ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 280E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
18. november 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Mandag, den 14. november 2005

2006/C 280E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæring fra formanden

Modtagne dokumenter

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Andragender

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Globalisering (forhandling)

Digital radio-/tv-spredning (forhandling)

Hemmelige tilbageholdelsescentre i Europa (forhandling)

Bananimportordning (forhandling)

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

11

 

Tirsdag, den 15. november 2005

2006/C 280E/2

PROTOKOL

13

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Nordisk dimension (indgivelse af beslutningsforslag)

Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning — 2004 (forhandling)

Lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2006 (forhandling)

Meddelelse fra formanden

Afstemningstid

Kommunikations- og informationsteknologier ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fælleseuropæisk personsøgning ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fælles markedsordning for frø * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fælles markedsordning for humle * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fælles markedsordning for vin * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

EBGU's finansiering af transaktioner i Mongoliet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Vinterlege 2006 i Torino ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Sociale sikringsordninger ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Genopretning af ålebestanden (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Protokollen vedrørende privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Globalisering (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Europæisk kemikalieagentur, persistente organiske miljøgifte (Reach, kemikalieagentur og miljøgifte) ***I — Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach)) ***I (forhandling)

Europæiske reguleringsorganer (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

2005, Udvidelse II (forhandling)

Information til flypassagerer ***I (forhandling)

Kernekraftværket Bohunice VI * — Nedlukning af kernekraftværker (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

27

BILAG I

29

BILAG II

34

VEDTAGNE TEKSTER

41

P6_TA(2005)0417Kommunikations- og informationsteknologier ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 2256/2003/EF med henblik på forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af kommunikations- og informationsteknologier (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

BILAG IEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING NR. .../2005/EF

41

BILAG II

45

P6_TA(2005)0418Fælleseuropæisk personsøgning ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

BILAGEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/.../EF af om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet

46

P6_TA(2005)0419Fælles markedsordning for frø *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for frø (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420Fælles markedsordning for humle *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for humle (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421Fælles markedsordning for vin *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422EBGU's finansiering af transaktioner i Mongoliet *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423Vinterlege 2006 i Torino ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

BILAGEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) NR. .../2005 af om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino

50

P6_TA(2005)0424Sociale sikringsordninger ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

57

BILAG

58

P6_TA(2005)0425Genopretning af ålebestandenEuropa-Parlamentets beslutning om udvikling af en EU-handlingsplan for genopretning af ålebestanden (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426Protokollen vedrørende privilegier og immuniteterEuropa-Parlamentets beslutning om en eventuel overtrædelse af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra en medlemsstats side (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427GlobaliseringEuropa-Parlamentets beslutning om globaliseringens sociale dimension (2005/2061(INI))

65

 

Onsdag, den 16. november 2005

2006/C 280E/3

PROTOKOL

71

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Situationen i Irak efter folkeafstemningen om forfatningen (forhandling)

Klimaændringer — Globale klimaændringer (forhandling)

Afstemningstid

Information til flypassagerer ***I (afstemning)

Kernekraftværket Bohunice VI * (afstemning)

Nordisk dimension (afstemning)

Digital radio-/tv-spredning (afstemning)

Nedlukning af kernekraftværker (afstemning)

Globale klimaændringer (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

De politiske gruppers sammensætning

Det Europæiske Råds uformelle møde (forhandling)

De nylige udtalelser fra Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Erklæring fra formanden

Fældefangst ***I (forhandling)

Våbeneksport — Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben — Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

80

BILAG I

82

BILAG II

89

VEDTAGNE TEKSTER

98

P6_TA(2005)0428Information til flypassagerer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

98

BILAGFælles kriterier med henblik på indførelse af et driftsforbud på fællesskabsplan af sikkerhedsmæssige grunde

107

P6_TA(2005)0429Kernekraftværket Bohunice V1 i Slovakiet *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430Nordisk dimensionEuropa-Parlamentets beslutning om den nordlige dimensions fremtid

113

P6_TA(2005)0431Digital radio-/tv-spredningEuropa-Parlamentets beslutning om hurtigere overgang fra analog til digital radio-/tv-spredning

115

P6_TA(2005)0432Nedlukning af kernekraftværkerEuropa-Parlamentets beslutning om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433Globale klimaændringerEuropa-Parlamentets beslutning om: At vinde kampen mod den globale klimaændring (2005/2049(INI))

120

 

Torsdag, den 17. november 2005

2006/C 280E/4

PROTOKOL

128

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Afstemningstid

Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***I (afstemning)

Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach) ***I (afstemning)

Fældefangst***I (afstemning)

Våbeneksport (afstemning)

Anvendelse af Solidaritetsfonden (stormskader i det nordlige Europa) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ændringsbudget 7/2005 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben (afstemning)

Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (afstemning)

De nylige udtalelser fra Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Meddelelse fra formanden

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Udviklingsstrategi for Afrika (forhandling)

EU's udviklingspolitik (forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (forhandling)

Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larrañaga) (forhandling)

Burma/Myanmar (forhandling)

Afstemningstid

Adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (afstemning)

Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larraňaga (afstemning)

Burma/Myanmar (afstemning)

Udviklingsstrategi for Afrika (afstemning)

EU's udviklingspolitik (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Budgetkalender

Dagsorden for næste mødeperiode

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

143

BILAG I

145

BILAG II

172

VEDTAGNE TEKSTER

302

P6_TA(2005)0434Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) nr. .../... [om persistente organiske miljøgifte] (KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemiske stoffer (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF

303

BILAG IALMINDELIGE BESTEMMELSER OM VURDERING AF STOFFER OG UDARBEJDELSE AF KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORTER

388

BILAG I ARETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE

398

BILAG I BKEMISKE SIKKERHEDSVURDERINGER FOR PRÆPARATER

408

BILAG I CKRITERIER FOR INDFASNINGSSTOFFER REGISTRERET I MÆNGDER PÅ MELLEM 1 OG 10 TONS PR. ÅR PR. PRODUCENT ELLER IMPORTØR, FOR HVILKE ALLE DE I BILAG V SPECIFICEREDE OPLYSNINGER ER NØDVENDIGE

409

BILAG IIUNDTAGELSER FRA REGISTRERINGSPLIGTEN EFTER ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A)

410

BILAG IIIUNDTAGELSER FRA REGISTRERINGSPLIGTEN EFTER ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA B)

415

BILAG IV

416

BILAG VOBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER, DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 1 TON ELLER DEROVER

420

BILAG VISUPPLERENDE OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER, DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 10 TONS ELLER DEROVER

424

BILAG VIISUPPLERENDE OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER, DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 100 TONS ELLER DEROVER

428

BILAG VIIISUPPLERENDE OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER, DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 1000 TONS ELLER DEROVER

432

BILAG IXALMINDELIGE REGLER FOR TILPASNING AF STANDARDTESTPROGRAMMET I BILAG V-VIII

435

BILAG X

438

BILAG XIALMINDELIGE BESTEMMELSER OM DOWNSTREAM-BRUGERES VURDERING AF KEMISKE STOFFER OG UDARBEJDELSE AF KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORTER

438

BILAG XII til XVI

439

BILAG XVII

439

P6_TA(2005)0435Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/.../EF om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. .../... om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

440

P6_TA(2005)0436VåbeneksportEuropa-Parlamentets beslutning om Rådets sjette årsberetning om våbeneksport udarbejdet i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437Anvendelse af Solidaritetsfonden (stormskader i det nordlige Europa)Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

BILAGEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

451

P6_TA(2005)0438Ændringsbudget 7/2005Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2005 for regnskabsåret 2005 (stormskader i det nordlige Europa) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåbenEuropa-Parlamentets beslutning om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben: Europa-Parlamentets rolle (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440Offentlige indkøb af forsvarsmaterielEuropa-Parlamentets beslutning om grønbog om offentlige indkøb af forsvarsmateriel (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441De nylige udtalelser fra Irans præsident, Mahmoud AhmadinejadEuropa-Parlamentets beslutning om Iran

468

P6_TA(2005)0442Adgang til humanitær nødhjælp i KashmirEuropa-Parlamentets beslutning om adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir

469

P6_TA(2005)0443Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larrañaga)Europa-Parlamentets beslutning om Filippinerne

472

P6_TA(2005)0444BurmaEuropa-Parlamentets beslutning om Burma

473

P6_TA(2005)0445En udviklingsstrategi for AfrikaEuropa-Parlamentets beslutning om en udviklingsstrategi for Afrika (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446Revision af erklæringen om EU's udviklingspolitikEuropa-Parlamentets beslutning om fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik Den europæiske konsensus (2004/2261(INI))

484

DA

 


I (Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2005-2006

Mandag, den 14. november 2005

18.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 280/1


PROTOKOL

(2006/C 280 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring om de attentater, der havde fundet sted i Amman den 9. november 2005. Han oplyste, at han på Parlamentets vegne havde kondoleret de jordanske myndigheder og ofrenes familier.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

4.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra udvalgene

1.1)

følgende betænkninger:

Betænkning om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker (2005/2027(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Harms Rebecca (A6-0279/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Harms Rebecca (A6-0282/2005).

Betænkning om udvikling af en EU-handlingsplan for genopretning af ål (2005/2032(INI)) — Fiskeriudvalget

Ordfører: Maat Albert Jan (A6-0284/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (KOM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Sacconi Guido (A6-0285/2005).

Betænkning om grønbog om offentlige indkøb af forsvarsmateriel (2005/2030(INI)) — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Wuermeling Joachim (A6-0288/2005).

Betænkning om Rådets sjette årsberetning om våbeneksport udarbejdet i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union (2005/2013(INI)) — Udenrigsudvalget

Ordfører: Romeva i Rueda Raül (A6-0292/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))— Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Toia Patrizia (A6-0293/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for frø (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Daul Joseph (A6-0295/2005).

Betænkning om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben: Europa-Parlamentets rolle (2005/2139(INI)) — Udenrigsudvalget

Ordfører: Kristovskis Ģirts Valdis (A6-0297/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Berès Pervenche (A6-0298/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for humle (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Daul Joseph (A6-0299/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Daul Joseph (A6-0300/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning 2256/2003/EF med henblik på forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af IKT (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Chichester Giles (A6-0302/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Chichester Giles (A6-0303/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af standarder for human fældefangst for visse dyrearter (KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Scheele Karin (A6-0304/2005).

Betænkning om elektronisk kommunikation i EU: Regulering og markeder, 2004 (2005/2052(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Toia Patrizia (A6-0305/2005).

Betænkning om globaliseringens sociale dimension (2005/2061(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Brejc Mihael (A6-0308/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: De Veyrac Christine (A6-0310/2005).

Betænkning om »euroregionernes« rolle for udviklingen af regionalpolitikken (2004/2257(INI)) — Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Triantaphyllides Kyriacos (A6-0311/2005).

Betænkning om at vinde kampen mod den globale klimaændring (KOM(2005/2049(INI)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Wijkman Anders (A6-0312/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Zappalà Stefano (A6-0313/2005).

Betænkning om anvendelsen af europæiske konkurrenceregler for søtransport (2005/2033(INI)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Kratsa-Tsagaropoulou Rodi (A6-0314/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) nr. .../... {om persistente organiske miljøgifte} (KOM(2003)0644 [01] — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Sacconi Guido (A6-0315/2005).

Betænkning om en eventuel overtrædelse af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra en medlemsstats side (2005/2187(INI)) — Retsudvalget

Ordfører: Gargani Giuseppe (A6-0316/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (KOM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Evans Robert (A6-0317/2005).

Betænkning om en udviklingsstrategi for Afrika (2005/2142(INI)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Martens Maria (A6-0318/2005).

Betænkning om forslag til fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik — den europæiske konsensus (2004/2261(INI)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Wijkman Anders (A6-0319/2005).

2)

fra medlemmerne

2.1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

(O-0083/2005) Giles Chichester og Etelka Barsi-Pataky for ITRE til Kommissionen: Overgangen til digital radio-/tv-spredning (B6-0333/2005)

(O-0084/2005) Nikolaos Sifunakis for CULT til Rådet: Olympisk våbenhvile (B6-0335/2005)

(O-0085/2005/rev.2) Martine Roure og Maria Berger for PSE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Diana Wallis og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Anvendelse af strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af EF-retten (B6-0336/2005)

(O-0093/2005) Jo Leinen for AFCO og Janusz Lewandowski for BUDG til Rådet: Udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer (KOM(2005)0059 endel.) procedure 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

(O-0094/2005) Ieke van den Burg og Othmar Karas for ECON til Kommissionen: Årsagerne til den ringe gennemførelse i medlemsstaterne af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (B6-0338/2005)

(O-0078/2005) Maria Martens for DEVE til Rådet: Udvikling og sport (B6-0340/2005)

(O-0079/2005) Maria Martens for DEVE til Kommissionen: Udvikling og sport (B6-0341/2005)

2.2)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0339/2005)

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Purvis John, Attwooll Elspeth, Vanhecke Frank, Ashworth Richard James, Corbett Richard, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Papadimoulis Dimitrios, Lundgren Nils, Davies Chris, Sjöstedt Jonas, Moraes Claude, Seppänen Esko, Figueiredo Ilda, Olajos Péter, Hutchinson Alain, McGuinness Mairead, Stihler Catherine, Mitchell Gay, Bowis John, Parish Neil, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Tannock Charles, Kirkhope Timothy, Posselt Bernd, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Ludford Sarah, Dimitrakopoulos Giorgos, Staes Bart, Karas Othmar, Aubert Marie-Hélène, Aylward Liam, Rocard Michel, Deva Nirj, Karim Sajjad, Goudin Hélène, Figueiredo Ilda, Kinnock Glenys, Désir Harlem, Stihler Catherine, Arif Kader, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Wuermeling Joachim, Papadimoulis Dimitrios, Moraes Claude, Bushill-Matthews Philip, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Paleckis Justas Vincas, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Batzeli Katerina, de Grandes Pascual Luis, Sjöstedt Jonas, Olajos Péter, Martin David, Ford Glyn, Tajani Antonio, Iturgaiz Angulo Carlos José, Seppänen Esko, McAvan Linda, McGuinness Mairead, Hutchinson Alain, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Montoro Romero Cristobal, Ayala Sender Inés, Evans Robert, Westlund Åsa, Hedh Anna, Herranz García María Esther, Fjellner Christofer, Isler Béguin Marie Anne, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

2.3)

Forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 202)

Corbett Richard — Forslag til ændring af forretningsordenens artikel 80 (B6-0582/2005).

henvist til:

korr.udv. AFCO

2.4)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116)

Sylwester Chruszcz og Andrzej Tomasz Zapałowski, om de høje priser på roaming-tjenester inden for Den Europæiske Union (64/2005);

Bruno Gollnisch, om de forhold, hvorunder Tarek Aziz holdes fængslet (65/2005);

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen og Carl Lang, om de etniske optøjer i Frankrig og andre steder i Europa (66/2005).

5.   Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om filmarv og konkurrenceevnen for relaterede industrielle aktiviteter (3625/2/2005 — C6-0377/2005 — 2004/0066(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (3639/5/2005 — C6-0379/2005 — 2004/0097(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 27. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (polycykliske aromatiske kulbrinter i blødgøringsolier til gummi og dæk) (3641/1/2005 — C6-0378/2005 — 2004/0036(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om berigtigelse af direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (3655/1/2005 — C6-0387/2005 — 2005/0100(COD)).

6.   Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Roland Gewalt var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Ingo Schmitt med virkning fra den 27.10.2005.

Josep Borrell Fontelles (formand) henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 3, stk. 5.

7.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

TRAN: Roland Gewalt

Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika: Roland Gewalt.

Efter anmodning fra PSE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ENVI: Matthias Groote i stedet for Norbert Glante

ITRE: Norbert Glante

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Matthias Groote.

Efter anmodning fra IND/DEM-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

AFCO: Bernard Piotr Wojciechowski

Delegationen for Forbindelserne med Belarus: Bernard Piotr Wojciechowski.

8.   Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne i juni I og juli 2005 var omdelt.

9.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

10.   Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 07.11.2005

M. Angelos Psifis (nr. 818/2005);

M. Pereidis (Association Constructive Macédoine »L'Aristote«) (nr. 819/2005);

M. Konstantinos Dolkas (nr. 820/2005);

M. Apostolos Kondylis (nr. 821/2005);

M. Spiridon Nasopoulos (nr. 822/2005);

M. Giorgios Papagiannakopoulos (nr. 823/2005);

M. Dimitrios Terzis (nr. 824/2005);

M. Panagiotis Georgiadis (nr. 825/2005);

M. Stefanos Tanimanidis (World Council of Pontian Hellenism) (samt to underskrifter) (nr. 826/2005);

M. Mark Bookham (Independent Light Dues Forum) (nr. 827/2005);

M. Vasilios Tsetsos (nr. 828/2005);

M. André Geminet (nr. 829/2005);

M. Marc Abrahamovski (Association d'intérêt public Vie Verte »Ticoulet«) (og 323 medunderskrivere) (nr. 830/2005);

Elisabeth Balland (nr. 831/2005);

Isabelle Plessis (Collectif »une réglementation pour les camping-cars«) (og 186 medunderskrivere) (nr. 832/2005);

M. Miguel Amorós Amorós (nr. 833/2005);

M. José Luis Fernández Muñiz (Asociación de Piloñeses por Soto-Penagos y otros tendidos) (PASPOT) (og 300 medunderskrivere) (nr. 834/2005);

M. Adolfo Bosch Lería (nr. 835/2005);

M. Giampaolo Carollo (Verdi per la Pace) (og 10 medunderskrivere) (nr. 836/2005);

M. Abílio Adelino do Vale Gonçalves Lima (nr. 837/2005);

M. Samuel Martin-Sosa Rodriguez (nr. 838/2005);

M. Johannes Tollmann (nr. 839/2005);

Gerda Glebe Visconti (nr. 840/2005);

M. Siegfried Berthge (nr. 841/2005);

Clare M.B. Symes (nr. 842/2005);

M. Brian Eastoe (nr. 843/2005);

Angela Mason (nr. 844/2005);

Agnieszka Morzyk (og to medunderskrivere) (nr. 845/2005);

Maria E.J.A.C Sultains-Bours (nr. 846/2005);

J. Rens (nr. 847/2005);

M. Miroslav Novotný (nr. 848/2005);

M. Sean Hussey (nr. 849/2005);

M. Giuseppe Papadia (Associazione Papà Separati ONLUS (og 10 524 medunderskrivere) (nr. 850/2005);

Sarah Ludford (og 237 medunderskrivere) (nr. 851/2005);

M. Gábor Nagy (Budapest Trade Union of Firefighters) (samt 276 underskrifter) (nr. 852/2005);

Monks (og 25 medunderskrivere) (nr. 853/2005);

M. Pentti Likka Olavi Kurkela (nr. 854/2005);

M. Edgard Krebs (nr. 855/2005);

Sagrario Heres Sedeño (Plataforma Pro Santamaría) (nr. 856/2005).

11.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne i november I og II (PE 364.133/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødeperioden fra den 14.11.2005 til 17.11.2005

Mandag

ingen ændringer

Tirsdag

ingen ændringer

Onsdag

(anmodning fra Rådet om, at forhandlingen om klimaændringer punkt 28 og punkt 29 i PDOJ) skulle finde sted efter i stedet for før forhandlingen om Irak punkt 30 i PDOJ)

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Torsdag

ingen ændringer

Mødet den 30.11.2005 og 01.12.2005

ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

12.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Ilda Figueiredo, Bruno Gollnisch, Georgios Karatzaferis, Hélène Flautre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Catherine Stihler, Ashley Mote, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Vytautas Landsbergis, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Katalin Lévai, Proinsias De Rossa, Milan Gaľa, Mojca Drčar Murko, Richard Corbett, Koenraad Dillen, Ana Maria Gomes, Carl Schlyter, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Catherine Guy-Quint, Marios Matsakis, James Hugh Allister og Justas Vincas Paleckis.

13.   Globalisering (forhandling)

Betænkning: Globaliseringens sociale dimension [2005/2061(INI)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

Talere: Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) og Poul Nyrup Rasmussen (ordfører for udtalelse fra AFET).

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

næstformand

Talere: Anna Záborská for PPE-DE-Gruppen, Ole Christensen for PSE-Gruppen, Jan Jerzy Kułakowski for ALDE-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, og Carl Lang, løsgænger.

Mihael Brejc forelagde sin betænkning.

Talere: Thomas Mann, Harald Ettl, Alfonso Andria, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Gunnar Hökmark, Kader Arif, Helmuth Markov, Seán Ó Neachtain, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Joseph Muscat og Vladimír Špidla.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI

næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 15.11.2005.

14.   Digital radio-/tv-spredning (forhandling)

Mundtlig forespørgsel af Giles Chichester og Etelka Barsi-Pataky, for ITRE, til Kommissionen (O-0083/2005): Digital radio-/tv-spredning (B6-0333/2005)

Etelka Barsi-Pataky begrundede den mundtlige forespørgsel.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Ivo Belet for PPE-DE-Gruppen, Norbert Glante for PSE-Gruppen, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Ruth Hieronymi, Francisca Pleguezuelos Aguilar, John Purvis, Nikolaos Sifunakis, Malcolm Harbour og Vladimír Špidla.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

Etelka Barsi-Pataky, for ITRE, om hurtigere overgang fra analog til digital radio-/tv-spredning (B6-0583/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 16.11.2005.

