giles Chichester ja Etelka Barsi-Pataky ITRE komisjoni nimel komisjonile: Üleminek digitaalringhäälingule (B6-0333/2005) (O-0083/2005).

Etelka Barsi-Pataky esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Vladimír Špidla (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid: Ivo Belet fraktsiooni PPE-DE nimel, Norbert Glante fraktsiooni PSE nimel, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour ja Vladimír Špidla.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Etelka Barsi-Pataky ITRE komisjoni nimel: Analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku kiirendamine (B6-0583/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.11.2005 protokolli punkt 5.4.

15.   “Salajased kinnipidamiskohad” Euroopas (arutelu)

Komisjoni avaldus: “Salajased kinnipidamiskohad” Euroopas.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid: Carlos Coelho fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT

asepresident

Sõna võtsid: Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

16.   Banaanide impordirežiim (arutelu)

Komisjoni avaldus: Banaanide impordirežiim.

Mariann Fischer Boel (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid: Fernando Fernández Martín fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel ja María Esther Herranz García.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

asepresident

Sõna võtsid: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega ja Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

17.   Tööandjapensionide direktiiv (arutelu)

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Ieke van den Burg ja Othmar Karas ECON komisjoni nimel komisjonile (O-0094/2005): Tööandjapensionide direktiivi mitterahuldava rakendamise põhjused ELi liikmesriikides (B6-0338/2005).

Ieke van den Burg ja Othmar Karas esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid: Harald Ettl fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Graham Booth fraktsiooni IND/DEM nimel ja Katerina Batzeli.

Arutelu lõpetati.

18.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument “Päevakord” PE 364.133/OJMA).

19.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.45.

Julian Priestley

peasekretär

Josep Borrell Fontelles

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Vaatlejad

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Teisipäev, 15. november 2005

18.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 280/13


PROTOKOLL

(2006/C 280 E/02)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Ingo FRIEDRICH

asepresident

1.   Istungi algus

Istung algas kell 09.05.

Sõna võttis Michael Gahler Strasbourgi taksojuhtide eilse streigi kohta; sõnavõtja protesteeris Saksa taksojuhtidele kehtestatud keelu vastu siseneda parlamendi esisele territooriumile, kuna leidis selle olevat diskrimineeriva (asepresident teatas talle, et parlament ei ole vastavaid otsuseid teinud ning lubas pöörduda pädevate organite poole).

2.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1)

nõukogu ja komisjon:

ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv andmete säilitamise kohta, mida on töödeldud üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel, ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (KOM(2005)0438 - C6-0293/2005 - 2005/0182(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: LIBE

 

nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aastat (2008) (KOM(2005)0467 - C6-0311/2005 - 2005/0203(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CULT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (Merestrateegia direktiiv) (KOM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ENVI

 

nõuandvad komisjonid: TRAN, PECH

assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 55/2005 - III eelarveosa - Komisjon (SEK(2005)1378 - C6-0347/2005 - 2005/2200(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 57/2005 - III eelarveosa - Komisjon (SEK(2005)1377 - C6-0348/2005 - 2005/2201(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus maaelu arendamist käsitlevate ühenduse strateegiliste suuniste kohta (Programmi tööperiood 2007-2013) (KOM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: AGRI

 

nõuandvad komisjonid: ENVI, REGI

ettepanek: nõukogu otsus kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel lisaprotokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (12075/2005 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: DEVE

 

nõuandev komisjon: INTA

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume II - Parts I and II (SEC(2005)1159 - C6-0351/2005 - 2005/2090(DEC)) (1).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume I - Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2005)1158 - C6-0352/2005 - 2005/2090(DEC)) (1).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

ettepanek: nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise partnerluslepingu sõlmimist Mikroneesia Liiduriikides kalastamise kohta (KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: PECH

 

nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG

ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3690/93, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva miinimumteabe kohta (KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: PECH

 

nõuandev komisjon: JURI

ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (KOM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ENVI

 

nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions - exercice 2004 - Volume III - Parlement européen (N6-0027/2005 [01] - C6-0357/2005 - 2005/2091(DEC)) (1).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

paranduseelarve projekt nr 7 2005. eelarveaastaks - Tulude ja kulude koondarvestus - ΙΙΙ eelarvejagu - Komisjon (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

 

nõuandev komisjon: REGI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Council (N6-0027/2005 [02] - C6-0359/2005 - 2005/2092(DEC)) (1).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Justice (N6-0027/2005 [03] - C6-0360/2005 - 2005/2093(DEC)) (1).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] - C6-0361/2005 - 2005/2094(DEC)) (2).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] - C6-0362/2005 - 2005/2095(DEC)) (2).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] - C6-0363/2005 - 2005/2096(DEC)) (2).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] - C6-0364/2005 - 2005/2042(DEC)) (2).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume III - European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] - C6-0365/2005 - 2005/2208(DEC)) (2).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandvad komisjonid: JURI, LIBE

3.   Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 33/2005 ettepaneku (C6-0307/2005 - SEK(2005)1187 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon loa täielikuks ümberpaigutamiseks vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3.

*

* *

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 36/2005 ettepaneku (C6-0316/2005 - SEK(2005)1190 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon loa täielikuks ümberpaigutamiseks vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3.

*

* *

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 37/2005 ettepaneku (C6-0313/2005 - SEK(2005)1191 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon loa täielikuks ümberpaigutamiseks vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3.

*

* *

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 55/2005 ettepaneku (C6-0347/2005 - SEK(2005)1378 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon loa täielikuks ümberpaigutamiseks vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3, kui mõlemad eelarvepädevad institutsioonid on 26. oktoobril 2005 toimunud trialoogil vastava kokkuleppe sõlminud.

*

* *

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 57/2005 ettepaneku (C6-0348/2005 - SEK(2005)1377 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon loa täielikuks ümberpaigutamiseks vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3.

4.   Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.

HUMANITAARABI KÄTTESAADAVUS KAŠMIIRIS

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström ja Nicholson of Winterbourne fraktsiooni ALDE nimel humanitaarolukorra kohta Kašmiiris (B6-0591/2005);

Pasqualina Napoletano ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel Kašmiiri kohta: humanitaarabi kättesaadavus (B6-0594/2005);

James Elles, Simon Coveney ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel humanitaarabi kättesaadavuse kohta Kašmiiris (B6-0597/2005);

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel humanitaarolukorra kohta Kašmiiris (B6-0600/2005);

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel humanitaarabi kättesaadavuse kohta Kašmiiris (B6-0603/2005);

Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel humanitaarabi kättesaadavuse kohta Kašmiiris (B6-0607/2005).

II.

FILIPIINID (EUROOPA KODANIKU FRANCISCO LARRAÑAGA SURMAMÕISTMINE)

Pasqualina Napoletano ja María Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel Filipiinide kohta: Filipiinidel surma mõistetud ELi kodanik Francisco Larrañaga (B6-0595/2005);

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel surmamõistmise kohta Filipiinidel (B6-0598/2005);

Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel Hispaania kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmise kohta Filipiinidel (B6-0601/2005);

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel Filipiinide kohta (B6-0604/2005);

Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel Euroopa kodaniku surmamõistmise kohta Filipiinidel (B6-0605/2005).

III.

BIRMA/MYANMAR

Cecilia Malmström ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel Birma/Myanmari kohta (B6-0592/2005);

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Marc Tarabella fraktsiooni PSE nimel inimõiguste kohta Birmas (B6-0593/2005);

Simon Coveney, Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel inimõiguste kohta Birmas/Myanmaris (B6-0596/2005);

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Birmas (B6-0599/2005);

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel Birma kohta (B6-0602/2005);

Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel Birma/Myanmari kohta (B6-0606/2005).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.

5.   Põhjadimensioon (resolutsiooni ettepanekute esitamine)

Arutelu toimus 8.9.2005(8.9.2005 protokolli punkt 4).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Diana Wallis ja Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel põhjadimensiooni kohta seoses ministrite 21. novembri 2005. aasta kohtumisega (B6-0584/2005);

Alexander Stubb fraktsiooni PPE-DE nimel põhjadimensiooni tuleviku kohta (B6-0586/2005);

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel põhjadimensiooni kohta seoses ministrite 21. novembri 2005. aasta kohtumisega (B6-0587/2005);

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel põhjadimensiooni kohta seoses ministrite 21. novembri 2005. aasta kohtumisega (B6-0588/2005);

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller ja Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel põhjadimensiooni tuleviku kohta (B6-0589/2005);

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ja Anna Elzbieta Fotyga fraktsiooni UEN nimel põhjadimensiooni kohta (B6-0590/2005).

Hääletus: 16.11.2005 protokolli punkt 5.3.

6.   Kontrollikoja aastaaruande esitlemine - 2004 (arutelu)

Kontrollikoja president Hubert Weber esitles kontrollikoja aastaaruannet.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid: José Javier Pomés Ruiz fraktsiooni PPE-DE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni PSE nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jeffrey Titford fraktsiooni IND/DEM nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn ja Hubert Weber.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati komisjoni presidendi visiidi puhuks kell 10.05 ja see jätkus kell 10.15.)

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES

president

7.   Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastaks

Komisjoni avaldus: Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastaks.

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid: Françoise Grossetête fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel, Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel ja Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA

asepresident

Sõna võtsid: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, kes avaldas pahameelt istungisaalis viibivate parlamendiliikmete väikese arvu üle (asepresident vastas talle, et edastab selle märkuse asjaomastele instantsidele), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan ja José Manuel Barroso.

Esitatud resolutsiooni ettepanekud ei ole veel kättesaadavad, neist teatatakse hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2005.

(Istung katkestati hääletuse ajaks kell 12.10 ja see jätkus kell 12.15.)

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO

asepresident

8.   Presidentuuri teadaanne

Eilsel koosolekul võttis eelarvekomisjon vastu järgmised raportid:

raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta) punktile 3 [KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] (raportöör: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

ja

raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2005 projekti kohta (torm Põhja-Euroopas) [13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)] (raportöör: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Raportid pannakse hääletusele 17.11.2005 kodukorra artikli 131 alusel.

*

* *

Sõna võtsid: Lissy Gröner, kes palus parlamendis korraldatava näituse lõpetamist, kuna peab seda naisi häbistavaks (asepresident vastas talle, et palvega tegelevad kvestorid), Geoffrey Van Orden, kes palus nõukogul ja komisjonil avaldada survet Liibüa ametiasutustele Liibüas kinni peetavate Bulgaaria meditsiiniõdede ja Palestiina arsti vabastamiseks, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, kes toetas Geoffrey Van Ordeni taotlust, ja Bernd Posselt Lissy Gröneri taotluse kohta (asepresident kinnitas talle, et kvestorid teevad otsuse erapooletult).

9.   Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli I lisas.

9.1.   Heade tavade levitamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ eesmärgiga pikendada heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tulemuslikkuse järelevalve programmi 2006. aastaks [KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses [KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Seemneturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta [KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS)] - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Humalaturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta [KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS)] - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Veinituru ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta [KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS)] - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0421)

9.6.   EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias [KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS)] - majandus- ja rahanduskomisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel [KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD)] - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Sotsiaalkindlustus, mida kohaldatakse EÜ piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord [KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

Raportöör: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Patrizia Toia (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Euroopa angerjas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa angerjavarude taastamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava arengu kohta [2005/2032(INI)] - kalanduskomisjon.

Raportöör: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Albert Jan Maat (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli rikkumine mõne liikmesriigi poolt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimaliku rikkumise kohta mõne liikmesriigi poolt [ 2005/2187(INI)] - õigusasjade komisjon.

Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (hääletus)

Raport globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta [2005/2061(INI)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

Raportöör: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0427)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Philip Bushill-Matthews esitas muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

10.   Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Giuseppe Gargani - A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Raport: Mihael Brejc - A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke ja Mairead McGuinness

11.   Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja II lisa “Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES

president

12.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Manuel Medina Ortega teatas, et vaatamata tema kohaolekule ei olnud tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

*

* *

Sõna võttis Bernard Piotr Wojciechowski isikliku avaldusega Ana Maria Gomesi ettepanekute kohta seoses parlamendis korraldatava näitusega.

13.   Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused teatasid Michele Santoro asemel Giovanni Procacci ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 15.11.2005.

Parlamendi president tuletas meelde kodukorra artikli 3 lõike 5 sätteid.

Vastavalt otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 13 lõikele 3 võttis parlament ametissenimetamise teadmiseks.

14.   Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I - Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... [püsivate orgaaniliste saasteainete kohta] [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja komisjoni määrusega (EÜ), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

Sõna võtsid: Günter Verheugen (komisjoni asepresident), Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Lord Bach (nõukogu eesistuja).

Guido Sacconi tutvustas oma raporteid (A6-0315/2005 ja A6-0285/2005).

Sõna võttis Hiltrud Breyer raportööri esitluse kohta.

Sõna võtsid: Christofer Fjellner (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Elisa Ferreira (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Thomas Mann (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Lena Ek (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Hartmut Nassauer (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Kurt Lechner (JURI komisjoni arvamuse koostaja) ja Hiltrud Breyer (FEMM komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO

asepresident

Sõna võtsid: David Hammerstein Mintz (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Satu Hassi (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Werner Langen Satu Hassi sõnavõtu kohta, Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka ja Hélène Goudin.

ISTUNGI JUHATAJA: Miroslav OUZKÝ

asepresident

Sõna võtsid: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005 protokolli punkt 4.1 ja 17.11.2005 protokolli punkt 4.2.

15.   Euroopa Liidu reguleerivad asutused (arutelu)

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Jo Leinen ja Janusz Lewandowski AFCO komisjoni nimel nõukogule (O-0093/2005): Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtse raamistiku loomist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu (KOM(2005)0059 lõplik, menetlus 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005).

Georgios Papastamkos (autori asendaja) ja Janusz Lewandowski esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Lord Bach (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid: Maria da Assunção Esteves fraktsiooni PPE-DE nimel, Richard Corbett fraktsiooni PSE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach ja Louis Michel (komisjoni liige).

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, teatatakse neist hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2005 protokolli punkt 6.15.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

asepresident

16.   Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0339/2005).

Sõna võtsid: David Martin ja Mairead McGuinness küsimuste rühmitamise kohta.

Esimene osa

Küsimus 37 (Manuel Medina Ortega): maksustamine reisilendudel.

Peter Mandelson (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea ja Agnes Schierhuber.

Küsimus 38 (Sarah Ludford): andmekaitse ja Euroopa Liidu andmepangad.

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Sarah Ludford.

Küsimus 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Giorgos Dimitrakopoulos ja Bart Staes.

Teine osa

Küsimus 40 (Bart Staes): FLEGTi mõju sotsiaalõiguste kaitsele ning keskkonna mõju arenguriikides.

Louis Michel (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bart Staes, John Bowis ja Agnes Schierhuber.

Küsimus 41 (Othmar Karas): arengukoostöö.

Louis Michel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Othmar Karas.

Küsimus 42 (Marie-Hélène Aubert): valimised Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

Louis Michel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie-Hélène Aubert.

Küsimustele 43 kuni 45 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 46 (Sajjad Karim): läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli suurendamine WTO läbirääkimistel.

Peter Mandelson vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) David Martin, James Hugh Allister ja Paul Rübig.

Küsimus 47 (Hélène Goudin): maksusoodustused Tai krevettidele.

Peter Mandelson vastas küsimusele.

Küsimus 48 (Ilda Figueiredo): probleemid jalatsitööstuses.

Peter Mandelson vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Ilda Figueiredo, David Martin ja Anne E. Jensen.

Küsimus 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): restruktureerimise prognoosid.

Vladimír Špidla (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 55 (Joachim Wuermeling): töötajate vaba liikumine.

Vladimír Špidla vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manfred Weber ja Claude Moraes.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

(Istung katkestati kell 20.15 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

asepresident

17.   Pakett “Laienemine II”, 2005 (arutelu)

Komisjoni avaldus: Pakett “Laienemine II”, 2005.

Olli Rehn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid: Elmar Brok fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

18.   Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta [KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon.

Raportöör: Christine De Veyrac (A6-0310/2005).

Sõna võtsid: Jacques Barrot (komisjoni asepresident) ja Derek Twigg (nõukogu eesistuja).

Christine De Veyrac tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Jörg Leichtfried fraktsiooni PSE nimel, Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bernard Piotr Wojciechowski fraktsiooni IND/DEM nimel, Fernand Le Rachinel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot ja Derek Twigg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.11.2005 protokolli punkt 5.1.

19.   Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias * - Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta [KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Raport Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamise kohta [2005/2027(INI)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Rebecca Harms tutvustas oma raporteid (A6-0282/2005 ja A6-0279/2005).

Sõna võtsid: Ján Hudacký fraktsiooni PPE-DE nimel, Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Umberto Pirilli fraktsiooni UEN nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.11.2005 protokolli punkt 5.2.

20.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument “Päevakord” PE 364.133/OJME).

21.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.10.

Julian Priestley

peasekretär

Josep Borrell Fontelles

president


(1)  Eestikeelne versioon puudub.

(2)  Eestikeelne versioon puudub.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Vaatlejad

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


I LISA

HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+

vastu võetud

-

tagasi lükatud

kehtetuks muutunud

tagasi

tagasi võetud

NH (..., ..., ...)

nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

EH (..., ..., ...)

elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

osa

hääletus osade kaupa

eraldi

hääletus eraldi

me

muudatusettepanek

KME

kompromissmuudatusettepanek

VO

vastav osa

ÜME

ülimuslik muudatusettepanek

=

identsed muudatusettepanekud

§

lõige

art

artikkel

põhj

põhjendus

RE

resolutsiooni ettepanek

RÜE

resolutsiooni ühisettepanek

SH

salajane hääletus

1.   Heade tavade levitamise ning IKT tulemuslikkuse järelevalve programmi pikendamine 2006. aastaks ***I

Raport: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

2.   Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I

Raport: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

3.   Seemneturu ühine korraldus *

Raport: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

4.   Humalaturu ühine korraldus *

Raport: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

NH

+

600, 20, 14

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

5.   Veinituru ühine korraldus *

Raport: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

6.   EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias *

Raport: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

7.   Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I

Raport: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

8.   Sotsiaalkindlustus, mida kohaldatakse EÜ piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes ***I

Raport: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

9.   Euroopa angerjas

Raport: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

10.   Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli rikkumine mõne liikmesriigi poolt

Raport: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

11.   Globaliseerumise sotsiaalne mõõde

Raport: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

pärast § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2/NH

+

323, 264, 56

3/NH

-

112, 483, 47

§ 6

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2/EH

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

pärast § 10

10

GUE/NGL

osa

 

 

1/EH

+

322, 305, 16

2

-

 

3/EH

+

318, 315, 12

pärast § 15

13

Verts/ALE

EH

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

pärast § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

originaaltekst

eraldi/EH

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

pärast § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

pärast § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

pärast § 31

16

Verts/ALE

EH

-

264, 375, 7

§ 32

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

pärast § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

NH

+

357, 266, 17

muudetud suuliselt

pärast § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

põhj A

6

GUE/NGL

osa

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

põhj B

7

GUE/NGL

 

-

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: me 5, § 5 - 2. osa, § 5 - 3. osa

Taotlused eraldi hääletuseks

ALDE, PPE-DE

§ 5

1. osa:“leiab, et globaliseerumine ... kaasatuse taset”

2. osa:“tunnistab, et ühist ... kujuneks edukaks”

3. osa: sõna “radikaalselt”

PPE-DE

§ 6

1. osa:“kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et ELi”

2. osa:“kaubandus-, põllumajandus- ja välis”

3. osa:“poliitika sobivad kokku ... arengueesmärkidega”

§ 7

1. osa:“leiab, et Euroopa Liit peaks võtma konkreetseid meetmeid vaesuse vastu võitlemiseks”

2. osa:“muutes oma poliitikat ... võlgade kustutamise ja abiga”

§ 32

1. osa:“on seisukohal, et ... koostöövõrkude loomiseks”

2. osa:“kutsub lisaks ... globaliseerunud majanduses”

§ 37

1. osa:“rõhutab vajadust ... selles valdkonnas”

2. osa:“arvab, et globaliseerumisest ... võimalusi parandada”

Verts/ALE

me 6

1. osa:“arvestades, et (välja jäetud)”

2. osa:“globaliseerumisprotsess ... sotsiaalne probleem”

me 10

1. osa:“kutsub komisjoni ... diskrimineerimisvormide vastu võitlemine”

2. osa:“loodud väärtuste ... haridust ja eluaset”

3. osa:“kõiki elanikkonna ... aspektide osana”

Taotlused eraldi hääletuseks

PPE-DE: § 20

Muud

Philip Bushill-Matthews esitas muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku:

34.

toetab komisjoni jõupingutusi tõsta rahvusvaheliste ettevõtete hulgas teadlikkust nende sotsiaalsest vastutusest, millel on olnud veel piiratud tulemus;


II LISA

NIMELISE HÄÄLETUSE TULEMUSED

1.   Dauli raport A6-0299/2005

Poolt: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Erapooletuid: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Brejci raport A6-0308/2005

Poolt: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Vastu: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Erapooletuid: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Brejci raport A6-0308/2005

Poolt: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Erapooletuid: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Brejci raport A6-0308/2005

Poolt: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Vastu: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Vastu: Jörg Leichtfried


VASTUVÕETUD TEKSTID

 

P6_TA(2005)0417

Heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programm ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ seoses heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programmi pikendamisega 2006. aastaks (KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0347) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 157 lõiget 3, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0247/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0302/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

LISA I

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS NR .../2005/EÜ,

..., millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ eesmärgiga pikendada heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tulemuslikkuse järelevalve programmi 2006. aastaks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 157 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega nr 2256/2003/EÜ (3) seati sisse programm MODINIS e-Euroopa 2005 tegevuskava järelevalveks, heade tavade levitamiseks ning võrgu- ja infoturbe parandamiseks ajavahemikus 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2005.

