3.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/13


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 883/2011

av den 25 augusti 2011

om ändring av förordning (EG) nr 25/2009 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2008/32)

(ECB/2011/12)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (3) innebar att det blev möjligt för juridiska personer att ge ut elektroniska pengar utan att behöva uppnå ställning som kreditinstitut.

(2)

Som en följd av detta och för att fortsätta insamlingen av statistik om de monetära finansinstituten (MFI) när det gäller institut för elektroniska pengar som främst ägnar sig åt finansförmedling i form av utgivning av elektroniska pengar, är det nödvändigt att ändra definitionen av monetära finansinstitut samt därför även att uppdatera definitionerna av ”institut för elektroniska pengar” och ”elektroniska pengar” i denna förordning. Institut för elektroniska pengar inom sektorn för monetära finansinstitut bör inordnas under kategorin ”andra MFI”.

(3)

Ändringarna i definitionen av institut för elektroniska pengar och de krav som ställs på dem enligt direktiv 2009/110/EG har lett till att bestämmelserna i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) (4) om att bevilja institut för elektroniska pengar undantag från rapporteringskraven har blivit överflödiga och motsvarande bestämmelser i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) bör därför utgå.

(4)

De riktlinjer om en gemensam definition av europeiska penningmarknadsfonder (PMF) som utfärdades den 19 maj 2010 av Europeiska värdepapperstillsynskommittén, föregångaren till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, syftar till att förbättra skyddet för investerarna genom att fastställa kriterier som måste tillämpas av varje fond som vill marknadsföra sig som en penningmarknadsfond och fungerar som en rekommendation för de nationella lagstiftarna i Europa i fråga om tillsynsändamål. Mot denna bakgrund bör motsvarande nya identifieringskriterier för penningmarknadsfonder införas i förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) för Europeiska centralbankssystemets statistiska ändamål så att populationen av penningmarknadsfonder anpassas till de identifieringskriterier som förväntas gälla för tillsynsändamål enligt Europeiska värdepapperstillsynskommitténs ovannämnda riktlinjer. Syftet med denna ändring är samtidigt att förbättra öppenheten på marknaderna och underlätta förvaltningsrapporteringen om fonder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Den första strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

monetära finansinstitut (MFI): inhemska företag som tillhör någon av följande sektorer:

i)

Centralbanker.

ii)

Kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i direktiv 2006/48/EG.

iii)

Andra MFI, dvs. 1) andra finansinstitut vars verksamhet består i att i) ta emot insättningar och/eller nära substitut till inlåning från andra institutionella enheter än monetära finansinstitut, och ii) för egen räkning, åtminstone i ekonomisk bemärkelse, beviljar krediter och/eller placerar i värdepapper, eller 2) sådana institut för elektroniska pengar som främst ägnar sig åt finansförmedling i form av utgivning av elektroniska pengar.

iv)

Penningmarknadsfonder enligt definitionen i artikel 1a.

När det gäller kriteriet under punkt iii 1 i ovan är det avgörande för klassificeringen som MFI i vilken utsträckning instrument emitterade av sådana andra MFI kan räknas som substitut till sådan inlåning som kreditinstitut tar emot, detta förutsatt att de uppfyller kriteriet under punkt iii 1 ii.”.

b)

Den åttonde strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

institut för elektroniska pengar och elektroniska pengar: ett institut för elektroniska pengar och elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (5).

2.

Följande artikel 1a ska införas:

”Artikel 1a

Identifiering av penningmarknadsfonder

Vid tillämpning av denna rättsakt ska företag för kollektiva investeringar som uppfyller samtliga följande kriterier behandlas som penningmarknadsfonder:

a)

Företag som har som investeringsmål att bibehålla en fonds kapital och ge en avkastning som är i linje med räntorna på penningmarknadsinstrument.

b)

Företag som investerar i penningmarknadsinstrument som uppfyller kriterierna för penningmarknadsinstrument enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (6), eller insättningar hos kreditinstitut eller säkerställer att likviditeten och värderingen för den portfölj som företaget investerar i bedöms på motsvarande grunder.

c)

Företag som säkerställer att de penningmarknadsinstrument som de investerar i är av hög kvalitet, enligt vad som har fastställts av förvaltningsbolaget. Kvaliteten på ett penningmarknadsinstrument ska bland annat bedömas utifrån följande faktorer:

Penningmarknadsinstrumentets kreditkvalitet.

Karaktären på den tillgångsklass som penningmarknadsinstrumentet representerar.

För strukturerade finansiella instrument: den inneboende operativa risken och motpartsrisken i den strukturerade finansiella transaktionen.

Likviditetsprofilen.

d)

Företag som säkerställer att dess portfölj har en vägd genomsnittlig löptid på högst sex månader och en vägd genomsnittlig livslängd på högst tolv månader.

e)

Företag som tillhandahåller ett dagligt NAV-värde (nettotillgångsvärde) och en prisberäkning för dess andelar, samt ett dagligt tecknings- och lösenvärde för andelar.

f)

Företag som endast investerar i värdepapper vars återstående löptid fram till den lagliga inlösendagen är högst två år, förutsatt att tidsperioden fram till nästa ändring av räntesatsen är högst 397 dagar varvid värdepapper med flytande ränta fastställs till en penningmarknadsränta eller ett penningmarknadsindex.

g)

Företag som endast investerar i andra företag för kollektiva investeringar som uppfyller definitionen för penningmarknadsfonder.

h)

Företag som inte har någon direkt eller indirekt exponering mot aktier eller råvaror, även via derivat, och som endast använder derivat i linje med fondens investeringsstrategi för penningmarknaden. Derivat som ger en valutaexponering får endast användas i risksäkringssyfte. Investeringar i värdepapper som inte är i basvalutan tillåts, förutsatt att valutaexponeringen risksäkras fullt ut.

i)

Företag som har antingen ett konstant eller ett fluktuerande NAV-värde.