15.   Hemmelige tilbageholdelsescentre i Europa (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Hemmelige tilbageholdelsescentre i Europa

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Carlos Coelho for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

Talere: Ryszard Czarnecki, løsgænger, Stefano Zappalà, Stavros Lambrinidis, Ignasi Guardans Cambó, Kathalijne Maria Buitenweg, Erik Meijer, Barbara Kudrycka, Giovanni Claudio Fava, Johannes Voggenhuber, Claude Moraes, Bernat Joan i Marí, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior og Franco Frattini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

16.   Bananimportordning (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Bananimportordning

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Fernando Fernández Martín for PPE-DE-Gruppen, Erika Mann for PSE-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen og María Esther Herranz García.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

næstformand

Talere: Glenys Kinnock, Manuel Medina Ortega og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

17.   Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (forhandling)

Mundtlig forespørgsel af Ieke van den Burg og Othmar Karas for ECON til Kommissionen (O-0094/2005): Årsagerne til den ringe gennemførelse i medlemsstaterne af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (B6-0338/2005)

Ieke van den Burg og Othmar Karas begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Harald Ettl for PSE-Gruppen, Sharon Margaret Bowles for ALDE-Gruppen, Graham Booth for IND/DEM-Gruppen og Katerina Batzeli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

18.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 364.133/OJMA).

19.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.45.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hamon, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Observatører

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Tirsdag, den 15. november 2005

18.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 280/13


PROTOKOL

(2006/C 280 E/02)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH

næstformand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

Michael Gahler tog ordet for at henvise til gårsdagens strejke blandt taxachaufførerne i Strasbourg og gøre indsigelse imod, at tyske taxaer var forment adgang til Parlamentets område — et forbud, han betegnede som diskrimination (formanden svarede, at Parlamentets ledelse ikke havde truffet foranstaltninger i denne retning, og at spørgsmålet ville blive forelagt for de kompetente organer).

2.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF (KOM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. ITRE, IMCO

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD)).

henvist til:

korr.udv. CULT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, BUDG, EMPL, LIBE, FEMM

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategidirektivet) (KOM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)).

henvist til:

korr.udv. ENVI

 

rådg.udv. TRAN, PECH

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 55/2005 — Sektion III — Kommissionen (SEK(2005)1378 — C6-0347/2005 — 2005/2200(GBD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 57/2005 — Sektion III — Kommissionen (SEK(2005)1377 — C6-0348/2005 — 2005/2201(GBD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programperioden 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

 

rådg.udv. ENVI, REGI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152 (AVC)).

henvist til:

korr.udv. DEVE

 

rådg.udv. INTA

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume II — Parts I and II (SEK(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEK(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater (KOM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS)).

henvist til:

korr.udv. PECH

 

rådg.udv. DEVE, BUDG

Forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser (KOM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS)).

henvist til:

korr.udv. PECH

 

rådg.udv. JURI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD)).

henvist til:

korr.udv. ENVI

 

rådg.udv. ITRE, JURI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: Commission européenne: Comptes annuels définitifs des autres institutions — exercice 2004 — Volume III — Parlement européen (N6-0027/2005 [01] — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Udkast til ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2005 — Almindelig oversigt over indtægter og udgifter — Sektion III — Kommissionen (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

 

rådg.udv. REGI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Council (N6-0027/2005 [02] — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Justice (N6-0027/2005 [03] — C6-0360/2005 — 2005/2093(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Court of Auditors (N6-0027/2005 [04] — C6-0361/2005 — 2005/2094(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Economic and Social Committee (N6-0027/2005 [05] — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — Committee of the Regions (N6-0027/2005 [06] — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Ombudsman (N6-0027/2005 [07] — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2004 — Volume III — European Data Protection Supervisor (N6-0027/2005 [08] — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

 

rådg.udv. JURI, LIBE

3.   Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 33/2005 (C6-0307/2005 — SEK(2005)1187).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 vedtaget at godkende den foreslåede overførsel som helhed.

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 36/2005 (C6-0316/2005 — SEK(2005)1190).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 vedtaget at godkende den foreslåede overførsel som helhed.

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 37/2005 (C6-0313/2005 — SEK(2005)1191).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 vedtaget at godkende den foreslåede overførsel som helhed.

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 55/2005 (C6-0347/2005 — SEK(2005)1378).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 vedtaget at godkende den foreslåede overførsel som helhed på betingelse af, at de to grene af budgetmyndigheden nåede til enighed på trilogmødet den 26. oktober 2005.

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 57/2005 (C6-0348/2005 — SEK(2005)1377).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 vedtaget at godkende den forslåede overførsel som helhed.

4.   Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.

ADGANG TIL HUMANITÆR NØDHJÆLP I KASHMIR

Elizabeth Lynne, Cecilia Malmström og Nicholson of Winterbourne for ALDE-Gruppen om den humanitære situation i Kashmir (B6-0591/2005),

Pasqualina Napoletano og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om Kashmir: adgang til nødhjælp (B6-0594/2005),

James Elles, Simon Coveney og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (B6-0597/2005),

Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis og Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen om den humanitære situation i Kashmir (B6-0600/2005),

Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Gérard Onesta og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (B6-0603/2005),

Eoin Ryan for UEN-Gruppen om adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (B6-0607/2005).

II.

FILIPPINERNE (DØDSDOM OVER UNIONSBORGEREN FRANCISCO LARRAÑAGA)

Pasqualina Napoletano og María Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen om Filippinerne: unionsborgeren Francisco Larrañaga dødsdømt i Filippinerne (B6-0595/2005)

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om dødsstraf i Filippinerne (B6-0598/2005)

Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen om dødsdommen over den spanske statsborger Francisco Larrañaga i Filippinerne(B6-0601/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om Filippinerne (B6-0604/2005)

Sarah Ludford for ALDE-Gruppen om dødsdommen over en unionsborger i Filippinerne (B6-0605/2005)

III.

BURMA/MYANMAR

Cecilia Malmström og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen om Burma/Myanmar (B6-0592/2005)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock og Marc Tarabella for PSE-Gruppen om menneskerettigheder i Burma (B6-0593/2005)

Simon Coveney, Charles Tannock og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om menneskerettighederne i Burma/Myanmar (B6-0596/2005)

Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Burma (B6-0599/2005)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om Burma (B6-0602/2005)

Konrad Szymański for UEN-Gruppen om Burma/Myanmar (B6-0606/2005)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

5.   Nordisk dimension (indgivelse af beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 8.09.2005(punkt 4 i protokollen af 08.09.2005).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Diana Wallis og Paavo Väyrynen for ALDE-Gruppen om den nordlige dimension og ministermødet den 21. november 2005 (B6-0584/2005),

Alexander Stubb for PPE-DE-Gruppen om den nordlige dimensions fremtid (B6-0586/2005),

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen om den nordlige dimension og ministermødet den 21. november 2005 (B6-0587/2005),

Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson og André Brie for GUE/NGL-Gruppen om den nordlige dimension med henblik på ministermødet den 21. november 2005 (B6-0588/2005),

Jan Marinus Wiersma, Riitta Myller og Reino Paasilinna for PSE-Gruppen om den nordlige dimensions fremtid (B6-0589/2005),

Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas og Anna Elzbieta Fotyga for UEN-Gruppen, om den nordlige dimension (B6-0590/2005).

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 16.11.2005.

6.   Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning — 2004 (forhandling)

Hubert Weber, formand for Revisionsretten, forelagde årsberetningen fra sin institution.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: José Javier Pomés Ruiz for PPE-DE-Gruppen, Dan Jørgensen for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Alexander Stubb, Szabolcs Fazakas, Margarita Starkevičiūtė, Nils Lundgren, Simon Busuttil, Herbert Bösch, Markus Ferber, Terence Wynn og Hubert Weber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 10.05 i afventning af Kommissionens formand og genoptaget kl. 10.15.)

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

7.   Lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2006 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2006

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen og Jean-Claude Martinez, løsgænger.

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

Talere: Ingeborg Gräßle, Jan Andersson, Diana Wallis, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Frank Vanhecke, John Bowis, Poul Nyrup Rasmussen, der indledte sit indlæg med at beklage den ringe tilstedeværelse af medlemmer i mødesalen (Formanden svarede, at han ville videreformidle denne bemærkning til de kompetente organer), Sophia in 't Veld, Maria Berger, Elizabeth Lynne, Amalia Sartori, Richard Corbett, Joseph Daul, Genowefa Grabowska, Csaba Őry, Markus Pieper, Alexander Radwan og José Manuel Barroso.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 14.12.2005.

(Mødet udsat kl. 12.10 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.15)

FORSÆDE: Luigi COCILOVO

næstformand

8.   Meddelelse fra formanden

På gårsdagens udvalgsmøde havde Budgetudvalget vedtaget de to følgende betænkninger:

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren [KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)]

(ordfører: Reimer Böge) (A6-0320/2005)

og

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2005 for regnskabsåret 2005 (storm i det nordlige Europa) [13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)]

(ordfører: Salvador Garriga Polledo) (A6-0321/2005).

Disse betænkninger ville blive sat under afstemning den 17.11.2005 på grundlag af forretningsordenens artikel 131.

*

* *

Talere: Lissy Gröner, der anmodede om, at den udstilling, der i øjeblikket fandt sted i Parlamentets bygning, og som efter hendes opfattelse var nedvurderende over for kvinder, blev bragt til ophør (Formanden svarede, at han ville forelægge hendes anmodning for kvæstorerne), Geoffrey Van Orden, som anmodede Rådet og Kommissionen om at lægge pres på de libyske myndigheder om at frigive de bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge, som i øjeblikket blev tilbageholdt i Libyen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, som støttede Geoffrey Van Ordens anmodning, og Bernd Posselt om Lissy Gröners anmodning (Formanden forsikrede ham om, at kvæstorerne ville tage stilling til dette spørgsmål fuldstændig upartisk).

9.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

9.1.   Kommunikations- og informationsteknologier ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 2256/2003/EF med henblik på forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af IKT [KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Giles Chichester (A6-0302/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0417)

9.2.   Fælleseuropæisk personsøgning ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet [KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Giles Chichester (A6-0303/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0418)

9.3.   Fælles markedsordning for frø * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for frø [KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Joseph Daul (A6-0295/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0419)

9.4.   Fælles markedsordning for humle * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for humle [KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Joseph Daul (A6-0299/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0420)

9.5.   Fælles markedsordning for vin * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin [KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Joseph Daul (A6-0300/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0421)

9.6.   EBGU's finansiering af transaktioner i Mongoliet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet [KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Pervenche Berès (A6-0298/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0422)

9.7.   Vinterlege 2006 i Torino ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino [KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Stefano Zappalà (A6-0313/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0423)

9.8.   Sociale sikringsordninger ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 [KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Patrizia Toia (A6-0293/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Patrizia Toia (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0424)

9.9.   Genopretning af ålebestanden (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Udvikling af en EU-handlingsplan for genopretning af ålebestanden [2005/2032(INI)] — Fiskeriudvalget

Ordfører: Albert Jan Maat (A6-0284/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Albert Jan Maat (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0425)

9.10.   Protokollen vedrørende privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: En eventuel overtrædelse af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra en medlemsstats side [ 2005/2187(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0316/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0426)

9.11.   Globalisering (afstemning)

Betænkning: Globaliseringens sociale dimension [2005/2061(INI)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Mihael Brejc (A6-0308/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0427)

Indlæg til afstemningen:

Philip Bushill-Matthews havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, hvilket var blevet godtaget.

10.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Giuseppe Gargani — A6-0316/2005

Bruno Gollnisch

Betænkning: Mihael Brejc — A6-0308/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke og Mairead McGuinness

11.   Stemmerettelser

»Stemmerettelser« findes på websiden »Séance en direct«, »Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)« og i den trykte udgave af bilag 2 til protokollen »Resultat af afstemningerne ved navneopråb«.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

12.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Manuel Medina Ortega havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

*

* *

Bernard Piotr Wojciechowski tog ordet for en personlig bemærkning som reaktion på de bemærkninger, som Ana Maria Gomes efter sigende havde fremsat i forbindelse med den udstilling, der i øjeblikket fandt sted i Parlamentet.

13.   Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giovanni Procacci var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Michele Santoro med virkning fra den 15.11.2005.

Formanden henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 3, stk. 5.

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne til Europa-Parlamentet tog Parlamentet denne udnævnelse til efterretning.

14.   Europæisk kemikalieagentur, persistente organiske miljøgifte (Reach, kemikalieagentur og miljøgifte) ***I — Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach)) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) nr. .../... {om persistente organiske miljøgifte} [KOM(2003)0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Guido Sacconi (A6-0315/2005)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier [KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

Talere: Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen), Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) og Lord Bach (formand for Rådet).

Guido Sacconi forelagde sine betænkninger (A6-0315/2005 og A6-0285/2005).

Hiltrud Breyer tog ordet for at kommentere ordførerens forelæggelse.

Talere: Christofer Fjellner (ordfører for udtalelse fra INTA), Elisa Ferreira (ordfører for udtalelse fra ECON), Thomas Mann (ordfører for udtalelse fra EMPL), Lena Ek (ordfører for udtalelse fra ITRE), Hartmut Nassauer (ordfører for udtalelse fra IMCO), Kurt Lechner (ordfører for udtalelse fra JURI) og Hiltrud Breyer (ordfører for udtalelse fra FEMM).

FORSÆDE: Mario MAURO

næstformand

Talere: David Hammerstein Mintz (ordfører for udtalelse fra PETI), Satu Hassi (ordfører for udtalelse fra ECON), Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen, Werner Langen om indlæg af Satu Hassi, Robert Goebbels for PSE-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Werner Langen, Béatrice Patrie, Chris Davies, Caroline Lucas, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Alessandro Foglietta, Ashley Mote, Alejo Vidal-Quadras Roca, Erika Mann, Alexander Lambsdorff, Hiltrud Breyer, Jiří Maštálka og Hélène Goudin.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ

næstformand

Talere: Mogens N.J. Camre, Jan Tadeusz Masiel, John Bowis, Mary Honeyball, Patrizia Toia, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Godfrey Bloom, Lydia Schenardi, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Anne Laperrouze, Karl-Heinz Florenz, Manuel Medina Ortega, Frédérique Ries, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Amalia Sartori, Karin Scheele, Anders Wijkman, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Riitta Myller, Avril Doyle, Adam Gierek, Marianne Thyssen, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund, Guido Sacconi, Lord Bach, Günter Verheugen, Stavros Dimas og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 17.11.2005 og punkt 4.2 i protokollen af 17.11.2005.

15.   Europæiske reguleringsorganer (forhandling)

Mundtlig forespørgsel af Jo Leinen og Janusz Lewandowski forAFCO til Rådet (O-0093/2005): Udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer (KOM(2005)0059 — 2005/2035(ACI)) (B6-0337/2005)

Georgios Papastamkos (for stilleren) og Janusz Lewandowski begrundede den mundtlige forespørgsel.

Lord Bach (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Maria da Assunção Esteves for PPE-DE-Gruppen, Richard Corbett for PSE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lord Bach og Louis Michel (medlem af Kommissionen).

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 01.12.2005.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

næstformand

16.   Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0339/2005).

Talere: David Martin og Mairead McGuinness om klassificeringen af spørgsmålene.

Første del

Spørgsmål nr. 37 (Manuel Medina Ortega): Afgifter på flypassagertrafik.

Peter Mandelson (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea og Agnes Schierhuber.

Spørgsmål nr. 38 (Sarah Ludford): Databeskyttelse, EU-databaser.

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 39 (Giorgos Dimitrakopoulos): Kosovo.

Olli Rehn besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Giorgos Dimitrakopoulos og Bart Staes.

Anden del

Spørgsmål nr. 40 (Bart Staes): Følgerne af FLEGTS for beskyttelsen af sociale rettigheder og miljøet i udviklingslandene.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bart Staes, John Bowis og Agnes Schierhuber.

Spørgsmål nr. 41 (Othmar Karas): Udviklingssamarbejde.

Louis Michel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Othmar Karas.

Spørgsmål nr. 42 (Marie-Hélène Aubert): Valg i Den Demokratiske Republik Congo.

Louis Michel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie-Hélène Aubert.

Spørgsmål 43 til 45 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 46 (Sajjad Karim): Større gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med Verdenshandelsorganisationens forhandlinger.

Peter Mandelson besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af David Martin, James Hugh Allister og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 47 (Hélène Goudin): Toldsænkninger på thailandske rejer.

Peter Mandelson besvarede spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 48 (Ilda Figueiredo): Problemer i skotøjsindustrien.

Peter Mandelson besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ilda Figueiredo, David Martin og Anne E. Jensen.

Spørgsmål nr. 54 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Omstruktureringsprognoser.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 55 (Joachim Wuermeling): Fri bevægelighed for arbejdstagere.

Vladimír Špidla besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manfred Weber og Claude Moraes.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.15 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

næstformand

17.   2005, »Udvidelse II«(forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: 2005, »Udvidelse II«

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen, Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Georgios Papastamkos, Borut Pahor, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Doris Pack, Guido Podestà, Bernd Posselt og Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

18.   Information til flypassagerer ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

Talere: Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) og Derek Twigg (formand for Rådet)

Christine De Veyrac forelagde sin betænkning.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Jörg Leichtfried for PSE-Gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Bernard Piotr Wojciechowski for IND/DEM-Gruppen, Fernand Le Rachinel løsgænger, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Alyn Smith, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Zsolt László Becsey, Robert Evans, Gilles Savary, Jacques Barrot og Derek Twigg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 16.11.2005.

19.   Kernekraftværket Bohunice VI * — Nedlukning af kernekraftværker (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rebecca Harms (A6-0282/2005).

Betænkning: Anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker [2005/2027(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rebecca Harms (A6-0279/2005).

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Rebecca Harms forelagde sine betænkninger (A6-0282/2005 og A6-0279/2005).

Talere: Ján Hudacký for PPE-DE-Gruppen, Edit Herczog for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Umberto Pirilli for UEN-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Vladimír Remek, Kathy Sinnott, Paul Rübig, Hannes Swoboda, Marios Matsakis, Erik Meijer, Peter Baco, Zita Pleštinská, Miloš Koterec og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 16.11.2005.

20.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 364.133/OJME).

21.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.10.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatører

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldt

R

taget tilbage

AN (..., ..., ...)

AN, (for, imod, hverken/eller)

VE (..., ..., ...)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk./betragtning

art

artikel

PR

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af IKT ***I

Betænkning: Gilles CHICHESTER (A6-0302/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

2.   De frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet ***I

Betænkning: Gilles CHICHESTER (A6-0303/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

3.   Fælles markedsordning for frø *

Betænkning: Joseph DAUL (A6-0295/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

4.   Fælles markedsordning for humle *

Betænkning: Joseph DAUL (A6-0299/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

AN

+

600, 20, 14

Anmodning om AN,

PPE-DE: endelig afstemning

5.   Fælles markedsordning for vin *

Betænkning: Joseph DAUL (A6-0300/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

6.   Ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet *

Betænkning: Pervenche BERÈS (A6-0298/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

7.   Visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino ***I

Betænkning: Stefano ZAPPALÀ (A6-0313/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

8.   Sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet ***I

Betænkning: Patrizia TOIA (A6-0293/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

9.   Genopretning af ålebestanden

Betænkning: Albert Jan MAAT (A6-0284/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

10.   Overtrædelse af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra en medlemsstats side

Betænkning: Giuseppe GARGANI (A6-0316/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

11.   Globaliseringens sociale dimension

Betænkning: Mihael BREJC (A6-0308/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 2

2

PPE-DE

 

-

 

Efter § 4

8

GUE/NGL

 

-

 

§ 5

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

323, 264, 56

3/AN

-

112, 483, 47

§ 6

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2 / VE

+

347, 287, 8

3

+

 

§ 7

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

9

GUE/NGL

 

-

 

Efter § 10

10

GUE/NGL

div

 

 

1 / VE

+

322, 305, 16

2

-

 

3 / VE

+

318, 315, 12

Efter § 15

13

Verts/ALE

VE

-

205, 407, 27

§ 16

3

PPE-DE

 

-

 

Efter § 19

12

PSE

 

+

 

§ 20

§

originaltekst

vs / VE

+

341, 289, 14

§ 22

4

PPE-DE

 

-

 

Efter § 23

14

Verts/ALE

 

-

 

15

Verts/ALE

 

+

 

Efter § 24

11

GUE/NGL

 

-

 

Efter § 31

16

Verts/ALE

VE

-

264, 375, 7

§ 32

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § 33

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 34

5

PPE-DE

AN

+

357, 266, 17

ændret mundtligt

Efter § 34

18

Verts/ALE

 

+

 

19

Verts/ALE

 

+

 

§ 37

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ A

6

GUE/NGL

div

 

 

1

-

 

2

-

 

1

PPE-DE

 

-

 

§ B

7

GUE/NGL

 

-

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Anmodning om AN,

PPE-DE: am 5, § 5 — 2. del, § 5 — 3. del

Anmodning om opdelt afstemning

ALDE, PPE-DE

§ 5

1. del:»mener, at globalisering ... social integration«

2. del:»erkender, at ... en succes«

3. del: ordet: »radikalt«

PPE-DE

§ 6

1. del:»opfordrer ... EU's«

2. del:»handels-, landbrugs- og udenrigs«

3. del»politik ... millenniumudviklingsmålene«

§ 7

1. del:»er af den opfattelse ... fattigdommen«

2. del:»gennem vedtagelse ... ydes støtte«

§ 32

1. del:»mener, at ... type virksomheder«

2. del:»opfordrer desuden ... globaliserede økonomi«

§ 37

1. del:»fremhæver behovet ... denne sammenhæng«

2. del:»mener, at ... deltagelsesmuligheder«

Verts/ALE

am 6

1. del:»der henviser til (tekst udgår)«

2. del:»globaliseringsprocessen ... verden over«

am 10

1. del:»opfordrer Kommissionen ... for diskrimination«

2. del:»at fordele ... og bolig«

3. del»en socialpolitik ... beskæftigelsespolitikker«

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE: § 20

Diverse

Philip Bushill-Matthews havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5:

34.

støtter Kommissionens bestræbelser på at fremme de multinationale selskabers kendskab til deres sociale ansvar, som indtil videre har haft ringe effekt;


BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.   Betænkning af Daul A6-0299/2005

Ja-stemmer: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 20

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Mote

PPE-DE: Deva

Hverken eller: 14

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Rogalski, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

PPE-DE: Kuźmiuk, Ouzký, Podkański

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

2.   Betænkning af Brejc A6-0308/2005

Ja-stemmer: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Nej-stemmer: 264

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Laperrouze, Lehideux, Ortuondo Larrea, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Henin, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Hverken eller: 56

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote

PPE-DE: Brepoels, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Betænkning af Brejc A6-0308/2005

Ja-stemmer: 112

ALDE: Busk, in 't Veld, Jensen, Malmström, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Korhola, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Falbr, Fava, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Rasmussen, Tabajdi, Thomsen

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Meijer, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Hverken eller: 47

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PPE-DE: Beazley

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Betænkning af Brejc A6-0308/2005

Ja-stemmer: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Leichtfried, Peillon, Pinior

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Nej-stemmer: 266

ALDE: Chiesa, Samuelsen, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 17

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PSE: Kósáné Kovács

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Nej-stemmer: Jörg Leichtfried


VEDTAGNE TEKSTER

 

P6_TA(2005)0417

Kommunikations- og informationsteknologier ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 2256/2003/EF med henblik på forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af kommunikations- og informationsteknologier (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0347) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 157, stk. 3 (C6-0247/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0302/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BILAG I

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING NR. .../2005/EF

af om ændring af beslutning nr. 2256/2003/EF med henblik på forlængelse af programmet i 2006 til støtte for formidling af god praksis og overvågning af indførelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning nr. 2256/2003/EF (3) oprettedes Modinis-programmet til overvågning af eEuropa 2005-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2005.