(2)

Otsust nr 2256/2003/EÜ muudeti otsusega nr 787/2004/EÜ, et kohandada võrdlussummasid Euroopa Liidu laienemist arvesse võttes.

(3)

Nõukogu kutsus oma 9. detsembri 2004. aasta resolutsioonis, mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulevikku (IKT), (4) komisjoni alustama ettevalmistustöid e-Euroopa 2005 tegevuskava järelkontrolliks, mis on 2005. aasta järgse uue infoühiskonna tegevuskava oluline osa.

(4)

Komisjoni 19. novembri 2004. aasta teatises “Väljakutsed Euroopa infoühiskonnale pärast 2005. aastat” analüüsitakse väljakutseid, mida peab käsitlema Euroopa infoühiskonna strateegias kuni 2010. aastani. Selles pooldatakse IKT laialdasemat kasutamist ning jätkuvat poliitilist tähelepanu IKTga seotud küsimustele, mis hõlmab vajadust järelevalve ja heade tavade vahetamise järele. See teatis oli lähtekoht analüüsiprotsessile, mille eesmärk on jõuda 2005. aasta jooksul uue, 2006. aastal käivituva infoühiskonna algatuseni.

(5)

Kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatud komisjoni 2. veebruaril 2005. aasta teatises “Koostöö majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel - Lissaboni strateegia uus algus” oli välja kuulutatud uus algatus, “i2010: Euroopa infoühiskond”, mille eesmärk on stimuleerida IKT tulemuslikkust.

(6)

Komisjoni 1. juuni 2005. aasta teatises “i2010 - Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks” on visandatud avatud ja konkurentsivõimelise digitaalmajanduse edendamise viieaastase strateegia põhilised poliitilised prioriteedid. Heade tavade vahetamise edendamine ja IKT-toega teenuste tulemuslikkuse järelevalve toetab ka edaspidi dialoogi asjaosaliste ja liikmesriikidega, eriti avatud kooskõlastusmeetodi kontekstis.

(7)

Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi (2007-2013) loomist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanekus on esildatud raamprogramm ühenduse meetmeteks konkurentsivõime ja innovatsiooni valdkonnas aastatel 2007-2013 ning selles ühendatakse konkreetsed ühenduse meetmed, millega aidatakse kaasa ettevõtlusele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, tööstuse konkurentsivõimele, innovatsioonile, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, keskkonnatehnoloogiatele ja intelligentsele energiale, sealhulgas otsusega nr 2256/2003/EÜ ette nähtud meetmed.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (5) on sisse seatud ühine raamistik infoühiskonna statistiliste andmete süstemaatiliseks esitamiseks. Need statistilised andmed hõlmavad e-Euroopa võrdlusuuringuteks nõutavat teavet, on asjakohased liikmesriikide tegevuse tulemuslikkuse seiret toetavate struktuurinäitajate suhtes ning vajalikud infoühiskonna analüüsi ühtse aluse loomiseks.

(9)

Kaheteistkümne kuu jooksul pärast e-Euroopa 2005 tegevuskava tähtaja lõppu ja enne raamprogrammi eeldatavat algust 2007. aastal on vaja jälgida ja toetada IKTde arengut kogu majanduses, jätkates võrdlusuuringuid ja struktuurinäitajatel põhinevat statistilist analüüsi ning heade tavade levitamist. Võrdlusuuringute, heade tavade ja poliitika kooskõlastamise programmi raames 2006. aastal võetavate meetmetega toetatakse komisjoni eespool nimetatud 2. veebruari 2005. aasta ja 1. juuni 2005. aasta teatistes seatud eesmärkide saavutamist.

(10)

Järelevalve, kogemustevahetuse, võrdlusuuringute, heade tavade levitamise ning infoühiskonna majanduslike ja ühiskondlike tagajärgede analüüsi mehhanismid peaksid 2006. aastal jätkuma, et saavutada eesmärgid, mis on seatud komisjoni 2. veebruari 2005. aasta teatises, stimuleerimaks IKT arengut e-Euroopa tegevuskava jätkamisel ning seoses komisjoni 1. juuni 2005. aasta teatisega.

(11)

Seepärast tuleks otsust nr 2256/2003/EÜ muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust nr 2256/2003/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 1a

1.   Programm 2006. aastaks jätkab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arengu ja kasutamise järelevalvet kogu majanduses ja heade tavade levitamist ning sellel on järgmised eesmärgid:

a)

liikmesriikide tegevuse tulemuslikkuse ja liikmesriikides toimuva tegevuse tulemuslikkuse järelevalve ning selle võrdlemine maailma parimatega, kasutades võimaluse korral ametlikku statistikat;

b)

liikmesriikide poolt IKT kasutuselevõtu edendamiseks tehtavate riiklike, piirkondlike või kohalike pingutuste toetamine heade tavade analüüsimise ja kogemuste vahetamise mehhanismide väljatöötamise abil üksteist täiendava koosmõju raames;

c)

infoühiskonna majanduslike ja ühiskondlike mõjude analüüsimine seoses poliitiliste diskussioonide edendamisega eelkõige tööstusliku konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse ning sotsiaalse hõlvamise osas.

2.   Programm koosneb valdkonnaülestest meetmetest, mis täiendavad ühenduse muude valdkondade meetmeid. Nende meetmetega ei dubleerita muudes valdkondades tehtavat tööd muude ühenduse programmide raames. Võrdlusuuringute, heade tavade ja poliitika kooskõlastamise programmi raames võetavate meetmete sihiks on saavutada eesmärgid, mis on seatud kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatud komisjoni 2. veebruari 2005. aasta teatises “Koostöö majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel - Lissaboni strateegia uus algus”, et stimuleerida IKT arengut e-Euroopa tegevuskava jätkamisel ning eelkõige selleks, et edendada lairiba, e-valitsust, e-äri, e-tervishoidu ja e-õpet, ning seoses komisjoni 1. juuni 2005. aasta teatise “i2010 - Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”, millega edendatakse avatud ja konkurentsivõimelist digitaalmajandust, eesmärkidega.

3.   Programmiga luuakse ka ühine raamistik mitmesuguste riiklike, piirkondlike ja kohalike tasandite üksteist täiendavale koostoimele Euroopa tasandil.”

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 2a

Artiklis 1 a nimetatud eesmärkide saavutamiseks võetakse järgmisi meetmeid:

a)

Meede 1

Tegevuse tulemuslikkuse järelevalve ja võrdlus:

andmete kogumine ja analüüsimine võrdleva hindamise näitajate alusel, mis on määratletud nõukogu 18. veebruari 2003. aasta resolutsioonis e-Euroopa 2005 tegevuskava rakendamise kohta, sealhulgas vajadusel piirkondlike näitajate alusel, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva statistika kohta (6).

b)

Meede 2

Heade tavade levitamine:

uurimused, millega tehakse kindlaks head tavad riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mis aitavad kaasa IKT edukale rakendamisele kogu majanduses,

toetus sihtotstarbelistele konverentsidele, seminaridele ja õpikodadele, levitus-, teavitus- ja kommunikatsioonitegevusele, millega toetatakse eesmärke, mis on seatud kevadisele Euroopa Ülemkogule esitatud komisjoni 2. veebruari 2005. aasta teatises “Koostöö majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel - Lissaboni strateegia uus algus”, et stimuleerida IKT arengut e-Euroopa tegevuskava jätkamisel, ning seoses komisjoni 1. juuni 2005. aasta teatisega “i2010 - Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”, millega edendatakse avatud ja konkurentsivõimelist digitaalmajandust, et propageerida koostööd ning kogemuste ja heade tavade vahetamist, nagu on määratletud artikli 1a lõike 1 punktis b.

c)

Meede 3

Analüüs ja strateegiline arutelu:

sotsiaal- ja majandusekspertide töö toetamine, et anda komisjonile andmeid tulevikupoliitika analüüsi jaoks.

3)

Artikli 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Programm hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2006.

Käesoleva programmi rakendamise finantsraamistikuks määratakse 30 160 000 EUR.”

4)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, ...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  Arvamus on esitatud 27. oktoobril 2005. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 15. novembri 2005. aasta seisukoht.

(3)  ELT L 336, 23.12.2003, lk 1. Otsust on muudetud otsusega nr 787/2004/EÜ (ELT L 138, 30.4.2004, lk 12).

(4)  ELT C 62, 12.3.2005, lk 1.

(5)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.

(6)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.;”

LISA II

LISA

Mitmeaastane programm, milles käsitletakse e-Euroopa tegevuskava järelevalvet, heade tavade levitamist ning võrgu- ja infoturvet (Modinis)

Kulutuste suunav jaotus 2003-2005

Üldeelarve protsendimäärad kategooriate ja aastate kaupa

 

2003

2004

2005

Kokku 2003-2005

Meede 1 - tegevuse tulemuslikkuse järelevalve ja võrdlus

12%

14%

14%

40%

Meede 2 - heade tavade levitamine

8%

10%

12%

30%

Meede 3 - analüüs ja strateegiline arutelu

2%

3%

3%

8%

Meede 4 - võrgu- ja infoturbe parandamine

17%

5%

0%

22%

Kokku

39%

32%

29%

100%


Kulutuste suunav jaotus 2006. aastal

Üldeelarve protsendimäärad kategooriate ja aastate kaupa

 

2006

Meede 1 - tegevuse tulemuslikkuse järelevalve ja võrdlus

55%

Meede 2 - heade tavade levitamine

30%

Meede 3 - analüüs ja strateegiline arutelu

15%

Meede 4 - võrgu- ja infoturbe parandamine

0%

Kokku

100%

P6_TA(2005)0418

Üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0361) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0248/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0303/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/.../EÜ,

..., millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ,  (1)

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 90/544/EMÜ (4) kohustati liikmesriike määrama 31. detsembriks 1992 raadiospektri sagedusribas 169,4-169,8 MHz neli kanalit üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse (edaspidi “ERMES”) jaoks ja koostama võimalikult kiiresti kavad, et kogu sagedusriba 169,4-169,8 MHz oleks üleeuroopalise üldkasutatava kaugotsinguteenuse osutamiseks kättesaadav.

(2)

Ühenduses on sagedusriba 169,4-169,8 MHz kasutamine ERMESi tarvis vähenenud või isegi lõppenud, mistõttu seda sagedusriba ei kasutata praegu ERMESi tarvis tõhusalt ja seda saaks kasutada paremini muude ühenduse poliitika vajaduste rahuldamiseks.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsusega nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus) (5) kehtestati ühenduse poliitika ja õiguslik raamistik, et tagada lähenemisviiside ja vajaduse korral ühtsete tingimuste kooskõlastamine seoses siseturu rajamiseks ja toimimiseks vajalike spektriribade kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega. Nimetatud otsus võimaldab komisjonil vastu võtta tehnilised rakendusmeetmed, et tagada spektririba kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise ühtsed tingimused.

(4)

Kuna sagedusriba 169,4-169,8 MHz sobib rakendustele, millest saavad kasu puuetega inimesed, ja kuna selliste rakenduste edendamine on ühenduse poliitika eesmärk üheskoos üldeesmärgiga tagada siseturu toimimine, tegi komisjon raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõike 2 kohaselt Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsile (edaspidi “CEPT”) ülesandeks uurida muuhulgas neid rakendusi, mis seonduvad puuetega inimeste aitamisega.

(5)

Nagu ülesandeks tehtud, koostas CEPT sagedustekava ja kanalitesüsteemi, mis võimaldab kuut liiki eelisrakendustel jagada kõnealust sagedusriba, et rahuldada mitmesuguseid ühenduse poliitika vajadusi.

(6)

Nimetatud põhjustel ja kooskõlas raadiospektrit käsitleva otsuse eesmärkidega tuleks direktiiv 90/544/EMÜ kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiiv 90/544/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates ... (6).

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, ...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  Arvamus on esitatud 27. oktoobril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Arvamus on esitatud 17. novembril 2005 pärast mittekohustuslikku konsulteerimist (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Euroopa Parlamendi 15. novembri 2005. aasta seisukoht.

(4)  EÜT L 310, 9.11.1990, lk 28.

(5)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(6)  Väljaannete talitus: sisestada käesoleva direktiivi ELTs avaldamise kuupäev.

P6_TA(2005)0419

Seemneturu ühine korraldus *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0384) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 36 ja artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0285/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0295/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0420

Humalaturu ühine korraldus *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0386) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 36 ja artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0287/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0299/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0421

Veinituru ühine korraldus *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0395) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0286/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0300/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0422

EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0342) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 181A;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest alalõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0280/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0298/2005),

1.

kiidab lepingu muutmise heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, samuti liikmesriikide ja Mongoolia valitsustele ja parlamentidele.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0423

Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel (KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0412) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikli 62 punkti 2 alapunkti a ja alapunkti b alapunkti ii, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0275/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0313/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub komisjonil asi uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb oma ettepanekut oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr .../2005, ..., meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti a ja punkti b alapunkti ii,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1295/2003 meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2004. aasta Ateena olümpia- või paraolümpiamängudel, (2) kehtestati ajutine, tavalisest viisade andmise korrast erinev kord erandi tegemiseks 2004. aasta Ateena olümpia- ja/või paraolümpiamängudel osalevatele olümpiapere liikmetele, et Kreeka saaks esimese sisepiirideta Schengeni ala liikmesriigina korraldada olümpia- ja paraolümpiamänge ning saaks täita olümpiahartast tulenevat kohustust.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1295/2003 nähti ette erisätted, millega hõlbustati ühtse viisa taotluste esitamise korda ja olümpiapere liikmetele antava viisa vormi, ning erisätted välispiiril toimuva kontrolli lihtsustamiseks selle kategooria isikute osas. Lisaks oli selles ette nähtud hindamisaruande esitamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse toimimise kohta.

(3)

Komisjon tegi oma hinnangus järelduse, et määruse (EÜ) nr 1295/2003 rakendamine oli edukas, ning erandisüsteemi peeti tõhusaks, paindlikuks ja piisavaks, et reguleerida mängudel osalevate olümpiapere liikmete sissesõitu ja lühiajalist viibimist sisepiirideta Schengeni alal.

(4)

Seetõttu peaks Euroopa Liit võtma vastu samasuguse erandisüsteemi 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängudeks, et Itaalia saaks võõrustava riigina täita olümpiahartast tulenevaid kohustusi, tagades samas kõrgetasemelise julgeoleku sisepiirideta Schengeni alal.

(5)

Kuigi viisakohustus säilitatakse nendele olümpiapere liikmetele, kelle suhtes nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määruse (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, (3) alusel kohaldatakse viisanõuet, tuleks 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude ajaks kehtestada ajutine erand.

(6)

Selle erandi ulatus peaks piirduma acquis' sätetega, mis käsitlevad viisataotluste esitamist, viisade andmist ja nende vormi. Samamoodi tuleks kohandada välispiiril kontrolli teostamise meetodeid sellises ulatuses, et võtta arvesse muudatusi viisasüsteemis.

(7)

Vastutavad organisatsioonid peaksid esitama 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomiteele 2006. aasta olümpia ja/või paraolümpia talimängudel osalevate olümpiapere liikmete viisataotlused koos akrediteerimistaotlusega. Akrediteerimiskaardi taotlusvormil peaks olema asjaomaste isikute põhiandmed, nagu täisnimi, sugu, sünniaeg ja -koht, passi number, liik ja kehtivusaeg ning viide Schengeni riigi antud elamisloale, selle liigile ja kehtivusajale. Taotlused tuleks esitada viisade väljaandmise eest vastutavatele Itaalia asutustele.

8)

2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomitee annab kooskõlas Itaalia õigusaktides määratletud erieeskirjadega olümpiapere liikmetele akrediteerimiskaardid. Akrediteerimiskaart on väga turvaline dokument, mis võimaldab ligipääsu võistluste toimumiskohtadesse ja muudele 2006. aasta olümpia- ja paraolümpiamängude ajaks kavandatud üritustele, pidades silmas tõsiasja, et mängud võivad olla terrorirünnakute sihtmärk. Antud viisa number kantakse akrediteerimiskaardile.

(9)

Vaatamata käesoleva määruse sätetele võivad olümpiapere liikmed esitada isiklikke viisataotlusi vastavalt asjakohastele Schengeni acquis' sätetele.

(10)

Kui käesolevas määruses puuduvad asjakohased sätted, kohaldatakse viisasid ja liikmeriikide välispiiride kontrolli käsitlevaid Schengeni acquis' asjaomaseid sätteid. Käesolevat määrust ei kohaldata nende olümpiapere liikmete suhtes, kes on kolmandate riikide kodanikud, kelle suhtes kohaldatakse viisanõuet, ja kellel on Schengeni acquis'd täielikult rakendava liikmesriigi antud elamisluba või ajutine elamisluba. Olümpiapere liikmetele võib kooskõlas Itaalia õigusaktidega anda välja ajutisi elamislubasid, kui kavandatud viibimine sisepiirideta Schengeni alal ületab 90 päeva.

(11)

Tuleks sätestada käesoleva määrusega kehtestatud erandikorra rakendamise hindamine pärast 2006. aasta paraolümpia talimängude lõppu.

(12)

Olümpiapere liikmetele viisade andmise hõlbustamise peamise eesmärgi saavutamiseks on vajalik ja asjakohane võtta vastu käesolev ajutine erand teatavatest Schengeni acquis' sätetest. Vastavalt asutamislepingu artikli 5 kolmandas lõigus sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele piirdutakse käesolevas määruses sellega, mis on vajalik kavandatud eesmärgi saavutamiseks.

(13)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu viimaste osalemiseks Schengeni acquis' sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises (4) tähenduses, mis kuulub nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (5) kõnealuse lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta artikli 1 punktis B määratletud valdkonda.

(14)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel nõukogus, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Kuna käesolev määrusega arendatakse siiski edasi Schengeni acquis'd Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse vastuvõtmist, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(15)

Käesolev määrus on Schengeni acquis' sätete edasiarendus, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes. (6) Seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(16)

Käesolev määrus on Schengeni acquis' sätete edasiarendus, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (7). Seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(17)

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis kuuluvad nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsuse 2004/860/EÜ (8), mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel selle lepingu allakirjastamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist, artikli 4 lõikes 1 osutatud valdkonda.

