9.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 274/20


Žaloba podaná dne 16. srpna 2010 — Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-407/10)

()

2010/C 274/31

Jednací jazyk: estonština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Sipos a E. Randvere)

Žalovaná: Estonská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Estonská republika nesdělila právní předpisy nezbytné k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES (1) ze dne 5. září 2007 (kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh);

uložit Estonské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 21. prosince 2008.


(1)  Úř. věst. L 247, s. 21.