(2)

Beslutning 2256/2003/EF blev ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF med henblik på tilpasning af referencebeløbene af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union.

(3)

I resolution af 9. december 2004 om fremtiden for informations- og kommunikationsteknologien (IKT) (4) opfordrede Rådet Kommissionen til at igangsætte arbejdet med opfølgning af eEuropa 2005-handlingsplanen som et vigtigt led i den nye dagsorden for informationssamfundet efter 2005.

(4)

Kommissionens meddelelse af 19. november 2004»Udfordringer for det europæiske informationssamfund efter 2005« analyserer de udfordringer, som en europæisk strategi for informationssamfundet frem til 2010 skal tage op. Meddelelsen taler for en mere udbredt anvendelse af IKT og for fortsat politisk opmærksomhed omkring IKT-spørgsmål, hvilket indebærer, at der er behov for overvågning og udveksling af god praksis. Meddelelsen var udgangspunktet for en debat, som førte til vedtagelsen af et nyt initiativ vedrørende informationssamfundet i 2005, som igangsættes i 2006.

(5)

Ved Det Europæiske Råds forårsmøde annoncerede Kommissionen i sin meddelelse af 2. februar 2005»Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien«, et nyt initiativ, »i2010: Det europæiske informationssamfund«, som sigter mod at fremme udbredelsen af IKT.

(6)

Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005»i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse« beskriver de vigtigste politiske prioriteter i en femårs-strategi, som har til formål at fremme en åben og konkurrencedygtig digital økonomi. Fremme af udveksling af god praksis og overvågning af udbredelsen af tjenester, som bygger på IKT, vil fortsat støtte dialogen med interesseparter og medlemsstaterne, navnlig som led i den åbne koordineringsmetode.

(7)

Kommissionen har fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation, som dækker perioden 2007-2013, og som samler de specifikke fællesskabsforanstaltninger på områderne iværksætterånd, SMV, industriel konkurrenceevne, innovation, IKT, miljøteknologi og intelligent energi, herunder også de foranstaltninger, som er fastsat i beslutning 2256/2003/EF.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (5) etablerer fælles rammer for en systematisk produktion af EF-statistikker om informationssamfundet. Statistikkerne omfatter bl.a. oplysninger, der kræves til benchmarking-processen for eEuropa-handlingsplanen, og de er relevante for de strukturelle indikatorer, som understøtter overvågningen af medlemsstaternes resultater, foruden at de danner et ensartet grundlag for analyser af informationssamfundet.

(9)

I de 12 måneder mellem afslutningen på handlingsplanen eEuropa 2005 og den forventede start på rammeprogrammet i 2007, er der behov for at overvåge udbredelsen af IKT i hele økonomien og støtte denne med fortsat benchmarking og statistiske analyser på grundlag af strukturelle indikatorer, og for at udveksle oplysninger om god praksis. De programaktiviteter, som gennemføres på områderne benchmarking, god praksis og samordning af politikker i 2006, vil støtte realiseringen af målene i ovennævnte meddelelser fra Kommissionen af 2. februar 2005 og 1. juni 2005.

(10)

Mekanismerne for overvågning og udveksling af erfaringer, benchmarking-aktiviteter, formidling af god praksis og analyse af informationssamfundets økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser bør videreføres i 2006 for at nå målene i Kommissionens meddelelse af 2. februar 2005, som sigter mod at stimulere udbredelsen af IKT i forlængelse af eEuropa-handlingsplanerne, og målene i Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005.

(11)

Beslutning 2256/2003/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2256/2003/EF ændres således:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1 a

1.   Programmet for 2006 fortsætter overvågningen af udbredelsen og brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i hele økonomien og formidlingen af god praksis. Programmet har følgende mål:

a)

at følge resultaterne i medlemsstaterne og sammenligne dem med de bedste i verden, idet man, i det omfang det er muligt, bruger de officielle statistikker

b)

at støtte medlemsstaternes indsats for at stimulere brugen af IKT på nationalt, regionalt og lokalt plan, gennem analyse af god praksis og ved den supplerende fælles udvikling af mekanismer til udveksling af erfaringer

c)

at analysere de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af informationssamfundet med henblik på at lette de politiske drøftelser, navnlig hvad angår konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse samt social integration.

2.   Programmets aktiviteter går på tværs af forskellige sektorer og supplerer Fællesskabets foranstaltninger på andre områder. Tiltagene vil ikke overlappe det arbejde, der udføres inden for samme områder under andre fællesskabsprogrammer. Programmets foranstaltninger vedrørende benchmarking, god praksis og samordning af politikker skal tilsigte at nå målene i Kommissionens meddelelse af 2. februar 2005 til Det Europæiske Råds forårsmøde »Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien«, som sigter mod at stimulere udbredelsen af IKT i forlængelse af eEuropa-handlingsplanerne og navnlig fremme bredbånd, e-forvaltning, e-business, e-sundhed og e-læring, og målene i Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005»i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse«, som fremmer en åben og konkurrencedygtig digital økonomi.

3.   Formålet med programmet er endvidere at skabe en fælles ramme for samspil på europæisk plan mellem forskellige aktører på nationalt, regionalt og lokalt plan.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2 a

For at nå de mål, der er opstillet i artikel 1a, vil der blive iværksat følgende kategorier af aktiviteter:

a)

Aktivitet 1

Overvågning og sammenligning af resultater:

dataindsamling og -analyse på grundlag af benchmarking-indikatorerne, jf. Rådets resolution af 18. februar 2003 om gennemførelsen af eEuropa 2005-handlingsplanen herunder regionale indikatorer, hvor det er hensigtsmæssigt, og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (6).

b)

Aktivitet 2

Formidling af god praksis:

undersøgelser med henblik på at kortlægge god praksis på nationalt, regionalt og lokalt plan, der bidrager til en vellykket udbredelse af IKT i hele økonomien

støtte til målrettede konferencer, seminarer og workshops, formidling og informations- og kommunikationsaktiviteter med sigte på at fremme målene i Kommissionens meddelelse af 2. februar 2005 til Det Europæiske Råds forårsmøde »Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave —- Et nyt afsæt for Lissabon-strategien«, som sigter mod at stimulere udbredelsen af IKT i forlængelse af eEuropa-handlingsplanerne, og målene i Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005»i2010 — Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse«, som fremmer en åben og konkurrencedygtig digital økonomi, for at styrke samarbejde og udveksling af erfaringer, som fastsat i artikel 1a, stk. 1, litra b).

c)

Aktivitet 3

Analyse og strategisk drøftelse:

støtte sociale og økonomiske eksperters arbejde, med det formål at bidrage med fremadrettede politikanalyser til Kommissionen.

3)

Artikel 4, stk. 1 og 2, affattes således:

»Programmet dækker perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastlægges til 30 160 000 EUR«

4)

Bilaget erstattes med teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formanden

På Rådets vegne

formanden


(1)  Udtalelse af 27.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.11.2005.

(3)  EFT L 336 af 23.12.2003, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUT C 62 af 12.3.2005, s. 1.

(5)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.

(6)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49

BILAG II

BILAG

Det flerårige program for overvågning af e-Europa-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden (MODINIS)

Vejledende udgiftsfordeling 2003-2005

Procent af samlet budget pr. kategori og år

 

2003

2004

2005

I alt 2003-2005

Aktivitet 1 — Tilsyn med og sammenligning af resultater

12 %

14 %

14 %

40 %

Aktivitet 2 — Formidling af god praksis

8 %

10 %

12 %

30 %

Aktivitet 3 — Analyse og strategisk drøftelse

2 %

3 %

3 %

8 %

Aktivitet 4 — Bedre netværks- og informationssikkerhed

17 %

5 %

0 %

22 %

Procent af det samlede budget

39 %

32 %

29 %

100 %


Vejledende udgiftsfordeling 2006

Procent af samlet budget pr. kategori og år

 

2006

Aktivitet 1 — Tilsyn med og sammenligning af resultater

55 %

Aktivitet 2 — Formidling af god praksis

30 %

Aktivitet 3 — Analyse og strategisk drøftelse

15 %

Aktivitet 4 — Bedre netværks- og informationssikkerhed

0 %

Procent af det samlede budget

100 %

P6_TA(2005)0418

Fælleseuropæisk personsøgning ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0361) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0248/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0303/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/.../EF

af

om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 90/544/EØF (4) skulle medlemsstaterne senest den 31. december 1992 udpege fire kanaler i frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz til den fælleseuropæiske landbaserede offentlige personsøgetjeneste (i det følgende benævnt »Ermes«) og så hurtigt som muligt udarbejde planer, således at den fælleseuropæiske offentlige personsøgetjeneste kunne anvende hele 169,4-169,8 MHz-båndet i overensstemmelse med kommercielle behov.

(2)

Brugen af frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz til Ermes i Fællesskabet er gået tilbage eller endda ophørt, hvilket betyder, at frekvensbåndet i dag ikke udnyttes effektivt af Ermes og derfor kan udnyttes bedre til at opfylde andre fællesskabspolitiske behov.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (5) etablerer en politisk og retlig ramme i Fællesskabet for at sikre samordning af tilgangen til politikkerne og, hvor det er hensigtsmæssigt, den harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre markeds oprettelse og funktion. Ifølge nævnte beslutning kan Kommissionen vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger for at sikre harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne.

(4)

Frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz er egnet til anvendelser til gavn for handicappede, og da det er et politisk mål for Fællesskabet at fremme sådanne systemer, såvel som et overordnet mål at sikre et velfungerende indre marked, gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i frekvenspolitikbeslutningen Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (i det følgende benævnt »CEPT«) mandat til at undersøge bl.a. anvendelser til hjælp for handicappede.

(5)

I overensstemmelse med mandatet har CEPT opstillet en ny frekvensplan og en kanalplan, der gør det muligt at lade seks typer udvalgte anvendelser dele frekvensbåndet med henblik på at opfylde en række fællesskabspolitiske behov.

(6)

Af disse årsager og i overensstemmelse med formålet med frekvenspolitikbeslutningen bør direktiv 90/544/EØF ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/544/EØF ophæves med virkning fra ... (6).

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formanden

På Rådets vegne

formanden


(1)  Udtalelse af 27.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse på grundlag af ikke-obligatorisk høring af 17.11.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 15.11.2005.

(4)  EFT L 310 af 9.11.1990, s. 28.

(5)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(6)  EUT: Indsæt datoen for dette direktivs offentliggørelse.

P6_TA(2005)0419

Fælles markedsordning for frø *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for frø (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0384) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0285/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0295/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0420

Fælles markedsordning for humle *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for humle (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0386) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0287/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0299/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0421

Fælles markedsordning for vin *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0395) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0286/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0300/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0422

EBGU's finansiering af transaktioner i Mongoliet *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0342) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 181A,

der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0280/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0298/2005),

1.

godkender ændringen af overenskomsten;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og i Mongoliet.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0423

Vinterlege 2006 i Torino ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0412) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, nr. 2), litra a) og litra b), nr. ii) (C6-0275/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0313/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BILAG

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra a) og litra b), nr. ii),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1295/2003 af 15. juli 2003 om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske eller De Paralympiske Lege i Athen i 2004 (2) gav mulighed for midlertidigt at fravige de gængse procedurer for visumudstedelse for medlemmer af den olympiske familie, der deltog i De Olympiske og/eller De Paralympiske Lege 2004 i Athen, for at give Grækenland mulighed for at afholde de første olympiske og paralympiske lege som blev organiseret af en medlemsstat, der indgår i Schengen-området uden indre grænser, og således at Grækenland kunne overholde de forpligtelser, der følger af det olympiske charter.

(2)

Forordning (EF) nr. 1295/2003 indeholder særlige bestemmelser om forenklede procedurer for indgivelse af ansøgninger om ensartet visum og om udformningen af visa, der udstedes til medlemmer af den olympiske familie, samt om forenkling af kontrollen ved de ydre grænser for denne personkategori. Den indeholder en bestemmelse om evaluering og om udarbejdelse af en rapport, der skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

(3)

Kommissionen konkluderede i evalueringen, at gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1295/2003 havde været en succes, og dispensationsordningen blev betragtet som effektiv, smidig og hensigtsmæssig, hvad angår indrejse og kortvarigt ophold i Schengen-området uden indre grænser for de medlemmer af den olympiske familie, der deltog i legene.

(4)

Den Europæiske Union bør derfor vedtage en lignende dispensationsordning for De Olympiske og Paralympiske Vinterlege 2006 for at give Italien mulighed for som værtsland at opfylde sine forpligtelser ifølge det olympiske charter, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau i Schengenområdet uden indre grænser.

(5)

Selv om der fortsat er visumpligt for de medlemmer af den olympiske familie, der er tredjelandsstatsborgere underkastet visumpligt ifølge Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (3), bør der indføres en midlertidig dispensation for varigheden af De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006.

(6)

Denne dispensation bør begrænses til bestemmelserne i fællesskabsretten om indsendelse af en ansøgning om visum, udstedelse af visa og deres udformning. På samme måde bør kontrolforanstaltningerne ved de ydre grænser tilpasses, i det omfang det er nødvendigt for at tage højde for ændringerne i visumordningen.

(7)

Visumansøgninger til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006, skal samtidig med ansøgningen om akkreditering indsendes til Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 via de ansvarlige organisationer. Ansøgningen om akkreditering bør indeholde de væsentligste data for de pågældende personer, såsom deres fulde navn, køn, fødselsdato, -sted og -land samt passets nummer, type og udløbsdato, samt en angivelse af, om et Schengen-land har udstedt en opholdstilladelse til den pågældende person, og i givet fald hvilken type tilladelse og dens udløbsdato. Ansøgningerne videresendes til de italienske visumudstedende myndigheder.

(8)

Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 udsteder akkrediteringskort til medlemmerne af den olympiske familie i overensstemmelse med de særlige regler i italiensk lov. Da legene kan være mål for terrorangreb, er akkrediteringskortene meget sikre dokumenter, der giver adgang til de særlige steder, hvor idrætsaktiviteterne afvikles og andre arrangementer er planlagt under De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006. Visummet påføres med et nummer i akkrediteringskort.

(9)

Uanset bestemmelserne i denne forordning kan medlemmerne af den olympiske familie fortsat individuelt indsende en ansøgning om visum i overensstemmelse med de gældende Schengen-regler.

(10)

Hvis der ikke findes særlige bestemmelser i denne forordning, bør de relevante bestemmelser i Schengen-reglerne om visum eller kontrol ved medlemsstaternes ydre grænser finde anvendelse. Medlemmer af den olympiske familie, der er statsborgere i et tredjeland, og som skal være i besiddelse af et visum og en opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat, der fuldt ud anvender Schengen-reglerne, er ikke omfattet af denne forordning. For ophold i Schengenområdet uden indre grænser med en forventet varighed på over 90 dage kan der udstedes en midlertidig opholdstilladelse til det pågældende medlem af den olympiske familie i overensstemmelse med gældende italiensk lov.

(11)

Der bør foretages en evaluering af anvendelsen af den dispensationsordning, der indføres med denne forordning, når De Paralympiske Vinterlege 2006 er afsluttet.

(12)

Det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for at nå det overordnede mål, som er at forenkle udstedelsen af visa til medlemmer af den olympiske familie, at vedtage denne midlertidige dispensation fra visse bestemmelser i Schengen-reglerne. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udbygning af Schengen-reglerne ifølge den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering med hensyn til gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (4), som falder ind under artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 (5) om visse gennemførelsesbestemmelser til denne aftale.

(14)

Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i Rådets vedtagelse af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark. Da forordningen imidlertid er baseret på Schengen-reglerne i henhold til bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark i overensstemmelse med protokollens artikel 5 inden seks måneder efter, at Rådet har vedtaget denne forordning, afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning.

(15)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (6). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(16)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (7). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(17)

Hvad angår Schweiz, udgør denne forordning en udbygning af Schengen-reglerne som omhandlet i den aftale, Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund har indgået om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, som falder ind under det område, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i denne aftale (8).

(18)

Alle bestemmelserne i denne forordning, bortset fra artikel 9, bygger på Schengen-reglerne eller har på anden måde tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Kapitel I

FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes særlige bestemmelser, der giver mulighed for midlertidigt at fravige visse bestemmelser i Schengen-reglerne, hvad angår procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visa og for ensartet udformning af visa til medlemmer af den olympiske familie under De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006.

Bortset fra disse særlige bestemmelser anvendes de relevante bestemmelser i Schengen-reglerne om procedurerne for ansøgning om og udstedelse af ensartet visum fortsat.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»ansvarlige organisationer« i forbindelse med planlagte foranstaltninger for at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006, er de officielle organisationer, der i overensstemmelse med det olympiske charter har ret til at forelægge Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 lister over medlemmer af den olympiske familie, til hvem der skal udstedes akkrediteringskort til legene

2)

»medlem af den olympiske familie«: enhver person, der er medlem af Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund, de nationale olympiske og paralympiske komitéer, organisationskomitéerne for De Olympiske Lege og nationale foreninger af f. eks. idrætsudøvere, dommere, trænere og andre idrætsteknikere, lægeligt personale tilknyttet holdene eller idrætsudøverne samt akkrediterede journalister, ledende medarbejdere, sponsorer og andre officielle gæster, der indvilger i at følge Det Olympiske Charter og handle under Den Internationale Olympiske Komités kontrol og myndighed, er opført på de ansvarlige organisationers liste, og er akkrediteret af Organisationskomitéen for De Olympiske og Paralympiske Lege 2006 som deltagere i De Olympiske Lege og/eller De Paralympiske Lege 2006

3)

»olympisk akkrediteringskort« udstedt af Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 i overensstemmelse med Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri af 9. september 2005 (GU n. 219 af 20.9.2005) er et sikkert dokument enten til De Olympiske Lege eller til De Paralympiske Lege med foto af indehaveren, som fastslår identiteten på medlemmet af den olympiske familie og giver den pågældende adgang til de områder, hvor idrætskonkurrencerne og andre begivenheder under legene finder sted

4)

»De Olympiske Leges og De Paralympiske Leges varighed« er perioden 10. januar til 26. marts 2006 for De Olympiske Vinterlege og 10. februar til 19. april 2006 for De Paralympiske Vinterlege

5)

»Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006« er den komité, der er nedsat den 27. december 1999 i medfør af artikel 12 i den italienske civilkodeks (RD 16/3/1942 nr. 262) med henblik på at afholde De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino, og som træffer beslutning om akkrediteringen af de medlemmer af den olympiske familie, der deltager i disse lege

6)

»visumudstedende myndigheder« er de myndigheder, som Italien har udpeget til at behandle ansøgninger om og udstede visum til medlemmerne af den olympiske familie.

Kapitel II

UDSTEDELSE AF VISUM

Artikel 3

Betingelser

Der må kun udstedes visum efter bestemmelserne i denne forordning til ansøgere, der

a)

er udpeget af en af de ansvarlige organisationer og akkrediteret af Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 til at deltage i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006

b)

er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument, der tillader passage af de ydre grænser i overensstemmelse med artikel 5 i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelsen af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (i det følgende benævnt »Schengen-konventionen«) (9)

c)

ikke er indberettet som uønsket

d)

ikke udgør en trussel for nogen af medlemsstaternes offentlige orden, nationale sikkerhed eller internationale forbindelser.

Artikel 4

Indgivelse af visumansøgning

1.   Når en ansvarlig organisation udarbejder en liste over de personer, der er udvalgt til at deltage i De Olympiske Lege og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006, kan organisationen sammen med ansøgningen om udstedelse af olympiske akkrediteringskort til de udvalgte deltagere indgive en gruppeansøgning om visum til de udvalgte personer, der i medfør af forordning (EF) nr. 539/2001 skal være i besiddelse af visum, medmindre disse personer er i besiddelse af en opholdstilladelse udstedt af et Schengen.

2.   Gruppeansøgningen om visum til de omhandlede personer sendes til Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 sammen med anmodningen om udstedelse af olympiske akkrediteringskort efter den procedure, denne komité har.

3.   Der indsendes én enkelt ansøgning om visum pr. person, der deltager i De Olympiske Lege og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006.

4.   Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 fremsender hurtigst muligt gruppeansøgningen om visum til de visumudstedende myndigheder sammen med kopier af ansøgningerne om udstedelse af olympiske akkrediteringskort, hvorpå de væsentligste oplysninger om de pågældende personer er anført, dvs. det fulde navn, nationalitet, køn, fødselsdato og -sted samt passets nummer, type og udløbsdato.