(18)

Kõik käesoleva määruse sätted, välja arvatud artikkel 9, on Schengeni acquis'l põhinevad sätted või muul viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I peatükk

EESMÄRK JA MÕISTED

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määrusega kehtestatakse erisätted, millega kehtestatakse ajutine erand teatavatest viisade taotlemist ja andmist ning ühtset viisavormi käsitlevatest Schengeni acquis' sätetest olümpiapere liikmetele 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude ajal.

Vaatamata neile erisätetele kehtivad Schengeni acquis' ühtse viisa taotlemist ja andmist käsitlevad sätted.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

Vastutavad organisatsioonid - 2006. aasta olümpia ja/või paraolümpia talimängudel osalevatele olümpiapere liikmetele viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks kavandatud meetmete puhul sellised ametlikud organisatsioonid olümpiaharta tähenduses, kellel on õigus esitada 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomiteele olümpiapere liikmete nimekirju mängude akrediteerimiskaartide väljaandmiseks;

2)

Olümpiapere liige - iga isik, kes on Rahvusvahelise Olümpiakomitee, Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee, rahvusvaheliste föderatsioonide, siseriiklike olümpia- ja paraolümpiakomiteede, olümpiamängude organiseerimiskomiteede ja siseriiklike liitude liige, nagu sportlased, spordikohtunikud, treenerid ja muud sporditehnikud, võistkondade või üksiksportlastega seotud meditsiinitöötajad ning meedia akrediteeritud ajakirjanikud, tippjuhid, rahastajad, sponsorid või muud ametlikult kutsutud isikud, kes nõustuvad juhinduma olümpiahartast, tegutsema Rahvusvahelise Olümpiakomitee kontrolli ja ülima pädevuse all, kuuluvad vastutavate organisatsioonide nimekirjadesse ja kelle 2006. aasta olümpia- ja paraolümpiamängude organiseerimiskomitee on akrediteerinud 2006. aasta olümpia- ja/või paraolümpiamängudel osalejana;

3)

Olümpia akrediteerimiskaardid, mille annab 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomitee 9. septembri 2005. aasta Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri ( GU n. 219, 20.9.2005) alusel - üks kahest turvalisest dokumendist, üks olümpiamängude ja teine paraolümpiamängude jaoks, millel on kasutaja foto ja mis kinnitavad olümpiapere liikme isikusamasuse ja võimaldavad ligipääsu võistluste toimumiskohtadesse ja muudele mängude kestel kavandatud üritustele;

4)

Olümpiamängude ja paraolümpiamängude kestus - 2006. aasta taliolümpiamängude puhul ajavahemik 10. jaanuarist 2006 kuni 26. märtsini 2006 ja 2006. aasta paraolümpia talimängude puhul ajavahemik 10. veebruarist 2006 kuni 19. aprillini 2006;

5)

2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomitee - Itaalia tsiviilkoodeksi (RD 16/3/1942 nr 262) artikli 12 alusel 27. detsembril 1999 loodud komitee Torinos 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude korraldamiseks, mis otsustab neil mängudel osalevate olümpiapere liikmete akrediteerimise;

6)

Viisade andmise eest vastutavad asutused - Itaalias olümpiapere liikmete taotluste läbivaatamiseks ja neile viisade andmiseks määratud asutused.

II peatükk

VIISADE ANDMINE

Artikkel 3

Tingimused

Vastavalt käesolevale määrusele võib viisa anda üksnes juhul, kui kõnealune isik:

a)

on mõne vastutava organisatsiooni poolt 2006. aasta olümpia- ja/või paraolümpiamängudel osalejaks nimetatud ja 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomitee poolt akrediteeritud;

b)

omab 19. juuni 1990. aasta konventsiooni, millega rakendatakse Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel 14. juunil 1985 sõlmitud Schengeni lepingut kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel (9) (edaspidi “Schengeni konventsioon”), artiklis 5 nimetatud välispiiride ületamist võimaldavat kehtivat reisidokumenti;

c)

ei ole isik, kelle suhtes on kehtestatud sissesõidukeeld;

d)

ei ohusta ühegi liikmesriigi avalikku korda, riigi julgeolekut ega rahvusvahelisi suhteid.

Artikkel 4

Taotluse esitamine

1.   Kui vastutav organisatsioon koostab 2006. aasta olümpia ja/või paraolümpia talimängudel osalevate inimeste nimekirja, võib ta koos valitud isikutele olümpia akrediteerimiskaardi taotlusega esitada kollektiivse viisataotluse neile valitud isikutele, kelle suhtes vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2001 kohaldatakse viisanõuet, välja arvatud siis, kui nendel isikutel on Schengeni riigi antud elamisluba.

2.   Kõnealuste isikute kollektiivsed viisataotlused edastatakse koos taotlustega olümpia akrediteerimiskaardi andmiseks 2004. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomiteele tema kehtestatud korras.

3.   Iga 2006. aasta olümpia ja/või paraolümpia talimängudel osaleva isiku kohta esitatakse üksainus viisataotlus.

4.   2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomitee edastab viisade andmise eest vastutavatele asutustele võimalikult kiiresti kollektiivsed viisataotlused koos kõnealuste isikute olümpia akrediteerimiskaardi taotluste koopiatega, kuhu on märgitud nende täisnimi, kodakondsus, sugu, sünniaeg ja -koht, passi number, liik ning kehtivusaeg.

Artikkel 5

Kollektiivse viisataotluse läbivaatamine ja antava viisa liik

1.   Viisade andmise eest vastutavad asutused annavad viisa pärast seda, kui nad on kontrollinud artiklis 3 sätestatud tingimuste täitmist.

2.   Antav viisa on ühtne lühiajaline mitmekordne sissesõiduviisa, mis lubab maksimaalselt üheksakümne (90) päeva pikkust viibimist 2006. aasta olümpia ja/või paraolümpia talimängude kestel.

3.   Kui olümpiapere liige ei vasta artikli 3 punktides c või d sätestatud tingimustele, võivad viisade andmise eest vastutavad asutused anda piiratud territoriaalse kehtivusega viisa vastavalt Schengeni konventsiooni artiklile 16.

Artikkel 6

Viisa vorm

1.   Viisa vorm on kaks olümpia akrediteerimiskaardile kantud numbrit. Esimene number on viisa number. Ühtse viisa puhul koosneb see number seitsmest (7) märgist, mille hulka kuuluvad kuus (6) arvu, mille ees on täht “C”. Piiratud territoriaalse kehtivusega viisa puhul koosneb see number kaheksast (8) märgist, mille hulka kuuluvad kuus (6) numbrit, mille ees on tähed “IT”. Teine number on kõnealuse isiku passi number.

2.   Viisade andmise eest vastutavad asutused edastavad viisade numbrid akrediteerimiskaartide andmiseks 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomiteele.

Artikkel 7

Tasudest vabastamine

Viisade andmise eest vastutavad asutused ei nõua viisataotluste käitlemise ja viisade andmise eest tasu.

III peatükk

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 8

Viisa tühistamine

2006. aasta olümpia ja/või paraolümpia talimängudel osalejaina esitatud isikute nimekirja muudetakse enne mängude algust, teatavad vastutavad organisatsioonid sellest viivitamata 2006. aasta olümpia ja paraolümpia talimängude organiseerimiskomiteele nimekirjast eemaldatud isikute akrediteerimiskaartide tühistamiseks. Organiseerimiskomitee teatab sellest viisade andmise eest vastutavatele asutustele, märkides kõnealuste viisade numbrid.

Viisade andmise eest vastutavad asutused tühistavad kõnealuste isikute viisad. Nad teatavad sellest viivitamata piirikontrolli eest vastutavatele asutustele, kes edastavad selle teabe kohe teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

Artikkel 9

Kontroll välispiiril

1.   Liikmesriikide välispiire ületades piirdub vastavalt käesolevale määrusele viisa saanud olümpiapere liikmete sissesõidu kontroll piiril artiklis 3 sätestatud tingimuste täitmise kontrolliga.

2.   Olümpia ja/või paraolümpia talimängude kestel:

a)

lüüakse sisse- ja väljasõidutempel passi esimesele vabale leheküljele nende olümpiapere liikmete passi, kelle puhul selliste templite löömine on vajalik vastavalt nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2133/2004 liikmesriikide pädevate asutuste kohustuse kohta tembeldada süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide välispiiride ületamisel (10). Esimesel sissesõidul esitatakse viisa number samal lehel;

b)

loetakse Schengeni konventsiooni artikli 5 lõike 1 punktis c sätestatud sissesõidutingimused täidetuks, kui olümpiapere liige on nõuetekohaselt akrediteeritud.

3.   Lõiget 2 kohaldatakse kolmandate riikide kodanikest olümpiapere liikmete suhtes vaatamata sellele, kas nende suhtes kohaldatakse viisanõuet määruse (EÜ) nr 539/2001 kohaselt.

Artikkel 10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu teavitamine

Hiljemalt neli kuud pärast 2006. aasta paraolümpia talimängude lõppu edastab Itaalia komisjonile aruande käesoleva määruse rakendamise mitmesuguste aspektide kohta.

Selle aruande ja kogu teiste liikmesriikide samaks tähtpäevaks esitatud teabe alusel koostab komisjon käesoleva määrusega ettenähtud olümpiapere liikmetele viisade andmise erandi toimimisele hinnangu ning teatab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, ...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  Euroopa Parlamendi 15. novembri 2005. aasta seisukoht.

(2)  ELT L 183, 22.7.2003, lk 1.

(3)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 851/2005 (ELT L 141, 4.6.2005, lk 3).

(4)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(6)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(7)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(8)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.

(9)  EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19. Konventsiooni on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1160/2005 (ELT L 191, 22.7.2005, lk 18).

(10)  ELT L 369, 16.12.2004, lk 5.

P6_TA(2005)0424

Sotsiaalkindlustusskeemid ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0830) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikleid 42 ning 308, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0002/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6-0293/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TC1-COD(2004)0284

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006 millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (EP-PE_TC1-COD(2004)0284)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 42 ja 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamisepingu artiklis 251 sätestatud korras  (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 631/2004 (3) jõustumisega on juurdepääsu korda mitterahalistele haigushüvitistele ajutisel viibimisel teises liikmesriigis lihtsustatud. Seetõttu on kohane laiendada lihtsustatud menetlust tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud hüvitisi käsitlevate sätete suhtes, mis sisalduvad määrustes (EMÜ) nr 1408/71 (4) ja nr 574/72 (5).

(2)

Teatavate liikmesriikide õigusaktide muudatuste arvestamiseks, eriti uutes liikmesriikides alates ühinemisläbirääkimiste lõppemisest, tuleb kohandada määruse (EMÜ) nr 1408/71 lisasid.

(3)

Seetõttu tuleks määrusi (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 vastavalt muuta.

(4)

Õiguskindluse tagamiseks ja mõjutatud isikute õiguspäraste ootuste kaitsmiseks on vaja sätestada, et teatavad sätted, millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 III lisa, jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1. maist 2004.

(5)

Asutamislepingus ei sätestata lisaks artiklis 308 toodud volitustele muid volitusi asjakohaste sotsiaalkindlustuse alaste abinõude võtmiseks muude isikute kui töötajate suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 I, II, IIa, III, IV ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määrust (EMÜ) nr 574/72 muudetakse järgmiselt:

(1)

Artiklist 60 jäetakse välja lõiked 5 ja 6.

(2)

Artikkel 62 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 62

Mitterahalised hüvitised viibimise korral liikmesriigis, v.a pädevas riigis

1.   Selleks et saada mitterahalisi hüvitisi vastavalt määruse artikli 55 lõike 1 punkti a alapunktile i, esitab töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja ravi osutajale pädeva asutuse väljastatud dokumendi, mis tõendab, et tal on õigus saada mitterahalisi hüvitisi. Kõnesolev dokument koostatakse vastavalt artiklile 2. Kui kõnealune isik ei ole võimeline sellist dokumenti esitama, võtab ta ühendust viibimiskoha asutusega, kes küsib pädevalt asutuselt õiendi, mis tõendaks, et kõnealusel isikul on õigus saada mitterahalisi hüvitisi.

Pädeva asutuse poolt määruse artikli 55 lõike 1 punkti a alapunkti i alusel hüvitiste saamiseks väljastatud dokument kehtib igal asjaomasel üksikjuhul ravi osutaja jaoks samasuguse tõendina nagu viibimiskoha asutuse kindlustatud isikute õigusi kinnitav siseriiklik tõend.

2.   Rakendusmääruse artikli 60 lõiget 9 kohaldatakse mutatis mutandis.”

(3)

Artikli 63 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Rakendusmääruse artikli 60 lõiget 9 kohaldatakse mutatis mutandis.”

(4)

Artikli 66 lõikes 1 asendatakse sõnad “artiklites 20 ja 21” sõnadega “artiklis 21”.

(5)

Artikli 93 lõikes 1 jäetakse välja viited artiklitele 22 b ja 34 b.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisa punkti 5 alapunkti a alapunkte ii-ix ja punkti 5 alapunkti b punkte ii ja iv kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  Arvamus on esitatud 28. septembril 2005 (ELTs seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 15. novembri 2005. aasta seisukoht.

(3)  ELT L 100, 6.4.2004, lk 1.

(4)   EÜT L 149, 5.7.1971, lk 1 . Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 631/2004 ja tunnistatud kehtetuks alates rakendusmääruse jõustumisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 883/2004 (ELT L 200, 7.6.2004, lk 1 ).

(5)  EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1 . Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 631/2004.

LISA

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 lisasid muudetakse järgmiselt:

1.

I lisa II jaos asendatakse punkt“V. SLOVAKKIA” järgmisega:

“V. SLOVAKKIA

Et määrata kindlaks mitterahaliste hüvitiste saamise õigus vastavalt määruse III jao 1. peatükile, tähendab “pereliige” abikaasat ja/või ülalpeetavat last, nagu on määratletud lapsetoetusseaduses.”

2.

II lisa 1. jao punkt“H. PRANTSUSMAA” asendatakse järgmisega:

“H. PRANTSUSMAA

1.

Füüsilisest isikust käsitööettevõtjate, tööstus- või kaubandustöötajate või vabakutseliste töötajate täiendavad hüvitisskeemid, vabakutseliste füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavad vanaduskindlustuse skeemid, füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavad kindlustusskeemid, mis hõlmavad invaliidsust ja surma, ning lepinguliste tegevarstide ja muude meditsiinitöötajate täiendavad vanadushüvitise skeemid, nagu on vastavalt viidatud sotsiaalkindlustusseaduse artiklites L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 ja L.723-14.

2.

Põllumajanduses töötavate füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavad haigus- ja sünnituskindlustuse skeemid vastavalt maaelukoodeksi artiklile L.727-1.”

3.

II lisa II jagu muudetakse järgmiselt:

(a)

Punkt“E. EESTI” asendatakse järgmisega:

“E. EESTI

a)

sünnitoetus

b)

lapsendamistoetus”

(b)

Punkt“L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L. LÄTI

a)

sünnitoetus

b)

lapsendamistoetus

(c)

Punkt“S. POOLA” asendatakse järgmisega:

“S. POOLA

Täiendav sünnitoetus (28. novembri 2003. aasta seadus perehüvitiste kohta)”

4.

II a lisa muudetakse järgmiselt:

(a)

Punktis“D. SAKSAMAA” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

“Hüvitised elamiskulude katmiseks tööotsijaid puudutavate põhisätete alusel, välja arvatud juhul, kui seoses kõnealuste hüvitistega on täidetud abikõlblikkuse kriteeriumid ajutise lisasumma saamiseks pärast töötushüvitise saamist (sotsiaalkindlustusseadustiku II osa artikli 24 lõige 1);”

(b)

Punkt“L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L. LÄTI

(a)

Riiklik sotsiaalkindlustushüvitis (1. jaanuari 2003. aasta seadus riiklike sotsiaalhüvitiste kohta)

(b)

Piiratud liikumisvõimalustega puudega isikute transpordikulude hüvitamise toetus (1. jaanuari 2003. aasta seadus riiklike sotsiaalhüvitiste kohta)”

(c)

Punkt“S. POOLA” asendatakse järgmisega:

“S. POOLA

Sotsiaalpension (27. juuni 2003. aasta sotsiaalpensioni seadus)”

(d)

Punkt“V. SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

“V. SLOVAKKIA

Ainsaks sissetulekuallikaks olevate pensionide korrigeerimine , mis on tehtud enne 1. jaanuari 2004.

5.

III lisa muudetakse järgmiselt:

(a)

A osa muudetakse järgmiselt:

(i)

Jäetakse välja järgmised punktid:

Punktid 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

(ii)

Nummerdust muudetakse järgmiselt:

punkti BELGIA-SAKSAMAA number “3” muutub numbriks “1”,

punkti TŠEHHI VABARIIK-SAKSAMAA number “26” muutub numbriks “2”,

punkti TŠEHHI VABARIIK-KÜPROS number “33” muutub numbriks “3”,

punkti TŠEHHI VABARIIK-LUKSEMBURG number “36” muutub numbriks “4”,

punkti TŠEHHI VABARIIK-AUSTRIA number “40” muutub numbriks “5”,

punkti TŠEHHI VABARIIK-SLOVAKKIA number “44” muutub numbriks “6”,

punkti TAANI-SOOME number “67” muutub numbriks “7”,

punkti TAANI-ROOTSI number “68” muutub numbriks “8”,

punkti SAKSAMAA-KREEKA number “71” muutub numbriks “9”,

punkti SAKSAMAA-HISPAANIA number “72” muutub numbriks “10”,

punkti SAKSAMAA-PRANTSUSMAA number “73” muutub numbriks “11”,

punkti SAKSAMAA-LUKSEMBURG number “79” muutub numbriks “12”,

punkti SAKSAMAA-UNGARI number “80” muutub numbriks “13”,

punkti SAKSAMAA-MADALMAAD number “82” muutub numbriks “14”,

punkti SAKSAMAA-AUSTRIA number “83” muutub numbriks “15”,

punkti SAKSAMAA-POOLA number “84” muutub numbriks “16”,

punkti SAKSAMAA-SLOVEENIA number “86” muutub numbriks “17”,

punkti SAKSAMAA-SLOVAKKIA number “87” muutub numbriks “18”,

punkti SAKSAMAA-ÜHENDKUNINGRIIK number “90” muutub numbriks “19”,

punkti HISPAANIA-PORTUGAL number “142” muutub numbriks “20”,

punkti IIRIMAA-ÜHENDKUNINGRIIK number “180” muutub numbriks “21”,

punkti ITAALIA-SLOVEENIA number “191” muutub numbriks “22”,

punkti LUKSEMBURG-SLOVAKKIA number “242” muutub numbriks “23”,

punkti UNGARI-AUSTRIA number “248” muutub numbriks “24”,

punkti UNGARI-SLOVEENIA number “251” muutub numbriks “25”,

punkti MADALMAAD-PORTUGAL number “267” muutub numbriks “26”,

punkti AUSTRIA-POOLA number “273” muutub numbriks “27”,

punkti AUSTRIA-SLOVEENIA number “275” muutub numbriks “28”,

punkti AUSTRIA-SLOVAKKIA number “276” muutub numbriks “29”,

punkti PORTUGAL-ÜHENDKUNINGRIIK number “290” muutub numbriks “30” ja

punkti SOOME-ROOTSI number “298” muutub numbriks “31”.