3.

I artikel 8 ska punkt 4 utgå.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna förordning ska avsnitt 2 i bilaga I.1 ersättas med följande:

Avsnitt 2:     Specifikationer för penningmarknadsfonders identifieringskriterier:

Vid tillämpning av artikel 1a i denna förordning ska följande gälla:

a)

Penningmarknadsinstrumentet ska anses vara av hög kreditkvalitet om det har tilldelats ett av de båda högsta tillgängliga kortfristiga kreditbetygen av det erkända kreditvärderingsinstitut som har värderat instrumentet eller, i de fall då instrumentet inte har genomgått någon värdering, om det genom förvaltningsbolagets interna värderingsprocess har fastställts vara av motsvarande kvalitet. När ett erkänt kreditvärderingsinstitut delar in sitt högsta kortfristiga kreditbetyg i två olika kategorier, ska dessa båda kreditbetyg anses utgöra en enda kategori och därmed vara det högsta tillgängliga kreditbetyget.

b)

Som undantag till kravet i punkt a kan penningmarknadsfonden inneha statliga emitteringar som åtminstone motsvarar investment grade, där ”statliga emitteringar” i detta sammanhang avser penningmarknadsinstrument som är emitterade eller garanterade av en central, regional eller lokal myndighet, av en medlemsstats centralbank, av ECB, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken.

c)

När den vägda genomsnittliga livslängden beräknas för värdepapper, inklusive strukturerade finansiella instrument, baseras beräkningen av löptiden på den återstående löptiden fram till laglig inlösen av instrumenten. Men om ett finansiellt instrument omfattar en säljoption får lösendag för denna säljoption användas i stället för den lagliga återstående löptiden endast om följande villkor alltid är uppfyllda:

Säljoptionen får utnyttjas fritt av förvaltningsbolaget på lösendagen.

Lösenpriset för säljoptionen ligger nära instrumentets förväntade värde nästa lösendag.

Penningmarknadsfondens investeringsstrategi innebär att det är hög sannolikhet att optionen kommer att lösas in nästa lösendatum.

d)

Vid beräkning av såväl den vägda genomsnittliga livslängden och den vägda genomsnittliga löptiden, ska hänsyn tas till effekten av finansiella derivatinstrument, inlåning och effektiva portföljförvaltningsmetoder.

e)

Med vägd genomsnittlig löptid avses ett värde för den genomsnittliga löptiden för samtliga underliggande värdepapper i fonden, vägt för att avspegla de relativa innehaven i varje instrument, under antagandet att löptiden för ett instrument med flytande ränta motsvarar den återstående tiden till nästa gång räntan fastställs till penningmarknadsränta och inte den tid som återstår innan kapitalvärdet för ett värdepapper måste återbetalas. I praktiken används den vägda genomsnittliga löptiden för att mäta hur känslig en penningmarknadsfond är för förändrade räntenivåer på penningmarknaden.

f)

Med vägd genomsnittlig livslängd avses det vägda genomsnittet av den återstående löptiden för varje värdepapper som en fond innehar, vilket motsvarar tiden fram till dess att kapitalvärdet är helt återbetalat, oavsett ränta och utan diskontering. Till skillnad från när den vägda genomsnittliga löptiden beräknas får de datum då räntan fastställs inte användas när den vägda genomsnittliga livslängden beräknas för värdepapper med rörlig ränta och strukturerade finansiella instrument. Här används i stället endast ett värdepappers fastställda slutliga förfallodag. Den vägda genomsnittliga livslängden används för att mäta kreditrisken, eftersom kreditrisken ökar ju mer återbetalningen av kapitalet senareläggs. Den vägda genomsnittliga livslängden används också för att begränsa likviditetsrisken.

g)

Med penningmarknadsinstrument avses instrument som normalt är föremål för handel på penningmarknaden som är likvida och har ett värde som kan fastställas exakt vid varje tidpunkt.

h)

Med förvaltningsbolag avses bolag vars regelmässiga verksamhet består i att förvalta en penningmarknadsfonds portfölj.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelse

De nationella centralbankerna får fortsätta att samla in statistiska uppgifter enligt förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) från de inhemska penningmarknadsfonderna i sina medlemsstater som har identifierats i enlighet med den tidigare del 1.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) fram till och med senast den 31 januari 2012. De ska underrätta samtliga berörda penningmarknadsfonder om sitt beslut att tillämpa denna övergångsbestämmelse. De nationella centralbankerna ska börja samla in statistiska uppgifter från de penningmarknadsfonder som har identifierats i enlighet med artikel 1a i förordning EG nr 25/2009 (ECB/2008/32) senast den 1 februari 2012.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 augusti 2011.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  K(2011) 5090 slutlig.

(3)  EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.

(4)  EUT L 15, 20.1.2009, s 14

(5)  EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.”

(6)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32."