Artikel 5

Behandling af gruppeansøgninger om visum og visumtype

1.   De visumudstedende myndigheder udsteder et visum, når de har sikret sig, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt.

2.   Det udstedte visum skal være et ensartet visum til kortvarigt ophold og flere indrejser, der giver opholdsret i indtil halvfems (90) dage under De Olympiske Lege og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006.

3.   Hvis det pågældende medlem af den olympiske familie ikke opfylder betingelserne i artikel 3, litra c) og d), kan de visumudstedende myndigheder i overensstemmelse med artikel 16 i Schengen-konventionen udstede et visum, der kun gælder for et begrænset geografisk område.

Artikel 6

Visummets udformning

1.   Visummet består konkret i påføring af to numre på det olympiske akkrediteringskort. Det første nummer er visumnummeret. For så vidt angår det ensartede visum, består visumnummeret af syv (7) skrifttegn sammensat af bogstavet »C« efterfulgt af seks (6) tal. For så vidt angår visum med begrænset geografisk gyldighed, består visumnummeret af otte (8) skrifttegn sammensat af bogstaverne »IT« efterfulgt af seks (6) tal. Det andet nummer er den pågældende persons pasnummer.

2.   De visumudstedende myndigheder meddeler Organisationskomitéen for De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege 2006 visumnumrene med henblik på udstedelsen af akkrediteringskort.

Artikel 7

Gebyrfrihed

De visumudstedende myndigheder opkræver ikke gebyr for at behandle de pågældende visumansøgninger og udstede disse visa.

Kapitel III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Annullering af visum

Hvis listen over de personer, der er udvalgt til at deltage i De Olympiske Lege eller De Paralympiske Vinterlege 2006, ændres inden legenes start, underretter de ansvarlige organisationer straks Organisationskomitéen for De Olympiske Lege og De Paralympiske Vinterlege 2006 herom, således at denne kan inddrage akkrediteringskortet for de personer, der er blevet slettet af listen. Organisationskomitéen underretter de visumudstedende myndigheder herom og meddeler dem numrene på de visa, det drejer sig om.

De visumudstedende myndigheder annullerer de pågældende personers visum. De underretter omgående de ansvarlige grænsemyndigheder herom, og disse videresender straks oplysningerne til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

Artikel 9

Kontrol ved de ydre grænser

1.   Når medlemmerne af den olympiske familie, til hvem der er udstedt visum i overensstemmelse med denne forordning, passerer medlemsstaternes ydre grænser, skal indrejsekontrollen blot sikre, at betingelserne i artikel 3 er overholdt.

2.   Under De Olympiske Lege og/eller De Paralympiske Lege:

a)

anbringes ind- og udrejsestempel på første ubenyttede side i passet for de medlemmer af den olympiske familie, for hvilke det er nødvendigt at påføre sådanne stempler i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 af 13. december 2004 om de kompetente myndigheders forpligtelse til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser (10). Ved første indrejse angives visumnummeret på samme side

b)

anses indrejsebetingelserne i Schengen-konventionens artikel 5, stk. 1, litra c), for at være opfyldt, når et medlem af den olympiske familie er blevet behørigt akkrediteret

3.   Stk. 2 finder anvendelse på medlemmer af den olympiske familie, der er tredjelandsstatsborgere, uanset om de er visumpligtige i henhold til forordning (EF) nr. 539/2001.

Artikel 10

Underretning af Europa-Parlamentet og Rådet

Senest fire måneder efter afslutningen af De Paralympiske Vinterlege 2006 sender Italien en rapport om de forskellige aspekter af gennemførelsen af denne forordning til Kommissionen.

På grundlag af denne rapport og de oplysninger, andre medlemsstater måtte indsende inden for samme frist, foretager Kommissionen en evaluering af dispensationen fra bestemmelserne om udstedelse af visum for så vidt angår medlemmer af den olympiske familie i henhold til denne forordning og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formanden

På Rådets vegne

formanden


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 15.11.2005.

(2)  EFT L 183 af 22.7.2003, s. 1.

(3)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 851/2005 (EFT L 141 af 4.6.2005, s. 3).

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(6)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(7)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(8)  EFT L 370 af 17.12.2004, s. 78.

(9)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18).

(10)  EUT L 369 af 16.12.2004, s. 5.

P6_TA(2005)0424

Sociale sikringsordninger ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0830) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 42 og artikel 308 (C6-0002/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0293/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2004)0284

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 (3) er procedurerne for at få adgang til naturalydelser ved sygdom under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat blevet forenklet . Det er hensigtsmæssigt at udvide de forenklede procedurer til at omfatte de bestemmelser om ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er anført i forordning (EØF) nr. 1408/71 (4) og (EØF) nr. 574/72 (5).

(2)

For at tage hensyn til de ændringer, der er blevet foretaget i lovgivningen i en række medlemsstater, især i de nye medlemsstater siden afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne, er det nødvendigt at tilpasse bilagene til forordning (EØF) nr. 1408/71.

(3)

Forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Af hensyn til retssikkerheden og for at beskytte de berørte personers berettigede forventninger er det nødvendigt at fastsætte, at visse bestemmelser om ændring af bilag III til forordning (EØF) nr. 1408/71 gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2004.

(5)

Traktaten indeholder ikke hjemmel andre steder end i artikel 308 til at træffe passende foranstaltninger på området for social sikring af andre end arbejdstagere —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, II a, III, IV og VI til forordning (EØF) nr. 1408/71 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 574/72 ændres således:

1)

Artikel 60, stk. 5 og 6 udgår.

2)

Artikel 62 affattes således:

»Artikel 62

Naturalydelser under et ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1.   For at opnå naturalydelser i medfør af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), nr. i), skal arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende for behandleren fremlægge et dokument udstedt af den kompetente institution, som bekræfter, at han har ret til naturalydelser. Dette dokument udfærdiges i overensstemmelse med artikel 2. Kan den pågældende ikke fremlægge nævnte dokument, retter han henvendelse til opholdsstedets institution, som anmoder den kompetente institution om en attest på, at den pågældende har ret til naturalydelser.

Et dokument fra den kompetente institution, som giver ret til ydelser i overensstemmelse med forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), nr. i), har i hvert enkelt tilfælde samme virkning over for behandleren som national dokumentation for, at de personer, der er forsikrede i opholdsstedets institution, har ret til ydelser.

2.   Gennemførelsesforordningens artikel 60, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.«

3)

Artikel 63, stk. 2, affattes således:

»2.   Gennemførelsesforordningen artikel 60, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.«

4)

I artikel 66, stk. 1 ændres »artikel« 20 og 21 til »artikel 21«.

5)

I artikel 93, stk. 1, udgår henvisningerne til artikel 22 b og 34 b.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 5, litra a), nr. ii) - ix), og punkt 5, litra b), nr. ii) og iv), i bilaget finder anvendelse fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formanden

På Rådets vegne

formanden


(1)  Udtalelse af 28.9.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.11.2005.

(3)   EUT L 100, 6.4.2004, s. 1.

(4)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 631/2004 og ophævet, med virkning fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen, ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).

(5)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 631/2004.

BILAG

Bilagene til forordning (EØF) nr. 1408/71 ændres således:

1.

I bilag I, del II affattes afsnit »V. SLOVAKIET« således:

»V. SLOVAKIET

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle og/eller et barn, over for hvem der består forsørgerpligt, som defineret i loven om børnetilskud.«

2.

I bilag II, del I affattes afsnit »H. FRANKRIG« således:

»H. FRANKRIG

1.

Tillægsydelsesordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri samt liberale erhverv, supplerende alderdomsforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for liberale erhverv, supplerende ordninger for forsikring mod invaliditet og dødsfald for selvstændige erhvervsdrivende inden for liberale erhverv samt tillægspensionsordninger for overenskomstomfattede alment praktiserende læger og medicinsk hjælpepersonale, der er omhandlet i artikel L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 og L.723-14 i lov om social sikring (Code de la sécurité sociale).

2.

Supplerende syge- og moderskabsforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for landbruget, der er omhandlet i artikel L.727-1 i landbrugsloven (Code rural).«

3.

Bilag II, del II, ændres således:

a)

Afsnit »E. ESTLAND« affattes således:

»E. ESTLAND

a)

Ydelse ved barnefødsel

b)

Ydelse ved adoption«

b)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L. LETLAND

a)

Ydelse ved barnefødsel

b)

Ydelse ved adoption «

c)

Afsnit »S. POLEN« affattes således:

»S. POLEN

Supplerende ydelse ved barnefødsel (lov af 28. november 2003 om familieydelser)«

4.

Bilag II a ændres således:

a)

Afsnit »D. TYSKLAND« affattes således:

»Ydelser til dækning af leveomkostninger inden for rammerne af grundgarantien for arbejdssøgende, medmindre betingelserne for ret til et månedligt tillæg efter arbejdsløshedsunderstøttelsens bortfald (Artikel 24, stk. 1, i Sozialgesetzbuch II) på grundlag af disse ydelser er opfyldt.«

b)

Afsnit »L. LETLAND« affattes således:

»L. LETLAND

a)

Statslig social sikringsydelse (lov om statslig social sikring af 1. januar 2003)

b)

Transportydelse til handicappede med begrænset mobilitet (lov om statslig social sikring af 1. januar 2003)«

c)

Afsnit »S. POLEN« affattes således:

»S. POLEN

Social pension (lov af 27. juni 2003 om social pension

d)

Afsnit »V. SLOVAKIET« affattes således:

»V. SLOVAKIET

Tilpasning , der er tilkendt før den 1. januar 2004, af pensioner, der udgør eneste indtægtskilde.«

5.

Bilag III ændres således:

a)

Del A ændres således:

i)

Følgende punkter udgår:

Punkterne 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Nummereringen af følgende punkter ændres således :

BELGIEN — TYSKLAND fra punkt»3« til »1«,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — TYSKLAND fra punkt »26« til »2«,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN fra punkt »26« til »3«,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LUXEMBOURG fra punkt »36« til »4«,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG fra punkt »40« til »5«,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK SLOVAKIET fra punkt »44« til »6«,

DANMARK — FINLAND fra punkt »67« til »7«,

DANMARK — SVERIGE fra punkt »68« til »8«,

TYSKLAND — GRÆKENLAND fra punkt »71« til »9«,

TYSKLAND — SPANIEN fra punkt »72« til »10«,

TYSKLAND — FRANKRIG fra punkt »73« til »11«,

TYSKLAND — LUXEMBOURG fra punkt »79« til »12«,

TYSKLAND — UNGARN fra punkt »80« til »13«,

TYSKLAND — NEDERLANDENE fra punkt »82« til »14«,

TYSKLAND — ØSTRIG fra punkt »83« til »15«,

TYSKLAND — POLEN fra punkt »84« til »16«,

TYSKLAND — SLOVENIEN fra punkt »86« til »17«,

TYSKLAND — SLOVAKIET fra punkt »87« til »18«,

TYSKLAND — DET FORENEDE KONGERIGE fra punkt »90« til »19«,

SPANIEN — PORTUGAL fra punkt »142« til »20«,

IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE fra punkt »180« til »21«,

ITALIEN — SLOVENIEN fra punkt »191« til »22«,

LUXEMBOURG — SLOVAKIET fra punkt »242« til »23«,

UNGARN — ØSTRIG fra punkt »248« til »24«,

UNGARN — SLOVENIEN fra punkt »251« til »25«,

NEDERLANDENE — PORTUGAL fra punkt »267« til »26«,

ØSTRIG — POLEN fra punkt »273« til »27«,

ØSTRIG — SLOVENIEN fra punkt »275« til »28«,

ØSTRIG — SLOVAKIET fra punkt »276« til »29«,

PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE fra punkt »290« til »30« og

FINLAND — SVERIGE fra punkt »298« til »31«.

iii)

Under punkt »2. DEN TJEKKISKE REPUBLIK - TYSKLAND« ændres udtrykket »Ingen overenskomst« til følgende:

»Artikel 39, stk. 1, litra b) og c), i overenskomsten om social sikring af 27. juli 2001;

Punkt 14 i slutprotokollen til overenskomsten om social sikring af 27. juli 2001«

iv)

Under punkt »3. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-CYPERN« ændres udtrykket »Ingen«til følgende:

»Artikel 32, stk. 4, i overenskomsten om social sikring af 19. januar 1999«

v)

Under punkt »4. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-LUXEMBOURG« ændres udtrykket »Ingen«til følgende:

»Artikel 52, stk. 8, i overenskomsten af 17. november 2000«

vi)

Punkt »6. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-SLOVAKIET« affattes således:

»DEN TJEKKISKE REPUBLIK-SLOVAKIET

Artikel 12, 20 og 33 i overenskomsten om social sikring af 29. oktober 1992«

vii)

Under punkt »18. TYSKLAND-SLOVAKIET« ændres udtrykket »Ingen overenskomst« til følgende:

»Artikel 29, stk. 1, punkt 2 og 3, i overenskomsten af 12. september 2002

Punkt 9 i slutprotokollen til overenskomsten af 12. september 2002«

viii)

Under punkt »23. LUXEMBOURG-SLOVAKIET« ændres udtrykket »Ingen overenskomst« til følgende:

Artikel 50, stk. 5, i traktaten om social sikring af 23. maj 2002

ix)

Under punkt »29. ØSTRIG-SLOVAKIET«, ændres udtrykket »Ingen overenskomst« til følgende:

Artikel 34, stk. 3, i overenskomsten om social sikring af 21. december 2001

b)

Del B ændres således:

i)

Følgende punkter udgår:

Punkterne 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)

Nummereringen af følgende punkter ændres:

DEN TJEKKISKE REPUBLIK-CYPERN fra punkt ”33” til ”1”,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK-ØSTRIG fra punkt ”40” til ”2”,

TYSKLAND-UNGARN fra punkt ”80” til ”3”,

TYSKLAND-SLOVENIEN fra punkt ”86” til ”4”,

ITALIEN-SLOVENIEN fra punkt ”191” til ”5”,

UNGARN-ØSTRIG fra punkt ”248” til ”6”,

UNGARN-SLOVENIEN fra punkt ”251” til ”7”,

ØSTRIG-POLEN fra punkt ”273” til ”8”,

ØSTRIG-SLOVENIEN fra punkt ”275” til ”9” og

ØSTRIG-SLOVAKIET fra punkt ”276” til ”10”.

iii)

Under punkt »1. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-CYPERN« ændres udtrykket »Ingen«til følgende:

Artikel 32, stk. 4, i overenskomst om social sikring af 19. januar 1999

iv)

Under punkt »10. ØSTRIG-SLOVAKIET« ændres udtrykket »Ingen overenskomst« til følgende:

Artikel 34, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 21. december 2001

6.

Bilag IV ændres således:

a)

Del A ændres således:

i)

Under afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, ændres udtrykket »Ingen« til følgende:

Fuld invalidepension til personer, hvis fuldstændige invaliditet indtraf før det fyldte 18. år, og som ikke var forsikrede i den påkrævede periode (afsnit 42 pensionsforsikringslov nr. 155/1995 Coll.)

ii)

Under afsnit »X. SVERIGE« ændres udtrykket »Ingen« til følgende:

» Lovgivning om indkomstafhængige ydelser ved langvarig uarbejdsdygtighed (kapitel 8 i lov 1962:381 om almindelig forsikring med senere ændringer). «

b)

Del C ændres således:

i)

Afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK« affattes således:

»B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Pension ved (fuldstændig og delvis) invaliditet samt efterladtepension (efterlevende ægtefælle og børn, der har mistet begge forældre eller en af dem), såfremt den ikke er afledt af en alderspension, som afdøde ville have været berettiget til på tidspunktet for dødsfaldet.«

ii)

I afsnit »E. ESTLAND« ændres udtrykket »Ingen« til følgende:

»Alle ansøgninger om invalide-, alders- og efterladtepension, i forbindelse med hvilke

der er tilbagelagt forsikringsperioder i Estland indtil den 31. december 1998;

ansøgerens personlige socialskat i henhold til estisk lovgivning svarer mindst til den gennemsnitlige socialskat for det pågældende forsikringsår.«

c)

I del D affattes punkt 2, litra g), således:

»g)

Slovakisk invalidepension og heraf afledt efterladtepension«

7.

Bilag VI, afsnit»Q. NEDERLANDENE« ændres således:

a)

Punkt 4, litra b), affattes således:

"b)

Såfremt den pågældende i henhold til litra a) har ret til en nederlandsk ydelse ved invaliditet, fastsættes denne ydelse som omhandlet i forordningens artikel 46, stk. 2:

i)

i henhold til bestemmelserne i lov om invalideforsikring, WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering), såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest har været beskæftiget som arbejdstager i den i forordningens artikel 1, litra a), omhandlede forstand;

ii)

i henhold til bestemmelserne i lov om invalideforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandingen), såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i den i forordningens artikel 1, litra a), omhandlede forstand.

"b)

I afsnit »Q. NEDERLANDENE«, affattes punkt 7 således:

»7.

Ved anvendelsen af forordningens afsnit II anses en person, som i henhold til lov af 1964 om indkomstskat betragtes som arbejdstager, og som i kraft heraf er omfattet af de almindelige forsikringsordninger (volksverzekeringen), for at udøve en lønnet beskæftigelse.«

P6_TA(2005)0425

Genopretning af ålebestanden

Europa-Parlamentets beslutning om udvikling af en EU-handlingsplan for genopretning af ålebestanden (2005/2032(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Udvikling af en EU-handlingsplan for forvaltning af ål (KOM(2003)0573),

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0284/2005),

1.

anmoder Kommissionen om at opfordre medlemsstaterne til hurtigst muligt at udarbejde nationale forvaltningsplaner, som bør omfatte følgende punkter:

a)

gennemførelse af tekniske foranstaltninger til afhjælpning af forhindringer i indvande, så ålenes vandring lettes i videst muligt omfang, dvs. kolonisering opstrøms og vandring nedstrøms til havet,

b)

indsamling af data om, overvågning og eventuelt begrænsning af såvel erhvervs- som sports- og lystfiskeri, hvis det er berettiget ud fra historiske og videnskabelige data, i form af midlertidige fangstforbud, og/eller begrænsning af fangstkapaciteten under behørig hensyntagen til nationale forskelle i fiskerimetoder og troværdig selvregulering,

c)

udvidelse af udsætningen af glasål og ål fra akvakulturproduktion i de forvaltede områder i de europæiske indvande,

d)

sikring af, at åleopdræt ikke bliver så udbredt, at det ødelægger rentabiliteten af fiskeriet efter vildtlevende ål, enten ved at denne form for fiskeri berøves den glasål, som naturligt genopbygger bestandene, eller ved at det ikke sikres, at gydemodne blankål frit kan passere til gydepladserne,

e)

foranstaltninger til styring af skarvbestandene for at nedsætte ålenes dødelighed;

2.

opfordrer Kommissionen til at lade foretage yderligere undersøgelser af klimaforandringens rolle i forbindelse med nedgangen i ålebestandene;

3.

opfordrer Kommissionen til at gennemføre nærmere undersøgelser af eventuelle hindringer i havet for den naturlige ålevandring til Saragossahavet;

4.

noterer sig Det Internationale Havundersøgelsesråds videnskabelige rapporter om dette emne;

5.

opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af ålenes sundhedstilstand og de hindringer, eksterne faktorer som polychlorbiphenyl (PCB) og fiskesygdomme kan have for en vellykket vandring og gydning;

6.

opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af den biogeografiske fordeling af denne ålebestand;

7.

opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af forurening som en faktor ved vurderingen af eventuelle årsager til dødelighed blandt ålebestande i vandveje med ferskvand;

8.

opfordrer Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at støtte forandringsprocessen, bl.a. fra Den Europæiske Fiskerifond;

9.

opfordrer Kommissionen til at tilpasse fangst- og eksportpolitikken for ål således, at der er tilstrækkeligt med glasål tilbage til den naturlige vandring og tilstrækkeligt med glasål til rådighed til en rimelig pris til udsætning i de naturlige leveområder for ål i overensstemmelse med en bæredygtig fiskeriforvaltning i Europa;

10.

opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til regulering af fiskeriet og markedsføringen og til kontrol af mængderne af markedsførte glasål ved hjælp af et fangstregistreringssystem med henblik på mere effektivt at bekæmpe det ulovlige fiskeri, der forårsager en væsentlig nedsættelse af bestanden af unge og voksne ål;

11.

opfordrer Kommissionen til at stille forslag om, hvordan de samfundsøkonomiske følger af en begrænsning af fangsten og eksporten af glasål kan afbødes;

12.