(iii)

Punktis“2. TŠEHHI VABARIIK-SAKSAMAA'” asendatakse sõnad “leping puudub” järgmisega:

“27. juuli 2001. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 39 lõike 1 punktid b ja c;

27. juuli 2001. aasta sotsiaalkindlustuslepingu lõpp-protokolli punkt 14;”

(iv)

Punktis3. TŠEHHI VABARIIK-KÜPROS” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

19. jaanuari 1999. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 32 lõige 4;

(v)

Punktis4. TŠEHHI VABARIIK-LUKSEMBURG” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

“17. novembri 2000. aasta lepingu artikli 52 punkt 8”;

(vi)

Punkt6. TŠEHHI VABARIIK-SLOVAKKIA” asendatakse järgmisega:

6. TŠEHHI VABARIIK-SLOVAKKIA

29. oktoobri 1992. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artiklid 12, 20 ja 33;”

(vii)

Punktis18. SAKSAMAA-SLOVAKKIA” asendatakse sõnad “leping puudub” järgmisega:

“12. septembri 2002. aasta lepingu artikli 29 lõike 1 punktid 2 ja 3

12. septembri 2002. aasta lepingu lõpp-protokolli punkt 9.;”

(viii)

Punktis23. LUKSEMBURG-SLOVAKKIA” asendatakse sõnad “leping puudub” järgmisega:

“23. mai 2002. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 50 lõige 5”;

(ix)

Punktis29. AUSTRIA-SLOVAKKIA” asendatakse sõnad “leping puudub” järgmisega:

“21. detsembri 2001. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 34 lõige 3”;

(b)

B osa muudetakse järgmiselt:

(i)

Jäetakse välja järgmised punktid:

Punktid 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

(ii)

Nummerdust muudetakse järgmiselt:

punkti TŠEHHI VABARIIK-KÜPROS number “33” muutub numbriks “1”,

punkti TŠEHHI VABARIIK-AUSTRIA number “40” muutub numbriks “2”,

punkti SAKSAMAA-UNGARI number “80” muutub numbriks “3”,

punkti SAKSAMAA-SLOVEENIA number “86” muutub numbriks “4”,

punkti ITAALIA-SLOVEENIA number “191” muutub numbriks “5”,

punkti UNGARI-AUSTRIA number “248” muutub numbriks “6”,

punkti UNGARI-SLOVEENIA number “251” muutub numbriks “7”,

punkti AUSTRIA-POOLA number “273” muutub numbriks “8”,

punkti AUSTRIA-SLOVEENIA number “275” muutub numbriks “9” ja

punkti AUSTRIA-SLOVAKKIA number “276” muutub numbriks “10”

(iii)

Punktis“1. TŠEHHI VABARIIK-KÜPROS” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

19. jaanuari 1999. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 32 lõige 4

(iv)

Punktis“10. AUSTRIA-SLOVAKKIA” asendatakse sõnad “leping puudub” järgmisega:

21. detsembri 2001. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 34 lõige 3

6.

IV lisa muudetakse järgmiselt:

(a)

A osa muudetakse järgmiselt:

(i)

Punktis“B. TŠEHHI VABARIIK” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

“Täieliku töövõimetuse pension isikutele, kelle täielik töövõimetus tekkis enne 18aastaseks saamist ja kes ei olnud nõutavaks perioodiks kindlustatud (pensionikindlustusseaduse nr 155/1995 42. jagu.)”;

(ii)

Punktis “X. ROOTSI” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

Õigusaktid sissetulekuga seotud pikaajaliste invaliidsushüvitiste kohta (muudetud kujul seaduse 1962:381 kindlustuse kohta peatükk 8)

(b)

C jagu muudetakse järgmiselt:

(i)

Punkt“B. TŠEHHI VABARIIK” asendatakse järgmisega:

“B. TŠEHHI VABARIIK

Invaliidsuspension (osaline ja täielik) ja toitjakaotuspension (“lesed” ja “orvud”) juhul, kui need pensionid ei tulene vanaduspensionist, mida surnud isikul oleks olnud õigus saada oma surma ajal;”

(ii)

Punktis“E. EESTI” asendatakse sõna “puuduvad” järgmisega:

“Kõik invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensioni taotlused, mille puhul

kindlustusstaaž on Eestis kuni 31. detsembrini 1998 täidetud

taotleja isikustatud sotsiaalmaks, mis on makstud vastavalt Eesti õigusaktidele, moodustab vähemalt keskmise sotsiaalmaksu summa vastava kindlustusaasta kohta;”

(c)

D jaos asendatakse punkti 2 alapunkt g järgmisega:

“(g)

Slovakkia invaliidsuspension ja sellest tulenev toitjakaotuspension”

7.

VI lisa punkti“Q. MADALMAAD”muudetakse järgmiselt:

(a)

Punkti 4 alapunkt b asendatakse järgmisega:

"b)

Kui vastavalt alapunktile a on isikul õigus saada Hollandi invaliidsushüvitist, arvutatakse hüvitisi, nagu määruse artikli 46 lõikes 2 viidatud, järgmiselt:

i)

kooskõlas töövõimetuskindlustuses (WAO) kehtestatud sätetega, kui enne töövõimetuse tekkimist oli kõnealune isik viimati tööl töötajana määruse artikli 1 punkti a tähenduses;

ii)

kooskõlas invaliidsuskindlustuse (füüsilisest isikust ettevõtjad) seadusega (WAZ), kui enne töövõimetuse tekkimist oli kõnealune isik viimati tööl, kuid mitte töötajana määruse artikli 1 punkti a tähenduses.

"(b)

Punkt 7 asendatakse järgmisega:

“7.

Määruse II jaotise kohaldamisel käsitletakse palgatöötajana töötavana isikut, kes on töötaja 1964. aasta töötasumaksuseaduse tähenduses ja kes on kindlustatud riikliku kindlustuse alusel”

P6_TA(2005)0425

Euroopa angerjas

Euroopa Parlamendi resolutsioon euroopa angerja varude taastamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava arengu kohta (2005/2032(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile “Euroopa angerja majandamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava areng” (KOM(2003)0573);

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0284/2005),

1.

palub komisjonil liikmesriike võimalikult kiiresti üles kutsuda koostama riiklikke korraldamiskavasid, mis peavad hõlmama järgmisi punkte:

a)

tehnilised meetmed, mis võetakse takistuste tekkimise korral veeteedel, et lihtsustada võimalikult palju angerjate rännet, s.o ülemjooksul koondumist ja allavoolu mere suunas liikumist,

b)

kalastamisandmete kogumine, kalastamise seire ning vajaduse korral kalastamise hulga piiramine, kui see on ajalooliste ja teaduslike andmetega põhjendatud, nii elukutseliste kui ka hobikalastajate tähtajaliste püügikeeldude või püügimahtude vähendamise abil, kusjuures tuleb arvestada kalastamisviiside riiklike erinevuste ja usaldusväärse isereguleerimisega,

c)

klaasangerjate ja ettekasvatatud angerjate asustamise suurendamine Euroopa siseveekogude majandatavatele aladele;

d)

tagamine, et angerja ettekasvatamine ei muutuks nii laiaulatuslikuks, et see hakkaks looduslikult varusid täitva klaasangerja puudumise või täiskasvanud hõbeangerja looduslikesse kudemispaikadesse siirdumise ärajäämise tõttu häirima loodusliku angerja kalamajanduse elujõulisust;

e)

kormoranide asurkondade majandamisega seotud meetmed angerjate suremuse vähendamiseks;

2.

kutsub komisjoni üles teostama uurimust kliimamuutuste tähtsuse kohta angerjavarude vähenemisel;

3.

kutsub komisjoni üles teostama ookeanides täpsemaid uurimusi võimalike takistuste kohta angerjate loomulikul rändel Sargasso merre;

4.

võtab teadmiseks Rahvusvahelise Mereuuringute Nõukogu selleteemalised teaduslikud raportid;

5.

kutsub komisjoni üles viima läbi uurimust angerjate tervise ja takistuste kohta, mis võivad angerjate edukat rännet ja sigimist mõjutada väliste faktoritena, nagu PCB ja kalade haigused;

6.

kutsub komisjoni üles viima läbi uurimust kõnealuse angerjaliigi varude biogeograafilise leviku kohta;

7.

kutsub komisjoni üles viima läbi uurimust, et hinnata mageveeteede reostust, mis ühe tegurina mõjutab angerjate suremust;

8.

kutsub komisjoni üles viima läbi uurimust muutumisprotsessi toetamise võimaluste kohta, muu hulgas juurdepääsuga Euroopa Kalandusfondile;

9.

kutsub komisjoni üles kohandama angerjapüügi- ja ekspordipoliitikat nii, et loodusliku rände jaoks jääks piisavalt klaasangerjat ning et mõistliku hinna eest oleks saada küllaldaselt klaasangerjat, millega asustada angerjate looduslikke elupaiku vastavalt Euroopa kalavarude säästva majandamise põhimõtetele;

10.

kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid meetmete kehtestamiseks kalapüügi ja turustamise haldamiseks ning müügiks pakutava klaasangerja hulga üle järelevalve teostamiseks püügidokumentatsiooni süsteemi kaudu, et tõhusamalt võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu, kuna ebaseaduslik kalapüük on noorte ja täiskasvanud angerjate varude märgatava vähenemise põhjuseks;

11.

kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid, kuidas oleks võimalik leevendada klaasangerja püügi ja ekspordi piiramise sotsiaalmajanduslikke tagajärgi;

12.

kutsub komisjoni üles võimalikult kiiresti lisama kalanduseelarvesse eelarverida Euroopa siseveekogudel kalastamise ümberstruktureerimise kaasrahastamiseks ja klaasangerja valdkonna poliitika muutmisest tingitud mõjude leevendamiseks;

13.

kutsub komisjoni üles pärast tegevuskava rakendamist Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitama igal aastal igas liikmesriigis saavutatud edusammudest ja tulemustest;

14.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

P6_TA(2005)0426

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimalik rikkumine mõne liikmesriigi poolt

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimaliku rikkumise kohta mõne liikmesriigi poolt (2005/2187(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa ühenduste 8. aprilli 1965. aasta privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 10 ning 20. septembri 1976. aasta Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 6 lõiget 2;

võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid (1);

võttes arvesse Jean-Charles Marchiani puutumatuse kaitse taotlust Prantsusmaa kohtuvõimude ees;

võttes arvesse oma 5. juuli 2005. aasta otsust (2), milles otsustati Jean-Charles Marchiani puutumatust kaitsta;

võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 2;

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0316/2005),

A.

arvestades, et Prantsusmaa kassatsioonikohtu 16. märtsi 2005. aasta otsuse nr 1784 puhul, milles väidetakse, et ükski õigusnorm, rahvusvaheline kokkulepe ega konstitutsiooniline põhimõte ei luba järeldada, et Prantsusmaa kriminaalmenetluse seadustiku artikli 100-7 esimene lõik kohalduks Euroopa Parlamendi liikmete suhtes, pole arvesse võetud kõnealuse protokolli artiklit 10, jättes Prantsuse kodakondsusega Euroopa Parlamendi liikme ilma võimalusest saada kaitset Prantsusmaa kriminaalmenetluse seadustiku artikli 100-7 esimese lõigu alusel, mis tagab kaitse rahvusparlamendi liikmetele;

B.

arvestades, et ülalnimetatud 5. juuli 2005. aasta otsuses nõuab Euroopa Parlament nimetatud 16. märtsi 2005. aasta otsuse tühistamist või kehtetuks tunnistamist ning selle igasuguse faktilise või õigusliku toime peatamist;

C.

arvestades, et Euroopa Parlamendi teatise peale, milles juhiti tähelepanu ülalnimetatud 5. juuli 2005. aasta otsusele, kinnitas Prantsuse Vabariigi justiitsminister, et kassatsioonikohtu otsus on jõustunud kohtulahend ning et pole ühtegi seaduslikku vahendit selle tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, nagu nimetatud resolutsioonis nõutakse.

D.

arvestades, et Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokoll kuulub ühenduse esmase õiguse hulka;

E.

arvestades, et keeldudes rakendamast Prantsusmaa kriminaalmenetluse seadustiku artikli 100-7 esimest lõiku Prantsuse kodakondsusega Euroopa Parlamendi liikme suhtes, rikuvad Prantsusmaa kohtuvõimud ühenduse esmast õigust;

F.

arvestades, et Euroopa Kohtu kohtupraktikast tuleneb, et liikmesriigi vastu võib algatada kohtuasja riiklike kohtuvõimude otsuse asjus (3);

G.

arvestades, et asutamislepingute valvurina on komisjonil kohustus algatada nimetatud lepingu artiklis 226 sätestatud menetlus,

1.

otsustab paluda komisjonil algatada EÜ asutamislepingu artiklis 226 sätestatud menetlus Prantsusmaa Vabariigi vastu seoses ühenduse esmase õiguse rikkumisega;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon viivitamata komisjonile ja Prantsusmaa Vabariigi pädevatele asutustele.


(1)  Kohtuasi 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier (EKL 1964, lk 383) ja kohtuasi 149/85: Wybot v. Faure ja teised (EKL 1986, lk 2391).

(2)  Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2005)0269.

(3)  Kohtuasi C-224/01: Köbler (ELK 2005, lk I-10239).

P6_TA(2005)0427

Globaliseerumise sotsiaalne mõõde

Euroopa Parlamendi resolutsioon globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta (2005/2061(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni teatist “Globaliseerumise sotsiaalne mõõde - ELi poliitika panus hüvede kõigile kättesaadavaks tegemisel” (KOM(2004)0383);

võttes arvesse globaliseerumise sotsiaalse mõõtme maailmakomisjoni (WCSDG) 24. veebruaril 2004 avaldatud raportit “Õiglane globaliseerumine: kõigile võimaluste loomine”;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja arengukomisjoni arvamusi (A6-0308/2005)

A.

arvestades, et vaatamata globaliseerumise paljudele positiivsetele külgedele ja globaalse turumajanduse tänu teaduslike teadmiste arengule üles näidatud suurele tootmisvõimsusele, tekitab globaliseerumisprotsess suurt majanduslikku ja sotsiaalset tasakaalustamatust nii riikides endis kui ka riikide vahel, mis on kogu maailmas ühiskonna suuri osi mõjutavat töötust ja vaesust arvestades väga tõsine sotsiaalne probleem;

B.

arvestades, et globaliseerumine suurendab lõhet rikaste ja vaeste vahel, ning arvestades, et selle negatiivsete mõjude neutraliseerimiseks on vaja teha suuri investeeringuid inimestesse kõigil ühiskonna tasanditel ja kõigis vanuserühmades;

C.

arvestades, et majandus muutub järjest globaalsemaks ja poliitilisemaks ning regulatiivinstitutsioonid jäävad suuremalt jaolt riigi või regionaalsele tasandile, ning arvestades, et ükski olemasolevatest institutsioonidest ei näe ette demokraatlikku seiret globaalsete turgude üle ega hüvita peamist ebavõrdsust riikide vahel;

1.

tervitab komisjoni teatist, mis võimaldab käivitada esialgse arutelu WCSDG raporti teemal, töötamaks välja asjakohane ELi poliitika, kuid samal ajal eeldab, et komisjon esitab konkreetsemad ettepanekud ELi siseja välispoliitika kohta antud valdkonnas;

2.

nõustub WCSDG seisukohaga, et globaliseerumisprotsessi peaks iseloomustama tuntav sotsiaalne mõõde, mis põhineb ülemaailmselt jagatud väärtustel, inimõiguste ja inimväärikuse austamisel, mis on õiglane, kõikehõlmav ja demokraatlikest põhimõtetest juhinduv, annab võimalusi ja käegakatsutavaid hüvesid kõikidele riikidele ja inimestele ning on seotud aastatuhande arengueesmärkidega;

3.

on veendunud, et EL võib oma sise- ja välispoliitika, sotsiaalse mudeli ja selle arendamise kaudu rahvusvahelisel tasandil ning vastastikusel austusel, konstruktiivsel dialoogil ja meie ühise saatuse tunnistamisel põhineva globaalse koostöö kaudu anda sellesse protsessi märgatava panuse;

4.

juhib tähelepanu sellele, et WCSDG raportis viidatakse globaliseerumise kasude ja koormiste ebavõrdsele jaotusele maailma riikide hulgas: jaotus on alates 1990. aastast paranenud ainult Aasias;

5.

leiab, et globaliseerumine ei peaks tähendama ainult seda, et EL saab rohkem Euroopast väljapoole müüa, vaid seda, et eelkõige kolmanda maailma riikidele tuleb anda võimalus müüa rohkem ELile, parandamaks nende majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset kaasatuse taset; tunnistab, et ühist põllumajanduspoliitikat on vaja reformida, kui tahetakse globaliseerumise seda aspekti esile tuua ning et kampaania “Jätkem vaesus möödanikku” kujuneks edukaks;

6.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et ELi kaubandus-, põllumajandus- ja välispoliitika sobivad kokku asutamislepingu artiklis 178 sätestatud arengupoliitikaga ja aastatuhande arengueesmärkidega;

7.

leiab, et Euroopa Liit peaks võtma konkreetseid meetmeid vaesuse vastu võitlemiseks, muutes oma poliitikat palju järjepidevamaks, eriti põllumajanduse ja kaubanduse alal koos võlgade kustutamise ja abiga;

8.

rõhutab, et vaesus ja keskkonnakahjustused on omavahel tihedalt seotud: keskkonnaprobleemid, nagu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine või kliimamuutused, mõjutavad sageli ühiskonna kõige vaesemaid kihte ja suurendavad nende vaesust ning vaesus toob kaasa keskkonnakahjustuste suurenemise, kui puudub alternatiiv loodusvarade röövkasutusele; seepärast tuleb globaliseerumise sotsiaalset mõõdet käsitleda seoses keskkonnamõõtmega;

9.

väljendab rahulolu Lissaboni vahearuande üle ja rõhutab, et muudetud Lissaboni strateegia võib osutuda kasulikuks vahendiks globaliseerumise mitmetele väljakutsetele vastamisel; väljendab veelkord toetust Lissaboni strateegiale, mis rõhutab majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna mõõtme vastastikust sõltuvust; peab enamate ja paremate töökohtade loomist oluliseks eeltingimuseks, kui maailm tahab areneda sotsiaalse õigluse suunas; juhib tähelepanu sellele, et maailma teised osad võivad liikmesriikide hea tava teatud aspekte käsitleda mudelina; märgib, et see saab võimalikuks üksnes juhul, kui liikmesriikidel õnnestub läbi viia vajalikud struktuurireformid, edendades ja kohandades vastastikku majandusarengut, tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat; rõhutab vajadust tõhusa juhtimise järele, et saavutada nimetatud reformide läbiviimine, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja nende valitsused võtaksid endale vastutuse muudetud Lissaboni strateegia eduka elluviimise eest; rõhutab lisaks liikmesriikidevahelise koostöö tähtsust, et kiirendada investeerimist inimressurssidesse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni; on seisukohal, et Lissaboni strateegia eesmärgid on miinimumeesmärgid, mille täitmisele liikmesriigid peaksid pühenduma;

10.

tervitab komisjoni tõdemust, et konkurentsivõime säilitamiseks ELis on kõikide jaoks sotsiaalse heaolu tagamiseks vaja suuri investeeringuid inimressurssidesse kõigis vanuserühmades; eeldab seetõttu konkreetseid meetmeid ja ettepanekuid selliste investeeringute tagamiseks ning kutsub ELi üles keskenduma kvalifikatsiooni arendamise parandamisele kõikidel tasemetel, eriti lihttööliste hulgas, võimaldamaks töötajatel ära kasutada globaliseerumisel tekkivaid võimalusi ja toetamaks ettevõtteid, kes vastutavad oma töötajate tööalase koolitamise eest;

11.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles edendama järgmiste eesmärkidega sotsiaalpoliitika kava:

kaasava ja ühtekuuluva ühiskonna arendamine, mis eeldab stabiilset tööhõivet toetavaid meetmeid ja töötajate õiguste austamist;

soolisel võrdõiguslikkusel põhineva ühiskonna edendamine ning kõigi diskrimineerimisvormide vastu võitlemine;

kõiki elanikkonna rühmi arvestav sotsiaalpoliitika;

osalusdemokraatia erinevate sotsiaal- ja tööhõivepoliitika aspektide osana;

12.

rõhutab, et tõhusaid tööturu korralduse eeskirju ja sotsiaalkindlustussüsteeme ei saa valitsused üksinda saavutada, vaid et on vaja kaasata tööturu osalised, kellel on nii riigi kui Euroopa tasandil õigus otsuste tegemise protsessis osaleda; on seisukohal, et lisaks tuleb toetada tööandjate organisatsioonide ja ametiühingute võimalusi ja suutlikkust astuda konstruktiivsesse sotsiaaldialoogi, kuna see on oluline restruktureerimise võimalike negatiivsete sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks ja kõrvaldamiseks ning samuti eeltingimuseks, kui EL soovib ette näha globaliseerumise negatiivseid tagajärgi ja positiivseid võimalusi;

