30.4.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 111/1


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.3397 - Owens- Illinois/BSN Glasspack (4064))

(2004/C 111/01)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 22 april 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 (2), waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Owens-Illinois, Inc. („Owens-Illinois”, USA) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming BSN Glasspack SA („BSN Glasspack”, Frankrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Owens-Illinois: productie en verkoop van glasverpakking, glasverpakkingsmallen en gerelateerde machines, plasticverpakking, plasticdichtingen, etiketten en multi-pack plastic- dragers voor drankverpakking;

BSN Glasspack: productie en verkoop van glasverpakking voor drank en voeding.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (32-2) 296 43 01 of 29 672 44) of per post, onder vermelding van referentie COMP/M.3397 - Owens- Illinois/BSN Glasspack (4064), aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13.

(2)  PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 40 van 13.2.1998, blz. 17.