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at oprette en særlig budgetpost på fiskeribudgettet for at medfinansiere ferskvandsfiskeriets omstrukturering i Europa og for at afbøde følgerne af en ændret politik for glasål;

13.

opfordrer Kommissionen til efter gennemførelsen af handlingsplanen årligt at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene og de opnåede resultater i de enkelte medlemslande;

14.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

P6_TA(2005)0426

Protokollen vedrørende privilegier og immuniteter

Europa-Parlamentets beslutning om en eventuel overtrædelse af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra en medlemsstats side (2005/2187(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986 (1),

der henviser til anmodninger fra Jean-Charles Marchiani om beskyttelse af hans immunitet over for de franske retsinstanser,

der henviser til sin afgørelse af 5. juli 2005 (2), hvori Parlamentet vedtog at beskytte Jean-Charles Marchianis immunitet,

der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 2,

der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0316/2005),

A.

der henviser til, at den franske kassationsret — ved i sin dom nr. 1784 af 16. marts 2005 at anføre, at ingen retsforskrift eller konventionstekst og intet forfatningsretligt princip sætter retten i stand til at konkludere, at artikel 100-7, stk. 1, i den franske strafferetsplejelov finder anvendelse på medlemmer af Europa-Parlamentet — har undladt at anvende artikel 10 i den ovennævnte protokol og således har forhindret et medlem af Europa-Parlamentet af fransk nationalitet i at drage fordel af artikel 100-7, stk. 1, i den franske strafferetsplejelov på lige fod med de nationale parlamentsmedlemmer,

B.

der henviser til, at Parlamentet i den ovennævnte afgørelse af 5. juli 2005 har krævet, at den pågældende dom af 16. marts 2005 annulleres eller ophæves, og dermed at enhver praktisk eller retslig virkning, som den måtte have, bringes til ophør,

C.

der henviser til, at Den Franske Republiks justitsminister, efter at Parlamentet havde gjort opmærksom på den ovennævnte afgørelse af 5. juli 2005, har erklæret, at den franske kassationsrets dom betyder, at sagen er endeligt pådømt, og at der ikke findes retsmidler, som gør det muligt at annullere eller ophæve dommen som krævet i Parlamentets beslutning,

D.

der henviser til, at protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter indgår i den primære fællesskabsret,

E.

der henviser til, at den kompetente franske retsinstans ved at nægte at anvende artikel 100-7, stk. 1, i den franske strafferetsplejelov på et medlem af Europa-Parlamentet af fransk nationalitet har krænket den primære fællesskabsret,

F.

der henviser til, at det fremgår af Domstolens praksis, at en medlemsstat kan drages til ansvar for en afgørelse fra en national retsinstans (3),

G.

der henviser til, at det påhviler Kommissionen som traktaternes vogter at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 226,

1.

vedtager at anmode Kommissionen om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 226 mod Den Franske Republik for overtrædelse af den primære fællesskabsret,

2.

pålægger sin formand straks at sende denne beslutning til Kommissionen samt til de kompetente myndigheder i Den Franske Republik.


(1)  Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.

(2)  »Vedtagne tekster«, P6_TA(2005)0269.

(3)  Sag C-224/01, Köbler, Sml. 2003, s. I-10239.

P6_TA(2005)0427

Globalisering

Europa-Parlamentets beslutning om globaliseringens sociale dimension (2005/2061(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens meddelelse »Den sociale dimension af globaliseringen — EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne« (KOM(2004)0383),

der henviser til rapporten af 24. februar 2004 fra Verdenskommissionen for den Sociale Dimension af Globaliseringen (WCSDG): »En retfærdig globalisering: skabelse af muligheder for alle«,

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0308/2005),

A.

der henviser til, at selv om globaliseringen har mange positive aspekter, og den globale markedsøkonomi takket være videnskabelige fremskridt har vist sig at have stor produktionskapacitet, skaber globaliseringsprocessen store økonomiske og sociale skævheder både i og mellem landene, hvilket giver anledning til betydelig social bekymring i lyset af den store arbejdsløshed og fattigdom, der berører store dele af samfundene verden over,

B.

der henviser til, at globaliseringen øger kløften mellem rig og fattig, og at det er nødvendigt at investere kraftigt i personer i alle samfundslag og alle aldre for at modvirke de negative konsekvenser af globaliseringen,

C.

der henviser til, at økonomien bliver stadigt mere global og politiseret, mens de regulerende institutioner hovedsagelig fortsat er nationale og regionale; der henviser til, at ingen af de eksisterende institutioner muliggør demokratisk overvågning af globale markeder eller afhjælper de grundlæggende uligheder mellem landene,

1.

glæder sig over Kommissionens meddelelse, som giver mulighed for at påbegynde en indledende drøftelse af rapporten fra WCSDG med henblik på at fastlægge EU's politik i denne henseende; forventer samtidig, at Kommissionen vil fremlægge mere konkrete forslag til interne og eksterne EU-foranstaltninger på dette område;

2.

er enig med WCSDG i, at globaliseringen skal være en proces med en stærk social dimension, som bygger på universelle værdier, respekt for menneskerettighederne og den enkeltes værdighed, som er rimelig, solidarisk, demokratisk styret, som giver alle lande og folk muligheder og håndgribelige fordele, og som er koblet til millenniumudviklingsmålene;

3.

mener, at EU kan yde et væsentligt bidrag til denne proces gennem både sine interne og eksterne politikker, gennem sin sociale model og sin udvikling på internationalt plan og gennem globalt samarbejde baseret på gensidig respekt, konstruktiv dialog og anerkendelse af vores fælles skæbne;

4.

bemærker henvisningen i WCSDG 's rapport til den skæve fordeling af globaliseringens fordele og ulemper mellem og inden for verdens lande, og bemærker, at kun i Asien er fordelingen forbedret siden 1990'erne;

5.

mener, at globalisering ikke kun bør betyde, at EU kan afsætte mere uden for Europa, men at især tredjeverdenslande skal have mulighed for at afsætte mere til EU med henblik på at fremme deres niveauer for vækst, beskæftigelse og social integration; erkender, at den fælles landbrugspolitik skal reformeres, hvis dette aspekt af globaliseringen skal kunne virkeliggøres, og kampagnen »Make Poverty History« skal blive en succes;

6.

opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at EU's handels-, landbrugs- og udenrigspolitik er forenelig med udviklingspolitikken, som fastsat i traktatens artikel 178, og med forfølgelsen af millenniumudviklingsmålene;

7.

er af den opfattelse at EU bør træffe konkrete foranstaltninger for at bekæmpe fattigdommen gennem vedtagelsen af meget mere sammenhængende politikker for landbrug og handel, samtidig med at der eftergives gæld og ydes støtte;

8.

understreger det betydelige samspil mellem fattigdom og miljøskader, da miljøproblemer, f.eks. tab af biodiversitet eller klimaændringer, ofte berører de fattigste i samfundet og forværrer deres fattigdom; henviser til, at fattigdom fører til øgede miljøskader, når der ikke er anden udvej end at drive rovdrift på naturressourcerne; bemærker, at globaliseringens sociale dimension således skal ses i sammenhæng med den miljømæssige dimension;

9.

glæder sig over rapporten om midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien og fremhæver, at den reviderede Lissabon-strategi kan fungere som et nyttigt redskab i forbindelse med håndteringen af mange af globaliseringens udfordringer; gentager sin støtte til Lissabon-strategien, som fremhæver de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioners indbyrdes afhængighed; betragter skabelsen af flere og bedre arbejdspladser som en vigtig forudsætning for, at verden kan udvikle sig i retning af social retfærdighed; påpeger, at nogle aspekter af god praksis i medlemsstaterne kan fungere som en model for andre dele af verden; bemærker imidlertid, at det kun kan ske, hvis det lykkes medlemsstaterne at gennemføre de nødvendige strukturreformer ved gensidig styrkelse og tilpasning af deres økonomiske udvikling, beskæftigelse og socialpolitik; fremhæver, at der er behov for effektiv regeringsførelse til at opnå disse reformer, og opfordrer medlemsstaterne og deres regeringer til at tage ansvaret for at gøre den reviderede Lissabon-strategi til en succes; fremhæver endvidere vigtigheden af samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at øge investeringerne i menneskelige ressourcer, forskning og innovation; bemærker, at målene med Lissabon-strategien er minimumsmål, som medlemsstaterne bør forpligte sig til at overholde;

10.

glæder sig over Kommissionens anerkendelse af, at det for at opretholde konkurrenceevnen i EU er nødvendigt med store investeringer i menneskelige ressourcer for personer i alle aldersgrupper med henblik på at garantere social velfærd for alle; forventer derfor konkrete foranstaltninger og forslag til, hvordan sådanne investeringer sikres, og opfordrer EU til at fokusere på at forbedre udviklingen af kvalifikationer på alle niveauer, navnlig for de ufaglærte, med henblik på at give arbejderne mulighed for at udnytte de muligheder, som globaliseringen giver, samt for at støtte virksomheder, som tager et ansvar for deres ansattes faglige uddannelse;

11.

opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremme en socialpolitisk dagsorden, der har følgende mål:

at udvikle et solidarisk og sammenhængende samfund, hvilket forudsætter foranstaltninger til fordel for stabil beskæftigelse og respekt for arbejdstagernes rettigheder

at fremme et samfund baseret på ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af alle former for diskrimination

en socialpolitik, der tager hensyn til alle grupper

repræsentativt demokrati som et element i de forskellige social- og beskæftigelsespolitikker;

12.

fremhæver, at effektive arbejdsmarkedsregler og sociale sikringssystemer ikke kan opnås af regeringerne alene, men at det er nødvendigt at inddrage arbejdsmarkedets parter, som har ret til at deltage i beslutningsprocessen både på nationalt og på europæisk plan; bemærker, at arbejdsgiverorganisationernes og fagforeningernes muligheder for og kapacitet til at indgå i en konstruktiv social dialog skal fremmes yderligere, da dette er afgørende for at afbøde og håndtere de potentielt negative sociale følger af omstruktureringer samt et krav, hvis EU skal foregribe globaliseringens negative følger og positive muligheder;

13.

fremhæver betydningen af at respektere og overholde verdenserklæringen om menneskerettigheder, fremhæver alle menneskerettigheders indbyrdes afhængighed og udelelighed - herunder økonomiske, sociale og miljømæssige rettigheder - samt betydningen af ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen, afskaffelse af tvangs- og pligtarbejde, foreningsfrihed og retten til kollektive overenskomster samt afskaffelse af børnearbejde; påpeger, at principperne i verdenserklæringen og i ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder på nuværende tidspunkt ikke håndhæves i tilstrækkelig grad

14.

bemærker WCSDG's udtalelse om, at det med hensyn til de grundlæggende arbejdstagerrettigheder ofte forholder sig sådan, at praksis ikke er i overensstemmelse med beslutningerne og politisk praksis; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at fremme de grundlæggende arbejdstagerrettigheder i både interne og eksterne politikker og sikre, at intet aspekt af disse interne eller eksterne politikker hindrer gennemførelsen af disse rettigheder; bemærker, at EU har mulighed for at fremme de grundlæggende arbejdstagerrettigheder gennem bilaterale og regionale aftaler, udvikling og eksternt samarbejde, handelspolitik, der medfører markedsadgang for udviklingslande, fremme af private initiativer til social udvikling og fremme af gode styringssystemer på globalt plan;

15.

kræver, at de sociale rettigheder, den sociale dialog, respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet, beskyttelsen af børn og især deres ret til uddannelse kommer til at spille en større rolle i EU's eksterne programmer med henblik på at prioritere demokratiseringen og etableringen af retsstatsprincipperne i udviklingslandene, som er forudsætninger for enhver form for bæredygtig udvikling;

16.

kræver, at Kommissionen gennem bilaterale traktater sørger for, at ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder overholdes som minimum med henblik på at sikre humane arbejdsforhold og undgå misbrug af kvinder og børn i de pågældende lande;

17.

glæder sig over Kommissionens forslag om, at bilaterale forbindelser også skal kunne omfatte positive incitamenter, hvad angår produkter, som opfylder visse sociale standarder; glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette »fælles bilaterale observatorier«, som skal drøfte og overvåge globaliseringens sociale dimension i bilaterale aftaler; mener også, at Unionen bør bruge sine bilaterale forbindelser til at fremme WCSDG's henstillinger, så de job, der bliver udflyttet fra EU, ikke ender i sweatshopper i den tredje verden, men at der i stedet bliver skabt job af høj kvalitet, som er medvirkende til at forbedre forholdene for arbejdstagerne og deres familier i de pågældende lande;

18.

opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at gennemgå alle sine eksisterende bilaterale aftaler, især økonomiske partnerskabsaftaler og fiskeripartnerskabsaftaler, for at sikre, at de er i fuld overensstemmelse med millenniummålene og princippet om bæredygtig udvikling;

19.

glæder sig over Kommissionens forslag om, at Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne skal arbejde for, at ILO opnår observatørstatus ved WTO for at forbedre den interinstitutionelle dialog; bemærker, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 4. juli 2002 om arbejdstagerrettigheder og sociale styringssystemer i en globaliseret økonomi (1) opfordrede institutionerne og medlemsstaterne til at arbejde for dette, og opfordrer nu disse til at gøre fremskridt på dette område; opfordrer desuden Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at arbejde for, at ILO's standarder gøres bindende for WTO's medlemmer;

20.

mener, at anstændigt arbejde i overensstemmelse med ILO's dagsorden om anstændigt arbejde bør være et prioriteret emne på nationalt plan, på EU-plan og på globalt plan; understreger, at garanti for anstændigt arbejde, herunder arbejdstagerrettigheder, social sikring og ligestilling mellem mænd og kvinder, er en nødvendighed, hvis fattigdommen skal udryddes effektivt; understreger imidlertid, at denne målsætning ikke er en del af EU's udenrigspolitik og Unionens internationale handelspolitik, finanspolitik og monetære politik;

21.

konstaterer, at EU i henhold til forhandlingsmandatet fra 1999 til WTO-ministerkonferencen i Seattle skulle afholde en konference på ministerplan om emnerne handel, beskæftigelse og de grundlæggende arbejdstagerrettigheder; konstaterer, at EU på daværende tidspunkt forpligtede sig til at holde denne konference senest i 2001; opfordrer nu Kommissionen til at rette op på denne forsømmelse senest i juni 2006; henviser til, at der op til denne konference bør indledes en dialog, først og fremmest med udviklingslandene i WTO, om forholdet mellem handel, beskæftigelse og minimumsrettighederne for arbejdstagere;

22.

mener, at EU som en global aktør bør være en af de vigtigste fortalere for dagsordenen om et anstændigt arbejde og en anstændig pension for alle; fremhæver, at et vist minimum af arbejdstagerrettigheder og social sikring bør accepteres og anerkendes som et socioøkonomisk grundlag, der på lang sigt vil føre til velfærd i alle lande i verden, og at job, beskæftigelse og anstændigt arbejde ideelt set bør vedtages som afgørende aspekter af det niende millenniumudviklingsmål så hurtigt som muligt;

23.

er enig med WCSDG i, at årtusindudviklingsmålene er et første skridt i retning af at fastlægge et socioøkonomisk grundlag for verdensøkonomien, og er enig med Kommissionen i, at den politiske sammenhæng i EU på dette område skal styrkes; forventer, at Kommissionen fremlægger konkrete forslag til, hvordan dette kan opnås; understreger, at det er nytteløst at forringe EU's resultater på det sociale område for at opretholde den globale konkurrence, men at produktivitet og uddannelse derimod bør forbedres for at opretholde et højere indkomstniveau i EU;

24.

henleder opmærksomheden på den kendsgerning, at det regionale niveau er hensigtsmæssigt for gennemførelse af en forbedring af de sociale modeller og håndtering af globaliseringens udfordringer; påpeger, at solidariteten mellem medlemsstaterne og de forbedrede forbindelser mellem EU og dets nabolande gennem »den europæiske naboskabspolitik« kan tjene som eksempel for andre dele af verden; mener, at EU's partnerskaber skal indeholde en social søjle, som omfatter blandt andet arbejdstagerrettigheder;

25.

forventer, at Kommissionen anvender EU-midler til at overvinde de negative resultater og åbne nye perspektiver for de mere følsomme regioner og industrielle sektorer og de svagere medarbejdergrupper; forventer, at Kommissionen træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at hindre virksomheder i at flytte med det ene formål at opnå strukturelle eller andre midler, og kræver systematisk kontrol af, hvorvidt de langsigtede mål ved fordelingen af disse midler nås;

26.

understreger, at den nuværende økonomiske model er nært forbundet med olieressourcerne, og at en sådan afhængighed kan have skadelig indvirkning, ikke kun på prisudviklingen grundet mangel på energiressourcer, men også — og især — på konflikter og den politiske ustabilitet i de sydlige producentlande, som har meget stor indvirkning på samfundet;

27.

understreger betydningen af fair trade for bekæmpelsen af fattigdom i landområder, og opfordrer på det kraftigste Kommissionen til en konkret opfølgning på tilsagnene om at yde større teknisk og økonomisk bistand til fair trade-producenter og deres distributører i EU-landene;

28.

fremhæver, at der er behov for en fortsat asymmetrisk behandling af udviklingslandene og de mindst udviklede lande i WTO, så der tages hensyn til deres forholdsvis svage stilling i det internationale handelssystem;

29.

understreger, at globaliseringens sociale dimension taler for en reform af WTO's regler; understreger endvidere, at WTO-aftalerne skal evalueres i lyset af deres økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger, og at nødvendighedstestene i aftalen om tekniske handelshindringer og andre aftaler bør erstattes med bæredygtighedstest;

30.

understreger, at der bør indføres en relevant demokratisk kontrol med WTO, der indebærer ægte lovgivningsmæssig kontrol udført af folkevalgte repræsentanter eller parlamenter;

31.

fremhæver vigtigheden af politisk kohærens og er enig med Kommissionen i, at EU bør satse på mere konsekvent at tale med én stemme i FN, ILO, Bretton Woods og andre internationale institutioner; opfordrer desuden Kommissionen til at sikre, at også de øvrige ILO-medlemsstater opnår den nødvendige politiske kohærens i andre internationale organisationer, især WTO; mener, at de almindeligt anerkendte minimumsrettigheder for arbejdstagere bør være prioriteter for disse organisationer; mener, at EU's evne til at fremme en udviklingsmodel, som fuldt ud integrerer den sociale dimension, særligt de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, ville blive øget gennem en tilstedeværelse præget af en fælles optræden i de institutioner, som er ansvarlige for den multilaterale styring;

32.

fremhæver, at et styrket FN, såfremt den sociale fremgang i den tredje verden skal underbygges, er uundværligt; tilskynder derfor medlemsstaterne til at støtte det igangværende arbejde med at reformere FN; fremhæver, at et nyt og styrket Ecosoc (FN's Økonomiske og Sociale Råd) — ideelt set som et råd for menneskelig udvikling med beføjelser til at koordinere arbejdet i Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, WTO og ILO samt UNDP (FN's Udviklingsprogram) og UNEP (FN's Miljøprogram) — er nødvendigt for at sikre den politiske kohærens, der er nødvendig for at opfylde millenniumudviklingsmålene og på et mere generelt plan sikre, at globaliseringen fungerer som en løftestang for social fremgang;

33.

er enig med WCSDG i, at den parlamentariske overvågning af det multilaterale system bør udvides gradvist; glæder sig over forslaget om en parlamentarisk gruppe, der skal beskæftige sig med sammenhæng og konsekvens mellem globale økonomiske, sociale og miljømæssige politikker, og som bør udvikle en integreret overvågning af store, internationale organisationer; betragter dette som en mulighed for, at Europa-Parlamentet kan inddrages i den parlamentariske gruppe og bidrage til at maksimere globaliseringens fordele for alle socialgrupper;

34.

er enig med Kommissionen i, at både den private sektor og private initiativer og oprettelse og mobilisering af fælles interessegrupper og forskellige sociale organisationers (f.eks. ngo'ers) globale foranstaltninger kan yde et betydningsfuldt bidrag til at fremme god social styring; glæder sig over Kommissionens støtte til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, som opstiller benchmarks for ansvarlig virksomhedsførelse; støtter Kommissionens forslag om at øge gennemførelsen af retningslinjerne ved at integrere henvisninger til dem i bilaterale aftaler; er enig med Kommissionen i, at gennemførelsen af retningslinjerne skal være mere omhyggelig og ensartet; opfordrer Kommissionen til fortsat at fremme kendskabet til god praksis, eksisterende instrumenter og redskaber såsom OECD-retningslinjerne;

35.

mener, at de små og mellemstore virksomheder må deltage aktivt i den globaliserede økonomi og opfordrer derfor kraftigt Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der tilskynder til oprettelse af netværk for denne type virksomheder; opfordrer desuden til, at statutterne for det europæiske aktie- og andelsselskab ændres med henblik på, at denne type virksomhed kan indgå fuldt og helt i den globaliserede økonomi;

36.

bemærker, at WCSDG anbefaler, at ILO opretter et forum om virksomhedernes sociale ansvar for en række forskellige interessenter på verdensplan; bemærker, at WCSDG erkender, at der er skepsis med hensyn til den reelle betydning af ordninger vedrørende virksomhedernes sociale ansvar; foreslår, at Kommissionen gennemfører yderligere oplysningsaktiviteter for at fremme kendskabet til de forretningsmæssige fordele ved virksomhedernes sociale ansvar;

37.

mener, at de multinationale selskabers sociale og miljømæssige ansvar bør defineres tydeligt, og at EU's indsats på dette område bør styrkes; mener, at der for længst burde have været fulgt konkret op på EU-multiinteressentforumet for virksomhedernes sociale ansvar, og opfordrer Kommissionen til at udsende en meddelelse herom;

38.

støtter Kommissionens bestræbelser på at fremme de multinationale selskabers kendskab til deres sociale ansvar, som indtil videre har haft begrænset effekt;

39.

opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om social mærkning baseret på kriterier vedrørende f.eks. overholdelse af menneske- og fagforeningsrettigheder, arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling af medarbejdere, ligebehandling samt sociale og etiske hensyn til medarbejdere og borgere i det omgivende samfund;

40.

bemærker, at de nationale migrationspolitikker i stigende grad er rettet mod at opfylde de indenlandske arbejdsmarkeders behov; kræver, at migrationspolitikkerne baseres på den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmers rettigheder;

41.

fremhæver behovet for at udforme migrationspolitikker, som bygger på denne konvention, og som på den ene side tager hensyn til arbejdsmarkedets behov og på den anden side yder vandrende arbejdstagere og deres familier tiltrækkelig beskyttelse;

42.

bemærker, at migration er et vigtigt, men også et følsomt spørgsmål i debatten om globalisering, og at problemet først kan løses, når medlemsstaterne er blevet enige om en fælles anerkendelses- og integrationsprocedure;

43.

fremhæver behovet for at sikre, at befolkningen er bedre informeret om både fordelene ved og udfordringerne fra globaliseringen og understreger uddannelsesinstitutionernes og mediernes betydning i denne sammenhæng;

44.

opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at afsætte de nødvendige ressourcer og investeringer til at fremme de ovennævnte processer;

45.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes, tiltrædelses- og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.