13.

rõhutab seda, kui tähtis on austada ja täita inimõiguste ülddeklaratsiooni (UDHR), rõhutab kõikide inimõiguste, sealhulgas majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste õiguste, vastastikust sõltuvust ja jagamatust ning seda, kui olulised on ILO peamised tööhõivestandardid (ILO Core Labour Standards - CLS), mis käsitlevad töökohal diskrimineerimise ja sunniviisilise või pealesunnitud töö likvideerimist, ühinemisvabadust, kollektiivläbirääkimiste õigust ja laste töö keelustamist; juhib tähelepanu sellele, et praegusel ajal ei rakendata ülddeklaratsioonis ja ILO peamistes tööhõivestandardites sätestatud põhimõtteid piisavalt;

14.

võtab teadmiseks WCSDG seisukoha peamiste tööhõivestandardite osas, mille kohaselt otsused ja poliitilised tavad ei ole sageli praktikas rakendatavad; kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõike, mis on nende võimuses, et edendada peamisi tööhõivestandardeid nii oma sise- kui ka välispoliitikas, ning tagama, et ükski nende poliitikavaldkondade aspekt ei takistaks standardite täitmist; märgib ELi võimalusi peamiste tööhõivestandardite edendamiseks kahepoolsete ja regionaalsete kokkulepete, arengu- ja väliskoostöö, arengumaade turulepääsu võimaldava kaubanduspoliitika kaudu ning sotsiaalarengu eesmärgiga eraalgatuste toetamise ja globaaltasandil hea juhtimise edendamise kaudu;

15.

nõuab, et erinevates ELi välisprogrammides omistataks suuremat tähtsust sotsiaalsetele õigustele ja sotsiaaldialoogile, inimõigustele ja õiguse ülimuslikkusele ning lapse õiguste kaitsele, eelkõige õigusele saada haridust, mis võimaldaksid prioriteediks seada demokratiseerimise ja õigusriigi loomise arengumaades; ilma selleta ei ole säästev areng võimalik;

16.

nõuab, et komisjon tagaks kahepoolsete kokkulepete kaudu vähemalt CLSi austamise, et tagada inimlikud töötingimused ning vältida naiste ja laste ärakasutamist asjaomastes riikides;

17.

tervitab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt võiksid kahepoolsed suhted hõlmata positiivsete stiimulite rakendamist toodetele, mis vastavad teatud sotsiaalsetele standarditele; tervitab komisjoni ettepanekut luua uusi ühismehhanisme (joint bilateral observatories) globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kavandamiseks ja jälgimiseks kahepoolsete kokkulepete sõlmimisel; on samuti veendunud, et EL peaks kasutama oma kahepoolseid suhteid, toetamaks globaliseerumise sotsiaalse mõõtme maailmakomisjoni soovitusi, et piiritaguseid ja EList väljapoole viidud töökohti ei võtaks üle odavat tööjõudu palkavad ettevõtted kolmandas maailmas, vaid et selle asemel loodaks kvaliteetseid töökohti, mis aitavad parandada töötajate ja nende perekondade elukvaliteeti neis riikides;

18.

kutsub komisjoni üles sellega seoses läbi vaatama kõiki olemasolevaid kahepoolseid kokkuleppeid, eelkõige majanduspartnerluse kokkuleppeid ja kalanduspartnerluse kokkuleppeid, tagamaks, et need on igati kooskõlas aastatuhande arengueesmärkide ja säästva arengu põhimõttega;

19.

tervitab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt püüavad komisjon, nõukogu ja liikmesriigid saavutada ILOle WTOs vaatleja staatust eesmärgiga parandada institutsioonidevahelise dialoogi kvaliteeti; märgib, et parlament kutsus juba 4. juuli 2002. aasta resolutsioonis tööhõive, sotsiaalse olukorra ja globaliseerumise kohta (1) institutsioone ja liikmesriike üles püüdlema vaatlejastaatuse saavutamise poole, ning kutsub neid nüüd üles nimetatud vallas edu saavutama; lisaks sellele kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles töötama selle nimel, et muuta ILO standardid WTO liikmetele siduvaks;

20.

on veendunud, et rahuldava töö saamine vastavalt ILO rahuldava töö tagamise tegevuskavale tuleb seada prioriteediks riiklikul, ELi ja globaalsel tasandil; rõhutab, et korralike töökohtade, sealhulgas töötajate õiguste, sotsiaalse kaitse ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamine on hädavajalik selleks, et vaesuse vastu tõhusalt võidelda; märgib siiski, et see eesmärk ei kajastu ELi välispoliitikas ega ka ELi rahvusvahelises kaubandus-, finants- ja rahapoliitikas;

21.

märgib, et 1999. aastal Seattle'is toimunud WTO ministrite konverentsi läbirääkimisvolituste kohaselt pidi EL korraldama ministrite tasandil konverentsi kaubanduse, tööhõive ja tööhõivestandardite teemal; märgib, et seejärel võttis Euroopa Liit endale kohustuse korraldada see konverents hiljemalt 2001. aastal; kutsub nüüd komisjoni üles kõrvaldama see tegematajätmine hiljemalt 2006. aasta juuniks; konverentsini jäänud aja jooksul tuleks alustada dialoogi eelkõige WTO arenevate liikmesriikidega, et käsitleda kaubanduse, tööhõive ja minimaalsete tööhõivestandardite vahelist suhet;

22.

usub, et ülemaailmse osalejana peaks EL olema tegevuskava “Korralike töökohtade ja korraliku pensioni tagamine kõigile” peamine edendaja; rõhutab, et tuleks heaks kiita töötajate õiguste ja sotsiaalse kaitse teatud miinimumstandardid ning tunnustada neid kui sotsiaalmajanduslikku alust, mis tooks kaasa pikaajalise heaolu igale maailma riigile, ning et töökohad, tööhõive ja “korralik töö” peaksid ideaalis saama võimalikult kiiresti kinnitatava üheksanda aastatuhande arengueesmärgi keskseks osaks;

23.

nõustub WCSDGga, et aastatuhande arengueesmärgid on esimeseks sammuks globaalsele majandusele sotsiaalmajandusliku aluse loomisel, nõustub komisjoniga, et ELi poliitika ühtsust tuleb antud valdkonnas tugevdada; loodab, et komisjon esitab konkreetsed ettepanekud selle saavutamiseks; rõhutab, et ELi sotsiaalse acquis' vähendamisest ei ole globaalse konkurentsi säilitamiseks kasu, ning et selle asemel tuleks ELis kõrgema tulutaseme säilitamiseks parandada tootlikkust ja haridust;

24.

juhib tähelepanu asjaolule, et piirkondlikul tasemel on hea täiustada sotsiaalseid mudeleid ja vastata globaliseerumise väljakutsetele; juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide vaheline solidaarsus ning Euroopa naabruspoliitika raames paranenud suhted ELi ja naaberriikide vahel võiksid olla eeskujuks teiste maailmajagude riikidele; usub, et ELi partnerlus peaks sisaldama sotsiaalsammast, mis hõlmab muuhulgas tööhõivestandardeid;

25.

eeldab, et komisjon kasutab ELi vahendeid negatiivsete tulemuste heastamiseks ning uute väljavaadete avamiseks tundlikumatele piirkondadele ja tööstussektoritele ning nõrgematele töötajarühmadele; ootab, et komisjon võtab sobivaid meetmeid nende ettevõtete peatamiseks, kes paigutavad töötajaid ümber vaid struktuuri-või muude vahendite saamiseks, ning nõuab süstemaatilise ülevaatuse teostamist selliste vahendite jaotamise pikaajaliste eesmärkide täitmise üle;

26.

rõhutab, et praegune majandusmudel on väga tihedalt seotud naftavarudega ning et sellisel sõltuvusel võib olla negatiivseid mõjusid mitte ainult hindade kujunemisele seoses energiavarude puudusega, vaid, veelgi enam, see võib põhjustada ka äärmiselt tõsise sotsiaalse mõjuga konflikte ja ebastabiilsust lõunapoolkera tootvates riikides;

27.

rõhutab ausa kaubanduse tähtsust vaesuse kõrvaldamisel maapiirkondades ja innustab komisjoni andma konkreetset järelkaja lubadustele anda ausat kaubandust järgivatele tootjatele ja nende toodete edasimüüjatele ELi riikides rohkem tehnilist ja eelarvetoetust;

28.

rõhutab, et arengumaad ja vähimarenenud maad vajavad jätkuvat asümmeetrilist kohtlemist WTOs, et arvestada nende suhteliselt nõrga positsiooniga rahvusvahelises kaubandussüsteemis;

29.

rõhutab, et globaliseerumise sotsiaalne mõõde räägib WTO režiimi reformi kasuks; rõhutab lisaks, et WTO lepinguid tuleb hinnata nende majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju seisukohast ning et vajalikkuse testid tehniliste kaubandustõkete ja muudes lepingutes tuleb asendada jätkusuutlikkuse testidega;

30.

rõhutab, et WTO üle tuleb sisse seada sisuline demokraatlik kontroll, mis tähendab tõelist seadusandlikku kontrolli valitud esindajate või parlamentide poolt;

31.

rõhutab poliitika ühtsuse tähtsust ning nõustub komisjoniga, et EL peaks järjekindlamalt üles astuma Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, ILOs, Bretton Woodsis ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides; samuti kutsub komisjoni üles tegema jõupingutusi tagamaks, et teised ILO liikmesriigid saavutaksid vajaliku poliitilise ühtsuse teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige WTOs; on seisukohal, et nende organisatsioonide prioriteediks tuleks seada üldtunnustatud minimaalsed tööhõivestandardid; on veendunud, et ELi tõhusust sotsiaalse mõõtmega, eelkõige peamiste tööhõivestandarditega täielikult integreeruva arengumudeli edendamisel on võimalik suurendada ühtse osalemisega mitmepoolse juhtimisega institutsioonides;

32.

rõhutab, et kolmanda maailma sotsiaalse arengu toetamiseks on tugevdatud ÜRO asendamatu; julgustab seetõttu liikmesriike toetama käimasolevat tööd ÜRO reformimiseks; rõhutab, et poliitikavaldkondade ühtsuse tagamiseks, mis on vajalik aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks ja üldisemalt selleks, et globaliseerumine aitaks kaasa sotsiaalsele arengule, on vaja uut ja tugevdatud ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC), ideaalis muudetud inimarengu nõukoguks, millel oleks volitus koordineerida IMFi, Maailmapanga, WTO ja ILO, samuti ÜRO arenguprogrammi (UNDP) ja ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) tööd;

33.

nõustub WCSDGga, et parlamendi järelevalvet mitmepoolse süsteemi üle tuleks jätkuvalt laiendada, tervitab vastavale parlamendifraktsioonile tehtud ettepanekut taotleda ühtsust globaalse majandus-, sotsiaalja keskkonnapoliitika vahel eesmärgiga välja töötada integreeritud järelevalve peamiste rahvusvaheliste organisatsioonide üle, peab Euroopa Parlamendi osalemist parlamendifraktsiooni töös võimaluseks anda oma panus selleks, et kõik sotsiaalsed rühmad saaksid globaliseerumisest maksimaalset kasu;

34.

nõustub komisjoniga, et erasektor ja eraalgatused ning ühishuvirühmade ja globaalsete meetmete loomine ja mobiliseerimine erinevate sotsiaalasutuste (nt valitsusväliste organisatsioonide) poolt võivad anda olulise panuse hea sotsiaalse juhtimise edendamisse; tunneb heameelt, et komisjon toetab rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud OECD suuniseid, milles määratletakse vastutustundliku ärikäitumise põhimõtted; toetab komisjoni ettepanekut laiendada suuniste rakendamise ulatust, sidudes need kahepoolsete kokkulepetega; nõustub komisjoniga, et suuniste rakendamine peab olema täpne ja järjepidev; kutsub komisjoni üles jätkama teadlikkuse tõstmist hea tava, olemasolevate vahendite ja dokumentide, näiteks OECD suuniste osas;

35.

on seisukohal, et väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid ei tohi eemaldada aktiivsest osalemisest globaliseerunud majanduses ning vastavalt sellele nõuab tungivalt, et komisjon looks ergutusmehhanismid selliste ettevõtete koostöövõrkude loomiseks; kutsub lisaks sellele kohandama Euroopa äriühingu ja kooperatiivide põhikirju nii, et seda tüüpi ettevõtted saaksid täielikult osaleda globaliseerunud majanduses;

36.

märgib, et WCSDG soovitab ILO-l kokku kutsuda mitmepoolne huvirühmade foorum ettevõtte sotsiaalse vastutuse teemal; märgib, et WCSDG tunnistab, et ettevõtte sotsiaalse vastutuse tegeliku mõju osas on tunda skeptitsismi; soovitab komisjonil läbi viia uusi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid eesmärgiga suurendada ettevõtte sotsiaalse vastutuse majanduslikku kasu;

37.

on seisukohal, et hargmaiste ettevõtete sotsiaalsed ja keskkonnaalased kohustused tuleb selgelt määratleda ning ELi tegevust selles valdkonnas tuleb tõhustada; usub, et ettevõtete sotsiaalset vastutustunnet käsitleva mitmepoolse foorumi töö konkreetsete järelmeetmete tähtaeg on ammu möödas, ning kutsub komisjoni üles avaldama sellekohast teatist;

38.

toetab komisjoni jõupingutusi tõsta rahvusvaheliste ettevõtete hulgas teadlikkust nende sotsiaalsest vastutusest, millel on olnud veel piiratud tulemus;

39.

kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut sotsiaalse märgistamise kohta, mis põhineks sellistel kriteeriumidel nagu inim- ja ametiühinguõiguste austamine, töökeskkond, töötajate koolitamine ja arendamine, võrdne kohtlemine ning sotsiaalsete ja eetiliste aspektide kaalutlemine ümbritseva kogukonna kodanike ja töötajate puhul;

40.

märgib, et riigid kujundavad migratsioonipoliitikat üha enam kodumaise tööturu vajadustest lähtuvalt; nõuab, et migratsioonipoliitika peab põhinema rahvusvahelisel konventsioonil kõigi võõrtööliste ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta;

41.

rõhutab vajadust töötada välja migratsioonipoliitika, mis põhineb sellel konventsioonil ning mis võtaks ühelt poolt arvesse tööturu vajadusi ja teiselt poolt kaitseks piisavalt võõrtööliste ja nende perekondade õigusi;

42.

märgib, et migratsioon on globaliseerumisdebatis oluline, kuid ka tundlik teema, millele leitakse lahendus alles siis, kui liikmesriigid on kokku leppinud ühises tunnustamis- ja integratsioonikorras;

43.

rõhutab vajadust tagada inimeste parem teavitamine globaliseerumise eelistest ja väljakutsetest ning rõhutab haridusasutuste ja meedia tähtsust selles valdkonnas;

44.

nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon annaksid vajalikud vahendid ja investeeringud eespool mainitud protsesside edendamiseks;

45.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmes-, läbirääkija- ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.


(1)  ELT C 271 E, 12.11.2003, lk 598.


Kolmapäev, 16. november 2005

18.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 280/71


PROTOKOLL

(2006/C 280 E/03)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA

asepresident

1.   Istungi algus

Istung algas kell 09.00.

Sõna võttis Véronique De Keyser vahejuhtumi kohta, milles said kannatada nii kõneleja ise kui ka Ana Maria Gomes ning mis leidis aset eile seoses abordivastase näitusega (asepresident vastas talle, et teavitab sellest juhatust).

2.   Esitatud dokumendid

Järgmised raportid esitasid parlamendi komisjonid:

raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta) punktile 3 (KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)) - eelarvekomisjon.

Raportöör: Böge Reimer (A6-0320/2005);

raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2005 projekti kohta (torm Põhja-Euroopas) (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD)) - eelarvekomisjon.

Raportöör: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Olukord Iraagis pärast põhiseaduse referendumit (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Iraagis pärast põhiseaduse referendumit.

Lord Bach (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid: Giorgos Dimitrakopoulos fraktsiooni PPE-DE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Alessandro Battilocchio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati Margaret Becketti nõukogu eesistuja tuleku puhuks kell 10.00 ja see jätkus kell 10.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

asepresident

4.   Kliimamuutused - Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused seoses hiljutiste orkaanide põhjustatud kahju ning Euroopa Liidu, Hiinda ja India vaheliste tippkohtumistega.

Raport “Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmise” kohta [2005/2049(INI)] - keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Anders Wijkman (A6-0312/2005).

Margaret Beckett (nõukogu eesistuja) ja Stavros Dimas (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Anders Wijkman tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Paul Verges (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Cristina Gutiérrez-Cortines fraktsiooni PPE-DE nimel, Gyula Hegyi fraktsiooni PSE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel ja Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ

asepresident

Sõna võtsid: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Margaret Beckett ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.11.2005 protokolli punkt 5.6.

(Istung katkestati hääletuse ajaks kell 11.55 ja jätkus kell 12.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS

asepresident

5.   Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli I lisas.

Sõna võtsid:

Hannes Swoboda töökorralduse kohta;

Philip Bushill-Matthews infotunni kulu kohta;

Edith Mastenbroek infovabaduse kohta Tuneesias ning infoühiskonna maailma tippkohtumise kohta, mille ÜRO korraldas Tuneesias 16.-18.11.2005.

5.1.   Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta [KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon.

Raportöör: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0428)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta [KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0429)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0429)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Herbert Bösch muudatusettepaneku 5 kohta;

Rebecca Harms (raportöör) teatas, et sooviks oma allkirja raportilt tagasi võtta, ning tegi parlamendiliikmetele ettepaneku hääletada raporti vastu.

5.3.   Põhjadimensioon (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 ja B6-0590/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0584/2005

(asendades B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 ja B6-0590/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Alexander Stubb fraktsiooni PPE-DE nimel;

Riitta Myller fraktsiooni PSE nimel;

Diana Wallis ja Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel;

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas ja Rolandas Pavilionis fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0430)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Henrik Lax esitas suulise muudatusettepaneku põhjenduse H kohta, mis võeti vastu.

5.4.   Üleminek digitaalringhäälingule (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0583/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine (hääletus)

Raport tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamise kohta [2005/2027(INI)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine (hääletus)

Raport “Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmise” kohta [2005/2049(INI)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0433)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Anders Wijkman (raportöör) esitas suulise muudatusettepaneku lõike 24 kohta, mis võeti vastu;

Bernd Posselt teatas lõikes 41 esinevatest lahknevustest saksa- ja ingliskeelses versioonis.

6.   Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Rebecca Harms - A6-0282/2005:

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi ja Andreas Mölzer;

Raport: Anders Wijkman - A6-0312/2005:

Richard Seeber ja Luca Romagnoli.

7.   Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja II lisa “Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.45 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES

president

8.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Jan Marinus Wiersma oli küll kohalolijate nimekirja allkirja andnud, kuid tema nime seal ei olnud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

*

* *

Sõna võttis Bernd Posselt parlamendis korraldatavate näituste kohta.

9.   Fraktsioonide koosseis

Giovanni Procacci sai fraktsiooni ALDE liikmeks.

10.   Euroopa Ülemkogu mitteametlik kohtumine (arutelu)

Euroopa Ülemkogu aruanne ja komisjoni avaldus: Euroopa Ülemkogu mitteametlik kohtumine.

Jack Straw (nõukogu eesistuja) tutvustas Euroopa Ülemkogu aruannet.

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega

Sõna võtsid: Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel, Karin Riis-Jørgensen fraktsiooni ALDE nimel, Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, James Hugh Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw ja Lapo Pistelli.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI

asepresident

Sõna võtsid: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley kõneaja eraldamise kohta, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.

11.   Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused.

Douglas Alexander (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS

asepresident

Sõna võtsid: Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel ja Douglas Alexander.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon ja Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel Iraani kohta (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel Iraani kohta (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel Iraani presidendi hiljutiste avalduste kohta (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutiste avalduste kohta (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani kohta (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler ja Elmar Brok fraktsiooni PPE-DE nimel Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutiste avalduste kohta (B6-0612/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005 protokolli punkt 4.9.