(1)  EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 598.


Onsdag, den 16. november 2005

18.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 280/71


PROTOKOL

(2006/C 280 E/03)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

Véronique De Keyser tog ordet for at kommentere en hændelse, som Ana Maria Gomes og hun selv havde været udsat for i forbindelse med antiabortudstillingen (Formanden svarede, at han ville underrette Præsidiet).

2.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkninger fra udvalgene:

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)) — Budgetudvalget

Ordfører: Böge Reimer (A6-0320/2005).

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2005 for regnskabsåret 2005 (storm i det nordlige Europa) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD)) — Budgetudvalget

Ordfører: Garriga Polledo Salvador (A6-0321/2005).

3.   Situationen i Irak efter folkeafstemningen om forfatningen (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Irak efter folkeafstemningen om forfatningen

Lord Bach (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Giorgos Dimitrakopoulos for PPE-DE-Gruppen, Véronique De Keyser for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, Antonio Tajani, Lilli Gruber, James Hugh Allister, Béatrice Patrie, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Lord Bach og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 10.00 i afventning af Margaret Beckett (formand for Rådet) og genoptaget kl. 10.10.)

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

næstformand

4.   Klimaændringer — Globale klimaændringer (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: På baggrund af de nylige orkanskader og resultaterne af topmøderne mellem EU, Kina og Indien

Betænkning: At vinde kampen mod den globale klimaændring [2005/2049(INI)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

Margaret Beckett (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Anders Wijkman forelagde sin betænkning.

Talere: Paul Verges (ordfører for udtalelse fra DEVE), Cristina Gutiérrez-Cortines for PPE-DE-Gruppen, Gyula Hegyi for PSE-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, og Liam Aylward for UEN-Gruppen.

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ

næstformand

Talere: Irena Belohorská, Peter Liese, Dorette Corbey, Alyn Smith, Roberto Musacchio, Urszula Krupa, Bruno Gollnisch, Avril Doyle, Anne Ferreira, Lena Ek, Bairbre de Brún, Georgios Karatzaferis, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Gunnar Hökmark, Justas Vincas Paleckis, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Richard Seeber, Rebecca Harms (ordfører for udtalelse fra ITRE), Margaret Beckett og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 16.11.2005.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS

næstformand

5.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

Talere:

Hannes Swoboda om tilrettelæggelsen af arbejdet

Philip Bushill-Matthews om afviklingen af spørgetiden

Edith Mastenbroek om informationsfrihed i Tunesien og FN's verdenstopmøde om informationssamfundet, der skulle finde sted i Tunesien den 16.-18.11.2005.

5.1.   Information til flypassagerer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne [KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Christine De Veyrac (A6-0310/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0428)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0428)

5.2.   Kernekraftværket Bohunice VI * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet [KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rebecca Harms (A6-0282/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0429)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0429)

Indlæg til afstemningen:

Herbert Bösch om ændringsforslag 12

Rebecca Harms (ordfører) oplyste, at hun ønskede at trække sin underskrift tilbage fra betænkningen, og foreslog medlemmerne at stemme imod denne betænkning.

5.3.   Nordisk dimension (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 og B6-0590/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0584/2005

(erstatter B6-0584/2005, B6-0586/2005, B6-0587/2005, B6-0588/2005, B6-0589/2005 og B6-0590/2005):

stillet af:

Alexander Stubb for PPE-DE-Gruppen,

Riitta Myller for PSE-Gruppen,

Diana Wallis og Paavo Väyrynen for ALDE-Gruppen,

Satu Hassi, Tatjana Ždanoka og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen,

Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen,

Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas og Rolandas Pavilionis for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0430)

Indlæg til afstemningen:

Henrik Lax havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt H, hvilket var blevet godtaget.

5.4.   Digital radio-/tv-spredning (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0583/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0431)

5.5.   Nedlukning af kernekraftværker (afstemning)

Betænkning: Anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker [2005/2027(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rebecca Harms (A6-0279/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0432)

5.6.   Globale klimaændringer (afstemning)

Betænkning: At vinde kampen mod den globale klimaændring [2005/2049(INI)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Anders Wijkman (A6-0312/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0433)

Indlæg til afstemningen:

Anders Wijkman (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 24, hvilket var blevet godtaget.

Bernd Posselt havde gjort opmærksom på, at der var forskel på den tyske og den engelske version af punkt 41.

6.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Rebecca Harms — A6-0282/2005

Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi og Andreas Mölzer

Betænkning: Anders Wijkman — A6-0312/2005

Richard Seeber og Luca Romagnoli

7.   Stemmerettelser

»Stemmerettelser« findes på websiden »Séance en direct«, »Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)« og i den trykte udgave af bilag 2 til protokollen »Resultat af afstemningerne ved navneopråb«.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

(Mødet udsat kl. 12.45 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

8.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Jan Marinus Wiersma meddelte, at han havde skrevet sig på tilstedeværelseslisten, men at hans navn ikke var med.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

*

* *

Bernd Posselt tog ordet vedrørende de udstillinger, der arrangeres på Parlamentets område.

9.   De politiske gruppers sammensætning

Giovanni Procacci var blevet medlem af ALDE-Gruppen.

10.   Det Europæiske Råds uformelle møde (forhandling)

Beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen: Det Europæiske Råds uformelle møde

Jack Straw (formand for Rådet) forelagde sin beretning fra Det Europæiske Råd.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Robert Goebbels for PSE-Gruppen, Karin Riis-Jørgensen for ALDE-Gruppen, Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Michael Henry Nattrass for IND/DEM-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, James Hugh Allister, løsgænger, Timothy Kirkhope, Gary Titley, Marielle De Sarnez, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Armando Dionisi, Bernard Poignant, Jack Straw og Lapo Pistelli.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI

næstformandt

Talere: Ian Hudghton, Jana Bobošíková, Margie Sudre, Christopher Beazley, om fordelingen af taletiden, Nicola Zingaretti, Chris Davies, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Bogusław Sonik, Libor Rouček, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Douglas Alexander (formand for Rådet) og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

11.   De nylige udtalelser fra Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: De nylige udtalelser fra Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad

Douglas Alexander (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS

næstformand

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGLGruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, og Douglas Alexander

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff, István Szent-Iványi, Jelko Kacin, Elizabeth Lynne, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Margarita Starkevičiūtė, Philippe Morillon og Janusz Onyszkiewicz for ALDE-Gruppen, om Iran (B6-0585/2005);

André Brie, Vittorio Agnoletto og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, om Iran (B6-0608/2005);

Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen, om den iranske præsidents seneste udtalelser (B6-0609/2005);

Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre og Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, om de seneste udtalelser fra den iranske præsident, Mahmoud Ahmadinejad (B6-0610/2005);

Angelika Beer, Monica Frassoni, Joost Lagendijk og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om Iran (B6-0611/2005);

Hans-Gert Poettering, Charles Tannock, Michael Gahler og Elmar Brok for PPE-DE-Gruppen, om den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejads udtalelser for nylig (B6-0612/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.9 i protokollen af 17.11.2005.

12.   Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0339/2005).

Spørgsmål nr. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Omstruktureringsprognoser.

Douglas Alexander (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Afgifter på flypassagertrafik.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat og Philip Bradbourn.

Spørgsmål nr. 3 (Sarah Ludford): Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford og Elizabeth Lynne.

Spørgsmål nr. 4 (John Purvis): Tobaks- og alkoholafgifter.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af John Purvis og David Martin.

Spørgsmål nr. 5 (Elspeth Attwooll): Brude uden grænser.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Elspeth Attwooll og Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 6 (Frank Vanhecke): Kinesisk censur af internettet.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Frank Vanhecke.

Spørgsmål nr. 7 (Richard James Ashworth): Revisionsrettens årsberetning.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Philip Bushill-Matthews (for stilleren), David Martin og Christopher Beazley.

Spørgsmål nr. 8 (Richard Corbett): Komitologi.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Richard Corbett.

Spørgsmål nr. 9 (Sajjad Karim): Modstridende holdninger hos ministre om afvejningen mellem sikkerhed og menneskerettigheder.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sajjad Karim.

Spørgsmål nr. 10 (Hélène Goudin): EU-landenes forsvarsbudgetter.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 11 (Dimitrios Papadimoulis): Opnåelse af enighed om de finansielle overslag for 2007-2013.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis og Esko Seppänen.

Spørgsmål nr. 12 (Nils Lundgren): Retssikkerheden i EU.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 13 (Chris Davies): Gennemsigtighed og åbenhed.

Spørgsmål nr. 14 (Timothy Kirkhope): Transparens i Rådet.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Chris Davies, James Hugh Allister, Richard Corbett og Timothy Kirkhope.

Spørgsmål nr.15 (Jonas Sjöstedt): Fiskeriaftalen med Marokko og Rådets støtte i FN.

Douglas Alexander besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jonas Sjöstedt og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 16 til 36 ville blive besvaret skriftligt.

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

13.   Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring om de menneskerettighedskrænkelser, der havde fundet sted i Tunesien i forbindelse med De Forenede Nationers verdenstopmøde om informationssamfundet.

(Mødet udsat kl. 19.15 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ

næstformand

14.   Fældefangst ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af standarder for human fældefangst for visse dyrearter [KOM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Karin Scheele (A6-0304/2005)

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Karin Scheele forelagde sin betænkning.

Talere: Horst Schnellhardt for PPE-DE-Gruppen, Dorette Corbey for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDEGruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Jean-Claude Martinez løsgænger, Richard Seeber, Linda McAvan, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Hélène Goudin, Christofer Fjellner, Robert Evans, Margrete Auken, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 17.11.2005.

15.   Våbeneksport — Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben — Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (forhandling)

Betænkning: Rådets sjette årsberetning om våbeneksport udarbejdet i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union [2005/2013(INI)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005)

Betænkning: Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben: Europa-Parlamentets rolle [2005/2139(INI)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

Betænkning: Grønbog om offentlige indkøb af forsvarsmateriel [2005/2030(INI)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005)

Raül Romeva i Rueda forelagde sin betænkning (A6-0292/2005).

Ģirts Valdis Kristovskis forelagde sin betænkning (A6-0297/2005).

Joachim Wuermeling forelagde sin betænkning (A6-0288/2005).

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gunnar Hökmark (ordfører for udtalelse fra ITRE), Ģirts Valdis Kristovskis (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jas Gawronski for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, som afsluttede sit indlæg med en uforskammethed over for Parlamentet, Marios Matsakis, som erklærede sig for dybt chokeret over Gerard Battens udtalelser og anmodede formanden om at reagere (Formanden svarede, at han ville forelægge spørgsmålet for Præsidiet), Ryszard Czarnecki løsgænger, Gitte Seeberg, Ana Maria Gomes, Marios Matsakis, Eva-Britt Svensson, Andreas Mölzer, Karl von Wogau, Manuel Medina Ortega, først om Gerard Battens indlæg, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Helmut Kuhne, først om Gerard Battens indlæg, Othmar Karas, Joel Hasse Ferreira, Zuzana Roithová, Proinsias De Rossa, først om Gerard Battens indlæg, Andreas Schwab, Simon Coveney, Ģirts Valdis Kristovskis (ordfører), for at præcisere visse forhold, og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.4 i protokollen af 17.11.2005.

16.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 364.133/OJJE).

17.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Julian Priestley

generalsekretær

Gérard Onesta

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatører

Abadjiev Dimitar, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldt

R

taget tilbage

AN (..., ..., ...)

AN, (for, imod, hverken/eller)

VE (..., ..., ...)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk./betragtning

art

artikel

PR

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Information til flypassagerer ***I

Betænkning: Christine DE VEYRAC (A6-0310/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Blok nr. 1 — kompromis-ændringsforslag

55-82

84-117

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE og GUE/NGL

 

+

 

Blok nr. 1 — kompromis-ændringsforslag — særskilt afstemning

83

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE og GUE/NGL

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Blok nr. 2 — ændringsforslag fra korr.udv.

1-16

18-54

korr. udv.

 

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

AN

+

577, 16, 31

Ændringsforslag 17 vedrørte ikke alle sprogversioner og blev derfor ikke sat under afstemning (jf. forretningsordenens artikel 151, stk. 1, litra d))

Anmodning om opdelt afstemning

PPE-DE

am 83

1. del: § 1

2. del: § 2 og 3

Anmodning om AN,

PPE-DE: endelig afstemning

2.   Kernekraftværket Bohunice VI i Slovakiet *

Betænkning: Rebecca HARMS (A6-0282/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

4

6

9

15

korr. udv.

 

+

 

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — særskilt afstemning

2

korr. udv.

vs

+

 

3

korr. udv.

vs

+

 

5

korr. udv.

AN

+

441, 184, 22

7

korr. udv.

div

 

 

1

+

 

2

+

 

8

korr. udv.

vs

+

 

10

korr. udv.

div

 

 

1

+

 

2

+

 

11

korr. udv.

vs

+

 

13

korr. udv.

vs

+

 

14

korr. udv.

vs

+

 

Art 3, § 1

18

PPE-DE

 

R

 

12

korr. udv.

AN

+

436, 190, 25

Efter § 3

17

PPE-DE

 

R

 

1

korr. udv.

 

+

 

Efter § 5

16

PSE

 

+

 

afstemning: ændret forslag

VE

+

377, 222, 59

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Anmodning om særskilt afstemning

ALDE am 5, 12

Verts/ALE am 2, 3, 8, 11, 13 og 14

Anmodning om AN,

Verts/ALE am 5 og 12

Anmodning om opdelt afstemning

Verts/ALE

am 7

1. del:»Bevillingerne ... EU«

2. del:»Bevillingerne ... elforsyningssikkerhed«

am 10

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »til etablering af ny produktionskapacitet«

2. del: disse ord

Diverse

PPE-DE-Gruppen havde trukket ændringsforslag 17 og 18 tilbage.

3.   Nordisk dimension

Forslag til beslutning: B6-0584/2005, 0586/2005, 0587/2005, 0588/2005, 0589/2005 og 0590/2005

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B6-0584/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL og UEN)

Efter § 7

1

UEN

 

+

 

§ H

§

originaltekst

 

+

ændret mundtligt

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

634, 17, 18

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B6-0584/2005

 

ALDE

 

 

B6-0586/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0587/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0588/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0589/2005

 

PSE

 

 

B6-0590/2005

 

UEN

 

 

Anmodning om AN,

PPE-DE endelig afstemning

Diverse

Henrik Lax havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § H:

H.

understreger betydningen og virkningen af den nordlige dimensions miljøpolitik i hele regionen, f. eks. vandrensningsanlægget i Skt. Petersborg, men understreger det yderligere behov for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig for at begrænse eutrofieringen, og mellem EU og Rusland for at reducere risikoen for ulykker i forbindelse med olietankskibsfarten, oliefeltsudnyttelsen og atomaffaldsforvaltningen, og understreger, at Østersøen i forvejen er stærkt forurenet og at dets status som indlandshavområde gør det særligt udsat,

4.   Digital radio-/tv-spredning

Forslag til beslutning: B6-0583/2005

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til beslutning B6-0583/2005 fra ITRE

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

5.   Anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker *

Betænkning: Rebecca HARMS (A6-0279/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Efter § 4

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2 / VE

+

375, 253, 23

§ 5

5

PPE-DE

 

-

 

3

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2 / VE

+

336, 305, 19

§ 6

6

PPE-DE

 

-

 

§ 9

7

PPE-DE

VE

-

316, 344, 5

§ 16

4S

Verts/ALE

VE

-

172, 478, 9

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Am 8 var annulleret.

Anmodning om opdelt afstemning

PPE-DE

am 2

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »og lovgivningsinitiativer«

2. del: disse ord

am 3

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »og for at undgå ... statsstøtte«

2. del: disse ord

6.   At vinde kampen mod den globale klimaændring *

Betænkning: Anders WIJKMAN (A6-0312/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 1, led 2

14/rev

PPE-DE

 

+

 

Efter § 1

6

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2

-

 

Efter § 4

7

Verts/ALE

VE

+

339, 302, 12

§ 5

3

REUL ea

 

-

 

§

originaltekst

vs

+

 

§ 6

4

REUL ea

 

-

 

§

originaltekst

vs

+

 

Efter § 7

13

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

1

VIDAL-QUADRAS ea

VE

+

453, 204, 12

§

originaltekst

 

 

§ 11

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 13

2

PSE

 

-

 

Efter § 16

18

ALDE

 

+

 

§ 18

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

5S

REUL ea

VE

-

306, 340, 15

§

originaltekst

div

 

 

1 / VE

+

349, 304, 7

2

+

 

§ 24

§

originaltekst

 

+

ændret mundtligt

Efter § 27

15

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

16

PPE-DE

 

+

 

§ 28

17

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 41

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

efter § C

9

GUE/NGL

 

-

 

10

GUE/NGL

 

-

 

Efter § E

8

GUE/NGL

div

 

 

1

-

 

2

 

Efter § I

11

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

450, 66, 143

Anmodning om opdelt afstemning

IND/DEM

§ 18

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »EU-omfattende hastighedsbegrænsninger,«

2. del: disse ord

§ 21

1. del:»støtter ... forureningen«

2. del: resten

am 17

1. del:»mener, at ... biomasse«

2. del: resten

Verts/ALE

am 6

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »et formelt mandat og«

2. del: disse ord

am 8

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »på den ene side ... anden side«

2. del: disse ord

am 15

1. del:»understreger ... konkurrencedygtige«

2. del: resten

PPE-DE

§ 11

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »herunder ikke mindst uhensigtsmæssige incitamenter såsom støtte til fossile brændstoffer« og »til at foreslå lovgivning om afskaffelse af alle sådanne støtteordninger«

2. del:»herunder ikke mindst uhensigtsmæssige incitamenter såsom støtte til fossile brændstoffer«

3. del:»til at foreslå lovgivning om afskaffelse af alle sådanne støtteordninger«

§ 41

1. del: Teksten som helhed undtagen ordene »en fornyet overvejelse af spørgsmålet om flere hjemsteder for Europa-Parlamentet«

2. del: disse ord

Anmodning om AN,

Verts/ALE: endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE §§ 5, 6

Diverse

Anders Wijkman fra PPE-DE-Gruppen vil stille følgende mundtlige ændringsforslag til § 24:

24.

opfordrer Kommissionen ... minimumsgrænser for blandingsforhold — såsom et minimumskrav på 10% biobrændstof i benzin — som del af sin revision af det europæiske klimaændringsprogram;


BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.   Betænkning af De Veyrac A6-0310/2005

Ja-stemmer: 577

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 16

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Mote

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Hverken eller: 31

GUE/NGL: Guidoni

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Gérard Onesta

2.   Betænkning af Harms A6-0282/2005

Ja-stemmer: 441

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Procacci, Ries, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Libicki, Pavilionis

Nej-stemmer: 184

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Coelho, Gklavakis, Hatzidakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mavrommatis, Rack, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Varvitsiotis, Wuermeling

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bono, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Leichtfried, Lienemann, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 22

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Mote

PPE-DE: Stubb

PSE: Bullmann, Mann Erika

UEN: Aylward, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Stemmerettelser

Nej-stemmer : Ursula Stenzel, Ville Itälä

3.   Betænkning af Harms A6-0282/2005

Ja-stemmer: 436

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Manders, Mulder, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Piotrowski, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Purvis, Queiró, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bozkurt, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Hänsch, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas, Foglietta, Pavilionis

Nej-stemmer: 190

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Nattrass, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Coelho, Deß, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hatzidakis, Itälä, Jarzembowski, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Matsis, Mavrommatis, Posselt, Rack, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Thyssen, Varvitsiotis

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Christensen, Ettl, Guy-Quint, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 25

ALDE: Toia

GUE/NGL: Markov

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Speroni

NI: Mote

PSE: Bullmann, Leichtfried

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Stemmerettelser

Ja-stemmer : Inés Ayala Sender

Nej-stemmer : Ursula Stenzel, Britta Thomsen

4.   Fælles beslutning B6-0584/2005 — Den nordlige dimension

Ja-stemmer: 634

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Nej-stemmer: 17

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Mote

Hverken eller: 18

IND/DEM: Coûteaux, de Villiers, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Goepel, Landsbergis, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen, Ždanoka

5.   Betænkning af Wijkman A6-0312/2005

Ja-stemmer: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Meijer, Ransdorf, Remek, Strož, Verges, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski Janusz, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 66

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Helmer, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Deß, Ehler, Fajmon, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Jarzembowski, Karas, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Lauk, Lechner, Lulling, Ouzký, Pieper, Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Škottová, Sommer, Stenzel, Strejček, Ulmer, Zahradil

UEN: Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Voggenhuber

Hverken eller: 143

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fontaine, Friedrich, Grossetête, Guellec, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Jeggle, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, Lamassoure, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Podkański, Purvis, Radwan, Saïfi, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zvěřina

PSE: Rothe

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Elisabeth Schroedter, Bart Staes, Heide Rühle, Caroline Lucas, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber, Satu Hassi, Hans-Peter Martin, Alain Lipietz, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Elly de Groen-Kouwenhoven, Claude Turmes, Gisela Kallenbach, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Pierre Jonckheer, Michael Cramer, Rebecca Harms, Sepp Kusstatscher, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Mechtild Rothe

Nej-stemmer: Antonio Masip Hidalgo

Hverken eller: Jacques Toubon, Cristina Gutiérrez-Cortines


VEDTAGNE TEKSTER

 

P6_TA(2005)0428

Information til flypassagerer ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0048) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 80, stk. 2 (C6-0046/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0310/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2005)0008

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På lufttransportområdet bør handling fra Fællesskabets side først og fremmest sigte mod at sikre passagererne vidtgående beskyttelse mod sikkerhedsrisici. Derudover bør der tages fuldt hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav i almindelighed.