12.   Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0339/2005).

Küsimus 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): restruktureerimise prognoosid.

Douglas Alexander (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 2 (Manuel Medina Ortega): maksustamine reisilendudel.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat ja Philip Bradbourn.

Küsimus 3 (Sarah Ludford): Euroopa Nõukogu konventsioon inimkaubitsemise kohta.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford ja Elizabeth Lynne.

Küsimus 4 (John Purvis): tubaka- ja alkoholiaktsiis.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) John Purvis ja David Martin.

Küsimus 5 (Elspeth Attwooll): rahvusvahelised abielud.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Elspeth Attwooll ja Sarah Ludford.

Küsimus 6 (Frank Vanhecke): interneti tsensuur Hiinas.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Frank Vanhecke.

Küsimus 7 (Richard James Ashworth): kontrollikoja aastaaruanne.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Philip Bushill-Matthews (autori asendaja), David Martin ja Christopher Beazley.

Küsimus 8 (Richard Corbett): komiteemenetlus.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Richard Corbett.

Küsimus 9 (Sajjad Karim): erisused ministrite lähenemises tasakaalule julgeoleku ja inimõiguste vahel.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Sajjad Karim.

Küsimus 10 (Hélène Goudin): Euroopa Liidu riikide kaitsekulutuste eelarve.

Douglas Alexander vastas küsimusele.

Küsimus 11 (Dimitrios Papadimoulis): kokkulepe finantsperspektiivi 2007-2013 küsimuses.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis ja Esko Seppänen.

Küsimus 12 (Nils Lundgren): õiguskindlus Euroopa Liidus.

Douglas Alexander vastas küsimusele.

Küsimus 13 (Chris Davies): läbipaistvus ja avatus.

Küsimus 14 (Timothy Kirkhope): nõukogu läbipaistvus.

Douglas Alexander vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett ja Timothy Kirkhope.

Küsimus 15 (Jonas Sjöstedt): kalanduskokkulepe Marokoga ning nõukogu toetus ÜRO-le.

Douglas Alexander vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jonas Sjöstedt ja Bernd Posselt.

Küsimustele 16 kuni 36 vastatakse kirjalikult.

Nõukogu infotund lõppes.

13.   Presidentuuri avaldus

Asepresident tegi seoses ÜRO ülemaailmse infoühiskonna-alase tippkohtumisega avalduse inimõiguste rikkumise kohta Tuneesias.

(Istung katkestati kell 19.15 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miroslav OUZKÝ

asepresident

14.   Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse teatud loomaliikide humaanse püünisjahi standardid [KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Karin Scheele (A6-0304/2005).

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Karin Scheele tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Horst Schnellhardt fraktsiooni PPE-DE nimel, Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel, Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005 protokolli punkt 4.3.

15.   Relvaeksport - Massihävitusrelvade leviku tõkestamine - Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (arutelu)

Raport Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu kuuenda aastaaruande kohta [2005/2013(INI)] - välisasjade komisjon.

Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Raport massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta: Euroopa Parlamendi roll [2005/2139(INI)] - välisasjade komisjon.

Raportöör: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Raport kaitsealaste riigihangete Rohelise raamatu kohta [2005/2030(INI)] - siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon.

Raportöör: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda tutvustas raportit (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis tutvustas raportit (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling tutvustas raportit (A6-0288/2005).

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Gunnar Hökmark (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Ģirts Valdis Kristovskis (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Jas Gawronski fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Alexander Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, kes lõpetas oma sõnavõtu solvanguga täiskogu aadressil, Marios Matsakis, kes väljendas sügavat solvumist Gerard Batteni sõnavõtu pärast ning palus asepresidendil midagi ette võtta (asepresident vastas talle, et peab juhatusega kõnealuses küsimuses nõu), Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, alustades Gerard Batteni sõnavõtust, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, alustades Gerard Batteni sõnavõtust, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, alustades Gerard Batteni sõnavõtust, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (raportöör) täpsustuste tegemiseks ning Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005 protokolli punkt 4.4.

16.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument “Päevakord” PE 364.133/OJJE).

17.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Julian Priestley

peasekretär

Gérard Onesta

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Vaatlejad

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


I LISA

HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+

vastu võetud

-

tagasi lükatud

kehtetuks muutunud

tagasi

tagasi võetud

NH (..., ..., ...)

nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

EH (..., ..., ...)

elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

osa

hääletus osade kaupa

eraldi

hääletus eraldi

me

muudatusettepanek

KME

kompromissmuudatusettepanek

VO

vastav osa

ÜME

ülimuslik muudatusettepanek

=

identsed muudatusettepanekud

§

lõige

art

artikkel

põhj

põhjendus

RE

resolutsiooni ettepanek

RÜE

resolutsiooni ühisettepanek

SH

salajane hääletus

1.   Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I

Raport: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

plokk nr 1 - kompromissmuudatusettepanekud

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL

 

+

 

plokk nr 1 - kompromissmuudatusettepanekud - eraldi hääletus

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

plokk nr 2 - vastutava komisjoni muudatusettepanekud

1-16

18-54

komisjon

 

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

NH

+

577, 16, 31

Kuna muudatusettepanek 17 ei puudutanud kõiki keeleversioone, siis seda hääletusele ei pandud (kodukorra artikli 151 lõige 1 punkt d).

Taotlused eraldi hääletuseks

PPE-DE

me 83

1. osa: § 1

2. osa: §-d 2 ja 3

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

2.   Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias *

Raport: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

4

6

9

15

komisjon

 

+

 

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - eraldi hääletus

2

komisjon

eraldi

+

 

3

komisjon

eraldi

+

 

5

komisjon

NH

+

441, 184, 22

7

komisjon

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

8

komisjon

eraldi

+

 

10

komisjon

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

11

komisjon

eraldi

+

 

13

komisjon

eraldi

+

 

14

komisjon

eraldi

+

 

artikli 3 § 1

18

PPE-DE

 

tagasi

 

12

komisjon

NH

+

436, 190, 25

pärast põhj 3

17

PPE-DE

 

tagasi

 

1

komisjon

 

+

 

pärast põhj 5

16

PSE

 

+

 

hääletus: muudetud ettepanek

EH

+

377, 222, 59

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

+

 

Taotlused eraldi hääletuseks

ALDE: me-d 5, 12

Verts/ALE: me-d 2, 3, 8, 11, 13 ja 14

Taotlused nimeliseks hääletuseks

Verts/ALE: me-d 5 ja 12

Taotlused eraldi hääletuseks

Verts/ALE

me 7

1. osa:“ühenduse eelarve assigneeringud ... Euroopa Liidu energiaturul”

2. osa:“Neid assigneeringuid kasutatakse ... energiavarustuse kindlust”

me 10

1. osa: kogu tekst v.a sõnad “uue tootmisvõimsuse sisseseadmiseks ja”

2. osa: need sõnad

Muud

Fraktsioon PPE-DE võttis tagasi oma muudatusettepanekud 17 ja 18.

3.   Põhjadimensioon

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 ja 0590/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ja UEN)

pärast § 7

1

UEN

 

+

 

põhj H

§

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

634, 17, 18

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

Muud

Henrik Lax esitas põhjenduse H kohta suulise muudatusettepaneku:

H.

toonitades Põhjamõõtme keskkonnapoliitika väärtust ja mõju kogu piirkonnale, mille näiteks on Peterburi veepuhasti, kuid rõhutades täiendavat vajadust tõhustada koostööd liikmesriikide vahel eelkõige eutrofeerumise vähendamiseks ning ELi ja Venemaa vahel, et vähendada naftatankeriõnnetuste riski ja riske, mis on seotud naftaväljade kasutamisega, ning et parandada tuumaohutust ning tuumajäätmete käitlemist; arvestades, et Läänemeri on juba tugevalt reostatud ja kuivõrd see on sisemeri, on ta eriti ohustatud,

4.   Üleminek digitaalringhäälingule

Resolutsiooni ettepanek: B6-0583/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

ITRE komisjoni resolutsiooni ettepanek B6-0583/2005

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

5.   Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine *

Raport: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

pärast § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

osa

 

 

1

+

 

2/EH

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

osa

 

 

1

+

 

2/EH

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

EH

-

316, 344, 5

§ 16

4 ÜME

Verts/ALE

EH

-

172, 478, 9

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

Muudatusettepanek 8 tühistati.

Taotlused eraldi hääletuseks

PPE-DE

me 2

1. osa: kogu tekst v.a sõnad “ja õigusloomega seotud algatuste”

2. osa: need sõnad

me 3

1. osa: kogu tekst v.a sõnad “ning vältida riigiabi kasutamist”

2. osa: need sõnad

6.   Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine *

Raport: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 1, taane 2

14/rev

PPE-DE

 

+

 

pärast § 1

6

Verts/ALE

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

pärast § 4

7

Verts/ALE

EH

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL jt

 

-

 

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 6

4

REUL jt

 

-

 

§

originaaltekst

eraldi

+

 

pärast § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS jt

EH

+

453, 204, 12

§

originaaltekst

 

 

§ 11

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

pärast § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5S

REUL jt

EH

-

306, 340, 15

§

originaaltekst

osa

 

 

1/EH

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

pärast § 27

15

PPE-DE

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

pärast põhj C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

pärast põhj E

8

GUE/NGL

osa

 

 

1

-

 

2

 

pärast põhj I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

450, 66, 143

Taotlused eraldi hääletuseks

IND/DEM

§ 18

1. osa: kogu tekst v.a sõnad “kogu ELis kehtivaid kiirusepiiranguid”

2. osa: need sõnad

§ 21

1. osa:“toetab keskkonnamaksude ... poliitika tõhustamisel”

2. osa:“kutsub komisjoni üles ... hiljemalt 2009. aastaks”

me 17

1. osa:“leiab, et biomassi ... biomassi tegevuskava”

2. osa:“ja palub komisjonil ... siduvad meetmed”

Verts/ALE

me 6

1. osa: kogu tekst v.a sõnad “ametliku mandaadi ja”

2. osa: need sõnad

me 8

1. osa: tekst v.a sõnad “on ühelt poolt “puhas energia”, sest selle tootmisel ei eraldu kasvuhoonegaase, kuid teiselt poolt”

2. osa: need sõnad

me 15

1. osa:“rõhutab, et vastupidiselt ... kaudu konkurentsivõimeliseks”

2. osa:“märgib seoses sellega ... turulepääsu soodustuste põhjal”

PPE-DE

§ 11

1. osa: kogu tekst v.a sõnad “eriti vastakad meetmed, näiteks fossiilkütuste kasutamise toetused” ja “tegema õigusloomealaseid ettepanekuid, et kaotada kõik niisugused toetused ning”

2. osa:“eriti vastakad meetmed, näiteks fossiilkütuste kasutamise toetused”

3. osa:“tegema õigusloomealaseid ettepanekuid, et kaotada kõik niisugused toetused ning”

§ 41

1. osa: tekst v.a sõnad “Euroopa Parlamendi kahe asukoha uuele läbikaalumisele”

2. osa: need sõnad

Taotlused nimeliseks hääletuseks

Verts/ALE: lõpphääletus

Taotlused eraldi hääletuseks

PPE-DE: §-d 5, 6

Muud

Anders Wijkman (PPE-DE) esitas § 24 kohta suulise muudatusettepaneku:

24.

ELi selge juhtpositsiooni näitamiseks enne 2012. aasta läbirääkimisi kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid õigusloomealaseid ettepanekuid, et laiendada ehitiste energiatõhususe direktiivi ulatust ning ajakohastada biokütuste direktiivi, et see hõlmaks uusimal tehnoloogial põhinevaid bioalternatiivkütuseid (näiteks MTHF, etüüllevulinaat jne), kehtestama Euroopa kliimamuutuste programmi läbivaatamise raames kohustuslikud üleeuroopalised ühisstandardid selliste uute kütuste jaoks, looma stiimuleid biokütusel töötavate sõidukiparkide rajamiseks ning kehtestama miinimumnõuded segamissuhtele; uurides transpordikütustes 10 %-lise biokütuse segu kasutamise nõude keskkonnamõju;


II LISA

NIMELISE HÄÄLETUSE TULEMUSED

1.   De Veyraci raport A6-0310/2005

Poolt: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Erapooletuid: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Hääletuse parandused

Poolt: Gérard Onesta

2.   Harmsi raport A6-0282/2005

Poolt: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Vastu: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Hääletuse parandused

Vastu: Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Harmsi raport A6-0282/2005

Poolt: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Vastu: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Hääletuse parandused

Poolt: Inés Ayala Sender

Vastu: Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Ühisresolutsioon B6-0584/2005 - Põhjadimensioon

Poolt: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Vastu: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Erapooletuid: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Wijkmani raport A6-0312/2005

Poolt: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Vastu: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Erapooletuid: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Hääletuse parandused

Poolt : Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Vastu: Antonio Masip Hidalgo

Erapooletuid: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


VASTUVÕETUD TEKSTID

 

P6_TA(2005)0428

Lennureisijate teavitamine ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0048) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 2, mille kohaselt komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0046/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0310/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamendile esitada, kui komisjon kavatseb ettepanekut olulisel määral muuta või seda muu tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TC1-COD(2005)0008

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse tegevuse eesmärgiks õhutranspordi alal peaks prioriteetsena olema reisijate kõrgetasemelise kaitse tagamine ohtude puhul. Lisaks tuleks täies ulatuses arvestada üldisi tarbijakaitsenõudeid.

(2)

Maksimaalse läbipaistvuse tagamiseks tuleks reisijatele teatavaks teha asjakohaseid ohutusnõudeid mittetäitvate lennuettevõtjate nimekiri. Selline ühenduse nimekiri peaks põhinema ühenduse tasandil väljatöötatud ühistel kriteeriumidel.

(3)

Ühenduse nimekirjas nimetatud lennuettevõtjate suhtes tuleks kohaldada tegevuskeeldu. Ühenduse nimekirjas avaldatud tegevuskeeld peaks kehtima liikmesriikide territooriumil, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut.

(4)

Lennuettevõtjad, kellel ei ole liiklusõigusi ühes või mitmes liikmesriigis, võivad siiski lennata ühenduse territooriumilt või ühenduse territooriumile, kui nende õhusõiduki kas meeskonnaga või ilma meeskonnata on rentinud ettevõtja, kellel on vastavad õigused olemas. Tuleks sätestada, et ühenduse nimekirjas nimetatud tegevuskeeld kehtib samaväärselt ka selliste lennuettevõtjate suhtes, kuivõrd vastasel juhul võiksid nad ühenduse territooriumil tegutseda asjakohaseid ohutusnõudeid täitmata.

(5)

Lennuettevõtjal, kelle suhtes kehtib tegevuskeeld, võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui ta kasutab õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(6)

Ühenduse nimekirja ajakohastamise menetlus peaks võimaldama otsuste kiiret vastuvõtmist, et anda lennureisijatele adekvaatset ja ajakohastatud ohutusteavet ning tagada nende lennuettevõtjate võimalikult kiire väljaarvamine nimekirjast, kes on ohutuspuudujäägid kõrvaldanud. Nimetatud menetluses tuleks järgida lennuettevõtja kaitseõigust ning see ei tohiks piirata rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide, milles liikmesriigid või ühendus osalevad, eelkõige 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni kohaldamist. Eelkõige tuleks neid nõudeid silmas pidada menetlusküsimustega seotud rakendusmeetmete puhul, mille võtab vastu komisjon.

(7)

Kui lennuettevõtja suhtes on kehtestatud tegevuskeeld, peaks võtma vajalikke meetmeid, et abistada lennuettevõtjat keelu tinginud puudujääkide kõrvaldamisel.

(8)

Erandjuhtudel peaks liikmesriikidel olema lubatud võtta ühepoolseid meetmeid. Kiireloomulistel juhtudel ja ettenägematu ohutusprobleemi korral peaks liikmesriikidel olema võimalus kehtestada oma territooriumil viivitamatult tegevuskeeld. Juhul kui komisjon on otsustanud lennuettevõtjat ühenduse nimekirja mitte kanda, peaks liikmesriikidel olema lisaks võimalik kehtestada tegevuskeeld või see säilitada ohutusprobleemi korral, mis teistes liikmesriikides puudub. Liikmesriigid peaksid neid võimalusi kasutama piiratult, võttes arvesse ühenduse huvisid ja ühist lähenemisviisi lennundusohutusele. Eeltoodu ei tohiks piirata nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 3922/91 (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses) (3) artikli 8 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1592/2002 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist) (4) artikli 10 kohaldamist.

(9)

Lennuettevõtjate ohutust käsitleva teabe avaldamine peaks toimuma tõhusal viisil, näiteks Interneti kaudu.

(10)

Selleks et konkurentsivõime raamistik õhutranspordi alal tooks ettevõtjatele ja reisijatele suurimat võimalikku kasu, on oluline, et tarbijad saaksid vajalikku teavet, et neil oleks võimalik teha teadlikke valikuid.

(11)

Teave tegelikult lendu teenindava(te) lennuettevõtja(te) kohta on oluline osa teabest. Siiski ei teavitata veolepingut (mis võib hõlmata nii edasi- kui ka tagasilendu) sõlmivaid tarbijaid iga kord tegelikult asjaomast lendu või asjaomaseid lende teenindava(te)st lennuettevõtja(te)st.

(12)

Nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta, (5) nõuab teatud teabe kättesaadavaks tegemist tarbijatele, kuid see teave ei hõlma lendu teenindavat lennuettevõtjat.

(13)

Nõukogu 24. juuli 1989. aasta määrusega (EMÜ) nr 2299/89 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul (CRS), (6) annab tarbijale, kes broneerib lennu arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu, õiguse saada teavet lendu teenindava lennuettevõtja kohta. Siiski on isegi regulaarlendude puhul olemas selline sektoris üldkasutatav tava nagu lennuki rentimine koos meeskonnaga (wet lease) või koodi jagamine, kui broneering on tehtud ilma arvutipõhist ettetellimissüsteemi kasutamata, mille puhul lennuettevõtja, kes oma nime all lennu välja müüb, ei teeninda seda tegelikult, ja mille puhul ei ole reisijal praegu seaduslikku õigust teada saada, milline lennuettevõtja tegelikult teenust osutab.

(14)

Kõnealused tavad suurendavad paindlikkust ja võimaldavad reisijatele paremini teenuseid osutada. Lisaks on mõned eelkõige tehnilistel põhjustel tehtavad viimase hetke muudatused vältimatud ja aitavad kaasa õhutranspordi ohutusele. Sellist paindlikkust tuleb siiski tasakaalustada lendu tegelikult teenindava ettevõtja ohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja tarbija jaoks ettenähtud läbipaistvuse abil, et tagada tarbijale lõpliku valiku tegemise õigus. Tuleks leida sobilik tasakaal lennuettevõtjate ärihuvide ja reisijatele teabele juurdepääsu tagamise vahel.

(15)

Lennuettevõtjad peaksid reisijate suhtes ohutusega seotud teabe osas rakendama läbipaistvuse poliitikat. Sellise teabe avaldamine peaks aitama suurendada reisijate teadlikkust lennuettevõtjate usaldusväärsuse kohta ohutuse osas.

(16)

Lennuettevõtjad vastutavad ohutuspuudujääkidest riiklikele lennundusohutusametitele teatamise eest, samuti selliste puudujääkide viivitamatu kõrvaldamise eest. Õhusõiduki meeskond ja maapealsed töötajad peaksid võtma neile teadaolevate ohutuse alaste puudujääkide korral vajalikke meetmeid. Töötajate karistamine selle eest läheks vastuollu lennundusohutuse huvidega, nagu tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/42/EÜ (vahejuhtumitest teatamise kohta tsiviillennunduses) (7) artikli 8 lõikest 4.

(17)

Lisaks olukordadele, mida hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta (8), tuleks reisijatele pakkuda õigust tagasimaksele või marsruudi muutmisele käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvates teatud olukordades, kui on olemas piisavalt tihe seos ühendusega.

(18)

Lisaks käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele tuleks lendu teenindava ettevõtja muutmisest tulenevate ja lennutranspordi lepingu täitmist mõjutavate tagajärgede puhul kohaldada liikmesriikides lepingute suhtes kohaldavaid õigusakte ning asjakohaseid ühenduse õigusakte, eelkõige direktiivi 90/314/EMÜ ning 5. aprilli 1993. aasta nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (9).

(19)

Käesolev määrus on osa õigusloomeprotsessist, mille eesmärk on tõhus ja ühtne lähenemisviis ühenduse lennuohutuse parandamisele, milles on oluline osa Euroopa Lennundusohutusametil. Käesoleva määruse alusel võiks ameti osatähtsust tema pädevust laiendades veelgi suurendada, näiteks kolmandate riikide õhusõidukite suhtes. Erilist tähelepanu tuleks pöörata õhusõidukite ohutusülevaatuste kvaliteedi parandamisele ja nende arvu suurendamisele ning ülevaatuste ühtlustamisele.

(20)

Ohutusega seotud riski korral, mida ei ole lahendanud asjaomase liikmesriik või asjaomased liikmesriigid, peaks komisjonil olema võimalus võtta vastu ajutise iseloomuga viivitamatuid meetmeid. Sellisel juhul peaks käesoleva määruse alusel komisjoni tema tegevuses abistav komitee tegutsema vastavalt nõuandemenetlusele, mis on sätestatud nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (10) artiklis 3.

(21)

Kõikidel muudel juhtudel peaks käesoleva määruse alusel komisjoni tema tegevuses abistav komitee tegutsema vastavalt regulatiivkomitee menetlusele, mis on sätestatud otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5.

(22)

Kuivõrd käesoleva määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/36/EÜ (ühenduse lennujaamu kasutavate kolmandate riikide õhusõidukite ohutuse kohta) (11) artikli 9 vaheline seos jääks ebaselgeks, tuleks nimetatud artikkel õiguskindluse eesmärgil kehtetuks tunnistada.

(23)

Liikmesriigid peaksid sätestama eeskirjad käesoleva määruse III peatüki sätete rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning tagama nende sanktsioonide rakendamise. Sanktsioonid, mis võivad olla nii tsiviil- kui ka haldusliku iseloomuga, peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(24)

Komisjon peaks analüüsima käesoleva määruse kohaldamist ja piisava aja möödumisel esitama aruande selle sätete tõhususe kohta.

(25)

Mis tahes pädev tsiviillennundusasutus ühenduses võib otsustada, et lennuettevõtjad (sealhulgas lennuettevõtjad, kes ei tegutse liikmesriikide territooriumil, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut) võivad esitada nimetatud asutusele taotluse teostada taotleva lennuettevõtja süstemaatilisi kontrollimisi, et teha kindlaks asjakohaste ohutusnõuete täitmise tõenäosus.

(26)

Käesolev määrus ei tohiks välistada liikmesriikidel võimalust kehtestada kooskõlas ühenduse õigusega riigisiseselt lennuettevõtjate kvaliteedimärgistuse süsteemi, mille kriteeriumide hulgas võib olla muid kaalutlusi peale minimaalsete ohutusnõuete.

(27)

Hispaania Kuningriik ja Ühendkuningriik leppisid 2. detsembril 1987. aastal Londonis kahe riigi välisministrite ühisdeklaratsioonis kokku Gibraltari lennujaama kasutamisel tehtava suurema koostöö korra. See kord tuleb veel ellu rakendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad:

a)

ühistel kriteeriumidel põhineva ühenduse nimekirja koostamist ja avaldamist lennuettevõtjate kohta, kelle suhtes kohaldatakse ohutuskaalutlustel ühenduses tegevuskeeldu, ja

b)

lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast.

2.   Käesoleva määruse kohaldamist Gibraltari lennujaama suhtes ei käsitleta Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi asjakohaseid õiguslikke seisukohti piiravana, võttes arvesse vaidlust suveräänsete õiguste üle territooriumi suhtes, millel nimetatud lennujaam paikneb.

3.   Käesoleva määruse kohaldamine Gibraltari lennujaama suhtes peatatakse, kuni Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi välisministrite 2. detsembri 1987. aasta ühisdeklaratsioonis esitatud kord on ellu rakendatud. Hispaania ja Ühendkuningriigi valitsus teavitavad nõukogu nimetatud korra ellurakendamise kuupäevast.

Artikkel 2

Määratlused

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi määratlusi:

a)

“lennuettevõtja” - kehtiva lennutegevusloaga või sellega võrdväärsel alusel tegutsev lennutranspordiettevõtja;

b)

“veoleping” - lennutransporditeenuste osutamise leping või lennutransporditeenuseid sisaldav leping, sealhulgas veose korral, mis koosneb kahest või enamast lennust, mida teenindab/teenindavad sama(d) või erinev(ad) lennuettevõtja(d);

c)

“lennutranspordi lepingu sõlminud isik” - lennuettevõtja, kes sõlmib reisijaga veolepingu või kui leping hõlmab pakettreisi, reisikorraldaja. Piletimüüja loetakse samuti lennutranspordi lepingu sõlminud isikuks;

d)

“piletimüüja” - lennupileti müüja, kes korraldab reisijaga lennutranspordi lepingu kas eraldi lennuks või pakettreisi osana toimuvaks lennuks, välja arvatud lennuettevõtjad ja reisikorraldajad;

e)

“lendu teenindav lennuettevõtja” - lennuettevõtja, kes teostab või kavatseb teostada lennu reisijaga sõlmitud veolepingu alusel või teise juriidilise või füüsilise isiku nimel, kes on sõlminud reisijaga veolepingu;

f)

“tegevusluba või tehniline luba” - liikmesriigi mis tahes õigusakt või haldusakt, millega sätestatakse lennuettevõtja õigus osutada liikmesriigi lennujaamadesse või lennujaamadest lennuteenuseid, tegutseda liikmesriigi õhuruumis või kasutada liiklusõigusi;

g)

“tegevuskeeld” - lennuettevõtjale tegevusloa või tehnilise loa andmisest keeldumine, selle peatamine, tühistamine või piiramine või mis tahes võrdväärsed ohutusmeetmed lennuettevõtja suhtes, kellel ei ole ühenduses liiklusõigusi, kuid kelle õhusõidukeid võib ühenduses kasutada rendilepingu alusel;

h)

“pakettreis” - direktiivi 90/314/EMÜartikli 2 lõikes 1 määratletud teenused;

i)

“ettetellimus” - asjaolu, et reisijal on pilet või muu tõend, mis näitab, et lennutranspordi lepingu sõlminud isik on ettetellimise vastu võtnud ja registreerinud;

j)

“asjakohased ohutusnõuded” - Chicago konventsioonis ja selle lisades, samuti asjakohases ühenduse õiguses sisalduvad rahvusvahelised ohutusnõuded.

II PEATÜKK

Ühenduse nimekiri

Artikkel 3

Ühenduse nimekirja koostamine

1.   Lennuohutuse suurendamiseks koostatakse lennuettevõtjate nimekiri, kelle suhtes kohaldatakse ühenduses tegevuskeeldu (edaspidi “ühenduse nimekiri”).Iga liikmesriik rakendab oma territooriumil ühenduse nimekirjas nimetatud tegevuskeeldusid lennuettevõtjate suhtes, kelle suhtes neid keeldusid kohaldatakse.

2.   Lennuettevõtja suhtes tegevuskeelu kehtestamise ühised kriteeriumid, mis põhinevad vastavatel ohutusnõuetel sätestatakse lisas (edaspidi “ühised kriteeriumid”). Komisjon võib lisa muuta, eelkõige eesmärgiga võtta arvesse teaduslikku ja tehnilist arengut, tehes seda vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud menetlusele.

3.   Ühenduse nimekirja esmakordseks koostamiseks teatab iga liikmesriik hiljemalt ... (12) komisjonile lennuettevõtjate nimed, kelle suhtes kohaldatakse tema territooriumil tegevuskeeldu, koos sellise keelu vastuvõtmise tinginud põhjenduste ja muu asjakohase teabega. Komisjon teavitab sellistest tegevuskeeldudest teisi liikmesriike.

4.   Ühe kuu jooksul liikmesriikidelt nimetatud teabe saamisest otsustab komisjon ühiste kriteeriumide alusel asjaomaste lennuettevõtjate suhtes tegevuskeelu kehtestamise ning koostab ühenduse nimekirja lennuettevõtjate kohta, kelle suhtes ta on kehtestanud tegevuskeelu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Artikkel 4

Ühenduse nimekirja ajakohastamine

1.   Ühenduse nimekirja ajakohastatakse eesmärgiga:

a)

kehtestada ühiste kriteeriumide alusel teatud lennuettevõtja suhtes tegevuskeeld ja kanda see lennuettevõtja ühenduse nimekirja;

b)

eemaldada teatud lennuettevõtja ühenduse nimekirjast, kui lennuettevõtja kandmist ühenduse nimekirja tinginud ohutuspuudujääk või -puudujäägid on kõrvaldatud ning ühiste kriteeriumide alusel ei ole muud põhjust lennuettevõtja jätmiseks ühenduse nimekirja;

c)

muuta ühenduse nimekirja kantud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

2.   Komisjon, kes tegutseb omal algatusel või liikmesriigi taotluse alusel, otsustab vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud menetlusele ja ühiste kriteeriumide alusel ühenduse nimekirja ajakohastamise niipea, kui see osutub lõike 1 alusel vajalikuks. Komisjon kontrollib vähemalt iga kolme kuu järel ühenduse nimekirja ajakohastamise vajadust.

3.   Iga liikmesriik ja Euroopa Lennundusohutusamet edastavad komisjonile kogu teabe, mis võib olla asjakohane seoses ühenduse nimekirja ajakohastamisega. Komisjon edastab kogu asjakohase teabe teistele liikmesriikidele.

Artikkel 5

Ajutised meetmed ühenduse nimekirja ajakohastamiseks

1.   Kui on ilmne, et lennuettevõtja tegevuse jätkumine ühenduses kujutab tõenäoliselt tõsist riski ohutusele ning asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid ei ole seda riski rahuldaval viisil kiireloomuliste meetmete abil kõrvaldanud vastavalt artikli 6 lõikele 1, võib komisjon ajutiselt vastu võtta artikli 4 lõike 1 punktides a või c osutatud meetmed vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlusele.

2.   Niipea kui võimalik ja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pöördub komisjon antud küsimuses artikli 15 lõikes 1 osutatud komitee poole ning otsustab käesoleva artikli lõike 1 alusel vastu võetud meetme kinnitamise, muutmise, tühistamise või pikendamise, tegutsedes vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Artikkel 6

Erandlikud meetmed

1.   Kiireloomulisel juhul ei välista käesolev määrus liikmesriigi reageerimist ettenägematule ohutusprobleemile oma territooriumil viivitamatu tegevuskeelu kehtestamisega, võttes arvesse ühiseid kriteeriume.

2.   Komisjoni otsus mitte kanda lennuettevõtjat ühenduse nimekirja vastavalt artikli 3 lõikes 4 või artikli 4 lõike 2 osutatud menetlusele ei välista liikmesriigi võimalust seoses konkreetselt seda liikmesriiki mõjutava ohutusprobleemiga kehtestada asjaomase lennuettevõtja suhtes tegevuskeeld või see säilitada.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud olukordades teavitab asjaomane liikmesriik viivitamatult komisjoni, kes teavitab teisi liikmesriike. Lõikes 1 osutatud olukorras esitab asjaomane liikmesriik viivitamatult komisjonile taotluse ühenduse nimekirja ajakohastamiseks vastavalt artikli 4 lõikele 2.

Artikkel 7

Kaitseõigus

Komisjon tagab artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 c osutatud otsuste vastuvõtmisel asjaomasele lennuettevõtjale ärakuulamise võimaluse, võttes arvesse teatud juhtudel kiireloomulise menetluse vajadust.

Artikkel 8

Rakendusmeetmed

1.   Tegutsedes vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud menetlusele, võtab komisjon vajadusel vastu rakendusmeetmed eesmärgiga sätestada käesolevas peatükis osutatud menetluste üksikasjalikud eeskirjad.

2.   Nimetatud meetmete otsustamisel võtab komisjon nõuetekohaselt arvesse vajadust võtta ühenduse nimekirja ajakohastamisel otsuseid vastu kiiresti ning näeb vajadusel ette kiireloomulise menetluse võimaluse.

Artikkel 9

Avaldamine

1.   Ühenduse nimekiri ja kõik selles tehtavad muudatused avaldatakse viivitamatult Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid üldsuse juurdepääsu hõlbustamiseks kõige viimati ajakohastatud ühenduse nimekirjale, eelkõige Interneti kasutamise kaudu.

3.   Lennutranspordi lepingu sõlminud isikud, riiklikud tsiviillennundusametid, Euroopa Lennundusohutusamet ja liikmesriikide territooriumil asuvad lennujaamad juhivad oma veebilehtede kaudu ja vajadusel oma ruumides reisijate tähelepanu ühenduse nimekirjale.

III PEATÜKK

Reisijate teavitamine

Artikkel 10

Kohaldamisala

1.   Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse reisijate lennutranspordi suhtes, kui lend on osa veolepingust ja kõnealune vedu algas ühenduses ning

a)

lend algab lennujaamast liikmesriigi territooriumil, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut, või

b)

lend algab lennujaamast kolmandas riigis ning suundub lennujaama, mis asub liikmesriigi territooriumil, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut, või

c)

lend algab lennujaamast kolmandas riigis ja saabub teise sellisesse lennujaama.

2.   Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse olenemata sellest, kas tegemist on regulaar- või mitteregulaarlennuga, ning olenemata sellest, kas lend on osaks pakettreisist või mitte.

3.   Käesoleva peatüki sätted ei mõjuta reisijate õigusi, mis tulenevad direktiivist 90/314/EMÜ ja määrusest (EMÜ) nr 2299/89.

Artikkel 11

Teave lendu teenindava lennuettevõtja kohta

1.   Lennutranspordi lepingu sõlminud isik teeb reisijale ettetellimisel teatavaks lendu teenindava lennuettevõtja, sõltumata ettetellimise viisist.

2.   Kui lendu teenindav(ad) lennuettevõtja(d) ei ole ettetellimise ajal veel täpselt teada, tagab lennutranspordi lepingu sõlminud isik reisija teavitamise lennuettevõtja(te)st, kes asjaomast lendu/lende tõenäoliselt teenindab/teenindavad. Sellisel juhul tagab lennutranspordi lepingu sõlminud isik reisija teavitamise lendu teenindava(te)st lennuettevõtja(te)st niipea, kui see selgub.

3.   Kui lendu teenindav(ad) lennuettevõtja(d) vahetub/vahetuvad pärast ettetellimist, võtab lennutranspordi lepingu sõlminud isik viivitamatult vajalikud meetmed, et tagada reisija võimalikult kiire teavitamine vahetumisest, olenemata vahetumise põhjustest. Igal juhul teavitatakse reisijaid lennule registreerimisel või pardaleminekul, kui ümberistumine toimub ilma lennule registreerimiseta.

4.   Lennuettevõtja või reisikorraldaja tagab lennutranspordi lepingu sõlminud isiku teavitamise lendu teenindava(te)st lennuettevõtja(te)st niipea, kui see selgub, eriti viimas(t)e vahetumise korral.

5.   Kui piletimüüjat ei ole teavitatud lendu teenindavast lennuettevõtjast, ei vastuta ta käesolevas artiklis sätestatud kohustuste täitmatajätmise eest.

6.   Lennutranspordi lepingu sõlminud isiku kohustust teavitada reisijat lendu teenindava(te)st lennuettevõtja(te)st täpsustatakse veolepingu suhtes kohaldatavates üldistes müügitingimustes.

Artikkel 12

Õigus tagasimaksele või marsruudi muutmisele

1.   Käesolev määrus ei mõjuta määruses (EÜ) nr 261/2004 sätestatud õigust tagasimaksele või marsruudi muutmisele.

2.   Juhtudel, mil määrust (EÜ) nr 261/2004 ei kohaldata ning

a)

reisijale teatatud lendu teenindav lennuettevõtja on kantud ühenduse nimekirja ja tema suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu, mille tulemusena lend tühistatakse või mis oleks toonud kaasa lennu tühistamise juhul, kui kõnealune lend oleks toimunud ühenduses, või

b)

reisijale teatatud lendu teenindav lennuettevõtja on asendatud teise lennuettevõtjaga, kes on kantud ühenduse nimekirja ja kelle suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu, mille tulemusena lend tühistatakse või mis oleks toonud kaasa lennu tühistamise juhul, kui kõnealune lend oleks toimunud ühenduses,

pakub lennutranspordi lepingu sõlminud isik reisijale määruse (EÜ) nr 261/2004 artiklis 8 sätestatud õigust tagasimaksele või marsruudi muutmisele, tingimusel et lennu mittetühistamise korral on reisija otsustanud antud lendu mitte kasutada.

3.   Lõike 2 kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 13 kohaldamist.

Artikkel 13

Sanktsioonid

Liikmesriigid tagavad käesolevas peatükis sätestatud eeskirjade täitmise ja sätestavad eeskirjade rikkumise korral kohaldatavad sanktsioonid. Sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

IV PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 14

Teave ja muutmine

Hiljemalt ... (13) pärast käesoleva määruse jõustumist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanekud määruse muutmise kohta.

Artikkel 15

Komitee

1.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3922/91 artiklis 12 osutatud komitee (edaspidi “komitee”).

2.   Käesolevale artiklile viitamise korral kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale artiklile viitamise korral kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

4.   Komisjon võib konsulteerida komiteega kõikides küsimustes, mis puudutavad käesoleva määruse kohaldamist.

5.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 16

Kehtetuks tunnistamine

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9.

Artikkel 17

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikleid 10, 11 ja 12 kohaldatakse alates ... (14) ja artiklit 13 kohaldatakse alates... (15)*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  28. septembri 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 16. novembri 2005. aasta seisukoht.

(3)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr2871/2000 (EÜT L 333, 29.12.2000, lk 47).

(4)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1701/2003 (ELT L 243, 27.9.2003, lk 5).

(5)  EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59.

(6)  EÜT L 220, 29.7.1989, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 323/1999 (ELT L 40, 13.2.1999, lk 1).

(7)  ELT L 167, 4.7.2003, lk 23.

(8)  ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.

(9)  EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29.

(10)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(11)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 76.

(12)  Üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

(13)  Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

(14)  Kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

(15)  Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

LISA

Ühenduse tasandil ohutuspõhjustest tingitud tegevuskeelu kaalumisel kasutatavad ühised kriteeriumid

Otsused ühenduse tasandil rakendatava tegevuse kohta võetakse vastu iga üksikjuhtumi kohta individuaalselt. Konkreetsest juhtumist olenevalt võib ühenduse tasandil rakendatavat tegevust kohaldada ühe või kõikide samas riigis sertifitseeritud lennuettevõtja(te) suhtes.

Lennuettevõtja tegevuse täieliku või osalise keelustamise kaalumisel hinnatakse, kas lennuettevõtja täidab asjakohaseid ohutusnõudeid, võttes arvesse alljärgnevaid asjaolusid.

1.

Kontrollitud tõendid lennuettevõtja tõsiste ohutuspuudujääkide kohta:

teated tõsiste ohutuspuudujääkide kohta või lennuettevõtja püsiv suutmatus SAFA programmi alusel seisuplatsil toimunud kontrollimistel kindlaks tehtud ja lennuettevõtjale teada antud puudujääke kõrvaldada;

tõsised ohutuspuudujäägid, mis on kindlaks tehtud direktiivi 2004/36/EÜ (ühenduse lennujaamu kasutavate kolmandate riikide õhusõidukite ohutuse kohta) artiklis 3 sätestatud teabe kogumise käigus;

kolmanda riigi poolt lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeeld rahvusvaheliste ohutusnõuetega seotud põhjendatud puudujääkide tõttu;

õnnetusjuhtumi või tõsise vahejuhtumiga seotud tõendatud teave, mis viitab süstemaatilistele varjatud ohutuspuudujääkidele.

2.