(2)

En fællesskabsliste over luftfartsselskaber, der ikke opfylder relevante sikkerhedskrav, bør stilles til passagerernes rådighed for at sikre størst mulig gennemsigtighed. Denne fællesskabsliste bør være baseret på fælles kriterier fastlagt på fællesskabsplan.

(3)

De luftfartsselskaber, der er opført på denne fællesskabsliste, bør være underlagt et driftsforbud. De driftsforbud, der er anført på fællesskabslisten, bør finde anvendelse på medlemsstaternes område, hvor traktaten finder anvendelse.

(4)

Luftfartsselskaber, der ikke har trafikrettigheder i en eller flere medlemsstater, kan ikke desto mindre flyve til og fra Fællesskabet, hvis deres fly med eller uden besætning er leaset af selskaber, der har sådanne rettigheder. Der bør fastsættes bestemmelser, således at et driftsforbud, der er anført på fællesskabslisten, også gælder for sådanne luftfartsselskaber, da de ellers vil kunne flyve i Fællesskabet uden at opfylde de relevante sikkerhedsnormer.

(5)

Et luftfartsselskab, der har driftsforbud, vil kunne få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at bruge fly, som er leaset med besætning (»wet leaset«) af et luftfartsselskab, der ikke har driftsforbud, forudsat at de relevante sikkerhedsnormer er opfyldt.

(6)

Proceduren for ajourføring af fællesskabslisten bør åbne mulighed for, at der kan træffes hurtige afgørelser med henblik på at skaffe relevante og ajourførte sikkerhedsoplysninger til flypassagerer, og sikre, at luftfartsselskaber, der har afhjulpet sikkerhedsmangler, slettes af listen så hurtigt som muligt. Samtidig bør procedurerne respektere luftfartsselskabernes ret til forsvar, og de bør ikke berøre internationale aftaler og konventioner, som medlemsstaterne eller Fællesskabet er parter i, især Chicagokonventionen angående international civil luftfart fra 1944. Gennemførelsesbestemmelserne for procedurespørgsmål, som skal vedtages af Kommissionen, bør især tage hensyn til disse krav.

(7)

Når et luftfartsselskab har fået driftsforbud, bør der træffes relevante foranstaltninger for at hjælpe det pågældende luftfartsselskab med at afhjælpe de mangler, der førte til det pågældende forbud.

(8)

I særlige tilfælde bør medlemsstaterne have tilladelse til at træffe ensidige foranstaltninger. I nødstilfælde, og når de stilles over for uforudsete sikkerhedsproblemer, bør medlemsstaterne have mulighed for straks at udstede driftsforbud for deres eget område. Desuden bør medlemsstaterne, hvis Kommissionen har besluttet ikke at opføre et luftfartsselskab på fællesskabslisten, også kunne udstede eller opretholde et driftsforbud i forbindelse med et sikkerhedsproblem, som ikke eksisterer i andre medlemsstater. Medlemsstaterne bør i Fællesskabets interesse og for at sikre en fælles holdning til luftfartssikkerhed gøre begrænset brug af disse muligheder. Dette bør ikke berøre artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3) og artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (4).

(9)

Sikkerhedsoplysninger om luftfartsselskaberne bør offentliggøres på en effektiv måde, f.eks. på internettet.

(10)

For at selskaberne og passagererne skal få størst muligt udbytte af konkurrenceforholdene i lufttransportsektoren, er det vigtigt, at forbrugerne får alle nødvendige oplysninger til, at de kan træffe valg på et oplyst grundlag.

(11)

Identiteten på det luftfartsselskab, der faktisk udfører en given flyvning, er en væsentlig oplysning. Men forbrugere, der indgår en transportkontrakt, som kan omfatte både en udgående flyvning og en returflyvning, oplyses ikke altid om identiteten på det faktisk transporterende luftfartsselskab.

(12)

Efter Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure (5), skal forbrugerne have visse oplysninger, herunder dog ikke oplysning om det transporterende luftfartsselskabs identitet.

(13)

Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (CRS) (6) giver forbrugere, der bestiller billet via et CRS, ret til oplysning om identiteten på det transporterende luftfartsselskab. Inden for ruteflyvning indebærer luftfartsselskabers praksis med at anvende wet lease eller fælles rutenummer, hvor bestilling er foregået uden om et CRS, at der opstår situationer, hvor det luftfartsselskab, der har solgt flyvningen i eget navn, ikke selv udfører den og hvor passagererne ikke på nuværende tidspunkt har noget lovfæstet krav på at få oplyst identiteten på det luftfartsselskab, der faktisk udfører en given flyvning.

(14)

Denne praksis øger fleksibiliteten og muliggør bedre betjening af passagererne. Desuden kan ændringer i sidste øjeblik af især tekniske årsager ikke helt undgås og bidrager også til øget sikkerhed i lufttrafikken. Hensynet til denne fleksibilitet bør imidlertid afvejes med kontrollen af, at de selskaber, som rent faktisk gennemfører flyvningerne, opfylder sikkerhedskravene og med hensynet til gennemsigtighed for forbrugerne med henblik på at sikre deres ret til at træffe et valg på et fyldestgørende grundlag. Der bør tilstræbes en rimelig balance mellem luftfartsselskabernes kommercielle levedygtighed og passagerernes adgang til oplysninger.

(15)

Luftfartsselskaberne bør tilstræbe gennemsigtighed for passagererne i forbindelse med sikkerhedsoplysninger. Offentliggørelse af sådanne oplysninger vil være med til at øge passagerernes bevidsthed om, hvor pålidelige luftfartsselskaberne er for så vidt angår sikkerhed.

(16)

Luftfartsselskaberne bør have pligt til at indberette sikkerhedsmangler til de nationale luftfartsmyndigheder og til straks at afhjælpe sådanne mangler. Det bør forventes, at flybesætninger og lufthavnspersonale træffer passende foranstaltninger, når de får kendskab til indlysende sikkerhedsmangler. Det ville ikke være i luftfartssikkerhedens interesse, hvis det pågældende personale straffes for dette, jf. artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (7).

(17)

Bortset fra de situationer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (8), bør de berørte passagerer have ret til refusion eller til omlægning af rejsen i visse specifikke situationer, der er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde, hvis der er en tilstrækkelig tæt forbindelse til Fællesskabet.

(18)

Ud over de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning, bør konsekvenserne af ændringer i det transporterende luftfartsselskabs identitet for udførelsen af transportkontrakten være underlagt medlemsstaternes lovgivning om kontrakter og relevant fællesskabslovgivning, især direktiv 90/314/EØF og Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (9).

(19)

Denne forordning er et led i en lovgivningsprocedure med henblik på en effektiv og konsekvent politik til forbedring af luftfartssikkerheden i Fællesskabet, hvori Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur spiller en vigtig rolle. Gennem en styrkelse af dette agenturs beføjelser, f.eks. vedrørende tredjelandes fly, kan dets rolle i henhold til denne forordning styrkes yderligere. Der bør især lægges vægt på at højne kvaliteten og øge antallet af flysikkerhedsinspektioner og harmonisere disse inspektioner.

(20)

I tilfælde af en sikkerhedsrisiko, som de berørte medlemsstater ikke har afhjulpet, bør Kommissionen have mulighed for straks at vedtage foranstaltninger af midlertidig karakter. I sådanne tilfælde bør det udvalg, der bistår Kommissionen i dens arbejde i henhold til denne forordning, handle efter rådgivningsproceduren i artikel 3 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10).

(21)

I alle andre tilfælde bør det udvalg, der bistår Kommissionen i dens arbejde i henhold til denne forordning, handle efter forskriftsproceduren i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(22)

For at undgå uklarhed mellem denne forordning og artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (11), bør denne artikel ophæves, således at der skabes retssikkerhed.

(23)

Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i kapitel III i denne forordning og sikre, at disse sanktioner anvendes. Sådanne sanktioner kan være af civilretlig eller administrativ art og bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(24)

Kommissionen bør analysere, hvordan forordningen anvendes, og efter en tilstrækkelig lang periode aflægge rapport om, hvor effektive dens bestemmelser har været.

(25)

Enhver kompetent civil luftfartsmyndighed i Fællesskabet kan beslutte, at luftfartsselskaber, herunder dem, der ikke flyver til og fra de medlemsstaters område, hvor traktaten gælder, kan anmode denne myndighed om at underkaste det pågældende luftfartsselskab en systematisk kontrol med henblik på at vurdere sandsynligheden for, at det vil opfylde de relevante sikkerhedsnormer.

(26)

Denne forordning bør ikke hindre medlemsstaterne i på nationalt plan og i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen at indføre et kvalitetsmærkningssystem for luftfartsselskaber, hvor kriterierne omfatter andre hensyn end de sikkerhedsmæssige minimumskrav.

(27)

En ordning vedrørende udvidet samarbejde om anvendelsen af lufthavnen i Gibraltar blev vedtaget i London den 2. december 1987 af Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige i form af en fælles erklæring fra de to landes udenrigsministre. Denne ordning er endnu ikke iværksat —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Genstand

1.   Denne forordning fastsætter regler:

a)

om etablering og offentliggørelse af en fællesskabsliste, baseret på fælles kriterier, over luftfartsselskaber, der af sikkerhedsgrunde er underlagt et driftsforbud i Fællesskabet, og

b)

om oplysning til passagerer om identiteten af de luftfartsselskaber, der udfører de flyvninger, som passagererne benytter.

2.   Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige holdning til deres uoverensstemmelse med hensyn til suveræniteten over det område, hvorpå lufthavnen er beliggende.

3.   Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn suspenderes, indtil den ordning, der er fastlagt i den fælles erklæring af 2. december 1987 fra udenrigsministrene for Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige, er iværksat. Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges regeringer underretter Rådet om datoen for denne iværksættelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»luftfartsselskab«: et lufttrafikforetagende med en gyldig licens eller tilsvarende

b)

»transportkontrakt«: en kontrakt om lufttransportydelser eller en kontrakt, som omfatter lufttransportydelser, også i tilfælde af at transporten er sammensat af to eller flere flyvninger, der foretages af samme eller forskellige luftfartselskaber

c)

»kontraherende selskab«: et luftfartsselskab, der har indgået en transportkontrakt med en passager, eller ved en kontrakt indgået om en pakkerejse, rejsearrangøren. Enhver flybilletudsteder anses ligeledes for at være et kontraherende selskab

d)

»flybilletudsteder«: en sælger af en flybillet, der formidler en transportkontrakt med en passager, uanset om billetten kun gælder for en flyvning eller er en del af en pakkerejse, dog ikke et luftfartselskab eller en rejsearrangør

e)

»transporterende luftfartsselskab«: et lufttrafikforetagende, der udfører eller har til hensigt at udføre en flyvning i henhold til en transportkontrakt med en passager eller på vegne af en juridisk eller fysisk person, der har transportkontrakt med denne passager

f)

»tilladelse til at udføre flyvning eller teknisk tilladelse«: enhver lovgivningsmæssig eller administrativ akt fra en medlemsstats side, hvorved et luftfartsselskab enten får tilladelse til at beflyve medlemsstatens lufthavne eller dens luftrum, eller hvorved luftfartsselskabet kan udøve trafikrettigheder

g)

»driftsforbud«: nægtelse, suspendering, tilbagekaldelse eller begrænsning af et luftfartsselskabs driftstilladelse eller tekniske tilladelse af sikkerhedsmæssige grunde eller tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger over for et luftfartsselskab, der ikke har trafikrettigheder i Fællesskabet, men hvis fly ellers ville foretage flyvninger i Fællesskabet i henhold til en leasingaftale

h)

»pakkerejse«: de ydelser, der er defineret i artikel 2, nr. 1), i direktiv 90/314/EØF

i)

»reservation«: en billet eller et andet bevis, hvoraf det fremgår, at passagerens reservation er blevet accepteret og registreret af det kontraherende selskab

j)

»relevante sikkerhedsnormer«: de internationale sikkerhedsnormer i Chicago-konventionen og bilagene hertil, samt i givet fald sikkerhedsnormer i relevant fællesskabslovgivning.

KAPITEL II

Fællesskabsliste

Artikel 3

Opstilling af fællesskabslisten

1.   Med henblik på at styrke luftfartssikkerheden opstilles der en liste over luftfartsselskaber, der har driftsforbud i Fællesskabet, i det følgende benævnt »fællesskabslisten«. Hver enkelt medlemsstat håndhæver inden for sit område de driftsforbud, der er anført på fællesskabslisten, over for de luftfartsselskaber, der har fået driftsforbud.

2.   De fælles kriterier for udstedelse af et driftsforbud over for et luftfartsselskab, som skal være baseret på de relevante sikkerhedsnormer, er angivet i bilaget (og er i det følgende benævnt »de fælles kriterier«). Kommissionen kan efter proceduren i artikel 15, stk. 3, ændre bilaget, især for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling.

3.   Med henblik på opstilling af fællesskabslisten første gang giver hver enkelt medlemsstat senest den ... (12) meddelelse til Kommissionen om, hvilke luftfartsselskaber, der har driftsforbud inden for dens område, ledsaget af årsagerne til vedtagelsen af disse forbud samt alle andre relevante oplysninger. Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse om disse forbud.

4.   Senest en måned efter modtagelsen af oplysningerne fra medlemsstaterne træffer Kommissionen efter proceduren i artikel 15, stk. 3, og på grundlag af de fælles kriterier beslutning om udstedelse af et driftsforbud over for det pågældende luftfartsselskab og opstiller fællesskabslisten over luftfartsselskaber, som har driftsforbud.

Artikel 4

Ajourføring af fællesskabslisten

1.   Fællesskabslisten ajourføres:

a)

for at udstede driftsforbud over for et luftfartsselskab og opføre dette luftfartsselskab på fællesskabslisten på grundlag af de fælles kriterier

b)

for at slette et luftfartsselskab fra fællesskabslisten, såfremt de sikkerhedsmangler, der gav anledning til, at luftfartsselskabet blev opført på fællesskabslisten, er blevet afhjulpet, og der på grundlag af de fælles kriterier ikke er nogen anden grund til, at luftfartsselskabet fortsat skal stå på fællesskabslisten

c)

for at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

2.   Kommissionen træffer på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat afgørelse om at ajourføre fællesskabslisten, så snart dette er påkrævet i henhold til stk. 1, efter proceduren i artikel 15, stk. 3, og på grundlag af de fælles kriterier. Kommissionen undersøger mindst hver tredje måned, om fællesskabslisten skal ajourføres.

3.   Hver enkelt medlemsstat og Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur giver Kommissionen alle de oplysninger, som kan være relevante i forbindelse med ajourføring af fællesskabslisten. Kommissionen videresender alle relevante oplysninger til de øvrige medlemsstater.

Artikel 5

Foreløbige foranstaltninger med henblik på ajourføring af fællesskabslisten

1.   Hvor det er åbenlyst, at den fortsatte drift af et luftfartsselskab inden for Fællesskabet sandsynligvis vil udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko, og de berørte medlemsstater ikke ved hjælp af hasteforanstaltninger har afhjulpet på tilfredsstillende vis en sådan risiko i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, kan Kommissionen som en foreløbig foranstaltning vedtage de foranstaltninger, der henvises til i artikel 4, stk. 1, litra a) eller c), efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

2.   Så hurtigt som muligt og senest inden 10 arbejdsdage henviser Kommissionen sagen til det udvalg, der er nævnt i artikel 15, stk. 1, og træffer efter proceduren i artikel 15, stk. 3, afgørelse om at stadfæste, ændre, ophæve eller forlænge de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til denne artikels stk. 1.

Artikel 6

Undtagelsesbestemmelser

1.   Denne forordning er ikke til hinder for, at en medlemsstat i nødstilfælde reagerer på et uforudset sikkerhedsproblem ved øjeblikkelig at nedlægge driftsforbud for sit eget område under hensyntagen til de fælles kriterier.

2.   En afgørelse truffet af Kommissionen efter proceduren i artikel 3, stk. 4, eller artikel 4, stk. 2, om ikke at opføre et luftfartsselskab på fællesskabslisten er ikke til hinder for, at en medlemsstat nedlægger eller opretholder et driftsforbud over for det pågældende luftfartsselskab på grund af et sikkerhedsmæssigt problem, som især berører den pågældende medlemsstat.

3.   I begge de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater. I det i stk. 1 omhandlede tilfælde anmoder den pågældende medlemsstat straks Kommissionen om at ajourføre fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 2.

Artikel 7

Ret til forsvar

Kommissionen sikrer, når den træffer afgørelse i medfør af artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 2, og artikel 5, at det berørte luftfartsselskab får mulighed for at blive hørt, under hensyntagen til, at det i nogle tilfælde er nødvendigt at følge en hasteprocedure.

Artikel 8

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 15, stk. 3, om nødvendigt gennemførelsesbestemmelser for at fastlægge detaljerede regler for de procedurer, der er omhandlet i dette kapitel.

2.   Ved vedtagelsen af disse bestemmelser tager Kommissionen behørigt hensyn til nødvendigheden af, at der træffes hurtige afgørelser om ajourføring af fællesskabslisten, og skaber om nødvendigt mulighed for en hasteprocedure.

Artikel 9

Offentliggørelse

1.   Fællesskabslisten og alle ændringer hertil offentliggøres straks i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Kommissionen og medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at lette offentlighedens adgang til den senest ajourførte udgave af fællesskabslisten, især ved anvendelse af internettet.

3.   Kontraherende selskaber, nationale civile luftfartsmyndigheder, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og lufthavne i medlemsstaterne henleder passagerernes opmærksomhed på fællesskabslisten både via deres hjemmesider og, hvor det er relevant, i deres lokaler.

KAPITEL III

Oplysning til passagererne

Artikel 10

Anvendelsesområde

1.   Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på befordring af passagerer med fly, når flyvningen er en del af en transportkontrakt, og befordringen er påbegyndt i Fællesskabet, og

a)

flyvningen afgår fra en lufthavn på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse, eller

b)

flyvningen afgår fra en lufthavn i et tredjeland og ankommer til en lufthavn på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse, eller

c)

flyvningen afgår fra en lufthavn i et tredjeland og ankommer til en anden sådan lufthavn.

2.   Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, hvad enten der er tale om ruteflyvning eller charterflyvning, og hvad enten flyvningen indgår i en pakkerejse eller ej.

3.   Bestemmelserne i dette kapitel berører ikke passagerernes rettigheder efter direktiv 90/314/EØF og forordning (EØF) nr. 2299/89.

Artikel 11

Oplysning om identiteten på det transporterende luftfartsselskab

1.   Når reservationen foretages, informerer det kontraherende selskab, passageren om identiteten på det eller de transporterende luftfartsselskaber, uanset reservationsmåden.

2.   Såfremt det på tidspunktet for reservationen ikke vides, hvilket luftfartsselskab, der bliver transporterende luftfartsselskab, sørger det kontraherende selskab for, at passageren underrettes om identiteten på det eller de luftfartsselskaber, som forventes at blive transporterende luftfartsselskab under den eller de pågældende flyvninger. I sådanne tilfælde sørger det kontraherende selskab for, at passageren underrettes om identiteten på det eller de transporterende luftfartsselskaber, så snart denne er kendt.

3.   Når der efter reservationen sker en ændring af det transporterende luftfartsselskab, træffer det kontraherende selskab, uanset ændringens årsag, øjeblikkeligt de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at passagererne underrettes om ændringen hurtigst muligt. Passagererne skal i alle tilfælde underrettes ved indtjekning eller ved boarding, hvis der ikke skal tjekkes ind i forbindelse med en tilsluttende flyforbindelse.

4.   Luftfartselskabet eller i givet fald rejsearrangøren sikrer, at det relevante kontraherende selskab underrettes om identiteten på det eller de transporterende luftfartsselskaber, så snart den er kendt, især i tilfælde, hvor der er sket en ændring af identiteten.

5.   En flybilletudsteder, der ikke er blevet underrettet om identiteten på det transporterende luftfartsselskab, holdes ikke ansvarlig for manglende overholdelse af denne artikels bestemmelser.

6.   Den pligt, der påhviler det kontraherende selskab, til at underrette passagererne om identiteten på det eller de transporterende luftfartsselskaber skal fremgå af de almindelige forretningsbetingelser, der gælder for transportkontrakten.

Artikel 12

Ret til refusion eller omlægning af rejsen

1.   Denne forordning berører ikke retten til refusion eller omlægning af rejsen efter forordning (EF) nr. 261/2004.

2.   I tilfælde, hvor forordning (EF) nr. 261/2004 ikke finder anvendelse, og hvor

a)

det til passageren oplyste transporterende luftfartsselskab er opført på fællesskabslisten og har fået driftsforbud, hvilket har medført aflysning af den pågældende flyvning eller ville have medført en sådan aflysning, hvis den pågældende flyvning var blevet udført i Fællesskabet, eller

b)

det til passageren oplyste transporterende luftfartsselskab er blevet erstattet af et andet transporterende luftfartsselskab, som er blevet opført på fællesskabslisten og har fået driftsforbud, hvilket har medført aflysning af den pågældende flyvning eller ville have medført en sådan aflysning, hvis den pågældende flyvning var blevet udført i Fællesskabet,

skal det kontraherende selskab, der er part i transportkontrakten, tilbyde passageren ret til refusion eller omlægning af rejsen, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 261/2004, såfremt passageren, selv om flyvningen ikke er aflyst, har valgt ikke at benytte denne flyvning.

3.   Stk. 2 i denne artikel finder anvendelse, uden at det berører artikel 13 i forordning (EF) nr. 261/2004.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterne sikrer overholdelsen af bestemmelserne i dette kapitel og fastsætter sanktioner for overtrædelse af disse bestemmelser. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 14

Information og ændring

Senest den ... (13) aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings anvendelse. Rapporten ledsages i givet fald af forslag til ændring af denne forordning.

Artikel 15

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EØF) nr. 3922/91, i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.   Kommissionen kan høre udvalget om ethvert andet spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning.