Lennuettevõtja suutmatus ja/või soovimatus ohutuspuudujääke kõrvaldada, mida näitab:

läbipaistvuse või adekvaatse ja õigeaegse teabeedastuse puudumine lennuettevõtja poolt vastuseks liikmesriigi tsiviillennundusameti järelepärimisele seoses lennuettevõtja tegevuse ohutusküsimustega;

kindlakstehtud tõsisele ohutuspuudujäägile reageerimisel esitatud mitteasjakohane või ebapiisav parandusmeetmete kava.

3.

Lennuettevõtja järelevalve eest vastutavate asutuste suutmatus ja/või soovimatus ohutuspuudujääke kõrvaldada, mida näitab:

liikmesriigi tsiviillennundusametiga koostöö puudumine teise riigi vastutavate asutuste poolt, juhul kui on väljendatud muret seoses kõnealuses riigis litsentseeritud või sertifitseeritud lennuettevõtja tegevuse ohutusega;

lennuettevõtja järelevalve eest vastutavate asutuste suutmatus asjakohaseid ohutusnõudeid rakendada ja ellu viia, kusjuures erilist tähelepanu tuleks pöörata järgmisele:

a)

Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi või ühenduse asjakohase õiguse alusel koostatud auditid ja sellega seotud parandusmeetmete kavad;

b)

varasem antud riigi järelevalve alla kuuluvale lennuettevõtjale tegevusloa või tehnilise loa andmisest keeldumine või selle tühistamine teise riigi poolt;

c)

lennuettevõtja sertifikaat ei ole välja andnud selle riigi vastutava asutuse poolt, kus asub lennuvõtja peamine tegevuskoht;

selle riigi, milles lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk on registreeritud, pädevate asutuste suutmatus teostada järelevalvet lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

P6_TA(2005)0429

Bohunice V1 *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta (KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0624) (1),

võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 203, mille alusel nõukoguga konsulteeriti (C6-0205/2004);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0282/2005)

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

täpsustab, et määruse ettepanekus märgitud assigneeringud on vaid näitlikud kuni finantsperspektiivi (2007. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks) puudutava kokkuleppe sõlmimiseni;

3.

palub komisjonil vahetult pärast järgmise finantsperspektiivi vastuvõtmist kinnitada määruse ettepanekus näidatud summad või vajadusel esitada kohandatud summad Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitamiseks, tagades sellega nende vastavuse ülemmääradele;

4.

palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

5.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kalduda kõrvale Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

6.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 3

(3) Euroopa Liit tõdes kõnealuses protokollis, et Bohunice V1 tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamine peab jätkuma pärast praeguse finantsperspektiivi lõppemist ning et see toob Slovakkia jaoks kaasa olulise rahalise koormuse. Otsuste puhul, mis käsitlevad liidu abi jätkamist kõnealuses valdkonnas pärast 2006. aastat, võetakse seda olukorda arvesse.

(3) Euroopa Liit tõdes kõnealuses protokollis, et Bohunice V1 tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamine peab jätkuma pärast praeguse finantsperspektiivi lõppemist ning et see toob Slovakkia jaoks kaasa olulise rahalise koormuse. Lisaks sellele on Euroopa Liit teadlik, et tegevuse lõpetamise olemuse ja ulatuse tõttu kestab see jõupingutus mitu aastat pärast 2007.- 2013. aasta finantsperspektiivi. Otsuste puhul, mis käsitlevad liidu abi jätkamist kõnealuses valdkonnas pärast 2006. aastat, võetakse seda olukorda arvesse.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 4 a (uus)

 

(4 a) Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnustavad Slovakkia jõupingutusi Bohunice V1 tuumajaama ohutuse suurendamiseks enne ühinemist ja asjaolu, et Slovakkia investeeris 1993.-2000. aastal ohutusmeetmetesse umbes 250 miljonit EURi, ning nad arvestavad seda otsuse tegemisel Slovakkiale antava finantsabi kohta.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 4 b (uus)

 

(4 b) Liidu abi jaoks tehtavaid eraldisi ühenduse eelarvest tuleks jätkata ka pärast 31. detsembrit 2013.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 4 c (uus)

 

(4 c) Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistavad samuti ja võtavad igati arvesse asjaolu, et Bohunice V1 tuumajaama varajane sulgemine ei võimalda Slovakkial saada kõiki nõutavaid tegevuse lõpetamise vahendeid, mille järk-järguline eraldamine oli kavandatud vastavalt jaama algsele tegutsemisajale.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 5

(5) Seega on asjakohane näha ühenduse eelarves ette 237 miljoni euro suurune summa, et rahastada Bohunice V1 tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist aastatel 2007-2013.

(5) Seega on asjakohane näha ühenduse eelarves ette 400 miljoni EURi suurune summa, et rahastada Bohunice V1 tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist aastatel 2007-2013.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 5 a (uus)

 

(5 a) Slovakkia ametivõimude hiljutised ettepanekud suurendada Slovakkia tuumasektorile riikliku tuumajaamade tegevuse lõpetamise fondi kaudu kättesaadava riigiabi summasid peab läbi vaatama komisjon kooskõlas ühenduse õigusega;

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 5 b (uus)

 

(5 b) Ühenduse eelarve assigneeringud tuumajaamade tegevuse lõpetamiseks ei tohiks tuua kaasa konkurentsi moonutamist seoses energiaettevõtjatega Euroopa Liidu energiaturul. Neid assigneeringuid kasutatakse ka meetmete rahastamiseks, et hüvitada tootmisvõimsuse kadu vastavalt asjaomasele ühenduse õigustikule, mis käsitleb:

i)

taastuvaid energiaallikaid;

ii)

energia lõppkasutuse tõhusust;

iii)

energiavarustuse kindlust.

Muudatusettepanek 16

Põhjendus 5 c (uus)

 

(5 c) Euroopa Liit ja eelkõige need liikmesriigid, kes Bohunice V1 tuumaelektrijaama sulgemisest kasu saavad, peaksid 163 miljoni euro suuruse lisasumma iga-aastase eelarvemenetluse käigus kättesaadavaks tegema.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 8 a (uus)

 

(8 a) Et korvata varase sulgemise tagajärgi, tuleks Bohunice V1 tuumajaama tegevus lõpetada viisil, mis aitab parimal moel toetada Slovakkia arengut ja kasvu kooskõlas Lissaboni strateegiaga.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 8 b (uus)

 

(8 b) Et tagada kõrgeim võimalik tõhusus, tuleks Bohunice V1 tuumajaama tegevus lõpetada kasutades kõige asjakohasemaid tehnilisi teadmisi, võttes nõuetekohaselt arvesse suletavate üksuste laadi ja tehnilisi spetsifikatsioone.

Muudatusettepanek 10

Artikkel 2

Ühenduse toetust käesoleva määrusega kehtestatud programmile antakse eeskätt eesmärgiga toetada meetmeid Bohunice V1 tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise toetamiseks, meetmeid keskkonna ajakohastamiseks vastavalt ühenduse õigustikule ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama kahe reaktori sulgemise järel nende tootmisvõimsuse asendamiseks vajalike traditsiooniliste tootmisvõimsuste moderniseerimiseks, samuti muid meetmeid, mis tulenevad kõnealuse elektrijaama sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest ning mis aitavad kaasa vajalikule restruktureerimisele, keskkonna ajakohastamisele ja Slovakkia energiatootmise, -edastamise ja -jaotamise sektorite moderniseerimisele ning energiavarustuse kindluse ja energiatõhususe parandamisele Slovakkias.

Ühenduse toetust käesoleva määrusega kehtestatud programmile antakse eeskätt eesmärgiga toetada meetmeid Bohunice V1 tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise toetamiseks, sealhulgas:

 

i)

meetmeid keskkonna ajakohastamiseks vastavalt ühenduse õigustikule;

ii)

meetmeid uue tootmisvõimsuse sisseseadmiseks ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama kahe reaktori tootmisvõimsuse asendamiseks olemasolevate tootmisvõimsuste moderniseerimiseks ;

iii)

muid meetmeid, mis tulenevad kõnealuse elektrijaama sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest ning mis aitavad vastavalt kehtivale ühenduse õigustikule ja selle rakendamisega kaasa vajalikule restruktureerimisele, keskkonna ajakohastamisele ja Slovakkia energiatootmise, -edastamise ja - jaotamise sektorite moderniseerimisele ning energiavarustuse kindluse ja energiatõhususe parandamisele Slovakkias.

Muudatusettepanek 11

Artikli 2 lõige 1 a (uus)

 

Ühenduse eelarvest toetatavad meetmed määratleb komisjon täpsemalt 2006. aastal pärast tuumajaama tegevuse lõpetamise plaani saamist, mis sisaldab Slovakkia ametiasutuste kogu vajalikku teavet tegevuse lõpetamise protsessi kohta. Selle plaani alusel annab komisjon igal aastal heakskiidu rahastatavatele meetmetele.

Muudatusettepanek 12

Artikli 3 esimene lõik

Artiklis 2 ettenähtud tegevuste jaoks vajalik summa ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 on 237 miljonit eurot.

Artiklis 2 ettenähtud tegevuste jaoks vajalik summa ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 on 400 miljonit EURi .

Muudatusettepanek 13

Artikli 3 kolmas lõik

Ignalina programmiga seotud assigneeringute kogusumma võidakse perioodil 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 uuesti läbi vaadata , et võtta arvesse edusamme programmi rakendamisel ning tagada, et vahendite kavandamine ja eraldamine põhineks tegelikel finantsvajadustel ja suutlikkusel toetust vastu võtta.

Iga-aastane assigneeringute kogusumma võib perioodil 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 olla erinev , et võtta arvesse edusamme programmi rakendamisel ning tagada, et vahendite kavandamine ja eraldamine põhineks tegelikel finantsvajadustel ja suutlikkusel toetust vastu võtta.

Muudatusettepanek 14

Artikli 3 lõige 3 a (uus)

 

Ühenduse eelarvest käesoleva määruse artikli 2 eesmärgi jaoks eraldatav finantsabi jätkub ka pärast 31. detsembrit 2013.

Muudatusettepanek 15

Artikkel 4

Teatavate meetmete puhul võib programmi alusel antav toetus ulatuda 100 %-ni kogukuludest. Tuleks teha kõik vajalikud jõupingutused, et jätkata kaasfinantseerimise tava, mis loodi ühinemiseelse ja aastatel 2004-2006 antava toetuse raames seoses Slovakkia püüdlustega elektrijaama tegevuse lõpetamiseks, ning vajaduse korral kaasata kaasfinantseerimist muudest allikatest.

Teatavate meetmete puhul võib programmi alusel antav ühenduse toetus ulatuda 100 %-ni kogukuludest. Tuleks teha kõik vajalikud jõupingutused, et jätkata kaasfinantseerimise tava, mis loodi ühinemiseelse ja aastatel 2004-2006 antava toetuse raames seoses Slovakkia püüdlustega elektrijaama tegevuse lõpetamiseks, ning vajaduse korral kaasata kaasfinantseerimist muudest allikatest.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0430

Põhjamõõtme tulevik

Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhjamõõtme tuleviku kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Põhjamõõtme teist tegevuskava aastateks 2004-2006, mis kinnitati 16. ja 17. oktoobril 2003 Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel;

võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2003. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile “Laiem Euroopa - naabrus: uus raamistik suheteks meie ida- ja lõunanaabritega” (KOM (2003)0104);

võttes arvesse Põhjamõõtme rolli ELi ja Venemaa 15. tippkohtumisel Moskvas 10. mail 2005 vastu võetud ELi ja Venemaa vahelise nelja ühisruumi (ühine majandusruum, ühine vabadus-, turvalisus- ja õigusruum, ühine välise julgeoleku ruum, ühine teadus-, haridus- ja kultuuriruum) loomise kavade elluviimisel;

võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone Põhjamõõtme kohta, eriti 16. jaanuari 2003. aasta resolutsiooni (1) ja 20. novembri 2003. aasta resolutsiooni (2) Põhjamõõtme teise tegevuskava kohta;

võttes arvesse komisjoni 20. mail 2005 esitatud iga-aastast arenguaruannet Põhjamõõtme teise tegevuskava rakendamise kohta ning arutelu Euroopa Parlamendis 8. septembril 2005;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.

arvestades, et eesistujariik on nõudnud Põhjamõõtme alase ministrite kohtumise pidamist Brüsselis 21. novembril 2005, et koostada tegevuskava Põhjamõõtme tuleviku kohta pärast käesoleva tegevuskava kehtivuse lõppemist 2006. aastal;

B.

arvestades, et komisjon töötab hetkel välja Põhjamõõtme poliitika tulevikku käsitlevat ettepanekut, mis tuleb vastu võtta 2006. aastal ja jõustub 2007. aastal;

C.

arvestades, et Euroopa Ülemkogu on korduvalt rõhutanud Põhjamõõtme tähtsust nii liidu sisepoliitika kui ka välissuhete jaoks, ning et Euroopa Liidul tuleb arendada oma naabrus- ja partnerluspoliitikat ning selle instrumente, et ühendada liidu erinevad mõõtmed kooskõlastatult;

D.

arvestades, et ELi laienemine muutis Põhja-Euroopa geopoliitilist kaarti ja nihutas ELi geograafilise keskme kirde poole; arvestades, et Põhjamõõde toob endaga kaasa nii uued võimalused kui väljakutsed, eelkõige mis puudutab uute barjääride esilekerkimise vältimist ELi ja tema põhjanaabrite vahel; ning arvestades, et laienemine on andnud uue tähenduse koostööle Läänemere piirkonnas, kuna kõik Läänemere-äärsed riigid peale Venemaa kuuluvad Euroopa Liitu, mis teeb vajalikuks Põhjamõõtme raames eraldi Läänemere-strateegia väljatöötamise;

E.

arvestades, et eelnevalt nimetatud Euroopa Parlamendi Põhjamõõtme alased poliitilised eesmärgid on saavutatud üksnes osaliselt; arvestades, et eelkõige on täitmata Euroopa Parlamendi nõue kaasata Põhjamõõtme foorumi loomise teel suuremal määral parlamendiliikmeid ja teisi valitud esindajaid; arvestades, et Põhjamõõtme poliitikale pööratakse jätkuvalt ebapiisavat tähelepanu ning erinevate osalejate vaheline koordineerimine on puudulik; arvestades, et Euroopa Parlament toetab oma fraktsioonidevahelise Läänemere töörühma tegevust Läänemere piirkonna täiendava integratsiooni suuniste väljatöötamisel ja algatust töötada välja Euroopa strateegia Läänemere piirkonna jaoks, eelkõige Põhjamõõtme osana;

F.

arvestades, et tulevase Põhjamõõtme poliitika peamised eesmärgid on luua ühine raamistik dialoogi ja koostöö edendamiseks, mille eesmärgiks on stabiilsuse, heaolu ja säästva arengu edendamine Põhja-Euroopas ja Arktikas, soodustada kaubandust, investeeringuid ja infrastruktuuri, kasutada energiaressursse, lihtsustada inimeste ja kaupade piiriülest liikumist, tehes samal ajal tihedat koostööd organiseeritud kuritegevusega võitlemisel, ja edendada produktiivset tööhõivet ning sotsiaalset ja kultuurivahetust;

G.

arvestades, et alates selle loomisest 1999. aastal on Põhjamõõde olnud tõhus ning poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse väärtusega ja et Põhjamõõde hõlmab üht kõige väljakutsuvamatest piirkondadest Euroopas, millel on tohutu potentsiaal tulevaseks koostööks Venemaa, Islandi ja Norraga;

H.

toonitades Põhjamõõtme keskkonnapoliitika väärtust ja mõju kogu piirkonnale, mille näiteks on Peterburi veepuhasti, kuid rõhutades täiendavat vajadust tõhustada koostööd liikmesriikide vahel eelkõige eutrofeerumise vähendamiseks ning ELi ja Venemaa vahel, et vähendada naftatankeriõnnetuste riski ja riske, mis on seotud naftaväljade kasutamisega, ning et parandada tuumaohutust ning tuumajäätmete käitlemist; arvestades, et Läänemeri on juba tugevalt reostatud ja kuivõrd see on sisemeri, on ta eriti ohustatud,

1.

rõhutab, et seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb anda Põhjamõõtmele suurem tähtsus; rõhutab, et tõhusam koostöö erinevate osaliste vahel on Põhjamõõtme peamisi väljakutseid ja et Põhjamõõtmele tuleks pöörata samapalju tähelepanu kui teistele regionaalse koostöö mudelitele; kutsub komisjoni ning praegust ja tulevast eesistujamaad üles tagama Põhjamõõtme tuleviku üle käimasolevate läbirääkimiste edukas jätkumine ning kaasama Euroopa Parlamenti täiel määral sellesse töösse;

2.

kutsub komisjoni üles käsitama Põhjamõõtme välispoliitikat, mis hõlmab Läänemere ja Barentsi mere piirkonda ning kogu Arktikat, nii kahe- kui mitmepoolsete suhete tasandil ühtse tervikuna; rõhutab Venemaa eristaatust peamise partnerina, tõstes samas esile teiste põhjanaabrite (Island ja Norra) ning Arktikapartnerite (Kanada ja USA) tähtsat rolli; rõhutab, kui tähtis on põhjanaabrite täielik kaasamine uude naabruspoliitikasse ning nendega arvestamine Euroopa naabruse ja partnerluse instrumendi alases õigusloomes;

3.

rõhutab, et kümne uue riigi liitumine, sh Põhjamõõtme osaks olevate riikide liitumine, on viinud Põhjamõõtme uuele tasemele; kutsub komisjoni üles eraldama piisavalt vahendeid Põhjamõõtme poliitikale, et kavandada tulevasi partnerlussuhteid, mh transpordi, logistika, energia ja kultuuri vallas; on seisukohal, et partnerlussuhteid sotsiaal- ja terviseküsimustes tuleks toetada senisest enam; kutsub sellest tulenevalt komisjoni üles Põhjamõõtme tuleviku kujundamise raames võtma arvesse, et eraldi eelarverea loomine Põhjamõõtme jaoks sobituks selle eesmärgiga olla raampoliitika põhjaregiooni jaoks, ning arutama tõsiselt, kas eraldi eelarverida aitaks suurendada Põhjamõõtme rolli; märgib, et nimetatud ettepaneku juures tuleb võtta arvesse erinevate rahastamisallikate sh kolmandate poolte kaasfinantseerimise läbipaistvuse põhimõtet ning läbipaistvust suurendada; rõhutab vajadust võtta arvesse põhjapiirkondade erivajadusi kõikide peadirektoraatide töös ja ELi eelarve kõikides osades;

4.

tuletab komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele meelde oma varajasemaid üleskutseid suurendada Põhjamõõtme puhul parlamendiliikmete ja teiste valitud esindajate rolli, et edendada ja koordineerida regionaalse koostöö erinevate foorumite integreerimist Põhja-Euroopas; ootab komisjonilt selles suhtes konkreetseid ettepanekuid ning kordab oma toetust Põhjamõõtme foorumi kokkukutsumisele ning valmisolekut osaleda sellel täiel määral ning olla selle esimese kohtumise võõrustajaks; rõhutab vajadust tagada piirkonna põlisasukatele võimalus sellel täiel määral osaleda;

5.

kutsub komisjoni üles lülitama Läänemere-strateegiat tulevasse Põhjamõõtme alasesse ettepanekusse, et tugevdada koostööd Läänemere piirkonnas, lõigata liidu hiljutise laienemise vilju ning ühenda sealne infrastruktuur kindlalt ülejäänud Euroopa Liiduga; on seisukohal, et nimetatud strateegia peaks jääma peamiselt Euroopa Liidu sisepoliitikaks, samas kui koostöö Venemaaga kuulub ELi välispoolitika alla; tervitab asjaolu, et Moskvaga kõigi nelja ühisruumi tegevuskavade suhtes sõlmitud kokkulepe annab uue raamistiku ELi ja Venemaa vahelistele suhetele; rõhutab, et Põhjamõõde peegeldab nimetatud ühisruumide regionaalseid aspekte; rõhutab, et nimetatud tegevuskavade elluviimine peab toimuma tegelikus koostöös Venemaaga;

6.

nõuab paremat koordine