5.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Ophævelse

Artikel 9 i direktiv 2004/36/EF ophæves herved.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10, 11 og 12 finder anvendelse fra den ... (14) og artikel 13 fra den ... (15).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formanden

På Rådet vegne

formanden


(1)  Udtalelse af 28.9.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 16.11.2005.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2871/2000 (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 47).

(4)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

(5)  EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.

(6)  EFT L 220 af 29.7.1989, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 323/1999 (EFT L 40 af 13.2.1999, s. 1).

(7)  EUT L 167 af 4.7.2003, s. 23.

(8)  EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

(9)  EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.

(12)  En måned efter denne forordnings ikrafttræden.

(13)  Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

(14)  Seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(15)  Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

BILAG

FÆLLES KRITERIER MED HENBLIK PÅ INDFØRELSE AF ET DRIFTSFORBUD PÅ FÆLLESSKABSPLAN AF SIKKERHEDSMÆSSIGE GRUNDE

Afgørelser om aktioner på fællesskabsplan træffes på grundlag af de forhold, der gør sig gældende i de enkelte tilfælde. Afhængigt af de forhold, der gør sig gældende i de enkelte tilfælde, kan et luftfartsselskab eller samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i den samme stat, gøres til genstand for aktioner på fællesskabsplan.

Afgørelsen om at pålægge et luftfartsselskab et fuldstændigt eller delvist driftsforbud, baseres på en vurdering af, om luftfartsselskabet overholder de relevante sikkerhedsnormer, ved hvilken der tages hensyn til følgende:

1.

Beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos et luftfartsselskab:

Rapporter, der påpeger et luftfartsselskabs alvorlige sikkerhedsmangler eller vedholdende undladelse af at afhjælpe mangler, der er fundet ved rampeinspektioner gennemført i henhold til det SAFA-program, som luftfartsselskabet tidligere har fået meddelelse om.

Alvorlige sikkerhedsmangler afsløret i forbindelse med indsamlingen af oplysninger, jf. artikel 3 i direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer.

Driftsforbud nedlagt for et luftfartsselskab i et tredjeland på grund af dokumenterede mangler med hensyn til internationale sikkerhedsnormer.

Veldokumenterede oplysninger vedrørende ulykker eller alvorlige hændelser, der tyder på latente systemiske sikkerhedsmangler.

2.

Manglende evne og/eller vilje hos et luftfartsselskab til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmangler, som kommer til udtryk ved:

Manglende gennemsigtighed eller manglende hensigtsmæssig og rettidig videregivelse af oplysninger fra et luftfartsselskabs side som reaktion på en forespørgsel fra en medlemsstats civile luftfarts- myndigheder vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter af selskabets virksomhed.

Forelæggelse af en uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig plan for afhjælpende foranstaltninger som reaktion på en konstateret alvorlig sikkerhedsmangel.

3.

Manglende evne og/eller vilje hos de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med et luftfartsselskab, til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmangler, som kommer til udtryk ved:

Manglende samarbejde fra en anden stats kompetente myndigheders side med en medlemsstats civile luftfartsmyndigheder, når der rejses tvivl om sikkerheden i forbindelse med et luftfartsselskab, der har licens eller er godkendt i den pågældende stat.

Manglende evne hos de myndigheder, der er kompetente med hensyn til det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskabet, til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsnormer. Der bør især tages hensyn til følgende:

a)

revisioner og dermed beslægtede planer for afhjælpende foranstaltninger udarbejdet i henhold til det evalueringsprogram, som Organisationen for International Civil Luftfart har udarbejdet for verdensomspændende kontrol med sikkerheden (Universal Safety Oversight Audit Programme) eller i henhold gældende fælleslovgivning

b)

om et luftfartsselskab, som den pågældende stat fører tilsyn med, tidligere har fået nægtet eller inddraget sin driftstilladelse eller tekniske godkendelse af en anden stat

c)

om luftfartsselskabets godkendelse ikke er udstedt af den kompetente myndighed i den stat, hvor luftfartsselskabet har sit hovedforretningssted.

Manglende evne hos de ansvarlige myndigheder i den stat, hvor det fly, der anvendes af luftfartsselskabet, er indregistreret, til at føre tilsyn med det fly, der anvendes af luftfartsselskabet, i overensstemmelse med bestemmelserne i Chicago-konventionen.

P6_TA(2005)0429

Kernekraftværket Bohunice V1 i Slovakiet *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0624) (1),

der henviser til artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0205/2004),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0282/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

understreger, at de bevillinger, der er anført i forslaget til forordning, udelukkende er vejledende, indtil der er indgået en aftale om de finansielle overslag for perioden 2007 og de følgende år;

3.

anmoder Kommissionen om, når de kommende finansielle overslag er blevet vedtaget, at bekræfte de beløb, der er anført i forslaget til forordning, eller i givet fald at forelægge de justerede beløb til Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse og således sikre overensstemmelse med lofterne;

4.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

5.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

Betragtning 3

(3) Den Europæiske Union har i protokollen ligeledes erkendt, at nedlæggelsen af Bohunice V1-kernekraftværket vil tage længere tid, end der er dækning for i det nugældende finansielle overslag, og at denne indsats udgør en væsentlig finansiel byrde for Slovakiet. Når der skal træffes beslutning om fortsættelse af Unionens bistand på dette område efter 2006, vil der blive taget hensyn til denne situation.

(3) Den Europæiske Union har i protokollen ligeledes erkendt, at nedlæggelsen af Bohunice V1-kernekraftværket vil tage længere tid, end der er dækning for i det nugældende finansielle overslag, og at denne indsats udgør en væsentlig finansiel byrde for Slovakiet. Den Europæiske Union er desuden klar over, at på grund af nedlukningens karakter og omfang vil arbejdet hermed fortsætte flere år efter de finansielle overslag for 2007-2013. Når der skal træffes beslutning om fortsættelse af Unionens bistand på dette område efter 2006, vil der blive taget hensyn til denne situation.

Ændring 2

Betragtning 4 a (ny)

 

(4 a) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen anerkender den indsats, som Slovakiet har gjort for at forbedre sikkerheden på Bohunice V1-kernekraftværket forud for tiltrædelsen, samt det forhold, at Slovakiet investerede omkring 250 mio. EUR i sikkerhedsforanstaltninger mellem 1993 og 2000, og de vil tage hensyn hertil, når der træffes afgørelse om niveauet for den finansielle støtte, der bevilges til Slovakiet.

Ændring 3

Betragtning 4 b (ny)

 

(4 b) Der bør fortsat afsættes midler på fællesskabsbudgettet til bistand fra EU efter den 31. december 2013.

Ændring 4

Betragtning 4 c (ny)

 

(4 c) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen anerkender og tager behørigt hensyn til det forhold, at Slovakiet som følge af den hurtige lukning af Bohunice V1-kernekraftværket ikke vil få mulighed for at tilvejebringe alle nødvendige midler til nedlukningen, og at den gradvise bevilling heraf var fastlagt på grundlag af den levetid, der oprindelig var forventet for værket.

Ændring 5

Betragtning 5

(5) Derfor bør der på Fællesskabets budget opføres et beløb på 237 mio. EUR til finansiering af demontering af Bohunice V1-kernekraftværket over perioden 2007-2013.

(5) Derfor bør der på Fællesskabets budget opføres et beløb på 400 mio. EUR til finansiering af nedlukning af Bohunice V1-kernekraftværket over perioden 2007-2013.

Ændring 6

Betragtning 5 a (ny)

 

(5 a) De slovakiske myndigheders nylige forslag om at øge statsstøtten til den nukleare sektor i landet gennem en national fond for nedlukning bør behandles af Kommissionen i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne.

Ændring 7

Betragtning 5 b (ny)

 

(5 b) Bevillingerne på Fællesskabets budget til nedlukning bør ikke føre til konkurrenceforvridning mellem elforsyningsvirksomheder på energimarkedet i EU. Bevillingerne bør også anvendes til finansiering af foranstaltninger til kompensation for tab af produktionskapacitet i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser vedrørende:

i)

vedvarende energikilder

ii)

energieffektivitet i slutbrugerleddet

iii)

elforsyningssikkerhed

Ændring 16

Betragtning 5 c (ny)

 

(5 c) Den Europæiske Union og især de medlemsstater, som vil drage fordel af lukningen af Bohunice V1-kernekraftværket, bør stille et yderligere beløb på 163 mio. EUR til rådighed som et led i den årlige budgetprocedure.

Ændring 8

Betragtning 8 a (ny)

 

(8 a) For at kompensere for konsekvenserne af en hurtig lukning bør nedlukningen af Bohunice V1-kernekraftværket gennemføres på en måde, der bedst bidrager til at støtte udvikling og vækst i Slovakiet i overensstemmelse med Lissabon-strategien.

Ændring 9

Betragtning 8 b (ny)

 

(8 b) For at sikre den størst mulige effektivitet bør nedlukningen af Bohunice V1-kernekraftværket gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske knowhow og under behørigt hensyn til karakteren af og de tekniske specifikationer i de blokke, der skal lukkes.

Ændring 10

Artikel 2

Det bidrag fra Fællesskabet, som tildeles til programmet ved denne forordning, ydes med henblik på finansiering af foranstaltninger til støtte for demontering af Bohunice V1-kernekraftværket, foranstaltninger til genopretning af miljøet i overensstemmelse med gældende fællesskabsret og til modernisering af den konventionelle produktionskapacitet som erstatning for produktionskapaciteten i de to reaktorer i Bohunice V1- kraftværket samt andre foranstaltninger, der ligger i forlængelse af beslutningen om at lukke og demontere dette værk, og som bidrager til den nødvendige omstrukturering, genopretning af miljøet og modernisering af Slovakiets energiproduktion, -transmission og -distribution og til at øge energiforsyningssikkerheden og forbedre energieffektiviteten i Slovakiet.

Det bidrag fra Fællesskabet, som tildeles til programmet ved denne forordning, ydes med henblik på finansiering af foranstaltninger til støtte for nedlukning af Bohunice V1-kernekraftværket, herunder:

 

i)

foranstaltninger til genopretning af miljøet i overensstemmelse med gældende fællesskabsret

ii)

foranstaltninger til etablering af ny produktionskapacitet og til modernisering af den eksisterende produktionskapacitet som erstatning for produktionskapaciteten i de to reaktorer i Bohunice V1-kraftværket

iii)

andre foranstaltninger, der ligger i forlængelse af beslutningen om at lukke og demontere dette værk, og som i overensstemmelse med og under overholdelse af de relevante gældende fællesskabsbestemmelser bidrager til den nødvendige omstrukturering, genopretning af miljøet og modernisering af Slovakiets energiproduktion, -transmission og -distribution og til at øge energiforsyningssikkerheden og forbedre energieffektiviteten i Slovakiet.

Ændring 11

Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

 

De foranstaltninger, som støttes over Fællesskabets budget, fastlægges i detaljer af Kommissionen i 2006, når denne fra de slovakiske myndigheder har modtaget den relevante nedlukningsplan indeholdende den nødvendige information om denne nedlukningsproces. Kommissionen træffer på grundlag af denne plan sin årlige afgørelse om godkendelse af de foranstaltninger, der skal finansieres.

Ændring 12

Artikel 3, stk. 1

Det beløb, der er nødvendigt for gennemførelse af de i artikel 2 planlagte aktiviteter mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2013, er på 237 mio. EUR .

Det beløb, der er nødvendigt for gennemførelse af de i artikel 2 planlagte aktiviteter mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2013, er på 400 mio. EUR .

Ændring 13

Artikel 3, stk. 3

Bevillingerne kan revideres i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 i takt med gennemførelsen af programmet, således at det sikres, at programmeringen og tildelingen af ressourcer virkelig baseres på det faktiske betalingsbehov og absorptionsevnen.

De årlige bevillinger kan variere i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 i takt med gennemførelsen af programmet, således at det sikres, at programmeringen og tildelingen af ressourcer virkelig baseres på det faktiske betalingsbehov og absorptionsevnen.

Ændring 14

Artikel 3, stk. 3 a (nyt)

 

Den finansielle støtte fra Fællesskabets budget til de mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 2, tilvejebringes også efter den 31. december 2013.

Ændring 15

Artikel 4

Bidraget kan for visse foranstaltningers vedkommende udgøre op til 100 % af de samlede udgifter. Der bør udfoldes alle bestræbelser på at fortsætte den samfinansieringspraksis, der er indført som led i førtiltrædelsesbistanden og bistanden i perioden 2004-2006 til Slovakiets indsats for lukningen, samt om nødvendigt at tiltrække medfinansiering fra andre kilder.

Fællesskabets bidrag kan for visse foranstaltningers vedkommende udgøre op til 100 % af de samlede udgifter. Der bør udfoldes alle bestræbelser på at fortsætte den samfinansieringspraksis, der er indført som led i førtiltrædelsesbistanden og bistanden i perioden 2004-2006 til Slovakiets indsats for lukningen, samt om nødvendigt at tiltrække medfinansiering fra andre kilder.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0430

Nordisk dimension

Europa-Parlamentets beslutning om den nordlige dimensions fremtid

Europa-Parlamentet,

der henviser til den anden handlingsplan for den nordlige dimension 2004-2006, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Bruxelles den 16.-17. oktober 2003,

der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet om det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd (KOM(2003)0104),

der henviser til den rolle, som den nordlige dimension spiller for gennemførelsen af køreplanen mellem EU og Rusland for at etablere de fire fælles områder (fælles økonomisk område, fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, fælles område for ekstern sikkerhed, fælles område for forskning, uddannelse og kultur), som blev vedtaget på det 15. topmøde mellem EU og Rusland den 10. maj 2005,

der henviser til sine tidligere beslutninger om den nordlige dimension, navnlig beslutningerne fra 16. januar 2003 (1) og 20. november 2003 (2) om den anden handlingsplan for den nordlige dimension,

der henviser til Kommissionens årlige fremskridtsrapport af 20. maj 2005 om gennemførelsen af handlingsplanen for den nordlige dimension og til forhandlingen herom i Europa-Parlamentet den 8. september 2005,

der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.

der henviser til, at rådsformanden har indkaldt til et ministermøde om den nordlige dimension den 21. november 2005 i Bruxelles med henblik på at udarbejde en plan for den nordlige dimensions fremtidige udseende efter udløbet af den nuværende handlingsplan i 2006,

B.

der henviser til, at Kommissionen i øjeblikket er ved at udarbejde sine forslag til den kommende politik for den nordlige dimension, som skal vedtages i 2006 og træde i kraft i 2007,

C.

der henviser til, at Det Europæiske Råd gentagne gange har understreget betydningen af den nordlige dimension i EU's politikker, både i de interne og i de eksterne politikker; der henviser til, at EU må udvikle sine naboskabs- og partnerskabspolitikker og deres instrumenter på en sådan måde, at Unionens forskellige dimensioner hænger sammen på en fornuftig måde,

D.

der henviser til, at EU's udvidelse har ændret det nordlige Europas geopolitiske situation og flyttet EU's geografiske fokus i nordøstlig retning, at der er et nyt potentiale og nye udfordringer i den nordlige dimension, navnlig i at forhindre, at der opstår nye mure mellem EU og dets nordlige naboer, at udvidelsen har medført en ny fokus på samarbejde omkring Østersøen, eftersom alle Østersøstaterne undtagen Rusland er medlemmer af EU, hvilket alt sammen gør det nødvendigt at udarbejde en særlig Østersøstrategi inden for rammerne af den nordlige dimension,

E.

der henviser til, at de politiske mål for den nordlige dimension, som Parlamentet tidligere har gjort sig til talsmand for, kun delvis er blevet gennemført; opfordrer især til en større inddragelse af parlamentsmedlemmer og andre valgte repræsentanter i oprettelsen af et forum for den nordlige dimension, og bemærker, at politikkerne for den nordlige dimension stadig har en lav profil og lider under manglende samordning mellem de forskellige aktører; glæder sig over arbejdet i Europa-Parlamentets Tværpolitiske Gruppe om Østersøen med at etablere retningslinjer for yderligere integration i Østersøområdet og initiativet til at skabe en europæisk strategi for Østersøområdet som en intern søjle i den nordlige dimension,

F.

der henviser til, at hovedmålsætningerne for den kommende politik for den nordlige dimension er at tilvejebringe en fælles ramme for fremme af dialog og samarbejde, der kan styrke stabilitet, velfærd og bæredygtig udvikling i Nordeuropa og de arktiske regioner og stimulere handel, investeringer og infrastruktur, udnytte energikilder, fremme personers og varers bevægelse over grænserne, samtidig med, at man arbejder snævert sammen for at bekæmpe organiseret forbrydelse, og fremme produktiv beskæftigelse og den sociale og kulturelle udveksling,

G.

der henviser til, at den nordlige dimension siden indførelsen i 1999 har vist sig at være effektiv og af stor politisk, økonomisk og social værdi, og til, at den region, som dækkes af handlingsplanen for den nordlige dimension, er en af de regioner, der står over for de største udfordringer i Europa, og har et enormt potentiale for fremtidigt samarbejde med Rusland, Island og Norge,

H.

understreger betydningen og virkningen af den nordlige dimensions miljøpolitik i hele regionen, f.eks. vandrensningsanlægget i Skt. Petersborg, men understreger det yderligere behov for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig for at begrænse eutrofieringen, og mellem EU og Rusland for at reducere risikoen for ulykker i forbindelse med olietankskibsfarten, oliefeltsudnyttelsen og atomaffaldsforvaltningen, og understreger, at Østersøen i forvejen er stærkt forurenet, og at dets status som indlandshavområde gør det særligt udsat,

1.

understreger, at den nordlige dimension skal gives højere synlighed, så dens målsætninger kan nås, og at et forbedret samarbejde mellem de forskellige aktører stadig udgør en væsentlig udfordring; mener, at den nordlige dimension bør have samme opmærksomhed som andre regionale samarbejdsmodeller, og opfordrer Kommissionen og det nuværende og kommende rådsformandskab til at sikre et vellykket resultat de igangværende forhandlinger om den nordlige dimensions fremtid og til fuldt ud at inddrage Europa-Parlamentet heri;

2.

opfordrer Kommissionen til at skabe en fælles strategi for Unionens eksterne politikker i den nordlige dimension, herunder Østersø- og Barentshavområderne samt hele det arktiske område; understreger Ruslands særlige status som en hovedpartner og henleder samtidig opmærksomheden på den vigtige rolle, som spilles af de øvrige nordlige naboer, Island og Norge, og de andre arktiske partnere, Canada og USA; understreger betydning af fuldt ud at inddrage de nordlige nabostater i den nye naboskabspolitik og tage hensyn til dem i forbindelse med forordningen om et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument;

3.

understreger, at de ti nye landes vellykkede tiltrædelse — hvoraf flere er inddraget i den nordlige dimension — har medført, at den nordlige dimension er gået ind i en ny fase; opfordrer Kommissionen til at tildele de nødvendige midler til politikkerne under den nordlige dimension, således at der kan indgås nye partnerskaber bl.a. på områderne transport, logistik, energi og kultur; mener, at partnerskaberne i sociale og sundhedsmæssige spørgsmål bør gives en mere omfattende støtte; opfordrer derfor Kommissionen til, som led i sit nuværende arbejde om den kommende nordlige dimension alvorligt at overveje, om ikke en separat budgetpost for den nordlige dimension vil kunne medvirke til at øge synligheden og samtidig være i overensstemmelse med den nordlige dimensions karakter af en rammepolitik for den nordlige region; mener, at gennemskueligheden af de forskellige finansieringskilder, herunder samfinansiering fra tredjeparter, bør fremstå klart og tydeligere i et sådant forslag, understreger behovet for at tage hensyn til de særlige behov inden for de nordlige regioner i alle generaldirektoraternes arbejdsområder og i alle dele af EU-budgettet;

4.

minder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om sine tidligere opfordringer om at tildele de valgte repræsentanter og parlamentsmedlemmer en større rolle i den nordlige dimension, således at integration af forskellige forummer for regionalt samarbejde i det nordlige Europa fremmes og samordnes; forventer konkrete forslag i denne retning fra Kommissionen og gentager sin støtte til oprettelsen af et forum for den nordlige dimension, samt tilkendegiver sin vilje til at deltage fuldt ud heri og til at være vært for dets første møde; understreger behovet for at sikre fuld inddragelse af de indfødte folk i denne region;

5.

opfordrer Kommissionen til at medtage en særskilt og tydelig Østersøstrategi i sit kommende forslag, således at samarbejdet omkring Østersøen kan styrkes og frugterne af den seneste udvidelse kan komme til gavn for alle og således at infrastrukturen kan knyttes tæt sammen med resten af EU, mener, at denne strategi først og fremmest bør vedrøre EU's interne politikker, og at samarbejdet med Rusland bør indgå i Unionens eksterne politikker, glæder sig over, at aftaler med Moskva om køreplanerne for de fire fælles rum giver mulighed for nye rammer for forbindelserne mellem EU og Rusland; understreger, at den nordlige dimension skal afspejle det regionale aspekt af disse fælles rum; gør opmærksom på, at denne proces bør gennemføres i et reelt samarbejde med Rusland;

6.

opfordrer til øget samordning mellem EU, Det Arktiske Råd, Østersørådet, Nordisk Råd, Det Euro-Arktiske Barentsråd og andre organer, der indgår i samarbejdet i de nordlige regioner; bemærker, at Kommissionen bør deltage mere aktivt i deres møder;

7.

støtter Kommissionen og Rådet i deres bestræbelser på fuldt ud at inddrage Rusland i politikkerne inden for den nordlige dimension, men understreger, at EU's strategi for Rusland bør gennemføres i fuld solidaritet mellem alle medlemsstater, og understreger behovet for fuldt samarbejde med andre nabostater i nord, især Norge og Island, navnlig på områderne maritim udvikling og energi; glæder sig i denne forbindelse over hvidbogen om det Høje Nord, som den norske regering har offentliggjort;

8.